Lub Tswv Yim ntawm qhov Muaj Peb Tug Puas Muaj Qab Hau?

October 22, 2021

Txij thaum tus Tswv Yexus yug los ua neeg ua txoj hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, los tau 2,000 xyoo lawm, txhua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau txhais tias tus Vajtswv tiag yog tus “Muaj Peb Tug.” Vim phau Vajluskub hais txog Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub, thiab Vajntsujplig, lawv thiaj li tau ntaus nqi tias Vajtswv yuav tsum yog tus Muaj Peb Tug. Muaj qee qhov kev sib cav, tab sis cov neeg feem coob tau txhawb lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug yam tsis muaj qho hloov li. Ib txhia neeg hais tias “Muaj Peb Tug,” thiab ib txhia hais tias “Peb Tug ua Ib Tug,” uas muaj lub ntsiab tseebzoo ib yam, thiab txhais tias zoo ib yam. Txawm peb hais tias “Muaj Peb Tug” los sis “Muaj Peb Tug ua Ib Tug” los xij, nws tab tom hais tias Vajtswv tau tsim los ntawm peb feem uas yog Vajtswv thaum Lawv nyob ua ke, thiab yog tsis muaj ib feem lawm, ces Lawv tsis yog tus Vajtswv tiag. Tsuas yog thaum Lawv nyob ua ke Lawv thiaj li ua tau tus Vajtswv tiag xwb. Qhov no yog ib yam uas hais tau txaus luag heev. Koj puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias Vajtswv Yehauvas tsis yog tus Vajtswv tiag? Los sis tias tus Tswv Yexus tsis yog tus Vajtswv tiag? Puas yog tias Vajntsujplig tsis yog tus Vajtswv tiag? Tsis yog lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug no tsuas yog ib txoj hau kev tsis lees txais thiab rhuav tus Vajtswv tiag lub koob lub npe xwb lod? Tsis yog qhov ntawd tab tom faib cais thiab tab tom thuam tus Vajtswv tiag lod? Peb tuaj yeem pom tias lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug no mas tsis muaj qab hau npaum li cas. Zoo yam nkaus li qhov uas, txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tau txhais tias tus Vajtswv tiag yog tus Muaj Peb Tug, muab Nws faib tawm txhua lub sij hawm. Qhov no yog ib qhov mob heev rau Vajtswv. Txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tab tom tuav rawv qhov no ruaj heev thiab yeej tsis kam hloov pauv txij thaum ntawd los lawm. Tam sim no Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm tiam kawg tau los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim, kev nthuav tawm txog txhua qhov tseeb uas cawm tib neej lawm. Nws tau ua rau pom puv npo txog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv uas ntseeg yuam kev loj tshaj plaws—qhov Muaj Peb Tug. Qhov no tau qhib peb tej qhov muag thiab peb qhuas Khetos los ntawm peb lub siab ua txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia, thiab qhuas Vajtswv txoj kev ntse thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Yog tsis muaj Vajtswv los tev qhov tsis tseeb no tawm ncaj qha, ces ntshe peb yeej yuav tsis pom tej kev dag nyob hauv lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug. Cia peb los ua tib zoo saib rau ntawm qhov no los ntawm kev nyeem ib co lus ntawm Vajtswv cov lus.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog nej ib tug twg hais tias Vajpebleeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Vajleejtxiv Dawb Huv yog dab tsi? Vajleejtub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Vajleejtxiv Dawb Huv? Yexus puas yog Vajleejtub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Vajleejtxiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias ‘Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.’ Tsis hais xyov Vajleejtxiv thiab Vajleejtub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. … Lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas? Qhia Kuv seb, puas yog lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis tus Vajntsujplig? Ib txhia hais tias Lawv tsim nws tag nrho ua ke. Ces leej twg ho txhiv noob neej mas? Puas yog tus Vajntsujplig, Vajleejtub, los sis Vajleejtxiv? Ib txhia hais tias nws yog Vajleejtub uas txhiv noob neej. Ces Vajleejtub ho yog leej twg hauv lub ntsiab tseem ceeb mas? Nws tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lod? Tus uas yug los ua neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los ntawm lub npe ntawm leej Txiv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Koj tsis paub hais tias Yexus yog yug los ntawm kev xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Nyob rau hauv Nws ces yog tus Vajntsujplig; koj txawm yuav hais li cas, los Nws yeej tseem yog tus uas nrog Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, vim Nws yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Lub tswv yim txog Vajleejtub ces yeej tsis muaj tseeb li. Nws yog ib tug Ntsujplig xwb uas ua tag nrho tes hauj lwm; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig ua Nws tes hauj lwm. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Nws tsis yog Vajntsujplig lod? Tsis yog Vajntsujplig uas ua hauj lwm nyob rau hauv Yexus lod? Yog hais tias tes hauj lawm tsis yog raug ua los ntawm Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig), ces Nws tes hauj lwm puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag mas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas). Vajtswv cov lus mas tseeb thiab tob heev. Vajtswv yog tus Vajtswv tiag, thiab Vajtswv tsuas muaj tib tug Ntsuj Plig xwb, muaj ib tug neeg nyob rau hauv tus Vajtswv no xwb. Yeej tsis muaj peb leeg li Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub, thiab Vajntsujplig. Ua ntej Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv ua tus Tswv Yexus, tsis tau muaj qhov hais txog Vaj Leej Tub li. Tsuas yog muaj Vajtswv tus Ntsuj Plig, uas yog tus Vajntsujplig xwb. Thaum Vajtswv tsim saum ntuj, ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam lawm, tej ntawd raug tsim los ntawm Nws Tus Ntsuj Plig cov lus, yog li tsis yog Vajtswv tus Ntsuj Plig yog tus Vajtswv tiag lod? Thaum Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, nws tau tshwm sim ncaj qha los ntawm tib neeg. Lub sij hawm ntawd tsis tau muaj tus hu ua “Vaj Leej Tub”, tab sis Vajtswv mas tsuas yog ib tug Vajtswv xwb, tus Tswv Tsim. Tsis tau muaj leej twg keev hais dua li tias Vajtswv yog tus Muaj Peb Tug, thiab tus Vajntsujplig yeej tsis tau ua tim khawv rau qhov Muaj Peb Tug ntawd dua li. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li pib txhais tias Vajtswv yog tus Muaj Peb Tug thaum Nws yug los ua neeg lawm, los ua tus Tswv Yexus? Tus Tswv Yexus yog Vajtswv tus Ntsuj Plig looj rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tag nrho Nws txoj hauj lwm raug tswj thiab raug nthuav tawm ncaj qha los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig. Tus Ntsuj Plig nyob hauv tus Tswv Yexus yog Yehauvas tus Ntsuj Plig—uas yog tus Vajntsujplig. Yog li tus Tswv Yexus puas yog tus Vajtswv tiag? Yog, Nws yog. Yog li, nws tsis yog tias Vajtswv faib ua peb feem—Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub, thiab Vajntsujplig—vim yog Nws tau los ua lub cev nqaij daim tawv lawm xwb, tab sis tib neeg tuav rawv qhov muab Vajtswv faib vim lawv tsis to taub txog lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev yug los ua neeg. Qhov no yog tib neeg qhov yuam kev, thiab yog vim hais tias tib neeg muaj peev xwm to taub tsawg. Vajtswv yog tus Vajtswv tiag. Tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb thiab Nws muaj ib tus Ntsuj Plig xwb. Nws yog tus Vajtswv tiag ua ntej txhua qhov kev yug los ua neeg, thiab Nws tseem yog tus Vajtswv tiag tom qab kev yug los ua neeg thiab. Tib neeg muab Vajtswv faib ua peb feem, peb tus neeg vim yog Nws tau los ua lub cev nqaij daim tawv lawm xwb, qhov uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev faib Vajtswv thiab kev tsis lees txais tus Vajtswv tiag. Tsis yog qhov ntawd yog qhov ruam lod? Qhov ntawd puas yog tias thaum Nws tsim lub ntiaj teb, Nws tsis yog tus Vajtswv tiag? Los yog tias nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Nws tsis yog tus Vajtswv tiag? Vim li cas tus Vajtswv tiag thiaj li yuav rais los ua tus Vajtswv ntawm qhov Muaj Peb Tug tom qab Nws tau tshwm sim los thiab tau ua txoj hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv rau hauv Tiam Hmoov Hlub? Tsis yog qhov no yog ib qho ua yuam kev uas tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev vwm ntsuav thiab tsis muaj qab hau xwb lod? Yog tias lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug ntawd yog, vim li cas Vajtswv thiaj li tsis ua tim khawv rau Nws peb tus neeg thaum Nws tsim lub ntiaj teb? Thiab vim li cas thiaj li tsis muaj leej twg ua tim khawv txog qhov no nyob rau Tiam Muaj Kev Cai? Vim li cas thiaj tsis muaj ib lo lus tim khawv twg nyob rau hauv Qhov Kev Nthuav Tawm los ntawm tus Vajntsujplig txog tus Muaj Peb Tug? Qhov no yog qhov uas peb tuaj yeem paub tseeb tias Vajtswv tus Ntsuj Plig, tus Vajntsujplig, Vaj Leej Txiv, thiab Vaj Leej Tub yeej tsis tau muab lus tim khawv tias Vajtswv yog tus Muaj Peb Tug. Cov neeg qias vuab tsuab thiab txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tau tsim qhov kev xav tsis muaj qab hau ntawm qhov Muaj Peb Tug no nyob rau ntau pua xyoo tom qab no tus Tswv Yexus txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd mas paub tseeb tias lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug ntawd tsis muaj qab hau hlo li, thiab tsis muaj dab tsi li dua ntawm ib tug tib neeg txoj kev xav phem thiab txoj kev xav hauv siab xwb. Qhov ntawd yog txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb uas ntseeg yuam kev loj tshaj plaws los tau ntev tshaj 2,000 lub xyoo lawm, uas tau ua rau nkag siab yuam kev thiab tau ua piam sij rau tib neeg suav tsis txheeb li.

Thaum txog theem no, tej zaum koj xav paub tias vim li cas tus Vajntsujplig thiaj li ua tim khawv tias tus Tswv Yexus yog tus “Me Tub ntxim hlub heev” thiab vim li cas tus Tswv Yexus thiaj li hu tus Vajtswv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tias “Vaj Leej Txiv” hauv Nws cov lus thov? Qhov ntawd txhais tau li cas? Cia peb los saib rau ntawm qhov uas Vajtswv tus uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais txog rau nqe lus nug no tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tseem muaj lwm cov uas hais tias, ‘Tsis yog Vajtswv yeej hais tawm kiag hais tias Yexus yog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws lod?’ Yexus yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, tus uas Nws txaus siab rau kawg nkaus—qhov no ces yeej yog Vajtswv hais tiag los mas. Qhov ntawd ces yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej, tab sis tsuas yog hais ntawm ib qho kev pom uas txawv los xwb, qhov ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej hais lus tim khawv rau Nws tus kheej qhov kev yug los ua neeg xwb. Yexus yog Nws qhov kev yug los ua neeg, tsis yog Nws tus Tub saum ntuj ceeb tsheej. Koj puas to taub? Yexus cov lus, ‘Kuv nyob rau hauv leej Txiv, thiab leej Txiv nyob rau hauv Kuv,’ tseem tsis qhia kom pom hais tias Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb lod? Thiab tsis yog vim qhov kev yug los ua neeg ntawd ces Nkawd thiaj raug sib cais rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lod? Qhov tseeb, Lawv yeej tseem yog ib tug; tsis hais yuav muaj dab tsi li, nws tsuas yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas). “Thaum Yexus hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv li qhov uas Nws thov Vajtswv, qhov no mas tsuas yog ua los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los xwb, tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig tau hnav ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj daim npog sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Txawm hais tias nyob rau hauv Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig kiag, los Nws daim duab sab nraud yeej tseem yog ib tug tib neeg li sawv daws xwb; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Nws tau rais los ua ‘Neeg Leej Tub’ ntawm uas tag nrho tib neeg, suav kiag Yexus Tus Kheej tib si, tau hais. Vim yog Nws raug hu ua Neeg Leej Tub, Nws yog ib tug neeg (tsis hais txiv neej los poj niam, txawm yog qhov twg los xij tsuav yog ib tug uas muaj daim plhaub sab nraud ntawm ib tug tib neeg xwb) uas yug los rau ib tse neeg li sawv daws ntawm ib co neeg dog dig. Yog li ntawd, Yexus hu Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv ces zoo ib yam nkaus li nej hu Nws ua Txiv thaum xub thawj; Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. … Nws qhov kev hu Vajtswv (ntawd ces yog, tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej) nyob rau tus yam ntxwv li ntawd, txawm li cas los xij, tsis tau ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog leej Tub ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis, nws tsuas yog qhov uas Nws txoj kev xav mas txawv lawm xwb, tsis yog hais tias Nws yog ib tug neeg ua txawv lawm. Qhov uas hais tias muaj cov neeg uas sib txawv ntawd ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas). Peb tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus tias tus Vajntsujplig hu tus Tswv Yexus tias tus Me Tub ntxim hlub heev Vajtswv tau ua tim khawv rau Nws qhov kev yug los ua neeg los ntawm tus Ntsuj Plig txoj kev xav. Yog tus Vajntsujplig ua tsis tiav qhov no, ces yuav tsis muaj leej twg paub txog tus Tswv Yexus tus kheej tiag tiag. Yog li qhov no thiaj li hais lus tim khawv qhib lug ua kom tib neeg paub tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv qhov kev los yug ua neeg. Thiab tus Tswv Yexus thiaj li hu tus Vajtswv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tias Vaj Leej Txiv thaum nws thov vim tias nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj qhov tshaj ntuj tsim lawm, tab sis tau nyob nrog kev ua neeg nyob thiab Nws hnov xws li yog ib tug neeg dog dig lawm xwb. Vim li ntawd Nws thiaj li hu Vajtswv tus Ntsuj Plig uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tias Vaj Leej Txiv, sawv cev tam qhov chaw ntawm tus neeg uas raug tsim tawm los. Txoj kev thov Vajtswv li no tau qhia txog Khetos txoj kev txo hwj chim thiab txoj kev mloog hais zoo tiav log. Tab sis raws li tus Tswv Yexus cov lus thov rau Vaj Leej Txiv, lub ntiaj teb kev ntseeg tau muab Vajtswv faib ua ob tug, hais tias Yexus thiab Yehauvas muaj ib qho kev sib txheeb ze ua txiv-tub. Qhov uas tsis muaj qab hau kiag! Phisliv, tus Tswv Yexus tus thwj tim, tau nug Nws txog qhov no, hais tias, “Tus Tswv, qhia Leej Txiv rau peb pom, ces nws ua rau peb txaus siab lawm” (Yauhas 14:8). Nws teb li cas? Tus Tswv tau hais tias, “Kuv puas tau nrog nej nyob ntev, thiab nej tseem tsis tau paub Kuv thiab lod, Fili? tus uas tau pom Kuv lawm ces twb tau pom Leej Txiv lawm; thiab yog li ntawd ua cas koj tseem hais tias, Qhia Leej Txiv rau peb pom? Koj tsis ntseeg hais tias Kuv nyob rau hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob rau hauv Kuv lod?(Yauhas 14:9–10). Nws kuj tau hais tias, “Kuv thiab Kuv Txiv yog ib tug xwb(Yauhas 10:30). Tseeb lawm, Vaj Leej Txiv thiab Vaj Leej Tub yog ib tug Vajtswv xwb, thiab tsis muaj ib qho kev sib txheeb ze ua ib txiv-tub li tib neeg xav. Tsuas muaj tib qhov laj thawj uas lub tswv yim ntawm tus Vaj Leej Txiv thiab tus Vaj Leej Tub no tau tshwm sim los mas vim yog Vajtswv tau yug los ua neeg lawm xwb, thiab qhov ntawd tsuas siv tau rau Nws lub sij hawm ua txoj hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Thaum twg Vajtswv txoj hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv los xaus lawm, ces Nws rov mus ua Nws tus duab qub lawm thiab tsis muaj ib qho twg xws li Vaj Leej Txiv thiab Vaj Leej Tub ntawd ntxiv lawm.

Cia peb los saib lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tus Ntsujplig nyob rau hauv Yexus, tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab Yehauvas tus Ntsujplig ces puav leej yog tib tug xwb. Nws yog hu ua Vajntsujplig, Vajtswv tus Ntsujplig los tau, tus Ntsujplig uas muaj zog xya npaug los tau, thiab tus Ntsujplig uas muaj txhua yam los tau. Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm ib tug neeg twg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev li. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas). Los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, peb tuaj yeem pom tias Vajtswv yog ib tug Ntsuj Plig, uas yog tus Vajntsujplig. Nws muaj hwj chim loj kawg nkaus; Nws tau tsim saum ntuj, ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab kav tag nrho txhua yam. Nws tuaj yeem rais los ua lub cev nqaij daim tawv txhawm rau Nws txoj hauj lwm thiab nyob nrog tib neeg rau hauv txoj hau kev uas muaj qab hau. Saib sab nraud mas Nws zoo li ib tug neeg dog dig xwb, tab sis tag nrho Nws txoj hauj lwm raug tswj los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig. Thaum Nws txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv tiav lawm, ces Vajtswv rov mus ua Nws tus duab qub. Tus duab ntawm lub cev nqaij daim tawv tsuas yog qhov uas Vajtswv tshwm sim los ua tib neeg nyob rau ib ncua ntawm Nws txoj hauj lwm xwb. Thiab yog li, txawm tias Vajtswv yuav ua txoj hauj lwm ncaj qha los ntawm tus Ntsuj Plig, los sis yuav ua txoj hauj lwm rau hauv lub cev nqaij daim tawv loj xij, txawm Nws raug hu ua Yehauvas, Yexus, los sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los xij, Nws yog tib tug Ntsuj Plig xwb. Nws yog Vajtswv Nws Tus Kheej, Nws yog tus kheej-uas muaj tiag thiab nyob mus ib txhis, thiab Nws tau tsim thiab tswj tag nrho txhua yam. Thaum txog qhov hauv peb txoj kev sib qhia, kuv xav tias txhua tus paub tseeb lawm tias tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tus Vajtswv tiag. Tsis muaj tus duab txog qhov ua xyem xyav li. Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tuav tseg tias tus Vajtswv tiag yog tus Muaj Peb Tug, qhov tuav rawv qhov muab Vajtswv faib ua peb feem, qhov tshaj tawm txoj kev ntseeg tias tsuas yog Lawv peb leej los ua ke thiaj ua tau tus Vajtswv tiag xwb, thiab yog sib faib, ces Lawv tsis yog tus Vajtswv tiag lawm. Qhov no tsis yog ib qho tsis lees txais Vajtswv lod? Tib neeg muaj ib txoj kev to taub yuam kev loj kawg nkaus rau Vajtswv zoo li ntawd ua rau pom tias lawv tsis to taub txog phau Vajluskub los sis tsis paub txog Vajtswv lub ntsiab tseeb hlo li, thiab lawv mas khav theeb rau hauv lawv txoj kev to taub ntiav ntiav txog cov ntsiab lus ntawm phau Vajluskub yam tsis txaus ntseeg li, qhov cais thiab qhov faib Vajtswv raws tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab. Qhov tseeb qho no yog kev tawm tsam thiab kev thuam Vajtswv.

Thiab tam sim no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los lawm, kev nthuav tawm txog qhov tseeb los ua Nws txoj hauj lwm, kev qhia tshwm txog txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb txoj kev ntseeg uas yuam kev loj tshaj plaws—qhov Muaj Peb Tug. Tam sim no peb paub tseeb lawm tias Vajtswv yog tus Vajtswv tiag. Nws tus Ntsuj Plig yog tus Vajtswv tiag, tus Vajntsujplig yog tus Vajtswv tiag, thiab Nws tej kev yug los ua neeg yog tib tug Vajtswv tiag. Raws li Nws tus Ntsuj Plig, raws li tus Vajntsujplig, thiab hauv Nws qhov kev yug los ua neeg, Nws yog tus Vajtswv tiag thiab Nws yog tib tug Vajtswv xwb. Yuav muab Nws faib tsis tau. Yog hais tias tib neeg tsis tuaj yeem lees txais tej qhov tseeb no tab sis tuav rawv lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab yam khov kho, pheej ntseeg rau qhov Muaj Peb Tug, pom tus Vajtswv tiag yog peb tug Vajtswv, qhov ntawd ces yog txoj kev txhaum ntawm txoj kev cem thiab txoj kev thuam Vajtswv. Kev thuam Vajtswv tus Ntsuj Plig ces yog kev thuam tus Vajntsujplig, thiab tsis muaj leej twg yuav thev taus tej tshwm sim los ntawm qhov ntawd. Cov neeg txawj ntse muaj lub hwv tsam los ras xeev yam tsis ncua li thiab tso tseg qhov tuav rawv txoj kev xav uas tsis yog no kom zam dhau txoj kev ua yuam kev ntawm kev tawm tsam Vajtswv. Tus Tswv Yexus hais tias, “Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li. Thiab leej twg los xij uas hais ib lo lus tawm tsam Neeg Leej Tub, nws yuav zam tau rau nws: tab sis leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si(Mathai 12:31–32). Txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tseem tab tom tuav rawv rau ntawm txoj kev ntseeg yuam kev ntawm qhov Muaj Peb Tug no ruaj heev. Lawv yuav tawm tsam Vajtswv mus ntev npaum li cas? Nws txog lub sij hawm ras xeev lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thoob plaws ntau lub xyoo no, Vajtswv tau raug nej phua raws li no, raug phua me me thiab me zus rau ib tiam zuj zus, los txog ntua qhov uas ib tug Vajtswv raug phua qhib lug ua peb tug Vajtswv. Thiab tam sim no ces tib neeg cia li yuav tsis muaj hnub yuav rov koom tau Vajtswv li ib tug lawm xwb, vim nej tau muab Nws phua tawm mos dhau heev lawm! Yog tsis muaj Kuv tes hauj lwm sai sai ua ntej uas nws yuav lig dhau heev lawm, ces nws yeej yog ib qho nyuab kawg uas yuav hais tau hais tias ua nej yuav xyuam plhu zias ua li no ntxiv mus kom ntev npaum li cas li! Yog pheej muab Vajtswv phua li no ntxiv mus, ua cas Nws thiaj tseem yuav yog nej tus Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav paub Vajtswv mas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas). “Koj qhov kev thoob tsib puas muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tes hauj lwm phua coj los soj ntsuam xyuas kom thoob plaws? Koj puas muaj cuab kav pom tob mus rau hauv tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas? Puas yog koj ua ib tug tib neeg uas muaj peev xwm pom tshab plaws tag nrho, los sis nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj peev xwm pom txij kiag ntawm ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis? Puas yog koj yog tus muaj peev xwm pom puag thaum qhov ib txhiab ib txhis ntev los lawm mus txog ntua rau qhov ib txhiab ib txhis uas tseem yuav los, los sis Vajtswv yog tus ua tau li ntawd? Koj hais li cas? Koj ho zoo tsim nyog los piav txog Vajtswv li cas? Lub hauv paus ntsiab lus ntawm koj qhov kev piav yog dab tsi? Koj puas yog Vajtswv? Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj tsis yog tus ua qhov no, yog li ntawd vim li cas koj ho yuav los muab tej lus piav ua yuam kev tag li no mas? Tam sim no, koj puas tseem ntseeg tus Vajtswv muaj peb leej txuas ntxiv mus lawm? Koj puas xav hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li mas? Nws yuav yog ib qho zoo dua rau koj ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv kaus xwb, tsis yog ntseeg peb tug. Cia ua qhov sib sib xwb mas zoo tshaj, vim tus Tswv lub nra mas sib sib xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntseeg Vajtswv Tiag Tiag Txhais Tau Li Cas).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply