Vim Li Cas Vajtswv Thiaj Li Los Yug Los Ua Neeg nyob rau hauv Tiam Kawg, Es Tsis nyob rau hauv Tus Ntsuj Plig Lawm?

November 23, 2021

Vim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Tswv Cawm, tau nthuav tawm txog qhov tseeb rau Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg lawm, muaj ntau tus tib neeg tau nrhiav thiab tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb, thiab tom qab ntawd tau txais tos tus Tswv Cawm qhov rov los lawm. Lawv tau pom tias qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas tsis txaus ntseeg kiag li, tias tej ntawd yog qhov tseeb, thiab tau lees paub tias qhov no yog tus Vajntsujplig lub suab, tias tsis muaj ib tug neeg dog dig yuav hais tau cov lus no. Thaum hnov Vajtswv lub suab, lawv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, raug tsa los nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv, thiab tau koom nrog tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Cov neeg Vajtswv xaiv noj, haus, thiab saj Vajtswv cov lus txhua hnub, qhov uas tau ua rau lawv lub siab kaj ntau zuj zus tuaj. Lawv tsis yog tias tsuas tau txais kev xyiv fab rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, tab sis lawv tau txais txoj kev qhuab qhia ntawm Nws cov lus, kev kawm paub txog ntau qhov tseeb thiab kev to taub txog ntau yam heev. Lawv kuj kawm paub txog tej kev zais tob hauv phau Vajluskub ntau heev thiab, qhov uas yog ib txoj kev zoo siab tshaj. Lawv muaj txoj kev ntseeg puv npo thiab lawv txoj kev hlub Vajtswv mas tob zuj zus. Cov neeg Vajtswv xaiv muaj ntau tus mas tsis ntshai ntsib Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev caij tsuj, tej kev ntes, thiab txoj kev tsim txom li. Lawv tso lawv tsev neeg thiab tej kev sib raug zoo nrog lub ntiaj teb tseg rau tom qab, tuav rawv-tes dej num los tshaj txoj moo zoo ua lus tim khawv rau Vajtswv. Lawv raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej kev ntes thiab txoj tsim txom nyhav heev, tab sis tseem ua lub siab tawv qhawv, raws Vajtswv qab thiab ua tim khawv rau Nws yam tsis ntshai hlo li. Lawv tsis tau swb, thiab lawv yeej tsis tau raug rhuav pov tseg. Lawv tau ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. tam sim no Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo tau tshaj mus thoob txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb lawm, thiab Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug tsa nyob rau hauv ntau lub teb chaws. Muaj tib neeg coob zuj zus tau hnov Vajtswv lub suab thiab tab tom tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Cov neeg tshuaj xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm saum fuab cua ntawd mas coob zuj zus tuaj lawm. Qhov no ua tiav hlo tus Tswv Yexus lo lus faj lem tias: “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus tias: “Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau ‘Lub Roob Txiv Aulib’ ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais, mas zoo li ib qho kaj loj tshaj, twb tau tshaj tawm los ntawm Sab Hnub Tuaj mus txog rau Sab Hnub Poob lawm. Cov neeg Vajtswv xaiv los ntawm txhua lub teb chaws tshaj txoj moo zoo, ua tim khawv rau Nws, thiab xyiv fab hlo qhuas Vajtswv vim twb kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau txais txhua lub yeej koob lawm. Tus Tswv Cawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab pib ua txoj hauj lwm ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, thiab Nws tau tsim ib pab pawg ntawm cov muaj yeej lawm. Nws lub teb chaws txoj moo zoo tau tshaj mus rau txhua haiv neeg, thiab tej kev puas tsuaj tau raws qab los lawm thiab. Peb tuaj yeem pom tias txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev mas twb ua tiav ib qho loj tshaj lawm, thiab tom qab ntawd, Vajtswv tau siv txhua yam kev puas tsuaj los txiav txim thiab rau txim rau lub lub ntiaj teb no. Tej kev puas tsuaj no pab los nthuav lub teb chaws txoj moo zoo tawm, los cawm ntau tus tib neeg ntxiv kom dim ntawm txoj kev txhaum thiab ntawm Ntxwgnyoog lub zog. Lwm kis ntawm qhov no mas yog Vajtswv siv tej kev puas tsuaj los rau txim thiab muab ib qho xaus rau tiam tsaus ntuj, phem no, los rhuav tshem txhua lub zog phem uas tawm tsam Vajtswv. Qhov no yog kev tawg paj txi txiv uas Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg yuav txi. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Tswv Cawm tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, tau ua tiav txoj hauj lwm loj tshaj, thiab Nws tau ua rau nrov ncha thoob plaws lub ntiaj teb. Tab sis muaj ntau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb mas tseem raug tus zaj loj liab ploog, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ua kom to taub yuam kev, thiab tseem raug tus tawm tsam Khetos lub zog hauv txoj kev ntseeg khi cia. Lawv tuav rawv lub tswv yim tias tus Tswv yuav tsum nqis los nyob rau saum ib tauv fuab nyob rau hauv tus ntsuj plig, tias Nws yuav tsis tuaj yeem rov los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub lawm. Vim li ntawd lawv thiaj li ntseeg siab tias ib qho twg uas tsis los nyob rau saum ib tauv fuab mas yog cuav, tias ib lo lus tim khawv twg tias Nws yog Neeg Leej Tub mas yog cuav, tias nws tsuas yog txoj kev ntseeg rau tus tib neeg xwb. Tsis yog tias lawv tsuas nrhiav thiab tshuaj xyuas tus Vajntsujplig tej lus rau txhua pawg ntseeg tsis tiav xwb, los sis nrhiav thiab mloog Vajtswv lub suab tsis tau xwb, tab sis lawv ua raws li cov tawm tsam Khetos txoj kev ntseeg, nias qees txiav txim, rau txim, thiab thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Vim li ntawd lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv, tab sis twb poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj, kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv lawm, thiab tsis paub xyov lawv yuav ciaj los yog tuag li. Ntau tus muaj nqe lus nug tias. Tus Tswv Yexus tau tshwm sim los nyob rau hauv tus ntsuj plig tau plaub caug hnub tom qab Nws sawv hauv kev tuag los, yog li Nws yuav tsum rov los nyob rau hauv tus ntsuj plig. Vim li cas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tsis tshwm sim ua ib tug Ntsujplig, tab sis ho ua Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg lawm? Muaj ntau tus neeg yuav nug nqe lus nug no, thiab ntau tus yuav tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim tias Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog tus ntsuj plig. Qhov kev txaj muag zoo li no! Lawv yuav plam lawv tib lub hwv tsam ntawm txoj kev cawm dim, uas lawv yuav khuv xim mus tag ib txhis. Tom ntej kuv mam li qhia me ntsis txog ntawm txoj kev sib qhia los teb nqe lus nug tias vim li cas Vajtswv thiaj li tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, es tsis yog tus ntsuj plig rau hauv tiam kawg.

Ua ntej tshaj, raws li qhov tus Tswv tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm li cas rau hauv tiam kawg, peb tuaj yeem lees paub tias tus Tswv Yexus rov los rau lub ntiaj teb los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub rau hauv tiam kawg los ua Nws txoj hauj lwm lawm. Qhov no yog raws li ntau lo lus faj lem los ntawm tus Tswv Yexus nws tus kheej lub qhov ncauj, tsis yog tej yam uas raug tsim tseg los ntawm tib neeg xwb. Txawm tias tus Tswv rov los tiag rau hauv tus ntsuj plig los sis yug los ua neeg li Neeg Leej Tub los sis tsis yog los xij tau raug Vajtswv teev tseg ua ntej los ntev lawm, thiab hauv qhov no tsis muaj qhov rau tib neeg rau xaiv. Raws li yog tib neeg, txhua yam uas peb ua tau ces yog zwm rau, tsis yog cais kem txhua yam raws li peb tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab. Qhov tseeb tiag, txawm hais tias qhov uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej ntawm qhov kev tshwm sim tsis haum nrog tib neeg tej kev xav phem los xij, qhov ntawd yog qhov zoo tshaj plaws, thiab qhov muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau peb txoj kev cawm dim. Qhov ntawd tsis pub ua yuam kev li. Peb tsis tuaj yeem ua qhov ntawd raws li qhov uas peb xav hauv nruab siab. Peb yuav tsum yog cov nkauj xwb txawj ntse, tsis yog cov ruam. Qhov ntawd thiaj li yog tib txoj hau kev los txais tos tus Tswv qhov kev tshwm sim xwb. Tej zaum tib neeg pheej nias qees ua mus ntxiv raws li lawv tus kheej tej kev cais kem, tsis kam lees txais ib yam twg uas tsis yog tus Tswv nqis los nyob rau saum ib tauv fuab, tsis lees paub Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg. Tus cwj pwm no yuav muaj txim li cas? Lawv yeej yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj thiab raug rau txim, coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej. Yog hais tias peb yog cov nkauj xwb ntse, Peb yuav tsum ua raws li tus Tswv cheem tsum, nrhiav thiab mloog Vajtswv lub suab los txais tos tus Tswv, xyiv fab lug lees txais thiab zwm rau Nws txawm tias nws muaj tus duab zoo li cas los xij, txhob tas zog xaiv rau peb tus kheej xwb. Tsis tas li, peb yuav rais los ua cov nkauj xwb ruam, poob mus rau txoj kev puas tsuaj, txoj kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Yog li hauv tiam kawg muaj dab tsi tshwm sim tiag tiag? Vajtswv puas rov los nyob rau hauv tus ntsuj plig, los sis yog Neeg Leej Tub? Ua ntej tshaj, cia peb tham txog seb sib txuas lus nrog Vajtswv tus Ntsujplig yooj yim tshaj, los sis sib txuas lus nrog Neeg Leej Tub yooj yim tshaj tso. Qhov twg yooj yim dua rau Nws los tham lus rau peb dhau los ntawm tus Ntsuj Plig, los sis dhau los los ntawm lub cev nqaij daim tawv? Muaj ntau tus tib neeg yuav teb tias nws yuav yooj dua rau Neeg Leej Tub, ntawm ob qho tib si. Yog lawm. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li rais los ua cev nqaij daim tawv thaum Nws tau tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Tus Tswv Yexus yog Neeg Leej Tub. Nws nyob nrog tib neeg, noj, haus, thiab nyob nrog peb. Muaj ntau tus tib neeg tau raws tus Tswv qab, sib qhia, hais lus, thiab sib txuas lus nrog Nws. Qhov ntawd mas ywj pheej hlo thiab yooj yim tshaj plaws, tsis muaj ib qho kev cais los sis kev txwv hlo li. Lawv puav leej tau pom tus Tswv Yexus txoj kev zoo ntxim hlub. Raug tus Tswv ywg dej, yug, thiab txhawb nqa, tib neeg muaj peev xwm los kawm paub txog ntau qhov tseeb. Tom qab ntawd tus Tswv tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, rais los ua tib neeg txoj kev theej txhoj. Tus twg los xij yuav raug zam txim rau lawv tej kev txhaum tsuas yog los ntawm kev lees txais tus Tswv Yexus ua lawv tus Tswv Cawm, lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Nws xwb. Ces lawv tuaj yeem tau txais txoj kev thaj yeeb thiab txoj kev xyiv fab ntawm kev zam txim rau lawv tej kev txhaum, thiab tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub. Tom qab tus Tswv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tau sawv ntawm qhov tuag rov los, thiab tom qab Nws tau nce mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, muaj tib neeg coob zuj zus tau pib tshaj Nws txoj moo zoo, ua tim khawv rau Yexus Khetos li yog tus Tswv Cawm, yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Nws tau ua rau tus Tswv Yexus txoj moo zoo mus txog rau txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb los ntev lawm. Qhov ntawd ua pov thawj tau tias Vajtswv qhov rais los ua cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub los txhiv dim thiab cawm tib neeg yog qhov uas zoo tshaj plaws. Tib neeg tsis tuaj yeem pom los sis chwv tau Vajtswv tus Ntsujplig—lawv tsis tuaj yeem sib txuas lus nrog Nws tau li ntawd. Peb tsis tuaj yeem sib txuas lus nrog Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv tus Ntsujplig hais lus, mas txhua tus ntshai tshee hna. Peb yuav sib txuas lus rau txoj hau kev ntawd tau li cas? Tsis tas li ntawd xwb, tsis muaj txoj hau kev uas Vajtswv tus Ntsujplig yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig li. Tej yam uas tib neeg tsis tuaj yeem pom los sis chwv tau yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tau li cas ma, puas yog? Qhov no qhia rau peb tias nws yog qhov zoo tshaj rau Vajtswv los ua txoj hauj lwm li Neeg Leej Tub lawm. Vajtswv tau txais yeej koob thaum tus Tswv Yexus ua tiav Nws txoj hauj lwm los txhiv dim rau tib neeg. Qhov no yog qhov tseeb rau txhua tus pom. Peb tuaj yeem paub tseeb los ntawm qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm, tias hauv Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg, Txawm tias qhov ntawd yog Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim los sis txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg los xij, kev yug los ua neeg li Neeg Leej Tub mas tsim nyog tshaj plaws. Qhov ntawd ua rau tau txais tej txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Thiab, Vajtswv txoj kev yug los ua neeg li Neeg Leej Tub rau hauv tiam kawg puav leej ua tiav tus Tswv Yexus cov lus faj lem tias: “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li,” “Neeg Leej Tub los,” thiab “Neeg Leej Tub nyob rau Nws hnub.” Cov uas paub txog phau Vajluskub zoo ntawd yuav pom tias tus Tswv cov lus raug ua tiav lawm. Yog li vim li cas thiaj li muaj ntau tus tib neeg tuav rawv tej kev xav phem khov kho rau Neeg Leej Tub qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm? Vim li cas thiaj li tseem muaj ntau tus tib neeg pheej nias qee tias tus Tswv yuav nqis los nyob rau saum ib tauv fuab nyob rau hauv tus ntsuj plig? Qhov no mas thiaj li txawj ruam thiab tsis tsis muaj qab hau tiag tiag li. Vajtswv tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm li Neeg Leej Tub, txo hwj chim thiab zais, tsis yog vim tias qhov no tsuas siv tau zoo tshaj plaws xwb, tab sis kuj yog kom peb pom txog Vajtswv tus moj yam, thiab Nws txoj kev txo hwj chim thiab txoj kev zais mas ntxim hlub npaum li cas thiab. Vajtswv ncaj nraim los ntsib tib neeg li Neeg Leej Tub, tim ntsej tim muag nrog peb, noj, haus, thiab nyob nrog peb, nthuav tawm txog txhua qhov tseeb los ywj dej, saib xyuas, thiab cawm peb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub zoo tshaj! Vim li cas tib neeg thiaj li tsis pom txog qhov no li? Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias: “Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw. … Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, nws tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). “Tes hauj lwm uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tib neeg qias vuab tsuab ces yog qhov uas muab tau tej lus kom meej, tej hom phiaj kom pom meej rau lawv caum ua, thiab qhov uas ntsia pom thiab kov tau. Tsuas yog tes hauj lwm uas muaj tiag thiab tej lus coj qhia uas ncav sij hawm xwb thiaj li haum rau qhov tib neeg nyiam, thiab tsuas yog tes hauj lwm tseeb xwb thiaj cawm tau tib neeg los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab thiab phem lim hiam. Qhov no mas tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau; tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li cawm tau tib neeg tawm los ntawm lawv tus moj yam uas tau raug ua qias vuab tsuab thiab phem lim hiam tag lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas tseeb tshaj. Tsuas yog los ntawm qhov rais los ua cev nqaij daim tawv rau Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg xwb Vajtswv thiaj li tuaj yeem yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tau tib neeg, thiab coj peb mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Peb tus kheej tau pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob nrog peb, nyob nraim ntawm peb ib sab, ib txwm muaj kev sib qhia txog qhov tseeb thiab daws tej teeb meem uas muaj qab hau. Nws ntsuam xyuas tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, sau Nws cov lus thiab muab qhov tseeb rau peb. Peb tau txaus kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus tiag tiag thiab peb tej ntsuj plig muaj kev ywj pheej hlo. Thaum Vajtswv sib qhia txog qhov tseeb nrog peb, peb tuaj yeem nug Nws txog tej lus nug, thiab Nws ua lub siab ntev los teb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob nrog tib neeg, hais lus thiab sib qhia nrog peb. Peb txhua lo lus, peb txhua tus yam ntxwv, thiab txawm tias yog peb txhua txoj kev xav los puav leej ua rau Vajtswv to taub yooj yim, nyob rau pem hauv ntej ntawm Nws zeeg muag. Nws tuaj yeem nthuav tawm txog txhua qhov tseeb nyob rau txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw, coj peb tej moj yam phem thiab peb tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab txog Nws mus rau qhov kaj, kho tej yuam kev hauv peb txoj kev ntseeg thiab peb tej kev xam pom yuam kev rau ntawm txoj kev caum raws. Qhov no yog qhov Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv tus kheej ywj dej thiab saib xyuas peb, qhia thiab txhawb peb, tim ntsej tim muag. Nws yog ib qho zoo kawg nkaus, yog txoj kev ntsib kev pom uas ua rau peb sov siab. Vajtswv mas ntxim hlub yam tsis txaus ntseeg li thiab mus cuag tau yooj yim heev. Peb pom Vajtswv tej kis ntxim hlub yam suav tsis txheeb li thiab hlub Nws los ntawm puag hauv peb lub siab los. Khetos nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev thiab tab tom ua txoj hauj lwm loj tshaj zoo li ntawd, tab sis Nws mas txo hwj chim thiab zais tshaj, yeej tsis khav theeb los sis khav txhias tias Nws Tus Kheej yog Vajtswv li. Hauv Nws tej kev sib tham nrog peb Nws mas coj yooj yim thiab sov siab hlo, yeej tsis tau yuam leej twg los mloog Nws li. Khetos tsis muaj ib txoj kev khav theeb los sis khav txiv hlo li. Khetos cov lus mas ntseeg tau, tsis muaj tej kev dag, txoj kev ua txuj, thiab tej kev ntxias li. Nws coj rau peb xws li cov tswv cuab hauv tsev neeg, hais lus, sib tham nrog peb ua siab dawb paug. Qhov ntawd mas ua rau peb sov siab tshaj. Peb tuaj yeem pom tias tsis muaj txoj kev qias vuab tsuab nyob rau hauv Khetos txoj kev ua neeg li. Nws muaj txoj kev ua neeg nyob—ib txoj kev zoo, txoj kev ua neeg dawb huv. Khetos tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb rau txhua qhov chaws, txhua lub sij hawm, los qhuab qhia, txhawb nqa, thiab coj peb kev. Peb mas haj tseem paub tseeb ntxiv tias Khetos tsis yog tsuas muaj txoj kev ua neeg nyob xwb, tab sis tseem muaj ib lub ntsiab tseeb uas muaj hwj huaj saum qaum ntuj thiab. Nws yog Vajtswv qhov kev tshwm sim tiag tiag, yog tus Vajtswv uas muaj tiag hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov raws Khetos qab los txog tam sim no, peb paub tias Khetos yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Dua ntawm Khetos lawm, tsis muaj ib tug tib neeg nto moo los sis loj siab twg tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab cawm tau tib neeg. Hauv Vajtswv tus duab uas yug los ua neeg, peb pom qhov uas Vajtswv muaj thiab yog ntau heev. Peb pom Khetso lus ntsiab tseeb uas muaj hwj huaj saum qaum ntuj, thiab peb pom tias Vajtswv tus moj yam mas dawb huv thiab ncaj ncees. Peb kuj pom tias Vajtswv mas txo hwj chim thiab zais npaum li cas thiab, thiab tias Nws mas siab zoo thiab zoo nkauj tshaj plaws. Qhov no ua rau peb los ze Vajtswv ntxiv, zwm rau Nws thiab hlub Nws. Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv los cawm tib neeg mas muaj nuj nqis heev. Nws tsis yog tias tsuas ua kom qhov sib nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg nqaim xwb, tab sis nws ua rau peb tau txais txoj kev paub uas muaj qab hau thiab to taub txog Vajtswv. Qhov ntawd yog los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm uas muaj qab hau uas ua rau peb maj mam to taub txog qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tiag, tshem peb tus kheej tawm ntawm ntau tus moj yam qias vuab tsuab xws li kev khav theeb thiab kev txawj dag. Peb ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg tiag thiab tau txais txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim. Dhau los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, peb thiaj li hnov tau tob heev tias Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv mas muaj qab hau ua luaj, muaj tiag ua luaj! Yog Vajtswv tsis yug los ua neeg, Peb yeej yuav tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev ywg dej thiab txoj kev yug uas muaj tiag zoo li ntawd los ntawm Vajtswv li, to taub tsawg dua thiab tau txais qhov tseeb, tshem txoj kev txhaum tawm, thiab raug Vajtswv cawm dim puv npo. Qhov ntawd tsuas tuaj yeem raug ua kom tiav los ntawm Vajtswv txoj kev ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim hauv lub cev nqaij daim tawv xwb.

Yog li tam sim no sawv daws yuav tsum paub kom tseeb tias Vajtswv rais los ua cev nqaij daim tawv rau hauv tiam kawg lawm, qhov nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim puav leej yog txhawm rau kev yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg xwb. Yog hais tias Vajtswv yuav tsum tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm nyob rau hauv tus ntsuj plig, ces peb, cov tib neeg qias vuab tsuab, yuav tsis muaj lub hwv tsam los to taub thiab tau txais qhov tseeb li, thiab peb yeej yuav tsis muaj peev xwm tso peb txoj kev qias vuab tsuab tseg thiab tsis raug cawm los ntawm Vajtswv li. Tsis muaj tus duab ntawm ib qho ua xyem xyav li. Txawm li cas los xij, muaj ntau tus hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, thiab lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus muaj qhov muaj cai thiab lub hwj chim, tab sis vim tias Nws yog Neeg Leej Tub uas muaj ib qho kev tshwm sim zoo li qhov ib txwm muaj thiab dog dig xwb, Lawv thiaj li txiav txim thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hais tias Nws yog ib tug tib neeg, tsis yog Vajtswv. Lawv haj tseem tawm tsam, rau txim, thiab thuam vwm ntshuav rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm thiab. Peb pab tsis tau tab sis xav txog 2,000 xyoo dhau los, thaum tus Tswv Yexus los ua txoj hauj lwm lawm. Txij thaum tus Tswv Yexus muaj ib qho kev tshwm sim zoo li qho ib txwm muaj lawm, ces cov neeg Falixais thiaj li coj rau Nws xws li Nws yog ib tug neeg dog dig xwb, txiav txim hais tias, “Qhov no tsis yog Nazales lod?” “Qhov no tsis yog tus kws ua rooj tog tus tub lod?” Txawm tias Nws nthuav tawm txog qhov tseeb ntau npaum li cas, Nws ua tej txuj ci loj npaum li cas los xij, cov neeg Falixais tsis nrhiav thiab tsis lees txais Nws li. Tiam sis, lawv tau txiav txim thiab rau txim rau tus Tswv Yexus, hais tias Nws tau ntiab tej dab phem tawm nrog kev pab los ntawm tej dab phem tus tub huab tais, thiab thaum kawg tau raug ntsia Nws rau saum tus ntoo khaub lig, ua txoj kev txhaum loj tshaj plaws. Lawv raug foom phem thiab raug rau txim los ntawm Vajtswv. Tam sim no Vajtswv tau tshwm sim thiab tau ua txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub ob zaug lawm. Yog li vim li cas tib neeg thiaj tsis lees paub Nws, tab sis ho tawm tsam, rau txim, thiab tsis lees txais yuav Khetos? Lawv tab tom ua yuam kev qhov twg? Nws vim yog lawv tsuas saib rau sab nraud xwb, tias Khetos saib mas zoo li ib tug neeg dog dig xwb. Lawv tsis tshuaj xyuas, thiab lawv tsis lees paub txhua qhov tseeb uas Khetos nthuav tawm. Lawv tsis pom Khetos lub ntsiab tseeb uas muaj hwj huaj saum qaum ntuj, tab sis tsuas tawm tsam thiab rau txim rau Khetos vim ntawm lawv qhov ua tib neeg tej kev xav phem xwb. Yog li lawv raug rau txim thiab raug foom phem vim qhov no. Vajluskub hais tias, “Tus uas ntseeg Leej Tub muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis: thiab tus uas tsis ntseeg Leej Tub ces yuav tsis pom txoj sia; tab sis Vajtswv txoj kev npau taws yuav nyob ntawm nws(Yauhas 3:36). Ib tug twg uas rau txim thiab tawm tsam Neeg Leej Tub uas nthuav tawm qhov tseeb ces yog kev ua txhaum ntawm txoj kev thuam tus Vajntsujplig, thiab yuav tsis raug zam txim nyob rau tiam no los sis tiam tom ntej. Cov nkauj xwb ntse yuav tsum xyaum los nrhiav qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lub suab. Tus Tswv qhov rov los rau hauv tiam kawg mas zoo li Neeg Leej Tub, tham lus thiab ua hauj lwm. Cov uas lees txais Nws yog cov uas nyiam qhov tseeb. Cov uas tsis lees txais yuav, tawm tsam, thiab rau txim rau Neeg Leej Tub mas puav leej ntxub qhov tseeb. Vajtswv nthuav tawm rau txhua tus kom paub tias lawv zoo li cas dhau los ntawm Neeg Leej Tub qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ntse, thiab qhov ntawd nthuav tawm txog Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus.

Los muab lub ntsiab lus xaus, cia peb saib ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsis los cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj teb rhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Vim nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis lees txais Nws?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg yog ua tau tiav hlo los ntawm tus neeg dog dig no. Nws yuav muab txhua yam rau koj, thiab ntau yam ntxiv, Nws yuav muaj cuab kav txiav txim rau txhua yam txog ntawm koj. Ib tug neeg zoo li ntawd puas yuav zoo li qhov nej ntseeg hais tias Nws yog: ib tug neeg dog dig kawg es tsis muaj nuj nqis txaus yuav hais txog? Puas yog Nws qhov tseeb ntawd tseem muaj tsis txaus yuav ua kom nej ntseeg los? Yam ua tim khawv ntawm Nws tej kev ua los tseem tsis txaus ua kom nej ntseeg thiab los? Los sis puas yog txoj kev uas Nws coj los ntawd tsis muaj nqis txaus rau nej taug mus mas? Thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, dab tsi yog qhov uas ua rau nej ntxub Nws thiab muab nws ntiab tawm mus thiab zam tsis ntsib Nws? Nws yog tus neeg uas qhia kom pom qhov tseeb, nws yog tus neeg uas muab qhov tseeb los, thiab nws yog tus neeg uas muab txoj kev rau nej taug. Tsis yog nej tseem nrhiav tsis tau cov kev taug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb no li los? Yog tsis muaj Yexus tes hauj lwm, neeg ntiaj teb yuav nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los, tab sis yog tsis muaj tus los yug tshiab hnub no, cov uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo los sis nkag mus rau hauv tiam tshiab. Yog tsis muaj tus neeg dog dig no los, nej yuav tsis muaj hnub yuav muaj lub cib fim los pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis nej yeej tsis tsim nyog pom, vim nej tag nrho zoo li tej khoom uas twb tsim nyog muab rhuav pov tseg ntev los lawm. Vim yog qhov kev yug dua tshiab zaum ob ntawm Vajtswv, Vajtswv thiaj tau zam txim rau nej thiab muaj kev hlub tshua rau nej. Tsis hais dab tsi li, cov lus uas Kuv yuav tsum muab tso tseg rau nej rau thaum kawg ces yeej tseem yog cov no: Tus neeg dog dig no, tus uas yog Vajtswv los yug dua tshiab, mas tseem ceeb heev rau nej. Qhov no yog yam loj kawg nkaus ua Vajtswv tau tsim tib neeg tiav lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply