Vim Li Cas Vajtswv Yuav Tsum Ua Hauj Lwm Peb Theem Los Cawm Tib Neeg?

January 24, 2022

Peb puav leej paub tias 2,000 xyoo dhau los, tus Tswv Yexus tau tshwm sim thiab tau ua hauj lwm nyob rau Yudai los txhiv tib neeg, thiab tau qhuab qhia “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Nws tau nthuav tawm qhov tseeb ntau yam thiab nthuav tawm tej cim thiab tej txuj ci phim hwj ntau heev, ua rau lub teb chaws Yudai deeg daws. Cov thawj coj qib siab ntawm neeg Yudai tau pom tias tus Tswv Yexus txoj hauj lwm thiab tej lus mas muaj cai thiab muaj hwj chim npaum li cas lawm, thiab Nws ib txwm tau txais cov neeg ua raws qab tas li. Cov thawj coj no hnov zoo li Yexus txoj hauj lwm tau hem lawvlub meej mom lawm, yog li ntawd lawv thiaj li tas zog pib nrhiav txhua yam los siv tawm tsam Nws, tsim kev nkawg xaiv thiab tej lus dag, rau txim rau Yexus, thiab txwv tib neeg kom txhob ua raws li Nws qab. Yexus yog Neeg Leej Tub thiab tsis yog nyob rau sab ntsujplig ua rau lawv haj tseem khav theeb ntxiv thiab tsis ua siab ntev. Nws txoj hauj lwm thiab tej lus uas nyob siab tshaj txoj cai yog lawv txoj kev hle ub hle no rau txoj kev rau txim thiab kev raws Nws qab vwm ntsuav, ces thiaj li muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov ntawd thiaj li tau txais Vajtswv tej lus foom phem thiab kev rau txim, ua rau cov neeg Ixayees puas tsuaj los tau 2,000 xyoo. Tam sim no Yexus tau rov los rau tiam kawg los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg lawm, los nthuav tawm qhov tseeb thiab los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv puv npo. Cov uas tos ntsoov Vajtswv qhov kev tshwm sim los ntawm txhua pab ntseeg los tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus, nco tau Vajtswv lub suab, ces thiaj li tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Tab sis cov thawj coj ntawm sab kev ntseeg feem coob tsis tuaj yeem lees txais qhov no. Lawv tus yaj zoo tau ncaim nws pab pawg thiab lawv lub meej mom thiab lub neej thiaj linyob rau kev phom sij, uas lawv tsis tuaj yeem yuav uv taus. Lawv tab tom tsim txhua hom lus dag txhawm rau tsis lees thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau los ntxias dag cov ntseeg thiab ua kom lawv txhob tau los tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb. Lawv hais tias tus Tswv Yexus twb cawm tib neeg lawm thiab ua tiav Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dimlawm, ces Nws yuav qaws cov ntseeg thaum Nws los. Tsis muaj txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim ntxiv lawm. Lawv haj tseem qw nrov tias: “Yog hais tias tus Tswv rov los thiab tsis coj peb nkag mus rau lub teb chaws, ces Nws tsis yog tus Tswv tiag tiag lau! Tus Tswv nyob rau cev nqaij daim tawv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim tsis tuaj yeem yog tus Tswv tiag tiag! Tsuas yog tus Tswv nkaus xwb, peb yuav ntseeg tus Tswv, yog hais tias peb raug qaws lawm!” Tshwj xeeb yog thaum lawv pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis nyob rau sab ntsujplig, tab sis yog Neeg Leej Tub dog dig, ces haj tseem ua rau lawv tawv ncauj ntxiv thiab haj tseem rau txim thiab thuam Nws hnyav dua qub. Lawv haj tseem koom tej kev quab yuam nrog Pawg Koom Tsham mus ntes cov ntseeg uas sib faib qhia txoj hmoo zoo. Qhov lawv ua li ntawd, lawv thiaj li tau muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig zaum tas zaum thiab. Xav txog qhov ntawd. Vim li cas txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiaj li raug tsis lees, raug rau txim, thiab raug tawm tsam los ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb? Nws vim hais tias kev ua neeg raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm. Txhua tus muaj ib tug yeeb yam phem; txhua tus ntxub qhov tseeb thiab dhuav rau tej ntawd. Lwm lub laj thawj ces yog tias tib neeg tsis nkag siab Vajtswv txoj hauj lwm, yog li ntawd lawv pom Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg mas yooj yim dua qhov yog tiag tiag. Peb paub tias cov neeg Ixayees tau ntseeg tias thaum ua tiav Vajtswv txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, lawv tsuas ua raws li txoj cai xwb ces lawv yeej yuav raug cawm lawm, thiab thaum Mexisya los, ces yuav coj lawv nkag mus rau lub teb chaws. Ces yuav tshwm sim dab tsi? Tus Tswv Yexus tau los thiab cov neeg Yudai tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Cov uas los ntawm Tiam Hmoov Hlub xav hais tias muaj Yexus txoj kev txhiv dim, lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm ces lawv puav leej raug cawm kiag tam sis, yog li ntawv lawv yuav raug coj ncaj qha nkag mus rau lub teb chaws thaum uas tus Tswv rov los. Ces tau tshwm sim dab tsi? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los lawm thiab Nws rov qab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los ntawm feem kev ntseeg sab yeeb ceeb uas koom tes nrog Ntxwgnyoog qhov kev kav. Lawv xav hais tias thaum tus Tswv Yexus tau ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm lawm, ces mam ua tiav Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tab sis qhov ntawd puas muaj tseeb tiag ma?

Qhov tseeb tiag, txhua kauj raum tshiab ntawm txoj hauj lwm uas Vajtswv ua twb tau faj lem ua ntej los ntev lawm. Thaum Yexus los ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, cov lus faj lem no twb kwv yees txog qho Nws los lawm. “Ib tug ntxhais nkauj xwb yuav xeeb me nyuam, thiab yug ib tug me tub, thiab yuav hu Nws lub npe ua Emanu-ees(Yaxaya 7:14). “Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, muab ib tug tub rau peb: thiab tsoom fwv yuav nyob saum nws xwb pwg: thiab nws lub npe yuav hu ua tus Zoo Kawg Nkaus, Tus Muab Tswv Yim, Tus Vajtswv uas muaj lub hwj chim loj kawg nkaus, Leej Txiv uas nyob mus ib txhiab ib txhis, Tus Tub Vajntxwv ntawm Txoj Kev Thaj Yeeb(Yaxaya 9:6). Thiab txhawm rau Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, muaj cov lus faj lem sau cia ntau heev, tsawg kawg mas yog 200 qhov. Los saib qhov uas tus Tswv Yexus tau hais tias: “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). Thiab Petus Phau Ntawv: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Ib tug twg xav paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem nrhiav lub hauv paus tau yooj yim heev, ces lawv thiaj li tsis tawv khawv, nias qees muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom tau nkaus xwb. Tib qho no nkaus xwb yeej qhia tau tias Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab rau tib neeg tob npaum li cas lawm. Tag nrho tib neeg muaj ib tug yeeb yam phem, thiab kev hais tias tib neeg yog Vajtswv cov yeeb ncuab mas yeej ncaj ncees lawm. Peb puav leej pom qhov tseeb no lawm tias: Los ntawm Tiam Muaj Kev Cai los txog rau Yexus txoj kev txhiv dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab tam sim no nyob rau tiam kawg, nrog rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim hauv cev nqaij daim tawv los xaus txoj hauj lwm ntawm cov tiam ntawd, nws meej tseeb lawm tias Vajtswv txoj hauj lwm cawm tib neeg muaj kiag peb theem. Yog li ntawd vim li cas thiaj li yuav tau ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau peb theem? Nws yog tej yam uas tib neeg tsis tuaj yeem yuav nkag siab tau, uas ua rau coob leej tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv txoj hauj lwm. Tej tshwm sim ntawm qhov no mas hnyav heev. Yog li vim li cas qhov teeb meem uas peb tshawb nrhiav rau hnub no thiaj li yog lub laj thawj rau Vajtswv qhov kev ua txoj hauj lwm peb kauj ruam.

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm raug nthuav tawm txhua qhov zais tob ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Los nyeem ib kab lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus yog li peb thiaj li yuav nkag siab qhov no zoo dua. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. … Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus). Peb tuaj yeem pom tias Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tshwm sim rau hauv peb theem. Tej no yog Vajtswv Yehauvas txoj hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, yog Tus Tswv Yexus qhov kev cawm dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm tiam kawg txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Txoj hauj lwm peb kauj ruam no muaj Vajtswv txhua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim, thiab qhov no yog qhov uas Vajtswv cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog tej kev quab yuam, ib kauj ruam zuj zus, kom Vajtswv thiaj li muab tau peb puv npo. Qhov tseem ceeb nyob rau tom qab txhua kauj ruam mas tob heev. Qhov no yog txhua txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg los cawm tib neeg, thiab feem tseem ceeb ntawm txheej txheem los cawm cov tib neeg kev qias vuab tsuab los ntawm kev txhaum thiab Ntxwgnyoog tej kev quab yuam.

Txuas ntxiv, kuv xav piav qhia me ntsis txog Vajtswv txoj hauj lwm peb theem raws li Nws tus keej tej lus. Ua ntej tshaj plaws los tham txog Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg kauj ruam ib: hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Peb txhua tus puav leej paub tias ua ntej Vajtswv yuav ua Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg mas tsis paub qab hau dab tsi tag nrho li. Lawv tsis paub tias yuav pe hawm Vajtswv li cas los sis yuav ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb li cas. Lawv ces tas zog ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv nkaus xwb, thiab haj tseem tsis paub txog tias kev txhaum yog dab tsi li thiab. Yuav pab tib neeg kom lawv tus kheej zam deb mus ntawm txoj kev txhaum thiab ua neej nyob raug raws li kev li cai, Vajtswv thiaj li tau pib Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Los nyeem ib kab lus ntawm Vajtswv tej lus hais txog qhov no. “Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau muab ntau cov lus txib rau Mauxes xa mus rau cov neeg Yixayee uas raws nws qab tawm hauv teb chaws Iyiv los. Cov lus txib no tau muab los ntawm Yehauvas rau cov neeg Yixayee thiab tsis muaj feem xyuam rau cov neeg Iyiv; lawv raug tsim kom ceev tau cov neeg Yixayee, thiab Nws siv kev cai los txib lawv. Txawm hais tias lawv hwm hnub Xanpataus, txawm lawv hwm lawv niam lawv txiv, txawm lawv pe hawm mlom, thiab lwm yam ntxiv—cov no yog cov hauv paus ntsiab lus uas txiav txim tias txhaum los sis ncaj ncees. Nyob rau ntawm lawv, muaj qee leej raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws, qee leej raug pob zeb ntaus tuag, thiab qee leej tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas, thiab qhov no tau raug txiav txim siab seb lawv puas mloog cov lus txib no. Cov uas tsis ua rau hnub Xanpataus raug pob zeb ntaus tuag. Cov pov thawj uas tsis ua raws hnub Xanpataus raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws. Cov neeg uas tsis hwm lawv niam lawv txiv, kuj puas leej raug pob zeb ntaus tuag thiab. Tag nrho cov no yog qhia los ntawm Yehauvas. Yehauvas tau rhawv Nws cov lus txib thiab cov kev cai kom, thaum Nws coj lawv hauv lawv lub neej, tib neeg yuav tsum mloog thiab ua raws li Nws cov lus thiab tsis tig tawm tsam Nws. Nws siv cov kev cai no los tswj kom cov neeg yug me nyuam tshiab kom nyob hauv qab kev tswj, qhov zoo dua los tsim lub hauv paus rau Nws txoj hauj lwm yav tom ntej. Thiab yog li, los ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua, thawj tiam hu ua Tiam Muaj Kev Cai(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai). Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv Yehauvas tau tsim tej kev cai lij choj thiab tej lus qhia ntau heev, qhia tib neeg tias yuav pe hawm Vajtswv li cas thiab coj lawv txoj kev ua neej li cas. Cov uas ua raws li txoj cai lij choj lawm ces thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tej koob hmoov, hos cov uas tau ua txhaum txojcai lij choj ces yuav tsum raug fij rau lawv tej kev txhaum mas thiaj li tau txais kev zam txim. Tsis li ntawd ces lawv yuav ntsib Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev foom phem. Cov nyob rau Tiam Muaj Kev Cai no tus kheej yeej paub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev npau taws, Nws tus moj yam rhuav tsis tau lawm, ces lawv thiaj li paub Nws txoj kev hlub tshua thiab tej koob hmoov lawm. Yog li ntawd txhua tus thiaj li ntshai Vajtswv Yehauvas thiab ua raws li Nws txoj kev cai lij choj thiab cov lus qhia. Lawv muaj Vajtswv tej kev tiv thaiv thiab ua lub neej hauv ntiaj teb no raug raws li kev li cai. Tam sim no los xav me ntsis txog qhov no: Yog hais tias Vajtswv ua tsis tiav Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, ces yuav tshwm sim dab tsi rau tib neeg? Yog hais tias tsis muaj kev cai lij choj tej kev txwv los sis Vajtswv tej kev qhia lawm ces, ntshe tib neeg txhua tus yuav poob mus rau txoj kev kub ntxhov quas niab thiab raug Ntxwgnyoog txhom. Qhov Vajtswv muab txoj cai lij choj rau tib neeg yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws li! Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai tau qhia tib neeg tias kev txhaum yog dab tsi, thiab kev ncaj ncess yog dab tsi, thiab tej ntawd qhia rau tib neeg pom tias kev txhaum yuav tsum fij rau kev theej txhoj. Vajtswv txoj hauj lwm theem ib tsis yog tsuas coj tib neeg mus rau txoj hau kev uas yog hauv lawv lub neej xwb, tab sis kuj npaj rau theem, pua txoj kev rau txoj hauj lwm kev txhiv dim ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab.

Thaum yuav xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, txhua txoj kev ua neeg mas raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev uas lawv tau ua txhaum ntau zuj zus tuaj, thiab txoj cai lij choj los yeej tsis tuaj yeem tswj lawv mus ntxiv lawm. Lawv tsis muaj kev fij txaus rau lawv txoj kev txhaum, yog li ntawd lawm thiaj li ntsib kev rau txim thiab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj, txhua tus thiaj li hu thov Vajtswv nrog rau lawv qhov kev mob. Thiab yog li ntawd, Vajtswv tus kheej tau rais los ua cev nqaij daim tawv yog tus Tswv Yexus thiab tau ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, pib ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab los xaus rau Tiam Muaj Kev Cai. Los nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus ntxiv. “Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus los txhiv tag nrho cov noob neej uas poob rau kev txhaum (tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb). Nws ua kom pom txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo rau tib neeg. Tus Yexus uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj kev siab dawb siab zoo puv npo thiab yeej hlub tib neeg tas mus li, vim Nws tau los cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum. Nws muaj peev xwm zam txim rau tib neeg rau lawv tej kev txhaum txog ntua thaum Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhiv tau noob neej tawm hauv txoj kev txhaum los tag nrho. Nyob rau lub caij nyoog no, Vajtswv tshwm los rau tib neeg nrog rau txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo; qhov ntawd ces yog, Nws rais mus ua ib qho khoom fij theej txhoj rau tib neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg txoj kev txhaum, es kom lawv thiaj tau txais kev zam txim mus ib txhis(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo). “Yog tsis muaj Yexus txoj kev cawm dim, tib neeg yuav ua neej nyob hauv txoj kev txhaum thiab rais los ua cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm txoj kev txhaum, thiab cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab mus ib txhis. Yog li ntxiv mus, lub ntiaj teb tag nrho yuav rais los ua ib daim av rau Ntxwgnyoog nyob, qhov chaw ntawm nws nyob. Txawm li cas los xij peem, tes dej num ntawm txoj kev cawm dim cheem tsum qhia txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo rau tib neeg; tsuas yog los ntawm tej zoo li no los xwb thiaj yuav ua rau tib neeg tau txais txoj kev zam txim thiab thaum kawg yeej txoj cai kom raug kho kom zoo tiav log thiab raug Vajtswv muab tau. Yog tsis muaj theem ntawm tes dej num no, txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo yeej yuav tsis muaj peev xwm loj hlob taus. Yog tias Yexus tsis tau raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, yog tias Nws tsuas kho cov mob zoo thiab ntiab dab tawm xwb, ces tib neeg yeej yuav tsis tau raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum kiag li. Nyob rau hauv peb thiab ib nrab xyoo uas Yexus siv los ua Nws tes dej num hauv lub ntiaj teb, Nws tsuas ua tiav ntawm Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim xwb; ntxiv ntawd, los ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab rais los zoo ib yam li cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum, los ntawm qhov raug muab cob rau tus phem, Nws ua tes dej num ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tiav thiab tswj tau tib neeg txoj hmoo. Tsuas yog tom qab Nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm xwb Nws thiaj li cawm tau tib neeg dim. Tau peb caug-peb thiab ib nrab xyoo uas Nws raug txom nyem rau hauv ntiaj teb, raug thuam luag, raug iab liam, thiab raug tso tseg, mus txog ntua rau qhov uas Nws tsis muaj chaw tso Nws lub taub hau, tsis muaj chaw so, thiab tom qab ntawd Nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, tag nrho Nws lub cev—ib lub cev uas dawb huv thiab tsis txhaum—raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws thev txhua yam kev txom nyem rau saud. Cov uas muaj hwj chim thuam luag thiab ntaus Nws, thiab cov tub rog tseem nti qob ncaug rau Nws ntsej muag; tab sis Nws nyob twj ywm ntsiag to thiab thev mus txog thaum kawg, zwm yam zoo siab hlo mus txog ntua qhov tuag, uas qhov Nws cawm tag nrho txhua tus tib neeg. Tsuas yog tom qab ntawd Nws thiaj tau so xwb. Tes dej num uas Yexus ua tsuas sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub xwb; nws tsis sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai, los sis nws tsis yog hloov chaw rau tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Yexus tej dej num hauv Tiam Hmoov Hlub, tiam ob uas tib neeg tau los dhau lawm—Tiam Muaj Kev Cawm Dim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim). Thaum Yexus ua neej nyob nrog peb, Nws tau qhuab qhia “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Nws tau qhia tib neeg kom lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab, kom hlub lwm tus xws li lawv hlub lawv tus kheej, kom zam txim rau lwm tus xya caum zaus ntawm xya lwm, kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws thiab kawg tus ntsuj, kom pe hawm Vajtswv nyob rau hauv sab ntsuj pliag thiab hauv qhov tseeb, thiab lwm yam ntxiv. Yexus tej lus tau qhia rau tib neeg pom txog qhov Vajtswv txoj kev xav yog li cas thiab tau muab lub hom phiaj thiab txoj xu ke uas tseeb nyob hauv lawv txoj kev ntseeg rau lawv. Qhov no yog ib kauj ruam siab tshaj tej kev txwv ntawm txoj cai lij choj thiab tej kev cai. Nws kuj tau qhia tej cim thiab tej txuj ci phim hwj ntau heev, tau kho tus mob, ntiab cov dab phem tawm mus, thiab zam txim rau tej kev txhaum. Nws mas uv taus thiab ua siab ntev yam puv npo lawm. Txhua tus yuav hnov Vajtswv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua, pom Nws txoj kev ntxim hlub, thiab txav los ze Vajtswv zog. Thaum kawg, tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tau ua ib qho kev theej txhoj mus sib txhis, zam txim rau peb tej kev txhaum zaum tas zaum thiab. Tom qab ntawd, tib neeg tsuas los lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv txhawm rau lawv tej kev txhaum kom tau txais zam txim ces lawv thiaj li yuav tsis raug txiav txim thiab raug rau txim raws li txoj cai lij choj. Lawv muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv lus taij thov thiab xyiv fab rau kev thaj yeeb, lom zem xauv npo, thiab tau tej koob hmoov ntau heev los ntawm tus Tswv. Meej tseeb tias, Yexus txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim yog ib yam koob hmoov loj tshaj rau tib neeg, ua rau peb ciaj sia mus ntxiv thiab vam meej los txog niaj hnub tam sim no.

Yog li ntawd, txij li thaum tus Tswv Yexus tau ua Nws txoj hauj lwm tiav hlo thiab tau txhiv peb dim los ntawm Ntxwgnyoog ob sab tes los lawm, qhov ntawd puas txhais tau tias Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim ua tiav lawm? Nws puas txhais tau tias peb tsis xav tau Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim ntxiv lawm? Los lus teb yog: Tsis yog. Vajtswv txoj hauj lwm tseem tsis tau xaus. Tib neeg tseem xav tau lwm kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim ntxiv. Tswv Yexus tau txhiv tib neeg dim thiab peb tej kev txhaum raug zam txim lawm, tab sis peb tus yeeb yam txhaum tseem daws tsis tau. Peb tus yeeb yam phem tau tsav peb lawm, ib txwm ua neej nyob hauv txoj kev qias vuab tsuab. Ces peb txawm pab li cas los yeej tsis tau pheej tas zog dag thiab ua txhaum txhua lub sij hawm. Peb ntxeev siab thiab tawm tsam tus Tswv, thiab peb tsis tuaj yeem muab Nws cov lus coj los xyaum ua li. Peb puav leej nyob hauv txoj kev hloov mus los ntawm kev txhaum, kev lees txim, thiab kev rov ua txhaum dua, peem tas zog rau qhov kev mob siab rau hauv txoj kev txhaum. Tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim tej saw hlau khi thiab tej kev coj nruj ntawm qhov kev txhaum. Yog li ntawd tib neeg puas muaj peev xwm khiav dim qhov kev txhaum kom raug qaws mus rau lub teb chaws yam tsis muaj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv tiag tiag ma? Yeej khiav tsis dim kiag li. Vajtswv yog ib tug Vajtswv dawb huv. “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Vajtswv yeej tsis muaj hnub tso cai rau cov uas tseem ua txhaum thiab tawm tsam Nws kom nkag tau mus rau Nws lub teb chaws. Vim li ntawd tus Tswv thiaj li tau hais lus faj lem tias Nws yuav rov los ntxiv tom qab Nws ua Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim tiav hlo lawm. Tus Tswv Yexus qhov kev rov los yog los daws tib neeg tej yeeb yam txhaum kom tau puv npo, los cawm peb tawm ntawm qhov kev txhaum yog li peb thiaj li yuav tuaj yeem rais los dawb huv thiab nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws tau. Raws nraim li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). Qhia Tshwm kuj tau hais tawm hauv cov lus faj lem tias: “Hais lub suab nrov nrov, Ntshai Vajtswv, thiab qhuas Nws; vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm(Qhia Tshwm 14:7). Peb tuaj yeem pom tias tus Tswv Yexus los nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim thaum Nws qhov kev rov los, ua kom tib neeg to taub txhua qhov tseeb. Qhov ntawd yog kev cawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgyoog tej kev quab yuam kom tau puv npo, coj peb mus rau Vajtswv lub teb chaws. Qhov no yog ib kauj ruam ntawm txoj hauj lwm uas Vajtswv tau npaj tseg ntev los lawm thiab kauj ruam kawg nyob rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Los nyeem qee cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kom nkag siab zoo ntxiv txog kis tseeb no.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Los ntawm kev theej txhoj rau kev txhaum, tib neeg tau raug zam txim rau lawv tej kev txhaum, vim tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig twb los xaus lawm thiab Vajtswv twb yeej Ntxwgnyoog lawm. Tab sis tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem muaj nyob rau hauv lawv, tib neeg tseem muaj cuab kav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tau, thiab Vajtswv tseem tsis tau muab tau noob neej. Yog vim li ntawd es nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm Vajtswv thiaj li siv txoj lus los qhia tshwm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, ua rau lawv los xyaum ua raws li txoj kev uas yog. Theem no mas muaj qab hau dua theem dhau los lawm, kuj tawg paj txi txiv dua thiab, vim tam sim no mas yog txoj lus uas muab tib neeg txoj sia pub ncaj qha rau lawv thiab pab kom tib neeg tus moj yam rov loj hlob tuaj tag nrho; nws yog ib theem hauj lwm uas ntxaws dua. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tau ua rau qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg qhov kev cawm dim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Kev nyeem cov lus no pab ua rau peb pom tias vim li cas Vajtswv thiaj li tab tom ua txoj hauj lwm kev cawm dim nyob rau tiam kawg. Tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim ces tsuas yog zam txim rau peb tej kev txhaum xwb, tab sis peb tus yeeb yam txhaum tseem cog tob heev. Peb xav kom Vajtswv hais qhov tseeb ntau ntxiv thiab ua ib kauj ruam ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv tiav hlo. Qhov ntawd yog, tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim tsuas pua txoj hau kev rau Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg xwb, uas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog lub hauv paus tseem ceeb tshaj plaws ntawm tag nrho Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim. Nws kuj yog peb ib txoj kev nkaus xwb los mus rau txoj kev cawm dim thiab nkag mus rau lub teb chaws kom tau puv npo. Thaum ua tiav kauj ruam ntawm txoj hauj lwm no lawm, tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv ces peb thiaj li yuav tsis ua txhaum thiab tsis tawm tsam Vajtswv lawm. Peb muaj peev xwm zwm rau Vajtswv thiab hlub Vajtswv tau tiag tiag, ces thiaj li ua tiav hlo Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau puv npo. Qhov ntawd thiaj li yuav yog kev ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg hauv 6,000-xyoo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tau pib ua hauj lwm nyob rau tiam kawg, coj Tiam Hmoov Hlub los xaus thiab pib dua Tiam Lub Nceeg Vaj. Nws tau nthuav twm txhua qhov tseeb tau cheem tsum los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv puv npo, tsis yog nthuav tawm txhua qhov zais tob ntawm Vajtswv txoj hauj lwm npaj cawm tib neeg xwb, tab si kuj yog kev txiav txim thiab kev qhia tshwm tag nrho tib neeg tej yeeb yam thiab tej moj yam phem uas tawm tsam Vajtswv, thiab nthuav tawm tag nrho peb tej kev xav phem rau Vajtswv thiab peb tej kev xav yuam kev hauv peb txoj kev ntseeg. Nws kuj tau muab txoj kev khiav kom dim txoj kev txhaum rau peb thiab kom raug cawm puv npo, thiab ntau yam ntxiv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus mas muaj nuj nqis tshaj plaws li! Tej no yog tag nrho tej muaj tiag ntawm qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum muaj thiaj li raug ntxuav kom dawb huv thiab raug cawm pov npo, thiab tej ntawd yog tej lus uas Vajtswv yeej tsis tau hais nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai los sis Tiam Hmoov Hlub li. Qhov no yog Vajtswv tau coj txoj kev taug rau peb kom muaj txoj sia nyob rau hauv tiam kawg mus sib txhis. Cov neeg Vajtswv xaiv coob tus uas ua tau dhau los ntawm Nws txoj kev txiav txim tau pom qhov tseeb ntawm lawv qhov kev qias vuab tsuab thiab lawv tus yeeb yam phem uas tawm tsam Vajtswv, tau txais kev to taub tiag ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees, tus moj yam rhuav tsis tau, thiab tsim kho kev hwm rau Vajtswv. Thaum kawg lawv thiaj li khiav dim plaws tej zaw hlau khi ntawm qhov kev txhaum lawm thiab ua neej tau xws li ib tug tib neeg lawm tiag. Lawv puav leej muaj lus tim khawv zoo kawg nkaus ntawm qhov tau khiav dim plaws los ntawm txoj kev txhaum thiab kev kov yeej Ntxwgnyoog. Cov neeg Vajtswv xaiv puav leej paub tias Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yog Nws txoj kev cawm dim siab kawg nkaus rau tib neeg tiag tiag! Yog hais tias tsis muaj txoj hauj lwm kev txiav txim no, ntshe peb yeej yuav tsis pom qhov tseeb ntawm txoj kev qias vuab tshuab ntawm peb tus kheej li, ntshe peb yeej yuav tsis paub txog hauv paus ntawm peb tus kheej txoj kev txhaum li, thiab ntshe peb yeej tsis muaj peev xwm yaug kom dawb huv thiab hloov pauv peb tej moj yam qias vuab tsuab li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb ua tiav hlo ib pawg neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj lawm thiab Nws lub teb chaws txoj hmoo zoo tau tshaj tawm mus thoob plaws hauv qab ntuj khwb lawm. Qhov tseeb qhia pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau txais tag nrho lub yeeb koob lawm, thiab tau ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm npaj cawm tib neeg hauv 6,000-xyoo lawm. Tej kev puas tsuaj loj tshaj twb pib lawm, thiab tag nrho cov neeg phem uas tawm tsam Vajtswv thiaj li yuav raug rau txim thiab raug rhuav tshem rau hauv tej kev puas tsuaj, hos cov uas ua dhau los ntawm kev txiav txim thiab raug yaug kom dawb huv lawm ces yuav raug Vajtswv tiv thaiv kom dhau los ntawm tej kev puas tsuaj. Ces thiaj li yuav muaj ib lub ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb tshiab—Khetos lub teb chaws yuav qhia tshwm meej nyob hauv ntiaj teb, thiab cov uas tseem muaj txoj sia nyob ces yuav yog Vajtswv cov neeg cov uas yuav nyob mus ib txhis hauv Vajtswv lub teb chaws thiab xyiv fab rau Nws tej koob hmoov thiab qhov Nws tau cog lus tseg. Qhov no thiaj li muaj tiav log tiag raws li Qhia Tshwm hauv cov lus faj lem tias: “Tej nceeg vaj hauv lub ntiaj teb no tau rais los ua tej nceeg vaj ntawm peb tus Tswv, thiab ntawm nws tus Khetos lawm; thiab nws yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis(Qhia Tshwm 11:15). “Thiab kuv hnov ib lub suab nrov loj heev tawm saum ntuj ceeb tsheej los hais tias, Saib nawb, Vajtswv lub tsev teev hawm tau nyob nrog tib neeg lawm, thiab nws yuav nrog lawv nyob, thiab lawv yuav yog nws cov neeg, thiab Vajtswv tus kheej kiag yuav nrog lawv nyob, thiab ua lawv tus Vajtswv. Thiab Vajtswv yuav so tag nrho tej kua muag ntawm lawv qhov muag mus; thiab yuav tsis muaj kev ploj kev tuag ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj kev tu siab, los sis yuav tsis muaj kev quaj, los sis yuav tsis muaj kev mob ntxiv lawm: vim tej qub twb dua mus tag lawm(Qhia Tshwm 21:3–4).

Nyob rau theem no peb tuaj yeem pom tias Vatswv txoj hauj lwm peb kauj ruam mas muaj nuj nqis thiab muaj qab hau ua luaj tiag tiag! Txhua tus yuav tsum daws qhov teeb meem ntawm tib neeg txoj kev txhaum thiab los ua kom tiav hlo tiblub hom phiaj. Qhov ntawd yog kev cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim thiab los ntawm txoj kev txhaum, ib kauj ruam zuj zus, kom peb thiaj li tuaj yeem nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws thiab tau txais Nws tej lus cog tseg thiab tej koob hmoov. Ib theem ntawm txoj hauj lwm twg mas txuas mus rau theem tom ntej, thiab ib kauj ruam twg mas raug ua los ntawm lub hauv paus ntawm kauj ruam tag los, ib kauj ruam twg mas yuav tob thiab siab tshaj kauj ruam tag los. Cov kauj ruam no mas sib txuas ruaj khov heev, tshem ib qho tawm tsis tau, thiab tsis muaj kauj raum twg yuav ua tau yog hais tias tsis muaj lwm kauj ruam lawm. Saib mas, yog hais tias tsis muaj txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, yuav tsis muaj leej twg paub txog tias kev txhuam yog dab tsi, ntshe peb puav leej yuav raug ntxwgnyoog caij tsuj, yuav ua neej nyob nrog kev txhaum. Ntshe peb yuav raug Ntxwgnyoog rhuav pov tseg du lug mus li. Yog hais tias tsis muaj txoj hauj lwm kev txhiv dim ntawm Tiam Hmoov Hlub, ntshe tib neeg yuav ntsib kev rau txim vim tau ua txhaum ntau heev thiab ntshe peb twb tsis nyob los txog niaj hnub no lawm. Yog li yog hais tias Vajtswv tsis ua txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg ces yuav zoo li cas? Yog hais tias tsis muaj nws ntshe peb yeej khiav tsis dim tej saw hlau khi ntawm qhov kev txhaum li los sis tsim nyog nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej li. Ntshe peb yuav xaus rau qhovraug rhuav tshem vim muaj kev txhaum tob heev. Meej tseeb tias, yog hais tias tsis muaj ib kauj ruam twg ntawm txoj hauj lwm peb kauj ruam no lawm, ces ntshe tib neeg yuav poob mus ua Ntxwgnyoog cov neeg thiab yuav tsis muaj hnub raug cawm puv npo li lawm. Txoj hauj lwm peb theem no muaj Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg puv npo rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ib kauj ruam twg mas haj tseem tseem ceeb tshaj kuaj ruam tag los lawm thiab, thiab tej kauj ruam no puav leej yog Vajtswv tej kev npaj tseg uas zoo los cawm tib neeg. Qhov no qhia rau peb pom txog Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj thiab kev cawm rau kev ua neeg thiab qhia rau peb pom txog Nws txoj kev ntse thiab kev muaj hwj chim loj kawg nkaus. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Lub Nceeg Vaj uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vuab tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj