Txoj Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi?

November 23, 2021

Peb txhua tus puav leej paub tias ob txhiab xyoos dhau los, Vajtswv tau los yug los ua neeg rau lub ntiaj teb tib neeg nyob ua tus Tswv Yexus los txhiv dim rau tib neeg, thiab tau qhuab qhia tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Nws kuj tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab, thiab los ua tiav txoj hauj lwm kev txhiv dim, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua tib neeg txoj kev theej txhoj, vim li ntawd thiaj li xaus Tiam Muaj Kev Cai thiab pib Tiam Hmoov Hlub. Qhov no yog txoj hauj lwm raug ua tiav los txhiv dim rau tib neeg thawj zaug uas Vajtswv tau los yug los ua neeg. Txawm tias txoj kev ntseeg Yudais tau tas zog rau txim rau tus Tswv Yexus yam hnyav heev thiab tau koom nrog tsoom fwv Loos Mas los ntsia Nws rau saum tus ntoo khaub lig los xij, ob txhiab xyoo tom qab ntawd, tus Tswv Yexus txoj moo zoo raug tshaj mus thoob txhua chaws hauv ntiaj teb. Qhov no ua rau pom tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus Vajtswv tiag thiab tus Tswv Tsim uas tau tshwm sim los ua txoj hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tiam sis muaj ntau tus tsis lees txais tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Dua ntawd, lawv coj rau tus Tswv Yexus li yog ib tug tib neeg dog dig. Txawm tias muaj ntau tus xib fwb hauv txoj kev ntseeg tsis lees txais tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv, thiab tsuas xav tias Nws yog Vajtswv Leej Tub ntxim hlub xwb los xij. Niaj hnub no, txawm hais tias muaj cov ntseeg tus Tswv suav tsis txheeb li los xij, muaj leej puav thiaj li paub tseeb tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv xwb, thiab tsis muaj leej twg paub txog lub ntsiab lus thiab qhov muaj nqis ntawm txhua qhov tseeb uas tus Tswv Yexus tau nthuav tawm. Yog li, hauv qhov xwm txheej ntawm kev txais tos tus Tswv, muaj ntau tus tau poob mus rau txoj kev puas tsuaj vim yog lawv tsis tuaj yeem hnov txog Vajtswv lub suab. Hais txog rau cov uas tsis tuaj yeem hnov txog Vajtswv lub suab, txawm hais tias sab nraud zoo li lawv ntseeg kawg siab nkaus los xij, yog lawv tau pom Neeg Leej Tub tus duab hauv tus Tswv Yexus lawm, lawv puas yuav muaj peev xwm los ntseeg tus Tswv thiab ua raws Nws qab mus ntxiv tiag tiag? Lawv puas yuav muaj peev xwm rau txim rau tus Tswv Yexus li yog ib tug tib neeg dog dig thiab tsis lees txais tias Nws yog Vajtswv? Yog lawv tau hnov tus Tswv Yexus nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev li niaj hnub no, lawv puas tseem yuav muaj peev xwm rau txim rau tus Tswv Yexus rau kev hais lus thuam thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua? Raws li qhov tseeb ntawm cov neeg Falixais txoj kev rau txim rau tus Tswv Yexus, peb tuaj yeem hais meej tias yog txhua tus uas ntseeg tus Tswv li niaj hnub no tau pom Nws nyob rau hauv Nws tus duab qub li yog Neeg Leej Tub tiag tiag, muaj ntau tus yuav khiav tawm, thiab muaj ntau tus ntxiv yuav txiav txim thiab rau txim rau tus Tswv Yexus, ib yam li cov neeg Falixais, thiab yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua. Muaj ib txhia yuav tawm tsam thaum kuv hais tej yam zoo li no, tab sis txhua yam uas kuv hais yog ib qho tseeb. Nws muaj tseeb vim tias tib neeg raug ua qias vuab tsuab tob heev, thiab tsuas vam khom rau tej zeem muag rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, tias tsis muaj leej twg yuav paub txog tias tus Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg yog Vajtswv qhov kev tshwm sim. Qhov no qhia rau peb tias txoj kev yug los ua neeg yog ib txoj kev zais tob tshaj. Los tau ntau txhiab xyoo lawm, tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub txog kis no ntawm qhov tseeb li. Txawm tias cov ntseeg paub tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los xij, tsis muaj leej twg muaj peev xwm piav qhia kom meej tseeb tias txoj kev yug los ua neeg yog li cas thiab peb yuav tsum to taub tus Vajtswv uas yug los ua neeg li cas.

Yog li, yog vim li cas Vajtswv thiaj li txiav txim siab yug los ua neeg nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm? Tham kom meej, tib neeg txoj kev qias vuab tsuab cheem tsum kom Vajtswv yug los ua neeg los ua txoj hauj lwm kev cawm dim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog kev yug los ua neeg thiaj li yuav ua tiav txoj kev cawm dim ntawm tib neeg kom tiav hlo xwb. Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug los txhiv dim thiab cawm dim tib neeg. Tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab Nws tau los ua txoj hauj lwm kev txhiv dim. Muaj ib txhia yuav nug tias, Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis siv ib tug neeg los ua txoj hauj lwm kev txhiv dim xwb? Vim li cas Vajtswv thiaj li yug los ua neeg? Vim hais tias txhua tus tswv cuab ntawm tib neeg mas qias vuab tsuab muaj kev txhaum, peb txhua tus puav leej yog cov ua txhaum, txhais tau tias tsis muaj qhov tsim nyog rau kev theej txhoj li. Tsuas yog tus Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj li tsis muaj kev txhaum xwb, yog li Vajtswv thiaj li yug los ua neeg ua Neeg Leej Tub los txais txoj hauj lwm kev txhiv dim ntawm Nws Tus Kheej. Tsuas yog qhov no thiaj li qhia txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev dawb huv tiag tiag xwb, tau ua rau Ntxwgnyoog txaj muag puv npo thiab tso qhov ntawd tseg yam tsis muaj laj thawj los iab liam Vajtswv. Qhov no kuj tau ua rau tib neeg paub txog Vajtswv txoj kev hlub dawb paug thiab txoj kev hlub tshua rau lawv. Thaum tus Tswv Yexus tau ua tiav txoj hauj lwm kev txhiv dim lawm, Nws tau hais lus faj lem tias Nws yuav rov los dua. Niaj hnub no, tus Tswv Yexus tau rov los lawm, thiab yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg los uakom dawb huv kiag rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, los cawm tib neeg kom dim los ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub hwj chim, thiab los coj tib neeg mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Tiam sis qhov uas xav tsis txog mas yog qhov, txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev los xij, Nws yeej tseem raug tawm tsam heev thiab raug rau txim los ntawm lub zog ntawm cov tawm tsam Khetos hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, cov uas haj tseem tau koom tes nrog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj kav pheej tas zog thaiv, rhuav tshem, thiab txwv Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm hauv tiam kawg. Lawv siv tag nrho lawv lub peev xwm kom txhob lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv uas tshwm sim yug los ua neeg, thiab kuj rau txim thiab thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tias yog ib tug tib neeg dog dig thiab, qhov uas qhia tshwm lub ntsej muag qias neeg ntawm tus tawm tsam Khetos lub zog hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb du lug yam li yog cov ntxub qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv. Yog tias peb rov saib mus rau ob txhiab xyoo dhau los, peb tuaj yeem pom tias cov txiv plig, cov kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yudais yuav yeem tuag zoo dua lees txais tus Tswv Yexus ua yog Mexiyas. Lawv tau piav qhia tus Tswv Yexus tus yam ntxwv yog ib tug tib neeg dog dig uas tau tham lus thuam, lawv tau siv tag nrho lawv lub peev xwm los tawm tsam, rau txim, thiab thuam tus Tswv Yexus, thiab thaum kawg lawv tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev ua ib txoj kev txhaum loj heev uas ua rau lawv raug Vajtswv foom phem thiab rau txim. Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm zoo raws li Neeg Leej Tub tus duab lawm. Muaj ntau tus tau pom tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm yog qhov tseeb, lawv tau hnov txog Vajtswv lub suab, thiab lawv txhua tus zoo siab hlo lees txais Vajtswv txoj hauj lwm rau hauv tiam kawg thiab tau txais tos tus Tswv lawm. Txawm li cas los xij, muaj ntau tus uas tsis paub txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, uas tseem coj rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li yog ib tug tib dog dig xwb, thiab tus uas kuj tseem txiav txim thiab rau txim rau txhua tus uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hais tias lawv ntseeg ib tib neeg dog dig xwb. Cov neeg no xav tias lawv to taub txog phau Vajluskub lawm, yog li lawv thiaj li tsis kam tshuaj xyuas txog txoj hau kev tseeb thiab rau txim thiab tawm tsam rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam hnyav heev, kev ua ib txoj kev txhaum ntawm kev muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig zaum tas zaum thiab. Vim li cas Vajtswv ob txoj kev yug los ua neeg thiaj li raug tib neeg rau txim thiab tsis lees txais yuav? Qhov ntawd vim yog tib neeg tsis paub txog Vajtswv, tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi, thiab haj tseem to taub tsawg txog txoj kev zais tob tshaj ntawm txoj kev yug los ua neeg thiab. Nws kuj vim yog tib neeg raug ua qias vuab tsuab tob heev thiab muaj tej yeeb yam phem thiab. Lawv tsis yog tias tsuas tsis nyiam kiag li thiab ntxub qhov tseeb xwb, lawv mas kuj ua yeeb ncuab nyaum heev rau Vajtswv thiab tsis muaj kev ntshai kiag li thiab. Qhov tseeb, muaj ib txhia nyiam ntseeg Vajtswv nruj heev uas tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav dag ntxias, cov vaj ntxwv dab phem, thiab tus tawm tsam Khetos lub zog hauv txoj kev ntseeg ntxias dag vim yog lawv txoj kev tsis paub qab hau. Ces thiaj li tau taug txoj hau kev tawm tsam Vajtswv. Qhov laj thawj rau lawv txoj kev ua tsis tiav mas yog tsis muaj kev paub txog txoj kev yug los ua neeg thiab qhov tseeb, yog li lawv thiaj li tsis muaj peev xwm hnov Vajtswv lub suab, thiab vim li ntawd thiaj li coj rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg li yog ib tug tib neeg dog dig thiab rau txim thiab thuam Nws. Qhov ntawd mas pom tau yooj yim tias kev to taub txog qhov tseeb ntawm txoj kev yug los ua neeg yog ib qho tseem ceeb rau peb los txais tos tus Tswv thiab raug txhawb tsa nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Qhov ntawd yog ib qho teeb meem tseem ceeb uas ntsig txog peb lub hom phiaj kawg.

Muaj ntau tus tib neeg yuav nug tias, Vim tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tau ua tiav txoj hauj lwm kev txhiv dim, thiab tib neeg twb raug cawm dim thiab tig los cuag Vajtswv lawm, yog vim li cas Vajtswv thiaj li tseem yuav tsum tau yug los ua neeg rau hauv tiam kawg los ua txoj hauj lwm kev txiav txim los cawm tib neeg thiab? Muaj ib lub ntsiab lus tob heev nyob hauv qhov no. Yuav muab nws hais kom yooj yim, Vajtswv txoj kev yug los ua neeg ob zaug los txhiv dim rau tib neeg, thiab tom qab ntawd los ntxuav kom peb dawb huv thiab cawm peb kom tiav hlo mas thiaj li tau raws li qhov Vajtswv npaj tseg ua ntej los ntev lawm ua ntej lub ntiaj teb yuav raug tsim. Muaj ntau cov lus faj lem nyob hauv phau Vajluskub hais tias Vajtswv yuav yug los ua Neeg Leej Tub ob zaug. Thawj zaug, dhau los ntawm txoj kev ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib txoj kev theej txhoj, Nws tau ua tiav txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, kom tib neeg tej kev txhaum thiaj li raug zam txim, tab sis tib neeg khiav tsis dim ntawm txoj kev txhaum thiab tsis tau txais txoj kev dawb huv. Zaum ob, los ntawm txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb thiab txoj hauj lwm kev txiav txim, Nws yuav ntxuav kom dawb huv kiag rau tib neeg, cawm tib neeg kom dim los ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwjnyoog txoj haub ntxias kom tiav hlo, coj ib qho xaus los rau tiam ntawd, thiab coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj zoo nkauj. Yog li, ob zaug yug los ua neeg mas txhais tias yog los txhiv dim rau tib neeg, thiab tom qab ntawd los cawm tib neeg kom dim plhuav. Vajtswv yug los ua neeg ob zaug los ua tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg los mus cawm tib neeg. Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim hauv tiam kawg tau kov yeej thiab tau ua zoo tiav log rau ib pab neeg mus ua ib pawg tib neeg ntawm cov muaj yeej lawm, Vajtswv tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau txais lub yeeb koob lawm, thiab qhov ntawd tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tau ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm loj lawm. Tej no yog txhua yam uas Vajtswv twb ua tiav lawm. Tam sim no peb tuaj yeem pom txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg rau hauv tiam kawg yam tsis txaus ntseeg li. Nyob rau ib sab, qhov ntawd tau xaus tiam qub lawm, Tiam Hmoov Hlub, thiab tau pib ib tiam tshiab lawm, Tiam Lub Nceeg Vaj. Nyob rau lwm sab, qhov ntawd ntxuav kom dawb huv rau tib neeg thiab cawm tib neeg kom dim plhuav, thiab coj tib neeg mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Ob txoj hauj lwm kev txhiv dim thiab txoj hauj lwm kev txiav txim mas raug ua tiav hlo los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li, Vajtswv ob zaug yug los ua neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab tau ua tiav tej yam zoo tshaj li ntawd rau hauv peb lub ntiaj teb lawm, yog li vim li cas thiaj li tseem muaj ntau tus uas tsis paub txog Vajtswv txoj hauj lwm thiab? Muaj ntau tus tseem tsis lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tuav rawv tej kev xav phem hauv txoj kev ntseeg, ntseeg tias tsuas yog tus Tswv Yexus thiaj li yog Vajtswv xwb, thiab pheej nias qees tias tsuas yog los ntawm kev ua raws li phau Vajluskub thiaj li tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb. Ua cas yuav ruam thiab tsis paub qab hau ua luaj! Cov neeg ruam zoo li ntawd puas tau hnov dua Vajtswv lub suab tias zoo li cas ma? Thiab lawv yuav nrhiav txhua qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm tau li cas? Thaum kawg, qhov no vim yog tib neeg tsis muaj kev paub txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tsis tuaj yeem nco tau Vajtswv lub suab, yog li lawv thiaj li yuav tsis raug coj mus nyob pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Cov neeg tsis paub qab hau no, cov nkauj xwb ruam no, yuav tsis muaj hnub kov yeej Vajtswv txoj kev pom zoo txawm tias lawv ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm los xij. Paub tseeb tias, yog koj xav los txais tos tus Tswv, kev paub txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab kev to taub txog qhov tseeb ntawm txoj kev yug los ua neeg mas tseem ceeb heev! Yog li, txoj kev yug los ua neeg yog li cas tiag tiag? Thiab peb yuav tsum to taub txoj kev yug los ua neeg tau li cas? Peb yuav faib cais qhov txawv ntawm tus Khetos tiag thiab cuav tau li cas? Peb yuav to taub tom qab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus tag.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Qhov ‘kev yug los ua neeg’ yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj). “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav). “Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). Vajtswv txoj lus hais meej tseeb tias txoj kev yug los ua neeg yog txoj kev lees paub Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog qhov hais tias Vajtswv tus Ntsujplig looj rau lub cev nqaij daim tawv kom rais los ua ib tug tib neeg dog dig, thiab tom qab ntawd tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm rau hauv lub ntiaj teb tib neeg nyob. Muab hais kom yooj yim, nws txhais tau tias Vajtswv tus Ntsujplig looj rau lub cev nqaij daim tawv thiab rais los ua Neeg Leej Tub. Nyob rau sab nraud, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog ib tug neeg uas ib txwm muaj, yog ib tug tib neeg dog dig, tsis yog ib tug loj siab los sis tshwj xeeb, uas txawj noj, Nws Tus Kheej txawj hnav, thiab Nws Tus Kheej txawj plob zoo ib yam li tej neeg dog dig thiab ua ib lub neej dog dig xwb. Nws xav noj thaum Nws tshaib thiab xav pws thaum Nws nkees, Nws muaj tej kev ntsib kev pom ib yam nkaus li tib neeg tej kev xav uas ib txwm muaj, Nws yeej ua neej nyob nrog tib neeg tiag tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem paub tias Nws yog tus Vajtswv uas muaj tiag uas yug los ua neeg. Tiam sis txawm yog kev ua ib tug tib neeg li qhov ib txwm muaj, tus neeg dog dig xwb los xij, muaj ib qho sib txawv loj heev nyob rau ntawm Nws thiab tej tib neeg uas raug tsim tawm los. Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg, thiab Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws. Nws muaj kev ua neeg nyob, tab sis kuj muaj lub hwj huaj saum qaum ntuj puv npo thiab, qhov uas ntsia pom thiab tuav tau. Feem ntau qhov ntawd ua rau pom nyob rau hauv qhov uas Nws tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab qhia tshwm txog tej kev zais tob txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw. Nws tuaj yeem nthuav tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv tus moj yam, txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub siab thiab tej kev xav, Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab txoj kev ntse, kom txhua tus tib neeg thiaj li tuaj yeem paub thiab to taub txog Vajtswv. Nws kuj tuaj yeem nthuav tawm txog txhua txoj kev zais tob hauv phau Vajluskub thiab, qhov uas txhais tias Nws tuaj yeem nthuav kauj ntawv uas muaj cov lus faj lem hauv Txoj Kev Nthuav Tawm. Qhov ntawd ua rau pom tias Nws muaj lub hwj huaj saum qaum ntuj puv npo. Nyob rau sab nraud, Khetos yog ib tug tib neeg dog dig xwb, tab sis Nws muaj peev xwm nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev li, tau ua kom tib ras xeev, thiab cawm cov tib neeg qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxhias. Yog tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog nraim lawv, ces leej twg thiaj li yuav ua tej yam no tau li cas? Tseeb tiag ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg muaj suab npe los sis tseem ceeb twg tuaj yeem ua tau tej yam zoo li ntawd, vim tias tsis muaj ib tug tib neeg muaj suab npe los sis tseem ceeb twg tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb li. Lawv tsis muaj qhov tseeb hlo li. Lawv twb cawm tsis tau lawv tus kheej lawm, yog li lawv yuav cawm txhua tus tib neeg tau li cas? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim los ntxuav kom dawb huv rau tib neeg thiab cawm tib neeg, tej peev xwm uas tib neeg tsis muaj. Phau ntawv ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv yog Vajtswv cov lus hais rau hauv tiam kawg, thiab yog lus tim khawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Raws li cov neeg Vajtswv xaiv tau ntsib tau pom Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg thiab tau txais txoj kev ywg dej thiab txoj kev tu me nyuam yaj ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Nws Tus Kheej, lawv txhua tus puav leej tau hnov txog qhov tob ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj hauj lwm uas muaj qab hau. Vajtswv yeej nyob nrog nraim tib neeg tiag tiag li, thiab nthuav tawm txog qhov tseeb raws li peb qhov xwm txheej tiag los txhawb thiab npaj rau peb, thiab los qhia tshwm txog peb tej kev ua txhaum rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tej kev caum raws thiab kev xam pom uas yuam kev, thiab txhua yam ntawm tej moj yam phem uas nyob nrog peb, kom peb thiaj li yuav tau txais txoj kev paub thiab kev hloov pauv. Vajtswv kuj qhia rau peb txog Nws tej kev ntshaw thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg thiab, muab tej hom phiaj muaj qab hau thiab raug tshaj plaws rau peb los caum raws thiab muab tej hauv paus ntsiab lus rau peb los xyaum ua, kom peb thiaj li tuaj yeem to taub txog tej qho muaj tseeb ntawm qhov tseeb, tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab khiav dim plaws los ntawm Ntxwgnyoog lub zog dub. Ib tug twg uas ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qab mas muaj tej kev ntsib kev pom tob heev tias yog tsis muaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg los nthuav tawm txog qhov tseeb los txiav txim thiab rau txim rau tib neeg, ces lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm paub txog lawv tej yeeb yam txhaum, los sis lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim txoj kev ua qhev thiab tej kev txwv ntawm txoj kev txhaum. Lawv kuj paub tias tsuas yog los ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv tau xwb, tsuas yog muaj kev paub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees lawv thiaj li yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau xwb, thiab tsuas yog dhau los ntawm kev ua neej raws li Vajtswv txoj lus lawv thiaj li yuav ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg tiag xwb, thiaj li tsim nyog tau txais Vajtswv tej lus cog tseg thiab tej koob hmoov, thiab raug coj mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Xav txog qhov no: Yog tsis muaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg los thiab nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev rau hauv tiam kawg, peb puas yuav muaj lub cib fim ib zaug hauv sim neej no kom raug cawm dim? Peb puas yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim thiab tau txais kev xyiv fab rau Vajtswv tej koob hmoov muaj nqis? Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev yug los ua neeg rau hauv tiam kawg, txhua tus txoj kev ua neeg yuav raug txoj kev rhuav pov tseg, thiab tsis muaj leej twg yuav tau txais txoj kev cawm dim. Raws kiag li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus hais tias, “Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsis los cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj teb rhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Vim nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis lees txais Nws?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Thaum txog qhov no, muaj ib txhia yuav nug tias, Tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev tshwm sim sab nraud mas yog neeg dog dig xwb, thiab Nws lub hwj huaj saum qaum ntuj raug zais rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, yog li yog hais tias Vajtswv tau los lawm, peb yuav lees txais Nws ua tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau li cas? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mam qhia txoj hau kev rau peb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Los ntawm Vajtswv txoj lus, peb tuaj yeem pom tau tias kev lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog nyob rau ntawm Nws qhov kev tshwm sim, los sis nyob rau ntawm qhov Nws yug los rau tsev neeg zoo li cas, txawm Nws muaj qib hauj lwm los sis lub hwj chim los xij, los sis txawm Nws muaj suab npe rau hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb los xij. Nws tsis yog nyob rau ntawm tej yam no. Tiam sis, qhov ntawd yog saib raws seb Nws puas muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb, seb Nws puas tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua tau Vajtswv Nws Tus Kheej txoj hauj lwm. Qhov no thiaj li yog lub hauv paus uas tseem ceeb tshaj plaws. Yog hais tias Nws tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua tau txoj hauj lwm cawm tib neeg, ces txawm tias yog Nws yug los rau ib tsev neeg dog dig thiab tsis muaj lub hwj chim thiab tsis muaj qib hauj lwm rau hauv zej tsoom los xij, Nws yog Vajtswv. Zoo kiag li hauv Tiam Hmoov Hlub, Thaum tus Tswv Yexus los ua txoj hauj lwm, Nws tau yug los rau hauv ib tsev neeg dog dig, tau los rau hauv lub ntiaj teb los nyob rau hauv ib lub dab zaub, Nws tsis siab los sis raug tsim kom muaj hwj chim, thiab Nws tsis muaj meej mom los sis muaj hwj chim li, tiam sis Nws tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb, muab txoj hau kev rau tib neeg lees txim hloov dua siab tshiab, thiab tuaj yeem zam txim rau tib neeg tej kev txhaum. Cov uas nyiam qhov tseeb, li Nws tej thwj tim Petus thiab Yauhas, tau pom hauv tus Tswv Yexus txoj hauj lwm thiab qhov tseeb uas Nws nthuav tawm lawm tias Nws muaj Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai thiab lees paub tias tus Tswv Yexus yog Mexiyas, yog li lawv thiaj li raws Nws qab thiab tau txais tus Tswv txoj kev cawm dim. Niaj hnub no, Vajtswv tau yug los ua neeg rau lub ntiaj teb tib neeg nyob dua lawm, thiab txawm hais tias Nws qhov tshwm sim sab nraud los ua ib tug tib neeg dog dig xwb los xij, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab ua tau txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Muaj ntau tus nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua qhov chaw tau pom txog qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm, tau lees paub Vajtswv lub suab, tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab raug txhawb tsa nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv lawm. Lawv tau pib los ntsib los pom txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, thiab tau to taub txog qee qhov tseeb lawm. Lawv txhua tus puav leej muaj tej kev ntsib kev pom thiab hais lus tim khawv zoo kawg nkaus, thiab muab tag nrho lawv lub peev xwm los tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Txhua qhov tseeb ua rau pom tias tsuas yog tus uas tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb, txiav txim thiab ntxuav kom dawb huv rau tib neeg, thiab cawm tib neeg kom dim plhuav mas thiaj li yog tus Khetos thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Qhov no mas tsis lees tsis tau li. Yog tias leej twg tsis tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb, es tsuas tuaj yeem ntxias dag lwm tus los ntawm kev qhia tej cim thiab tej txuj ci xwb, ces qhov no yog tus ntsuj plig phem txoj hauj lwm xwb. Yog tias lawv hu lawv tus kheej tias yog Vajtswv, ces lawv yog cov Khetos cuav uas txia ua Vajtswv xwb. Yuav kom paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, mas peb yuav tsum paub kom meej txog qhov tseeb no: Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb, ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg, thiab cawm tib neeg dim plhuav los ntawm Ntxwgnyoog lub zog.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab tau ua tiav txoj hauj lwm loj zoo li ntawd rau hauv tiam kawg lawm, tiam sis muaj ntau tus tib neeg uas qi muag nti, thiab tsuas nyob tos kom tus Tswv Yexus los nyob rau saum ib tauv fuab qhib cuab lug. Cov neeg zoo li ntawd yuav quaj nyiav thiab tom hniav nkawv thaum lawv raug rhuav pov tseg rau hauv txoj kev puas tsuaj. Qhov no ua tiav hlo lus faj lem hauv Txoj Kev Nthuav Tawm tias: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj hais tias, “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm.” Thaum kawg, cia peb los nyeem ib nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj