Txoj Kev Ua Raws Li Cov Thawj Coj Ntawm Sab Kev Ntseeg Hais Puas Yog Txoj Kev Ua Raws Li Vajtswv Hais?

January 7, 2022

2,000 xyoo dhau los, peb tus Tswv Cawm tus Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm kev txhiv dim thiab raug cov thawj txiv plig, cov kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yudais rau txim yam vwm ntsuav. Vim hais tias cov neeg Yudais feem ntau hwm lawv cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg, lawv tau pom zoo nrog cov tawm tsam Khetos rau txim thiab tsis lees paub tus Tswv Yexus, thaum kawg tau koom tes muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Qhov no yog ib txoj kev txhaum loj heev thiab ua rau lawv raug Vajtswv foom phem thiab rau txim, ua rau haiv neeg Ixayees muaj kev puas tsuaj los tau 2,000 xyoo. Tus Tswv Yexus tau rov los rau hauv tiam kawg los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg lawm, kev nthuav tawm txhua qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim los yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm kom tib neeg dim puv npo. Nws kuj ntsib cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg txoj kev rau txim thiab txoj kev tawm tsam uas vwm ntsuav thiab. Lawv kaw lawv txhua pawg ntseeg, tav kev cov ntseeg txoj kev tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb, ua rau muaj ntau tus tib neeg ntshai los tshawb xyuas thiab lees txais qhov ntawd txawm tias lawv twb pom tseeb lawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas yog qhov tseeb, tias cov lus muaj hwj chim, muaj qhov muaj cai, thiab los ntawm Vajtswv los. Vim li ntawd, thiaj li muaj ntau tus tab tom plam lawv lub hwv tsam los txais tos tus Tswv thiab tab tom poob mus rau tej kev puas tsuaj. Lawv tau ua txhaum qhov twg thaum tos txais tus Tswv mus? Nws vim tias lawv yoog raws li lawv cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg! Lawv ntseeg tias cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg raug teeb tsa thiab raug siv los ntawm Vajtswv, tias kev mloog cov thawj coj lus ces yog kev mloog Vajtswv lus, yog li lawv thiaj li ua raws kiag li cov thawj coj qab, zwm rau cov thawj coj cov lus npaum nkaus li cov lus ntawd los ntawm Vajtswv los ntag. Muaj ntau tus kuj xav tias tus Tswv Yexus yeej yuav tsum xub qhia rau tus txiv plig ua ntej thaum Nws rov los, yog li qhov tsis hnov txog qhov ntawd los ntawm cov thawj coj ces ua pov thawj tau tias Nws tsis tau rov los. Ces lawv txawm tsis mob siab los tshawb xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm, tab sis ua raws li cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg qab los rau txim rau Nws. Thiab yog li lawv tab tom poob mus rau tej kev puas tsuaj, plam lawv lub hwv tsam ntawm kev raug qaws mus. Qhov no yog leej twg qhov kev txhaum? Tsis muaj lo lus uas teb tau yooj yim li. Cov neeg Falixais uas tau tawm tsam thiab rau txim rau tus Tswv Yexus los ntev tau raug Vajtswv foom phem lawm, thiab niaj hnub no muaj ntau tus hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis tau kawm txoj kev paub uas mob siab ntawd los ntawm cov thawj coj li. Vim hais tias lawv ua ntsej lag muag dig pe hawm lawv tus txiv plig, lawv pom zoo nrog lawv cov thawj coj los rau txim rau tus Tswv Yexus uas rov los lawm, muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua. Qhov no yog ib qho txaj muag tiag tiag li! Yog li ntawd, cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg puas raug teeb tsa los ntawm Vajtswv tiag tiag? Kev zwm rau lawv ces puas yog thooj li kev ua raws li Vajtswv qab? Kev tau txais qhov paub tseeb txog ntawm qhov no yog ib qho xwm txheej nias qee.

Muaj ntau tus ntseeg xav tias cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg, tus txiv plig xws li tus Thawj Txiv Plig, cov thawj tswj, cov xib fwb, thiab cov txwj laug, raug teeb tsa thiab raug siv los ntawm tus Tswv Yexus thiab muaj txoj cai los coj cov ntseeg, yog li kev mloog lawv lus ces yog kev mloog Vajtswv lus. Lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg no yog dab tsi? Tus Tswv Yexus puas tau hais dua tias txhua tus thawj coj hauv txoj kev ntseeg raug teeb tsa los ntawm Vajtswv? Nws yeej tsis tau hais li. Lawv puas muaj tus Vajntsujplig lo lus tim khawv, los sis pov thawj ntawm tus Ntsujplig txoj hauj lwm? Tsis muaj. Qhov no txhais tau tias lub tswv yim no mas yog tib neeg ib txoj kev xav phem xwb xwb. Cia peb los xav txog qhov ntawd. Raws li tib neeg lub tswv yim no tias cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg mas puav leej raug teeb tsa los ntawm Vajtswv, ces qhov ntawd kuj puas yuav muaj tseeb thiab hais txog haiv neeg Yudais cov thawj txiv plig, cov kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais uas tau tawm tsam thiab rau txim rau tus Tswv Yexus? Puas yog kev ua raws lawv qab los muab tus Tswv Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kuj yog txoj kev zwm rau Vajtswv thiab? Qhov no mas pom meej tseeb tias yog ib txoj hau kev coj rau tus txiv plig yam tsis muaj qab hau kiag! Peb kuj tuaj yeem pom los ntawm phau Vajluskub los tias hauv Vajtswv txoj hauj lwm hauv txhua tiam, Nws teeb tsa tib neeg los pab Nws txoj hauj lwm. Txhua tus tib neeg ntawd raug hu thiab ua tim khawv los ntawm Vajtswv tus kheej thiab Vajtswv cov lus qhia li no. Lawv yeej tsis raug teeb tsa los ntawm lwm tus tib neeg li, thiab lawv tsis raug cob qhia los ntawm tib neeg li. Xav txog ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thaum Vajtswv siv Mauxe los coj cov neegYixayee tawm hauv lub teb chaws Iyiv. Vajtswv Yehauvas tus kheej cov lus tau ua tim khawv rau qhov no. Vajtswv Yehauvas tau hais rau Mauxe tias, “Yog li ntawd tam sim no, saib nawb, tej suab quaj qw ntawm cov me nyuam ntawm Yixayee nrov tuaj txog kuv lawm: thiab Kuv kuj tau pom tej kev caij tsuj uas cov neeg Iyiv caij tsuj lawv lawm. Yog li ntawd los tam sim no, thiab Kuv yuav txib koj mus cuag Falau, ces kom koj coj kuv cov neeg cov me nyuam ntawm Yixayee tawm ntawm Iyiv mus(Khiav Dim 3:9–10). Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau siv Petus los saib xyuas txhua pawg ntseeg, thiab Nws tau ua tim khawv rau Petus tib yam nkaus. Tus Tswv Yexus tau hais rau Petus tias, “Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? … Pub Kuv cov yaj(Yauhas 21:17). “Thiab Kuv hais rau koj, Hais tias koj yog Petus, thiab Kuv yuav tsim tsa Kuv pawg ntseeg rau saum lub pob zeb no; thiab ntuj tawg lub qhov rooj yuav kov tsis yeej pawg ntseeg no li. Thiab Kuv yuav muab tus yawm sij ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj rau koj: thiab yam twg koj tuav kom ruaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug tuav kom ruaj nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab: thiab yam twg koj tso kom xoob nyob hauv ntiaj teb yuav raug tso tseg nyob saum ntuj ceeb tsheej ib yam nkaus li thiab(Mathai 16:18–19). Vajtswv tus kheej teeb tsa thiab ua tim khawv rau cov tib neeg uas Nws siv hauv txhua tiam, thiab qhov no raug txheeb xyuas los ntawm tus Vajntsujplig txoj hauj lwm lawm. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, qee zaus cov uas Vajtswv siv raug teeb tsa ua ntiag tug thiab raug ua tim khawv los ntawm Nws. Qee zaus Nws tau siv lwm txoj hau kev. Yog tsis muaj Nws txoj kev teeb tsa ncaj qha, ces Nws yuav nthuav qhov no tawm los ntawm cov yaj saub, los sis muaj pov thawj ntawm tus Vajntsujplig txoj hauj lwm. Qhov no mas yuav tsis lees tsis tau li. Niaj hnub no hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, leej twg yog tus muab tus Thawj Txiv Plig, cov thawj tswj, cov txiv plig, cov xib fwb, thiab cov txwj laug cov qib dej num rau lawv tuav? Puas muaj pov thawj ntawm Vajtswv cov lus los sis tus Vajntsujplig txoj hauj lwm? Tus Ntsujplig puas tau ua tim khawv rau lawv? Yuav luag tsis tau ua li! Qhov tseeb, txhua tus thawj coj hauv txoj kev ntseeg nyob hauv txhua pawg ntseeg feem ntau tau kawm tiav los ntawm cov tsev kawm qhia txog fab kab lis kev cai thiab cov tsev kawm sab kev ntseeg thiab muaj daim ntawv pov thawj qib siab hauv sab kev ntseeg. Muaj daim ntawv pov thawj qib siab nyob ntawm tes, mas lawv thiaj li raug xa mus rau cov pawg ntseeg los coj cov ntseeg. Muaj ib txhia ntse thiab tham lus npliag zoo, thiab kawm lawv txoj hauj lwm tau zoo, yog li lawv thiaj li raug xaiv los sis raug pom zoo los ntawm cov thawj coj theem siab thiab tau nce qib. Yuav luag txhua tus txiv plig hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tau txais lawv cov qib dej num li no, tab sis feem ntau tsis muaj tus Vajntsujplig txoj hauj lwm. Tej zaum ib feem me me ntawm lawv yuav muaj qee yam ntawm tus Ntsujplig txoj hauj lwm, tab sis lawv tsis muaj Nws lo lus tim khawv. Yog li peb tuaj yeem paub tseeb tias lawv tsis yog cov tib neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau los sis siv. Pom tseeb heev tias lawv raug txhawb nqa thiab raug xaiv los ntawm lwm cov tib neeg, yog li vim li cas lawv thiaj li nias qee tias lawv raug teeb tsa los ntawm Vajtswv? Tsis yog qhov ntawd tawm tsam txhua qhov tseeb lod? Tsis yog qhov ntawd yog kev dag thiab ua tim khawv rau lawv tus kheej yam tsis txawj txaj muag lod? Tej tshwm sim los ntawm qhov no yog dab tsi? Tsis yog qhov ntawd yog kev ntxias dag thiab kev ua piam sij rau cov ntseeg lod? Ib txhia thawj coj hauv txoj kev ntseeg haj tseem hais tias tus Tswv Yexus cov lus hais rau Petus yam tsis txawj txaj muag li tias qhov muaj cai uas tus Tswv Yexus uas tau muab rau Petus raug poob mus rau tus Thawj Txiv Plig lawm, yog li tus Thawj Txiv Plig thiaj li tau txais qhov muaj cai los ntawm Vajtswv thiab tuaj yeem sawv cev tam tus Tswv Yexus, thiab vim tias cov txiv plig ua raws li tus Thawj Txiv Plig qab, ces lawv kuj raug tso cai los ntawm Vajtswv thiab, yog li lawv tuaj yeem zam txim rau tej txhaum. Tsis yog qhov ntawd txaus luag lod? Tus Tswv Yexus puas tau hais rau Petus dua li tias kom xa qhov muaj cai uas muab rau nws mus rau cov txiv plig ntawm txhua tiam? Tus Tswv Yexus yeej tsis tau hais li ntawd! Petus puas tau qhia tej yam zoo li ntawd dua li? Yeej tsis tau li! Tsis muaj ib yam zoo li ntawd sau rau hauv phau Vajluskub li. Nws kuj yog ib qho tseeb tias tsis muaj tus Thawj Txiv Plig, tsis muaj cov txiv plig nyob rau lub sij hawm ntawd. Yog li cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg uas tshaj tawm tias lawv tau txais qhov muaj cai los ntawm Vajtswv thiab tuaj yeem sawv cev tam tus Tswv Yexus mas yog kev lom txwm ua Vajtswv thiab kev ua kom tib neeg to taub yuam kev xwb, puas yog? Tsis yog cov uas mloog lus thiab nyo hau rau lawv ntawd pe hawm tej mlom xwb lod? Tsis yog qhov ntawd yog kev ua txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv lod? Muaj ntau tus tib neeg tsis to taub txog qhov no, ces ua rau lawv ua ntsej lag dig muag pe hawm lawv cov thawj coj, xav tias cov thawj coj raug teeb tsa los ntawm Vajtswv. Koj puas pom tias qhov no mas ruam thiab tsis muaj qab hau ua luaj ma? Qhov no txawv los ntawm cov tsis ntseeg txoj kev pe hawm tej mlom li cas? Yog hais tias koj yog ib tug ntseeg tab sis tsis ua raws li Vajtswv txoj lus, yog hais tias koj pe hawm thiab txhos caug rau ntawm lwm tus tib neeg xub ntiag los lees txim rau koj tej kev txhaum npaum nkaus li lawv yog Vajtswv, ces tsis yog koj tsis hwm thiab thuam Vajtswv lod? Cov uas ruam ua li no puas yuav raug Vajtswv cawm dim? Tej zaum yuav tsis raug cawm. Cov uas ruam ua li no yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo.

Peb yuav tsum paub kom meej tseeb tias Vajtswv txoj kev teeb tsa ib tug twg mas tsis yog dog dig los sis ywj siab li. Yuav tsum muaj pov thawj. Muaj pov thawj tias Vajtswv teeb tsa Mauxes, thiab yam tsawg kawg los cov neeg Yixayee paub li ntawd lawm. Tus Tswv Yexus txoj kev tseeb tsa Petus mas kuj muaj tseeb thiab, uas cov tub txib tau paub lawm. Yog li, ib qho kev hais tias Vajtswv tau teeb tsa ib tug twg yuav tsum muaj ib lub hauv paus tseeb. Tib neeg yuav hais tsis tau ywj siab li no. Peb kuj tuaj yeem pom tias ib tug twg uas Vajtswv teeb tsa yuav muaj tus Vajntsujplig txoj kev coj qhia thiab txoj kev txheeb xyuas qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv txoj hauj lwm tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj kev xav thiab nws yuav ua tiav cov txiaj ntsig tau meej tseeb heev. Lawv tuaj yeem ua raws li Vajtswv cov lus txib. Cia peb los saib qhov uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tias. “Hais txog lub tseeb ntsiab ntawm nws txoj hauj lwm thiab nws li keeb kwm kev ua dej num, tus neeg uas raug Vajtswv siv yog Nws ua tus tsa, nws yog Vajtswv npaj cia los ua Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws koom tes ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav ua tau nws txoj hauj lwm los hloov nws chaw li—no yog noob neej txoj dej num uas tu ncua tsis tau rau txoj hauj lwm uas los saum ntuj los. Txoj hauj lwm uas lwm tus neeg los sis cov tub txib tau ua, tib lub sij hawm ntawd, yog thiab tab sis cov xa khoom thiab ua raws tes dej num ntau yam uas npaj rau cov pawg ntseeg nyob rau txhua lub sij hawm, los sis lwm yam hauj lwm yooj yooj yim uas npaj rau hauv lub neej kom tuav tau lub neej hauv pawg ntseeg xwb. Cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub txib no tsis raug tsa los ntawm Vajtswv, yuav hu lawv ua cov neeg uas siv los ntawm tus Vajntsujplig tau li cas. Lawv raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg thiab, tom qab lawv tau kawm thiab npaj tau ib ntus lawm, cov neeg ua tau zoo yuav raug xaiv tseg, cov neeg ua tsis tau zoo yuav raug xa rov qab mus rau qhov chaw lawv tuaj. Vim tias cov neeg no tau raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg, qee tus qhia lawv qhov tseeb tiag tiag tom qab dhau los ua cov thawj coj lawm, thiab qee tus txawm ua ntau yam tsis zoo thiab thaum kawg raug tshem tawm. Tus neeg uas raug Vajtswv siv, muab ua lwm yam hais, yog tus neeg uas Vajtswv npaj tseg, thiab tus muaj peev xwm, thiab muaj meej mom noob neej. Tus Vajntsujplig tau npaj nws thiab ua kom zoo tshaj plaws ua ntej, thiab tus Vajntsujplig ua tus coj tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum nws ua hauj lwm, tus Vajntsujplig qhia nws thiab coj nws kev—qhov nuj nqi tshwm los ntawm qhov no ces yog tsis muaj kev phem ntawm kev coj Vajtswv cov xaiv tseg, vim Vajtswv mob siab rau Nws tus kheej lub luag hauj lwm, thiab Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txhua lub sij hawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia rau peb tias Vajtswv npaj ua ntej rau cov uas Nws teeb tsa thiab siv rau Nws txoj hauj lwm los ntev heev lawm, tias lawv yog cov uas Vajtswv tsa los sawv coj cov neeg Nws xaiv. Lawv txoj hauj lwm thiab tej lus qhuab qhia mas puav leej dhau los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev npaj thiab txoj kev coj qhia huv si, thiab ib tug twg uas tsis raug teeb tsa los ntawm Vajtswv tus kheej ces yeej tsis tuaj yeem hloov tau lawv qhov chaw li. Mauxes hauv Tiam Muaj Kev Cai thiab Petus hauv Tiam Hmoov Hlub tau tuav rawv Vajtswv cov lus nruj heev thiab xav los coj cov neeg Nws xaiv, thiab Vajtswv yeej nyob nrog nraim lawv tas li, coj lawv kev txhua lub sij hawm. Vajtswv yeej tsis siv ib tug tib neeg txhaum los sis ib tug uas ua txoj hauj lwm tawm tsam Nws li. Nws yeej ib txwm muaj kev lav ris rau Nws tus kheej txoj hauj lwm. Cov uas Vajtswv siv ntawd mas raug qhia tas li los ntawm tus Vajntsujplig rau hauv lawv txoj hauj lwm thiab cov lus thiab tuaj yeem qhia ib txoj kev to taub txog Vajtswv cov lus du lug los pab kom cov tib neeg Vajtswv xaiv to taub Nws cov lus hais, Nws txoj kev xav, thiab Nws tej kev xav tau. Lawv ib txwm muaj peev xwm siv qhov tseeb los pab cov neeg Vajtswv xaiv nrog lawv tej kev peem uas muaj qab hau nrog kev to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus thiab txoj hau kev yog hauv lawv txoj kev ntseeg. Thaum cov neeg Vajtswv xaiv lees txais thiab zwm rau cov neeg yug yaj uas Vajtswv siv lawm ces lawv yuav tau txais txoj kev txhawb nqa tiag rau lawv lub neej, maj mam muaj kev to taub qhov tseeb ntau zuj zus, paub Vajtswv txoj hauj lwm thiab tus moj yam zoo tuaj, thiab nthuav lawv txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub Vajtswv kom dav tuaj. Vim li ntawd lawv thiaj li raug txhawb nqa los ntawm cov neeg Vajtswv xaiv cov uas paub nyob rau hauv lawv lub siab tias cov tib neeg ntawd raug teeb tsa los ntawm Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Thaum peb lees txais thiab zwm rau lawv qhov kev coj lawm, ces qhov no thiaj li yog kev ua raws thiab kev zwm rau Vajtswv thiab haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Cov uas Vajtswv siv ntawd raug teeb tsa los coj cov neeg Nws xaiv los ntsib los ntsib los pom Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua raws Nws qab, thiab lawv txoj hauj lwm thiab tej lus qhuab qhia puav leej los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj thiab txoj kev qhuab qhia los huv si. Kev lees txais thiab kev zwm rau lawv qhov kev coj mas thiaj li yog kev zwm rau Vajtswv tiag tiag. Kev tawm tsam lawv ces yog kev tawm tsam Vajtswv, thiab yuav ua rau raug Vajtswv qhia tshwm thiab tshem tawm, los sis haj tseem yuav raug foom phem thiab raug rau txim thiab. Ib yam li thaum Mauxe coj cov neeg Yixayee tawm hauv lub teb chaws Iyiv, Kauleethaus thiab Dasthas pab tub rog uas tawm tsam nws raug Vajtswv rau txim. Qhov ntawd yog ib qho tseeb ua rau pom meej tseeb lawm.

Cia peb los saib rau ntawm cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg nyob rau niaj hnub no, tus Thawj Txiv Plig, cov thawj tswj thiab cov txiv plig hauv txoj kev ntseeg Khastausliv, thiab cov xib fwb, cov txwj laug, thiab lwm cov txiv plig hauv txoj Kev Ntseeg Vajtswv. Lawv puas yog raug teeb tsa los ntawm Vajtswv? Vajtswv puas tau hais lus txhawb lawv? Lawv puas muaj pov thawj los ntawm tus Vajntsujplig txoj hauj lwm? Lawv puas muaj pov thawj los ntawm tej kev tawg paj txi txiv ntawm lawv txoj hauj lwm? Lawv tsis muaj qhov no li. Qhov no ua pov thawj tias lawv raug xaiv los ntawm tib neeg xwb, tsis yog raug teeb tsa los ntawm Vajtswv. Vim peb pom tias lawv raug txhawb nqa nyob rau hauv tej kev ntseeg thiab raug teeb tsa los ntawm cov thawj coj hauv koom haum kev ntseeg, peb paub tias yuav tsum ceev faj heev. Feem ntau tawm lawv tsis ntseeg qhov tseeb los sis tsis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tiag. Lawv ntseeg rau txoj kev ntseeg, hauv lawv qib dej num thiab lub npe, hauv txoj kev ua neej uas lawv tsim los ntawm nws los. Txawm tias lawv txoj kev paub txog phau Vajluskub tau nce qib npaum li cas los sis lawv tej lus qhuab qhia zoo npaum li cas los xij, lawv tsis muaj tus Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab txoj kev coj qhia, los sis tus Ntsujplig txoj kev qhuab qhia. Qhov no qhia rau peb tias lawv yog cov neeg yug yaj cuav, cov tsis ntseeg thiab Vajtswv tsis lees paub lawv. Yog li tsis yog kev pe hawm thiab kev ua raws lawv qab mas yog kev ruam yam tsis txaus ntseeg li lod? Dua ntawm qhov lawv tsis muaj Vajtswv cov lus ua lus tim khawv thiab tsis muaj tus Vajntsujplig ua pov thawj, tseem muaj ib qho pov thawj tseem ceeb uas tuaj yeem pab kom peb pom lawv rau qhov uas lawv yog. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm, nthuav tawm qhib lug txog tib neeg lub qe tiag, seb lawv puas nyiam qhov tseeb los tsis nyiam, seb lawv puas lees paub qhov tseeb los tsis lees, seb lawv puas lees txais qhov tseeb los tsis lees, thiab seb lawv puas ntxub thiab tsis kam lees yuav qhov tseeb. Txhua yam raug nthuav tawm tag. Cov uas lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias Nws yog Vajtswv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, mas yog cov uas nyiam qhov tseeb thiab muaj Vajtswv txoj kev pom zoo. Lawv yog cov nkauj xwb ntse uas hnov Vajtswv lub suab thiab raug qaws mus nyob rau pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv. Yog ib tug twg pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev lawm tab sis pheej tawm tsam, rau txim, thiab tsis lees Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, ces qhov no txhais tau tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, thiab lawv yog cov tawm tsam Khetos uas tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv. Lawv twb poob mus rau tej kev puas tsuaj lawm thiab yuav tsum raug Vajtswv rau txim. Nws tsis yog tsuas yog cov ntseeg Khastausliv thiab cov ntseeg Vajtswv cov thawj coj xwb, tab sis cov thawj coj thiab cov neeg muaj suab npe uas los ntawm txhua pawg ntseeg los uas tab tom ua txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yuav luag tsis muaj kev zam li. Txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb mas raug pab pawg tawm tsam Khetos no tswj lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas paub zoo tias tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau. Yog li yog peb paub tias cov thawj tswj, cov txiv plig, cov xib fwb, thiab cov txwj laug no yog ib feem ntawm pab pawg tawm tsam Khetos uas tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm, ces peb yuav tsum nqis tes ua qhov ntawd li cas? Peb yuav tsum tsis kam lees txais yuav thiab foom phem rau lawv, ces peb tus kheej thiaj li dim plaws los ntawm lawv tej kev txwv. Qhov ntawd yog txoj kev ntse. Yog hais tias peb pheej tseem saib lawv rau txoj hau kev tseeb mus txiv, pheej cia siab tias lawv yuav qhia qhov yog los sis qhov tsis yog rau peb, ces qhov ntawd yog ib qho ruam tshaj plaws li, thiab nws ua ntsej lag muag dig thiab tsis muaj qab hau li! Tus neeg dig muag coj tus neeg dig muag ces thaum kawg yuav puas tshuaj. Qhov no ua tiav cov nqe Vajluskub tias: “Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21). “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6).

Nws qhia meej tseeb tiav log tias cov ntseeg Khastausliv thiab cov ntseeg Vajtswv cov thawj coj, nrog rau cov thawj coj uas los ntawm tag nrho lwm pawg ntseeg los, tab tom rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam qhib lug. Yuav tswj lawv lub meej mom thiab nyiaj hli, lawv tas zog tuav cov ntseeg rau hauv lawv xib teg, muab lawv cov nyiaj, pub cov ntseeg noj zoo li tej cab, zoo li tej dab phem noj lawv tej cev tuag. Cov tawm tsam Khetos no tshaj qhia txhua yam kev dag uas phem kom tuav tau lawv tej qib dej num thiab tej kev nrhiav noj cia, hais tias txhua qhov xov xwm ntawm qhov tus Tswv los ces yog cuav xwb, tias tus Tswv Yexus yuav tsum los rau saum ib tauv fuab xwb li, tias kev lees txais tus Tswv txoj kev yug los ua neeg zaum ob mas yog kev lees txais ib tug Khetos cuav. Lawv hais lus dag kom tib neeg to taub yuam kev, siv tag nrho lawm lub peev xwm los txwv tsis pub cov ntseeg tshawb xyuas txoj hau kev tseeb. Lawv haj tseem yoog lawv tus kheej los koom nrog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav los ntes thiab tsim txom cov uas qhia txog lub teb chaws txoj moo zoo. Cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg no puas muaj ib qho twg txawv ntawm cov neeg Falixais uas tau tawm tsam tus Tswv Yexus hauv Nws tiam li cas? Tsis yog lawv puav leej yog cov tib neeg uas muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lod? Tsis yog lawv puav leej yog cov neeg yug yaj cuav thiab cov tawm tsam Khetos uas coj tib neeg kom yuam kev thiab rhuav tshem tib neeg lod? Xav txog tus Tswv Yexus cov lus rau txim rau cov neeg Falixais tias: “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! Vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! Vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug(Mathai 23:15). Peb pom tau tias feem ntau ntawm cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg nyob rau niaj hnub nim no mas tsis txawv ntawm cov neeg Falixais uas tau tawm tsam tus Tswv Yexus thiab tav kev cov ntseeg yam vwm ntsuav. Lawv puav leej ntxub Vajtswv thiab tawm tsam Nws, thiab lawv yog cov dab phem tawm tsam Khetos ntawm tiam kawg.

Ntawm no yog qee nqe lus ntxiv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, ‘Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.’ Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod?(“Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Thiaj Yog Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li ‘muaj lub cev zoo khov kho,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv).

Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj ‘tej khoom uas muaj nqis’ uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog ‘cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,’ ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas ‘dawb huv thiab zam tsis tau.’ Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua ‘vajntxwv’ nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li).

Tam sim no kuv ntseeg tias peb txhua tus paub meej lawm tias feem ntau ntawm cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg yog cov tawm tsam Khetos uas ntxub qhov tseeb, ntxub Vajtswv, cov tub qhev phem thiab cov neeg yug yaj cuav uas coj tib neeg yuam kev. Kev mloog lawv lus thiab kev zwm rau lawv tsis yog kev zwm rau Vajtswv, thiab nws tsis yog kev ua raws Vajtswv qab. Nws yog kev ua raws Ntxwgnyoog qab thiab kev tawm tsam Vajtswv, rais los ua tus neeg khoom tes nrog Ntxwgnyoog, ib tug uas Vajtswv ntxub thiab foom phem rau. Yog li yog cov ntseeg, peb yuav tsum paub tias peb yuav tsum qhuas Vajtswv, hwm Nws, zwm rau Nws thiab qhov tseeb. Peb yeej tsis tuaj yeem pe hawm los sis ua raws li tib neeg qab li. Raws nraim li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb(Mathai 4:10). Yog hais tias tus thawj coj hauv txoj kev ntseeg yog tus uas nyiam qhov tseeb, yog hais tias lawv cov lus haum raws li tus Tswv cov thiab lawv coj peb los hwm Vajtswv thiab zam dab phem, tom qab ntawd ua raws qab thiab zwm rau cov lus uas haum raws li qhov tseeb mas thiaj li yog zwm rau Vajtswv. Yog hais tias lawv cov lus tsis haum raws li qhov tseeb, yog hais tias lawv tawm tsam tus Tswv cov lus, ces peb yuav tsum txhob kam txais yuav lawv. Yog hais tias peb pheej ua raws lawv qab mus, ces qhov ntawd yog kev ua raws ib tug tib neeg qab, yog kev ua raws Ntxwgnyoog qab. Yog hais tias ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg tsis kam txais yuav thiab ntxub qhov tseeb, thiab txwv tsis pub lwm tus los tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, ces lawv yog ib tug tawm tsam Khetos thiab peb yuav tsum tuaj Vajtswv sab, qhia tshwm thiab tsis kam txais yuav lawv, thiab muaj cuab kav hais tias “Tsis tau,” khiav kom dim lawv txoj kev tswj hwm, nrhiav thiab lees txais txoj hau kev tseeb, thiab mus raws li Vajtswv tej hneev taw. Qhov ntawd thiaj li yog txoj kev ntseeg tiag, yog txoj kev ua raws li Vajtswv qab tiag tiag, thiab haum raws li Nws txoj kev xav. Raws nraim li Petus tau hais thaum nws raug cov thawj txiv plig thiab cov neeg Falixais coj mus ntag: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus dua li mloog tib neeg lus” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:29).

Cia peb nyeem lwm nqe lus los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los. “Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev ntseeg Vajtswv yog txhua yam yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus hnub no: Txawm hais tias koj tab tom caum kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis mus rau kev ua kom tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, txhua yam yuav tsum nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no. Yog tias yam uas koj tham thiab ua tsis yog nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no, ces koj yog ib tug neeg tsis paub Vajtswv cov lus li, thiab tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog cov neeg uas ua raws li Nws cov hneev taw. Txawm hais tias yam uas koj nkag siab yav dhau los yuav zoo thiab dawb huv npaum li cas los xij, Vajtswv tsis xav tau tej ntawd, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso pov tseg, ces tej ntawd yuav yog ib txoj kev cuam tshuam uas nyuaj tshaj plaws rau koj lub neej yam tom ntej. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv niaj hnub no yog cov tau koob hmoov. Cov tib neeg tiam yav dhau los los kuj ua raws li Vajtswv cov hneev taw thiab, txawm li ntawd los lawv tsis tuaj yeem ua kom los txog rau niaj hnub nim no; qhov no yog txoj koob hmoov rau cov neeg thaum lub sij hawm kawg. Cov tib neeg uas tuaj yeem ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw, xws li tias Vajtswv coj lawv mus qhov twg los lawv mus tib si—cov no yog cov neeg uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab txawm hais tias lawv yuav ua dej num ntau npaum li cas, los sis lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas, los sis lawv khiav txoj dej num ntau npaum li cas los, tsis muaj ib yam dab tsi yog ua rau Vajtswv, thiab Nws yuav tsis qhuas lawv li. … ‘Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm’ txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raw li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw).

Tam sim no kuv ntseeg tias peb paub meej tseeb zog lawm tias kev muaj txoj kev ntseeg thiab kev ua raws li Vajtswv qab yog kev zwm rau thiab lees txais qhov tseeb, kev lees txais Vajtswv txoj hauj lwm thiab cov lus tam sim no, thiab kev ua raws li Nws tej hneev taw. Txawm tias Vajtswv txoj hauj lwm yuav nrug deb ntawm tib neeg tej kev xav phem npaum li cas los sis muaj pes tsawg tus tib neeg tawm tsam thiab rau txim rau qhov ntawd los xij, tsuav qhov ntawd yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv txoj hauj lwm xwb, ces peb yuav tsum lees txais thiab zwm rau qhov ntawd. Tsuas yog qhov ntawd thiaj li yog kev muaj txoj kev ntseeg thiab txoj kev ua raws Vajtswv qab xwb. Vim nws hais rau hauv Qhov Qhia Tshwm tias: “Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus(Qhia Tshwm 14:4). Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm no tau ua txoj hauj lwm thiab tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev. Nws ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib rau hauv Vajtswv lub tsev los cawm thiab yaug kom tib neeg dawb huv puv npo, cawm peb kom dim los ntawm txoj kev phem thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam. Qhov no yog ib lub cib fim uas yuav plam tsis tau thiab yog peb tib txoj kev raug cawm dim thiab tau nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws xwb. Tam sim no muaj ntau tus tib neeg zuj zus nyob thoob plaws lub ntiaj teb uas tos ntsoov Vajtswv qhov kev tshwm sim tau tshuaj xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm nyob rau saum fuab cua lawm. Lawv pom tias Nws cov lus mas puav leej yog qhov tseeb, tias cov lus yog Vajtswv lub suab. Lawv tus kheej tab tom dim plhuav los ntawm cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg tej saw hlau khi, tawm los ntawm lawv pawg ntseeg txoj kev tswj thiab tau los nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv los koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Tab sis tseem muaj ntau tus nyob hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb uas ua ntsej lag muag dig thiab pe hawm tus txiv plig, uas raug quab yuam thiab raug tswj los ntawm cov tawm tsam Khetos tej kev quab yuam. Lawv raug tswj nruj heev rau hauv daim av qias neeg, tos ntsoov tus Tswv los rau saum ib tauv fuab yam tsis muaj qab hau li, yeej tsis raug Vajtswv kam txais yuav thiab raug tshem tawm los ntev lawm, tau quaj nyiav thiab tom hniav nkawv nyob rau hauv tej kev puas tsuaj. Qhov no yog kev ua tiav tus Tswv Yexus cov lus tias “Thiab yog hais tias tus dig muag coj tus dig muag kev, ces nkawv ob leeg yeej yuav poob rau hauv kwj deg xwb(Mathai 15:14). Lawv hais tias ntseeg Vajtswv lawm, tab sis qhov tseeb tiag, lawv tawm tsam Vajtswv thiab ua raws li tib neeg qab xwb. Vajtswv pom lawv zoo li cov uas tsis ntseeg. Vajtswv mas yog ib tug Vajtswv dawb huv uas ntxub txoj kev phem thiab Nws txoj kev ncaj ncees mas rhuav tsist au. Nws yeej yuav tsis cawm cov uas qhuas tib neeg, cov uas ua raws cov tawm tsam Khetos qab los tawm tsam thiab thuam Vajtswv. Vajtswv yeej yuav tsis cawm ib tug twg uas tsis nyiam los sis tsis lees txais qhov tseeb, tab sis pheej ua ntsej lag muag dig tuav rawv raws phau Vajluskub xwb. Vajtswv txoj kev xav mas yuav tsum ua kom tib neeg dim plaws los ntawm txoj kev ntseeg Npanpiloo, yog li peb thiaj li yuav tsis raug quab yuam los ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tus tawm tsam Khetos txoj kev quab yuam tej kev txwv ntxiv lawm, thiab peb thiaj li yuav tawm tau los ntawm txoj kev ntseeg los mus nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm yog li peb thiaj li muaj kev cia siab txog kev txais tos Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm.

Los peb saib rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. “Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj