Vim Li Cas Peb Thiaj li Txais Tos tus Tswv los ntawm Kev Mloog Vajtswv Lub Suab Nkaus xwb?

December 10, 2021

Tam sim no, cov neeg ntseeg txhua tus tab tom tos ntsoov tus Tswv Yexus los rau saum ib tauv fuab, vim hais tias tej kev puas tsuaj tab tom dhau los hnyav zuj zus tuaj thiab tej kab mob sib kis txhua yam tab tom muaj ntau tuaj lawm, thiab kev tshaib nqhis thiab tsov rog tab tom tshwm sim. Cov neeg ntseeg hnov zoo li tias tus Tswv yuav rov qab los txhua lub sij hawm, thiab lawv tsis paub tias lub sij hawm twg kiag uas Nws yuav los rau saum ib tauv fuab, yog li lawv thiaj li tos saib thiab thov Vajtswv duab hnub hmo ntuj, tos ntsoov qhov Nws los. Txawm li cas los xij, tej kev puas tsuaj twb pib nchuav los lawm, niaj hnub niam no los lawv twb tseem tsis tau pom tus Tswv tshwm sim nyob saum ib tauv fuab li thiab. Muaj coob leej tib neeg kuj xav tsis thoob, xav tias, “Vim li cas tus Tswv hos tsis los li? Puas yog Nws lam hais dag xwb?” Tsis yog kiag li. Tus Tswv yeej ncaj ncees, thiab tus Tswv cov lus yeej yuav tsis muaj hnub lam hais xwb. Thaum tsis muaj leej twg xav tias, tus Tswv twb tau yug los ua neeg li Neeg Leej Tub thiab tau nqis los zais ntshis lawm, thiab muaj coob leej tib neeg tau txais tos Nws ntev los lawm. Tom qab kev nrhiav cov nheev taw ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm los ntau lub xyoo ua ntej no, lawv tau tshawb pom tias Neeg Leej Tub tau hais thiab nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm. Lawv yim nyeem cov lus no ntau npaum li cas, yim ua rau lawv hnov tias nws yog Vajntsujplig lub suab, yog Vajtswv lub suab ntag, thiab thaum kawg lawv tau tshawb pom tias Neeg Leej Tub uas tau nthuav tawm txhua qhov tseeb no yog tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm, Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yug los ua neeg! Lawv txhua tus zoo siab kawg nkaus: “Tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm, thaum kawg peb tau txais tos tus Tswv lawm!” Cov neeg Vajtswv xaiv tau maj nroos los nthuav qhia cov xov xwm, los ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev nthuav tawm qhov tseeb, kev tshwm sim thiab kev ua hauj lwm. Tib neeg coob leej nyob rau txhua pab ntseeg cov uas tau nyiam qhov tseeb thiab tau tos ntsoov Vajtswv qhov kev tshwm sim tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab twb paub tias qhov no yog Vajtswv lub suab, tau los rau pem hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv ib tug dhau ib tug, thiab tau los koom tus Me Nyuam Yaj lub rooj tshoob lawm. Qhov no ua tiav hlo tus Tswv Yexus cov lus faj lem tias: “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj ua tiav hlo tag nrho tus Tswv Yexus cov lus faj lem tias: “Kuv yuav los sai sai no,” “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li,” “Neeg Leej Tub los,” thiab “Neeg Leej Tub nyob rau Nws hnub.” Qhov no ua pov thawj tau tias Vajtswv mas ncaj ncees, thiab Nws cov lus thiab cov lus faj lem tag nrho raug ua tiav hlo lawm. Raws nraim li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv tej lus yuav tsis dua mus li(Mathai 24:35). Thiab raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tias, “Ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb tej zaum yuav ploj mus, tiam sis ib tug ntawv los sis ib kab ntawm yam uas Kuv yuav hais yuav tsis ploj mus li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 53). Peb tus Tswv Cawm Seej Yexus tau rov qab los lawm, thiab Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws tau nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab tab tom ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg, ua tiav ib pawg neeg muaj yeej ntev los lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau txais yeeb koob tag nrho lawm, thiab nrog nrau tej kev puas tsuaj loj tau pib lawm. Peb tuaj yeem pom tau tias Vajtswv tes hauj lwm mas puav leej muaj feem sib txuas ua ke zoo heev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm ntau qhov tseeb, ua rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tag nrho, thiab tag nrho nws lub ntiaj teb co deeg daws. Txawm li cas los xij, cov tib neeg ntseeg coob leej tseem tas zog ntsia rau saum ntuj, tos ntsoov tus Tswv Cawm Seej Yexus nqis los rau saum cov tauv fuab. Lawv txhua tus tau poob mus rau txoj kev puas tsuaj thiab tseem tsis tau paub tias muaj dab tsis tab tom tshwm sim, ces tsuas hais tau tias yog cov nkauj xwb ruam xwb. Muaj tib neeg coob leej ruam thiab tsis paub qab hau cov uas raug dag thiab raug kav los ntawm tus tawm tsam Khetos lub zog nyob rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, tseem txiav txim thiab rau txim rau kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv paub zoo tias Nws cov lus yog qhov tseeb, tiam sis tseem tsis tau lees txais tej ntawd thiab. Lawv tas zog tuav rawv Vajluskub cov lus hais txog tus Tswv qhov nqis los rau saum cov tuav fuab, yam tsis saib txog txoj hau kev tseeb ib qho me me li, tsis nrhiav mloog Vajtswv lub suab kiag li. Yog vim li ntawd, lawv thiaj li poob mus rau tej kev paus tsuaj, yws taus, quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Qhov no mas tus siab tshaj plaws. Muaj qee tus yuav nug tias, “Vim li cas peb thiaj li yuav tsum mloog Vajtswv lub suab los txais tos tus Tswv?” Hnub no kuv mam li qhia me ntsis txog kuv tus kheej txoj kev nkag siab ntawm qhov teeb meem no.

Ua ntej, peb yuav tsum nkag siab kom meej, yog hais tias tus Tswv yog tus rov qab los saum ntuj ceeb tsheej los rau saum tauv fuab thiab txhua tus tuaj yeem pom nws lawm tiag, ces peb twb tsis xav mloog Nws lub suab, tab sis tsuas xav pom kiag rau ntawm peb qhov muag xwb. Tab sis vim hais tias tus Tswv rov qab los ua cev nqaij daim tawv, yog Neeg Leej Tub, nyob rau sab nrauv mas Nws tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb tsis muaj Vajtswv tus duab li, thiab tsis yog tshaj ntuj tsim kiag li. Tib neeg yog yam muaj txoj sia, tsis tuaj yeem ntsia pom Vajtswv tus Ntsuj Plig. Peb tsuas pom Neeg Leej Tub lub cev xwb, yog li ntawd yuav tsis muaj hnub los lees paub Neeg Leej Tub nyob hauv lub cev nqaij daim tawv tshaj qhov kev mloog Nws lub suab. Nws tsuas raug txheeb los ntawm Nws cov lus hais xwb. Yog vim li ntawd tus Tswv Yexus thiaj li tau hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Raws li qhov peb txhua leej paub, 2,000 lub xyoo dhau los, Vajtswv tau rhais los ua cev nqaij daim tawv yog tus Tswv Yexus los txhiv tib neeg. Nws ua neej rau hauv txoj kev ua neeg nyob, thiab tau noj, hnav khaub ncaws, pw thiab mus los raws nraim li ib tug neeg dog dig ntag. Tsis muaj leej twg paub tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv yug los ua neeg, Nws tsev neeg kiag los tsis muaj tus paub, thiab tus Tswv Yexus Nws Tus Kheej kiag los twb tsis paub tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Nws tau tshaj txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej rau txhua txhia qhov chaw thiab tau nthuav tawm ntau qhov tseeb. Nws tau qhia tib neeg txog kev lees lawv tej txim txhaum thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab, nyiaj kom taus thiab ua siab ntev, zam txim rau lwm tus 70 zaus ntawm 7 zaus, ris tus ntoo khaub lig thiab raws Nws qab. Nws tau qhia tib neeg kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg tus ntsuj, thiab hlub lwm tus li lawv hlub lawv tus kheej. Tus Tswv Yexus kuj tau nthuav tawm tej kev zais tob ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, qhia tib neeg cov uas tuaj yeem nkag mus tau rau hauv lub teb chaws, thiab lwm yam ntxiv. Tej qhov tseeb no yog txoj hau kev lees txim hloov dua siab tshiab uas yog Vajtswv tau nthuav tawm rau tib neeg txoj kev txhiv dim, thiab tib neeg yeej tsis tau hnov los sis tsis pom dua li. Tib neeg coob leej cov uas tau raws tus Tswv Yexus qab los yeej tsis tau hnov ib yam dua li thiab vim hais tias lawv tau hnov tus Tswv Yexus cov suab mas muaj cai thiab muaj hwj chim li cas lawm, tsis muaj ib yam raug tsim tawm los yuav tuaj yeem nthuav tawm tau li. Lawv tau paub Vajtswv lub suab thiab tau raws tus Tswv qab lawm. Qhov no yog Vajtswv tus yaj hnov Nws lub suab thiab txais tos tus Tswv. Hos, cov xib fwb loj, cov kws sau ntawv thiab cov neeg Falixias ntawm Yusdais, txawm tias lawv twb lees paub qhov muaj cai thiab muaj hwj chim ntawm tus Tswv cov lus lawm los xij, tiam sis vim hais tias tus Tswv Yexus coj zoo li ib tug neeg dog dig thiab neeg pej xeem li Neeg Leej Tub xwb, tsis yog ib tsev neeg muaj koob muaj npe, los sis tsis muaj meej mom thiab hwj chim siab, vim hais tias Nws cov lus tsis tau nyob rau hauv Vajluskub, thiab Nws lub npe tsis yog Mexiyas, uas tsis haum raws li Vajluskub cov lus faj lem, lawv thiaj li tsis kam lees thiab tsis lees txias yuav tus Tswv Yexus, thiab haj tseem rau txim rau Nws thiab hais thuam Nws. Thaum kawg, lawv thiaj li muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, ces thaum kawg lawv thiaj li raug rau txim thiab raug foom phem los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd peb tuaj yeem pom tau lawm tias kev mloog Vajtswv lub suab los txais tos tus Tswv mas nws tseem ceeb npaum li cas! Yog hais tias peb tsis mloog Vajtswv lub suab, tab sis tsuas saib rawv Neeg Leej Tub qhov tshwm sim sab nrauv xwb, ces peb yeej yuav tsis muaj hnub pom tias Nws yog Vajtswv li. Peb tsuas rau txim thiab tsis lees txais yuav tus Tswv raws li peb tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb. Nyob rau hauv tiam kawg, Vajtswv tau rhais los ua cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv yog Neeg Leej Tub los tshwm sim thiab ua dej num. Yog hais tias peb xav txais tos tus Tswv, peb yuav tsum vam khom mloog Vajtswv lub suab, los mloog seb cov no puas yog Vajtswv cov lus, seb nws puas yog qhov tseeb, seb nws puas yog los ntawm Vajntsujplig los. Peb yuav tsum saib mus raws li peb qhov kev txiav txim siab nyob rau qhov no. Tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li yuav tuaj yeem paub txog Khetos, kev tshwm sim ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog los ntawm kev hnov Vajtswv lub suab xwb peb thiaj li yuav tuaj yeem txais tos tus Tswv tau.

Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias ‘Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.’ Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm). “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia tau tias yuav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hau kev los paub Vajtswv qhov yug los ua neeg tau li cas. Nws yog qhov tseeb tshaj plaws tias: Khetos yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia; Khetos lub hwj huaj saum qaum ntuj feem ntau raug nthuav tawm los ntawm kev hais qhia qhov tseeb thiab Vajtswv lub suab. Yog li ntawd txawm hais tias Khetos qhov kev tshwm sim yuav yog ib tug neeg dog dig thiab neeg pej xeem xwb los xij, tsuav Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, nthuav tawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, ces Nws yeej yog kev tshwm meej ntawm Vajtswv lawm. Txawm hais tias Khetos qhov kev ua neeg yuav yogib tug neeg dog dig thiab neeg pej xeem li cas los xij, tsuav nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, thiab nthuav tawm tau Vajtswv lub suab xwb, ces Nws yeej yog ib tug tib neeg muaj ib lub ntsiab tseeb hwj huaj saum qaum ntuj—Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov no li. Txij thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tau pib ua dej num, tib neeg coob leej tuaj ntawm txhua pab ntseeg cov uas nyiam qhov tseeb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab tau tshawb pom tias Nws cov lus mas puav leej yog qhov tseeb, yog tag nrho los ntawm Vajntsujplig los thiab yog Vajtswv lub suab. Yog li ntawd lawv tau lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov kev tshwm sim los ntawm Vajtswv, Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg, yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm. Qhov no yog qhov tseeb tias tag nrho cov neeg Vajtswv xaiv tuaj yeem lees paub lawm. Kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob nrog tib neeg, noj, nyob thiab sib txuas lus nrog lwm tus, nthuav tawm qhov tseeb, ywg dej, saib xyuas, thiab coj cov neeg Vajtswv xaiv txhua lub sij hawm los sis txhua qhov txhia chaw. Peb tau ua tim khawv rau cov ntu ntawm Vajtswv cov lus nthuav tawm ib ntu dhau ib ntu zuj zus, thiab tam sim no cov ntawd tau raug muab sau ua ke coj los ua tej phau ntawv txog Vajtswv cov lus xws li Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, tag nrho muaj ntau phlom lo lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov kev zais tob ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg hauv 6,000-xyoo dhau los lawm, xws li Vajtswv lub hom phiaj kev tswj xyuas tib neeg, tias Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab rau tib neeg li cas, tias Vajtswv tau ua hauj lwm ib kauj ruam dhau ib kauj ruam los cawm lawv li cas, tej kev zais tob ntawm tej kev yug los ua neeg, tej zaj lus nyob sab hauv phau Vajluskub, tias Vajtswv tau ua hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau hauv tiam kawg los ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg li cas, tias Vajtswv xaiv tib neeg raws li lawv txoj kev siab zoo li cas, pauj kev ua zoo thiab rau txim rau kev ua phem los ua kom muaj kev xaus rau ib tiam, tias Khetos lub teb chaws raug tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab ntau yam zoo li cas. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj txiav txim thiab ntuav tawm tib neeg txoj kev tawm tsam-Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab. Nws muab ib txoj kev taug rau tib neeg kom coj lawv tus kheej khiav tawm ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab ces thiaj li tau txais kev cawm dim. Nws kuj qhia tib neeg kom tsim kev sib raug zoo nrog Vajtswv li cas thiab, xyaum ua ib tug neeg coj ncaj yuav ua li cas, yuav ua lub siab npuab rau Vajtswv li cas, yuav ua raws li Vajtswv txoj hau kev kom hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem li cas, yuav mloog hais thiab hlub Vajtswv, thiab ntau yam tau li cas. Txhua qhov tseeb no yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg kom tau txais kev ywj pheej los ntawm txoj kev txhaum thiab kev cawm dim tag nrho los ntawm Vajtswv nyob hauv lawv txoj kev ntseeg. Txhua qhov tseeb uas raug nthuav ntawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua tiav hlo raws li tus Tswv Yexus lo lus faj lem tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). Peb yim nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, peb lub siab yim yuav ci ntsa iab tuaj, thiab lawv thiaj li kov yeej peb puv npo. Kev pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees, kev dawb huv, kev muaj hwj chim tshaj thiab kev chim siab uas raug nthuav tawm los ntawm Nws cov lus ntawm kev txiav txim, thiab kev ntsib thiab pom Vajtswv tus moj yam rhuav tsis tau, peb lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, lawv yog Vajntsujplig cov lus rau cov pawg ntseeg. Xav txog qhov ntawd tias—dhau ntawm Vajtswv lawm, leej twg thiaj li yuav tuaj yeem nthuav tawm qhov zais tob ntawm Vajtswv txoj hauj lwm? Leeg twg thiaj li yuav tuaj yeem nthuav tawm Vajtswv tus moj yam thiab txhua yam uas Nws muaj thiab yog? Dhau ntawm Vajtswv lawm, leej twg thiaj li yuav tuaj yeem txiav txim thiab qhia tshwm lub ntsiab tseeb qias vuab tsuab ntawm tib neeg? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem cawm kev ua neeg tau los ntawm kev txhaum? Tsis tas ua xyem xyav li tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb tau, tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li yuav ntxuav tib neeg txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv, thiab cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub hwj chim. Tej zaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsuas zoo li ib tug neeg dog dig thiab neeg pej xeem ntawm Neeg Leej Tub xwb, tab sis los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm, peb tuaj yeem pom tias tsis yog Nws tsuas muaj kev ua neeg nyob xwb, tab sis kuj muaj lub ntsiab tseeb hwj huaj saum qaum ntuj thiab. Nws muaj Vajtswv tus Ntsuj Plig nyob rau hauv, thiab Nws cov lus mas yog kev nthuav tawm ncaj qha los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig los. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia, Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg, thiab yog tusTswv Yexus uas tau rov qab los lawm. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv yeej hais Nws tej lus ntxiv tas zog li, siv ntau txoj hau kev thiab ntau txoj kev xav los qhuab ntuas peb txog tej uas peb tsim nyog ua thaum uas, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tawm suab rau Nws lub siab. Nws tej lus muaj hwj chim cawm siav, qhia peb txog kev tham lus, thiab ua kom peb to taub hais tias dab tsi yog qhov tseeb. Peb pib nyiam Nws cov lus, peb pib tig los tsom ntsoov rau Nws lub suab thiab tus yam ntxwv hais lus, thiab tos nco xwb ces peb cia li pib txaus siab rau tej kev xav tob tob ntawm tus neeg dog dig no. … Tsis muaj ib tug uas dhau Nws lawm ces yuav paub tag nrho peb tej kev xav, los sis yuav paub meej meej thiab paub tag nrho peb tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, los sis txiav txim tau rau tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, los sis hais lus rau peb thiab ua hauj lwm rau peb sawv cev rau Vajtswv uas nyob saum ceeb tsheej zoo li no lawm. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj lub hwj chim, lub tswv yim, thiab lub meej mom ntawm Vajtswv; tus moj yam ntawm Vajtswv thiab qhov uas Vajtswv muaj thiab yog raug muab qhia tawm, tag nrho txhua yam, nyob rau hauv Nws. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm qhia txoj kev rau peb thiab coj tus duab ci pom kev los rau peb li. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm los nthuav tawm tau txog tej lus zais tob uas Vajtswv yeej tsis tau muab qhia tawm puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj cuab kav cawm tau peb ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua thiab ntawm peb tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li. Nws sawv cev Vajtswv. Nws qhia tawm Vajtswv lub siab tob tshaj plaws, Vajtswv tej kev qhuab ntuas, thiab Vajtswv tej lus txiav txim rau tag nrho noob neej. Nws tau pib ib tiam tshiab, ib lub kee tshiab, thiab coj ib lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab thiab tes hauj lwm tshiab los, thiab Nws tau coj txoj kev cia siab los rau peb, muab lub neej uas peb coj nyob rau txoj kev pom tsis meej xaus tseg thiab pab kom tag nrho peb muaj peev xwm los pom, kom meej tshaj plaws, txog txoj kev mus rau kev cawm dim. Nws tau kov yeej tag nrho txhua yam ntawm peb thiab muab tau kiag peb lub siab lub ntsws lawm. Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej, thiab peb tus ntsuj plig raug tsa kom rov sawv: Tus neeg dog dig, tus uas tsis tseem ceeb, tus uas nrog peb nyob thiab peb tau tsis kam txais yuav ntev heev los lawm no—tus no tsis yog Tswv Yexus, tus uas nyob hauv peb txoj kev xav tag mus li, tsim los los sis ua npau suav, thiab tus uas peb tos ntsoov thawm hnub thawm hmo los? Yeej yog Nws tiag tiag li! Nws yog peb tus Vajtswv! Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 4: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim).

Nyob rau ntawm theem no, koj yuav tsum muaj kev paub meej ntau tuaj tias vim li cas peb thiaj li xav mloog Vajtswv lub suab los txais tos tus Tswv. Qhov tseeb tiag, kev mloog Vajtswv lub suab yeej tsis nyuaj li. Vajtswv tus yaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab—qhov no raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv lawm. Tib neeg qib kev kawm los tsis tseem ceeb dab tsi, lawv tej kev paub Vajluskub thiab kev pom kev ntsib tob los yeej tsis tseem ceeb ib yam nkaus thiab. Ib tug twg uas muaj lub siab dawb paug thiab muaj tus ntsuj plig uas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yuav hnov tau txog Vajtswv txhua los lus tias yog qhov tseeb, lawv muaj cai thiab muaj hwj chim, thiab lawv yog Vajtswv lub suab. Lawv yuav tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg, thiab Vajtswv txoj kev ncaj ncees, tus moj yam muaj hwj chim tshaj uas yuav tsis uv ib tug neeg twg txoj kev txhaum li. Qhov no yog lub luag hauj lwm ntawm txoj kev xav sab ntsuj plig thiab kev xeeb txawm paub. Nws hnov tau zoo tib yam nkaus li thaum peb nyeem tus Tswv Yexus cov lus, vim hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tus Tswv Yexus cov lus yog ob qho kev nthuav tawm ntawm ib tug Ntsuj Plig xwb. Cov lus ntawm los ntawm tib lub hauv paus los. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tus Tswv Yexus yog ib tug Vajtswv. Los nyeem ob peb kab lus ntxiv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau ‘Lub Roob Txiv Aulib’ ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb).

Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26).

Txhua los lus los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los mas muaj hwj chim thiab muaj cai, ua rau tib neeg lub siab nyob tsis tus li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais lus rau txhua tus tib neeg ib yam nkaus li yog tus Tswv Tsim. Vajtswv txoj cai thiab nws tus kheej tau tshwm sim meej dhau los ntawm Nws cov lus, thiab lawv lub suab, qib hauj lwm Nws tuav, tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog uas raug nthuav tawm, yog ib tug Vajtswv cov yam ntxwv. Tsis muaj ib tug tim tswv twg, tsis muaj ib yam muaj sia raug tsim tawm los twg, tsis muaj ib tug ntsuj plig phem twg yuav muaj dua los sis tau txais txhua qhov no li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nthuav tawm puv npo txog ib tug Vajtswv qhov muaj cai, thiab tej ntawd qhia tawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab tus moj yam rhuav tsis tau. Peb puav leej tau pom lawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog tej kev nthuav tawm thiab yog Vajtswv lub suab.

Niaj hnub niam no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv thiab tuaj yeem nrhiav pom cov yeeb yaj duab ntawm kev nyeem txog Vajtswv cov lus nyob rau saum huab cua, thiab tib neeg nyob txhua lub teb chaws thiab txhua pab ntseeg tab tom tshuaj xyuas thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntau zuj zus tuaj lawm. Txawm li cas los xij, tseem muaj tib neeg coob leej nyob hauv txoj kev ntseeg uas tuav rawv cov lus nyob ntawm phau Vajluskub, cov uas tuav rawv lawv txoj kev xav phem txog tus Tswv qhov nqis los rau saum ib tauv fuab. Lawv pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev nthuav tawm qhov tseeb ntau heev, tiam sis lawv tseem tsis tau nrhiav, tshuaj xyuas, los sis mloog Vajtswv lub suab. Tej zaum lawv haj tseem haum zoo nrog lub zog ntawm tus tawm tsam Khetos txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, kev txiav txim, kev nkawg xaiv thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws zoo xws li lawv lub siab tsaus ntuj nti—lawv hnov tab sis tsis paub, thiab pom tab sis tsis nkag siab. Cov tib neeg zoo li no mas tsis muaj peev xwm hnov Vajtswv lub suab, uas qhia pom tias lawv tsis yog Vajtswv tus yaj. Lawv yog tej nplej uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv nyob rau hauv tiam kawg, cov nkauj xwb ruam, cov uas tam sim no raug Vajtswv muab tso tseg thiab tshem tawm mus lawm, ces tau poob mus rau tej kev puas tsuaj lawm. Nws nyuaj kawg uas yuav hais tau tias lawv yuav ciaj los yuav tuag. Yog hais tias lawv tuaj yeem muaj txoj sia nyob, lawv tsuas tos seb tus Tswv Yexus puas los rau saum ib tauv fuab thiab tshwm sim qhib lug rau pem sawv daws hau ntej tom qab tej kev puas tshuaj. Tab sis txog thaum ntawd, thaum lawv pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawv tau rau txim thiab tawm tsam tus Tswv Yexus uas rov qab los lawm, lawv yuav ceeb, tab sis mam li khuv xim ces twb lig dhau lawm. Lawv yuav raug tso tseg kom quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Qhov no thiaj li ua tiav hlo lo lus faj lem ntawm txoj Qhia Tshwm tias: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7).

Thaum kawg, los nyeem ib kab ntawv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev ‘tsis ntseeg tias ua tau’! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj kev xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. … Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj