Tus Cawm Seej Yuav Cawm Noob Neej Li Cas Thaum Nws Los?

September 10, 2021

Thaum peb tham txog tus Tswv Cawm, cov ntseeg txhua tus puav leej pom zoo tias nyob rau tiam kawg, Nws yuav tsum los rau hauv ntiaj teb los cawm tib neeg. Muaj ntau tus yaj saub tau hais tias tus Tswv Cawm yuav los rau tiam kawg. Yog li tus Tswv Cawm yog leej twg? Cov pawg ntseeg sib txawv nyias txhais nyias lub ntsiab sib txawv, thiab cov ntseeg kev cai sib txawv hais ntau yam txog Nws sib txawv. Tus Tswv Cawm tiag yog tus twg? Tus Tswv Cawm tiag yog tus Tswv uas tau tsim saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab yog tus Vajtswv tiag, tus Tswv Tsim. Tsuas yog tus Tswv uas tau tsim txhua yam thiaj li yog tus Vajtswv tiag xwb, thiab tsuas yog tus Vajtswv tiag nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiaj li yog tus Tswv Cawm uas tuaj yeem cawm tau tib neeg xwb. Yog tias qhov ntawd tsis yog tus Vajtswv tiag uas tau tsim txhua yam, ces tus neeg no tsis yog tus Tswv Tsim thiab tsis tuaj yeem cawm tau tib neeg. Qhov no yog qee yam uas peb yuav tsum tau paub kom meej. Nco ntsoov! Tsuas muaj tib tug Vajtswv tiag xwb, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li yog tus Tswv Cawm xwb. Tsuas yog tus Vajtswv tiag nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiaj li tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab cawm tau tib neeg kom puv npo xwb, thiab coj peb mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Muaj ntau tus vajtswv cuav, yog li tsis tas yuav sau lawv txhua tus npe, tab sis tsuas muaj tib tug Tswv Cawm tiag xwb. Yog li ntawd, tus Tswv Cawm tiag no yog leej twg tiag tiag? 2,000 xyoo dhaus los, Tus Tswv Yexus tau los thiab tau hais tias, “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Tom qab ntawd Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tej kev txhaum. Nws tau ua tiav txoj hauj lwm kev txhiv dim thiab tau pib Tiam Hmoov Hlub, cia cov neeg los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thov Vajtswv, sib txuas lus nrog Vajtswv, thiab raws Vajtswv qab los txog tam sim no. Qhov no yog tus Tswv Yexus txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim. Tus Tswv Yexus yog tus Tswv Cawm, uas tau tshwm sim los rau ntawm neeg thiab tau los ua hauj lwm. Raws li qhov peb tau pom los txog tam sim no, tus Tswv Cawm yog leej twg? Tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv uas nws tus kheej los cawm noob neej. Tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, kev zam txim rau tib neeg tej kev txhaum, tab sis tib neeg tseem ua txhaum tsis tu ncua thiab tsis tuaj yeem ua tiav qhov kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag. Vajtswv txoj kev cawm dim yog kom cov neeg lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, tsis yog cia li zam txim rau peb tej kev txhaum es yuav tag mus. Vim yog li ntawd tus Tswv Yexus thiaj tau cog lus tias Nws yuav rov qab los rau tiam kawg, los cawm tib neeg kom puv npo. Tam sim no tus Tswv Cawm twb rov qab los thiab nyob nrog peb lawm. Nws tau nthuav tawm ntau qhov tseeb los ntxuav tib neeg kom dawb huv thiab cawm peb tawm ntawm txoj kev txhaum, kom peb thiaj li tuaj yeem tig mus cuag Vajtswv tau yam puv npo thiab Nws thiaj li txais peb, tom qab ntawd ces nkag mus rau lub hom phiaj zoo nkauj Nws uas tau npaj tseg rau peb—yog Nws lub teb chaws. Tam sim no muaj neeg thoob plaws ntiaj teb lawv tau hnov txog Vajtswv lub suab lawm thiab tau raug txhawb tsa rau pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv. Lawv raug txiav txim thiab yaug kom dawb huv los ntawm Vajtswv thiab lawv muaj lus tim khawv zoo heev. Lawv yog cov neeg muaj yeej uas tau raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv. Tu siab heev, tseem muaj coob leej uas tsis tau hnov txog Vajtswv lub suab, uas tsis tau pom Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Vim li ntawd peb yuav tsum ua tim khawv kiag tam sim no txog qhov tus Tswv Cawm cawm tib neeg.

Thaum peb tham txog txoj kev cawm, qee leej muaj lub tswv yim tsis meej pem li no tias Vajtswv yuav cia li nqis kiag saum ntuj los thiab coj cov ntseeg ncaj qha mus saud, yuav khiav dim tej kev puas tsuaj thiab yuav mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no yog tib neeg txoj kev xav phem thiab txoj kev npau suav, tab sis qhov ntawd tsis muaj tiag. Muaj lwm yam teeb meem uas tseem ceeb. Txhua tus neeg puav leej raug ua lwj liam tob tshaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab muaj tus yeeb yam phem. Txhua leej tab tob nyob rau txoj kev txhaum, puv npo ntawm qhov qias neeg thiab kev lwj liam. Peb puas tuaj yeem raug qaws ncaj qha mus tiag? Peb puas tsim nyog rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Yog tias txhua leej tos tus Tswv Cawm nqis los, tuav rawv qhov kev xav phem no, Qhov ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsig. Lawv yuav poob rau kev puas tsuaj, kev quaj thiab tom hniav nkawv. Ces tus Tswv Cawm yuav cawm tib neeg li cas thaum Nws los? Thaum xub thawj, Nws yuav cawm peb dim ntawm txoj kev txhaum. Tus Tswv Yexus tsuas ua hauj lwm ntawm kev txhiv dim kom peb tej kev txhaum raug zam txim nkaus xwb, tab sis txawm hais tias tau txais qhov kev zam txim ntawd lawm los xij, peb yeej tseem tsis tuaj yeem zam dhau qhov pheej ua txhaum ntxiv. Peb tsis tau khiav dim tej teeb meem ntawm kev txhaum. Qhov no yog qhov tseeb uas yuav tsis lees tsis taus. Vajtswv yog tus dawb huv thiab ncaj ncees. Nws tshwm los rau thaj chaw dawb huv thiab zais Nws tus kheej tawm ntawm daim av uas qias neeg. Vim kev tsis dawb huv, tib neeg thiaj li tsis pom tus Tswv, yog li, peb nyob rau hauv txoj kev txhaum, yuav ua li cas tsim nyog nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws? Vim li ntawd Vajtswv thiaj tau rov yug los ua neeg rau tiam kawg thiab yuav nthuav tawm txhua qhov tseeb, thiab yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm peb dim ntawm txoj kev txhaum yam puv npo, los ntawm Ntxwgnyoog. Raws kiag li qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Tus Tswv Cawm twb los lawm. Tus Tswv Yexus tau rov qab rau hauv cev nqaij daim tawv Los yug ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov tseeb uas yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg, ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Tsis muaj leej twg dua ntawm Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab cawm tib neeg, tsis hais yuav loj tshaj los sis nto moo npaum li cas los xij. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas los rau hauv ntiaj teb thiaj li yog Khetos, yog peb tus Tswv Cawm xwb. “Khetos” txhais tau li cas? Nws Txhais tau tias yog tus Tswv Cawm. Yog li ntawd, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg, yuav ua txoj hauj lwm kev txiav txim los yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg li cas?

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia rau peb tias: “Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav cawm tib neeg los ntawm kev nthuav tawm qhov tseeb los qhia tshwm txog peb tus yeeb yam uas muaj kev txhaum, kom peb thiaj li tuaj yeem pom lub hauv paus cav ntawm peb txoj kev ua txhaum thiab qhov tseeb ntawm peb qhov kev ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Thaum ib tug neeg lees paub qhov no lawm, ua rau lawv muaj kev khuv xim tiag, thiab thuam thiab ntxub lawv tus kheej tiag. Tom qab ntawd lawv thiaj li tuaj yeem pib lees txim hloov dua siab tshiab tau tiag tiag, thiab lawv tsuas xav kom to taub thiab tau txais qhov tseeb xwb. Thaum lawv rais los muaj peev xwm xyaum ua qhov tseeb, ces yog lawv tau kawm paub qhov yuav zwm rau Vajtswv lawm. Lawv to taub qhov tseeb thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb, kom lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia thiaj li pib hloov pauv. Los ntawm kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus yam tsis tu ncua, thaum kawg lawv raug yaug kom dawb huv tawm ntawm lawv tus moj yam lwj liam. Qhov no thiaj li yog ib tug uas raug cawm dim puv npo thiab tom qab ntawd ces lawv tuaj yeem nkag mus rau lub hom phiaj zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj tseg rau tib neeg lawm. Vim li ntawd peb yuav tsum lees txais kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Peb yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, hloov pauv tiag tiag, thiab hloov los ua cov neeg uas zwm thiab pe hawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no thiaj li yog txoj kev cawm dim tiag xwb, thiab tsuas yog qhov no thiaj li ua rau peb tsim nyog nkag mus rau Nws lub teb chaws xwb.

Tam sim no muaj ib yam uas peb paub meej meej lawm. Tsuas yog Vajtswv xwb, tsuas yog tus Tswv Tsim thiaj li tuaj yeem cawm tib neeg thiab coj peb mus rau lub hom phiaj zoo nkauj ntawd xwb. Tus Vajtswv no, tus Tswv Tsim no tau hais lus thiab ua hauj lwm los coj qhia thiab cawm tib neeg los tas li, los txog ntua rau hnub no. Tag nrho phau Vajluskub yog lo lus tim khawv rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Qhov ntawd muab lo lus tim khawv tias saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab ua tim khawv rau tus Tswv Tsim qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Tsuas yog tus Vajtswv tiag uas yug los ua neeg uas los rau ntawm peb no thiaj li yog tus Tswv Cawm xwb. Tsuas yog Nws thiaj li cawm tau tib neeg xwb. Tus Tswv Cawm no yuav tsum yog tus Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiab yuav tsum nthuav tawm qhov tseeb. Tus no thiaj li yog tus Tswv Cawm uas tsuas muaj tib tug xwb. Txhua tus hu ua tus Tswv Cawm uas tsis tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb ces yog tus Ntsujplig phem uas ntxias dag tib neeg xwb. Muaj ntau tus vajtswv cuav heev, xws li cov neeg muaj suab npe uas raug qhuas thiab raug tsa ua cov vajtswv los ntawm cov huab tais tom qab thaum lawv tuag. Qhov no puas tseeb tiag? Cov neeg ntawd tsuas yog cov tib neeg lwj liam xwb Cov uas thaum tuag lawm es lawv mus rau dab tuag teb, lawv puas yuav cawm tau leej twg? Lawv twb tsis cawm tau lawv tus kheej lawm, thiab Vajtswv twb rau txim rau lawv vim lawv tej kev txhaum. Yog li lawv puas tuaj yeem cawm tau tib neeg? Txhua tu huab tais uas tuag mus lawm tam sim no lawv txhua tus puav leej nyob rau hauv dab tuag teb. Cov vajtswv cuav uas lawv raug tsa ua yeej cawm tsis tau tib neeg tiag. Txhawm li cas los xij, txhob ntseeg tus tswv cuav. Qhov ntawd yog kev ruam thiab kev tsis paub, thiab yuav ua rau koj puas tsuaj. Nco ntsoov tias tus Tswv Cawm yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tias Nws yuav tsum nthuav tawm qhov tseeb. Qhov no tsuas yog tuaj yeem tshwm sim los ntawm Vajtswv xwb. Txhua tus hu ua tus Tswv Cawm uas tsis tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb ces yog tus cuav thiab yuav ua rau tib neeg yuam kev xwb. Txhua tus uas tsis yog Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv tab sis dag tias yog Vajtswv ces yog tus Khetos cuav thiab tus Ntsujplig phem xwb. Cov neeg ntawd tsis yog tus tswv cawm thiab cawm tsis tau tib neeg. Ntxwgnyoog thiab txhua tus Ntsujplig phem uas ua txuj tias yog Vajtswv, tab sis lawv yeej tsis muaj cuab kav dag tau tias yog tus Tswv Tsim tag nrho txhua yam, thiab tshwj xeeb lawv tsis muaj cuab kav dag tau tias lawv tsim tib neeg. Lawv kuj tsis muaj cuab kav dag tau tias lawv muaj peev tswj tau tib neeg txog hmoo thiab. Lawv tsuas nthuav tawm qee qhov cim thiab txuj ci rau ub rau no ua kom cov neeg yuam kev, kom tau txais cov neeg txoj kev ntseeg siab xwb. Cov vajtswv cuav thiab cov Ntsujplig phem no puav leej yog cov dab phem, cov dag phem uas ua kom nkag siab yuam kev thiab ua lwj liam rau cov neeg. Lawv yog cov yeeb ncuab ntawm tus Tswv Tsim, tus Vajtswv tiag, thiab tab tom tas zog rub kev ua neeg tawm mus kom deb ntawm Nws. Vim li ntawd cov dab phem thiab cov Ntsujplig phem no thiaj li puav leej yog Vajtswv cov yeeb ncuab loj, vim li cas lawv raug ntxub thiab raug rau txim los ntawm Nws. Txhua tus uas hwm thiab pe hawm cov dab phem thiab cov Ntsujplig phem no yuav raug rau txim thiab raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog hais tias lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv: Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply