Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Puas Yog ib Txoj Kev Ntxeev Siab rau tus Tswv Yexus?

December 10, 2021

Nws tau 30 lub xyoo txwm nkaus lawm txij thaum Khetos ntawm tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tau tshwm sim thiab tau pib ua txoj hauj lwm thiab nthuav tawm txog txhua qhov tseeb hauv xyoo 1991. Nws tau nthuav tawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, Nws ntau plhom lo lus, uas nyob tag nrho rau saum fuab cua, ci ntsa iab ntawm Sab Hnub Tuaj mus rau Sab Hnub Poob zoo li ib qho kaj loj tshaj, ua rau nrov ncha thoob plaws lub ntiaj teb. Muaj ntau tus tib neeg los ntawm txhua pawg ntseeg uas nyiam qhov tseeb tau pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas puav leej yog qhov tseeb, yog tus Vajntsujplig qhov hais lus rau txhua pawg ntseeg. Kev hnov Vajtswv lub suab, lawv tau kub siab lug lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv raug tsa los nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab tab tom koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob, noj thiab haus Vajtswv cov lus tam sim no txhua hnub, xyiv fab rau txoj kev txhawb ntawm cov dej cawm siav. Lawv lub siab raug qhia ntau zuj zus ntxiv thiab lawv tau kawm paub qhov tseeb ntau heev. Lawv muaj Vajtswv tus kheej txoj kev coj qhia thiab txoj kev saib xyuas. Lawv tej moj yam qias vuab tsuab tab tom raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab lawv muaj tej lus tim khawv zoo nkauj heev. Lawv raug Vajtswv tsim ua cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, rais los ua thawj phaum tawg paj txi txiv, tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo thiab tej koob hmoov. Niaj hnub no, Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom tshwm sim nyob rau txhua lub teb chaws thoob plaws lub ntiaj teb zoo li tej kaus xub nrhau cag tom qab ntuj nag caij nplooj ntoos hlav, thiab cov neeg Vajtswv xaiv tab tom siv tag nrho lawv lub peev xwm los tshaj tawm Vajtswv lub teb chaws txoj moo zoo, ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe. Muaj tib neeg coob zuj zus los ntawm txhua lub teb chaws, txhua cheeb tsam, thiab txhua pawg ntseeg tab tom lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Lub teb chaws txoj moo zoo no tab tom tshaj tawm thiab nthuav tawm nrog lub zog nchav thiab lub zog ceev uas tsis muaj peev xwm cheem tau, ua tiav tag nrho tej lus faj lem hauv phau vajluskub tias: “Thiab nws yuav tshwm sim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, uas lub roob ntawm Yehauvas lub tsev yuav raug rhawv nyob rau saum cov ncov roob, thiab yuav raug tsa kom siab tshaj cov me nyuam roob; thiab txhua haiv neeg yuav ntws los rau nws(Yaxaya 2:2). “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). Txawm li cas los xij, txawm tias muaj ntau tus ntseeg tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab muaj kev ntseeg siab, thiab lees paub tias tej lus ntawd puav leej yog qhov tseeb lawm los xij, vim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus zoo li ib tug tib neeg dog dig xwb thiab tsis yog tus Tswv Yexus los rau saum ib tauv fuab, lawv tsis muaj cuab kav lees txais Nws. Muaj ib txhia tuav rawv raws li cov lus hauv phau Vajluskub, siv nqe lus tias “Yexus Khetos zoo ib yam li nag hmo, thiab hnub no, thiab mus ib txhis” (Henplais 13:8) txhais tau tias tus Tswv Yexus lub npe yeej yuav tsis hloov li. Pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis hu ua Yexus, thiab Vajluskub yeej tsis hais txog lub npe “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li,” lawv tsis lees txais Nws. Lawv hais tias yog lawv lees txais Nws lawm, thiab tsuas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus xwb thiab tsis yog phau Vajluskub, thiab tso kev thov Vajtswv hauv Yexus lub npe tseg lawm, qhov ntawd yuav yog ib txoj kev ntxeev siab tseeb heev rau tus Tswv Yexus. Tom qab ntseeg tus Tswv txhua lub xyoo, xyiv fab rau Nws tej hmoov hlub ntau tshaj, lawv yuav tsis muaj feem ntxeev siab rau Nws. Qhov no yog lawv qhov laj thawj, thiab lawv kuj rau txim rau cov uas ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li yog cov ntxeev siab rau tus Tswv Yexus, li cov tso yus txoj kev ntseeg tseg. Qhov no ua rau muaj ntau tus tsis tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, thiab lawv yuav lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, tab sis lawv tseem tsis muaj cuab kav lees txais Nws thiab. Vim li ntawd, thiaj li ua rau lawv ntsib tej kev puas tsuaj hauv lawv lub neej. Qhov no yog ib qho tu siab, ruam, thiab tsis paub qab hau tiag tiag li. Qhov no ua tiav lwm yam hauv phau Vajluskub tias: “Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21). “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6). Yog li kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yog kev ntxeev siab rau tus Tswv Yexus, los sis tsis yog tiag tiag? Cia peb los sib qhia me ntsis rau ntawm qhov no.

Muaj ntau tus tib neeg xav tias kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv. Txoj hau kev uas zoo tshaj los daws qhov teeb meem no yog txoj twg? Peb tsis tuaj yeem paub qhov tseeb tau yog tias Lawv cov npe sib txawv, tab sis peb yuav tsum xav kom tawm seb Lawv puas muaj ib tug Ntsujplig, seb nws puas yog tib tug Vajtswv ntawm txoj hauj lwm. Hauv Tiam Muaj Kev Cai, nws yog Vajtswv Yehauvas ua txoj hauj lwm, thiab nws yog tus Tswv Yexus hauv Tiam Hmoov Hlub. Peb tuaj yeem pom nyob rau ntawm qhov no tias Vajtswv lub npe tau hloov lawm, tias Nws yuav tsis raug hu ua Yehauvas mus ntxiv lawm, tab sis ho hloov los hu ua Yexus lawm. Tab sis koj puas tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Yexus yog ib tug Vajtswv uas txawv dua Yehauvas? Koj puas tuaj yeem hais tau tias kev ntseeg tus Tswv Yexus yog kev ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas? Yeej tsis yog hlo li. Tab sis cov tib neeg feem coob ntawm txoj kev ntseeg Yudais tsis kam lees txais tus Tswv Yexus, hais tias yuav yog txoj kev ntxeev siab rau Yehauvas, thiab lawv tau pab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab. Qhov ntawd yog vim li cas? Nws yog vim hais tias lawv tsis paub tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv Yehauvas tus Ntsujplig qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws lub npe mas sib txawv lawm, tab sis tus Tswv Yexus thiab Yehauvas yog ib tug Ntsujplig, yog ib tug Vajtswv xwb. Muaj ib zaj dab neeg zoo heev uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub ntawm Fisliv hais rau tus Tswv Yexus tias, “Tus Tswv, qhia Leej Txiv rau peb pom, ces nws ua rau peb txaus siab lawm” (Yauhas 14:8). Yexus tau teb hais tias, “Kuv puas tau nrog nej nyob ntev, thiab nej tseem tsis tau paub Kuv thiab lod, Fili? tus uas tau pom Kuv lawm ces twb tau pom Leej Txiv lawm; thiab yog li ntawd ua cas koj tseem hais tias, Qhia Leej Txiv rau peb pom? Koj tsis ntseeg hais tias Kuv nyob rau hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob rau hauv Kuv lod? cov lus uas Kuv hais rau nej ntawd Kuv tsis yog hais ntawm Kuv Tus Kheej xwb: tab sis Leej Txiv uas nyob rau hauv Kuv, Nws ua cov hauj lwm(Yauhas 14:9–10). Tus Tswv Yexus cov lus mas tseeb heev. Nws thiab Yehauvas yog tib tug Vajtswv xwb, thiab Nws tus Ntsujplig yog Yehauvas tus Ntsujplig. Tus Tswv Yexus yog Vajtswv Yehauvas qhov kev tshwm sim, yog tus Vajtswv tiag. Thiab yog li, kev ntseeg tus Tswv Yexus tsis yog kev ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas, tab sis yog kev zwm rau Yehauvas xwb. Qhov ntawd raug raws li Vajtswv txoj kev xav lawm. Yog tias koj tuav rawv ib lub npe hauv koj txoj kev ntseeg thiab cov lus raws li hauv phau Vajluskub yam tsis muaj kev to taub txog tus Ntsujplig thiab Nws txoj hauj lwm, koj muaj feem yuav ua yuam kev thiab tawm tsam Vajtswv. Ces koj yuav muaj qhov ntxeev siab rau Vajtswv, muaj tej txim uas xav tsis txog. Thaum tus Tswv tau tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm lawm, cov tib neeg ntawm txoj kev ntseeg Yudais tsis lees yuav Nws. Tsis yog qhov ntawd yog kev ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas lod? Lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev lawv ua yog txoj kev ntxeev siab, uas yog qhov vim li cas cov neeg Yixayee thiaj li raug Vajtswv foom phem. Thiab, tsis ntev ua ntej tus Tswv Yexus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, muaj ib lo lus faj lem hauv phau vajluskub hais txog Nws, hais tias, “Saib nawb, ib tug ntxhais nkauj xwb yuav muaj ib tug me nyuam, thiab yuav yug tau ib tug tub, thiab lawv yuav muab Nws lub npe hu ua Emanu-ee(Mathai 1:23). Tab sis thaum Nws los lawm, Nws tsis raug hu ua Ismanuias—Nws raug hu ua Yexus. Cov neeg Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yudais tau tuav rawv raws li phau Vajluskub khov kho, thiab vim yog Vajtswv lub npe tshiab tsis dhos lub qub lawm, ces lawv thiaj li siv tag nrho lawv lub peev xwm tsis lees txais thiab rau txim rau tus Tswv. Txawm tias tus Tswv Yexus tej kev qhia yuav muaj cai thiab lub hwj chim ntau npaum li cas los xij, lawv tsis kam lees txais tej ntawd li, ces thaum kawg kiag tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ua ib qho kev txhaum loj heev, Vajtswv thiaj li foom phem thiab rau txim rau. Qhov no yog ib txoj kev kawm uas yuav tau xav tiag tiag! Yog li tsuav yog txais tos tus Tswv mus, peb puas yuav tsum tuav rawv raws li phau Vajluskub kom khov kho, thiab tsuas yog Yexus lub npe nkaus xwb? Qhov ua li ntawd mas ua rau nws xaus rau kev tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv tau yooj yim heev. Qhov no yog qee yam uas ntau tus ntseeg tsis muaj ib qho kev to taub li, yog li lawv thiaj li tuav cov lus raws li hauv Vajluskub thiab Yexus lub npe ruaj heev, thiab thaum tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, pheej nug tsis tseg tias, “Puas muaj ib lub hauv paus twg nyob rau hauv phau vajluskub hais txog lub npe tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tsis muaj nyob hauv phau Vajluskub, ces kuv yuav tsis lees txais Nws.” Yog koj hais tias koj tsis lees txais Nws tshwj dua ntawm muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe nyob hauv phau Vajluskub xwb, ces vim li cas koj thiaj li ntseeg tus Tswv Yexus, vim tias Nws lub npe tsis muaj nyob rau hauv Phau Vajluskub Qub puas yog? Tsis yog qhov ntawd sib cov nyom lod? Tseeb, muaj ntau tus tib neeg tsis to taub txog phau Vajluskub tiag tiag, tab sis ua ntsej lag muag dig tuav rawv raws li phau Vajluskub thiab cov kev cai. Lawv tsis thov Vajtswv, tsis nrhiav qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los sis kev lees paub los ntawm Vajntsujplig los, thiab thaum kawg qhov no thiaj li yuav tsim teeb meem rau lawv. Qhov tseeb tiag, muaj cov lus faj lem hauv phau vajluskub hais txog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm rau hauv tiam kawg, tau tis npe hu ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. “Thiab Lwm Haiv Neeg yuav pom koj txoj kev ncaj ncees, thiab txhua tus vajntxwv yuav pom koj lub yeeb koob: thiab koj yuav raug tis ib lub npe tshiab, uas yog Yehauvas lub qhov ncauj tis ntag(Yaxaya 62:2). “Tus uas kov yeej yog tus Kuv yuav muab tsa ua ib tug ncej tse rau hauv Kuv tus Vajtswv lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis raug tshem tawm mus li, thiab Kuv yuav sau rau saum nws lub npe ntawm kuv tus Vajtswv, thiab lub npe ntawm lub nroog ntawm Kuv tus Vajtswv, thiab Kuv yuav sau rau saum nws Kuv lub npe tshiab(Qhia Tshwm 3:12). “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, qhov Pib thiab qho kawg, uas yog, thiab uas yog dhau los lawm, thiab uas tseem yuav los rau yav tom ntej, tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Qhia Tshwm 1:8). “Peb ua tsaug rau Koj, AU TUS TSWV Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas yog, thiab twb yog dhau los lawm, thiab tseem yuav los rau yav tom ntej; vim Koj tau muab rau Koj Koj lub hwj chim loj, thiab tau kav(Qhia Tshwm 11:17). “Thiab kuv tau hnov zoo li nws yog lub suab ntawm cov neeg coob coob, thiab zoo li lub suab ntawm ntau tus dej, thiab zoo li lub suab xob nroo uas nrov heev, hais tias, Haleluyas: vim tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav(Qhia Tshwm 19:6). Koj kuj tuaj yeem saib Qhov Kev Nthuav Tawm 4:8, thiab 16:7, thiab ntau ntxiv thiab. Cov nqe lus ntawm Vajluskub no tau faj lem tias Vajtswv yuav muaj ib lub npe tshiab rau hauv tiam kawg, “tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,” uas yog, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Peb pom tau tias Vajtswv tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm rau hauv tiam kawg nyob rau hauv lub npe Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab Vajtswv tau npaj qhov no los ntev lawm. Txhua tus uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hnov tus Tswv lub suab thiab nco tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas rov los lawm. Lawv tau txais tos tus Tswv, raug coj mus nyob rau pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv, thiab tab tom koom nrog tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Lawv yog cov ntseeg tiag, cov uas muaj txoj kev ntseeg uas yog. Thaum kawg lawv thiaj li tau txais tos thiab tau txais tus Tswv. Cov uas tsis tau txais tos tus Tswv ces yuav plam thiab ploj lawv txoj kev ntseeg mus. Lawv yuav plam tus Tswv. Cov uas tuav rawv Yexus lub npe tsis nco tus Tswv lub suab thaum Nws los. Lawv tsis nco tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tus Ntsujplig qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Yog tsis muaj kev lees txais tus Tswv Yexus qhov rov los, ces lawv yuav ntseeg tus Tswv yam tsis muaj kev lees paub txog Nws li. Qhov ntawd yog kev tawm tsam tus Tswv, thiab lawv yog cov uas ntxeev siab rau tus Tswv Yexus tiag tiag. Ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv yog li cas? Qhov ntawd yog txoj kev ntseeg Nws yam tsis muaj kev lees paub txog Nws! Tam sim no qhov ntawd puav leej tseeb tuaj lawm, puas yog?

Yog li vim li cas Vajtswv lub npe thiaj li pheej hloov? Vim li cas Nws thiaj li hloov lub npe tshiab rau txhua tiam? Ib txoj kev zais tob ntawm qhov tseeb yog nyob rau hauv qhov no. Cia peb los saib rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus kom pom txog qee qhov kaj rau ntawm qhov no. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua zaum uas Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws hloov Nws lub npe, qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej, Nws tus duab, thiab Nws tes hauj lwm; Nws tsis rov ua Nws tes hauj lwm qub dua lawm. Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li. Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws hu ua Yexus; Nws puas tseem yuav hu ua Yexus zaum no thaum Nws rov los dua thiab mas? Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws yog txiv neej; Nws puas yuav rov yog txiv neej dua zaum no thiab mas? Nws tes hauj lwm thaum Nws los thaum Tiam Hmoov Hlub ntawd yog los kom raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; thaum Nws rov los dua, Nws puas tseem yuav rov txhiv tib neeg tawm los ntawm kev txhaum mas? Nws puas tseem yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua thiab mas? Qhov ntawd tsis yog rov ua tes hauj lwm qub dua thiab lod? Koj puas paub hais tias Vajtswv mas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li mas? Muaj ib txhia hais tias Vajtswv mas yeej tsis hloov cev li. Qhov ntawd yeej muaj tseeb, tab sis nws tsuas yog hais txog qhov kev tsis hloov cev ntawm Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb xwb. Kev hloov ntawm Nws lub npe thiab tes hauj lwm tsis yog pov thawj qhia hais tias Nws lub ntsiab tseem ceeb tau hloov lawm; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv, thiab qhov no yuav tsis muaj hnub hloov li. Yog koj hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav ua cas muaj peev xwm ua tau kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tiav hlo mas? Koj tsuas paub hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov ib txhiab ib txhis li xwb, tab sis koj puas paub hais tias Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li mas? Yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav cawm noob neej tag nrho los txog niaj hnub no tau li cas mas? Yog Vajtswv yeej tsis hloov cev li, ces vim li cas Nws twb ho ua tau ob tes hauj lwm ntawm ob tiam tiav hlo lawm mas? … Thiab yog li ntawd, cov lus ‘Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li’ ces yog hais txog Nws tes hauj lwm, thiab cov lus ‘Vajtswv yeej tsis hloov cev li’ ces hais txog qhov uas Vajtswv yeej xeeb txawm muaj thiab yog. Txawm li cas los xij, koj tsis muaj cuab kav yuav muab tes hauj lwm rau txhiab xyoo coj los ntsia rau ib qho chaw, los sis siv tej niag lus tuag coj los kos voj voog ncig nws. Qhov ntawd ces yog tib neeg txoj kev ruam. Vajtswv mas tsis yog yooj yim li qhov tib neeg xav, thiab Nws tes hauj lwm mas yuav cia li khuam twj ywm tsis tau rau ib tiam twg nkaus xwb. Yehauvas, piv txwv, tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv lub npe tag mus li xwb; Vajtswv kuj muaj cuab kav ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yexus lub npe thiab. Qhov no yog ib qho cim uas qhia hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus lawm tom txoj xub ke tom ntej nkaus xwb.

Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yeej tsis muaj hnub yuav rais mus ua Ntxwgnyoog li; Ntxwgnyoog ces yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog, thiab nws yuav tsis muaj hnub rais tau mus ua Vajtswv li. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov txuj ci phim hwj, Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Vajtswv qhov muaj tsim yuav tsis muaj hnub hloov li. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov Nws muaj thiab yog ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li. Hos hais txog Nws tes hauj lwm, txawm li cas los xij, nws yeej ib txwm khiav lus lawm tom ntej tas mus li xwb, yeej mus tob zuj zus tas mus li xwb, vim Nws yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li. Nyob rau txhua txhua tiam, Vajtswv siv ib lub npe tshiab, nyob rau txhua txhua tiam Nws ua tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau txhua txhua tiam Nws cia cov uas Nws tsim tawm los ntawd pom Nws txoj kev xav tshiab thiab tus moj yam tshiab. Yog li hais tias, nyob rau hauv ib tiam tshiab, tib neeg tsis pom qhov kev hais qhia kom pom txog Vajtswv tus moj yam tshiab, ces lawv tseem tsis muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis lod? Thiab yog ua li ntawd, ces tsis yog lawv kem ciam rau Vajtswv lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)).

‘Yehauvas’ yog lub npe uas Kuv siv nyob rau thaum Kuv tes hauj lwm nyob hauv Yixayee, thiab nws txhais tau hais tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee (Vajtswv cov neeg xaiv tseg) uas muaj cuab kav hlub tib neeg, foom phem tib neeg, thiab coj lub neej ntawm tib neeg; tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj heev thiab muaj tswv yim puv npo. ‘Yexus’ yog Emanu-ee, uas txhais hais tias tus theej txhoj rau kev txhaum uas muaj txoj kev hlub puv npo, muaj txoj kev khuv leej puv npo, thiab tus uas txhiv tib neeg. Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub, thiab tsuas sawv cev tau rau ib qho ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. … Lub npe Yexus yog tshwm sim los cia cov neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub kom rau rov yug dua tshiab thiab raug cawm tau, thiab yog ib lub npe tshwj xeeb rau qhov kev cawm dim ntawm tag nrho noob neej. Yog li ntawd, lub npe Yexus sawv cev rau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, thiab qhia txog Tiam Hmoov Hlub. Lub npe Yehauvas yog ib lub npe tshwj xeeb rau cov neeg ntawm Yixayee uas nyob rau hauv txoj kev cai. Nyob rau ib tiam twg thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm, Kuv lub npe tsis yog tsis muaj qab hau, tab sis muaj qhov kev sawv cev uas tseem ceeb heev: Ib lub npe twg sawv cev rau ib tiam. ‘Yehauvas’ sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai thiab yog lub meej mom loj uas cov neeg Yixayee muab hu ua tus Vajtswv uas lawv pe hawm. ‘Yexus’ sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yog lub npe ntawm tus Vajtswv rau tag nrho cov uas raug txhiv dim nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub. Yog tib neeg tseem tos ntsoov qhov kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej nyob rau thaum tiam kawg, thiab tseem xav kom Nws los muaj lub ntsej muag zoo nkaus li thaum Nws muaj nyob rau hauv Yudias, ces tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo yuav nres nyob rau Tiam Txhiv Dim lawm, thiab yuav muaj mus tsis tau dhau deb tshaj ntawd lawm. Tiam kawg, dhau ntxiv mus, yuav tsis muaj hnub los txog, thiab tiam ntawd yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus li. Qhov no vim yog Yexus uas yog tus Cawm Seej ces tsuas muaj rau noob neej txoj kev txhiv dim thiab txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv tsuas siv lub npe Yexus rau tag nrho cov neeg muaj kev txhaum nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis nws tsis yog lub npe uas Kuv yuav coj tag nrho noob neej los rau ib qho chaw xaus. Txawm hais tias Yehauvas, Yexus, thiab tus Mexiyas tag nrho yeej sawv cev rau Kuv tus Ntsujplig, tej npe no tsuas qhia txog tej tiam uas sib txawv ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg xwb, thiab tsis sawv cev Kuv nyob rau tag nrho txhua yam ntawm Kuv. Tej npe uas cov tib neeg hauv ntiaj teb hu Kuv mas yuav piav tsis tau kom ntxaws ntxaws txog tag nrho Kuv tus moj yam thiab tag nrho txhua yam uas Kuv yog. Lawv tsuas yog tej npe sib txawv uas Kuv raug hu nyob rau tej tiam sib txawv xwb. Thiab yog li ntawd, thaum tiam kawg—tiam ntawm hnub kawg—los txog, ces Kuv lub npe yuav hloov dua. Kuv yuav tsis hu ua Yehauvas, los sis Yexus, haj yam tsis hu ua tus Mexiyas lawm—Kuv yuav raug hu ua Vajtswv Tus Kheej Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab nyob rau hauv lub npe no ces Kuv yuav coj tag nrho tiam no mus rau qhov chaw xaus. Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus piav qhia tseeb heev txog cov npe uas Vajtswv siv rau Nws txoj hauj lwm hauv txhua tiam thiab tej kev zais tob ntawm qhov tseeb nyob ib puag ncig Nws cov npe. Vajtswv lub npe hloov mus raws tiam thiab txoj hauj lwm uas Nws tab tom ua. Nws txhua lub npe mas sawv cev tam txoj hauj lwm uas Nws tab tom ua hauv tiam ntawd. Tab sis txawm tias Vajtswv lub npe los sis txoj hauj lwm yuav hloov li cas los xij, Nws lub ntsiab tseeb yeej tsis hloov—Vajtswv mas ib txwm yog Vajtswv. Vajtswv tau ua txoj hauj lwm rau hauv Yehauvas lub npe nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, kev tsim txoj cai thiab kev coj tib neeg txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb, kev qhia tib neeg txog txoj kev txhaum yog dab tsi thiab yuav pe hawm Vajtswv Yehauvas li cas. Hauv Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tus Ntsujplig tau looj nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv yog Neeg Leej Tub lawm. Nws tau nthuav tawm txog txhua qhov tseeb thiab tau ua txoj hauj lwm kev txhiv dim nyob rau hauv Yexus lub npe. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau rais los ua tib neeg txoj kev theej txhoj, kev txhiv peb dim ntawm peb tej kev txhaum. Tam sim no nyob rau hauv tiam kawg, Vajtswv tau yug los ua neeg dua lawm thiab tab tom ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg nyob rau hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe, qhov nthuav tawm txog txhua qhov tseeb los txiav txim thiab yaug kom tib neeg dawb huv, cawm peb dim puv npo los ntawm txoj kev txhaum, cawm peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub zog thiab muab lub ntiaj teb qub uas tsaus ntuj thiab phem no xaus. Nws yuav coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj zoo nkauj. Qhov no yog qhov uas Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo txhawm rau cawm tib neeg kom muaj tiav log. Txhua qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm qhia rau peb tias peb lub npe ntawm Yehauvas, Yexus, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyias sawv cev tam rau ib ntawm peb theem uas sib txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg. Nyob rau sab nraud, saib zoo li Vajtswv lub npe thiab Nws txoj hauj lwm mas hloov lawm, tab sis Vajtswv lub ntsiab tseeb tsis tau hloov. Vajtswv tus moj yam thiab qhov Nws muaj thiab yog yeej tsis hloov li. Nws tseem yog tib tug Vajtswv, coj qhia, txhiv dim, thiab yaug kom dawb huv txhij txhua rau tib neeg thiab cawm tib neeg. Thaum peb saib rau ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus hauv Phau Vajluskub Qub los ntawm Tiam Muaj Kev Cai, tus Tswv Yexus cov lus hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tam sim no hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, peb tuaj yeem pom tias tej qhov tseeb no puav leej yog los ntawm ib tug Ntsujplig los thiab yog tib tug Ntsujplig cov lus hais, vim tias Vajtswv cov lus hais nyob rau hauv nyias tiam mas puav leej muaj Nws txoj kev hlub thiab Nws tus moj yam ncaj ncees. Qhov uas Vajtswv muaj thiab yog muaj nyob rau hauv lawv. Vajtswv txoj kev hlub, Vajtswv tus moj yam, thiab qhov uas Nws muaj thiab yog puav leej tsim los ntawm lub ntsiab tseeb ntawm tus Vajtswv tiag, tej kev muaj thiab kev yog tus Vajtswv tiag. Hauv Tiam Hmoov Hlub, hnov tus Tswv Yexus hais lus mas yog kiag ib yam li hnov Vajtswv Yehauvas lub suab ntag. Thaum peb mloog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, nws mas zoo kiag li tus Tswv Yexus tus kheej hais lus rau peb, thiab Vajtswv Yehauvas hais lus rau peb ntag. Qhov no puav leej ua rau pom tias Vajtswv peb theem hauj lwm mas raug ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb. Vajtswv lub npe hloov, tab sis Nws lub ntsiab tseeb, qhov uas Nws muaj thiab yog, thiab tus moj yam ncaj ncees Nws nthuav tawm mas zoo li qub, tsis muaj ib qho hloov me me li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhua txoj hauj lwm nyob rau niaj hnub no yog txuas los ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm los. Nws yog ib theem ntawm txoj hauj lwm nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm txoj hauj lwm kev txhiv dim uas tob tshaj thiab siab tshaj—txoj hauj lwm los yaug kom dawb huv rau tib neeg thiab cawm tib neeg yam puv npo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb heev, tsis yog tias tsuas nthuav tawm txog tej kev zais tob rau hauv phau Vajluskub xwb, tab sis kuj qhia tshwm txog txhua txoj kev zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 lub xyoo txhawm rau cawm tib neeg thiab, xws li Vajtswv tej hom phiaj hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, qhov uas Vajtswv siv Nws peb theem ntawm txoj hauj lwm los cawm tib neeg, tej kev zais tob ntawm tej kev yug los ua neeg, qhov uas Vajtswv txiav txim, yaug kom dawb huv thiab cawm dim rau tib neej puv npo, qhov uas txhua hom neeg qhov ua tau los thiab lub hom phiaj raug txiav txim, qhov uas Khetos lub teb chaws muaj tiag nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab ntau yam ntxiv. Vajtswv kuj tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog thiab, Nws txiav txim thiab qhia tshwm txog tib neeg tus yeeb yam phem, tawm tsam-Vajtswv. Nws kuj piav qhia txog txhua kis ntawm qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum xyaum ua raws thiab, muab tej hau kev muaj qab hau rau peb los tshem tawm peb txoj kev qias vuab tsuab thiab hloov peb tej moj yam. Txhua qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm mas puav leej yog txhua qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab tau txais txoj kev cawm dim puv npo, thiab ua tiav log tus Tswv Yexus lo lus faj lem tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg yog yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg dim puv npo thiab coj txhua tus tib neeg uas Vajtswv tau txiav txim cawm ua ntej los nyob rau ntawm Nws xub ntiag thiaj li raug yaug kom dawb huv dhau los ntawm txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim. Nws twb tsim tiav ib pawg ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj lawm. Tam sim no tej kev puas tsuaj loj tau pib, thiab Vajtswv tau pib muab nqi zog rau qhov zoo thiab rau txim rau qhov phem lawm. Txhua tus uas yog Ntxwgnyoog tog, uas tawm tsam Vajtswv, yuav raug rhuav pov tseg, hos cov uas raug ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim yuav raug Vajtswv tiv thaiv thiab tuav cia kom dhau los ntawm tej kev puas tsuaj. Tom qab tej kev puas tsuaj dhau lawm, ces Khetos lub teb chaws yuav tshwm sim rau hauv lub ntiaj teb, kev paub txog txhua lo lus faj lem no yog los ntawm Qhia Tshwm tias: “Tej nceeg vaj hauv lub ntiaj teb no tau rais los ua tej nceeg vaj ntawm peb tus Tswv, thiab ntawm nws tus Khetos lawm; thiab nws yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis(Qhia Tshwm 11:15). “Haleluyas: vim tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav(Qhia Tshwm 19:6). “Saib nawb, Vajtswv lub tsev teev hawm tau nyob nrog tib neeg lawm, thiab nws yuav nrog lawv nyob, thiab lawv yuav yog nws cov neeg, thiab Vajtswv tus kheej kiag yuav nrog lawv nyob, thiab ua lawv tus Vajtswv. Thiab Vajtswv yuav so tag nrho tej kua muag ntawm lawv qhov muag mus; thiab yuav tsis muaj kev ploj kev tuag ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj kev tu siab, los sis yuav tsis muaj kev quaj, los sis yuav tsis muaj kev mob ntxiv lawm: vim tej qub twb dua mus tag lawm(Qhia Tshwm 21:3–4). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, thiab tau ua tiav txoj hauj lwm loj tshaj zoo li ntawd. Qhov no ua rau pom tias Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, qhov kev tshwm sim los ua txoj hauj lwm li yog Neeg Leej Tub. Nws tsis raug hu ua Yexus lawm, thiab tsis yog tus Tswv Yexus Yudais tus duab lawm, tab sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus Ntsujplig yog tus Tswv Yexus—Nws yog tus Tswv Yexus uas rov los lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Tswv Yexus, thiab Yehauvas puav leej yog ib tug Vajtswv xwb. Thaum koj to taub qhov no zoo lawm, ces koj yuav tsis muaj feem hais tau tias kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv Yexus, vim tias kev txais tos Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog kev txais tos tus Tswv, kev raws tus Me Nyuam Yaj tej hneev taw qab, thiab kev raug tsa los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag! Muaj ntau tus hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb mas tseem tuav rawv raws li phau Vajluskub, raws li tus Tswv Yexus lub npe, tos ntsoov Nws los nyob rau saum ib tauv fuab, tsis kam nrhiav thiab tshawb xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm. Txawm tias Nws nthuav tawm txog qhov tseeb ntau npaum li cas los xij, lawv tsis kam los lees paub tias qhov no yog los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los, tias qhov no yog tus Tswv Yexus tus Ntsujplig qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Lawv haj tseem rau txim thiab tsis lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas coj qhov tseeb los rau peb. Tsis yog lawv ua yuam kev tib yam li cov neeg Falixais ua lod? Lawv xav tias qhov no yog txoj kev fij rau tus Tswv Yexus, tab sis tus Tswv tau rau txim rau lawv li yog cov neeg ua phem. Tus Tswv Yexus hais tias, “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:22–23). Thiab yog li, tus Tswv yuav tshem lawv tawm.

Cia peb los saib rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntxiv los ua qhov xaus tseg. “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply