Tus Tswv Yexus Tau Txhiv Dim Rau Tib Neeg Lawm, Yog Li Vim Li Cas Nws Thiaj Li Yuav Ua Txoj Hauj Lwm Kev Txiav Txim Thaum Nws Rov Los rau Tiam Kawg?

October 28, 2021

2,000 xyoo dhau los, Tus Tswv Yexus uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom txhiv dim tib neeg tej kev txhaum, kev ua raws li ib txoj kev theej txhoj thiab kev ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim. Nws tau cog lus tseg tias Nws yuav rov los rau tiam kawg, yog li txhua tus ntseeg tau ntsia ntsoov tos tus Tswv qhov yuav los, thiab xav tias yog cov ntseeg tus Tswv lawm, ces tag nrho lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm, thiab Nws yuav tsis pom lawv yog cov neeg ua txhaum ntxiv lawm. Lawv xav tias lawv npaj txhij tag lawm, yog li lawv tsuas yog yuav tsum nyob tos tus Tswv qhov rov los kom lawv thiaj li yuav raug coj mus rau Nws lub teb chaws xwb. Vim li ntawd tib neeg thiaj li ib txwm ntsia ntsoov rau saum ntuj, qhov nyob tos rau hnub uas Nws cia li tshwm sim kiag los nyob rau saum ib tauv fuab thiab coj lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus ntsib Nws. Tab sis ua rau lawv ceeb loj kawg nkaus, lawv tab tom saib ntsoov tej kev puas tsuaj loj pib tab sis tseem tsis tau txais tos tus Tswv thiab. Tsis muaj leej twg paub tias yuav muaj dab tsi tshwm sim tiag tiag. Txawm hais tias lawv tsis tau pom tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab los xij, lawv tau pom Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj muab lus tim khawv tsis tu ncua li tias Nws tau rov los yug ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Nws tau nthuav tawm txog tej qhov tseeb thiab tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm tau ua rau deeg daws thoob plaws txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb thiab tau ua rau muaj ib txoj kev txhoov siab raws los loj kawg nkaus. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj hauj lwm kev txiav txim mas tsis thooj raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab. Muaj ntau tus tab tom nug tias: Tus Tswv Yexus twb ua tiav Nws txoj hauj lwm loj ntawm kev txhiv dim, thiab Vajtswv tau hu tias peb yog neeg ncaj ncees lawm, yog li vim li cas Nws thiaj li yuav tsum ua txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg? Lawv hnov tias qhov ntawd yuav mus tsis tau. Lub zej zog txoj kev ntseeg mas haj tseem tawm tsam thiab thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab, qhov tsis kam los tshawb xyuas txog Nws txoj hauj lwm, thaum uas kub siab lug tos tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab los qaws lawv mus rau lub teb chaws, qhov cia siab tias yuav khiav dim tej kev puas tsuaj loj. Txawm li cas los xij, Vajtswv txoj hauj lwm mas dav thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem cheem tau qhov ntawd li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tsim ib pawg ntawm cov uas muaj yeej thiab tej kev puas tsuaj tau pib lawm, thaum lub ntiaj teb kev ntseeg tog mus rau hauv txoj kev puas tsuaj, txoj kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Vim tias lawv tsis raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, lawv tab tom tso siab rau lawv tej kev cia siab tias nws yuav tshwm sim rau thaum ntawd los sis tom qab ntawd. Vim li cas lawv thiaj li tsis tos txais tus Tswv ua ntej muaj tej kev puas tsuaj? Lawv tau mus yuam kev qhov twg? Puas yog Tus Tswv Yexus tsis ua raws li Nws lo lus cog tseg, qhov coj tsis tau cov ntseeg mus rau lub teb chaws ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, qhov ua rau lawv tag kev cia tshaj plaws? Los sis puas yog tib neeg to taub yuam kev txog tej lus faj lem hauv phau vajluskub, qhov tso siab rau lawv tej kev xav phem tias tus Tswv yuav los nyob rau saum ib tauv fuab, qhov tsis kam los mloog Vajtswv lub suab, thiab qhov ua tsis tiav tshaj plaws rau kev tos txais tus Tswv thiab qhov poob rau txoj kev puas tsuaj? Tam sim no txhua tus tab tom hnov tias tsis to taub txog qhov vim li cas tus Tswv thiaj tsis los nyob rau saum ib tauv fuab thiab qaws cov ntseeg mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj. Hnub no, kuv yuav qhia txog kuv tus kheej txoj kev to taub ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg uas yog Neeg Leej Tub.

Txhua tus swm nrog phau Vajluskub to taub tias feem ntau tej lus faj lem hauv phau vajluskub qhia txog ob yam kwv yees rau yav tom ntej tias: Tus Tswv yuav rov los, thiab Nws yuav muab kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Ob yam no mas yog qhov tseeb ib yam xwb, txawm tias, qhov twg yog qhov uas Vajtswv txoj kev xav los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv hauv tiam kawg los ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim los xij. Ib txhia yeej yuav nug tias seb puas muaj ib lub hauv paus nyob rau hauv phau vajluskub hais txog rau qhov no. Yeej muaj kawg. Muaj ntau tej lus faj lem nyob hauv phau Vajluskub hais txog tej no—txog li 200 los sis ntau dua thiab. Cia peb los saib rau ib qho kev piv txwv, zoo li qhov nyob rau hauv phau Vajluskub Qub tias: “Nws yuav txiav txim txhua lub teb chaws thiab yuav cem coob tus neeg(Yaxaya 2:4). “Vim Nws los lawm, vim Nws los txiav txim rau lub ntiaj teb: Nws yuav txiav txim rau lub ntiaj teb raws li txoj kev ncaj ncees, thiab rau tib neeg raws li Nws qhov tseeb(Ntawv Nkauj 96:13). Qhov ntawd kuj hais rau hauv phau Vajluskub Tshiab tias: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Tus Tswv Yexus tus kheej kuj tau hais lus faj lem tias Nws yuav rov los thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Tus Tswv Yexus hais tias, “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). “Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:27). Kev Nthuav Tawm txog tej lus faj lem “Qw kom nrov nrov hais tias, Paub Ntshai Vajtswv, thiab muab yeeb koob rau Nws; vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm(Qhia Tshwm 14:7). Tej lus faj lem no mas tseeb kawg nkaus hauv qhov hais tias tus Tswv yuav rov los yog Neeg Leej Tub thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Tsis muaj qhov tsis ntseeg txog qhov no. Peb tuaj yeem pom tias tus Tswv Yexus tau muab lus faj lem tseeb heev rau hauv Tiam Hmoov Hlub tias Nws yuav rov los rau hauv tiam kawg los yog Neeg Leej Tub txhawm rau Nws txoj hauj lwm kev txiav txim. Kev Nthuav Tawm txog tej lus faj lem kom tseeb, “vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm.” Tej lus faj lem no qhia tias tus Tswv yuav yug los ua neeg los yog Neeg Leej Tub rau hauv tiam kawg, nws tus kheej yuav los nyob nrog peb los ua txoj hauj lwm kev txiav txim. Qhov no mas paub tseeb tias Vajtswv tau npaj tseg los ntev heev lawm, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees paub qhov no li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog tej qhov rau txoj hauj lwm kev txiav txim, Nws tau hais ntau lo lus thiab tau tsim ib pawg ntawm cov muaj yeej. Qhov no qhia tias tej lus faj lem no raug ua tiav tag lawm. Tam sim no cia peb los saib rau txoj kev ntseeg fab kev cai dab qhuas tias tus Tswv tau ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim lawm, yog li qhov ntawd yuav mus tsis tau tias Nws yuav ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Puas muaj ib lub hauv paus twg nyob rau hauv phau vajluskub hais txog rau qhov no? Tus Tswv Yexus puas tau hais txog qhov no? Tsis tau hais li. Tej kev xav zoo li no mas tsis muaj dab tsi li dua ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab lawm—lawv npau suav xwb. Lawv ua tsis thooj li tej lus faj lem hauv phau Vajluskub hlo li, thiab Vajtswv tsis muaj cov lus los txhawb rau lawv. Qhov kev xav no mas ruam heev! Vim li cas tib neeg thiaj li tsis tuaj yeem mob siab ntso nrhiav tus Tswv cov lus thiab tej lus faj lem hauv phau Vajluskub, tab sis ho pheej txiav txim thiab rau txim rau Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg vim yog lawv tus kheej tej kev xav phem xwb? Tsis yog tias tsis muaj qab hau thiab khav theeb xwb lod? Phau Vajluskub muaj ntau lo lus faj lem txog Neeg Leej Tub qhov yuav los thiab txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg, yog li vim li cas tib neeg thiaj tsis pom nqe Vajluskub nyob kiag pem hauv ntej ntawm lawv tej qhov muag li? Kiag li qhov phau Vajluskub hais tias, “Qhov hnov ces nej yuav hnov, thiab yuav tsis to taub li; thiab qhov pom ces nej yuav pom, thiab yuav tsis paub li: Vim tib neeg lub siab no tawv heev, thiab lawv pob ntseg yeej tsis hnov li, thiab lawv qhov muag yeej qi nti xwb; tsam lawv qhov muag ho lam pom thiab lawv pob ntseg ho lam hnov, thiab lawv lub siab ho lam to taub, thiab ho lam hloov dua siab tshiab, ces Kuv ho yuav kho kom lawv zoo(Mathai 13:14–15). Cov neeg ntse tsim nyog nrhiav thiab tshawb xyuas tias vim li cas Vajtswv thiaj ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg, vim li cas nws thiaj li yog Neeg Leej Tub uas tshwm sim los ua txoj hauj lwm. Peb yuav tsum teb cov lus nug no ua ntej peb thiaj li yuav to taub txog tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub tiag tiag.

Tam sim no cia peb los saib mus rau qhov vim li cas tus Tswv thiaj li rov yug los ua neeg dua txhawm rau txoj hauj lwm kev txiav txim tom qab kev txhiv tib neej lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb tau nthuav tawm txog qhov kev zais tob no tag lawm. Cia peb los saib qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais txog rau qhov no tias. “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas tseeb tshaj, tsis yog lod? Tus Tswv Yexus tau txhiv rau tib neeg nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub lawm, yog li vim li cas Nws thiaj li yuav rov los txhawm rau txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg? Qhov ntawd mas vim hais tias tus Tswv Yexus tsuas ua tiav txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim xwb, tsuas ua tiav ib nrab ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim xwb. Qhov no tau ua tiav txoj kev txhiv dim ntawm tib neeg tej kev txhaum, kom peb thiaj li tsim nyog los thov Vajtswv thiab sib qhia nrog tus Tswv, thiab tau txais kev xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Peb tej kev txhaum raug zam txim lawm thiab peb tau txais kev xyiv fab rau txoj kev kaj siab thiab zoo siab uas tus Vajntsujplig muab, tab sis peb tseem ua txhaum tas li, tuav rawv lub voj voog ntawm kev ua txhaum, kev lees txim, thiab rov ua kev txhaum dua xwb. Tsis muaj leej twg yuav khiav dim tej kev khi thiab tej kev yuam ntawm txoj kev txhaum, tab sis peb peem ua neej nyob nrog qhov ntawd. Nws yog ib qhov mob siab heev thiab tsis muaj txoj hau kev yuav dim li. Qhov no qhia tias txawm yog tus Tswv zam txim rau peb tej kev txhaum tag lawm los xij, peb tseem muaj tus yeeb yam txhaum; peb tseem muaj tus moj yam qias vuab tsuab. Peb muaj qhov yuav ntxeev siab, tawm tsam, thiab txiav txim rau Vajtswv txhua lub sij hawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis lees tsis tau. Txawm tias muaj qee leej yog ib tug ntseeg los ntev npaum li cas lawm los xij, lawv yuav khiav tsis dim txoj kev txhaum thiab ua tsis tiav txoj kev dawb huv los sis tsis tsim nyog tau ntsib Vajtswv li. Qhov no puav leej ua tiav hlo tus Tswv lo lus faj lem tias: “Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:21–23). Thiab nws hais hauv Henplus 12:14, “Txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv.” Peb tuaj yeem pom ntawm no tias tsuas yog cov uas ua raws li Vajtswv txoj kev xav thiaj li tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb. Tab sis vim li cas tus Tswv thiaj li hais tias cov uas sawv cev tam Nws lub npe qhuab qhia thiab ntiab tej dab phem tawm ntawd yog cov neeg ua phem? Tej zaum qhov no yuav ua rau muaj ntau tus neeg tsis to taub. Qhov no txhais tau tias lawv tshaj tawm txog lawv txoj kev ntseeg, tab sis lawv pheej ua txhaum thiab tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Txawm tias lawv tau sawv cev tam tus Tswv lub npe qhuab qhia los sis ntiab dab phem ntau npaum li cas, lawv tau ua tiav tej txuj ci ntau npaum li cas los xij, lawv tsis tau txais tus Tswv txoj kev pom zoo. Hauv tus Tswv lub zeeg muag, cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem xwb. Lawv tuaj yeem ua tej yam sawv cev tam tus Tswv lub npe, tab sis qhov no yog ib txoj kev thuam tus Tswv uas Nws ntxub. Cov neeg, uas lawv tej kev txhaum raug zam txim no, puas tsim nyog nkag mus rau lub teb chaws? Yeej tsis tsim nyob li. Lawv tseem tab tom npau suav toog txog hnub uas tus Tswv yuav los coj lawv mus rau saum ntuj. Qhov no yog tib neeg ib txoj kev npau suav xwb. Qhov tseeb, tus Tswv Yexus lo lus faj lem txog Nws qhov rov los tsis tau txhais tias Nws yuav coj tib neeg ncaj qha mus rau saum ntuj mus ntsib nrog Nws, tab sis txhais tias Nws yuav los ua txoj kev txiav txim thiab yaug kom tib neeg dawb huv ntawm lawv tus yeeb yam txhaum thiab txoj kev qias vuab tsuab, tias Nws yuav cawm peb dim los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog kom puv npo, thiab coj peb mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Tam sim no kuv ntseeg tias peb txhua tus puav leej pom lawm tias txoj hauj lwm kev txhiv dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog los txhiv dim rau peb tej kev txhaum, kom peb tej kev txhaum thiaj li raug zam txim xwb. Qhov no mas tsuas ua tiav ib nrab ntawm txoj hauj lwm kev cawm dim xwb, thiab Vajtswv tab tom ua ib kauj ruam ntawm txoj hauj lwm uas loj tshaj qub nyob rau hauv tiam kawg. Nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom nthauv tawm txog tej qhov tseeb rau txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg, los yaug kom dawb huv rau tib neeg thiab cawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum, los tso kom peb dim plaws ntawm Ntxwgnyoog lub zog yam puv npo. Ntawm no peb tuaj yeem pom tias tus Tswv Yexus txoj kev txhiv dim mas puav leej yog kev rhawv txoj hau kev rau Vajtswv txoj kev txiav txim nyob hauv tiam kawg. Qhov ntawd yog lub hauv paus ntawm txoj hauj lwm. Thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim yog kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg txhawm rau cawm tib neeg thiab yuav xaus ib tiam. Tsuas yog kev lees txais tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim xwb yog tsis muaj kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg ces txhais tias yog nres rau ib nrab ke ntawm txoj kev ntseeg, thiab kauj ruam kawg yog kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws uas yuav txiav txim rau peb txoj hmoo thiab qhov txiaj ntsig. Qhov tsis ua kauj ruam no tiag tiag ces yog qhov muab tso tseg rau nrab ke thiab yog ib qhov nkim tag nrho tej kev peem yav tag los. Kuv xav tias txhua tus puav leej to taub lawm tias ntu kawg ntawm ib txoj kev mus ncig mas feem ntau yeej nyuaj tshaj plaws. Ncua kawg hauv koj txoj kev ntseeg no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav txiav txim rau koj txoj hmoo. Rau cov ntseeg, yam txiav txim rau peb qhov txiaj ntsig thiab txoj hmoo yog Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Yog tib neeg tsis kam lees txais qhov no, lawv yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv; qhov ntawd yog ib qhov tu siab tiag tiag. Yog li peb tuaj yeem ntseeg tau tias, txawm tias muaj ib tug twg tau ua ib tug ntseeg los ntev npaum li cas lawm los xij, yog lawv tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces Vajtswv yuav tshem lawv tawm, thiab lawv yuav yog ib tug nkauj xwb ruam uas poob mus rau hauv txoj kev puas tsuaj quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Yav tag los muaj ntau tus tsis ntseeg tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ncaj qha thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm tiam kawg. Cov no yog cov muaj hmoo thiab lawv hloov rau cov ntseeg uas tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab raug tshem tawm lawm. Tsis yog tias qhov ntawd yog txoj kev khuv xim uas loj tshaj plaws rau cov ntseeg lod? Tom qab txhua lub xyoo ntawm qhov nyob tos tus Tswv, lawv pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab tab tom nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev tab sis tsis kam lees qhov ntawd li, es ho tuav-rawv nyob tos tus Tswv los rau nyob rau saum ib tauv fuab, ua qhov no twv nrog Vajtswv. Thaum kawg lawv yuav plam lawv lub hwv tsam ntawm txoj kev cawm dim. Tsis yog tias qhov ntawd yog ib qhov tu siab kawg nkaus rau ib tug ntseeg lod?

Muaj ib txhia yuav nug tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv los cawm tib neeg yam puv npo tau li cas. Muaj ntau heev uas yuav sib qhia txog tej qhov tseeb uas ntsig txog qhov no, yog li hnub no peb tsuas tuaj yeem khawb tau nraum daim tawv xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas tseeb tshaj tias Nws txoj kev txiav txim rau hauv tiam kawg feem ntau yog los txiav txim rau tib neeg lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab los ntawm kev nthuav tawm qhov tseeb, los qhia tshwm txog peb txoj kev qias vuab tsuab kom peb thiaj li xav txog thiab paub txog peb tus kheej, thiab pom peb tus kheej txoj kev qias vuab tsuab. Tom qab ntawd peb mam khuv xim, ntxub peb tus kheej, thiab ntxub peb lub cev nqaij daim tawv, qhov ua rau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Txoj hauj lwm kev txiav txim no tsis yog tias cia li ua tiav kiag los ntawm kev nthuav tawm txog ob peb qho tseeb kom tib neeg to taub xwb, tab sis Vajtswv yuav nthuav tawm txog ntau kis ntawm qhov tseeb. Txhua qhov tseeb no yog txhawm rau txiav txim, qhia tshwm, qhuab qhia thiab saib xyuas tib neeg, kuj txhawm rau sim siab thiab lim kom dawb huv rau peb thiab. Tshwj xeeb yog Vajtswv cov lus uas txiav txim thiab qhia tshwm txog tib neeg lus ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab nthuav tawm kom tob tob txog tib neeg tus moj yam phem, thiab peb tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Kev nyeem cov lus no mas chob siab tshaj, thiab cov lus no ncaj qha mus rau hauv peb lub siab. Peb pom tias peb qias vuab tsuab tob npaum li cas, tias peb tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg. Peb tsis muaj chaw nkaum, thiab peb xav fus mus rau hauv txoj kab av tawg pleb kom khiav dim Vajtswv txoj kev rau txim. Qhov hla dhau txoj kev txiav txim no mas thiaj li yog tib txoj hau kev los pom txog qhov tseeb ntawm peb tus kheej txoj kev qias vuab tsuab xwb, tom qab ntawd peb mas khuv xim puv npo thiab paub tias peb tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov, ntawm kev raug coj mus rau hauv Nws lub teb chaws li. Qhov qias vuab tsuab tshaj, ua rau peb tsis tsim nyog pom Vajtswv. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, peb yeej yuav tsis paub txog peb tus kheej tiag tiag, tab sis peb tsuas hais lus txhawm rau los lees peb tej kev txhaum xwb tsis paub txog tias peb tab tom ua neej raws li tej moj yam phem tag nrho lawm. Peb pheej tas zog ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab tseem xav tias peb tuaj yeem nkag mus rau saum ntuj ceeb tsheej tau thiab. Qhov ntawd yog ib qho tsis txawj txaj muag thiab qhov to taub yuam kev xwb, tus kheej tsis muaj-kev ras xeev hlo li. Peb cov uas muaj kev ntsib kev pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv ntawd muaj qhov xub paub tiag tiag tias Nws cov lus yog qhov tseeb, tias Nws cov lus mas muaj nuj nqis! Tsuas yog qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv thiaj li tuaj yeem yaug kom dawb huv rau peb txoj kev qias vuab tsuab thiab cawm peb dim los ntawm txoj kev txhaum xwb. Tsuas yog kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim ntawm Nws cov lus thiaj li tuaj yeem yaug kom dawb huv rau peb thiab hloov peb tej moj yam qias vuab tsuab tau xwb, kom peb thiaj li yuav dhau los ua cov uas ua raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab tsim nyog nkag mus rau hauv lub teb chaws. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yog qhov uas coj txoj hau kev los rau peb, yog qhov tseeb, thiab yog lub neej txoj sia. Nws dhau los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm tias peb yuav tau txais qhov tseeb thiab lub neej txoj sia thiab nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas yog ib txoj koob hmoov loj kawg nkaus los ntawm Vajtswv!

Thaum txog theem no hauv peb txoj kev sib qhia, kuv xav tias feem ntau ntawm peb to taub lawm tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg mas tsis yooj yim npaum li qhov peb xav. Nws tsis yog tias tsuag yog txhiv dim rau peb thiab zam txim rau peb tej kev txhaum thiab xaus li ntawd xwb, tab sis Nws txoj hauj lwm kev cawm dim yog los cawm kom peb dim plaws du lug los ntawm txoj kev phem thiab txoj kev txhaum, los cawm kom peb dim plaws los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg kom peb thiaj li tuaj yeem zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws. Txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiaj li yog tib txoj hau kev los ua tiav qhov no xwb. Tam sim no Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim. Nws txoj hauj lwm no mas yeej loj kawg nkaus li, thiab tsis muaj qhov piv tau li! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau ua rau nrov ncha thoob plaws lub ntiaj teb thiab tau ua rau lub ntuj khwb deeg daws. Vajtswv txoj hauj lwm loj tshaj nyob rau hauv tiam kawg sawv daws puav leej ntsia ntsoov rau qhov ntawd thiab qhov ntawd tau ua rau lub ntiaj teb ceeb tag. Txhua tus uas nyiam qhov tseeb tab tom tshawb xyuas Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tsuas yog cov uas tsis nyiam qhov tseeb thiaj li qi muag nti thiab tsis quav ntseg txog Vajtswv txoj hauj lwm xwb. Tab sis Vajtswv txoj hauj lwm yeej yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb los sis cov tsis ntseeg. Nws mus rau tom ntej, tsis nres li. Tib ntsais muag xwb, tej kev puas tsuaj loj twb pib lawm thiab Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg mas nyob rau ntawm lub ncov lawm. Hais txog rau Nws cov thwj tim, nws txoj kev txiav txim tab tom pib nrog Vajtswv lub tsev, qhov ua kom zoo tiav log rau qee leej thiab qhov tshem tawm rau ntau tus. Hais txog rau lwm tus, nws tab tom siv tej kev puas tsuaj los maj mam saib xyuas cov ua phem uas tawm tsam Vajtswv, qhov coj tiam phem no los nrog Ntxwgnyoog nyob rau ntawm tej kev tswj kom ua tiav qhov kawg. Tom qab ntawd peb yuav txais tos thiab nkag mus rau ib tiam tshiab, hauv qhov uas Khetos lub teb chaws raug ua kom muaj tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Cov neeg uas tseem tab tom xav kom tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab yuav poob mus rau txoj kev puas tsuaj, quaj nyiav thiab tom hniav nkawv, kev ua kom tiav Txoj Kev Nthuav Tawm lo lus faj lem, “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj tau hais tias, “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj