Tus Tswv Puas Yuav Rov Qab Los Rau Saum Ib Tauv Huab Tiag Ma?

May 16, 2022

Peb tab tom pom ib qho kev puas tsuaj tag ib qho tuaj, thiab tej kab mob tab tom sib kis mus thoob plaws hauv ntiaj teb. Cov neeg ntseeg twb maj nroos tos ntsoov tus Tswv rov qab los rau saum tuav fuab thiab los coj lawv mus saum ntuj, los cawm kom lawv dim ntawm lub ntiaj teb tsaus ntuj no thiab dim ntawm tej kev puas tsuaj, thiab los coj lawv nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Lawv ntsia ntsoov rau saum ntuj thiab thov Vajtswv tsis tseg, tos ntsoov seb puas pom tus Tswv nyob saum tauv fuab, tsis ntsia lwm qhov li, nthsai tsam tus Tswv yuav los ces lawv yuav raug muab pov mus rau hauv qhov kev puas tsuaj. Tab sis nws tau ua rau lawv pom tias tej kev puas tsuaj tau los lawm, tab sis lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv Yexus nqis saum ntuj los li. Muaj coob leeg tab tom xav tias xyov puas yog tus Tswv Yexus tab tom los tiag tiag. Muaj qee leej tab tom hnov tsis kaj siab li, xav tias ntshe lawv twb raug tus Tswv muab pov mus rau hauv tej kev puas tsuaj lawm. Hnov zoo nkaus tsis muaj kev cia siab li, xib fwb coob leej tab tom hloov lawv zaj lus, hais tias tus Tswv yuav los thaum lub sij hawm nruab nrab los sis tom qab tej kev puas tsuaj. Muaj ib txhia haj tseem muaj cuab kav hais tias tus Tswv yuav los rau xyoo 2028 los sis 2030. Tej lus txhais ntawm Vajluskub no Ntshe thaum kawg yuav ua rau cov neeg ntseeg poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj, tab sis muaj ib txoj kev xav ruaj khov lawm tias txhua yam zoo zoo. Tab sis txawm tias lawv tau ntseeg los ntev npaum li cas lawm los sis lawv tau sib zog ua hauj lwm hnyav npaum li cas lawm los xij, lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv thiab. Peb tuaj yeem xam pom tias qhov no nws nyuab npaum li cas. Cov tib neeg muaj kev ntseeg puav leej paub qhov Vajluskub hais, thiab tias kev poob mus rau hauv kev puas tsuaj quaj nyiav thiab tom nhiav nkawv yog ib qho cim ntawm kev txaj muag, qhov yuav ua tau los sis ua tsis tau nyob hauv koj txoj kev ntseeg raug txiav txim los ntawm kev txais tos tus Tswv ua ntej tej kev puas tsuaj. Ces vim li cas cov neeg uas ntseeg sab yeeb ceeb tseem tsis tau txais tos tus Tswv li, tab sis ho poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj lawm? Puas yog tias tus Tswv tsis ncaj ncees, es Nws thiaj li tseem tsis tau tshwm sim li? Yeej tsis yog kiag li. Qhov cov ntseeg sab yeeb ceeb tsis txais tos tus Tswv tsis tau txhais tias Nws tsis tau rov qab los. Qhov tseeb tiag, Nws twb rov qab los rau cev nqaij daim tawv ntev lawm, tshwm sim thiab ua hauj lwm xws li Neeg Leej Tub. Tib neeg coob leej hauv txhua pab ntseeg tau hnov Vajtswv lub suab thiab tau txais tos tus Tswv lawm. Tab sis cov tib neeg ntseeg uas tuav rawv lub tswv yim tias Nws yuav los rau saum ib tauv fuab tseem tsis tau txais tos tus Tswv li. Rov qab hais thaum xyoo 1991, Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau pib ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Qhov ntawd yog lawv cov lus tim khawv los tau peb caug xyoo lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhiab pua los lus thiab tib neeg nyob rau txhua pab ntseeg cov uas nyiam qhov tseeb tau nyeem Nws cov lus, lees paub tias ntawd yog qhov tseeb dawb huv, ras dheev tias lawv tab tom hnov Vajtswv lub suab, thiab los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xub ntiag, los txais tos tus Tswv. Qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab tso rau saum oos lais los ntev lawm, ci ntsa iab tuaj ntawm Sab Hnub Tuaj mus rau sab Hnub Poob xws li lub teeb ci ntsa iab tshaj, tshav ntuj nrig thoob plaws qab ntuj, uas ua tiav hlo Tswv Yexus cov lus txhua nrho: “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm twb ua rau thoob plaws lub ntiaj teb deeg daws lawm, thaum lub sij hawm cov neeg ntseeg sab yeeb ceeb yuam tawm tsam khetos raug txiav txim, rau txim, thiab tawm tsam Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj haj tseem tsis saib txog Vajtswv qhov tshwm sim thiab txoj hauj lwm thiab. Lawv lub hauv paus ces tsuas yog tias Tswv Yexus twg los xij uas tsis los rau saum tauv fuab ces yeej yog tus cuav xwb, thiab tias tus Tswv tau nqis los yug ua neeg mas yog Ketos cuav xwb. Peb tuaj yeem pom txhua nrho tias cov neeg ntseeg sab yeeb ceeb tsis tau txais tos tus Tswv, tab sis tau poob mus rau hauv txoj kev puas tsuaj du lug lawm vim hais tias lawv tsis tau ua raws li tus Tswv Yexus cov lus faj lem txais tos Nws, tab sis tau ua raws li lawv tus kheej tej kev xav phem, ywj siab hlo txiav txim tias tus Tswv yuav tsum rov qab los rau saum ib tauv fuab. Lawv yog cov xav kom tus Tswv los thiab coj lawm ncaj qha nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag tsis muab tus Tswv tus kheej cov lus coj los xyaum ua. Kev ua txhaum loj zoo li no yog ib qho teeb meem tseem ceeb ntawm kev txais tos tus Tswv txhais tau tias plam lawv lub hwj tsam raug qaws lawm, thiab thaum kawg lawv yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj, quaj nyiav thiab tom nhiav nkawv. Qhov no ua tiav hlo li Vajtswv cov lus tias: “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6).

Kev yuav paub tias tus Tswv Yexus nqi los rau saum ib tauv fuab los sis Nws tshwm sim los ua hauj lwm xws li Neeg Leej Tub ua yug los ua neeg, ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum ua pa kom tob thiab ua tib zoo xav txog qee cov lus faj lem ntawm tus Tswv Yexus uas hais txog Nws qhov rov los zaum ob, ces peb thiaj li yuav pom peb tus kheej tias raug qhia hnyav npaum li cas. Cia peb los saib qee nqe lus. “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). “Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim Neeg Leej Tub yuav los rau teev uas nej xav tsis txog ntawd(Mathai 24:44). “Zoo ib yam nkaus li lub sij thaum Nau-a tiam, yog li qhov kev rov los ntawm Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo tib yam nkaus li ntawd thiab(Mathai 24:37). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). “Yog vim li ntawd yog koj tsis saib, ces Kuv yuav los rau ntawm koj li ib tug tub sab, thiab koj yuav tsis paub hais tias lub sij hawm twg Kuv yuav los rau ntawm koj(Qhia Tshwm 3:3). “Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Yog hais tias peb mob siab hlo los xav tej no, ces yuav pom yooj yim tias tus Tswv cov lus faj lem ntawm Nws qhov kev rov los ib txwm hais txog “Neeg Leej Tub,” “Neeg Leej Tub yuav los,” “Neeg Leej Tub los,” “Neeg Leej Tub nyob rau Nws hnub,” “Zoo ib yam nkaus li lub sij thaum Nau-a tiam, yog li qhov kev rov los ntawm Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo tib yam nkaus li ntawd thiab.” Tus Tswv Yexus tau hais tias “Neeg Leej Tub yuav los” ntau zaus heev, uas tseem ceeb tshaj plaws rau peb qhov kev txais tos tus Tswv nyob rau tiam kawg. Yog li ntawd “Neeg Leej Tub” hais txog dab tsi? Tsis tas ua xyem xyav, qhov no hais txog Vajtswv Tus Ntsujplig tau looj lub cev nqaij daim tawv ua Neeg Leej Tub lawm. Qhov no tsuas yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg nkaus xwb. Tus Tswv kuj tau hais ntau zaus tias Nws yuav rov qab los “li ib tug tub sab.” Yog li ntawd qhov tias “li ib tug tub sab” txhais tau li cas? Nws txhais tau tias tus Tswv los ntsiag to, zais ntshis los tsis pub leej twg pom—thaum tib neeg tsis paub, Vajtswv rhais los ua cev nqaij daim tawv zoo li Neeg Leej Tub, nqis los zais ntshis los hais lus thiab ua hauj lwm. Peb tuaj yeem hais tau tias tus Tswv qhov kev rov qab los rau hauv tiam kawg yog los ua Neeg Leej Tub, thiab nws tshwm sim ua ntej tej kev puas tsuaj. Qhov ntawd yog, thaum lub ntiaj teb nyob rau theem tsaus ntuj tshaj plaws. “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txij xyoo 1991 los txog rau tam sim no xyoo 2021, 30 lub xyoo dhau los no, lawv ntsib Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev quab yuav, tej kev ntes, thiab kev tsim txom yam vwm ntsuav. Tsov Fwv Koom Tsham Suav haj tseem siv nws tej tshuab tshaj tawm xov xwm haub ntxias thoob teb chaws, tshaj tawm lub npe “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus” thiab Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj los ua tim khawv thoob plaws hauv lub ntiaj teb, ua kom txhua tus hauv yim neeg swm lub npe no. Qhov no ua tiav hlo tus Tswv Yexus nqe lus faj lem tias: “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Tom qab Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau los ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tau ntau xyoo lawm, tib neeg nyob txhua pab ntseeg cov uas nyiam qhov tseeb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab lees paub cov lus ntawd tias yog qhov tseeb, tias yog Vajntsujplig cov lus hais rau cov pawg ntseeg. Lawv tau hnov Vajtswv lub suab lawm, thiab tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam lom zem xauv npo lawm. Lwv yog cov nkauj xwb ntse cov uas raug tsa mus nyob pem hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm ntxwv thiab tab tom koom tus Tswv lub rooj noj rooj haus. Haj tseem muaj tib neeg coob leej cov uas tau txiav txim thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, cov uas tom qab ntawd tau nyeem Nws cos lus thiab thaum kawg tau hnov Vajtswv lub suab thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Tom qab ntawd lawv mam li khuv xim heev uas tau tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Cov nkauj xwb ntse no uas tab tom koom tus me nyuam yaj rooj tshoob tau ua tim khawv tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus tshwm sim, yog tus tau nqis los ua Neeg Leej Tub rau hauv tiam kawg. Tab sis cov uas tuav rawv cov lus sau cia hauv Vajluskub, tsis kam lees txais dab tsis li tsuas xav ntsoov qhov tus Tswv yuav los rau saum ib tauv fuab mas yog cov nkauj xwb ruam cov uas tab tom poob mus rau hauv txoj kev puas tsuaj. Lawv ces tsuas tos kom pom tus Tswv Yexus qhov kev tshwm sim rau saum ib tauv fuab tom qab tej kev puas tsuaj loj tag lawm xwb. Qhov laj thawj tseem ceeb uas cov tib neeg no tsis txais tos tus Tswv ces vim lawv tsuas ntseeg vajluskub cov lus faj lem los ntawm tib neeg xwb, tab sis tsis yog cov lus faj lem los ntawm tus Tswv Yexus tus keej ua tus hais. Lawv tsuas lees txais tus Tswv los rau saum ib tauv fuab nkaus xwb, tab sis lawv tsis lees txais yuav qhov tseeb ntawm Vajtswv nyob rau hauv qhov kev tshwm sim ua cev nqaij daim tawv thiab qhov kev ua hauj lwm li Neeg Leej Tub. Lawv mas yuam kev loj heev thiab ruam kawg nkaus! Tus Tswv tau hais tias “Neeg Leej Tub” ntau zaus thaum hais txog Nws qhov kev rov qab los, tab sis muaj coob tus xib fwb ua “tshaj lij” thiab “ntse” thiab cov kws tshawb fawb Vajluskub tau tsim ib lub tswv yim ntxhov nyo txog Neeg Leej Tub, tau ua ib qho txhaum loj heev. Lawv ces yog cov raug tsim txom vim lawv tus kheej txoj kev txawj ntse! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm, tab sis lawv tseem tsis tau lees los saib Nws tias yog Neeg Leej Tub thiab. Qhov ntawd tsis yog tseem dig muag ntuv xwb lod? Yog hais tias Nws tsis yog tus Vajtswv yug los ua neeg, es cas Nws ho yuav nthuav tawm qhov tseeb ntau ua luaj li ma? Lawv tseem tuav rawv lub tswv yim tias lawv tsuas lees txais tus Tswv Yexus uas nqis los rau saum ib tauv fuav nkaus xwb, thiab vim li ntawd lawv thiaj li tab tom plam lawv lub hwj tsam raug qaws, uas tab tom poob mus rau hauv txoj kev paus tsuaj. Nws yog ib qhokhuv xim mus tag ib txhis.

Peb tuaj yeem pom tag nrho tias tus Tswv tau rov qab los ua Neeg Leej Tub tus yug los ua neeg los ua hauj lwm lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas cav tsis tau uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tsis tau. Tab sis muaj tib neeg coob leej nug txog “Saib nawb, Nws los nrog cov huab” nyob hauv qhov Qhia Tshwm 1:7, xav tias yuav tsum yog tus Tswv yuav nqis los rau saum ib tauv fuab ntag. Thiab tsis hais tias Nws yuav los nrog cov tauv fuab, thiab hais tias Nws yuav los zoo li Neeg Leej Tub hais tsis sib haum li? Ntsia zoo li yauv zoo li ntawd, tab sis qhov tseeb tiag ces tsis muaj qhov tsis haum xeebrau ntawm no. Nws tsuas yog ib qho kev nyuaj rau tib neeg txoj kev nkag siab xwb. Ib lo lus faj lem ntawm Vajluskub mas yeej muaj tiav hlo xwb xwb, tab sis muaj ib qho txheej txheem tiag, thiab muaj ntau kauj ruam. Kuj muaj ib los lus txib rau Neeg Leej Tub qhov kev tshwm sim thiab tus Tswv qhov kev los rau saum ib tauv fuab. Tus Tswv qhov xub yug los ua neeg thawj zaug thiab los ua hauj lwm zais ntshis, thiab tom qab ntawd Nws mam li tshwm sim rau saum ib tauv fuab qhib lug. Vim li cas qhov ntawd tshwm sim ua ob kauj ruam? Muaj dab tsi tshwm sim nyob rau lub sij hawm ntawd? Muaj tej kev zais tob nyob rau hauv qhov no. Ua ntej tshaj plaws cia peb los saib qhov tus Tswv Yexus tau hais rau hauv cov lus faj lem. Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm. … Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:22, 27). Thiab “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Tus Tswv Yexus cov lus faj lem raug ua tiav hlo txhua nrho lawm. Neeg Leej Tub tau los yam zais ntshis thaum tib neeg xav tsis txog qhov ntawd thiab tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm, tau ua kev txiav txim txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm. Nws yog tus Ntsujpliag ntawm qhov tseeb tus uas tab tom coj cov neeg Vajtswv xaiv mus rau txhua qhov tseeb thiab tau ua tiav hlo ib pab pawg neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj hmoo zoo kuj raug tshaj tawm rau txhua txhia lub teb chaws nyob hauv ntiaj teb lawm. Qhov no qhia pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab puav leej tau txais lub yeeb koob lawm. Tam sim no tej kev puas tsuaj loj twb tau pib lawm, Vajtswv tau ua tiav hlo ib pab pawg neeg muaj yeej thiab Nws txoj hauj lwm loj tshaj raug ua tiav hlo lawm. Tom qab tej kev puas tsuaj tag, Vajtswv yuav tshwm sim rau saum ib tauv fuab yam qhib lug rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg. Nyob rau theem ntawd, cov lus faj lem ntawm Neeg Leej Tub kev tshwm sim thiab tus Tswv qhov kev los rau saum ib tauv fuab thiaj li yuav raug ua tiav hlo txhua nrho. Txij li thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tau pib Nws txoj kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev, cov uas tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab los ntawm kev lees txais Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv, ces lawv thiaj li yuav maj mam khiav dim ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub zog tau. Vajtswv tau tsim lawv cov neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj lawm, thiab lawv yog thawjphaum tawg paj txi txiv. Qhov no ua tiav hlo txhua nrho cov lus faj lem ntawm qhov Qhia Tshwm tias: “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj(Qhia Tshwm 14:4). Twb tau peb caug xyoo txij li thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los yam zais ntshis los ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg lawm. Nws tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev, los nthuav tawm txhua qhov zais tob ntawm Vajluskub thiab ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo. Nws tau hais ntau heev los mus txiav txim thiab qhia tshwm tib neeg txoj kev qia vuab tsuab lub ntsiab tseeb, thiab cov lus no yog txoj hau kev tseeb uas tso cai rau peb los muab txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub zog ntiab tawm mus, ces thiaj li raug cawm puv npo. Cov neeg Vajtswv xaiv raug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txiav txim, rau txim, qhuab qhia, qhuab ntuas, sim siab, thiab tsim kho kom zoo, ua kom lawv pom meej tseeb txog lawv tus keej txoj kev qias vuab tsuab, paub txaj muag yam tsis muaj chaw nkaum, thiab los txhos caug ntua rau ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj kev khuv xim puv npo, ntxub thiab dhuav lawv tus kheej. Lawv kuj pom tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yuav tsis uv kev ua txhaum thiab tsim kho kev hwm rau Vajtswv, dhau los hwm Vajtswv zuj zus thiab ntxub dab phem, lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv tiag tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua tiav hlo ib pab pawg ntawm cov neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj los lawm, tau txais thawj phaum tawg paj txi txiv lawm. Cov neeg muaj yeej cov lus tim khawv no tau raug muab yees ua yeeb yaj kiab thiab yeeb yaj duab uas muaj nyob hauv oos lais lawm, uas ua kom txhua tus pom tej ntawd muaj kev ntseeg tiag. Nws tsis tuaj yeem ua kom pom meej tseeb zog tias qhov no yogVajtswv qhov tshwm sim thiab txoj hauj lwm hauv tiam kawg! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm thiab ua tiav tes hauj lawm loj tshaj lawm, tsis yog ua rau thoob plaws ntiaj teb deeg daws xwb, tseem deeg thoob plaws hauv qab ntuj khwb thiab. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hloov pauv lub ntiaj teb, coj ib txoj kev xaus los rau tiam qub, pib dua tiam tshiab. Tiam Lub Nceeg Vaj tau pib lawm. Qhov no ua pov thawj tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog kev tshwm sim los ntawm Neeg Leej Tub, yog qhov Tswv Yexus rov qab los lawm. Peb tus Cawm Seej tau tshwm sim lawm thiab tab tom ua hauj lwm ntag! Txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev twb ua yuav luag tiav lawm ces tej kev puas tsuaj loj mam li tshwm sim los. Peb tuaj yeem hais tau tias tej kev puas tsuaj twb pib tshwm sim lawm thiab tej ntawd tsuas loj hlob tuaj nkaus xwb. Txhua tus neeg ua phem thiab kev phem lub zog uas tawm tsam Vajtswv yuav raug rau txim thiab raug rhuav tshem rau hauv tej kev puas tsuaj, hos cov uas raug yaug kom dawb huv dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tiv thaiv thiab tsom kwm kom mus dhau tej kev puas tsuaj. Thaum tej kev puas tsuaj xaus, lub ntiaj teb phem ntawm Ntswgnyoog no mam raug rhuav tshem, thiab tom qab ntawd Vajtswv yuav tshwm sim saum ib tauv fuab rau txhua leej pom qhib lug. Qhov no yuav yog kev muaj tiav ntawm nqe lus faj lem hauv qhov Qhia Tshwm 1:7: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws.” Vim li cas txhua cov kwv tij neej tsa hos yuav ntsaj? Vim hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm thiab tau ua tes hauj lwm loj tshaj zoo li no tiav lawm, thiab tsis yog tias lawv tsis lees saib tej ntawd xwb, tab sis lawv tau rau txim, tau txiav txim, thiab tau thuam Nws nrog rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb ntawm cov siv zog tawm tsam Khetos. Lawv tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm ces thiaj li tau poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj. Thaum kawg lawv tsuas xaus rau qhov ntaus lawv hauv siab, quaj nyiav, thiab tom hniav nkawv lawm xwb, uas yuav yog kev ua kom muaj tiav log ntawm qhov Qhia Tshwm ntawm lo lus faj lem tias “txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws.” Cov uas raug yaug kom dawb huv thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev rau txim lawv ces yuav tau pom Vajtswv qhov tshwm sim qhib lug thiab yuav dhia lom zem xauv npo, qhuas Vajtswv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, txoj kev ntse thiab kev ncaj ncees. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm qhov tseeb rau Nws txoj hauj lwm kev txiav txim hauv tiam kawg los cawm thiab yaug kom tib neeg dawb huv puv npo. Qhov no yog tib neeg ib lub hwj tsam yuav raug cawm thiab nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws tau nkaus xwb, thiab yog lub fib cim ntawm lub neej txoj sia. Tej kev puas tsuaj loj tab tom pib. Cov uas tsim los thiab maj nroos los saib Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ces yuav ncav lub sij hawm, vim Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26). Peb tuaj yeem pom tias muaj qee leej yuav hnov Vajtswv lub suab thiab Vajtswv tej kev ua, los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tau txais Nws txoj kev cawm dim rau thaum lub sij hawm tseem muaj tej kev puas tsuaj. Qhov no thiaj li raug qaws thaum muaj tej kev paus tsuaj thiab nws yog lawv lub hwj tsam kawg nkaus lawm, thiab yog Vajtswv txoj kev hlub tshua loj tshaj rau tib neeg ntiaj teb. Cov neeg ntse paub tias yuav xaiv dab tsi. Cov uas tseem pheej tos ntsoov tus Tswv los rau saum ib tauv fuab ces qhov ntawd yuav xaus rau ntawm yus tus kheej lawm. Los peb saib ib kab lus kawg nkaus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hnub no. “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply