Vim Li Cas Vajtswv Thiaj Li Yug Los Ua Neeg los Ua Nws Txoj Hauj Lwm Kev Txiav Txim ntawm Tiam Kawg?

February 2, 2022

Peb twb tham ob peb zaug txog Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg lawm. Hnub no peb xav los saib rau ntawm tus uas ua txoj hauj lwm kev txiav txim no. Txhua tus ntseeg puav leej paub tias Vajtswv yuav ua Nws txoj kev txiav txim ntawm tib neeg rau hauv tiam kawg, tias tus Tswv Tsim yuav tshwm sim los ua tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws tus kheej cov lus hais. Yog li Vajtswv ua txoj kev txiav txim no li cas? Puas yog Nws tus Ntsujplig tshwm rau saum nruab ntug thiab hais lus rau peb ma? Qhov ntawd tsis muaj hnub ua tau. Tus Tswv Yexus Nws Tus Kheej tau hais rau peb lawm tias: “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). “Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:27). Peb tuaj yeem pom los ntawm qhov no tias txoj hauj lwm kev txiav txim raug ua tiav los ntawm “Vaj Leej Tub” lawm. Thaum hais txog ntawm “Neeg Leej Tub,” peb yuav tsum paub tias tus no yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li qhov no txhais tau tias Nws los nyob hauv lub cev nqaij daim tawv rau hauv tiam kawg los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim. Qhov no mas tseem ceeb kawg nkaus! Yog li koj puas paub tias txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yog hais txog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj li los ua cev nqaij daim tawv los ua qhov ntawd? Hais kom yooj yim, qhov no yog tus Tswv Cawm qhov los cawm tib neeg. Thaum Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv thiab los rau hauv lub ntiaj teb, qhov no yog tus Tswv Cawm txoj kev nqis los. Nws tus kheej ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim los cawm kom tib neeg dim los ntawm txoj kev txhaum ib zaug thiab mus tag ib sim. Los ntawm kev lees txais Nws txoj kev txiav txim xwb, koj thiaj li yuav dim plaws los ntawm txoj kev txhaum, rais los dawb huv, thiab raug cawm dim. Tom qab ntawd koj thiaj li yuav raug tiv thaiv kom mus dhau tej kev puas tsuaj thiab thaum kawg tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog li, kev lees txais tus Tswv Cawm txoj hauj lwm kev txiav txim yuav tsum ua nrog ib tug tib neeg qhov ua tau los thiab lub hom phiaj—koj yuav tsis hais tias qhov ntawd tseem ceeb no lod? Muaj ntau tus ntseeg yuav nug tias vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum los ua cev nqaij daim tawv rau Nws txoj kev txiav txim hauv tiam kawg xwb xwb li. Lawv xav tias tus Tswv Yexus yuav los rau saum ib tauv fuab ua tus ntsujplig, tias Vajtswv yuav ncav tes los thiab qaws peb txhua tus nce mus, ncaj qha rau lub teb chaws—tsis yog qhov ntawd yuav zoo kawg nkaus lod? Qhov kev xav no tsis yog tsuas yooj yim dhau lawm xwb, tab sis nws kuj tsis muaj tseeb thiab. Koj yuav tsum paub tias Vajtswv muaj ib tug moj yam ncaj ncees, dawb huv. Nws puas yuav coj cov ua txhaum mus rau Nws lub teb chaws? Peb puav leej swm nrog nqe Vajluskub tias, “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Txhua tus muaj kev txhaum, thiab ua txhaum xwm yeem nkaus. Vajtswv yuav tsis coj tib neeg ncaj qha mus rau lub teb chaws—qhov ntawd tsis yog qhov uas Nws cawm peb. Vajtswv ntxub cov ua txhaum, thiab lawv tsis tsim nyog mus pom Vajtswv. Yeej tsis ua xyem xyav txog qhov no li. Yog li ntawd tus Tswv Cawm los cawm tib neeg rau hauv tiam kawg li cas? Ua ntej, Nws ua Nws txoj kev txiav txim los yaug peb txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv, cawm kom peb dim los ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog tej kev quab yuam, ces tom qab ntawd Nws mam li coj peb mus rau lub teb chaws. Vajtswv yuav tsis cawm kom koj dim los ntawm tej kev puas tsuaj, tsis tas li yuav tsis coj koj mus rau lub teb chaws thiab yog tias koj txoj kev txhaum tsis raug daws. Tej kev puas tsuaj twb pib lawm thiab txhua tus hnov zoo li lub ntiaj teb tab tom yuav xaus, zoo li txoj kev tuag tab tom los ze zuj zus lawm. Txhua tus tab tom tos ntsoov kom tus Tswv Cawm los thiab cawm tib neeg, yog li kev lees txais Nws thiab Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg mas tseem ceeb tshaj plaws! Qhov no nce raws li tus yawm sij tias cov ntseeg yuav raug cawm dim thiab tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej los sis tsis raug.

Tab sis cia peb xub tham txog txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yog dab tsi tso. Cov neeg ntseeg xav tias txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg mas yog qee yam uas yooj yim heev, thiab thaum hais txog “kev txiav txim,” lawv muaj kev ntseeg siab tias qhov ntawd yuav raug ua tiav los ntawm tus Tswv Yexus tus ntsujplig, tias tus Tswv yuav los ntsib peb thiab coj peb mus rau lub teb chaws, ces cov tsis ntseeg yuav raug rau txim thiab raug rhuav tshem. Qhov tseeb tiag, qhov ntawd mas yuam kev loj kawg nkaus. Lawv ua yuam kev qhov twg? Txhua zaus uas Vajtswv los ua txoj hauj lwm cawm tib neeg, mas yeej muaj qab hau tiag tiag, muaj tseeb tshaj, tsis tshaj qhov ntuj tsim li. Tsis tas li ntawd, lawv saib tsis pom tej lus faj lem tseem ceeb tshaj plaws hauv phau Vajluskub uas hais txog tus Tswv qhov los—tej lus faj lem txog Vajtswv qhov los ua cev nqaij daim tawv yog Neeg Leej Tub los ua txoj hauj lwm kev txiav txim. Tus Tswv Yexus tau hais meej tseeb hais tias: “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Thiab muaj 1 Petus 4:17: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus.” Tsis yog tej lus faj lem no tsis meej tiav log lod? Tus Tswv los ua cev nqaij daim tawv rau hauv tiam kawg yog Neeg Leej Tub, nthuav tawm tej qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim. Tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov no li. Txoj hauj lwm kev txiav txim mas tsis muaj ib yam dab tsi zoo li tib neeg xav hauv nruab siab, nrog Vajtswv qhov coj cov ntseeg ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej, tom qab kev rau txim thiab kev rhuav tshem cov tsis ntseeg lawm, ces tag li ntawd lawm. Nws tsis yooj yim li ntawd. Txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg pib nrog Vajtswv lub tsev thiab nws twb xub ua nrog cov uas lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg lawm. Qhov ntawd yog, Neeg Leej Tub nyob hauv cev nqaij daim tawv los rau hauv lub ntiaj teb, nthuav tawm txog ntau qhov tseeb los cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv, coj kev rau cov neeg Vajtswv xaiv los to taub txog txhua qhov tseeb. Qhov no yog tus Tswv Cawm txoj hauj lwm rau hauv tiam kawg, thiab Vajtswv tau npaj qhov no los ntev lawm. Hais txog rau cov tsis ntseeg, ces lawv yuav raug rau txim thiab raug tshem tawm ncaj qha los ntawm tej kev puas tsuaj. Tam sim no, tus Tswv Cawm twb los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg lawm, qhov nthuav tawm txhua qhov tseeb uas cheem tsum cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv, kev ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Tej qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm tau ua rau nrov ncha thoob plaws lub ntiaj teb, thiab yuav luag txhua tus los ntawm txhua haiv neeg tau hnov txog tej ntawd lawm. Peb pom tau tias tej lus faj lem hauv phau Vajluskub hais txog tus Tswv qhov rov los raug ua tiav hlo lawm. Hmoov tsis muaj, tseem muaj ntau tus tib neeg uas tsis to taub Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg thiab tsuas pheej cia siab tias yuav pom qee yam tshaj ntuj tsim: Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab qhov hais lus los saum nruab ntug los. Qhov no mas chwv tsis tau li. Cia peb los saib rau ntawm qhov uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais kom to taub zoo tuaj tias Vajtswv ua Nws txoj kev txiav txim li cas.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Tam sim no peb yuav tsum to taub txog qhov uas Vajtswv ua Nws txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg. Nws xub pib los ntawm kev nthuav tawm txog txhua qhov tseeb, thiab kev siv tej no los txiav txim, cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv. Qhov ntawd yog, hauv tiam kawg Vajtswv siv txoj hauj lwm kev txiav txim no los yaug tib neeg txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv, los cawm thiab ua kom ib pawg neeg zoo tiav log, tsim kom tiav ib pawg neeg uas koom siab thooj ntsws nrog Vajtswv. Qhov no yog kev tawg paj txi txiv ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg hauv 6,000 xyoo, thiab qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Vim li ntawd tus Tswv Cawm, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiaj li tab tom nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, tab tom qhia tshwm thiab txiav txim rau txhua tus tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab, tab tom yaug tib neeg kom dawb huv thiab hloov tib neeg los ntawm kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, tab tom daws lub hauv paus cag ntawm tib neeg txoj kev txhaum, tab tom ua kom peb khiav dim txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam puv npo, tsim kho txoj kev zwm thiab txoj kev hwm Vajtswv. Qhov no tej zaum yuav ua rau ib txhia tib neeg tsis to taub pes tsawg. Tus Tswv Yexus tau txhiv dim rau tib neeg lawm, yog li vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum los nthuav tawm txog txhua qhov tseeb los txiav txim rau tib neeg rau hauv tiam kawg? Lawv tsis tuaj yeem pom txog qhov uas tib raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog. Vajtswv cawm tib neeg rau hauv tiam kawg los ntawm kev daws peb tej moj yam qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis yog ib qho xwm txheej yooj yim kiag. Nws tsis yog tsuas hais txog kev lees paub peb tej kev txhaum, lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, ces tag li ntawd lawm. Tej moj yam qias vuab tsuab mas txawv mus ntawm txoj kev txhaum. Lawv tsis yog tias yog tej cwj pwm uas ua txhaum xwb, tab sis lawv yog qee yam uas nyob rau hauv peb lub siab lub ntsws, peb tej ntsuj. Lawv yog tej moj yam qias vuab tsuab uas raug cog tob heev nyob rau hauv peb lawm, xws li kev khav theeb, kev txawj dag, kev ua phem, thiab kev ntxub rau qhov tseeb. Tej moj yam qias vuab tsuab no raug zais tob heev rau hauv tib neeg lub siab thiab ua rau peb nrhiav tau nyuj heev. Qee zaus tsis muaj ib yam kev txhaum twg raug nthuav tawm thiab ib txhia yuav hais tej yam lus zoo mloog, tab sis lawv muaj kev txawj dag thiab ntxim ntxub txhawb hauv lawv lub siab, ntxias dag thiab ua rau lwm tus to taub yuam kev. Qhov no yog ib qho teeb meem nrog lawv tus moj yam. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab tej kev nthuav tawm rau ncua sij hawm ntev, nrog rau txoj kev qhuab ntuas, txoj kev qhuab qhia thiab tej kev sim, ces tib neeg yuav tsis pom qhov no, yuav hais tias tsis muaj dab tsi hloov li. Puas muaj leej twg ntawm cov ntseeg tus Tswv tau khiav dim txoj kev txhaum tom qab lees lawv tej kev txhaum mus tag ib sim? Tsis muaj ib leeg li. Thiab yog li, tsuas yog kev ntsib kev pom tus Tswv txoj kev txhiv dim xwb yog tsis muaj txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg tsuas ua rau ib tug nco txog lawv tus cwj pwm txhaum xwb, tab sis lawv tus yeeb yam txhaum, tus cag ntawm lawv txoj kev txhaum—uas yog, tus moj yam qias vuab tsuab raug cog tob heev rau hauv lawm—tsis yog qee yam uas tib neeg pom, kho tsawg heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis leej qhov no li! Yog li, nws tsuas yog los ntawm Vajtswv tus kheej txoj kev yug los ua neeg thiab kev ua txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg, kev nthuav tawm txog qhov ntau tsawg ntawm txhua qhov tseeb xwb, thiab los ntawm Nws txoj kev nthuav tawm thiab txoj kev txiav txim ncua sij hawm ntev xwb, kom tib neeg tuaj yeem pom meej txog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab thiab paub txog lawv tus kheej lub ntsiab tseeb, thiab nws yog los ntawm txoj kev txiav txim no xwb lawv thiaj li los paub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev dawb huv, thiab tsim kho lub siab hwm rau Vajtswv. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev los tshem tawm tau txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ua lub neej tiag uas zoo nkaus li tib neeg tau xwb. Yog li ntawd, Nws tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg thiab txoj kev nthauv tawm txhua qhov tseeb los ua txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg xwb ces tej kev tawg paj txi txiv no thiaj li yuav raug ua tiav. Muaj ib txhiaj yuav nug tias: Vim li cas Vajtswv Nws Tus Kheej thiaj li yuav tsum los ua qhov no rau hauv lub cev nqaij daim tawv? Vim li cas Nws thiaj li tsis tuaj yeem ua qhov ntawd rau hauv tus ntsujplig? Cia peb los saib ib daim yeeb yaj duab nyeem txog Vajtswv cov lus kom txhua tus to taub txog qhov no zoo tuaj.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg).

Tam sim no kuv xav tias peb puav leej to taub zoo me ntsis lawm tias vim li cas Vajtswv tus kheej thiaj li ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws vim tias Vajtswv txoj kev los ua cev nqaij tawv mas tsuas yog tib txoj hau kev rau Nws los sib tham nrog tib neeg kom muaj qab hau xwb, los hais lus thiab sib qhia rau ntawm qhov tseeb nrog peb rau qhov twg los xij thiab thaum twg los xij, qhia tshwm thiab txiav txim rau peb raws li txoj kev qias vuab tsuab uas peb nthuav tawm, thiab ywj dej, saib xyuas, thiab txhawb nqa peb raws li peb tej kev xav tau. Qhov ntawd thiaj li yog tib txoj hau kev uas Nws yuav qhia tau meej tseeb txog Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum xwb. Tsis yog tus kheej hnov txog Vajtswv txoj hau kev thiab kev to taub txhua qhov tseeb uas Nws nthuav tawm yog qhov muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau peb paub qhov tseeb thiab txoj kev cawm dim lod? Tsis tas li ntawd, thaum Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv yog ib tug neeg dog dig, tus neeg li niaj hnub nim no, koj puas yuav hais tias tib neeg yuav muaj tej kev xav phem, tias lawv yuav ntxeev siab? Hais xwb xwb. Thaum tib neeg pom tias Khetos qhov kev tshwm nyob rau sab nraud mas dog dig heev, ces lawv tej kev xav phem, txoj kev ntxeev siab, thiab txoj kev tawm tsam mam li tshwm tuaj, thiab txawm hais tias lawv tsis hais dab tsi los sis tsis cia qhov ntawd tshwm los xij, txawm lawv ua txuj ua zoo npaum li cas los xij, Vajtswv yeej saib ntsoov, thiab tej kev tas zog peem ntawm qhov zais no yuav ua tsis tiav. Vajtswv nthuav tawm yam twg los xij uas zais rau hauv tib neeg, hais raug kiag lub ntsiab. Yog li, tsuas yog Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiaj li yuav qhia tshwm tib neeg, nthuav tawm txog lawv txoj kev ntxeev siab thiab txoj kev tawm tsam tau zoo tshaj plaws xwb. Qhov no mas muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau txoj hauj lwm kev txiav txim. Yuav zoo li cas yog tias Vajtswv hais cov lus ncaj qha los ntawm tus Ntsujplig? Tib neeg tsis tuaj yeem pom, kov, los sis txav tau ze Nws tus Ntsujplig, thiab Nws tus Ntsujplig hais lus mas yuav rau txaus ntshai. Ces lawv yuav qhib lawv lub siab rau Vajtswv, los sis to taub txhua qhov tseeb tau li cas? Thiab leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav muaj tej kev xav phem thaum ntsib tus Ntsujplig? Leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav nthuav tawm txoj kev qias vuab tsaub, los sis ntxeev siab los sis tawm tsam? Tsis muaj leej twg yuav muaj li. Txhua tus yuav ntshai tshee na, ua rau lawv tus kheej khoov hawm, ua ntsej muag tuag tag. Nrog rau cov neeg nyob hauv tus yam ntxwv ntshai li ntawd, qhov tseeb ntawm lawv yuav raug qhia tshwm tau li cas? Lawv yuav tsis nthuav lawv tej kev xav phem los sis tej kev ntxeev siab tawm, yog li yuav ua txoj kev txiav txim tau li cas? Puas yuav muaj pov thawj dab tsi li? Vim li no Vajtswv tus Ntsujplig txoj hauj lwm yuav tshawb tsis tau tib neeg tej cwj pwm tiag tiag, qhia tshwm txog lawv, thiab yuav ua tsis tiav Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim. Thiab Vajtswv txoj kev yug los ua neeg mas muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm kev txiav txim tshaj Nws tus Ntsujplig. Peb pom tau tais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua neej nrog tib neeg, nrog peb thaum sawv ntxov mus txog thaum tsau ntuj. Peb txhua kauj ruam, peb txhua txoj kev xav, txhua hom kev qias vuab tsuab uas peb nthuav tawm, mas Vajtswv puav leej paub thiab tuav tau tag nrho. Nws tuaj yeem nthuav tawm txog txhua qhov tseeb los qhia tshwm thiab txiav txim rau peb tau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, coj qhov kaj los rau peb tej kev qias vuab tsuab, peb tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab txog Vajtswv, thiab peb tus kheej tej yeeb yam ntawm qhov tawm tsam thiab qhov ntxeev siab rau Vajtswv. Thaum peb nyeem Vajtswv cov lus, mas zoo li peb tab tom raug Nws txiav txim tim ntsej tim muag. Nws yog ib qho mob siab thiab txaj muag heev, thiab peb pom qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab tseeb heev nyob rau hauv Nws cov lus. Peb ntxub thiab khuv xim rau peb tus kheej los puag hauvlub siab los thiab hnov tias tsis tsim nyog ua neej nyob ntawm Vajtswv xub ntiag kiag li. Dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, peb kuj pom tias Nws mas ncaj ncees thiab dawb huv tshaj plaws li, thiab tias Nws pom tshab rau puag hauv peb lub siab thiab lub ntsws tag nrho. Tej kev xav thiab tej tswv yim qias vuab tsuab raug cog tob heev rau hauv peb lub siab lawm, ib txhia uas peb haj tseem tsis tau paub txog li, mas Vajtswv mam li qhia tshwm thiab txiav txim, ib tug zuj zus. Tej thaum nws dhau los ntawm txoj kev rau txim hnyav thiab txoj kev foom phem, ua rau peb pom Vajtswv tus moj yam uas rhuav tsis tau, thiab thaum kawg ces, peb yuav los hwm Vajtswv. Yog tsis dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, ces ntshe yeej tsis muaj ib tug twg ntawm peb yuav paub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees los sis txoj kev dawb huv li, thiab tsis muaj leej twg yuav pom tau tias thaum tib neeg muaj lawv tej yeeb yam phem, ces lawv yuav yog hom neeg uas tawm tsam Vajtswv, tias lawv tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev foom phem thiab txoj kev rau txim. Ua tsaug rau Vajtswv txoj kev txiav txim, txoj kev rau txim, thiab tej kev sim siab uas ua rau peb tuaj yeem lees txim hloov dua tshiab siab tau tiag tiag, thaum kawg tshem tau txoj kev qias vuab tsuab, thiab raug ntxuav kom dawb huv thiab raug hloov pauv lawm. Thiab los ntawm kev ua raws Khetos qab los txog rau niaj hnub nim no, peb tuaj yeem pom tias Vajtswv yug los ua neeg nyob nrog peb, txo hwj chim thiab zais, mob siab hlo, ua siab ntev nthuav tawm qhov tseeb ntau heev, puav leej yog txhawm rau kev cawm peb, cawm cov tib neeg qias vuab tsuab puv npo huv si. Yog tias nws tsis yog vim Vajtswv tus kheej los yug los ua neeg los txiav txim thiab yaug peb kom dawb huv, qhia txhua qhov tseeb rau peb, ces ntshe cov neeg ntxeev siab thiab qias vuab tsuab li peb no yeej yuav raug tshem tawm thiab raug rau txim xwb xwb. Ces peb yuav raug cawm dim tau li cas? Vajtswv txoj kev hlub tib neeg mas loj tshaj, thiab Vajtswv mas ntxim hlub heev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txog txhua qhov tseeb ntawm peb, coj kev, txhawb nqa, ua ke nrog tib neeg rau fab muaj qab hau. Qhov no tsuas yog peb tib lub hwv tsam los hnov Vajtswv lub suab thiab pom Nws lub ntsej muag xwb, los ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv, los kawm paub thiab tau txais ntau qhov tseeb thiab ua lub neej zoo nkaus li tib neeg tiag. Cov uas tau txais txiaj ntsig ntau tshaj plaws los ntawm txoj ua hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg rau hauv tiam kawg mas yog peb pab pawg ua raws Khetos qab no. Qhov peb tau txais los ntawm Vajtswv mas suav tsis txheeb hlo li. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias, “Qhov zoo tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ces yog qhov uas Nws muaj cuab kav tseg tej lus meej meej thiab kev zoo siab, thiab Nws txoj kev xav uas tshwj tseg rau noob neej ntawd rau cov uas caum Nws, es kom tom qab ntawd cov neeg caum Nws thiaj tshaj tau mus lawm tom ntej kom meej meej thiab ruaj khov tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd, thiab Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej, mus rau cov uas lees txais txoj kev no. Tsuas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv nrog rau tib neeg xwb mas thiaj li ua tau qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev nrog thiab nyob ua ke nrog tib neeg. Tsuas yog qhov hauj lwm no xwb mas thiaj li ua tau kom tib neeg qhov kev ntshaw pom Vajtswv lub ntsej muag, ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab hnov kiag Vajtswv cov lus ntawd tshwm sim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj tau qhov xaus los rau ib tiam thaum uas tsuas yog Yehauvas lub nrab qaum thiaj li tshwm sim rau tib neeg pom xwb, thiab Nws kuj muab tiam uas tib neeg ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd xaus tseg tib si. Nyob rau ib qho ces, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum kawg ntawd tes hauj lwm coj tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam uas muaj tseeb dua, muaj qab hau dua, thiab zoo nkauj dua. Nws tsis yog muab tiam muaj kev cai thiab tej kev qhuab qhia xaus tseg xwb tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, Nws nthuav tawm rau noob neej txog ib tug Vajtswv uas muaj tseeb thiab zoo li sawv daws, tus uas ncaj ncees thiab dawb huv, tus uas qhib txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tus uas qhia tau kom pom txog tej lus zais tob thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej, tus uas tsim noob neej thiab coj ib qho chaw xaus los rau tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab tus uas tau nkaum twj ywm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws muab tiam ntawm tej uas pom tsis meej coj los xaus tseg kiag, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej xav pom Vajtswv lub ntsej muag tab sis tsis muaj cuab kav pom, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej teev tiam Ntxwgnyoog, thiab Nws coj tag nrho noob neej dhau plaws mus rau ib tiam tshiab tag nrho. Tag nrho tej no ces yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv uas hloov chaw rau Vajtswv tus Ntsujplig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog txhua qhov tseeb thiab ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg los tau peb caug tawm lub xyoos rau tam sim no lawm. Cov neeg Vajtswv xaiv tau muab lawv tej moj yam qias vuab tsuab yaug kom dawb huv dhau los ntawm txoj kev txiav txim ntawm Nws cov lus, thiab Vajtswv tau tsim tiav ib pab ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj—lawv yog thawj phaum tawg paj txi txiv. Lawv tau nias qees ua raws thiab ua tim khawv rau Khetos txawm tias yuav dhau los ntawm tus zaj loj liab ploog txoj kev caij tsuj uas vwm ntsuav los xij. Lawv tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau ua tim khawv khov kho rau Vajtswv lawm. Qhov no ua tiav lo lus faj lem hauv Qhov Qhia Tshwm tias: “Cov no yog lawv cov uas tawm ntawm txoj kev ceeb laj txom nyem loj los, thiab twb ntxhua lawv tej tsoos tsho, thiab ua rau lawv dawb paug rau hauv tus Me Nyuam Yaj cov ntshav lawm(Qhia Tshwm 7:14). Thaum Vajtswv yug los ua neeeg tau nthuav tawm txog txhua qhov tseeb lawm, cov thawj coj thiab cov tawm tsam Khetos, loj thiab me, los ntawm txhua ab ntseeg los, raug qhia tshwm du lug. Lawv pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshwm sim los ua ib tug tib neeg dog dig, tias Nws tsis yog tus Ntsujplig, ces yog li lawv thiaj li tawm tsam thiab rau txim rau Nws hnyav heev. Kom tuav tau lawv tus kheej lub meej mom thiab txoj kev ua neej, lawv tiv thaiv vwm ntsuav tsis pub cov ntseeg hnov Vajtswv lub suab thiab tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb. Cov neeg no lub ntsej muag tseeb uas ntxub qhov tseeb raug qhia tshwm lawm, thiab lawv raug rau txim thiab raug tshem tawm lawm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev los ua cev nqaij daim tawv, ces lawv tseem yuav nkaum rau hauv txhua pawg ntseeg, tseem nqus cov ntseeg tej roj ntshav, noj Vajtswv tej khoom fij, ua rau muaj ntau tus tib neeg to taub yuam kev thiab muaj kev puas tsuaj. Vim tias Vajtswv ua Nws txoj kev txiav txim nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, cov tawm tsam Khetos thiab cov tsis ntseeg, cov uas nyiam los sis tsis nyiam qhov tseeb, cov uas ntxub los sis dhuav qhov tseeb, ces puav leej raug nthuav tawm tag nrho. Thiab cov uas nyiam thiab to taub qhov tseeb tau pom Ntxwgnyoog lub ntsej muag qias neeg meej tseeb lawm thiab qhov uas Ntxwgnyoog ua hauj lwm tawm tsam Vajtswv thiab ua rau tib neeg to taub yuam kev. Lawv thiaj li tsis kam txais yuav thiab tso Ntxwgnyoog tseg du lug, thiab tig los cuag Vajtswv tag nhro lawm. Thaum kawg Vajtswv muab nqi zog rau qhov ua zoo thiab rau txim rau qhov ua phem, siv tej kev puas tsuaj loj los rhuav tag nrho lub zog phem uas tawm tsam Vajtswv pov tseg du lug, thaum kawg thiaj li muab tiam qub ntawm Ntxwgnyoog tuav lub hwj chim no xaus, thiab tom qab ntawd mam coj cov uas raug ntxuav kom dawb huv dhau los ntawm Nws txoj kev txiav txim nkag mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Qhov no ua tiav hlo cov lus faj lem hauv Qhov Qhia Tshwm tias: “Tus uas tsis ncaj, cia nws tsis ncaj li qub: thiab tus uas qias neeg, cia nws qias neeg mus: tus ncaj ncees ces cia nws ncaj ncees mus thiab tus tus dawb huv ces cia nws dawb huv mus(Qhia Tshwm 22:11). “Thiab, Saib nawb, Kuv yuav los sai sai no; thiab Kuv qhov phaj tshab nyob nrog Kuv, yuav muab rau txhua tus tib neeg uas ua nws tes dej num raws li qhov yuav tsum ua(Qhia Tshwm 22:12).

Cia peb los muab xaus nrog lwm nqe los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los. “Coob leej muaj kev xav tsis zoo txog qhov kev rov los yug ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, rau qhov tib neeg pom tias nws tsis yooj yim yuav ntseeg tias Vajtswv yuav los yug ua neeg muaj cev nqaij daim tawv los ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj tias Vajtswv tes dej num feem ntau yeej siab dhau tib neeg txoj kev xav pom, thiab nyuaj rau tib neeg lub siab los txais yuav. Rau qhov tib neeg tsuas yog cov kas nyob rau hauv daim av xwb, tiam sis Vajtswv yog Tus uas loj tshaj puv nkaus lub qab ntuj khwb; tib neeg lub siab tsuas zoo li lub qhov dej tsw lwj uas yug cov kas, tiam sis txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas raug ua los ntawm Vajtswv txoj kev xav yeej yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse. Tib neeg yeej ib txwm sim nrog Vajtswv sib cav tas li, uas Kuv hais rau nws tias yog yam qhia tshwm sim ntawm tus kheej tias leej twg yuav swb thaum kawg. Kuv thov nej txhua tus kom tsis txhob xav hais tias nej muaj nuj nqis ntau dua kub. Yog tias lwm tus twb tuaj yeem lees txais txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv, vim li cas koj ho tsis tuaj yeem ua tau? Koj sawv siab dua lwm tus npaum li cas? Yog tias lwm tus twb tuaj yeem nyo lawv lub taub hau tab meeg qhov tseeb, vim li cas koj tsis tuaj yeem ua thiab? Vajtswv tes dej num tsis muaj qhov yuav theem tos. Nws yuav tsis rov ua tes dej num rau txoj kev txiav txim dua ib zaug ntxiv vim yog qhov ‘kev pab’ koj tau ua, thiab koj yuav puv npo txoj kev khuv xim uas koj tau cia lub cib fim zoo ntawd plam mus lawm. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv cov lus, ces kav tsij nyob tos lub zwm txwv dawb huv nyob saum ntuj los muab txoj kev txiav txim rau koj! Koj yuav tsum paub tias tag nrho cov neeg Yixayee ntiab thiab tsis lees paub Yexus, thiab qhov tseeb txog qhov Yexus txoj kev txhiv dim ntawm noob neej tseem raug tshaj tawm mus thoob qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Nov tsis yog qhov tseeb uas Vajtswv tsim ntev los lawm los? Yog tias koj tseem tos kom Yexus los coj koj mus saum ntuj ceeb tsheej, ces Kuv hais tias koj yog ib daim niag ntoo lwj[a] tsis muaj qab hau dab tsi li. Yexus yuav tsis lees paub tus neeg ntseeg cuav zoo li koj, tus uas tsis npuab siab rau txoj kev tseeb thiab tsuas nrhiav kom tau koob hmoov nkaus xwb. Nyob rau lwm fab, Nws yuav tsis muaj kev khuv leej hauv txoj kev muab koj pov rau hauv lub pas dej hluav taws kom hlawv rau ntau txhiab xyoo(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Lus taw qhia:

a. Ib daim niag ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply