Nej Puas Tau Hnov Vajtswv Lub Suab?

April 16, 2023

Txhua tus uas ntseeg tus Tswv puav leej kub siab lug tos ntsoov qhov Nws rov qab los xwb. Hnub no, peb yuav kawm me ntsis txog Tswv Yexus tej lus faj lem thiab sib tham txog tej kev to taub uas sib txawv txog qhov tus Tswv rov qab los. Tib neeg feem coob ntseeg hais tias qhov tus Tswv rov qab los ntawd yuav yog ib qho nqis los rau saum cov huab xwb, tiam sis raws li Tswv Yexus tus kheej tej lus faj lem nyob hauv phau Vajluskub mas, Nws yuav rov qab los ua Neeg Leej Tub los hais lus. Tus Tswv hais ua lus faj lem txog qhov Neeg Leej Tub los, los sis qhov tshwm los ntau zaus lawm, thiab qhov Neeg Leej Tub los ntawd yog hais txog qhov Vajtswv ua lub cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm ntag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov tshab txhais uas yog tshaj plaws, thiab nej yeej tsis tshua hnov qhov tshab txhais no nyob rau hauv pawg ntseeg ntawm sab kev lis kev cai ntseeg li. Qhov Neeg Leej Tub los, los sis qhov tshwm los ntawd, yog ib lo lus zais tob heev, uas tsis muaj leej twg yuav paub yog tsis tau txais tos qhov Nws tshwm los thiab tes hauj lwm.

Muaj ntau qhov lus faj lem hais txog qhov tus Tswv rov qab los nyob rau hauv phau Vajluskub, tiam sis feem ntau ntawm tej lus faj lem ntawd mas yog los ntawm tib neeg los xwb, xws li cov tub txib los sis cov cev Vajtswv lus, los sis los ntawm cov tub txib qaum ntuj los. Tej lus faj lem uas tib neeg nyiam hais ntawd yog tej uas los ntawm noob neej los xwb, ces yog li ntawd lawv thiaj li xav pom tus Tswv tab meeg nqis los rau saum cov huab. Tiam sis tseeb tiag, qhov tus Tswv rov qab los ntawd yog ib qho uas muab zais zoo tshaj plaws. Tswv Yexus hais tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Vim tsis muaj leej twg paub hnub ntawd los sis teev ntawd, tsis hais cov tub txib qaum ntuj los sis Leej Tub li, Vajluskub tej lus faj lem hais txog qhov tus Tswv rov qab los uas noob neej los sis cov tub txib qaum ntuj hais ntawd puas yog tiag tiag? Tej lus faj lem ntawd yeej tsis muaj tseeb. Yog li ntawd, yog peb xav txais tos tus Tswv, ces peb yuav tsum ua raws li Tswv Yexus tus kheej tej lus faj lem xwb. Qhov ntawd thiaj li yog peb tib txoj kev cia siab rau qhov kev txais tos tus Tswv xwb. Tag nrho cov uas tawv ncauj hlo xav hais tias tus Tswv yuav nqis los rau saum cov huab ntawd yuav raug tej kev puas tsuaj, thiab quaj tom hniav qawv. Tswv Yexus hais tias, “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb … thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Peb pom dab tsi nyob rau hauv Tswv Yexus tej lus faj lem no? Tus Tswv cov lus yeej qhia peb meej meej hais tias Nws yuav ua Neeg Leej Tub rov qab los nyob rau tiam kawg. Neeg Leej Tub yeej yog txoj kev yug los ua neeg tiag tiag, thiab Nws yuav hais lus, nthuav ntau qhov tseeb tawm, thiab coj cov neeg Vajtswv xaiv kom to taub txog txhua qhov tseeb. Qhov tus Tswv los nthuav qhov tseeb tawm ntawd yuav ua tes hauj lwm dab tsi tiav? Yeej paub tseeb hais tias, Nws yuav ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib ntawm Vajtswv lub tsev mus; Nws yuav ua hauj lwm los cawm kom noob neej kom dim tag nrho. Yog li ntawd ces, peb yuav txais tos tus Tswv tau li cas? Vim Nws ua Neeg Leej Tub los, thiab Neeg Leej Tub muaj qhov zoo li neeg dog dig xwb tsis muaj dab tsi tshaj ntuj tsim li, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pom hais tias qhov no yog qhov Vajtswv zoo li cas li yog saib qhov Nws zoo li cas sab nraud xwb. Qhov tseem ceeb ces yog mloog Neeg Leej Tub cov lus hais thiab saib seb qhov no puas yog Vajtswv lub suab. Qhov txais tos tus Tswv ntawd yog txais tos los ntawm qhov paub Vajtswv lub suab thiab qhib lub qhov rooj rau Nws. Yog Nws nthuav ntau qhov tseeb tawm es tib neeg tsis cuab pob ntseg mloog Nws lub suab, ces lawv yuav tsis muaj kev txais tos Nws li. Twb muab hais ua lus faj lem nyob rau hauv phau Qhia Tshwm tas li lawm hais tias: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov tus Ntsujplig hais rau cov pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2, 3). Qhov hais li no tag nrho yog xya zaus. Yog li ntawd, qhov los txais tos tus Tswv, hnov Vajtswv lub suab ntawd mas tseem ceeb kawg li; qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev los txais tos Nws. Tam sim no nej puas paub tias qhov tseem ceeb uas los txais tos tus Tswv ntawd yog dab tsi? Yuav kom txais tos tau tus Tswv mas, peb yuav tsum tau nrhiav kom hnov Vajtswv lub suab, thiab “lub suab” no yog hais txog ntau qhov tseeb uas tus Tswv uas twb rov qab los lawm ntawd nthuav tawm, txhua qhov tseeb uas tib neeg yeej tsis tau hnov dua li thiab ntau yam uas yeej tsis tau muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub li. Cov nkauj xwb ntse hnov hais tias cov lus uas Neeg Leej Tub nthuav tawm ntawd mas puav leej yog qhov tseeb, puav leej yog Vajtswv lub suab thiab lawv zoo siab xyiv fab hlo txais tos tus Tswv. Tsuas yog tus Tswv xwb thiaj li muaj peev xwm nthuav qhov tseeb tawm; tsuas yog tus Tswv xwb thiaj li yog txoj kev, qhov tseeb, thiab txoj sia. Tus uas hnov cov lus uas Neeg Leej Tub nthuav tawm tiam sis tsis quav ntsej los sis tsis tsis mloog cov lus ntawd, los sis tsis kam txais yuav qhov tseeb li, ces yog ib tug nkauj xwb ruam uas yuav raug tus Tswv muab tso tseg xwb. Lawv yeej yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj loj, thiab quaj tom hniav qawv. Nyob li tam sim no, lub ntiaj teb ntawm sab kev lis kev cai ntseeg tseem tsis tau txais tos tus Tswv; tiam sis, lawv twb raug tej kev puas tsuaj, yws Vajtswv thiab tsis lees paub Vajtswv lawm, vim tsis muaj kev cia siab. Cov uas yog Vajtswv cov yaj ntawd mas yeej kub siab lug nrhiav thiab tshuaj xyuas txoj kev tseeb tom qab hnov Vajtswv lub suab lawm, cia lawv los txais tos tus Tswv. Yog li ntawd peb yuav tsum paub kom meej hais tias: Thaum tus Tswv rov qab los nyob rau tiam kawg ntawd, Nws zoo li Neeg Leej Tub xwb thiab nthuav txhua qhov tseeb tawm, thiab qhov tseem ceeb rau peb los nrhiav qhov tus Tswv tshwm los ntawd ces yog los tshawb seb txhua yam tseeb uas tus Tswv nthuav tawm no yog nyob rau qhov twg, tshawb seb Vajtswv tab tom hais lus rau hauv pawg ntseeg twg. Thaum nej nrhiav tau txhua qhov tseeb uas Neeg Leej Tub nthuav tawm lawm, ces nej yuav nrhiav tau qhov Vajtswv tshwm los thiab tes hauj lwm los ntawm qhov raws lub suab ntawd qab mus kom txog rau ntawm lub suab ntawd lub hauv paus. Kiag thaum nej paub hais tias txhua qhov tseeb uas tus Tswv nthuav tawm ntawd yog qhov tseeb uas yuav ntxuav noob neej kom dawb huv thiab cawm noob neej kom dim lawm, ces nej yuav lees txais qhov tus Tswv rov qab los ntawd, thiab thaum ntawd nej yuav tau txais tos Nws. Qhov no yog txoj kev los txais tos tus Tswv uas zoo tshaj plaws, thiab yooj yim tshaj plaws. Tsis tas yuav sawv ntsia ntsoov rau saum ntuj yam niag ruam ntsuav, los sis tsis tas yuav sawv rau saum tej ncov roob txais tos tus Tswv thaum Nws nqis los rau saum cov huab li, thiab haj yam tsis tas yuav thov Vajtswv txhua lub sij hawm, los sis yoo mov thov Vajtswv li. Nej tsuas yog yuav tsum tau saib ntsoov tos xwb, yuav tsum nrhiav kom hnov Vajtswv lub suab tsis txhob so li.

Nyob rau theem no, tej zaum nej ib txhia yuav xav paub hais tias: Yog li, yuav ua li cas peb thiaj li paub tias qhov peb hnov ntawd yog Vajtswv lub suab? Tseeb tiag, qhov hnov Vajtswv lub suab ntawd mas yeej tsis nyuaj kiag li. Tswv Yexus hais tias, “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Txhua zaus uas nej hnov ib tug neeg twg hais lus tim khawv txog qhov Vajtswv tshwm los thiab tes hauj lwm, los sis hais tias Nws tau nthuav ntau qhov tseeb tawm, mas nej yuav tsum tshawb xyuas qhov no kiag tam sim ntawd thiab saib seb cov lus uas Vajtswv hais no puas yog qhov tseeb los tsis yog. Yog cov lus no yog qhov tseeb, ces nej yuav tsum lees txais cov lus no, vim Vajtswv cov yaj yeej hnov Nws lub suab. Qhov no yog ib qho uas Vajtswv twb npaj tseg ua ntej lawm, thiab tsis yog nyob ntawm qhov seb tus tib neeg ntawd kawm ntawv siab npaum li cas, lawv paub phau Vajluskub zoo npaum li cas, los sis lawv paub tob npaum li cas. Yog cov Ntseeg Vajtswv lawm, peb xav li cas thaum peb hnov ntau lo lus uas Tswv Yexus hais? Tab txawm tsis muaj ib qho kev paub los sis kev to taub txog tus Tswv cov lus li los xij, kiag thaum peb hnov cov lus ntawd lawm peb paub tau hais tias cov lus ntawd yog qhov tseeb, tias cov lus ntawd muaj cai thiab muaj hwj chim; peb paub tau hais tias cov lus ntawd mas tob thiab zais tob heev, tshaj qhov noob neej nkag siab lawm—qhov no yog txoj kev tshoov thiab kev to taub. Txawm peb yuav muaj peev xwm nthuav qhov no tawm kom meej meej los sis tsis muaj los xij, qhov kev xav no yeej yog lawm, thiab muaj txaus los qhia hais tias yog ib tug neeg twg muaj siab muaj ntsws, ces lawv yeej paub lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Vajtswv cov lus. Qhov ntawd yog zoo li qhov hnov Vajtswv lub suab ntag. Tshawb qhov no kom mus deb me ntsis ntxiv, Vajtswv cov lus muaj dab tsi? Vajtswv cov lus txhawb peb txog txoj sia; cov lus ntawd nthuav tej lus zais tob tawm, qhib ib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus mus. Ib yam li Tswv Yexus muaj peev xwm nthuav txhua qhov tseeb tawm nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw los saib xyuas, txhawb, thiab pab tib neeg; tus Tswv kuj nthuav tej lus zais tob txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej tawm, coj txoj txoj kev uas hais tias, “Nej cia li lees txim hloov dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd twb los ze lawm” los rau tib neeg, qhib Tiam Hmoov Hlub, hos muab Tiam Muaj Kev Cai xaus mus, thiab ua tes dej num uas txhiv tib neeg ntiaj teb ntawd tiav lawm thiab. Qhov no yog ib yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg ua tau tiav li. Tsis yog li ntawd lod? Yog li ntawd ces, niaj hnub no, muaj ib tug Neeg Leej Tub uas twb hais lus los tau ntau xyoo, thiab nthuav ntau qhov tseeb heev tawm li lawm. Tom qab nyeem cov lus no lawm muaj ntau tus tib neeg xav hais tias cov lus no yog Vajntsujplig cov lus, yog Vajtswv lub suab, thiab lawv paub tseeb hais tias tus Neeg Leej Tub uas tab tom nthuav txhua qhov tseeb tawm no yog tus Tswv Yexus uas twb rov qab los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas muaj cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav txhua qhov tseeb uas tim tsum los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, qhib tej lus zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd tawm, thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib ntawm Vajtswv lub tsev mus. Nws twb pib Tiam Lub Nceeg Vaj thiab muab Tiam Hmoov Hlub xaus mus lawm. Txhua tus puas xav hnov ib co ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab puas xav hnov Vajtswv lub suab? Cia peb nyeem ob peb zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm). “Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhua pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuav yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau ‘Lub Roob Txiv Aulib’ ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb). “Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26).

Tam sim no txhua tus xav li cas lawm, tom qab mloog qee zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm? Qhov no puas yog Vajtswv lub suab? Txhua sob lus kawg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puav leej muaj hwj chim thiab muaj cai, thiab ua rau tib neeg ceeb tiag tiag li. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm leej twg thiaj li hais tau txhua yam txog noob neeg? Leej twg thiaj li nthuav tau Vajtswv lub siab nyiam los cawm tib neeg ntiaj teb? Leej twg thiaj li tab meeg nthuav tawm tau Vajtswv txoj kev npaj thiab tej kev npaj Nws tes hauj lwm nyob rau tiam kawg nrog rau tib neeg ntiaj teb qhov tshwm sim thiab qhov kawg ua ntej? Leej twg thiaj li ua tau kom thoob plaws lub qab ntuj khwb paub txog Vajtswv tej kev cai tswj fwm? Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, ces tsis muaj leej twg ua tau tej no li lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais rau txhua tus noob ntawd ua rau peb paub qhov muaj cai thiab lub zog ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog hais ncaj qha los ntawm Vajtswv los, uas yog Vajtswv Tus Kheej lub suab kiag ntag! Vim cov lus uas los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los no, es nws thiaj li zoo ib yam li qhov muaj Vajtswv sawv siab siab saum ntuj ceeb tsheej hais lus ntsia ntsoov tuaj rau tag nrho lub ntiaj teb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom nyob ntawm Nws qhov chaw uas yog tus Tswv Tsim txhua yam ntawd hais lus tuaj rau noob neej, nthuav Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab muaj hwj chim tshaj uas yuav tsis zam txoj kev ua txhaum ntawd tawm tuaj rau tib neeg. Txawm tej zaum lawv tsis nkag siab txhua qhov tseeb uas nyob rau hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los sis tsis muaj ib txoj kev paub los sis kev to taub tiag tiag thaum lawv nyuam qhuav hnov cov lus ntawd los xij, txhua tus uas yog Vajtswv cov yaj yeej tseem yuav paub hais tias txhua lo lus uas los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawd puav leej muaj hwj chim thiab muaj cai thiab paub tseeb hais tias qhov no yog Vajtswv lub suab thiab lub suab no los ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntag. Qhov no muaj tiav raws li Tswv Yexus cov lus uas hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27).

Tam sim no peb tau hnov Vajtswv lub suab thiab pom qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm lawm, yog li ntawd txoj kev nthuav txhua qhov tseeb tawm ntawd yog Vajtswv los ua tes hauj lwm dab tsi? Nws los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, uas tej lus faj lem uas los hauv Tswv Yexus tus kheej lub qhov ncauj los tuaj yeem ua tau pov thawj. “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). “Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:27). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb … thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). Thiab peb hnov qab tsis tau Petus thawj phau ntawv Tshooj 4, Nqe 17: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus.” Tej lus faj lem no mas meej heev li lawm. Txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg ntawd yuav pib ntawm Vajtswv lub tsev mus, thiab txoj kev txiav txim ntawd yuav txiav txim nyob rau hauv cov uas twb tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm txiav txim ntawm tiam kawg lawm. Qhov ntawd yog, tus Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg ntawd yuav nthuav ntau qhov tseeb tawm nyob rau hauv ntiaj teb los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb thiab ntxuav tib neeg ntiaj teb kom dawb huv, los coj cov neeg Vajtswv xaiv kev kom to taub txog txhua qhov tseeb. Qhov no yog tes hauj lwm txiav txim uas tus Cawm Seej ua nyob rau tiam kawg, yog tes hauj lwm uas Vajtswv twb npaj los ntev lawm. Tam sim no Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Neeg Leej Tub uas muaj cev nqaij daim tawv, twb los tau ib ntus lawm ntawd, tab tom nthuav txhua qhov tseeb tawm txog txoj kev yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, ua rau tag nrho lub ntiaj teb no ua zog koog, ua rau tag nrho tej kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg ua zog koog. Tib neeg cuab pob ntseg mloog Vajtswv lub suab, nrhiav thiab tshuaj xyuas txoj kev tseeb coob zuj zus tuaj lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis yog tsuas nthuav tag nrho tej lus zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo tawm thiab qhia peb txog tej lus zais tob ntawm qhov tseeb xws li Vajtswv tej hom phiaj hauv Nws txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb, Nws ua Nws peb theem hauj lwm los cawm tib neeg ntiaj teb li cas, tej lus zais tob ntawm tej kev yug los ua neeg, thiab zaj lus tseeb uas txhawb phau Vajluskub xwb; tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj tau nthuav qhov tseeb txog qhov tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab li cas thiab peb tus yeeb yam phem uas tawm tsam Vajtswv tawm thiab, thiab taw qhia txoj kev uas muaj qab hau rau peb kom tso peb tus moj yam qias vuab tsuab tseg es thiaj li dim tiag tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj tau nthuav qhov tshwm sim rau txhua hom tib neeg, txoj hau kev kawg ntawm tib neeg tiag tiag, qhov Vajtswv yuav muab tiam no xaus li cas, thiab qhov Khetos lub nceeg vaj yuav tshwm los li cas ntawd tawm thiab. Txhua qhov ntawm tej lus zais tob txog qhov tseeb no twb raug muab nthuav tawm rau peb lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais ntau plhom lo lus lawm, thiab cov lus no puav leej yog qhov tseeb uas siv los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb thiab ntxuav tib neeg ntiaj teb kom dawb huv xwb. Qhov no yog tes hauj lwm txiav txim uas Vajtswv ua nyob rau tiam kawg. Qhov no yog ib kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas los ntawm cov lus nkaus xwb uas los yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tau tib neeg kom dim tiag tiag.

Yog li ntawd es, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tes dej num ntawm kev txiav txim li cas? Cia peb saib seb Nws cov lus hais li cas. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb). “Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov kev yug los ua neeg tam sim no ces yog yuav nthuav tawm kom pom txog Nws tus moj yam uas qhov tseem ceeb ces yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tsim tsa ntxiv rau saum lub hauv paus keeb cag no, Nws coj tau qhov tseeb ntau dua los rau tib neeg thiab taw qhia rau lawv txog ntau txoj kev xyaum ua, yog li ntawd thiaj li ua tau tiav hlo Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev txeeb tau tib neeg thiab cawm lawv los ntawm lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no ces yog qhov uas nyob tom qab ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm mas nws yeej tsim nyog paub meej lawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm txiav txim nyob rau tiam kawg ntawd yog ua tiav los ntawm qhov nthuav qhov tseeb tawm, qhov siv qhov tseeb los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb, yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv, thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim. Qhov ntawd yog, nyob rau tiam kawg ntawd, Vajtswv yuav yaug tib neeg txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv los ntawm qhov nthuav qhov tseeb tawm thiab ua Nws tes hauj lwm txiav txim. Nws cawm ib pab neeg thiab ua kom ib pab neeg zoo tiav log, ua kom muaj ib pab uas nrog Vajtswv muaj ib lub siab lub ntsws: cov txiv ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo. Qhov no yog qhov muab siab rau tes hauj lwm txiav txim ntawm tiam kawg ntag! Vim li no tus Cawm Seej uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd thiaj li tau nthuav txhua qhov tseeb tawm txij li thaum Nws los lawm, uas yog qhia txhua hom moj yam qias vuab tsuab uas tib neeg muaj tshwm thiab txiav txim rau txhua hom moj yam qias vuab tsuab uas tib neeg muaj. Nws kuj tau yaug kom peb tus moj yam qias vuab tsuab dawb huv thiab hloov peb tus moj yam qias vuab tsuab los ntawm qhov qhuab qhia thiab qhuab ntuas peb, los ntawm qhov sim peb thiab lim peb kom dawb huv thiab; qhov no daws lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev txhaum, ua rau peb tso tau txoj kev txhaum tseg, dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab muaj peev xwm zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Vajtswv tiag tiag. Nyob rau theem no tej zaum ib txhia tib neeg yuav paub tsis tshua meej, thiab xav hais tias Tswv Yexus twb txhiv tib neeg ntiaj teb dim lawm, yog li ntawd vim li cas tus Cawm Seej thiaj li tseem yuav tsum tau nthuav qhov tseeb tawm nyob rau tiam kawg los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb thiab? Qhov no yog vim Tswv Yexus tsuas yog ua tes dej num ntawm kev txhiv dim xwb, uas txhais hais tias txoj kev ntseeg Tswv Yexus ntawd coj txoj kev zam tej kev txhaum los, los sis qhia hais tias los ntawm txoj kev ntseeg xwb mas tib neeg thiaj li yuav tsim nyog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los thov Vajtswv, nrog Vajtswv sib tham, thiab xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Txawm li cas los xij, Tswv Yexus txoj kev theej txhoj ntawd tsuas yog zam tib neeg tej kev txhaum xwb; txoj kev theej txhoj ntawd daws tsis tau lub hauv paus teeb meem ntawm tib neeg txoj kev txhaum. Vim li no txhua tus uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd thiaj li lees paub qhov muaj tseeb uas hais tias tab txawm tom qab tib neeg ntiaj teb tej kev txhaum twb raug zam lawm los xij, peb yeej tseem ua txhaum txhua lub sij hawm txuas ntxiv li. Peb tswj tsis tau peb tus kheej, thiab txawm peb xav muab txoj kev txhaum ntawd tso tseg npaum li cas los xij, peb tsis muaj peev xwm ua tau li. Peb ua lub neej uas nruab hnub ua txhaum, hmo ntuj lees txim xwb. Vim li no Tswv Yexus thiaj li yuav nthuav qhov tseeb tawm thiab ua tes hauj lwm txiav txim ntawm tiam kawg thaum Nws rov qab los dua, uas yog yaug tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab ntawd kom dawb huv thiab daws lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ua txhaum kom tag nrho. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav dim tiag tiag. Yog tib neeg tsuas paub txoj kev txhiv dim los ntawm Tswv Yexus xwb es tsis paub tes hauj lwm txiav txim ntawm tiam kawg ntawd, ces lawv tsuas paub hais tias qhov twg yog lawv tej kev ua uas yog kev ua txhaum xwb; lawv tsis pom lub hauv paus uas ua rau tib neeg ua txhaum li. Qhov ntawd yog, lawv tsis muaj peev xwm to taub tib neeg tus yeeb yam phem thiab tus moj yam phem, haj yam tsis daws tej ntawd. Tib txoj kev uas los daws qhov teeb meem ntawm tus moj yam qias vuab tsuab, uas yog lub hauv paus uas ua rau tib neeg ua txhaum ntawd, yog los paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Vajtswv Tus Kheej tau hnav lub cev nqaij daim tawv los ua tes dej num ntawm kev txiav txim, nthuav ntau qhov tseeb uas tseem ceeb tawm, thiab Nws tab tom muab tib neeg qhia tshwm thiab txiav txim rau tib neeg mus ntev heev. Qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev uas tib neeg pom tau qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab tseeb tseeb thiab paub lawv tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Los ntawm txoj kev txiav txim no, tib neeg kuj yuav pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv thiab, es thiaj li muaj kev hwm Vajtswv. Qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev uas peb maj mam tso tau peb tus moj yam qias vuab tsuab tseg thiab ua ib lub neej zoo nkaus li tib neeg tiag tiag. Qhov ntawd hais tau hais tias tib txoj kev uas ua qhov no kom tiav ces yog Vajtswv yug los ua neeg los nthuav qhov tseeb tawm los ua tes dej num ntawm kev txiav txim xwb. Vim li no qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais lus, siv qhov tseeb los ua tes dej num ntawm kev txiav txim ntawd thiaj li tseem ceeb, muaj qab hau, thiab muaj txiaj ntsim heev!

Qhov tseem ceeb uas seb ib tug ntseeg puas yuav dim thiab muaj qhov chaw zoo tiag tiag ntawd yog nyob ntawm qhov seb lawv puas muaj peev xwm txais tos qhov Vajtswv tshwm los thiab tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog seb tus tib neeg ntawd puas hnov Vajtswv lub suab los tsis hnov xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshwm los nyob rau tiam kawg thiab twb ua hauj lwm los tau tshaj li 30 xyoo lawm, tiam sis yeej tseem muaj ntau tus tib neeg uas tsis tau nrhiav kom hnov Vajtswv lub suab li. Ib txhia tib neeg ntseeg tus Tswv tag lawv sim neej, thiab thaum txog lawv lub sij hawm kawg los tseem tsis tau hnov Vajtswv lub suab los sis tsis tau txais tos tus Tswv li thiab. Qhov no txhais hais tias lawv twb raug tus Tswv muab ntiab tawm mus lawm thiab tag nrho lawv tej dag zog ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li lawm. Vim li no qhov tau hnov Vajtswv lub suab ntawd thiaj li yog qhov tseem ceeb los txiav txim seb tus tib neeg ntawd puas dim tiag tiag thiab puas tau txais qhov chaw zoo. Ntau tus tib neeg nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab lees paub hais tias cov lus ntawd yog qhov tseeb, tiam sis tseem tsis muaj peev xwm lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd yog tus Tswv uas twb rov qab los lawm. Qhov no yog ib qho uas txaj muag tiag tiag, thiab yog vim noob neej txoj kev ruam thiab kev dig muag xwb. Cov uas tsis paub tus Tswv ces yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj, thiab quaj tom hniav qawv.

Thaum kawg no, cia peb nyeem ib zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus ‘tej lus’ mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply