Lub sij hawm thaum tus Cawm Seej rov qab los, Puas tseem yuav hu Nws ua Yexus?

November 23, 2021

Nyob rau tiam kawg, tus Cawm Seej ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau rov qab los rau hauv lub ntiaj teb lawm, los nthuav tawm qhov tseeb, los tshwm sim thiab los ua dej num cawm kom tau tib neeg du lug. Txij thaum phau ntawv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv raug tso saum huab cua rau ntiaj teb pom, tib neeg nyob txhua txhia qhov chaw tau pom lawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas yog qhov tseeb thiab tau hnov Vajtswv lub suab. Lawv twb tsis tau pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag dua li, tab sis lawv ntseeg tias Nws cov lus yog tag nrho Vajntsujplig cov lus, tias qhov no yog Vajtswv cov lus hais rau tib neeg, thiab yog Txoj Lus tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum kawg lawv tau ua tim khawv rau kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Neeg Leej Tub, thiab tau tshawb pom Vajtswv cov hneev taw. Zoo siab kawg nkaus li, lawv txhua leej maj zoj zeeg los qhia cov xov xwm, los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam txaus siab hlo, los sawv ua ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus tam sim no txhua txhua hnub, tau txais kev qhuab qhia ntau ntxiv thaum lawv tau nyeem, xyiv fab rau kev ywg dej thiab kev yug yaj ntawm Vajtswv cov lus. Lawv kawm qhov tseeb ntau yam thiab lawv tej kev ntseeg loj tuaj. Lawv mas maj zoj zeeg los nthuav qhia Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe, los ua tim khawv tias tus Cawm Seej tau los rau hauv ntiaj teb los cawm tib neeg. Lawv tab tom nchuav tej kev ntseeg thiab lub zog loj thiab nrhiav kev nplij los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Lawv muaj lub hom phiaj tsim nyog nyob rau lawv txoj kev caum raws thiab txoj xub ke hauv lub neej txoj sia, thiab tab tom muab tag nrho lawv lub dag zog rau Vajtswv, ua tim khawv rau Vajtswv. Tib neeg coob zuj zus thoob plaws hauv ntiaj teb tab tom tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb. Tam sim no muaj tag nrho tej kev puas tsuaj pib tshwm sim ntau tuaj, txhua tus raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb, los taug Vajntsujplig cov hneev taw, thiab tus Cawm Seej txoj kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Qhov no yog yam uas yuav zam tsis dhau. Cov zej zog muaj kev ntseeg tuaj ntawm txhua lub teb chaws nyob hauv lub ntiaj teb no, muaj ntau pab pawg tab tom lees txais txoj hau kev tseeb thiab tab tom los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhua hnub. Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom raug teeb tsa nyob ntau lub teb chaw, nqe lus no ua tiav hlo rau hauv Yaxayas: “Thiab nws yuav tshwm sim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, uas lub roob ntawm Yehauvas lub tsev yuav raug rhawv nyob rau saum cov ncov roob, thiab yuav raug tsa kom siab tshaj cov me nyuam roob; thiab txhua haiv neeg yuav ntws los rau nws(Yaxaya 2:2). Thaum coob leej tab tom tshaib nqhis txoj kev tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb, muaj qee leej uas tau lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias nws mas muaj cai thiab muaj hwj chim, tab sis ho pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev tshwm sim los ua ib tug tib neeg dog dig, tias Nws tsis tau tshwm sim los ua tus Tswv Yexus sab ntsuj plig los sis Nws tsis tau nthuav tawm tej cim thiab tej txuj ci, lawv cia li los daig rau qhov no ces thiaj li tsis lees txais Nws. Thiab muaj qee leej tib neeg pom tau yam tsis ua xyem xyav tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puav leej yog qhov tseeb, tab sis vim tias lawv tsis raug sau cia rau hauv Vajluskub, lawv tsis tuaj yeem hnov tau meej meej tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm. Qhov no yog qhov uas lawv los daig, thiab tsis lees txais Nws. Tseem muaj lwm tus uas lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab los ntawm Vajtswv los, tab sis hos pom tias phau Vajluskub hais li no “Yexus Khetos zoo ib yam li nag hmo, thiab hnub no, thiab mus ib txhis” (Henplais 13:8), lawv ntseeg tias lub npe Yexus yuav tsis muaj hnub hloov pauv li. Lawv xav tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tsis hu ua Yexus, thiab Vajluskub tsis tau hais txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe dua li, yog li lawv thiaj li tsis lees paub tias Nws yog tus Cawm Seej nqis los. Lawv xav tias kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav yog ib qhov kev ntxeev siab rau tus Tswv Yexus, yog li lawv thiaj li daig rau qhov ntawd, thiab tsis lees txais Nws. Tag nrho peb qho xwm txheej no puav leej rov qab los ua ib qho teeb meem xws li hauv qab no: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsuas zoo li ib tug tib neeg dog dig xwb, thiab txhua yam Nws hais yog qhov tseeb, thiab yog hwj chim thiab qhov muaj cai, tab sis Nws tsis raug hu ua Yexus thiab Nws tsis tau tshwm sim los ua Yexus sab ntsuj plig, yog li lawv thiaj tsis lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm. Tuaj yeem nkag siab qhov no tau raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, tab sis Vajtswv txoj kev tshwm sim thiab tes hauj lwm muaj qhov zais tob tshaj uas tib neeg tsis tuaj yeem yuav nkag siab tau. Kev tsis nrhiav qhov tseeb, thiab txiav txim txhua yam mus raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ntawm Nws tes hauj lwm, ces yus tsis tuaj yeem nrhiav tau lo lus teb uas yog li. Ua ntsej lag muag dig tuav rawv raws li cov ntawv sau cia hauv Vajluskub thiab lawv tej kev xav phem, tsis lees txais Khetos tus uas hais qhia qhov tseeb ces thaum kawg yuav coj tej yam tshwm sim xav tsis txog los. Qhov no ces tsuas zoo li Yudais txoj kev ntseeg uas nws tsis lees txais tus Tswv Yexus txoj kev txhiv dim ces thiaj li raug lus foom tsis zoo. Qhov kev kawm mob ntsim no yeej muaj tiag ua ntej peb los ntev lawm. Tam sim no tus Cawm Seej tau los lawm, peb tuaj yeem xav txog qhov yuav tshwm sim los ntawm kev nrhiav tsis tau qhov tseeb tias yuav zoo li cas. Yog, puas tseem yuav hu tus Cawm Seej ua “Yexus” thaum Nws rov qab los? Kuv mam li qhia me ntsis txog kuv tus kheej qhov kev nkag siab txog lub ncauj lus no.

Ua ntej tshaj plaws peb yuav nkag siab txog kev lees txais qhov no li cas tias yog tus Cawm Seej nqis lo lawm. Peb tsis tuaj yeem yuav cia li saib seb Nws puas muaj lub npe hu ua tus Tswv Yexus, los sis seb Nws puas zoo li tus Tswv Yexus xwb. Qhov tseem ceeb seb Nws puas tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab ua Vajtswv tes hauj lwm, yog hais tias Nws tuaj yeem ntxuav tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg tau. Tsuav yog Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, nthuav tawm Vajtswv lub suab thiab ua tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg xwb, ces txawm Nws yuav hu li cas los xij los sis Nws yuav tshwm sim dog dig li cas los xij. Peb tuaj yeem ntseeg tau tias qhov no yog tus Vajtswv tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias yog tus Tswv Yexus tau rov los lawm. Nws yog tus Cawm Seej los rau hauv ntiaj teb no. Yog hais tias peb cia li saib Nws lub npe hu li cas los sis Nws tej kev tshwm sim sab nrauv xwb ces yuav ua rau yuam kev yooj yim heev. Peb txhua tus puav leej paub tias Vajtswv siv lub npe hu ua Yehauvas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab siv lub npe hu ua Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws tsis hu ua Yehauvas ntxiv lawm, tiam sis siv lub npe hu ua Yexus, Tab sis tus Tswv Yexus yog Vajtswv Yehauvas yug los ua neeg. Nws yog Vajtswv Yehauvas uas hnav cev nqaij daim tawv xws li Neeg Leej Tub, los rau tib neeg kom tshwm sim thiab ua hauj lwm. Tus Tswv Yexus thiab Vajtswv Yehauvas koom ib tug ntsuj plig, thiab yog ib tug Vajtswv. Txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab tej kev zais tob ntawm lub teb chaws raug tus Tswv Yexus nthuav tawm lawm, nrog rau Nws tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, tau ua pov thawj du lug lawm tias Nws yog Vajtswv nyob hauv ces nqaij daim tawv, yog kev tshwm sim los ntawm ib tug tseem Vajtswv, thiab tus Cawm Seej. Cov nyob hauv txoj kev ntseeg Yudais tsis tuaj yeem pom txog qhov ntawd thaum sij hawm ntawd. Txawm tias lawv coob leej twb paub lawm tias tus Tswv Yexus txoj hau kev yog lub hwj chim thiab qhov muaj cai, vim hais tias Nws tsis hu ua “Mexiyas”, thiab zoo li ib tug tib neeg dog dig, lawv thiaj li tsis lees txais thiab muab Nws rau txim. Txawm tias tus Tswv Yexus txoj hau kev yuav siab npaum li cas los xij, lawv yuav tsis nrhiav los sis tshuaj xyuas txoj kev ntawd, tab sis tau iab liam thiab thuam Nws, thiab haj tseem muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab. Lawv raug Vajtswv foom tsis zoo thiab raug rau txim. Qhov twg yog lawv txoj kev txhaum? Lawv tsis paub tias kev yug los ua neeg yog dab tsis, thiab lawv tsis paub lub hwj huaj saum qaum ntuj ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg tau qhia tawm dhau los ntawm qhov kev nthuav tawm txog qhov tseeb, yog li txawm hais tias Neeg Leej Tub tau nthuav tawm qhov tseeb ntau npaum li cas los xij los sis Nws tes hauj lwm yuav zoo npaum li cas los xij, lawv yuav tsis tuaj yeem lees paub tias Nws yog Vajtswv. Lawv txiav txim tias Nws yog tib neeg; lawv yeej paub meej txog qhov no thiab tsis ntseeg. Txog thaum kawg, lawv tau plam Vajtswv txoj kev cawm dim lawm thiab xaus rau qhov raug rau txim thiab raug foom lus tsis zoo. Qhov ntawd tsis yog tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis muaj qab hau lod? Thiab tam sim no, txawm tias muaj cov neeg coob tus ntseeg sab yeeb ceeb tau lees pub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab los ntawm Vajtswv los, Lawv tseem tas zog tuav rawv raws li tej nqe Vajluskub, ua raws li lawv tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab, nias qees tias Vajtswv hu ua Yexus thiab tias yuav tsis muaj hnub hloov pauv, thiab qhov ntawd yog Nws lub npe thaum Nws rov qab los. Vim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tsis yog Yexus, thiab Nws tsis tau los saum tauv huab ua Yexus tus duab, lawv tsis lees txais kiag li tias Nws yog tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm. Lawv puas yog cov tsim ib txoj kev yuam kev zoo li cov tib neeg Yudais ma? Thaum kawg, lawv yeej tseem tsis tau tos txais tus Tswv thiab, yog li ntawd lawv yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj loj, ntaus lawv hauv siab, quaj nyiav, thiab tom hniav nkawv. Lawv txoj kev cia siab los tos txais tus Tswv thiab muaj kev zoo siab ua ntej tej kev puas tsuaj tseem tsis tau tshwm siv tag. Qhov ntawd puas txaus tus siab ma? Puas muaj tseeb tias Vajtswv lub npe hu tias Yexus yuav tsis muaj hnub hloov pauv? Qhov no puas yog raug txhawb nqa los ntawm phau Vajluskub, los ntawm Vajtswv cov lus? Qhov tseeb, ntev los lawm phau Vajluskub hais lus faj lem tias tus Tswv yuav los nrog ib lub npe tshiab. Yaxayas hais lus faj lem meej tseeb tias: “Thiab Lwm Haiv Neeg yuav pom koj txoj kev ncaj ncees, thiab txhua tus vajntxwv yuav pom koj lub yeeb koob: thiab koj yuav raug tis ib lub npe tshiab, uas yog Yehauvas lub qhov ncauj tis ntag(Yaxaya 62:2). Thiab Txoj Kev Nthuav Tawm hais tias: “Tus uas kov yeej yog tus Kuv yuav muab tsa ua ib tug ncej tse rau hauv Kuv tus Vajtswv lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis raug tshem tawm mus li, thiab Kuv yuav sau rau saum nws lub npe ntawm kuv tus Vajtswv, thiab lub npe ntawm lub nroog ntawm Kuv tus Vajtswv, thiab Kuv yuav sau rau saum nws Kuv lub npe tshiab(Qhia Tshwm 3:12). Ob qe lus no hais qhia meej tseeb tias Vajtswv muaj ib lub npe tshiab. Vim tias nws yog ib lub npe tshiab, yog lub npe uas ua ntej no Nws tsis tau muaj dua li, nws yog ib qhov meej tias thaum tus Tswv rov qab los Nws tsis hu ua Yexus. Ces Nws lub npe tshiab hu li cas? Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Qhov no raug raws kiag li cov lus faj lem ntawm Txoj Kev Nthuav Tawm tias: “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, qhov Pib thiab qho kawg, uas yog, thiab uas yog dhau los lawm, thiab uas tseem yuav los rau yav tom ntej, tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Qhia Tshwm 1:8). “Haleluyas: vim tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav(Qhia Tshwm 19:6). Thiab nyob hauv lwm cov nqe lus xws li Txoj Kev Nthuav Tawm 4:8, 11:17, thiab 16:7, Lub npe “tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus”raug hais txog. Meej tseeb tias, thaum tus Tswv rov qab los rau hauv tiam kawg, Nws hu ua Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tsis muaj ib qhov yuav ua xyem xyav txog qhov no li. Qhov kev ntseeg tias Vajtswv lub npe hu tias Yexus yuav tsis muaj hnub hloov pauv, tias peb tiam kawg ntawm tus Cawm Seej raug hu ua Yexus, yog tag nrho tib neeg txoj kev xav phem uas tsis haum raws li qhov muaj tseeb kiag li.

Nyob rau theem no, yuav muaj qee leej nug tias vim li cas Vajtswv yuav hloov nws lub npe. Txhais tau li cas nyob tom qab qhov no? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov kev zais tob no rau qhov tseeb. Los saib txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus kom nkag siab zoo zog. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ib txhia hais tias Vajtswv lub npe yeej tsis hloov. Vim li cas, tom qab ntawd, es lub npe Yehauvas thiaj li rais los ua Yexus? Twb tau muaj lus zuag cev lus txog yav tom ntej hais tias tus Mexiyas yuav los, yog li ntawd vim li cas es ho muaj ib tug neeg hu ua Yexus no los xwb? Vim li cas Vajtswv lub npe hos hloov lawm? Tej hauj lwm ntawd tsis yog twb ua tag ntev los lawm los? Vajtswv tsis tes hauj lwm tshiab dua rau hnub no los? Tes hauj lwm nag hmo mas muab hloov tau kawg, Yexus tes hauj lwm mas yeej ua tau tom qab txuas ntxiv Yehauvas tes hauj lwm. Yog li ntawd, muab lwm qhov hauj lwm coj los ua tom Yexus tes hauj lwm tsis tau los? Yog lub npe Yehauvas twb muab hloov tau ua Yexus, ces lub npe Yexus ho muab hloov tsis tau los? Tsis muaj ib qho no yog tej yam txawv txawv li; nws tsuas yog tib neeg lub siab mas ruam qauj dhau heev lawm xwb. Vajtswv ces yeej yuav yog Vajtswv tas mus li. Tsis hais Nws tes hauj lwm yuav hloov mus li cas li, thiab tsis hais Nws lub npe yuav hloov li, Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li. Yog koj ntseeg hais tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li yuav hu tau lub npe Yexus, ces koj qhov kev txawj ntse tsawg dhau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?).

Nyob rau ib tiam twg, Vajtswv ua tes hauj lwm tshiab thiab raug hu dua ib lub npe tshiab; Nws yuav ua cas ua tib teg hauj lwm rau ntau tiam sib txawv mas? Nws ho yuav ua cas tuav rawv rau qhov qub xwb mas? Lub npe Yexus ces muab siv coj los rau tes dej num ntawm kev cawm dim, yog li ntawd Nws puas tseem yuav raug hu tib lub npe qub thaum Nws los rau tiam kawg mas? Nws puas tseem ua tes dej num ntawm kev cawm dim mas? Vim li cas Yehauvas thiab Yexus twb yog tib tug xwb, tab sis Nkawd ho raug hu lub npe sib txawv nyob rau tiam sib txawv mas? Tsis yog hais tias tej tiam ntawm Nkawd tes hauj lwm ntawd sib txawv lod? Ib lub npe puas sawv cev tau Vajtswv tag nrho mas? Qhov no yog li no, ces Vajtswv thiaj li yuav tsum raug hu ib lub npe txawv nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab Nws yuav tsum siv lub npe los hloov tiam ntawd thiab tsuas sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam raws li lub sij hawm ib ntus nyob rau ib tiam twg xwb; tag nrho qhov uas nws yuav tau ua ces yog sawv cev rau Nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li xaiv lub npe twg los tau uas tsim nyog rau Nws tus moj yam uas sawv cev tag nrho rau tiam ntawd(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)).

‘Yehauvas’ yog lub npe uas Kuv siv nyob rau thaum Kuv tes hauj lwm nyob hauv Yixayee, thiab nws txhais tau hais tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee (Vajtswv cov neeg xaiv tseg) uas muaj cuab kav hlub tib neeg, foom phem tib neeg, thiab coj lub neej ntawm tib neeg; tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj heev thiab muaj tswv yim puv npo. ‘Yexus’ yog Emanu-ee, uas txhais hais tias tus theej txhoj rau kev txhaum uas muaj txoj kev hlub puv npo, muaj txoj kev khuv leej puv npo, thiab tus uas txhiv tib neeg. Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub, thiab tsuas sawv cev tau rau ib qho ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. … Tsuas yog Yexus xwb thiaj yog tus Txhiv Dim tag nrho noob neej, thiab Nws yog qhov theej txhoj rau kev txhaum uas txhiv noob neej los ntawm txoj kev txhaum. Ces hais tau hais tias, lub npe Yexus yog los ntawm Tiam Hmoov Hlub los thiab tshwm sim los vim yog tes hauj lwm txhiv dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Lub npe Yexus yog tshwm sim los cia cov neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub kom rau rov yug dua tshiab thiab raug cawm tau, thiab yog ib lub npe tshwj xeeb rau qhov kev cawm dim ntawm tag nrho noob neej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Yog tib neeg tseem tos ntsoov qhov kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej nyob rau thaum tiam kawg, thiab tseem xav kom Nws los muaj lub ntsej muag zoo nkaus li thaum Nws muaj nyob rau hauv Yudias, ces tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo yuav nres nyob rau Tiam Txhiv Dim lawm, thiab yuav muaj mus tsis tau dhau deb tshaj ntawd lawm. Tiam kawg, dhau ntxiv mus, yuav tsis muaj hnub los txog, thiab tiam ntawd yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus li. Qhov no vim yog Yexus uas yog tus Cawm Seej ces tsuas muaj rau noob neej txoj kev txhiv dim thiab txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv tsuas siv lub npe Yexus rau tag nrho cov neeg muaj kev txhaum nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis nws tsis yog lub npe uas Kuv yuav coj tag nrho noob neej los rau ib qho chaw xaus. Txawm hais tias Yehauvas, Yexus, thiab tus Mexiyas tag nrho yeej sawv cev rau Kuv tus Ntsujplig, tej npe no tsuas qhia txog tej tiam uas sib txawv ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg xwb, thiab tsis sawv cev Kuv nyob rau tag nrho txhua yam ntawm Kuv. Tej npe uas cov tib neeg hauv ntiaj teb hu Kuv mas yuav piav tsis tau kom ntxaws ntxaws txog tag nrho Kuv tus moj yam thiab tag nrho txhua yam uas Kuv yog. Lawv tsuas yog tej npe sib txawv uas Kuv raug hu nyob rau tej tiam sib txawv xwb. Thiab yog li ntawd, thaum tiam kawg—tiam ntawm hnub kawg—los txog, ces Kuv lub npe yuav hloov dua. Kuv yuav tsis hu ua Yehauvas, los sis Yexus, haj yam tsis hu ua tus Mexiyas lawm—Kuv yuav raug hu ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab nyob rau hauv lub npe no ces Kuv yuav coj tag nrho tiam no mus rau qhov chaw xaus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Tam sim no kuv xav tias peb tuaj yeem pom txog qhov kev tseem ceeb ntawm kev hloov pauv Vajtswv Nws lub npe lawm. Vajtswv mas yeej tshiab tas li, tsis muaj hnub yuav qub li, thiab Nws tes hauj lwm mas mus tom ntej tas li xwb. Nws lub npe yuav hloov mus raws li hnub nyoog, hloov, raws li Nws tes hauj lwm hloov. Nrog rau txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, nrog rau txhua tiam tshiab, Vajtswv siv lub npe muaj ntsiab lus tshwj xeeb los sawv cev rau Nws tes hauj lwm thiab tus moj yam Nws qhov nthuav tawm nyob rau tiam ntawd. Kev pom txog qhov no, peb yuav tsis cais Vajtswv los ntawm ob lub npe Yehauvas thiab Yexus xwb. Peb yuav tsis cais Vajtswv los ntawm peb tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab. Peb txhua tus puav leej paub tias yam uas Vajtswv muaj thiab yog ces yog txhua yam ua nyob ib ncig peb. Nws mas ntse tshaj thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus! Tsis muaj tib neeg ib los lus twg yuav los hais qhia tau qhov no li, yog li ib los sis ob lub npe ne hos yuav zoo li cas? Tsis muaj ib lub npe twg yuav los sawv cev tau puv npo ru qhov Vajtswv muaj thiab yog. Qhov no yog vim li cas Vajtswv thiaj li siv lub npe sib txawv ib tiam dhau ib tiam. Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab Nws tau tsim txoj cai thiab cov lus txib nyob rau hauv lub npe ntawd. Nws tau coj tib neeg lub neej nyob hauv ntiaj teb, tau tso cai rau lawv los paub txog txoj kev txhaum tias yog dab tsi, lawv yuav nyob zoo li cas, lawv yuav tsum pe hawm Vajtswv Yehauvas li cas. Yehauvas yog lub npe uas Vajtswv tau tis rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab lub npe no tsuas sawv cev rau Nws tes hauj lwm nyob rau tiam ntawd xwb, thiab Nws tus moj yam kev hlub tshua, tus muaj hwj chim tshaj, thiab kev npau taws uas Nws tau nthuav tawm thaum ntawd. Txog thaum xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg rais los raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab ntau zuj zus, muaj kev txhaum ntau zuj zus lawm. Tsis muaj leej twg ua raws txoj cai. Yog hais tias nws zoo li ntawd mus ntxiv, ntshe lawv txhua tus puav leej raug rau txim thiab raug tua tuag raws li txoj cai. Yuav txhiv tib neeg dim, Vajtswv tus kheej tau rais los ua cev nqaij daim tawv yog Neeg Leej Tub los ua dej num, ua tes hauj lwm kev txhiv dim uas siv Yexus lub npe. Nws tau pib Tiam Hmoov Hlub thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus lawm. Tus Tswv Yexus tau coj tib neeg los rau txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab zam lub txim rau peb tej kev txhaum, muab txoj kev thaj yeeb thiab kev lom zem, thiab txoj hmoov hlub uas zoo kawg rau peb. Thaum kawg, Nws thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, txhiv dim tag nrho tib neeg. Yexus yog Vajtswv lub npe tis rau Tiam Hmoov Hlub, thiab nws tau sawv cev Nws tes hauj lwm kev txhiv dim nyob rau tiam ntawd nrog rau Nws tus moj yam ntawm kev hlub thiab kev hlub tshua. Los ntawm ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no peb pom tau tias Nws ib lub npe twg muaj ntsiab lus tseem ceeb tshwj xeeb. Cov npe no sawv cev rau Vajtswv tes hauj lwm thiab rau tus moj yam nyob rau tiam tshwj xeeb ntawd. Los xav txog qhov no. Yog hais tias tus Tswv Yexus tau siv lub npe Yehauvas nyob Tiam Hmoov Hlub mus ntxiv, Ntshe Vajtswv tes haj lwm yuav raug tso tseg nyob Tiam Muaj Kev Cai lawm. Ces cov tib neeg qias vuab tsuab yeej yuav tsis muaj hnub raug txhiv li, thiab peb txhua tus yuav raug rau txim thiab raug tua tuag raws li txoj cai vim peb tej kev txhaum. Ntshe peb twb tsis tau ua nws los txog rau niaj hnub niam no lawm. Nws zoo xws li tiam kawg—yog tias tus Tswv Yexus tau rov qab los nrog rau lub npe hu ua Yexus, Ntshe Vajtswv tes hauj lwm ces tsuas los txog theem txhiv dim xwb, thiab tib neeg ces tsuas tau txais tus Tswv Yexus txoj kev txhiv dim thiab kev zam txim ntawm tej kev txhaum xwb. Tus yeeb yam txhaum uas peb txhua tus puav leej muaj yuav tsis raug kho. Ntshe peb yuav tsis muaj txoj hau kev twg yuav khiav kom dim txoj kev txhaum thiab raug yaug kom dawb huv li, thiab ntshe peb yeej yuav tsis tsim nyog rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem txog Nws qhov rov qab los rau tiam kawg ntau zaus, tias Nws yuav nthua tawm qhov tseeb thiab ua tes hauj kev txiav txim los yaug tib neeg kom dawb huv, los cawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum kom puv npo, thiab coj peb mus rau Vajtswv lub teb chaws. Zoo xws li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Yog li nyob rau tiam kawg, thaum Vajtswv pib ua ib tiam tshiab thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab, Nws lub npe puas tseem hu ua Yexus tiag? Tiag tiag ces tsis hu li ntawd. Tus Tswv Yexus tau rov qab los rau tiam kawg los ua dej num li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, los pib Tiam Lub Nceeg Vaj thiab los xaus Tiam Hmoov Hlub. Nws nthuav tawm qhov tseeb los ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev, los cawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog kom puv npo, los ua kom tiav ib pawg neeg muaj yeej. Tom nqab ntawd, Nws yuav nchuav tej kev puas tsuaj loj tshaj los rau txim rau txoj kev phem thiab pauj kev zoo, rhuav tshem txoj kev tsaus ntuj, txoj kev phem ntawm tiam qub, thiab tom qab ntawd Khetos lub teb chaws yuav tshwm sim nyob hauv ntiaj teb. Tag nrho qhov no ua tiav Txoj Kev Nthuav Tawm ntawm cov lus faj lem hais tias: “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, qhov Pib thiab qho kawg, uas yog, thiab uas yog dhau los lawm, thiab uas tseem yuav los rau yav tom ntej, tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Qhia Tshwm 1:8). “Haleluyas: vim tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav(Qhia Tshwm 19:6).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas pom kaj tiag. Yehauvas, Yexus, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog lub npe los ntawm ib tug tseem Vajtswv. Nws siv ntau lub npe nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Txawm tias Nws tes hauj lwm thiab Nws lub npe hloov mus raws tiam, thiab Nws tshwm sim sib txawv los xij, Nws lub ntsiab tseeb yeej tsis muaj hnub hloov pauv, thiab Nws tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog mas yeej yuav tsis muaj hnub hloov pauv li. Nws yog ib tug Vajtswv nyob mus ib txhis, yog ib tug Ntsuj Plig, los ua dej num coj, txhiv dim, thiab cawm tib neeg puv npo. Nyob rau tiam kawg, Nws yug los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab txawm tias Nws lub npe tsis hu ua Yexus lawm los xij thiab Nws zoo li ib tug neeg dog dig xwb los xij, Nws qhov nthuav tawm txhua qhov tseeb uas yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg, los ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Nws txiav txim thiab qhia tshwm tib neeg Nrog rau Nws cov lus, kev nthuav tawm peb txoj kev qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog thiab peb tus yeeb yam phem, thiab Nws qhia peb tias txhua yam ntawm qhov tseeb uas peb xav kom raug yaug kom dawb huv thiab raug cawm. Cov neeg Nws xaiv noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, lees txais kev raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab ntuas, raug sim siab, thiab raug tsim kho kom zoo los ntawm Nws cov lus, thiab lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj li maj mam raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv mus zuj zus. Lawv thiaj li maj mam khiav dim ntawmv txoj kev phem thiab kev raug Ntxwgnyoog quab yuam mus zuj zus, thiab raug Vajtswv cawm tau puv npo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua tiav pab pawg kov yeej ua ntej tej kev puas tsuaj, qhia tag nrho txog Vajtswv txoj kev ntse thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm, Txawm tias muaj kev tsim txom lim liab tsis tseg thiab raug ntes los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham tej kev quab yuam phem ntxiv rau txoj kev rau txim thiab kev thuam vwm ntsuav ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb ntawm cov tawm tsam Khetos, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo raug tshaj tawm ntawm Sab Hnub Tuaj mus rau sab Hnub Poob, hla thoob plaws lub qab ntuj khwb. Qhov no qhia tau tias Vajtswv tes hauj lwm loj tshaj raug ua tiav lawm, tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom kov yeej Ntxwgnyoog tag nrho thiab tab tom tau txais txhua lub yeeb koob! Cov kev puas tsuaj loj twb tau pib lawm thiab txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tau poob mus rau txoj kev tsis sib haum xeeb lawm, tab sis coob leej ntau tus tseem tawv ncauj qees tuav rawv lub npe ntawm tus Tswv Yexus, tos ntsoov Nws los rau saum ib tauv huab. Lawv tsis lees paub thiab tsis lees txais qhov ntawd, txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav hais qhia qhov tseeb ntau npaum li cas los xij, Nws tes hauj lwm yuav zoo npaum li cas los xij. Lawv haj tseem thuam vwm ntsuav thiab tawm tsam Nws qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Qhov lawv sib txawv los ntawm cov neeg Falixias uas tuav rawv lub npe ntawm Mexisyas, tawm tsam tus Tswv Yexus vwm ntsuav yog dab tsi? Lub hauv paus tiag lawv tsis yog cov neeg uas muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lod? Lawv tuav rawv tus Tswv Yexus lub npe yam tsis muaj qab hau dab tsi li, tab sis tawm tsam vwm ntsuav thiab thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nej xav li cas txog qhov uas yuav tos lawv nyob rau thaum kawg?

Muab hais ua lub ntsiab lus luv, los saib ib qho yeeb yaj duab hais txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj