Leej Twg Thiaj Li Yog Tus Vajtswv Tseeb?

September 10, 2021

Niaj hnub no, cov neeg feem ntau muaj txoj kev ntseeg thiab ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv. Lawv ntseeg tus Vajtswv uas nyob hauv lawv lub siab. Yog li thaum lub sij hawm dhau mus, nyob rau tej chaw sib txawv cov neeg tau los ntseeg rau ntau tus Vajtswv sib txawv, txog pua pua tus los sis tej zaum haj tseem txog txhiab txhiab tus thiab. Puas muaj coob npaum li ntawd ma? Yeej tsis muaj li. Yog li muaj pes tsawg tus, thiab tus Vajtswv tiag yog tus twg? Tsis muaj ib tug neeg nto moo los sis muaj suab npe twg yuav teb tau qhov no meej li, vim hais tias tsis muaj neeg tuaj yeem pom Vajtswv los yog los sib txuas lus ncaj qha nrog Nws tau. Txhua tus neeg muaj lub neej luv heev, thiab qhov lawv muaj kev ntsib kev pom thiab ua tim khawv mas tsawg heev, yog li leej twg thiaj li yuav tuaj yeem hais lus tim khawv meej rau ntawm Vajtswv? Cov uas tuaj yeem ntawd mas muaj tsawg kawg nkaus. Peb paub tias phau Vajluskub yog txoj hauj lwm qub thiab muaj hwj chim tshaj plaws uas ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov ntawd muaj lo lus tim khawv tias Vajtswv tau tsim txhua yam, thiab txij li tsim tib neeg los, Nws yeej tsis tso tseg txoj kev coj qhia tib neeg lub neej rau hauv lub ntiaj teb li. Nws tau tshaj tawm tej kev cai thiab tej lus txib rau tib neeg, thiab nws kuj ua tim khawv rau Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiab, tias tus Tswv Yexus tau los txhiv dim rau tib neeg lawm. Qhov ntawd hais lus faj lem txog Vajtswv qhov rov los rau tiam kawg los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim los cawm tib neeg kom puv npo thiab coj tib neeg mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Yog li qhov ntawd tseeb lawm tias tus Vajtswv uas phau Vajluskub ua tim khawv rau yog tus Tswv Tsim, yog tus Vajtswv tiag. Qhov no muaj pov thawj khov heev. Muaj ib txhia nug tias, “Tus Vajtswv uas phau Vajluskub no ua tim khawv rau yog tus twg tiag tiag? Nws lub npe hu li cas? Peb yuav muab Nws hu li cas?” Nws hu ua Yehauvas, ces tom qab ntawd hauv lub cev nqiaj daim ntawv Nws raug hu ua tus Tswv Yexus lawm, thiab tom qab Kev Nthuav Tawm lus faj lem tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav los rau tiam kawg—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tus Vajtswv no yog Nws uas tau tsim saum ntuj, ntiaj teb, tag nrho txhua yam, thiab tib neeg. Nws yog tus Vajtswv tiag uas ib txwm coj qhia thiab cawm tib neeg. Nws nyob mus ib txhis, Nws yog tus tswj txhua yam, thiab kav tab nrho txhua yam. Yog li txhua tus dua ntawm tus Tswv Tsim thiab tus Vajtswv tiag no lawm ces yog tus vajtswv cuav xwb. Ntxwgnyoog yog ib tug vajtswv cuav, thiab cov tim tswv raug ntiab tawm uas tau raws nws ces yog cov txia ua vajtswv los ntxhias dag tib neeg, yam tsis muaj kev zam. Piv txwv li, Haujsam, Niam Nkauj Kab Yeeb, thiab Tus Vajntxwv Ntawm Tiam Pawg Ntseeg Taum puav leej yog cov vajtswv cuav. Muaj lwm cov vajtswv cuav ntau heev, xws li cov raug tsa los ntawm cov vajntxwv yav tag los, thiab tsis tas yuav mus ntseeg cov vajtswv ntawm lwm txoj kev ntseeg. Yog li vim li cas peb thiaj li hais tias lawv yog cov vajtswv cuav? Vim hais tias lawv tsis tau tsim txhua yam saum ntuj thiab hauv ntiaj teb, los sis tsim tib neeg. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws lawm. Txhua tus uas tsis muaj peev xwm tsim txhua yam, tswj tag nrho txhua yam, ces yog cov vajtswv cuav xwb. Koj xav tias ib tug vajtswv cuav puas yuav muaj cuab kav dag tias txhua yam raug tsim los ntawm nws? Tsis muaj. Hais txog kev ua neeg ne muaj dab tsi? Nws yuav tsis muaj cuab kav. Nws puas yuav muaj cuab kav dag tau tias qhov nws tuaj yeem cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog? Yeej tsis muaj li. Thaum muaj tej kev puas tsuaj los tiag tiag lawm, yog hais tias koj thov tus vajtswv cuav, nws puas yuav tshwm sim? Nws yuav tsis muaj peev xwm tshwm sim los—nws yuav nkaum xwb, puas yog? Yog li peb tuaj yeem pom tau tias cov vajtswv cuav yuav cawm tsis tau tib neeg, thiab kev ntseeg lawv ces yog txoj kev ntseeg tsis muaj qab hau xwb. Kev ntseeg lawv ces yuav yog kev tua koj tus kheej, thiab tsuas yuav xaus rau qhov poob mus rau kev puas ntsoog xwb. Yog vim li no es qhov kev txiav txim tias leej twg yog tus Vajtswv tiag, tus Tswv uas tsim txhua yam, mas thiaj li tseem ceeb heev.

Los peb saib ntawm qhov nws hais rau hauv Chiv Keeb 1:1. “Thaum chiv keeb Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb.” Qhov no yog thawj nqe nyob hauv phau Vajluskub. Qhov no muaj hwj chim thiab muaj muaj txiaj ntsig yam tsis txaus ntseeg li. Nws qhia qhov kev zais tob ntawm Vajtswv txoj kev tsim saum ntuj, ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam nrog rau tib neeg. Qhov Chiv Keeb kuj yog ib qho teev tseg txog Vajtswv txoj kev tsim qho kaj thiab cua nrog Nws cov lus, thiab txhua yam tsiaj thiab nroj tsuag, thiab tsim tib neeg nrog Nws tus kheej ob txhais tes. Vajtswv tsim tag nrho txhua yam, thiab Nws txhawb thiab ntxiv zog rau tag nrho txhua yam. Nws muab txhua yam rau peb kom peb muaj txoj sia nyob. Tib neeg thiab txhua yam muaj sia ciaj sia nyob raws li tej kev cai raug teev tseg los ntawm Vajtswv. Qhov no yog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm tus Tswv Tsim uas yog tib tug, thiab qee yam uas tsis muaj tib neeg, tim tswv, los sis tus ntsujplig phem ntawm Ntxwgnyoog tuaj yeem muaj los sis ua tiav tau. Peb tuaj yeem hais nrog qhov tseeb tias tsuas yog Ib tug thiaj li muaj peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab tib neeg xwb yog tus Tswv Tsim, yog tus Vajtswv tiag.

Vajtswv tau tsim tag nrho txhua yam thiab Nws tau tsim tib neeg; Nws kav tag nrho txhua yam. Lub sij hawm no, Nws tab tom coj thiab cawm txhua tus tib neeg. Saib seb Vajluskub hais li cas. Thaum pib, Vajtswv tau tsim tib neeg, ces tom qab ntawd Adas thiab Evas raug ntxias, los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg thiaj poob rau hauv kev txhaum. Adas thiab Evas cov xeeb leej xeeb ntxwv muaj coob heev nyob rau hauv ntiaj teb, tab sis lawv tsis paub txog kev ua neej los sis kev pe hawm tus Vajtswv tiag. Raws li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, Vajtswv tau pib Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, tshaj tawm tej kev cai thiab tej lus txib, qhia tib neeg tias kev txhaum yog li cas, qhov lawv yuav tsum ua thiab qhov lawv yuav tsum txhob ua, yog li lawv thiaj li paub txog kev ua neej thiab kev pe hawm Vajtswv Yehauvas. Qhov no yog qhov uas Vajtswv tau coj qhia tib neeg mus rau txoj tsim nyog rau lub neej. Qhov yuav kawg hauv Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg raug lwj liam tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawv tsis tuaj yeem ua raws txoj cai thiab tau ua txhaum ntau zuj zus ntxiv. Twb tsis muaj kev txhaum txaus yuav muab fij rau lawm thiab. Txhua tus tib neeg yuav raug rau txim thiab muab lub txim tuag raws li txoj cai yog tias pheej ua li ntawd mus ntxiv. Txhawm rau cawm tib neeg, Vajtswv tau rais los ua lub nqaij daim tawv los ua tus Tswv Yexus. Nws tus kheej raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg ua peb qhov kev fij kev txhaum, tam tib neeg tej kev txhaum. Tom qab ntawd, thiaj li yuav tsis muaj leej twg tau muab tej kev theej txhoj rau lawv tej kev txhaum ntxiv lawm. Tsuav lawv ntseeg, lees txim, thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, ces lawv tej kev txhaum yuav raug zam, thiab lawv tuaj yeem los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais kev xyiv fab rau txhua yam uas Nws tau muab txoj hmoov hlub rau lawv. Yog tsis muaj tus Tswv Yexus txoj kev theej txhoj, txhua tus neeg yuav raug rau txim thiab muab lub txim tuag rau raws txoj cai, thiab tsis muaj txoj hau kev uas hnub no peb tseem yuav tau nyob rau ntawm no. Yog li peb thiaj paub tias tus Tswv Yexus yog tus Tswv Txhiv Dim ntawm txhua tus tib neeg, qhov kev tshwm sim ntawm tus Vajtswv tiag. Nws tus Ntsujplig yog Vajtswv Yehauvas tus Ntsujlig. Nws yog qhov tshwm sim ntawm Vajtswv Yehauvas nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Muab hais kom yooj yooj yim ces yog, Vajtswv Yehauvas tau los ua neeg rau ntiaj teb los txhiv tib neeg, thiab Nws yog tus Vajtswv tiag uas tsuas muaj tib tug xwb.

Hauv Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, thiab txhua tus uas ntseeg tus Tswv tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm. Txawm tias muaj kev xyiv fab txog kev thaj yeeb thiab kev zoo siab txog qhov kev zam txim ntawm tej kev txhaum thiab txhua txoj hmoov hlub uas Vajtswv muab rau tib neeg los xij, tib neeg yeej tsis tau tso kev ua txhaum tseg li. Tib neeg ua neej nyob hauv lub voj voog ntawm kev ua txhaum, kev lees txim, thiab kev rov ua txhaum dua. Lawv tseem tsis tau txais kev dawb huv los sis tsis tau tsim nyog nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Tus Tswv Yexus tau cog lus tias Nws yuav rov los rau tiam kawg los cawm tib neeg kom dim ntawm txoj kev txhaum tag nrho thiab yaug lawv kom dawb huv, coj lawv nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws. Yam nkaus li Nws tau cog lus tseg ntag, tam sim no Vajtswv tus kheej tau los rau hauv ntiaj teb los nyob hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nthuav tawm qhov tseeb thiab ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais ntau plhom lo lus, nthuav tawm tej kev zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo, thiab qhia rau tib neeg txog txhua lub hauv paus cag ntawm tib neeg txoj kev ua txhaum thiab txoj kev tawm tsam Vajtswv, qhov Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg, qhov Vajtswv ua hauj lwm ib qib zuj zus los cawm tib neeg, kev xyaum ua txoj kev ntseeg kom dawb huv thiab nkag mus rau Nws lub teb chaws, kev ua kom tiav txoj kev zwm thiab txoj kev hlub rau Vajtswv, ntxiv rau qhov txiaj ntsig thiab lub hom phiaj kawg ntawm txhua hom neeg. Hauv qhov tseeb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais mas muaj ntau tsav ntau yam heev li—tsis muaj ib yam uas tsis muaj li. Pom tias muaj ntau qhov tseeb heev Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm, Peb thiaj li tuaj yeem lees paub tias Nws yog tus Tswv Yexus rov qab los, vim hais tias tus Tswv tau qhia tseg lawm, “Thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:13). Tsis yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txog ntau qhov tseeb ntawm kev ua kom tiav tus Tswv Yexus cov lus faj lem lod? Tsis yog qhov no ua pov thawj tias Nws yog tus Ntsujplig ntawm tus Tswv Yexus rov qab los ua txoj hauj lwm nyob hauv cev nqaij daim tawv lod? Ces yog li, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tus Tswv Yexus yog tib tug Ntsujplig, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Cawm los rau hauv ntiaj teb los cawm tib neeg kom puv npo. Tsuas yog Vajtswv Nws Tus Kheej thiaj li tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb tau xwb. Nyob sab nraum Vajtswv cev nqaij daim tawv, tsis muaj tib neeg muaj peev xwm ua tau qhov no. Thoob plaws hauv keeb kwm ntawm tib neeg, tsis muaj neeg tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb tau li. Tag nrho txhua yam tau hais los ntawm cov neeg nto moo thiab cov neeg muaj suab npe ntawd, thiab cov dab phem thiab cov Ntsujplig phem uas txia ua cov vajtswv ntawd ces puav leej yog cov kev ntseeg yuam kev thiab dag ua rau nkag siab yuam kev, yam tsis muaj ib lo lus ntawm qhov tseeb li. Tsuas yog Vajtswv Nws Tus Kheej thiaj li tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab cawm tau tib neeg xwb. Tsis muaj kev ua xyem xyav txog qhov ntawd li.

Vajtswv tau tsim saum ntuj, ntiaj teb, tag nhro txhua yam, thiab Nws tau tsim tib neeg. Nws tau hais lus thiab ua hauj lwm los coj qhia thiab cawm tib neeg txhua lub sij hawm. Peb thiaj li tuaj yeem hais nrog kev ntseeg siab tias tsuas yog tus Tswv Tsim uas tuaj yeem tsim lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam, thiab kav tag nrho tib neeg txoj hmoo xwb thiaj li yog tus Vajtswv tseeb. Vajtswv tau tsim tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv Nws Tus Kheej thiaj li txhawj txog tib neeg txoj hmoo thiab kev vam meej xwb. Txij li thaum ua txoj hauj lwm tsim lub ntiaj teb tiav tag lawm, Vajtswv tau los mob siab rau txog tib neeg, coj peb thiab muab txhua yam uas peb cheem tsum rau peb, muab rau peb yam nplua mias. Nws tsis tau ncaim peb mus thiab tso peb tseg tom qab tsim tau peb lawm. Thaum tib neeg pib ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb raws kev raws cai lawm, Vajtswv tau pib Nws txoj hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, tsim tej kev cai los coj qhia tib neeg lub neej txoj sia hauv ntiaj teb. Thaum tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua lwj liam kom ua raws li tej kev cai ntawd dhau lawm, txhua tus puav leej ntsib txoj kev teem txim raws li tej kev cai ntawd thiab nyob rau theem uas tig tsis tau rov qab li lawm, yog li ntawd Vajtswv thiaj li los ua cev nqaij daim tawv yam li tus Tswv Yexus thiab ua tes dej num ntawm kev cawm dim kom tiav log los ntawm Nws tus kheej los zam tib neeg tej kev txhaum, tso cai rau lawv kom muaj kev xyiv fab rau txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas Vajtswv muab los. Thaum tiam ntawd xaus lawm, Vajtswv tau rov qab yug los ua neeg dua ib zaug ntxiv, zaum no los yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg los cawm tib neeg kom dim ntawm txoj kev txhaum thiab ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim kom tag nrho, los coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj uas zoo. Txawm hais tais txhua txhua tiam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm muaj npe sib txawv thiab Nws tau ua tiav hauj lwm sib txawv los xij, tej ntawd puav leej yog Vajtswv ua tiav. Nws tsuas muaj tib tug Ntsujplig xwb, thiab Nws yog tus Vajtswv tseeb. Qhov no yuav cav tsis tau. Kiag li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem—qhov kev tsim lub ntiaj teb—ces yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, thiab yog tsis ua li ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tsim tau tib neeg li; theem thib ob ces yog kev txhiv dim tag nrho noob neej, thiab nws kuj yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab; theem thib peb ces mus yam tsis tau hais tias: Nws haj yam yog ib qho uas qhov xaus ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, txeeb tau, muab tau, thiab tsim kho tag nrho noob neej kom zoo tiav log mas puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Yog Nws tus kheej tsis ua kiag tes hauj lwm no, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws lub npe, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tau Nws tes hauj lwm. Yog yuav kom tua yeej Ntxwgnyoog, yog yuav kom muab tau noob neej, thiab yog yuav kom muab tau ib lub neej xws li ib txwm muaj hauv ntiaj teb rau tib neeg, Nws tus kheej yuav tsum coj tib neeg kiag thiab yuav tsum ua hauj lwm nrog tib neeg kiag; npaj rau tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab rau tag nrho Nws tes hauj lwm, mas Nws tus kheej kiag yuav tsum tau ua tes hauj lwm no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus). “Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm. Nws tus uas tsis muaj peev xwm tsim tau lub ntiaj teb yeej yuav tsis muaj peev xwm muab nws xaus tau li, hos Nws tus uas tsim lub ntiaj teb mas yeej muaj peev xwm muab nws xaus tau xwb xwb li. Yog li ntawd, yog ib tug uas twb tsis muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus thiab tsuas pab tau tib neeg cog lawv lub siab me ntsis xwb, ces nws yeej tsis yog Vajtswv tiag tiag li, thiab yuav tsis yog tus Tswv ntawm noob neej tiag tiag li. Nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm loj li ntawd; tsuas muaj ib tug nkaus xwb uas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd, thiab tag nrho cov uas tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm no ces yeej yog cov yeeb ncuab tiag tiag li thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho cov kev ntseeg phem ces yeej tsis haum nrog rau Vajtswv li, lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Tag nrho cov hauj lwm ces yog ua tiav los ntawm tus Vajtswv tseeb no, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm tib tug Vajtswv no nkaus xwb. Tsis hais nws yuav yog Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee los sis nyob rau hauv Suav Teb, tsis hais tes hauj lwm yuav yog ua los ntawm tus Vajntsujplig los sis los ntawm lub cev nqaij daim tawv li, tag nrho ces yeej puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb, thiab tsis muaj lwm tus yuav ua tau li. Nws yog li no kiag vim Nws yog tus Vajtswv ntawm tag nrho noob neej ces Nws thiaj li ua hauj lwm yam ywj pheej lug, tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho lus sib pauv twg li—qhov no yog qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv). Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv Peb tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus tias tsuas muaj tib tug Vajtswv, tib tug Tswv Tsim xwb, tsuas yog Vajtswv Nws Tus Kheej thiaj li tuaj yeem tsim tau tag nrho txhua yam, kav tau tag nrho tib neeg txoj hmoo, coj qhia tib neeg lub neej hauv ntiaj teb, cawm tib neeg, thiab coj qhia tib neeg mus rau lub hom phiaj zoo nkauj xwb. Raws lis hais rau hauv qhov Kev Nthuav Tawm tias, “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, qhov Pib thiab qhov kawg, thawj Tug thiab tus Kawg(Qhia Tshwm 22:13). Cov vajtswv cuav tsis tuaj yeem tsim tau tag nhro txhua yam, yeej cawm tsis tau tib neeg los sis xaus lub hnub nyoog. Ib tug vajtswv cuav yeej tsis tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas tus Vajtswv tiag ua. Ib tug vajtswv cuav tsuas yog tuaj yeem nthuav tshwm qee qhov cim thiab tej txuj ci, los sis nthuav tawm qee qhov kev xav tsis zoo thiab kev ntseeg yuam kev los ua kom nkag siab yuam kev thiab ua lwj liam rau tib neeg xwb. Lawv yuav muab qee qhov kev nyiam me ntsis los ua kom yeej cov neeg lub siab, thiab kom tib neeg hlawv xyab rau lawv thiab pe hawm lawv ua Vajtswv. Tab sis cov vajtswv cuav yuav tsis tuaj yeem zam txim rau tej kev txhaum los sis nthuav tawm txhua qhov tseeb los yaug kom tib neeg txoj kev lwj liam dawb huv tau. Tshwj xeeb lawv yuav tsis tuaj yeem cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog lub zog. Cov vajtswv cuav muab cuab kav txia ua tus Vajtswv tiag lawv mas phem thiab tsis txaj muag hlo li, thiab thaum kawg lawv yuav raug xauv txoj sawv hlau thiab raug Vajtswv cuam mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws—lawv yuav raug rau txim. Txhua tus uas tawm tsam Vajtswv yuav raug rhuav pov tseg du lug los ntawm Nws nyob rau thaum kawg.

Yog li, yuav kom nrhiav tau tus Vajtswv tseeb mas, koj yuav tsum nrhiav Tus uas tau tsim tag nrho txhua yam, uas kav tag nrho txhua yam, Tus uas tuaj yeem nthuav ntawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm cawm tib neeg. Qhov no yog tus ywm sij. Tsuas yog los ntawm kev ntseeg thiab kev pe hawm tus Vajtswv tseeb no, kev lees txais qhov tseeb uas Nws nthuav tawm, thiab tau txais qhov tseeb los ua koj lub neej xwb koj thiaj li yuav dim ntawm txoj kev txhaum, tau txais txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv, thiab nkag mus rau lub hom phiaj uas zoo. Yog koj tsis paub tias leej twg yog tus Vajtswv tiag, koj yuav tsum nrhiav thiab tshuaj xyuas. Peb yuav tsis tuaj yeem muab cov vajtswv cuav nkag siab yuam kev ua tus Vajtswv tiag tsuas yog hais vim tias lawv nthuav tau qee qhov txuj ci los sis kho tau qee tus mob xwb. Qhov no yuav yog ib qho kev caiv, vim hais tias lawv tsis yog tus Vajtswv tiag. Kev pe hawm ib tug vajtswv cuav yog kev thuam, qhov ntawd yuav tawm tsam Vajtswv thiab npaum li kev ntxeev siab rau tus Vajtswv tiag. Vajtswv tus moj yam yuav tsis zam rau tib neeg txoj kev ua txhaum, yog li txhua tus uas ntseeg tus vajtswv cuav yuav raug rau txim thiab raug rhuav pov tseg los ntawm Vajtswv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog hais tias lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv: Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply