Vim Li Cas Vajtswv Thiaj Li Ua Hauj Lwm Ntawm Kev Txiav Txim Nyob Rau Tiam Kawg?

December 15, 2021

Niaj hnub tam sim no, kab mob sib kis mus thoob qab ntuj, thiab tej kev puas tsuaj muaj loj tuaj lawm. Peb tau pom muaj av qeeg, kev tshaib nqhis, thiab kev ua tsov ua rog, thiab cov neeg ntseeg puav leej tos ntsoov kom tus Cawm Seej, tus Tswv Yexus los, thiab coj lawv nce mus saum ntuj mus ntsib tus Tswv, thiab khiav dim tej kev puas tsuaj no. Tab sis tom qab uas tos los ntev heev lawm, lawv tseem tsis tau pom tus Cawm Seej, Tswv Yexus, nqis los rau saum ib tauv fuab li, thiab tsis tau muaj ib tus twg uas yuav tau nce mus rau saum ntuj mus ntsib tus Tswv li, tau ua rau tag kev cia siab kawg nkaus. Nws ua rau tib neeg ceeb tias dua ntawv qhov kev txais tos tus Tswv Yexus lawm, lawv tseem pom Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv zaum tas zaum thiab rau tus Tswv qhov kev rov los raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus nthuav tawm qhov tseeb thiab ua hauj lwm ntawm kev txiav txim. Qhov lus tim khawv no yog ib qho uas ua rau tib neeg xav paub heev. Txawm li cas los xij, vim Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej kev quab yuav, thiab kev rhuav tshem thiab lus thuam phem los ntawm cov neeg tawm tsam Khetos nyob rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, tib neeg thiaj li tso tseg qhov xwm txheej ntawm kev tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb lawm. Xav tsis txog tias, sij hawm luv li ob peb lub xyoo xwb, Neeg Leej Tub, tus uas raug saib tsis taus tshaj plaws, tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev lawm, tib neeg coob zuj zus cov uas hnov tau Vajtswv lub suab, txhua leej puav leej ua raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus khov kho lawm. Qhov no tsis yog ua rau txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb deeg daws xwb, tseem deeg thoob plaws hauv qab ntuj khwb thiab. Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, uas ci ntsa iab xws li lub teeb ci tseeb los ntawm sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob, tau ci ntsa iab mus thoob ntiaj teb, thiab cov neeg uas nyiam qhov tseeb thiab tos rawv Vajtswv qhov tshwm sim los nrog qhov kaj, hnov Vajtswv lub suab, thiab koom tus me nyuam yaj lub rooj noj rooj haus. Tej yam tseeb no tau ua rau txhua tus ceeb tag li: “Tus neeg no yog hom neeg twg? Nws los qhov twg los? Ua cas Nws yuav ua tej yam muaj hwj chim ua luaj li”? Coob tus tib neeg tau nug tias: “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj puas yog Vajtswv txoj hauj lwm tiag tiag?” “Puas yuav yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Tsim lub suab hais lus rau tib neeg?” Tab sis lawv xav tias, “Thaum tus Tswv rov qab los, yam ua ntej tshaj plaws uas Nws yuav ua yog coj cov ntseeg mus ntsib Nws saum ntuj. Nws yuav tsis muaj hnub cia Nws cov ntseeg poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj li thiab hais lus ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim. Uas yuav tsis tuaj yeem tshwm sim tau.” Niaj hnub tam sim no, tib neeg coob leej tab tom saib tej yeeb yaj kiab, mloog nkauj qhuas Vajtswv, thiab tej yeeb yaj duab ntawm lus tim khawv ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Muaj ntsiab lus zoo heev li, thiab lub neej nyob rau Khasas yog ib qho kev paub kev pom uas zoo kawg nkaus li. Qhov tseeb no quab yuam kom tib neeg los lees paub tias tsuas yog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiaj li yuav tuaj yeem ua tiav qhov no xwb. Yog hais tias tsis muaj Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm lawm ces, yeej tsis muaj leej twg yuav ua tiav tej yam loj tshaj zoo li no li. Qhov no ua rau cov ntseeg tus Tswv coob leej xav tias: Vim li cas Vajtswv thiaj li ua hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg? Peb raug zam lub txim los ntawm peb tej kev txhaum, thiab Vajtswv tau ncoj ncaj ncees rau peb. Yog vim li ntawd peb puas yuav tsum tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim? Vajtswv kev txiav txim nyob rau tiam kawg, yuav tsum tsom ntsoov rau cov tsis ntseeg. Yog li ntawd vim li cas kev txiav txim hos pib ntawm Vajtswv lub tsev? Muaj dab tsi tab tom tshwm sim rau ntawm no? Qhov xwm txheej no yuav yog qhov peb sib tham nyob rau ntawm peb qhov kev sib qhia hnub no.

Tab sis ua ntej peb yuav pib peb qhov kev sib qhia, peb yuav tau xub nkag siab kom meej tias: Vajtswv qhov nqis los yug ua neeg ua Neeg Leej Tub nyob rau tiam kawg yog los ua hauj lwm ntawm kev txiav txim, yog tej yam ua Vajtswv tau npaj tseg los ntev lawm. Txawm hais tias muaj tib neeg tej kev xav phem los sis lwm yam kev cuam tshuam los xij, Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg yuav tsis tuaj yeem hloov tau vim tib neeg txoj kev xav. Thiab tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib lub zog twg tuaj yeem raug cheemnres tau. Yog li ntawd tib neeg qee tus yuav nug tias, puas muaj hauv paus vajluskub rau Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim? Qhov tseeb mas yeej muaj hauv paus vajluskub thiab nws yeej muaj zog. Yam tsawg kawg mas muaj li ob puas qhov ua pov thawj txog ntawm “kev txiav txim” thoob plaws hauv Vajluskub, thiab tus Tswv Yexus nws tus kheej cov lus faj lem Nws rov qab los rau tiam kawg, yug los ua Neeg Leej Tub, los nthuav tawm qhov tseeb thiab los ua hauj lwm ntawm kev txiav txim. Tam sim no los saib ob peb nqe lus faj lem ntawm tus Tswv Yexus. “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm. … Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:22, 27). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Kuj muaj nyob rau hauv 1 Petus 4:17 “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus.” Tej lus no mas yeej hais tau muaj tseeb heev lawm tias: “Txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg,” “Tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm,” “Txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus,” thaib “Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb.” Qhov no ua rau pom tau tias tus Tswv yuav rhais los ua cev nqaij daim tawv rau hauv tiam kawg los nthuav tawm qhov tseeb thiab los ua hauj lwm ntawm kev txiam txim pib ntawm Vajtswv lub tsev tuaj. Tsis muaj dab tsis los hloov pauv tau. Tam sim no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm qhov tseeb ntau heev thiab ua hauj lwm ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev, yog ib qho los txiav txim thiab ntxuav cov uas los rau pem hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv kom dawb huv txhua tus, thiab los coj cov neeg Vajtswv xaiv kom to taub txog txhua qhov tseeb. Thiab Vajtswv tau tsim ib pawg neeg muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj lawm. Qhov no ua rau peb pom tias cov lus faj lem no raug ua tiav hlo thiab raug txhiv lawm.

Yog li yuav muaj qee leej nug tias, “Peb yog cov ntseeg, yog li ntawd peb tej kev txhaum yuav raug zam lub txim, vim li cas peb hos tseem yuav los lees txais Vajtswv txoj kev txiam txim thiab kev rau txim rau hauv tiam kawg?” Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nthuav tawm qhov zais tob ntawm qhov tseeb no, yog li los peb saib txog qhov uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tseg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. … Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas meej tseeb tshaj. Qhov tus Tswv Yexus tau ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub yog txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim lawm. Yog hais tias peb ntseeg tus Tswv, lees peb tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab, peb tej kev txhaum yuav raug zam lub txim rau. Peb yuav tsis raug rau txim thiab raug zam lub txim vim kev ua txhaum txoj cai ntxiv lawm, thiab peb tuaj yeem xyiv fab hlo rau txoj hmoov hlub muaj nuj nqis ntawm tus Tswv. Tab sis kev zam lub txim vim kev txhaum puas yuav ua rau peb dawb huv? Kev zam lub txim vim kev txhaum puas txhais tau tias peb tau ua tiav txoj kev mloog Vajtswv lus tiag? Tsis yog, yeej tsis yog li. Peb txhua tus puav leej pom meej tseeb tias cov ntseeg ua txhaum thaum nruab hnub ces tom qab ntawd lawv lees lawv tej kev txhaum thaum tsaus ntuj. Peb ua neej nyob nrog lub voj hlua ntawm rooj ntxiab no; Peb tas zog ua txhaum, tsis txawj xav, thiab tom qab ntawd peb ho thov tus Tswv tias: “Kuv raug kev tsim txom heev. Vim li cas kuv tsis tuaj yeem khiav dim ntawm tej kev quab yuam ntawm qhov kev txhaum tau li?” Peb txhua leej xav kom peb tus kheej dim ntawm tej kev nyuaj hauv ntiaj teb no txhawm rau tus Tswv lub hom phiaj, peb ces xav los hlub tus Tswv thiab hlub lwm tus, tab sis yam peb ua mas ua ywj siab nkaus xwb. Thiab peb haj tseem tsis tuaj yeem daws qhov teeb meem ntawm kev dag tau li. Yog li ntawd qhov no vim li cas? Vim hais tias tib neeg muaj tus moj yam qhias vuab tsuab thiab tus yeeb yam txhaum. Thiab qhov no yog lub hauv paus cag ntawm txoj kev txhaum. Yog hais tias peb tsis daws lub hauv paus cag ntawm txoj kev txhaum no, txawm hais tias peb tas zog cheem peb tus kheej los xij, peb tseem ua txhaum yam tsis txawj xav. Txawm hais tias muaj qee leej tuaj yeem ua siab dawb paug fij rau tus Txawv, ntsib kev tsim txom, tiv kev nyuaj, thiab thev taus tej lus yws, tab sis nyob puag hauv qhov tob ntawm lawv lub siab, lawv puas tuaj yeem mloog Vajtswv lus tiag tiag? Lawv puas hlub Vajtswv tiag tiag? Tib neeg feem coob tsis tau pom qhov xwm txheej no meej. Yuav tau txais tej koob hmoov, tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais tej nqi zog, tib neeg tuaj yeem ua ntau yam zoo tau. Tab sis tejyam tsuas tsi huv nyob hauv tej kev ua zoo no yog dab tsi? Puas yog lawv raug tsuas tsis huv tej kev txhawb siab uas lom txwm? Thaum tej kev puas tsuaj los txog, ces peb tsis raug coj mus tab sis hos raug pov mus rau hauv tej kev puas tsuaj ntawd, peb puas yuav yws rau Vajtswv ma? Peb puas yuav liam thiab haj tseem tsis lees Vajtswv thiab ma? Thaum Vajtswv txoj hauj lwm ua raws tau tib neeg tej kev xav phem lawm, ces peb ua tsaug thiab qhuas Vajtswv. Tab sis yog hais tias Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum raws li peb tej kev xav phem thiab tsis tau raws qhov peb xav tau, peb puas txiav txim Vajtswv thiab haj tseem rau txim rau Vajtswv thiab? Tus Tswv hais txog cov neeg uas siv Nws lub npe qhuab qhia thiab ntiab tej dab phem tawm mus, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:23). Cov tib neeg ntawd puas yog cov tsim tej kev xav phem thiab tawm tsam thiab rau txim rau tus Tswv? Yog hais tias tus Tswv Yexus tseem tau los rau hauv tus duab ntawm Yudais Neeg Leej Tub thiab, los nthuav tawm qhov tseeb hauv pawg ntseeg, yuav muaj cov tib neeg hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb ntau npaum li cas yuav tsis lees txais thiab ncaim mus ntawm tus Tswv? Yuav muaj tib neeg pes tsawg leej kam lees txais qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm tus Tswv Yexus thiab hais tias Nws yog ib tug Vajtswv tiag? Yuav muaj tib neeg pes tsawg leej rau txim rau tus Tswv Yexus zoo li ib tug tib neeg dua ntawm qhov yog Vajtswv? Tsim nyog thim xav rau ntawm tej qhov tseeb no. Cov neeg Falixais ntawm Yudais twb ntseeg Vajtswv los tau ntau tiam neeg lawm, thiab tau ua tej kev theej txhoj rau Vajtswv lawm. Thaum Vajtswv Yehauvas tau yug los ua neeg thiab rais los ua tus Tswv Yexus, vim li cas cov neeg Falixais hos tsis paub tias Nws yog kev tshwm sim los ntawm Vajtswv Yehauvas ma? Vim li cas lawv hos tau rau txim rau tus Tswv Yexus thaum Nws tau nthuav tawm qhov tseeb? Vim li cas tus Tswv Yexus ho raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Vim li cas cov neeg Falixais hos tsis tau lees paub Vajtswv li, tab sis twb ntseeg Nws los tau ntau tiam neeg lawm? Vim li cas lawv tseem tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv thiab? Peb twb pom ntawm peb tus kheej tias Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm nthuav tawm qhov tseeb ntau heev rau hauv tiam kawg. Yog li ntawd vim li cas cov tib neeg coob tus hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb ho tawm tsam, rau txim lim hiam, thiab tseem thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab? Yog hais tias tus Tswv Yexus tau rov qab los, tseem yuav los rau hauv ib tug duab ntawm neeg Yudais Neeg Leej Tub, thiab tau nthuav tawm qhov tseeb hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb, ntshe Nws yuav raug ntiabtawm hauv pawg ntseeg mus, los sis haj tseem raug txiav txim thiab coj mus tua pov tseg pob? Yeej ua tau li ntawd. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm qhov tseeb zoo ib yam nkaus li tus Tswv Yexus, thiab nkawv ob leeg puav leej yog Neeg Leej Tub ib yam nkaus. Txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus heev kawg li, lawv puas yuav qhib siab lug ntxiv rau tus Tswv Yexus hauv tus duab ntawm ib tug Neeg Leej Tub? Vim li cas txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tseem txiam txim cov neeg uas ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus zoo li cov ntseeg ib tug neeg, dua ntawm Vajtswv ne? Yog hais tias lawv yug tib lub sij hawm nrog tus Tswv Yexus, lawv puas yuav txiav txim cov neeg uas ua raws tus Tswv Yexus tias yog cov ntseeg ib tug neeeg, dua ntawm Vajtswv? Qhov ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog dab tsis tiag? Qhov no tshwm sim vim tias tib neeg muaj tus yeeb yam phem, thiab ua neej nyob raws tus moj yam qia vuab tsuab. Vim li ntawd qhov uas peb puav leej tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv thiaj li tsis yog qhov txawv kiag li Tib neeg coob leej tsis pom qhov no meej tseeb. Lawv xav tias thaum peb tej kev txhaum raug zam lub txim lawm ces Vajtswv yuav tsis pom tias peb txhaum, peb yuav rais los ua neeg dawb huv. Lawv xav tias thaum peb tej kev txhaum raug zam lub txim lawm, ces peb tuaj yeem kov yeej Vajtswv tej kev tso cai dhau los ntawm tej kev ua zoo. Tej kev xam pom no mas yuam kev loj heev. Qhov tseeb uas cov neeg Falixais tau tawm tsam thiab rau txim rau tus Tswv Yexus mas yeej ua rau txaus pom meej tseeb lawm, tias tib neeg muaj tus yeeb yam phem thiab tus moj yam qhias vuab tsuab. Yog li ntawd txawm hais tias peb ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm los xij, peb yuav nkag siab Vajluskub zoo npaum li cas los xij, los sis peb yug los rau tiam twg los xij, peb txhua tus yeej tseem ntxub qhov tseeb, tawm tsam Vajtswv, rau txim rau Vajtswv, thiab yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li vim qhov xwm txheej no nkaus xwb, Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg thiaj li tseem ceeb heev! Vim peb tus yeeb yam phem, tib neeg yuav tsum lees txais Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev rau txim. Yog hais tias tsis muaj qhov kev txiav txim thiab kev rau txim no lawm ces, peb yuav qias vuab tsaub npaum li cas, peb yuav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tas li. Yuav tsis muaj hnub peb yuav sib raug zoo nrog Vajtswv los sis mloog nws hais li. Thiab peb yuav tsis muaj hnub nkag mus tau rau Vajtswv lub teb chaws. Txawm hais tias peb txhua tus paub thiab nkag siab tias Vajtswv tus moj yam mas ncaj ncees, los yeej tsis muaj leej twg yuav tuaj yeem pom tus yam ntxwv txaus ntshai ntawm peb qhov kev qias vuab tsuab tob ntawm Ntxwgnyoog, los txog rau theem uas peb tuaj yeem tawm tsam Vajtswv, los sis peb tuaj yeem ntxub Neeg Leej Tub tus uas tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb npaum li cas, uas hais tau tias, yog theem uas peb tuaj yeem ntxub qhov tseeb ntag. Tib neeg tsis tuaj yeem pom tej no kiag li. Yog li ntawd, peb ib txwm muaj kev xav phem thiab ua xyem xyav ntau tas li rau Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Txhua tus xav tias kev raug zam lub txim vim peb tej kev txhaum yuav ua rau peb dawb huv. Yog hais tias Vajtswv tsis hais tias peb yog neeg txhaum, ces peb yeej dawb huv. Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tiav lawm, thiab Nws tsis tas yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev txaiv txim mus ntxiv lawm. Thaum Tswv Yexus rov qab los, Nws yuav coj peb mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, thiab thaum peb mus txog saum ntuj ceeb tsheej lawm, peb yuav tsum lees mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Vajtswv mus tas ib txhis. Tab sis qhov no twb tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau li ne? Tib neeg ntseeg Vajtswv nyob hauv lub ntiaj teb thiab lawv xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj hmoov hlub, tab sis lawv tseem txiav txim thiab rau txim rau Vajtswv thiab. Es yog li ntawd lawv yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tau li cas? Nws ua tsis tau li. Vajtswv cov lus hais tias, “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Kab ntawv no mas yog qhov tseeb, yog Ntuj Ceeb Tsheej txoj cai! Tam sim no peb yuav tsum nkag siab tias vim li cas Vajtswv thiaj li ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Vajtswv tau los cawm tib neeg tiav hlo, los hloov pauv thiab ntxuav peb tej moj yam qias vuab tsuab kom dawb huv, los sis coj peb kom khiav kom dim plaws ntawm peb txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub zog. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov tseeb cheem tsum kom cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab tab tom ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib rau ntawm Vajtswv lub tsev. Cov neeg Vajtswv xaiv coob leej tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev ntxhuav kom dawb huv lawm, ces tam sim no thiaj li qhuas Vajtswv tej kev ncaj ncees thiab kev dawb huv los puag hauv lawv lub siab los. Lawv tau pom lawm tias tib neeg raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob npaum li cas, raws nraim li tej kev txhaum lawv tau ua, thiab tej lawv tawm tsam Vajtswv zoo li cas. Lawv to taub txog lawv tus kheej tiag lawm, tau pom lawv tej kev qias vuab tsuab phem qias neeg lawm, thiab lawv xav tias yog hais tias lawv tsis ntsib tsis pom Vajtswv txoj kev txiav txim, tab sis ua neej nyob nrog lawv tej moj yam qias vuab tsuab, ces lawv tab tom tawm tsam Vajtswv, ntxeev siab rau Vajtswv, thiab ua neej nyob xws li cov dab phem ntag, lawv yuav raug xa mus rau dab tuag teb thiab raug Vajtswv rau txim, thiab tsis tsim nyog ua neej rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Yog li ntawd lawv hnov tus siab tob thiab ntxub lawv tus kheej kawg, ces thiaj li lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv tiav hlo lawm tiag tiag. Tsuas yog thaum peb ntsib thiab pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim nkaus xwb peb thiaj li paub tias Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim mas yog Nws kev cawm dim loj tshaj thiab kev hlub loj tshaj rau tib neeg.

Tib neeg coob leej tsis nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg thiab xav tias tom qab tus Tswv Yexus tau ua tiav txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim lawm, ces tib neeg thiaj li yuav raug cawv tiav hlo thiab Vajtswv txoj haum lwm ntawm kev cawm tib neeg thiaj li mam raug ua tiav hlo. Tab sis nws yog ib qho yuam kev loj heev! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas meej tseeb tshaj plaws. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau hauv tiam kawg tau los xaus rau Tiam Hmoov Hlub lawm. Tib txig nrog lub sij hawm ntawd, nws tau pib Tiam Lub Nceeg Vaj. Ib kis ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog los cawm thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv tiav hlo, kom peb dim plaws ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwgnyoog lub zog loj, ces peb thiaj li raug Vajtswv txais tiav hlo. Lwm kis ces yog los qhia tshwm txhua hom tib neeg thiab los cais lawv kom mus raws li lawv hom neeg, los rhuav tshem txhua lub zog quab yuav ntawm kev phem uas tawm tsam Vajtswv, thiab ua kom qhov tsaus ntuj thiab tiam kev phem qub no tag mus. Qhov no yog qhov tseeb ceeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Los nyeem lwm kab ntawv los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntxiv. “Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. … Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)). Nyob rau tiam kawg, Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nrog txoj kev tseeb, uas nthuav tawm txhua hom tib neeg tej cwj pwm rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv. Cov uas nyiam qhov tseeb thiab caum kev hlub rau Vajtswv, yog tej hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev ua kom zoo tiav log. Lawv hnov Vajtswv lub suab, rov qab los rau Nws lub zwv txwv, noj thiab haus Vajtswv cov lus, ntsib thiab pom Vajtswv txoj kev txiav txim, tej kev sim siab, thiab kev tsim kho kom zoo, mas thaum kawg thiaj li dim plaws ntawm txoj sawv hlau khi thiab kev tswj hwm ntawm txoj kev txhaum, hloov pauv tau lawv tej moj yam qias vuab tsuab, thiab tom qab ntawd lawv thiaj li raug Vajtswv ua kom zoo tiav log thiab rais los ua cov neeg muaj yeej, uas hais tau tias, yog thawj phaum tawg paj txi txiv. Tab sis cov neeg uas tawm tsam Vajtswv yog tej hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev tso tseg thiab kev tshem tawm. Lawv tuav rawv tuag nti cov ntawv sau cia hauv Vajluskub, thiab tsuas yog tos tus Tswv los rau saum cov tauv fuab hos vwm ntsuav tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Yog li ntawd lawv thiaj li plam lawv lub hwj tsam raug qaws lawm, thiab yuav poob mus rau hauv txoj kev piam sij loj, quaj nyiav. Muaj lwm cov uas tsuas nrhiav tej koob hmoov xwb thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam tsis tshua txaus siab tsuav kom zam tau tej kev puas tsuaj xwb. Lawv ntsseg txoj lus nkaus xwb, thiab lawv tus yeeb yam mas ntxub qhov tseeb. Lawv ntseeg Vajtswv tab sis tsis muaj hnub yuav xyaum ua qhov tseeb li, tsis lees txais los sis ua raws li Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, ces tsis muaj hnub yuav hloov tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Cov tib neeg uas tsis yog cov ntseeg thiab cov neeg phem uas zais ntshis nkag mus rau hauv Vajtswv tsev, ces txhua tus puav leej yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Qhov no ua rau pom tau tias txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, twb nthuav tawm txhua hom neeg tag lawm. Cov nkauj xwb ntse thiab cov ruam, cov uas nyiam qhov tseeb thiab cov uas tsis nyiam, cov nplej thiab cov txhuv ntuj, cov tshis thiab tus yaj, txhua tus puav leej raug faib nyias ua nyias pab pawg lawm. Vajtswv muab nqi zog rau tus neeg coj zoo hos rau txim rau tus phem, txhua tus yuav tau txais raws li yam nws ua. Qhov no qhia tawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncess puv npo, thiab Qhia Tshwm puv npo, “Tus uas tsis ncaj, cia nws tsis ncaj li qub: thiab tus uas qias neeg, cia nws qias neeg mus: tus ncaj ncees ces cia nws ncaj ncees mus thiab tus tus dawb huv ces cia nws dawb huv mus(Qhia Tshwm 22:11). “Thiab, Saib nawb, Kuv yuav los sai sai no; thiab Kuv qhov phaj tshab nyob nrog Kuv, yuav muab rau txhua tus tib neeg uas ua nws tes dej num raws li qhov yuav tsum ua(Qhia Tshwm 22:12).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb tsim tau ib pawg neeg muaj yeej ua ntej txoj kev puas tsuaj lawm, thiab txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev tau ua tiav zoo tshaj lawm. Cov lus raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshaj tawm mus rau txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb lawm thiab ua rau lub ntiaj teb deeg daws, ua pov thawj tau tias Vajtswv tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab tau txais lub yeeb koob lawm. Ua raws li no, ces Vajtswv yuav nchuav kev piam sij loj nqis los thiab pib los txiav txim txhua haiv neeg thiab cov tib neeg. Kev piam sij loj uas yuav los yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam phem no thiab yuav los pab cawm tib neeg. Vajtswv siv kev puas tsuaj los quab yuam tib neeg kom nrhiav thiab tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb, los nrhiav txoj hauj lwm ntawm tus Cawm Seej, los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab los lees txais Nws txoj kev cawm dim. Tooj txhij lub sij hawm ntawd, Nws kuj siv kev puas tsuaj los tsim kho txhua lub zog phem thiab cov neeg lim hiam uas tawm tsam Vajtswv thiab los xaus ntu phem uas Ntxwgnyoog muaj hwj chim no kom tiav hlo. Txog thaum kawg, txhua tus uas tau ntsib thiab pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab raug ntxhuav kom dawb huv lawm, ces thiaj li yuav raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv thaum lub sij hawm muaj kev puas tsuaj, thiab raug coj mus rau lub hom phiaj zoo nkauj. Qhov no yog qhov ua tiav hlo Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Tom qab ntawd, nyob rau lub ntiaj teb tshiab, Khetos lub teb chaws mam raug lees paub rau hauv lub ntiaj teb no puv npo.

Thaum kawg no, los peb saib ib daim yeeb yaj duab nyeem txog Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ziag no koj puas tau nkag siab txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi? Yog tias koj nkag siab, ces Kuv thov koj kom ua raws li txoj kev txiav txim yam mloog lus hlo, tsis li ntawd koj yuav tsis muaj lub cib fim yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv los sis raug Nws coj los rau hauv Nws lub teb chaws li. Cov neeg uas tsuas lees txais txoj kev txiav txim xwb tab sis tsis muaj hnub yuav raug ntxuav kom dawb huv, uas yog cov neeg khiav tawm ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, yuav raug tshem mus thiab tsis lees yuav los ntawm Vajtswv mus ib txhis li. Lawv tej kev txhaum muaj txim ntau heev, thiab phem tshaj cov Falixais li lawm, vim lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no ua heev dua qhov tsis tsim nyog los ua tes dej num yuav tau txais kev rau txim hnyav dua, txoj kev rau txim uas yog, ntau tshaj, ntev mus li ib txhis. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab uas txawm tias yav dhau los tau npuab siab los ntawm cov lus tab sis tom qab ho tau ntxeev siab rau Nws. Cov neeg xws li cov no yuav tsum tau txais kev ua pauj los ntawm kev rau txim ntawm tus plig, tus ntsuj, thiab lub cev. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia meej ntawm txoj kev xav ncaj ncees ntawm Vajtswv los? Nov tsis yog Vajtswv lub ntsiab los txiav txim rau tib neeg, thiab qhia tawm txog tib neeg los? Vajtswv pom zoo muab txhua tus uas ua txhua yam kev phem kev qias thaum ncua sij hawm ua txoj kev txiav txim mus rau qhov chaw uas muaj cov ntsujplig phem, thiab cia cov ntsujplig phem no ua kom lawv lub cev nqaij puas ntsoog raws li qhov lawv xav tau, thiab cov neeg ntawd lub cev tshwm pob txha tsw lwj ntxiag. Ntawd yog lawv li kev raug ua pauj uas tsim nyog. Vajtswv sau cia rau hauv lawv phau ntawv ceev tseg txhua yam kev txhaum ntawm cov neeg ntseeg cuav uas tsis muab siab npuab, cov thwj tim cuav, thiab cov neeg ua dej num cuav; tom qab ntawd, thaum txog lub sij hawm zoo lawm, Nws muab lawv cuam mus rau hauv cov ntsujplig qias, kom cov ntsujplig qias no noj lawv lub cev kom tag huv si raws li lawv lub siab nyiam, kom lawv thiaj li tsis los yug dua tshiab thiab tsis pom qhov kaj ntxiv lawm. Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus uas ua dej num pab ib ntus tab sis tsis muaj peev xwm ua lub siab ntev npuab siab mus txog hnub kawg yog raug suav los ntawm Vajtswv tias yog cov neeg phem, yog li ntawd lawv thiaj li yuav poob mus ua ke nrog rau cov neeg lim hiam thiab mus ua ib feem ntawm lawv cov neeg phem; thaum kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem lawv. Vajtswv muab cais rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog cov neeg uas ib txwm tsis tau npuab siab rau Khetos los sis yeej tsis tau siv lawv lub dag zog los pab ua ib yam dab tsi li, thiab txog thaum hloov lub caij nyoog nws yuav muab lawv rhuav tshem tag nrho txhua tus. Lawv yuav tsis muaj nyob rau lub ntiaj teb mus ntxiv li lawm, haj yam tsis muaj feem nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Cov uas ib txwm yeej tsis muaj lub siab dawb paug rau Vajtswv, tab sis raug yuam lam los cuag Nws thaum ntsib kev nyuaj siab, raug suav nrog cov neeg uas ua dej num rau Nws cov neeg. Tsuas yog qee pab neeg tsawg tsawg ntawm cov neeg zoo li no thiaj yuav dim xwb, hos feem coob yuav puas tsuaj nrog cov neeg ua dej num uas tsis ua raws li tus qauv quag li. Thaum kawg, Vajtswv yuav coj mus rau hauv Nws lub teb chaws tag nrho cov uas muaj lub siab zoo ib yam li Vajtswv, cov tib neeg thiab Vajtswv cov me nyuam, thiab cov uas Vajtswv tau xaiv los ua pov thawj. Lawv yuav yog cov thawj lim ntawm Vajtswv tes dej num. Cov neeg uas tsis tuaj yeem raug cais tawm hauv pab pawg uas raug teev tseg los ntawm Vajtswv, lawv yuav raug suav nrog cov tsis ntseeg—thiab nej tuaj yeem xam pom yam tseeb tseeb tias lawv tej kev tshwm sim yuav zoo li cas. Kuv twb hais rau nej txhua yam uas Kuv yuav tsum hais lawm; txoj kev uas nej xaiv yeej yog nej txoj kev xaiv nkaus xwb. Yam uas nej yuav tau nkag siab yog li no: Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem caum cuag Nws, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawm ntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. Lawv twb raug txhiv ib zaug lawm, thiab lawv twb raug txiav txim rau thiab qhuab ntuas lawm; lawv kuj tau ua dej num rau Vajtswv ib zaug lawm thiab. Txawm li cas los xij, thaum hnub kawg los txog, lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem thiab ua kom puas tsuaj mus vim lawv txoj kev lim hiam thiab vim lawv txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav raug txhiv dim; lawv yuav tsis muaj hnub uas yuav tau los rau hauv lub ntiaj teb yav tom ntej ib zaug ntxiv li, thiab yuav tsis tau nyob nrog cov tib neeg yav tom ntej ntxiv lawm. … Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply