Peb Tej Kev Txhaum Raug Zam Txim Lawm—Tus Tswv Puas Yuav Coj Peb Ncaj Qha Mus Rau Hauv Nws Lub Teb Chaws Thaum Nws Rov Los?

November 5, 2021

Tej kev puas tsuaj tsuas pheej loj zuj zus thiab cov ntseeg txhua tus puav leej kub siab lug tos tus Tswv Cawm qhov rov los xwb, qhov xav kom raug coj mus rau saum ntuj mus ntsib nrog tus Tswv hauv lawv tus npau suav thiab kom khiav dim txoj kev txom nyem ntawm tej kev puas tsuaj uas niaj hnub loj tuaj. Vim li cas lawv thiaj li ntseeg siab nyob tos tus Tswv Yexus nqi los thiab qaws lawv mus cuag Nws ua luaj li? Lawv ntseeg tias txij thaum lawv tej kev txhaum raug zam txim los ntawm lawv txoj kev ntseeg tus Tswv Yexus lawm, ces tus Tswv yuav tsis pom lawv muaj kev txhaum ntxiv, lawv muaj txhua yam uas lawv xav tau, thiab yuav raug coj ncaj qha mus rau lub teb chaws thaum tus Tswv los. Tab sis qhov ua rau muaj ntau tus tsis to taub mas yog qhov uas tej kev puas tsuaj loj twb los txog lawm, yog li vim li cas tus Tswv thiaj li tseem tsis tau los li? Muaj ntau tus thiaj li pib xav paub tias seb tus Tswv yuav los los sis tsis los tiag tiag. Yog tsis los lawm, tsis yog qhov ntawd txhais tau tias lawv tuaj yeem poob mus rau txoj kev puas tsuaj thiab tuag tau txhua lub sij hawm lod? Muaj ntau tus xib fwb tam sim no hais tias tus Tswv yuav los rau ntu nruab nrab los sis thaum kawg ntawm tej kev puas tsuaj, tsis paub yuav qhia qhov ntawd li cas ntxiv lawm. Tab sis qhov ntawd puas yog? Lub kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis tau txais tos tus Tswv li, tab sis qhov ntawd puas txhais tias Nws tsis tau los? Peb txhua tus puav leej paub tias tus Tswv tau cog lus tseg tias Pawg Ntseeg Fislasdefias yuav raug qaws mus ua ntej tej kev puas tsuaj los txog thiab Nws yuav tiv thaiv lawv los ntawm txoj kev txom nyem hauv tej kev puas tsuaj. Tus Tswv puas yuav ua tsis raws li Nws cov lus cog tseg tiag tiag? Yeej tsis ua li. Muaj tseeb tus Tswv tsis tau los nyob rau saum ib tauv fuab los coj cov ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej li tib neeg xav, tab sis peb txhua tus puav leej paub tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv xwm yeem tias Nws twb rov qab los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, kev nthuav tawm txog ntau qhov tseeb, thiab kev ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Cov neeg los ntawm txhua pawg ntseeg uas nyiam qhov tseeb tau hnov txog Vajtswv lub suab hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau tig los mus cuag Nws lawm, raug coj los nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv, noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub, koom rau Tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Lawv tau ntsib tau pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv thiab muaj lus tim khawv khov kho lawm. Lawv nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xyiv fab hlo qhuas Nws. Muab piv rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tus yam ntxwv ntshai tej kev puas tshuaj uas tsis muaj hnub kawg, qhov no yog hmo ntuj thiab nruab hnub. Muaj ntau tus ntseeg tab tom xav tias, puas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ua tim khawv rau no yog tus Tswv rov los lawm? Puas yog tus Tswv tab tom ua ib kauj ruam ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg tiag tiag? Tab sis muaj ntau tus tseem muaj tej kev ua xyem xyav, tias, “Tus Tswv twb zam txim rau kuv tej kev txhaum tag lawm thiab Nws tsis pom kuv yog ib tug neeg txhaum lawm. Nws yuav tsum coj kuv ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej thaum Nws rov qab los. Vim li cas Nws thiaj li tsis qaws kuv mus kiag, tab sis ho yuav ua ib kauj ruam ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg?” Hnub no cia peb los tshawb xyuas txog lub ncauj lus no me ntsis tso. Puas yog kev raug zam txim ntawm peb tej kev txhaum txhais tau tias peb tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws?

Ua ntej, cia peb los saib tso yog tias muaj ib lub hauv paus twg nyob rau hauv phau vajluskub hais txog rau lub tswv yim tias cov uas raug zam txim ntawd tuaj yeem nkag ncaj qha mus rau lub teb chaws tau. Puas muaj tej lus los ntawm tus Tswv los txhawb rau qhov no? Tus Tswv Yexus tau hais tias cov uas lawv tej kev txhaum raug zam txim ntawd puas tuaj yeem ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thaum twg? Tus Vajntsujplig tsis tau hais tias yuav cia ib tug neeg ncaj qha mus rau lub teb chaws, tib yam thiab. Vim tsis muaj lub hauv paus nyob rau hauv phau vajluskub los sis tsis muaj cov lus los ntawm tus Tswv los ua pov thawj, vim li cas tib neeg thiaj li tuag siab hlo xwb xwb tias lawv yuav raug qaws mus thaum tus Tswv los? Qhov ntawd tsis muaj qab hau hlo li. Tus Tswv tau muab qhov no hais tseeb lawm txog tus uas tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej: “Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam(Mathai 7:21). Los ntawm qhov no, peb tuaj yeem paub tseeb tias kev raug zam txim rau ntawm nws tus kheej xwb tsis tau txaus rau nkag mus rau hauv lub teb chaws. Vim li cas thiaj li tsis tau txaus? Qhov tseem ceeb, mas vim tias kev raug zam txim ntawm tej kev txhaum tsis txhais tias koj raug ntxuav kom dawb huv, tias koj zwm rau Vajtswv, los sis tias koj ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Peb txhua tus puav leej tau pom tseeb lawm tias txawm tias cov ntseeg uas lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm los yeej tseem muaj kev dag, kev coj tsis ncaj, kev nkhaus thiab txawj dag yam tsis tu ncua li. Lawv mas khav theeb, thiab yuav tsis mloog leej twg li thaum lawv muaj kev paub txog phau vajluskub me ntsis lawm. Lawv peem rau lub hwj chim thiab nyiaj txiag xwb thiab ua neej nyob rau txoj kev txhaum lawv tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm los. Qhov no qhia tseeb lawm tias txawm tias raug zam txim lawm los xij, tib neeg mas tseem qias neeg thiab qias vuab tsuab, thiab ua txhaum txhua lub sij hawm. Tsis yog tias lawv tsis lees txais thiab tsis zwm rau qhov tseeb xwb, tab sis lawv txiav txim thiab tawm tsam Vajtswv. Tsus zoo ib yam li Cov Neeg Falixais, lawv cem, txiav txim, thiab thuam tus Tswv, thiab haj tseem rov muab Nws coj mus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig duab thiab. Qhov no ua pov thawj tau tias tib neeg tej kev txhaum yuav raug zam txim, tab sis peb mas tseem qias neeg thiab qias vuab tsaub, thiab peb lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab mas nyob rau qhov tawm tsam Vajtswv. Vajtswv cov lus hais tias, “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). “Txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv(Henplais 12:14). Yog li, cov uas ua neej nyob rau hauv txoj kev txhaum ntawd mas tsis tsim nyog rau lub teb chaws—qhov no mas tsis muaj qhov xyem xyav li, thiab raug txiav txim tag nhro los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab dawb huv lawm. Tus ntseeg li cas thiaj li yuav muaj cuab kav hais tias lawv dim ntawm txoj kev txhaum lawm, tias lawv yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv thiab tau ua tiav txoj kev dawb huv lawm? Tsis yog ib leeg xwb. Txawm tias cov neeg paub zoo, muaj suab npe ntawm sab ntsuj plig uas tau sau txog ntau txoj hauj lwm ntawm sab ntsuj plig los xij yuav tsis muaj cuab cav hais tias lawv tau tso txoj kev txhaum tseg thiab rais los dawb huv lawm. Qhov tseeb, txhua tus ntseeg ces zoo tib yam xwb, yuav ua lub neej nyob rau tus yam ntxwv ua txhaum rau thaum nruab hnub thiab yuav lees txim rau thaum hmo ntuj, siv zog peem rau txoj kev txhaum. Lawv txhua tus tau ntsib tau pom txoj kev mob yam tsis txaus ntseeg ntawm txoj kev raug cuab los ntawm qhov tuav rawv txoj kev txhaum. Qhov tseeb no qhia txog dab tsi? Nws qhia txog tias cov neeg uas lawv tej kev txhaum raug zam txim lawm los yeej tsis tau khiav dim txoj kev txhaum thiab tsis tau rais los dawb huv, yog li peb tuaj yeem hais nrog qhov paub tseeb tias lawv tsis tsim nyog rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Ib yam li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias, Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). Peb tuaj yeem pom tias tsis muaj lub hauv paus nyob rau hauv phau vajluskub hais txog rau kev nkag mus rau lub teb chaws vim hais tias raug zam txim rau koj tej kev txhaum lawm, tab sis qhov no yog tib neeg txoj kev xav phem huv si.

Thaum txog qhov no, thawj nqe lus nug nyob rau ntawm ntau tus neeg lub siab mas yog, vim qhov ntawd tsis coj peb mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, ces yuav ua li cas? Txoj hau kev mus rau lub teb chaws yog txoj twg? Tus Tswv Yexus hais tias, “Tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam.” Qhov no yog qhov cheem tsum, yam tsis muaj kev ua xyem xyav li. Yog li peb yuav ua li cas thiaj li tuaj yeem ua tiav raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tau nkag mus rau hauv lub teb chaws? Qhov tseeb, tus Tswv Yexus tau taw qhia peb mus rau txoj hau kev los ntev lawm. Cia peb los saib tus Tswv Yexus tej lus faj lem kom to taub zoo tshaj qub. Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). Tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem rau Nws qhov rov los ntau zaus heev lawm, thiab cov nqe no yog Nws cov lus faj lem rau txoj hauj lwm Nws yuav ua thaum Nws rov los, uas yuav nthuav tawm txog ntau qhov tseeb los ua txoj hauj lwm kev txiav txim, yuav coj tib neeg mus cuag txhua qhov tseeb, yuav cawm tib neeg kom puv npo los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog, thiab thaum kawg yuav coj peb mus rau hauv Nws lub teb chaws kom peb thiaj li muaj lub hom phiaj zoo nkauj. Vim li ntawd peb thiaj li yuav tsum tau lees txais tus Tswv txoj hauj lwm kev txiav txim thaum Nws rov los. Kom txog thaum peb tau txais qhov tseeb, peb txoj kev qias vuab tsuab yuav tsis raug yaug kom dawb huv thiab peb tus yeeb yam uas muaj kev txhaum yuav tsis raug daws. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev los tso txoj kev txhaum tseg thiab rais los dawb huv, thiab thiaj li tsim nyog nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Peb tej moj yam qias vuab tsuab yuav tsum raug yaug kom dawb huv txhawm rau daws peb tus yeeb yam uas muaj kev txhaum kom tiav hlo. Peb yuav tsum tso peb tej moj yam qias vuab tsuab tseg kom dim ntawm Ntxwgnyoog lub zog thiab zwm rau Vajtswv thiab ua raws li Nws txoj kev xav. Yog tsis li, peb yuav tsis muaj cai mus rau lub teb chaws. Yog li peb tuaj yeem ntseeg tau tias tsuas yog cov uas raug yaug kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim hauv tiam kawg xwb thiaj li tuaj yeem rais los ua cov uas ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no ua rau pom tias kev lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv hauv tiam kawg mas tsuas yog tib txoj hau kev nkag mus rau lub teb chaws xwb. Cia peb los nyeem ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus ntsig txog rau qhov no. “Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag, thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log, koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab? Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub, nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm, thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm, thiab tsis yog tsis dawb huv. Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas? Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv, kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li, tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus—cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li! Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm: Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li. Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab, ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv; yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv. Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo, vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm, uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb, ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej). “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas meej tseeb zoo tiav log lawm. Tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm kev txhiv dim rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov no mas tsuas zam txim rau tib neeg tej kev txhaum thiab tsuas ua tiav ib nrab ntawm txoj hauj lwm kev cawm dim xwb. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg xwb thiaj li tuaj yeem yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neej kom tau puv npo xwb. Tib neeg yuav tsum lees txais tej qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm thiab Nws txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, tom qab ntawd lawv txoj kev qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv thiab lawv thiaj li yuav yog cov neeg uas mloog Vajtswv lus thiab ua raws li Nws txoj kev xav, thiab tsim nyog rau Nws teb chaws. Hais ua lwm lo lus, lawv yuav muaj daim ntawv hla teb chaws los nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Peb tuaj yeem hais tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neej, thiab nws yog kauj ruam uas yuav txiav txim ib tus neeg qhov kev nkag mus rau hauv lub teb chaws. Kev plam cov kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws, ces yuav plam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev raug yaug kom dawb huv, txhais tau tias ua tsis tiav txhua yam rau hauv koj txoj kev ntseeg. Txawm tias koj tau ntseeg los ntev npaum li cas lawm los xij, koj tau ua txoj hauj lwm hnyav npaum li cas los sis koj tau fij ntau npaum li cas los xij, yog koj tsis lees paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces qhov ntawd tsis muaj txiaj ntsig dab tsis hlo li, thiab qhov ntawd yuav tso tseg rau ib tog kev. Koj yuav tsis tau nkag mus rau hauv lub teb chaws. Qhov ntawd yog ib qho kev khuv xim mus tag sim neej!

Yog li Vajtswv ua txoj hauj lwm los txiav txim, yaug kom dawb huv, thiab los cawm tib neej los coj peb mus rau hauv Nws lub teb chaws tau li cas? Cia peb los nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias: “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Txhua tus uas tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim muaj kev to taub tob heev tias yog tsis muaj Vajtswv cov lus qhia tshwm txog peb txoj kev qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb, ces peb yeej yuav tsis pom tias peb raug ua qias vuab tsuab tob npaum li cas, tias peb txoj kev qias vuab tsuab loj npaum li cas. Yog tsis muaj kev raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia, raug hais, thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, peb yeej yuav tsis tso peb tej moj yam qias vuab tsuab tseg li thiab peb haj tseem yuav peem kom paub txog peb tus kheej tiag tiag thiab. Tsis xav paub tias muaj ntau tus ntseeg tsis tuaj yeem tso tseg tab sis ib txwm ua txhaum ces lees txim, tom qab ntawd lees txim ces ua txhaum dua yog tsis pom tias lub hauv paus cag ntawm lawv txoj kev txhaum puav leej nyob tag nrho rau hauv qhov raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob kawg nkaus. Ces lawv tseem yuam kev ntseeg tias lawv tuaj yeem ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej vim tias lawv raug zam txim lawm. Qhov no yog qhov dig muag thiab ruam tiag tiag li, thiab tsis muaj kev ras xeev rau yus tus kheej hlo li. Kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tsuas yog dhau los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab kev rau txim nkaus xwb thiab kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tsuas dhau los ntawm kev paub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nkaus xwb. Tsuas yog tom qab ntawd peb thiaj li tuaj yeem pe hawm thiab zwm rau Vajtswv, thiab dhau los ua cov neeg uas ua raws li Nws txoj kev xav xwb. Koj tsuas tuaj yeej paub txog qhov no tiag tiag xwb tom qab tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim rau tiam kawg thiab kev raug yaug kom dawb huv.

Tam sim no kuv xav tias peb txhua tus puav leej paub tseeb lawm tias txoj hau kev mus rau lub teb chaws mas muaj tseeb heev, muaj qab hau heev, tias tsis yog tsuas raug zam txim thiab nyob tos ntsoov rau tus Tswv los qaws peb mus xwb, tom qab ntawd ces raug coj ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Qhov ntawd mas tsis muaj tseeb—qhov ntawd yog kev npau suav xwb. Yog peb xav nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim yog li peb txoj kev qias vuab tsuab thiaj li tuaj yeem raug yaug kom dawb huv thiab peb thiaj li tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Tom qab ntawd peb thiaj li yuav tsim nyog tau txais Vajtswv tej lus cog tseg thiab tej koob hmoov, thiab raug coj mus rau hauv Nws lub teb chaws. Yog peb tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim, ces peb yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb thiab lub neej los sis muab peb txoj kev qias vuab tsuab yaug kom dawb huv. Tsuas yog xav kom tus Tswv los coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej zoo li no ces yog tus neeg ruam txoj hauj lwm xwb, thiab cov neeg ntawd ces yog cov nkauj xwb ruam uas yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj, kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Peb tuaj yeem hais tias kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg yog kev raug coj mus rau nyob pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv. Peb tseem yuav tsum tau lees txais qhov tseeb uas Nws nthuav tawm thiab Nws txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, tso txoj kev qias vuab tsuab tseg thiab raug yaug kom dawb huv, kom thaum kawg peb thiaj li tuaj yeem raug tiv thaiv thiab raug tswj los ntawm Vajtswv los ntawm tej kev puas tsuaj, thiab nkag mus rau lub hom phiaj zoo nkauj uas Nws tau npaj tseg. Kev tsa ncauj los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam tsis muaj kev lees txais qhov tseeb, tsis muaj kev zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, mas tsis yog txoj kev ntseeg tseeb, thiab nws tsis yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb tiag tiag. Lawv yuav xaus rau qhov raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Cia peb los muab xaus nrog lwm nqe lus los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. “Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply