Kev Raug Qaws Mus Yog Dab Tsi Tiag Tiag?

January 7, 2022

2,000 xyoo dhau los, tom qab tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim lawm, Nws tau cog lus tias Nws yuav rov los. Ces txij thaum ntawd los, txhua tus ntseeg tau tos ntsoov peb tus Tswv Cawm nqis los rau saum ib tauv fuab kom raug qaws mus ntsib Nws. Cov ntseeg mas cia siab ntsoov tias yuav raug qaws mus rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis lawv tab tom saib tej kev puas tsuaj tshwm sim rau ntawm lawv xub ntiag thiab tseem tsis tau txais tos tus Tswv qhov rov los rau saum ib tauv fuab li. Muaj ntau tus mas hnov qaug zog heev. Lawv mas poob siab tas li tias xyov tus Tswv puas rov los tiag thiab xyov puas muaj ib tug ntseeg twg raug qaws mus, tab sis tsis muaj leej twg pom ib yam dab tsi zoo li ntawd li. Qhov lawv tab tom pom ces yog tej kev puas tsuaj loj zuj zus tuaj, tej kab mob sib kis heev zuj zus, thiab muaj tib neeg tuag rau tej kev puas tsuaj coob zuj zus xwb, haj tseem muaj qees cov xib fwb thiab txwj laug thiab. Ua rau tib neeg mas hnov ntshai los sis tej zaum yuav raug tus Tswv muab tso tseg, hnov zoo li lawv tuaj yeem tuag rau tej kev puas tsuaj tau txhua lub sij hawm. Lawv xav tsis tawm li tias vim li cas tus Tswv thiaj li tsis tau rov los thiab qaws lawv mus tam sim ntawd thaum tej kev puas tsuaj pib. Nws ua rau lawv ceeb tag tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv tias tus Tswv Yexus twb rov los lawm yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg, qhov nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Muaj ntau tus uas xav tau qhov tseeb nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, nco tau Vajtswv lub suab, thiab tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Lawv tab tom noj thiab haus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus txhua hnub, raug txhawb nqa thiab raug qhuas qhia los ntawm cov lus ntawd, thiab koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Lawv yog cov uas tau txais tos tus Tswv thiab raug qaws mus nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv ua ntej muaj tej kev puas tsuaj. Muaj ntau tus tib neeg ntseeg tsis meej pem, xav hais tias, “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj yuav tsum hais tsis yog txog qhov tus Tswv tau rov los thiab qhov lawv yuav raug qaws mus, vim phau Vajluskub hais tias, ‘Tom qab ntawd peb cov uas tseem ciaj sia nyob thiab tseem nyob yuav mus cuag ua ke nrog lawv nyob rau saum cov huab, mus ntsib tus Tswv nyob saum nruab ntug: thiab yog li ntawd peb yuav mus nrog tus Tswv nyob’ (1 Thexalaunika 4:17). Yog hais tias tus Tswv twb rov los lawm, vim li cas peb thiaj li tsis raug coj mus? Tsis yog Nws yuav tsum coj tib neeg mus rau saum ntuj lod? Yeej pom tseeb tias cov ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tseem nyob rau hauv ntiaj teb, yog li lawv yuav raug qaws mus tau li cas?” Nws ua rau lawv tsis to taub hlo li. Yog li ntawd, kev raug qaws mus txhais tau li cas tiag tiag? Muaj ntau tus tib neeg tsis to taub txog lub ntsiab lus tseeb ntawm kev qaws mus, tab sis xav tias qhov ntawd txhais tau tias raug coj mus rau saum ntuj, yog li leej twg tseem nyob rau hauv ntiaj teb ces yuav tsis raug qaws mus lawm. Lawv mas yuam kev loj heev.

Qhov cia siab tias tus Tswv yuav rov los thiab qaws lawv mus mas puav leej raug lawm, vim tus Tswv Yexus tau qhia rau cov ntseeg kom txais tos Nws. Tab sis Povlauj hais tias “yuav mus cuag ua ke nrog lawv nyob rau saum cov huab, mus ntsib tus Tswv nyob saum nruab ntug.” Qhov ntawd puas raug? Tus Tswv Yexus puas tau hais dua li tias thaum Nws rov los lawm, ces Nws yuav coj cov ntseeg mus ntsib Nws rau saum nruab ntug? Nws tsis tau. Puas muaj ib lo lus tim khawv ntawm qhov no los ntawm tus Vajntsujplig los? Tsis muaj. Povlauj puas tuaj yeem hais lus sawv cev tam rau tus Tswv Yexus rau ntawm qhov no? Tus Tswv puas lees paub txog qhov ntawd? Tsis lees. Txoj hau kev uas tus Tswv qaws cov ntseeg mus mas raug npaj tseg los ntawm Vajtswv lawm. Tus Tswv Yexus hais tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Malakau 13:32). Povlauj yog ib tug tib neeg, tsuas yog ib tug tub txib xwb, yog li nws yuav paub txog qhov tus Tswv qaws cov ntseeg mus tau li cas? Qhov uas Povlauj hais mas puav leej yog saib raws li nws tus kheej txoj kev xav xwb thiab tsis sawv cev tam rau tus Tswv. Peb yeej tsis tuaj yeem lees tias peb txais tos tus Tswv rau ntawm qhov no li cas. Peb yuav tsum ua raws li tus Tswv Yexus cov lus rau ntawm qhov Nws rov los thiab qaws cov ntseeg mus rau hauv tiam kawg, vim hais tias Nws yog Khetos, tus Tswv ntawm lub teb chaws, thiab tsuas yog Nws cov lus thiaj li yog qhov tseeb thiab muaj cai xwb. Kev txais tos tus Tswv raws li Nws cov lus mas yuav yuam kev tsis tau li. Cia peb saib rau ntawm qhov tus Tswv Yexus hais tias. Tus Tswv Yexus hais tias, “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). “Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim Neeg Leej Tub yuav los rau teev uas nej xav tsis txog ntawd(Mathai 24:44). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2, 3). Peb tuaj yeem pom tias hauv Nws cov lus faj lem hais txog Nws qhov rov los, tus Tswv ib txwm hais tias “Neeg Leej Tub,” “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li,” “Neeg Leej Tub los,” “hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj,” thiab “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab.” Cov lus uas tseem ceeb no tab tom qhia rau peb tias tus Tswv rov los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv zoo li Neeg Leej Tub lawm, los rau lub ntiaj teb los hais lus, los khob peb lub qhov rooj. Cov uas hnov tus Tswv lub suab thiab qhib qhov rooj yog cov nkauj xwb ntse uas txais tos tus Tswv thiab koom Nws rooj noj. Lawv raug qaws mus nyob rau ntawm tus Tswv xub ntiag. Tus Tswv Yexus yeej tsis tau hais tias Nws yuav coj tib neeg mus ntsib Nws rau saum ntuj, tab sis Nws hais kom tib neeg mloog Nws lub suab los txais tos Nws, los nyob rau ntawm Nws xub ntiag, thiab koom Nws rooj noj. Los txais tos tus Tswv thiab ntsib Nws, peb yuav tsum ua raws li Nws cov lus thiab hnov Vajtswv lub suab. Thaum peb hnov ib tug neeg hu tias tus Nraug Vauv tab tom los, ces peb yuav tsum tawm mus ntsib Nws, txhob ruam ruam es nyob tos kom raug coj mus rau saum ntuj raws li peb tus kheej tej kev xav. Yog peb xav li ntawd, ces peb yeej yuav tsis hnov tus Tswv lub suab thiab tsis tau txais tos Nws li. Tus Tswv rov los ua Neeg Leej Tub thiab los nyob nrog peb, hais lus rau peb, yog li yog tias peb tsuas tos kom raug coj mus rau saum ntuj xwb, ces peb nyob rau ntawm ib txoj kev uas txawv tus Tswv txoj. Yog li, tib neeg txoj kev ntseeg tias lawv yuav raug qaws mus ntsib tus Tswv rau saum ntuj yeej tsis muaj qab hau li. Qhov ntawd puav leej tawm tsam Vajtswv tus kheej cov lus thiab tsis muaj dab tsi dua ntawm tib neeg txoj kev xav phem xwb. Yog li kev raug qaws mus yog dab tsi tiag tiag? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia tseeb txog qhov no rau peb tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “‘Raug qaws mus’ tsis tau txhais hais tias yog muab tshem ntawm ib qho chaw qis mus tso rau ib qho chaw siab, raws li qhov uas tib neeg xav; qhov ntawd yog ib qho kev xav yuam kev loj heev. ‘Raug qaws mus’ ces yog hais txog Kuv qhov kev xaiv tseg thiab tom qab ntawd mam xaiv. Nws yog hais rau tag nrho cov uas Kuv tau xaiv tseg thiab raug xaiv lawm. Tag nrho cov uas raug qaws mus yog cov neeg uas tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob los sis cov tub, los yog cov uas yog Vajtswv cov neeg. Qhov no mas yeej tsis haum raws li tib neeg tej kev xav phem. Cov uas yuav muaj ib feem nyob rau hauv Kuv lub tsev rau yav tom ntej yog tag nrho cov uas raug qaws los rau ntawm Kuv xub ntiag. Qhov no mas muaj tseeb tshaj plaws li, yeej tsis muaj hnub hloov li, thiab yeej cam tsis dhau hlo li. Nws yog ib qho kev tawm tsam Ntxwgnyoog. Ib tug neeg uas Kuv tau xaiv tseg lawm ces yuav raug qaws los rau ntawm Kuv xub ntiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 104). “Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm). Qhov no ua kom to taub txhua yam yooj yim tshaj qub, puas yog? “Kev Raug Qaws Mus” tsis yog li qhov peb xav tias, raug coj los ntawm qhov chaw qis mus rau qhov chaw siab, los ntawm lub ntiaj teb mus rau saum ntuj. Nws tsis pom tsis meej li thiab tshaj ntuj tsim li. “Kev Raug Qaws Mus” tshwm sim thaum Vajtswv yug los ua neeg yog Neeg Leej Tub nyob rau hauv ntiaj teb hais lus thiab ua hauj lwm, peb hnov Nws cov lus hais, lees paub qhov no yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, tom qab ntawd tuaj yeem zwm rau thiab lees txais Vajtswv txoj hauj lwm. Peb noj thiab haus Vajtswv cov lus, peb tus kheej raug Nws ywg dej thiab raug qhuab qhia, thiab peb tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Qhov no thiaj li yog kev raug qaws mus nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum tus Tswv Yexus los ua Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim, txhua tus uas nco tau Nws cov lus tias yog Vajtswv lub suab, ces tau lees txais thiab ua raws Nws qab, xws li Petus, Yauhas, thiab lwm cov thwj tim, puav leej raug qaws mus nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau hauv tiam kawg lawm thiab tab tom nthuav tawm qhov tseeb, ua txoj hauj lwm kev txiav txim. Cov neeg los ntawm txhua pawg ntseeg los uas nyiam qhov tseeb thiab tos ntsoov Vajtswv qhov kev tshwm sim, pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, ces tau lees txais Nws txoj hauj lwm kev txiav txim lawm. Lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub, raug ywg dej thiab raug txhawb nqa los ntawm cov lus, thiab muaj kev ntsib kev pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv. Lawv yog cov nkauj xwb ntse uas raug qaws mus nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob, uas ua tiav tag nrho lo lus faj lem hauv qhov Qhia Tshwm tias: “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20).

Tam sim no kuv xav tias peb puav leej paub tseeb rau ntawm qhov kev raug qaws mus yog txhais tau li cas lawm. Tam sim no los xav txog lub tswv yim ntawm qhov mus ntsib nrog tus Tswv rau saum ntuj, tsis yog qhov ntawd tsis muaj tseeb thiab ruam xwb lod? Tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem ntau zaus tias “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li,” ceeb toom rau tib neeg zaum tas zaum thiab kom mloog Nws lub suab. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li nias qees raws li tib neeg cov lus los txais tos Nws, es ho tsis ua raws li Nws tus kheej cov lus? Vim li cas lawv thiaj li tuav rawv rau lo lus uas tsis muaj qab hau tias, “yuav mus cuag ua ke nrog lawv nyob rau saum cov huab, mus ntsib tus Tswv nyob saum nruab ntug”? Qhov no yog teeb meem dab tsi? Tsis yog nws qhia tias xav tau tej koob hmoov dhau lawm lod? Tsis yog vim hais tias lawv xav kom raug coj ncaj qha mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws kom nrug deb ntawm tej kev puas tsuaj, lawv yuav tau txais tej foom koob hmoov qhov twg? Los peb xav txog qhov ntawd. Cov uas raug zam txim rau tej kev txhaum lawm, tab sis tseem ua txhaum xwm yeem puas yuav raug qaws mus rau hauv lub teb chaws thaum tus Tswv los? Lawv puas muaj cai los xyiv fab rau tej koob hmoov? Yeej muaj tseeb tias tus Tswv tau txhiv peb dim ntawm txoj kev txhaum lawm, tab sis peb tsis yuav tsis lees tsis tau tias peb tseem raug tswj los ntawm peb tus yeeb yam txhaum, thiab pab tsis tau dua ntawm ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Peb tsis tau khiav dim tej saw hlau khi ntawm txoj kev txhaum thiab ua tsis tiav txoj kev dawb huv. Vajtswv mas dawb huv thiab ncaj ncees. “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Yog li cov tib neeg uas tsau nrog txoj kev qias neeg thiab txoj kev qias vuab tsuab puas tau nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws? Tsis yog qhov ntawd tsuas yog tib neeg ib txoj kev npau suav, kev ntshaws xwb lod? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Koj tsuas paub hais tias Yexus yuav nqis los rau thaum tiam kawg xwb, tab sis Nws yuav nqis los li cas kiag? Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag, thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log, koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab? Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub, nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm, thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm, thiab tsis yog tsis dawb huv. Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas? Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv, kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li, tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus—cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li! Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm: Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li. Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab, ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv; yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv. Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo, vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm, uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb, ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej). “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm kev txhiv dim, uas tsuas yog los txhiv dim rau tib neeg thiab zam txim rau peb txoj kev txhaum xwb, tab sis peb tus yeeb yam txhaum tseem nyob li qub. Peb pheej tas zog ntxeev siab rau Vajtswv ces thiaj li tsis tau raug cawm dim puv npo. Qhov tus Tswv Yexus tau zam txim rau peb tej kev txhaum nkaus xwb mas tsis tau txaus. Peb tseem yuav txais tos tus Tswv thiab raug qaws mus nyob rau ntawm Nws xub ntiag thiab, lees txais Nws txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg, thiab tom qab ntawd peb thiaj li yuav dim plaws los ntawm txoj kev txhaum thiab raug cawm dim puv npo, rais los ua cov neeg uas zwm rau thiab hwm Vajtswv lawm. Ces peb thiaj li yuav nkag mus rau Nws lub teb chaws tau. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los rau hauv tiam kawg nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim. Qhov no yog txhawm kom daws tau tib neeg tus yeeb yam txhaum thiab txoj kev qias vuab tsuab puv npo, yog li peb thiaj li yuav dim plaws los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam, thiab raug Vajtswv cawm dim puv npo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm, tau qhia txhua yam uas peb xav tau rau peb lawm raws li cov tib neeg qias vuab tsuab yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab raug cawm dim puv npo. Nws tau nthuav tawm tej kev zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, xws li Vajtswv lub hom phiaj hauv kev cawm tib neeg, qhov Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab rau tib neeg li cas, Vajtswv peb theem hauj lwm cawm tib neeg puv npo li cas, lub ntsiab ntawm Nws txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg, tej kev zais ntawm tej kev yug los ua neeg thiab Vajtswv cov npe, txhua hom tib neeg qhov ua tau los thiab lub hom phiaj, thiab qhov zoo nkauj ntawm lub teb chaws. Cov lus no ua rau peb pom kiag ntawm qhov muag yam tsis txaus ntseeg li thiab txaus ntseeg heev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj txiav txim thiab qhia tshwm txog lub hauv paus cag ntawm tib neeg txoj kev txhaum thiab txoj kev tawm tsam rau Vajtswv thiab, uas yog peb tus yeeb yam thiab tus moj yam phem. Nws kuj qhia tshwm txog qhov tseeb ntawm qhov uas peb raug Ntxwgnyoog ua vuab tsuab tob npaum li cas thiab, thiab qhia txoj kev kom khiav dim ntawm txoj kev qias vuab tsuab thiab qhov raug cawm dim puv npo rau peb. Cov neeg Vajtswv xaiv noj, haus, thiab xyiv fab rau Vajtswv cov lus txhua hnub. Peb raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus, thiab muaj kev ntsib kev pom txhua hom kev sim siab, peb kawm txog ntau qhov tseeb thiab los paub txog peb tus yeeb yam phem tiag tiag. Peb pom tias peb mas ib txwm ua neej nyob nrog txoj kev qias vuab tsuab, txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv thiab txoj kev dhuav Nws, thiab tias peb yuav raug Vajtswv tshem tawm thiab rau txim yog hais tias peb tsis lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Peb muaj kev ntsib kev pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, rhuav tsis tau thiab muaj txoj kev hwm Nws. Peb txoj kev qias vuab tsuab thiaj li maj mam raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov pauv lawm, thiab thaum kawg peb thiaj li yuav khiav dim ntawm tej saw hlau khi ntawm txoj kev txhaum thiab ua tim khawv zoo rau Vajtswv. Vajtswv twb tsim tiav ib pawg ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj lawm, thiab tej kev puas tsuaj tab tom los. Txhua tus uas tsis kam txais yuav thiab tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab cov uas yog Ntxwgnyoog cov neeg yuav raug rhuav tshem rau hauv tej kev puas tsuaj. Cov uas muaj kev ntsib kev pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab raug ntxuav kom dawb huv yuav tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv dhau los ntawm tej kev puas tsuaj, thiaj li yuav raug coj mus rau hauv Nws lub teb chaws, thiab yuav muaj lub hom phiaj zoo nkauj. Qhov no thiaj li yog kev raug qaws mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws tiag tiag. Cov muaj yeej uas raug cawm dim puv npo thiab ua tiav hlo los ntawm Vajtswv no yog cov uas xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab ua raws li Nws txoj kev xav nyob rau hauv ntiaj teb. Lawv yog cov tib neeg ntawm Vajtswv lub teb chaws. Qhov no yog qhov uas Khetos lub teb chaws muaj tseeb rau hauv ntiaj teb, thiab qhov no ua tiav hlo tus Tswv Yexus lo lus faj lem tias: “Peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, thov kom Koj lub npe Dawb Huv. Cia Koj lub teb chaws los, cia kom Koj txoj kev xav muaj tiav rau hauv ntiaj teb, ib yam li nws muaj nyob saum ntuj ceeb tsheej(Mathai 6:9–10). “Thiab kuv Yauhas pom lub nroog dawb huv, lub Yeluxalee tshiab, nqis kiag saum Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los, npaj kom cuag li ib tug nkauj nyab tshiab tsab zag ntshis rau nws tus txiv. Thiab kuv hnov ib lub suab nrov loj heev tawm saum ntuj ceeb tsheej los hais tias, Saib nawb, Vajtswv lub tsev teev hawm tau nyob nrog tib neeg lawm, thiab nws yuav nrog lawv nyob, thiab lawv yuav yog nws cov neeg, thiab Vajtswv tus kheej kiag yuav nrog lawv nyob, thiab ua lawv tus Vajtswv. Thiab Vajtswv yuav so tag nrho tej kua muag ntawm lawv qhov muag mus; thiab yuav tsis muaj kev ploj kev tuag ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj kev tu siab, los sis yuav tsis muaj kev quaj, los sis yuav tsis muaj kev mob ntxiv lawm: vim tej qub twb dua mus tag lawm(Qhia Tshwm 21:2–4). “Tej nceeg vaj hauv lub ntiaj teb no tau rais los ua tej nceeg vaj ntawm peb tus Tswv, thiab ntawm nws tus Khetos lawm; thiab nws yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis(Qhia Tshwm 11:15). Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias, “Thaum kev txeeb tau ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav raug coj los mus rau hauv ib lub ntiaj teb zoo nkauj heev. Lub neej no mas, muaj tseeb tiag, kuj tseem yuav nyob rau hauv ntiaj teb no thiab, tab sis nws yuav tsis zoo li tib neeg lub neej tam sim no lawm. Nws yog lub neej uas noob neej yuav muaj tom qab uas noob neej raug txeeb tau lawm, nws yuav yog ib qho kev pib dua tshiab rau tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab qhov uas noob neej yuav muaj lub neej zoo li ntawd ces yog qhov pov thawj qhia hais tias noob neeb tau nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab thiab zoo nkauj heev li. Nws yog qhov pib ntawm tib neeg lub neej thiab Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov lus ua ntej txog ib lub neej zoo nkauj npaum li ntawd mas yuav tsum yog hais tias, tom qab uas tib neeg tau raug ntxuav kom dawb huv thiab raug txeeb tau lawm, lawv yuav zwm kiag rau tus Tswv Tsim. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ua ntej noob neej yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Lub neej zoo li ntawd yog tib neeg lub neej yav pem suab nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej uas zoo nkauj tshaj plaws nyob rau ntiaj teb, lub neej uas tib neeg tos ntsoov rau, lub neej uas tib neeg yeej tsis tau muaj dua hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb li. Nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg; nws yog qhov uas noob neej ntshaw tshaj plaws li, thiab nws kuj yog Vajtswv qhov kev cog lus rau tib neeg thiab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus).

Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws tus kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke).

Thaum txog qhov no, peb muaj kev to taub puv npo tias qhov raug qaws mus yog li cas tiag tiag lawm. Kev raug qaws mus mas feem ntau yog kev hnov Vajtswv lub suab, ua raws li Nws cov hneev taw, thiab tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, lees txais Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Vim li cas txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb thiaj li tsis muaj kev ntsib kev pom txoj kev raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj? Feem ntau yog vim hais tias lawv tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis hnov Vajtswv lub suab, tab sis nias qees rau ntawm lawv tej kev xav phem thiab ua raws li cov nqe Vajluskub. Lawv tsuas mloog tib neeg cov lus xwb, tab sis tsis txais tos tus Tswv raws li Nws cov lus. Vim li no lawv thiaj li poob mus rau tej kev puas tsuaj. Tib neeg tsuas xav tos ntsoov kom tus Tswv los rau saum ib tauv fuab, thiab xav kom cia li hloov kiag tus duab thiab raug coj mus rau saum ntuj mus ntsib Nws, yog li lawv tsuas nyob twj ywm tos xwb tsis muaj kev npaj lawv tus kheej los sis tsis nrhiav kom hnov Vajtswv lub suab li. Lawv lub siab mas loog tag lawm. Lawv yuav txais tos tus Tswv li no tau li cas? Lawv yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj, kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tab tom ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim los tau peb caug tawm lub xyoos lawm. Nws tau tsim tiav ib pawg ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, thiab tam sim no tej kev puas tsuaj tab tom los lawm. Cov uas hnov Vajtswv lub suab thiab txais tos tus Tswv nyob rau hauv tej kev puas tsuaj tseem muaj ib lub hwv tsam yuav raug qaws mus thiab. Qhov no yog kev raug qaws mus nyob rau ntu nruab nrab ntawm tej kev puas tsuaj, thiab lawv muaj kev cia siab tias yuav raug tiv thaiv. Cov uas ua raws li lawv tej kev xav phem, nias qees tias tus Tswv yuav tsum los rau saum ib tauv fuab, ces yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj thiab yuav tsis raug cawm. Thaum tej kev puas tsuaj tag lawm, ces Vajtswv yuav tshwm sim qhib lug los rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, kev ua tiav lo lus faj lem ntawm Qhov Tshwm Sim 1:7, “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws.” Muaj ob peb nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas peb yuav muab xaus rau. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj