Kev Paub Txog Qhov Peb Theem ntawm Txoj Hauj Lwm Raug Ua Tiav los ntawm Tib Tug Vajtswv

February 2, 2022

Hnub no, lub ncauj lus ntawm peb txoj kev sib qhia yog “Kev Paub Txog Qhov Peb Theem ntawm Txoj Hauj Lwm Raug Ua Tiav los ntawm Tib Tug Vajtswv.” Lub ntsiab lus no mas tseem ceeb, thiab ntsig txog ncaj qha rau peb qhov xaus thiab lub hom phiaj. Nws kuj ntsig txog ncaj qha rau qhov seb peb puas tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab. Yog tias peb ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub Vajtswv txoj hauj lwm, nws yuav muaj kev phom sij heev. Peb yuav plam Vajtswv txoj kev cawm dim tau yooj yim, uas ua rau muaj kev puas tsuaj. Yog li, vim li cas peb thiaj li hais li no? Peb paub tias, ob txhiab xyoo dhau los, tus Tswv Yexus tau los txhiv dim rau tib neeg, thiab Nws tau hais tias, “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Tus Tswv Yexus tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb thiab ua ntau yam txuj ci, uas ua pov thawj tias tus Tswv Yexus yog Mexiyas. Tab sis rau txoj kev ntseeg Yudais, tus Tswv Yexus lub npe tsis yog Mexiyas, thiab Nws tsis yug los rau hauv lub vaj loog fuab tais, thiab Nws tsis tau coj lawv tawm ntawm Loos Mas txoj cai tswj hwm, yog li Nws yeej tsis yog Mexiyas li ntag. Yog li, txawm tias tus Tswv Yexus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau npaum li cas los sis Nws tau ua tej txuj ci tseem ceeb ntau npaum li cas los xij, tsis muaj leej twg lees tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv, thiab txhua tus ua raws li cov thawj coj ntawm txoj kev ntseeg Yudais los muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov tau los yog dab tsi? Cov neeg Yixayee raug rhuav tshem los yuav luag tau ob txhiab lub xyoo. Qhov kev qhia uas mob no tshwm sim tau li cas? Tib neeg tsis nrhiav kom paub Vajtswv txoj hauj lwm, lawv nias qees ua raws li lawv tej kev xav phem thiab tej tswv yim, thiab tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv txoj hauj lwm. Tam sim no, tus Tswv Yexus tau rov los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Nws tau nthuav tawm txog ntau plhom lo lus tseeb, thiab tam sim no ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg los ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm kom tib neeg dim. Tab sis txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb zoo li cas? Thaum lawv pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tsis hu ua Yexus, thiab Nws tsis los rau saum ib tauv fuab, lawv tsis kam lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas twb rov los lawm, thiab ua raws li cov xib fwb thiab cov txwj laug qab los tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hnyav heev, uas sib koom muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig dua. Ib txhia tib neeg yuav nug tias, “Vim li cas txhua zaus Vajtswv tshwm sim los ua hauj lwm thiab cawm tib neeg, cov uas ntseeg Nws thiab tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim thiaj li ib txwm rau txim thiab tsis kam txais yuav Nws?” Qhov no vim yog tib neeg raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm, yog li lawv thiaj li tsis nyiam thiab ntxub qhov tseeb, thiab lawv tus yeeb yam mas tawm tsam Vajtswv. Lwm lub laj thawj mas vim tias tib neeg tsis paub Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv muaj tej kev xav phem thiab tej tswv yim txog Vajtswv txoj hauj lwm puv npo. Koj saib seb, thaum Vajtswv ua tiav Nws txoj hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai, cov nyob hauv txoj kev ntseeg Yudais ntawd ntseeg tias Vajtswv txoj hauj lwm raug ua tiav lawm, thiab Nws yuav tsis ua txoj hauj lwm ntxiv lawm. Lawv tos ntsoov tus Mexiyas uas yuav cawm kom lawv dim los ntawm Loos Mas txoj kev tswv kav, tab sis tsis lees txais txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim uas tus Tswv Yexus tau ua tiav, ces vim li ntawd, lawv thiaj li plam tus Tswv txoj kev cawm dim. Thaum Vajtswv ua tiav txoj hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, cov ntseeg ntawm txhua pawg ntseeg xav tias vim tus Tswv Yexus tau txhiv dim rau tib neeg lawm, ces Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg raug ua tiav lawm, yuav tsis muaj txoj hauj lwm tshiab ua lawm, thiab thaum tus Tswv rov los, Nws yuav coj peb ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Niaj hnub no, thaum muaj txoj kev puas tsuaj loj tshwm sim, muaj ntau tus tib neeg tseem tos ntsoov tus Tswv qhov los rau saum ib tauv fuab, thiab lawv tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim, ces vim li ntawd, lawv thiaj li tsis tau txais tos tus Tswv Cawm thiab poob mus rau txoj kev puas tsuaj. Lawv puav leej xav tias thaum tus Tswv Yexus ua tiav Nws txoj hauj lwm lawm, ces Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg raug ua tiav lawm, thiab yuav tsis muaj txoj hauj lwm ntxiv lawm. Yog li cia peb xav txog qhov no. Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg puas yooj yim npaum li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab? Hauv tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog txoj kev zais ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg lawm. Peb puav leej pom tias tom qab tib raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tag, ces Vajtswv tau pib npaj peb theem los cawm peb. Thawj theem, Nws tau ua txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai nyob rau hauv lub npe Yehauvas, tom qab ntawd Nws tau los yug los ua neeg ua Tswv Yexus thiab tau ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab rau hauv tiam kawg, Vajtswv tau los yug los ua neeg dua los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj nyob rau hauv lub npe Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Peb theem ntawm txoj hauj lwm no yog Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg uas tiav log los cawm tib neeg. Txawm tias lub npe Yehauvas, Tswv Yexus, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis sib thooj, thiab txoj hauj lwm uas lawv tau ua tiav rau hauv txhua tiam tsis sib thooj los xij, peb theem no mas sib txuas zoo heev, txhua theem tsim los ntawm theem ua ntej ntawd, thiab thaum kawg ua rau txoj kev cawm tib neeg tiav hlo thiab coj lawv mus rau ib tiam tshiab. Qhov no yog qhov pov thawj tias nws yog tib tug Vajtswv uas ua txoj hauj lwm sib txawv rau hauv txhua tiam. Yog li, peb yuav paub tias peb theem ntawm txoj hauj lwm no raug ua tiav los ntawm tib tug Vajtswv tau li cas? Kev to taub txog kis no ntawm qhov tseeb mas yog tus yawm sij rau kev ua kom tiav txoj kev cawm dim thiab nkag mus rau lub teb chaws. Tom ntej no, cia peb los sib qhia rau ntawm qhov teeb meem no raws li Vajtswv cov lus.

Ua ntej, kuv yuav nyeem ib nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Lub Nceeg Vaj uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vuab tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim). Peb pom los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau muab faib ua peb theem. Thawj theem yog txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai uas Vajtswv Yehauvas tau ua tiav los ntev dua 3,000 xyoo dhau los lawm, theem ob yog txoj hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub uas tus Tswv Yexus ua tiav los tau ob txhiab xyoo dhau los lawm, thiab theem peb yog tam sim no—txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua tiav rau thaum xaus ntawm tiam kawg. Txawm tias lub ntsiab lus ntawm peb theem no tsis sib thooj los xij, txhua theem pib ua los ntawm qhov kawg thiab ua kom txoj hauj lwm tob tshaj qub. Cov theem no mas kuj sib txuas khov heev thiab, ces thaum kawg thiaj li ua tiav hlo txoj kev cawm tib neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg xaus Tiam Hmoov Hlub thiab pib Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab txoj hauj lwm theem no txiav txim txog tib neeg txoj hmoo. Yog tias peb tsis to taub Vajtswv txoj hauj lwm, mas yuav plam lub hwv tsam kawg los txais qhov raug cawm thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tau yooj yim heev, uas rais los ua ib txoj kev khuv xim mus tag sim neej.

Qhov no txhais tau tias haj tseem tsim nyog yuav tau los piav qhia ntxiv tias peb theem ntawm txoj hauj lwm yog dab tsi. Cia peb los xav tias, “Vim li cas Vajtswv thawj kauj ruam hauv kev cawm tib neeg thiaj li los ua txoj hauj lwm ntawm kev tawm txoj cai?” Vim tias thaum xub thawj, tib neeg zoo li tej me nyuam mos. Lawv tsis paub txog txoj kev pe hawm Vajtswv, lawv tsis paub txog txoj kev ua neej, thiab twb tsis to taub lub chiv keeb ntawm tej hauv paus ntsiab lus ncaj ncees, xws li kev tua neeg thiab kev tub sab yog tej kev ua txhaum. Vajtswv Yehauvas tau tsim tej cai thiab tej kev tswj los qhia tib neeg txog kev ua neej rau hauv ntiaj teb, thiab qhia tib neeg kom txhob tua, nyiag, deev luag poj luag txiv, thiab lwm yam, kom tib neeg thiaj li muaj lub hauv paus kev xav ntawm txoj kev txhaum, paub qhov yuav ua thiab qhov txhob ua, paub ua raws li txoj cai thiab Hnub Caiv. Cov uas ua raws li txoj cai tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv lawm, thiab cov uas ua txhaum txoj cai ces raug rau txim thiab yuav tsum ua kev fij los theej txhoj los pauj qhov txhaum. Thaum tib neeg ua txhaum qee txoj cai thiab tej kev cai tswj hwm lawm, ces Yehauvas txoj kev npau taws thiab txoj kev rau txim tau tshwm sim los, thiab lawv tau khov ua pob zeb los sis raug hluav taws qaum ntuj hlawv. Cov neeg Yixayees thiaj li tau saj Vajtswv qhov muaj hwj chim tshaj thiab txoj kev npau taws, nrog rau Nws txoj kev saib xyuas thiab kev hlub tshua, ces lawv thiaj li ntseeg tias Vajtswv Yehauvas yog tus Vajtswv tiag uas tsim saum ntuj thiab ntiaj teb. Yog li ntawd, lawv puav leej hwm Yehauvas thiab ua raws Nws txoj cai, tau ua neej nyob thiab pe hawm Vajtswv rau hauv lub ntiaj teb, thiab muaj peev xwm ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no raug ua tiav los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai. Yog li, qhov xaus ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai puas txhais tau tias Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg raug ua tiav lawm? Yeej txhais tsis tau. Txawm cov tib neeg hauv Tiam Muaj Kev Cai paub tias tej kev txhaum yog dab tsi, yuav txi thiab ntxuav kev txhaum li cas, thiab yuav pe hawm Vajtswv li cas los xij, vim txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, ces tib neeg keev ua tsis tau raws li txoj cai. Tshwj xeeb tshaj yog tom qab Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg keev ua txhaum ntau zuj zus lawm, ces lawv thiaj li tsis muaj kev theej txhoj txaus los ntxuav kev txhaum rau lawv. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm nres rau hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, ntshe tib neeg yuav raug rau txim thiab raug txov raws li txoj cai rau tag nrho lawv tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd, Vajtswv Yehauvas thiaj li siv cov yaj saub los qhia rau cov neeg Yixayees tias Mexiyas yuav los ua kev theej txhoj los txhiv dim rau tib neeg. Cov lus faj lem tau hais tias, “Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, muab ib tug tub rau peb: thiab tsoom fwv yuav nyob saum nws xwb pwg: thiab nws lub npe yuav hu ua tus Zoo Kawg Nkaus, Tus Muab Tswv Yim, Tus Vajtswv uas muaj lub hwj chim loj kawg nkaus, Leej Txiv uas nyob mus ib txhiab ib txhis, Tus Tub Vajntxwv ntawm Txoj Kev Thaj Yeeb(Yaxaya 9:6). “Thiab Yehauvas tau muab peb sawv daws txoj kev txhaum tso rau saum Nws lawm(Yaxaya 53:6). “Koj yuav muab Nws tus ntsujplig ua ib qho kev theej txhoj daws kev txhaum(Yaxaya 53:10). Tom qab ntawd, raws li Nws tau cog lus tseg, Vajtswv thiaj li los yug los ua neeg ua tus Tswv Yexus los ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim rau tib neeg lawm. Thaum Nws nyob nrog tib neeg, tus Tswv Yexus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, tau qhia tib neeg los lees lawv tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab, los hlub tus Tswv kom kawg siab, kawg ntsws, thiab kawg siab xav, los hlub lawv cov neeg nyob ib ncig ze ib yam li hlub lawv tus kheej, los pe hawm Vajtswv rau hauv sab ntsujplig thiab qhov tseeb, thiab lwm yam. Tej qho tseeb no tau ua rau txoj cai zoo tiav log thiab muab txoj hau kev tshiab rau tib neeg xyaum ua raws. Nws kuj kho cov neeg mob, ntiab tej dab phem tawm, zam txim rau tib neeg tej kev txhaum, muab tej koob hmoov thiab txoj hmoov hlub rau tib neeg, thiab thaum kawg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nrog lub cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev txhaum. Nws ris txhua tus tej kev txhaum thiab txhiv dim rau tib neeg lawm. Tom qab ntawd, tib neeg tsis tas yuav ua tej kev fij ntxiv thaum lawv ua txhaum. Tsuav yog lawv thov Vajtswv thiab lees txim xwb, ces lawv yeej raug zam txim thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txoj hmoov hlub xyiv fab hlo. Tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab tus moj yam ntxim hlub, thiab txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv mas zoo ntau dua qub lawm. Nws pom tseeb tias tus Tswv Yexus txoj hauj lwm tau ua tiav hlo cov lus faj lem hauv phau Vajluskub Qub lawm. Nws tau cawm tib neeg dim los ntawm tej saw hlau khi ntawm txoj cai, tau xaus Tiam Muaj Kev Cai, thiab tau coj tib neeg mus rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov no ua pov thawj tias tus Tswv Yexus yog tus Tswv Cawm thiab qhov los ntawm Mexiyas. Tus Tswv Yexus tau nthuav tawm txog qhov tseeb thiab Nws txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim yog txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab nthuav tawm Vajtswv qhov muaj cai thiab lub hwj chim tshwj xeeb puv npo, uas ua pov thawj tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tias tus Tswv Yexus thiab Yehauvas yog tib tug Ntsujplig thiab tib tug Vajtswv. Nws raws nraim li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Kuv nyob rau hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob rau hauv Kuv lod(Yauhas 14:10). “Kuv thiab Kuv Txiv yog ib tug xwb(Yauhas 10:30). Txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim thiab txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai yog ob theem sib txawv ntawm txoj hauj lwm raug ua tiav los ntawm tib tug Vajtswv rau hauv nyias tiam sib txawv. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias: “Tes hauj lwm uas Yexus ua sawv cev rau lub npe ntawm Yexus, thiab nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub; hos tes hauj lwm uas Yehauvas ua, nws sawv cev rau Yehauvas, thiab nws sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai. Nkawd tes hauj lwm yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig nyob rau ob tiam uas sib txawv xwb. … Vim yog kiag qhov uas Yexus los thiab muab Yehauvas tes hauj lwm xaus, ua Yehauvas tes hauj lwm ntxiv mus thiab, tshaj qhov ntawd, ua Nws tus kheej tes hauj lwm, ib teg hauj lwm tshiab, nws ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab hais tias Yexus yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Nkawd ua ob theem ntawm tes hauj lwm uas yeej sib txawv. Ib theem ces yog ua nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab ib theem ces yog ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev. Ib theem ces yog coj lub neej ntawm tib neeg raws li txoj kev cai, thiab lwm theem ces yog muab ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yeej sib txawv yam pom meej heev li; qhov no yog cais tiam tshiab tawm ntawm tiam qub, thiab nws yeej yog ib qho yog kawg nkaus los hais tias ntawd yog ob tiam uas sib txawv. Qhov chaw ntawm Nkawd ob qho hauj lwm los yeej sib txawv, thiab tej yam hauv Nkawd tes hauj los yeej sib txawv thiab, thiab lub hom phiaj ntawm Nkawd tes hauj lwm los yeej sib txawv. Zoo li ntawd, ces lawv raug muab cais ua ob tiam: phau Vajluskub Tshiab thiab Vajluskub Qub, ces hais tau hais tias, tiam tshiab thiab tiam qub. … Txawm hais tias Nkawd raug hu ob lub npe uas sib txawv, los nws yeej yog tib tug Ntsujplig uas ua ob theem ntawm tes hauj lwm ntawd tiav hlo xwb, thiab tes hauj lwm uas muab ua tiav ntawd ces yeej ua sib txuas zws los mus li. Thaum uas lub npe txawv lawm, thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm sib txawv lawm, ces tiam ntawd los kuj txawv lawm thiab. Thaum Yehauvas los, qhov ntawd yog Yehauvas tiam, thiab thaum Yexus los, qhov ntawd yog Yexus tiam. Thiab yog li ntawd, nyob rau txhua qhov kev los ntawd, Vajtswv raug hu ib lub npe, Nws sawv cev rau ib tiam, thiab Nws pib dua ib txoj kev tshiab; thiab nyob rau ib txoj kev tshiab ntawd, Nws siv dua ib lub npe tshiab, uas cia Vajtswv tshiab tag mus li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj nres rau qhov kev mus tas zog lawm tom ntej ntawd li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)). Tiam Hmoov Hlub nyob txog ob txhiab xyoo, thiab yuav luag txhua tus ntseeg xav tias thaum tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv dim rau tib neeg, ces Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau tiav lawm, thiab thaum tus Tswv rov los rau hauv tiam kawg, ces Nws yuav ncaj qha los coj cov neeg ncaj ncees mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog li, qhov no puas yog li ntawd tiag tiag? Yeej muaj tseeb tias cov ntseeg lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm, tab sis tib neeg tej yeeb yam txhaum tseem daws tsis tau tau. Peb tseem raug tswj los ntawm peb tej yeeb yam txhaum, peb keev dag thiab ua txhaum yam tsis tau txhob txwm, peb peem rau suab npe thiab kev tau txais txiaj ntsig, peb mas xam khib, khav theeb, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab tawm tsam, peb ua siab ntev tsis tau, peb xyaum hlub peb cov neeg nyob ib ncig ze tsis tau ib yam li hlub peb tus kheej, thiab nws haj tseem ua rau hlub thiab mloog tus Tswv lus tau nyuaj dua. Los tau ob txhiab xyoo, txhua tus ntseeg tau ua neej daig rau hauv lub voj voog ntawm txoj kev ua txhaum thaum nruab hnub ces lees txim thaum hmo ntuj, thiab peb muaj kev ntsib kev pom kev mob siab thiab kev txom nyem ntawm txoj kev ua neej rau hauv txoj kev txhaum tob heev. Qhov no yog ib qho tseeb uas yuav cav tsis tau li. Cov uas ua neej nyob rau hauv txoj kev txhaum zoo li no puas raug cawm dim? Lawv puas tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Tus Tswv Yexus hais tias, “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias, Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Vajtswv mas ncaj ncees thiab dawb huv. Nws yuav cia rau cov neeg uas keev ua txhaum thiab tawm tsam Nws nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws tau li cas? Yog li, thaum tus Tswv Yexus tau ua tiav txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, Nws tau hais tias Nws yuav rov los dua los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg los cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab coj tib neeg mus rau hauv lub teb chaws. Nws raws nraim li tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). Hauv tiam kawg, tus Tswv Yexus twb rov los yug ua neeg li Nws tau cog lus tseg los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm los nthuav tawm txhua qhov tseeb uas cheem tsum cawm thiab ntxhuav tib neeg kom dawb huv thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib los ntawm Vajtswv lub tsev, uas daws tiav hlo tib neeg tej yeeb yam txhaum thiab ua rau lawv raug Vajtswv cawm dim puv npo. Qhov no qhia rau peb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog “tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb,” thiab Nws yog tus Tswv Yexus qhov kev tshwm sim thiab kev ua txoj hauj lwm rau hauv tiam kawg.

Cia peb los saib qee nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los ua kom txhua yam meej tseeb tuaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Qhov kev yug los ua neeg no yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum ob, uas raws ntsaws Yexus tes hauj lwm. Tseeb tiag, qhov kev yug los ua neeg no mas tsis yog nws tshwm sim ua nws ib qho nkaus xwb; nws yog theem peb tom qab Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Txhua zaum Vajtswv pib ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm, yuav tsum muaj ib qho kev pib dua tshiab thiab nws yuav tsum coj ib tiam tshiab los. Thiab yeej muaj qhov kev hloov kom phim rau tej ntawd nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Nws qhov kev ua hauj lwm, nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm, thiab nyob rau hauv Nws lub npe. Yog li tos thiaj li hais tias nws yog ib qho nyuab rau tib neeg lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tiam tshiab. Tab sis tsis hais Nws txawm yuav raug tawm tsam los ntawm tib neeg zoo li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm ua Nws tes hauj lwm, thiab ib txwm coj tag nrho noob neej mus lawm tom ntej. Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Lub Nceeg Vaj los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas meej tseeb tshaj plaws lawm. Tus Tswv Yexus txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim tsuas zam txim rau tib neeg tej kev txhaum xwb, tab sis nws tsis tau tshem tib neeg tej yeeb yam txhaum tawm los sis tsis tau cawm tib neeg kom dim plaws txoj kev txhaum, yog li Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tseem tsis tau tiav. Tus Tswv Yexus txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim tau tho txoj hau kev rau txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg lawm. Txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim, kev ntxuav kom dawb huv, thiab kev cawm tib neeg uas raug ua tiav los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yog theem kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws kuj yog theem tseem ceeb tshaj plaws thiab. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, uas nthuav tawm txhua txoj kev zais hauv phau Vajluskub thiab txhua txoj kev zais ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, suav nrog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, qhov tseeb sab hauv ntawm peb theem ntawm txoj hauj lwm, txoj kev zais ntawm txoj kev yug los ua neeg, qhov uas Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim los cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv, qhov xaus thiab lub hom phiaj ntawm txhua hom tib neeg, qhov uas Khetos lub teb chaws yuav muaj tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab lwm yam. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj nthuav tawm thiab txiav txim rau lub hauv paus cag uas ua rau tib neeg muaj kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv thiab, uas yog tej yeeb yam phem thiab tej moj yam phem hauv tib neeg. Nws kuj nthuav tawm txog txhua kis ntawm qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum xyaum ua raws thiab to taub qhov tseeb rau txoj kev ntseeg Vajtswv, xws li tej kev xam pom uas yog los tuav txoj kev ntseeg Vajtswv, txoj kev muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li txwm muaj, txoj kev ua ib tug neeg ncaj ncees, txoj kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem, thiab yuav ua kom tiav txoj kev mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab lwm yam tau li cas. Tib neeg yuav tsum to taub qhov muaj tiag ntawm txhua qhov tseeb no los tshem txoj kev qias vuab tsuab tawm ces thiaj li raug Vajtswv cawm dim puv npo. Txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas, tej kev sim siab, thiab kev tsim kho kom zoo hauv Vajtswv txoj lus, rau ntau tus uas Vajtswv xaiv, tau ua rau lawv maj mam to taub thiab ntxub lawv tus kheej tej moj yam thiab tej yeeb yam phem, los paub tias Vajtswv tus moj yam mas dawb huv, ncaj ncees, thiab tsis tuaj yeem ua tub qaug tau, los muaj kev hwm Vajtswv rau hauv lawv lub siab thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, los muab lawv tej moj yam qias vuab tsuab ntxuav kom dawb huv thiab hloov pauv, thiab los mloog Vajtswv lus kom tiav hlo tiag. Txawm tias lawv ntsib kev tsim txom, kev txom nyem, tej kev sim siab, los sis kev tsim kho kom zoo dab tsi los xij, lawv tuaj yeem ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qab khov kho, tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo, thiab tsim ntau lo lus tim khawv zoo nkauj ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog. Lawv cov lus tim khawv ntawm txoj kev ntsib kev pom mas raug tshaj tawm rau saum huab cua lawm, thiab ua tim khawv rau thoob plaws lub ntiaj teb txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Cov neeg no yog cov muaj yeej Vajtswv tsim tiav ua ntej muaj txoj kev puas tsuaj loj, thiab lawv yog thawj phaum tawg paj txi txiv, uas ua tiav hlo lo lus faj lem hauv Qhov Qhia Tshwm tias, “Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj(Qhia Tshwm 14:4). Thiab nws kuj zoo ib yam li qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias. “Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg. Cov uas muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Vajtswv yuav muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj lus cog tseg thiab txoj koob hmoov, thiab yuav yog pab uas seem nyob rau thaum kawg, pab uas muaj lub hwj chim ntawm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev thiab tau ua tiav txoj hauj lwm loj zoo li ntawd, uas nthuav tawm txog Vajtswv qhov muaj cai thiab lub hwj chim tshwj xeeb puv npo, thiab qhov no ua pov thawj tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas rov los lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tus Tswv Yexus yog tib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv. Yog li, thaum txog theem no, cia peb nres thiab xav tias: Dua ntawm Vajtswv lawm, leej twg thiaj li tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb tau ntau heev thiab nthuav tawm txog txoj kev zais ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg? Leej twg thiaj li tuaj yeem qhia tshwm lub hauv paus cag ntawm tib neeg txoj kev txhaum thiab txoj kev tawm tsam Vajtswv? Dua ntawm Vajtswv lawm, ces leej twg thiaj li tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab cawm tau tib neeg dim los ntawm txoj kev txhaum? Leej twg thiaj li tuaj yeem nthuav tawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab dawb huv uas zam tsis tau rau kev ua txhaum? Txhua qhov tseeb ua pov thawj tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv uas muaj tiag uas yug los ua neeg, yog tib tug Vajtswv tiag uas yog qhov pib thiab qhov xaus ntawm tag nrho txhua yam!

Yog li, tam sim no txhua tus puas tau to taub meej tseeb ma? Peb theem ntawm txoj hauj lwm raug ua tiav rau Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj yog peb theem sib txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg nyob rau nyias tiam. Txoj hauj lwm ntawm txoj cai qhia tib neeg tias kev txhaum yog dab tsi, txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim tau txhiv dim rau lawv tej kev txhaum, thiab txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim ua rau lawv tshem txoj kev txhaum tawm tau. Peb theem ntawm txoj hauj lwm no mas sib txuas khov heev, txhua theem tsim los ntawm theem kawg, thiab thaum kawg, tib neeg thiaj li raug cawm dim puv npo los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab raug coj mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws lawm. Qhov no puav leej yog txheej txheem raws li qhov uas Vajtswv tsim kho thiab cawm tib neeg. Txij thaum pib los txog thaum xaus, qhov ntawd raug ua tiav los ntawm tib tug Vajtswv. Txawm tias Vajtswv lub npe tsis sib thooj, thiab Nws tej tswv yim ua thiab txoj hauj lwm tsis sib thooj lawm los xij, Vajtswv lub ntsiab tseeb, qhov Vajtswv muaj thiab yog, thiab Vajtswv tus moj yam tseem zoo li qub, thiab tej ntawd yeej tsis hloov li. Yog tias peb saib rau ntawm cov lus uas Vajtswv Yehauvas tau hais rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, Tus Tswv Yexus cov lus ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, tag nrho cov lus no puav leej yog qhov tseeb. Cov lus no yog kev nthuav tawm thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam thiab qhov Vajtswv muaj thiab yog, cov lus no los ntawm tib lub chiv keeb los, thiab tej ntawd yog tib tug Ntsujplig lub suab thiab cov lus. Qhov no ua pov thawj tias peb theem ntawm txoj hauj lwm raug ua tiav los ntawm tib tug Vajtswv. Nws raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias. “Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav ntseeg tsis tau hlo li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)). “Nws yog Vajtswv, muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo puv npo; Nws yog yam khoom theej txhoj rau tib neeg txoj kev txhaum thiab yog tib neeg tus neeg saib xyuas; tab sis Nws kuj yog tib neeg txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev cem foom thiab. Nws muaj cuab kav coj tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau ob txhiab xyoo, thiab Nws muaj cuab kav txhiv cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm los ntawm txoj kev txhaum. Hnub no, Nws kuj muaj peev xwm txeeb tau noob neej, cov uas tsis paub Nws li, thiab muab lawv nyo hau nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm, es kom tag nrho sawv daws nyoo zwm rau Nws yam txaus siab hlo. Nyob rau thaum kawg, Nws yuav hlawv tag nrho txhua yam uas tsis dawb huv thiab tsis ncaj ncees nyob hauv tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb, ua kom lawv pom hais tias Nws tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tsis yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev ntse thiab kev phim hwj xwb, tsis yog ib tug Vajtswv uas dawb huv xwb, tab sis tshaj qhov ntawd, tseem yog ib tug Vajtswv uas txiav txim rau tib neeg thiab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj