Nws Puas Muaj Tseeb Uas Tag Nrho Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Cov Lus Puav Leej Nyob Rau Hauv Vajluskub?

February 27, 2022

Tus Cawm Seej Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm los thiab tab tom ua hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab Nws tau nthuav tawm ntau phlom lo lus. Nws tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tsev los cawm thiab yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv tiag tiag. Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, yog ib phau ntawv uas hais txog Nws cov lus, twb muaj nyob rau saum huab cua lawm. Nws tsis yog tsuas ua rau lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg tshee hnyo xwb, tiam sis tag nrho lub ntiaj teb huv si. Ib txhia ntawm cov uas nyiam qhov tseeb thiab ntshaw Vajtswv qhov kev tshwm sim, uas nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua pab ntseeg, twb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm, thiab pom tias cov lus ntawd yog qhov tseeb thiab yog Vajntsujplig cov lus hais. Lawv twb tau hnov Vajtswv lub suab, lees tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas twb rov qab los lawm, thiab los nyob rau tom hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv lawm. Ib yam li Tswv Yexus tau hais lawm tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Tab sis txawm muaj ntau tus uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab kab li kev cai ntseeg lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, cov lus ntawd muaj hwj chim thiab muaj cai heev los xij, vim Nws cov lus tsis yog teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv thiaj li tsis kam lees txais cov lus ntawd. Lawv ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub lawm, thiab yeej tsis pom muaj nyob rau sab nraud li. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tab sis vim cov lus ntawd tsis nyob rau hauv phau Vajluskub, cov lus ntawd yuav ua li cas rau Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus? Thiab ib txhia, thaum pom tias cov tswv cuab ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyeem Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv es tsis nyeem phau Vajluskub, lawv teem txim rau qhov no, hais tias dhau ntawm phau Vajluskub lawm ces yog kev ntxeev siab rau tus Tswv, tias nws yog txoj kev ntseeg tsis yog xwb. Qhov no ua rau kuv nco txog cov neeg Yudais cov Falixais, uas tau txiav txim, teem txim, thiab tawm tsam Tswv Yexus vim hais tias Nws tes hauj lwm thiab cov lus muaj ntau dua rau hauv lawv phau Vajluskub lawm es thiaj li tsis hu Nws ua Mexiyas. Lawv haj tseem muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab, thaum kawg lawv thiaj li raug Vajtswv rau txim thiab teem txim, ua rau haiv neeg Yixayees puas tsuaj. Qhov no yog ib txoj kev xav uas ua rau muaj kev kawm! Niaj hnub nim no ntau tus tib neeg ntawm sab kev ntseeg pheej hais tias Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv Vajluskub, thiab yeej tsis pom muaj nyob rau sab nraud li. Lawv tsis lees paub thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus, tuav rawv lub tswv yim uas yuam kev no. Ib txhia haj tseem lees hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab, tab sis tseem tsis tshawb nrhiav cov lus ntawd li, vim li ntawd lawv thiaj li plam lub hwv tsam los txais tos tus Tswv ua ntej tej kev puas tsuaj. Tu siab heev, lawv tau poob rau hauv tej kev puas tsuaj lawm. “Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv Vajluskub, thiab yeej tsis pom nyob rau sab nraud li.” Lub tswv yim no tau ua rau ntau tus tib neeg uas suav tsis txheeb plam lawv lub hwv tsam los txais tos tus Tswv lawm, ua rau lawv puas tsuaj yam tsis pom qab hais li. Lub tswv yim no yuam kev rau qhov twg tiag tiag ma? Kuv yuav qhia yam kuv paub txog qhov ntawd.

Ua ntej peb tshawb kom meej txog qhov ntawd, cia peb cais kom meej tias Vajluskub los qhov twg los tso. Phau Vajluskub ntawd muaj ob phau xws li: Phau Vajluskub Qub, thiab phau Vajluskub Tshiab. Cov Yudais ntseeg Yehauvas, thiab siv phau Vajluskub Qub. Hos cov Ntseeg Vajtswv uas ntseeg Tswv Yexus siv phau Vajluskub Tshiab. Tag nrho phau Qub thiab phau Tshiab puav leej yog tib neeg muab coj los tso ua ke ntau pua xyoo tom qab Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tag lawm. Phau Vajluskub tsis tau poob saum ntuj los, thiab Vajtswv tus kheej yeej tsis tau sau kiag phau Vajluskub ntawd es muab cev rau peb li. Nws yog cov thawj coj ntawm sab kev ntseeg thaum lub sij hawm ntawd tau koom tes muab coj los tso ua ke xwb. Lawv yeej muaj Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev coj kev—yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav li. Txij li thaum tib neeg tau muab phau Vajluskub coj los tso ua ke lawm, yeej tsis muaj hnub uas phau Vajluskub Qub yuav muaj lub ntsiab nyob rau phau Vajluskub Tshiab li, thiab yeej tsis muaj hnub uas phau Vajluskub Tshiab muaj nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg li. Qhov ntawd yog vim hais tias tib neeg tsis pom yav tom ntej. Txhua nqe thiab txhua phau ntawv uas tau muab coj los sau ua phau Vajluskub yog raug xaiv los xwb, tsis yog tag nrho cov yaj saub los sis cov tub txib tej ntawv sau yuav puav leej muab tso rau hauv phau Vajluskub. Muaj ob peb phau ntawv raug hlalos sis raug tshem tawm lawm. Tab sis qhov ntawd tsis yog teeb meem. Vim phau Vajluskub ntawd yog tib neeg muab coj los tso ua ke xwb, es thiaj li muaj tej phau raug xaiv, tej phau raug tshem tawm, thiab tej phau raug hla. Qhov tib neeg ua yuam kev nyob rau hauv qhov no mas yog pheej hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub lawm, cuag nkaus li txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua puav leej nyob rau hauv txhua tiam ntawd lawm. Qhov no yog teeb meem dab tsi? Ib txhia yaj saub cov phau ntawv mas tsis tau muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub, thiab ob peb phau ntawv uas peb paub, xws li Enauj phau ntawv thiab Exalas phau ntawv tsis nyob rau hauv phau Vajluskub. Yog li ntawd peb thiaj li paub tseeb hais tias yuav tsum muaj lwm tus tub txib cov phau ntawv uas tsis tau muab coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab, tsis tau hais tias Tswv Yexus qhuab qhia tau peb xyoos ntau ntawd mas tau hais ntau yam heev, tab sis muaj me ntsis hais li ntawd nyob rau hauv phau Vajluskub. Raws li tus tub txib Yauhas tau hais tias, “Thiab kuj muaj ntau yam uas Yexus ua, qhov uas, ntshe yog muab txhua yam sau tseg mas, Kuv xav hais tias ntshe lub ntiaj teb kiag los yuav ntim tsis tag cov ntawv uas tsim nyog sau” (Yauhas 21:25). Nws meej lawm hais tias phau Vajluskub teev Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus tsis tag! Peb yeej paub tseeb lawm hais tias tsis hais phau Qub los sis phau Tshiab puav leej muaj tag nrho lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus nyob rau tiam ntawd. Qhov no yog ib qho muaj tseeb uas txhua tus puav leej lees paub. Muaj ntau tus tib neeg hauv lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg tsis to taub phau Vajluskub los sis qhov phau Vajluskub ntawd raug muab coj los tso ua ke tau li cas. Lawv ntseeg hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub, yog li ntawd lawv thiaj li tsis lees paub thiab teem txim rau txhua yam uas tsis nyob rau hauv phau Vajluskub. Qhov ntawd puas haum raws li tej uas muaj tseeb nyob rau hauv keeb kwm? Qhov ntawd tsis yog kev txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tiag tiag lod? Nws tsis yog tawm tsam Vajtswv lod? Phau Vajluskub raug muab coj los tso ua ke tom qab yam uas muaj tseeb lawm thiab nws yog tib neeg muab coj los tso ua ke ntag, yog li ntawd tib neeg muab Vajtswv theem hauj lwm tom ntej coj los tso rau hauv phau Vajluskub tau li cas? Qhov ntawd yeej tsis muaj hnub ua tau li, vim tib neeg tsis muaj lub hwj chim pom yav tom ntej. Cov uas muab phau Vajluskub Qub coj los tso ua ke ntawd tsis muaj sia nyob rau tiam Tswv Yexus thiab lawv tsis tau ntsib tsis tau pom Tswv Yexus tes hauj lwm. Lawv muab Nws tes hauj lwm thiab cov lus, thiab cov tub txib cov phau ntawv coj los tso rau hauv phau Vajluskub Qub ua ntej sij hawm tau li cas? Yeej ua tsis muaj hnub ua tau li ntawdli thiab uas cov uas muab phau Vajluskub Tshiab coj los tso ua ke ntawd muab Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus uas nyob rau tiam kawg, uas tom qab 2,000 xyoo, coj los tso rau hauv phau Vajluskub ua ntej sij hawm. Niaj hnub nim no tag nrho lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg twb pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus lawm. Ib txhia tau tshawb xyuas cov lus ntawd thiab lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puav leej yog qhov tseeb thiab muaj hwj chim. Tab sis vim phau Vajluskub tsis muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab Nws lub npe, thiab Nws cov lus thiab lub npe tsis pom nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv thiaj li tsis lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Vajtswv Tus Kheej qhov kev tshwm sim. Lawv qhov yuam kev mas tsis zoo ib yam nkaus li cov Falixais qhov thaum cov Falixais ntawd tawm tsam thiab teem txim rau Tswv Yexus thiab lod? Cov Falixais xav hais tias vim Tswv Yexus lub npe tsis yog Mexiyas, thiab Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsis haum rau lawv phau Vajluskub, lawv thiaj li tsis lees paub tias Nws yog tus Mexiyas. Niaj hnub nim no cov tib neeg ntawm sab kab lis kev cai ntseeg pom hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tsis tau hais tseg txog yav tom ntej nyob rau hauv phau Vajluskub thiab Nws cov lus los kuj tsis pom muaj nyob rau hauv ib yam nkaus thiab, yog li ntawd lawv thiaj li tsis lees paub thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus. Lawv rov qab ua txhaum dua los ntawm kev muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig zaum tas zaum thiab. Qhov tseeb tiag, txawm phau Vajluskub tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus ntawm tiam kawg los xij, muaj tej lus faj lem hais tseg txog yav tom ntej txog Vajtswv lub npe tshiab nyob rau tiam kawg, xws li nqe no nyob rau hauv Yaxayas hais tias: “Thiab Lwm Haiv Neeg yuav pom koj txoj kev ncaj ncees, thiab txhua tus vajntxwv yuav pom koj lub yeeb koob: thiab koj yuav raug tis ib lub npe tshiab, uas yog Yehauvas lub qhov ncauj tis ntag(Yaxaya 62:2). Thiab peb pom nyob rau hauv qhov Qhia Tshwm hais tias: “Tus uas kov yeej yog tus Kuv yuav muab tsa ua ib tug ncej tse rau hauv Kuv tus Vajtswv lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis raug tshem tawm mus li, thiab Kuv yuav sau rau saum nws lub npe ntawm kuv tus Vajtswv, thiab lub npe ntawm lub nroog ntawm Kuv tus Vajtswv, thiab Kuv yuav sau rau saum nws Kuv lub npe tshiab(Qhia Tshwm 3:12). “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, qhov Pib thiab qho kawg, uas yog, thiab uas yog dhau los lawm, thiab uas tseem yuav los rau yav tom ntej, tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Qhia Tshwm 1:8). “Haleluyas: vim tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav(Qhia Tshwm 19:6). Phau Valuskub kuj tau hais tseg txog yav tom ntej hais tias Vajtswv hais lus ntau dua thiab ua dej num ntau dua nyob rau tiam kawg, xws li Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). Kuj muaj ib qho ceeb toom uas tshwm nyob rau hauv qhov Qhia Tshwm xya zaus hais tias: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2, 3). Qhov kev Qhia Tshwm kuj faj lem hais tias Vajtswv yuav qhib phau ntawv zais nyob rau tiam kawg. Yeej meej tseeb lawm hais tias, Vajtswv tau hais tseg txog yav tom ntej los hais lus rau cov ntseeg uas nyob rau tiam kawg thiab coj tib neeg ntiaj teb los rau hauv txhua qhov tseeb. Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus uas ua rau tiam kawg no tshwm rau hauv phau Vajluskub ua ntej tau li cas? Yeej tsis muaj hnub ua tau li! Tag nrho cov lus faj lem thiab tej uas muaj tseeb tiag no, vim li cas ntau tus tib neeg dig muag tseem ho muaj lub ntsiab muag hlaws hlo, txiav txim thiab pheej nias qees tias Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab yeej tsis pom nyob rau sab nraud li? Yeej meej tseeb lawm hais tias, qhov muaj kev chim siab los txiav txim thiab tawm tsam Vajtswv tam sim no uas Nws tau tshwm sim thiab tab tom ua hauj lwm ntawd, cov tib neeg no tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis to taub qhov tseeb ib qho me me li. Lawv raug Vajtswv teem txim thiab rhuav tshem, thiab lawv twb poob mus rau tej kev puas tsuaj lawm. Qhov no tiav raws li cov nqe Vajluskub uas hais tias: “Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21). “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6).

Cia peb los saib ib txhia ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tej yam uas teev tseg rau hauv Vajluskub mas muaj tsis tag; lawv tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tag nrho. Plaub Txoj Moo Zoo muaj tsawg tshaj li ib puas tshooj ua ke, uas yog sau txog ib co xwm txheej uas muaj ciaj ciam kawg, xws li Yexus cem foom tsob txiv cev, Petus peb qho kev tsis lees tus Tswv, Yexus tshwm los rau cov thwj tim tom qab Nws qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab ciaj sawv rov los, kev qhia txog kev yoo mov, kev qhia txog kev thov Vajtswv, kev qhia txog kev sib nrauj, kev yug thiab kev taug caj ces ntawm Yexus, Yexus qhov kev tsa cov thwj tim, thiab lwm yam ntxiv mus. Txawm li cas los xij, tib neeg muab tej ntawd saib li tej khoom muaj nqis, tseem muab tes hauj lwm niaj hnub no coj los piv rau tej ntawd thiab. Lawv tseem ntseeg hais tias tag nrho tes hauj lwm Yexus ua nyob rau hauv Nws lub neej mas tsuas muaj ntau npaum li ntawd xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no xwb thiab tsis muaj dab tsi tshaj li. Qhov no tseem tsis yog tsis muaj qab hau li thiab lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)).

Thaum kawg, qhov twg loj dua: Vajtswv los sis Vajluskub? Vajtswv tseem yuav tsum tau ua hauj lwm raws nraim li Vajluskub thiab lod? Puas yog hais tias Vajtswv yeej tsis muaj cai hla dhau Vajluskub li no mas? Vajtswv yeej ncaim tsis tau Vajluskub thiab ua lwm yam hauj lwm li lod? Vim li cas Yexus thiab Nws cov thwj tim ho tsis ua raws li tej kev cai Xanpatau li mas? Yog Nws tseem yuav tau xyaum ua raws li qhov kaj ntawm txoj cai Xanpatau thiab ua raws nraim li tej kev cai ntawm Vajluskub Qub, vim li cas Yexus ho tsis khaws tej kev cai Xanpatau tom qab Nws los lawm, tab sis ho ntxuav ko taw, qhwv tob hau, ntais ncuav, thiab hais cawv mas? Tsis yog tej no yeej tsis muaj nyob rau hauv tej kev cai hauv Vajluskub Qub li lod? Yog Yexus hwm phau Vajluskub Qub, vim li cas Nws ho tsis ua raws li tej kev qhuab qhia no mas? Koj yuav tsum paub qhov twg los ua ntej, Vajtswv los sis phau Vajluskub! Twb yog tus Tswv ntawm hnub Xanpatau lawm, ua Nws tseem tsis yog tus Tswv ntawm phau Vajluskub thiab lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (1)).

Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (4)).

Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawm lawm thiab tau xaiv lwm cov xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg no, Nws ua txuas ntxiv mus rau Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab txuas ntxiv rau tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua ces tsis yog keeb kwm, vim tam sim no yog tam sim no, thiab tseem tsis tau rais mus ua yav tag los. Tib neeg tsis paub hais tias Vajtswv twb tau ua tes hauj lwm loj dua, tshiab dua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau sab nraud ntawm Yixayee, hais tias nws twb tau mus dhau deb tshaj ntawm tus ciaj ciam ntawm Yixayee lawm, thiab tau dhau qhov uas tej xib fwb cev Vajtswv lus tej lus qhia txog yav tom ntej lawm, thiab tes hauj lwm tshiab dua uas dhau mus tshaj ntawm Yixayee mus lawm, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav xav tau los sis pom tau hauv nruab siab li. Vajluskub yuav ua cas ntim tau tej lus teev tseg uas qhia meej npaum li ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab. … Vim muaj ib txoj kev uas siab dua lawm, vim li cas tseem ho yuav kawm txog txoj kev ua qis dua thiab dua caij nyoog tag lawm? Vim twb muaj tej lus hais tawm uas tshiab dua lawm, thiab tej hauj lwm tshiab dua lawm, vim li cas tseem pheej ua neej nrog rau tej lus teev txog tej keeb kwm qub? Cov lus hais tawm tshiab muaj cuab kav yuav pab cuam tau rau koj, uas ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog tes hauj lwm tshiab; tej ntaub ntawv teev tseg qub tsis muaj cuab kav yuav ua tau kom koj txaus siab hlo, ua kom tau tej yam uas koj xav tau tam sim no rau koj, ces ua tau pov thawj qhia hais tias lawv tsuas yog keeb kwm xwb, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm no thiab lus sij hawm no. Txoj kev siab tshaj plaws ces yog tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, thiab nrog rau tes hauj lwm tshiab, ces tsis hais txoj kev ntawm yav tag los yuav siab npaum li cas li, nws yeej tsuas tseem yog keeb kwm uas tib neeg tig rov qab mus saib xwb, thiab tsis hais nws qhov nuj nqis yuav zoo li cas thaum muab piv rau li, nws yeej tsuas tseem yog txoj kev qub xwb. Txawm hais tias nws yuav raug muab sau teev tseg nyob rau hauv ‘phau ntawv dawb huv,’ los txoj kev qub yeej tseem yog keeb kwm xwb; txawm hais tias tsis muaj lus teev tseg nyob rau hauv ‘phau ntawv dawb huv,’ los txoj kev tshiab ces yog qhov ntawm no thiab tam sim no. Txoj kev no yuav cawm tau koj, thiab txoj kev no yuav hloov tau koj, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (1)).

Qhov tseeb uas kuv xav piav qhia rau ntawm no ces yog li no: Yam uas Vajtswv yog thiab muaj yog yam muaj mus tag ib txhis thiab tsis muaj chaw kawg. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia thiab txhua tsam yam; tsis muaj ib yam raug tsim tawm los muaj peev xwm piav tau txog Nws li. Thaum kawg, kuv yuav tsum ceeb toom rau txhua tus txuas ntxiv tias: Txhob txwv Vajtswv rau hauv tej phau ntawv, rau hauv cov lus, los sis hauv Nws cov lus hais tawm dhau los ntxiv dua li lawm. Nws tsuas muaj ib lo lus los piav qhia txog tus xeeb ceem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb: tshiab. Nws tsis nyiam taug tej qub kev los sis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua; tshaj qhov no lawm, Nws tsis xav kom tib neeg pe hawm Nws los ntawm qhov muab Nws txwv rau hauv qee tus ciaj ciam. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nqe Lus Xaus).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais meej tseeb lawm, tsis yog lod? Phau Vajluskub tsuas yog ib phau teev txog Vajtswv ob theem hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb. Nws yog ib phau ntawv keeb kwm xwb, thiab nws yeej sawv cev tsis tau rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus li. Vajtswv yog tus Tswv Tsim, yog lub hauv paus ntawm tib neeg lub neej txoj sia. Nws twb tau hais lus thiab ua hauj lwm los tau ib txhiab xyoo lawm, thiab Nws yog ib lub hauv paus txhawb nqa tib neeg ntiaj teb uas tsis paub nkees li, ib txwm coj peb mus rau tom hauv ntej xwb. Nws cov lus yog lub qhov dej txhawv ntawm cov dej cawm txoj sia, uas ntws tas li. Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus mas yeej tsis muaj ib tug tib neeg los sis ib yam twg yuav txwv tau li, phau Vajluskub haj yam txwv tsis tau. Nws yeej tsis tau tso tseg kev hais lus ntxiv thiab kev ua hauj lwm tshiab raws li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tib neeg ntiaj teb tej kev cheem tsum li. Vajtswv Yehauvas tau muab ib txoj kev cai los coj tib neeg ntiaj teb lub neej txoj sia hauv ntiaj teb nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thaum tsis tau muaj phau Vajluskub kiag li. Tswv Yexus tau qhuab qhia txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab ua tes dej num ntawm kev txhiv dim, tau hais tshaj phau Vajluskub Qub lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau tiam kawg thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tsev. Nws twb tau qhib xya lub hom thwj thiab nthuav thooj ntawv ntawd lawm, nthuav txhua qhov tseeb uas cawm thiab yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv tag nrho. Qhov no yog ib theem hauj lwm tshiab uas siab dua tau ua tiav nyob rau hauv lub hauv paus ntawm txoj kev txhiv dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws yog tes hauj lwm uas tshiab dua thiab muaj qab hau dua, thiab tej zaum yeej tsis tau tshwm nyob rau hauv phau Vajluskub ua ntej li. Peb pom tau los ntawm qhov no hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tshiab tas li thiab yeej tsis qub li, mus rau tom ntej tas li, yeej tsis rov qab li. Nws tes hauj lwm tshiab zoo dua yam uas muaj nyob rau hauv phau Vajluskub, muab ib txoj hauv kev tshiab thiab qhov tseeb uas haj yam siab dua rau tib neeg. Yog li ntawd peb txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem ntseeg raws li phau Vajluskub nkaus xwb, thiab peb yeej hais tsis tau hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub lawm. Peb yuav tsum nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kom tau txais kev txhawb nqa thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv cov lus tam sim no. Ib yam li Qhia Tshwm hais tias: “Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus(Qhia Tshwm 14:4). Cov no yog cov nkauj xwb ntse uas tau mus koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim nyob rau tiam kawg.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb tau ua Nws tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg tau 30 xyoo lawm thiab Nws tau nthuav tawm ntau phlom lo lus heev. Nws cov lus hais mas muaj ntau heev thiab tsis tu ncua ib yam dab tsi li. Cov lus ntawd nthuav tawm tej kev zais tob hauv phau Vajluskub nrog rau txhua yam kev zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo, xws li Nws tej hom phiaj ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb, qhov Ntxwgnyoog ua rau tib neeg qias vuab tsuab li cas, qhov Vajtswv cawm tib neeg ntiaj teb dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim ib kauj ruam zuj zus li cas, qhov Vajtswv ntxuav tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab ua kom tib neeg dawb huv los ntawm tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv li cas, qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num txiav txim nyob rau tiam kawg, tej kev zais tob txog cov kev yug los ua neeg thiab Nws cov npe, zaj lus tseeb ntawm phau Vajluskub, yam uas yuav tshwm sim rau txhua hom tib neeg, tib neeg ntiaj teb txoj hau kev kawg, thiab qhov Khetos lub nceeg vaj raug lees paub nyob rau hauv ntiaj teb li cas. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj txiav txim thiab qhia qhov tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab thiab lawv txoj kev tawm tsam Vajtswv tawm thiab, uas yog tus yeeb yam phem. Nws qhia peb txoj kev kom khiav dim txoj kev txhaum thiab raug Vajtswv cawm kom dim tiag tiag, xws li yuav lees txim hloov dua siab tshiab li cas tiag tiag, yuav tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua raws li qhov tseeb li cas, yuav ua ib tug neeg ncaj ncees li cas, yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas, yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas, yuav tau txais kev paub txog thiab kev zwm rau Vajtswv, hlub Vajtswv li cas, thiab lwm yam ntxiv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus muaj ntau yam ntxiv thiab siab dua Vajtswv cov lus uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, thiab cov lus ntawd puav leej yog qhov tseeb uas peb yuav tsum muaj thiaj li yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Cov lus ntawd qhib tau tib neeg lub qhov muag thiab ua tau tiav yam tsis txaus ntseeg li, thiab qhia ib txoj hauv kev rau peb xyaum ua txhua yam. Nyob rau hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas, peb nrhiav tau txhua lo lus teb thiab qhov kev daws tag nrho peb tej kev daig duj dheev thiab cov lus nug nyob rau hauv peb txoj kev ntseeg. Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv uas los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los yog phau Vajluskub rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws yog txoj kev uas tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis uas Vajtswv tau muab pub rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Vim txoj kev noj, kev haus, thiab kev xyaum ua raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, kev raug txiav txim, raug rau txim los ntawm Nws cov lus thiab kev to taub qee qhov tseeb, cov neeg Vajtswv xaiv thiaj li tau txais txoj kev to taub tseeb txog Vajtswv. Lawv tus moj yam qias vuab tsuab raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv mus rau ntau qib heev lawm, thiab thaum kawg lawv khiav plaws ntawm tej pob caus kev txhaum thiab hais lus tim khawv txog txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Lawv yog cov kov yeej uas Vajtswv tau npaj tiav ua ntej tej kev puas tsuaj lawm. Txawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe, tes hauj lwm, thiab cov lus tsis raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub los xij, tab sis tawg paj txi txiv, tej txiaj ntsim uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus ua tiav tiag tiag ntawd yog tiav raws li phau Vajluskub tej lus faj lem tag nrho. Tam sim no muaj tej yeeb yaj duab thiab yeeb yaj kiab uas hais txog cov neeg Vajtswv xaiv tej lus tim khawv nyob rau saum huab cua lawm, ua tim khawv rau lub ntiaj teb txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas zoo li ib txoj kev kaj tshaj, uas ci ntsa iab Sab Hnub Tuaj mus rau Sab Hnub Poob, ci thoob plaws lub ntiaj teb. Cov tib neeg uas nyob rau txhua ces kaum ntawm lub ntiaj teb uas nyiam qhov tseeb tab tom tshawb nrhiav txoj kev tseeb coob zuj zus ntxiv, thiab tig los rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Qhov no yog ib nthwv dej loj uas tab tom kuav lub ntiaj teb yam tsis muaj lub zog twg cheem tau li. Ib yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tais, “Muaj ib hnub twg, thaum tag nrho lub qab ntuj khwb tig rov qab los rau Vajtswv, qhov chaw nruab nrab ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub ntiaj teb yuav ua raws li Nws cov lus qhia; lwm qhov, qee tus neeg yuav siv xov tooj, qee leej yuav caij dav hlau, qee leej yuav caij nkoj hla hiav txwv, thiab qee tus yuav siv le xawj kom tau txais Vajtswv cov lus qhia. Txhua leej txhua tus yuav tau txais kev hlub, thiab ntshaw heev, lawv txhua tus yuav los ze rau Vajtswv, thiab tuaj sib sau ua ke rau ntawm Vajtswv, thiab txhua tus yuav pe hawm Vajtswv—thiab txhua yam no yuav yog Vajtswv li dej num. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv yeej yuav tsis rov qab pib dua nyob rau lwm qhov lawm. Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug nthuav tawm thiab thaum Vajtswv tau txais yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm ‘tus tib neeg zoo li ib txwm no.’ Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? … Thaum tag nrho lub nceeg vaj muaj kev zoo siab hnub ntawd yog hnub yeeb koob ntawm Vajtswv, thiab leej twg los xij peem uas los cuag nej thiab tau txais Vajtswv txoj xov zoo yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab cov teb chaws thiab cov neeg uas ua li no yuav tau koob hmoov thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, ‘Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm). Tiam Lub Nceeg Vaj yog Tiam Txoj Lus. Vajtswv tab tom siv Nws cov lus los txeeb tib neeg ntiaj teb, yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv, thiab cawm tib neeg ntiaj teb, thiab tau npaj tiav ib pab kov yeej lawm. Qhov no qhia tag nrho txog txoj kev muaj cai thiab muaj hwj chim ntawm Vajtswv cov lus. Tab sis lub ntiaj teb ntawm sab kab li kev cai ntseeg tuav rawv phau Vajluskub xwb, tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv li. Cov tib neeg no daig nyob rau hauv lawv lub qub neej ntawm txoj kev txhaum, kev lees txim, thiab rov qab ua txhaum dua, thiab twb raug Vajtswv tes hauj lwm rhuav tshem lawm, poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj, quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Lawv tseem tos tus Tswv los rau saum ib tauv fuab thiab qaws lawv mus rau saum lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej kom tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev ntshaw heev lod? Ib yam li Tswv Yexus tau hais tias, “Tshawb tej nqe Vajluskub; vim nyob rau hauv lawv mas nej xav hais tias nej muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis: thiab lawv yog cov uas hais lus ua pov thawj txog Kuv. Thiab koj yuav tsis los cuag Kuv, kom koj thiaj li muaj txoj sia(Yauhas 5:39–40). Cov uas tuav rawv phau Vajluskub yuav tsis tau txais qhov tseeb los sis txoj sia. Tsuas yog cov uas ntseeg Khetos, cov uas raws thiab zwm rau Khetos xwb thiaj li yuav tau txais qhov tseeb thiab txoj sia. Tus Khetos ntawm tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tam sim no tab tom nthuav qhov tseeb tawm los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb tag nrho. Yog peb xav tau qhov tseeb thiab txoj sia, peb yuav tsum ua kom tshaj qhov phau Vajluskub thiab ua raws li Vajtswv cov hneev taw, lees txais thiab zwm rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv. Qhov ntawd xwb thiaj li yog tib txoj hau kev khiav kom dim txoj kev txhaum thiab raug Vajtswv cawm dim tiag tiag, thiab yog tib txoj hau kev uas raug Vajtswv tiv thaiv kom dhau tej kev puas tsuaj, thiab tau nkag mus rau hauv Nws lub nceeg vaj xwb. Cov uas tsis tso phau Vajluskub tseg, tab sis daig nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus yav dhau los, cov uas tsis kam lees txais txoj kev tseeb uas Vajtswv muab pub rau peb nyob rau tiam kawg, yuav plam tag nrho Vajtswv tes hauj lwm uas cawm tib neeg ntiaj teb tag nrho, thiab tsuas yuav poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj thiab raug rau txim nkaus xwb. Ib yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem caum cuag Nws, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Cia peb los xaus nrog lwm nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas hais tias: “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply