Leej twg thiaj yuav cawm tau noob neej thiab hloov pauv peb txoj hmoo?

October 13, 2021

Thaum hais txog ntawm txoj hmoo, tib neeg txhua tus ces sib npaug kev muaj nyiaj thiab muaj meej mom, thiab kev vam meej nrog ib txoj hmoo zoo, thiab xav tias cov neeg txom nyem, cov tsis meej pem, cov raug kev kub ntxhov thiab kev txom nyem, cov raug lwm tus saib tsis taus, muaj ib txoj hmoo phem. Yog li kev yuav hloov pauv lawv txoj hmoo, lawv yuav tsum mob siab caum kev txawj ntse, vam tias qhov no yuav pab lawv kom tau txais kev nplua nuj thiab muaj meej mom, ces thaum kawg thiaj li hloov lawv txoj hmoo. Cov neeg muaj nyiaj, muaj meej mom, thiab muaj kev vam meej hauv lub neej puas yuav tau txais ib txoj hmoo zoo tiag ma? Cov uas raug txoj kev kub ntxhov thiab hmoov tsis zoo puas yuav tau txais ib txoj hmoo phem tiag ma? Tib neeg txhua leej tsis tau muaj ib txoj kev nkag siab zoo txog qhov no thiab tseem tas zog mob siab hlo caum kev txawj ntse kom hloov pauv lawv txoj hmoo. Tab sis kev txawj ntse puas tuaj yeem hloov tau ib tus neeg twg txoj hmoo? Leej twg thiaj li yuav cawm tau tib neeg thiab hloov pauv peb txoj hmoo tau tiag? Hnub no yuav los tshawb nrhiav txog nqe lus nug no.

Kev ua neeg nyob txhua hnub peb tuaj yeem pom tau tias tib neeg feem coob uas muaj kev txawj ntse kuj tuaj yeem tau txais kev muaj nyiaj thiab lub meej mom thiab. Lawv lub neej muaj kev vam meej thiab tej zaum tseem yuav dhau los ua neeg muaj koob nrov npe los sis raug qhuas. Muaj kev vam meej thiab muaj neeg paub coob, nws zoo li lawv muaj ib txoj hmoo zoo tshaj. Tab sis qhov ntawd puas yog tiag mas? Lawv puas muaj kev zoo siab tiag mas? Tej zaum lawv yuav muaj hwj chim thiab haub ntxias tau thiab ntsia zoo li tseem muaj koob nrov npe, tab sis lawv tseem muaj kev xav khoob lug thiab txom nyem siab ntsws, thiab plam lawv lub neej ci ntsa iab. Muaj qee leej tseem noj tshuaj lom los sis tua lawv tus kheej. Thiab qee leej siv lawv lub hwj chim thiab haub ntxias tau los ua dab tsi los xij uas lawv xav ua, ua phem thiab ua txhaum kev cai, thiab thaum kawg raug ntes kaw yam txaj muag tshaj plaws. Tsis yog cov neeg txawj ntse no feem coob yog cov no lod? Vim li cas cov tib neeg uas ntsia zoo li paub tab, uas nkag siab txog kev cai lij choj yuav ua tej yam tsis zoo tag npaum li no? Vim li cas lawv hos ua tej yam uas tsis muaj xwm txheej zoo li no? Vim li cas txhua yam ho yuav tig mus rau txoj kev ntawd? Niaj hnub tam sim no txhua txhua tus xav muaj kev kawm, txhua txhua tus tab tom caum kev txawj ntse, thiab cov nom kav txhua lub teb chaws, txhua tus puav leej yog cov neeg muaj kev txawj ntse. Lawv yog cov uas tuav lub hwj chim, lawv yog cov muaj kev haub ntxias tau tag nrho thoob plaws lub ntiaj teb. Nws siv laj thawj rau cov neeg muaj kev txawj ntse hauv kev saib xyuas, lub ntiaj teb kom dhau los vam meej thiab sib hlub ntau zuj zus tuaj. Tab sis yam dab tsi tiag uas tab tom tshwm sim rau lub ntiaj teb? Nws tab tom poob mus rau txoj kev phem thiab kev kub ntxhov, nrog rau cov tib neeg tsis ncaj, sib ntaus, los sis tseem sib tua ib tug rau tib tug thiab. Lawv txhua tus yog cov tsis lees paub thiab tawm tsam Vajtswv, lawv ntxub qhov tseeb thiab txhawb siab kev phem yam tsis xav lees txim hloov dua siab li, thab ze kom Vajtswv chim siab thiab ua kom tib neeg tsis txaus siab rau. Kev puas tsuaj muaj tas rov qab muaj dua, thiab lub ntiaj teb nyob rau kev ua tsov rog loj tsis tu ncua. Nws qhia meej tias kev muaj kev txawj ntse los kav, muaj kev haub ntxias tau tsis tau coj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab los rau sim neej, tab sis rov qab qees ho coj kev puas tsuaj thiab kev tsim txom los rau peb ntau zuj zus. Muaj kab mob sib kis ntau tuaj, ua tsov nrog tsis tseg, thiab muaj av qeeg thiab kev tshaib nqhis raws los. Tib neeg muaj kev ntshai puv npo, npaum nkaus li twb los txog hnub kawg hauv ntiaj teb lawm. Lub laj thawj tiag rau qhov no yog dab tsi? Vim li cas es thaum tib neeg tau txais kev txawj ntse, muaj hwj chim, thiab muaj meej mom, lawv yuav ua tej yam tsis zoo ntau ua luaj li no? Vim li cas kev muaj tej kev txawj ntse thiab kev haub ntxias tau thiaj li yuav coj kev puas tsuaj ntau ua luaj los rau lub teb chaws thiab tib neeg? Qhov no mas txaus xav kawg nkaus li! Tau txais kev txawj ntse puas yuav tuaj yeem ua rau ib tug twg zoo dua qub thiab tsis muaj kev txhaum? Tau txais kev txawj ntse puas yuav tuaj yeem ua rau tib neeg muaj lub siab zoo thiab cheem lawv kom txhob ua tej yam phem? Kev txawj ntse puas yuav tuaj yeem cawm tib neeg los ntawm kev txhaum, thiab cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog tej kev quab yuam? Kuv ua xyem xyav ntau zuj zus rau lub peev xwm los ntawm kev txawj ntse ua yuav los hloov pauv ib tug neeg twg txoj hmoo zoo. Vim li cas tom qab uas tau txais kev txawj ntse thiab muaj meej mom lawm, tib neg feem ntau pheej dhau los khav theeb ntau zuj zus tuaj thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj? Vim li cas lawv paub ntau tuaj, lawv yuav saib lawv tus kheej tseem ceeb ntau zuj zus tuaj? Thaum muaj kiag hwj chim lawm, lawv yuav dhau los ntxeev siab thiab ua ywj siab, tsim kev puas ntsoog thiab coj kev puas tsuaj los. Zoo li tias muaj kev kawm zoo dua ces yuav muaj kev txhim kho tshawb fawb ntau dua, ib lub teb chaws twg tswj kav zoo dua ces cov tib neeg yuav tsum muaj kev vam meej dua, muaj kev zoo siab dua, thiab muaj kev noj qab haus huv zoo dua. Tab sis puas muaj lub teb chaws twg tshwm sim zoo li ntawd tiag? Tsis muaj li. Qhov ntawd uas ua rau tib neeg mob taub hau tshaj plaws li! Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuavsawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej tseem zam tsis dhau tej kev txhaum li thiab muaj tej kev quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. … Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaws ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshawxav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsuj plig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg zoo li ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev uas phem zuj zus, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob mus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo).

Vajtswv cov lus mas yog tshaj, thiab cov lus qhia txog qhov tseeb ntawm tej teeb meem tiag tiag. Kev txawj ntse tshwm sim tau li cas mas? Tsis tas ua xyem xyav li, Nws tau los ntawm cov neeg muaj koob nrov npe thiab cov neeg tshaj lij uas muaj cov hom phiaj ntawm kev qias vuab tsuab thoob plaws keeb kwm yav dhau los. Yog ib txoj kev ntseeg Khoom Tswb, Das Vis tej keeb kwm kev hloov pauv, yog Mas phau ntawv koom tsham thiab keeb kwm ntawm koom tsham. Kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, kev saib siab nyiaj txiag, thiab keeb kwm ntawm kev hloov pauv txhua yam yog los ntawm cov kev xav thiab cov tswv yim uas tib neeg muaj koob nrov npe tau sau rau hauv tej phau ntawv tseg, thiab yog lub hauv paus rau kev tshawb fawb thiab yog tswv yim rau hauv peb sim neej tshiab. Tag nrho cov lus qhuab qhia thiab cov tswv yim no puav leej raug cov nom kav muab saib siab tsis hais tus loj tus me. Lawv muab tej ntawd coj los sau rau cov ntaub ntawv kawm thiab qhia hauv tsev kawm, thiab dhau los ua qhov tseeb rau tib neeg. Lawv tau kawm siab, raug yaig, thiab sib raug loog tag ib txheej neeg dhau ib txheej neeg, tau dhau los ua cuab yeej rau cov nom kav los coj tib neeg yuam kev thiab coj tsis ncaj rau tib neeg. Tag nrho tib neeg dhau los coj tsis ncaj ntau zuj zus tuaj nyob hauv txoj kev kawm thiab kev haub ntxias tau ntawm kev txawj ntse thiab kev tshawb fawb, yog li ntawd nyob hauv sim neej thiaj li tau dhau los tsaus ntuj zuj zus thiab kub ntxhov ntau tuaj, txog kiag theem uas Vajtswv thiab tib neeg ob tog puav leej npau taws huv si. Tam sim no kev puas tsuaj muaj ntau zuj zus tuaj thiab ib sij tshwm sim thiab kev kub ntxhov tsis muaj hnub yuav tag mus. Tej tsov rog loj tuaj yeem tshwm sim txhua lub sij hawm. Tib neeg tab tom nyob rau txoj kev ntshai, zoo nkaus li lawv tab tom ntsib hnub kawg ntawm ntiaj teb ntag. Qhov no ua rau peb txhawj xeeb kawg yog hais tias kev tshawb fawb thiab kev txawj ntse yog qhov tseeb tiag tiag los sis tsis yog. Tib neeg caum thiab lees txais nws ntau zuj zus tuaj, tab sis lawv tsis tuaj yeem khiav kom dim txoj kev txhaum los sis nrhiav kev zoo siab, rov qab qees ho los coj tsis ncaj thiab ua phem ntau tuaj, tog hauv txoj kev txhaum thiab kev mob siab uas lawv tsis tuaj yeem khiav kom dim. Los saib lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg muaj koob nrov npe, cov neeg tshaj lij uas raug txhua tus pe hawm. Lawv txhua tus tsis yog cov neeg ntseeg thiab cov hloov pauv uas tsis lees txais thiab tsis lees paub Vajtswv. Lawv tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, los sis tsis ntseeg tias Nws tswj kav txhua yam. Tshwj xeeb tshaj yog lawv tsis lees txais txog qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm. Txhua qhov nyob hauv lawv cov lus hais qhia, tsis muaj txog ib los lus yuav qhia tshwm txog kev tsaus ntuj ntawm sim neej; tsis muaj txog ib lo lus yuav qhia tshwm txog lub ntsiab tseeb thiab qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab ntawm Ntxwgnyoog; tsis muaj txog ib los lus yuav qhia tshwm txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov nom tswv, los sis ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev muaj nyob thiab Vajtswv tes hauj lwm, los sis ua tim khawv rau Vajtswv tej kev ua thiab Vajtswv txoj kev hlub, los sis ua raws li qhov tseeb nyob hauv Vajtswv cov lus. Lawv txhua los lus mas tej kev ntseeg tsis tseeb thiab dag thiab tawm tsam Vajtswv. Txhua yam no, lawv cov lus hais yog los txhawb nqa tag nrho cov nom tswv tej kev ntshaw du lug, los ua kom yuam kev, qias vuab tsuab, thiab ua puas rau tib neeg, thiab vim li qhov tshwm sim los no lawv thiaj li coj tib neeg mus rau txoj kev tsaus ntuj thiab taug txoj kev phem, ces tib neeg thiaj li dhau los ua Ntxawgnyoog cov kwv tij uas tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Cov pab pawg twg yog cov los ua nom tswv? Lawv puas tsim txiaj thiab txawj ntse? Tsis yog kiag li. Lawv tseem tsis tau yog tus tsim txiaj thiab txawj ntse ib qho me me li. Lawv qhov hu hais tias kev tsim txiaj thiab lub tswv yim tau qhia tawm yog dab tsi, thiab txhua qhov uas lawv ua txhaum txoj cai uas zais tseg rau tom qab raug nthuav rau hauv qhov kaj tawm. Nws muaj tim khawv tias tag nrho keeb kwv yav dhau los ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab rau ntaw tib neeg, nws tsis muaj cov tswj kav tsim txiaj los sis txawj ntse, thiab txhua tus uas los kav yog Ntxwgnyoog cov cev thiab cov dab phem. Lawv cov kev xav thiab cov tswv yim twg tau ua qias vuab tsuab rau tib neeg tob tshaj plaws? Kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, kev saib siab nyiaj txiag, kev hloov pauv, thiab koom tsham. Lawv tau tshaj tawm ntau yam kev ntseeg tsis tseeb thiab tej kev dag phem, suav nrog rau “Yeej tsis muaj Vajtswv li,” “Tsis muaj hnub yuav muaj ib tus Cawm Seej tau li,” “Yus txoj hmoo yog nyob hauv yus tus kheej txhais tes,” thiab “Kev txawj ntse thiaj yuav hloov pauv tau koj txoj hmoo.” Tej yam no tau cog tob rau tib neeg lub siab ntsws txij puag thaum tseem hluas thiab maj mam loj hlob tuaj. Yam dab tsis yog qhov yuav tau txais? Tib neeg pib tsis lees txais Vajtswv thiab txhua yam los ntawm Nws, txawm hais tias Vajtswv tau tsim lub ntuj ceeb tsheej, lub ntiaj teb thiab txhua txhua yam, thiab Nws kav txhua yam los xij. Vajtswv yog tus tsim tib neeg, tab sis lawv tsis lees txais qhov tseeb no li, thiab lawv ntxeev lus rau qhov tseeb, hais tias tib neeg yog hloov pauv los ntawm tus liab, hais zoo li tib neeg yog ib pab pawg ib yam li cov tsiaj. Tej no tsis txaus ntseeg kiag li, tej kev txawj ntse sim neej tsis muaj laj thawj no los kav tib neeg tej kev xav, los kav lawv tej siab ntsws thiab dhau los ua ib feem ntawm lawv tus yeeb yam, yog li lawv txhua tus thiaj li tsis lees txais Vajtswv thiab txav kom deb ntawm Nws thiab nyuab zuj zus rau lawv uas yuav los mus lees txais qhov tseeb. Lawv tseem dhau los ua neeg khav theeb dua qub, phem, thiab qias vuab tsuab txhua lub sij hawm. Lawv plam txhua qhov kev txawj xav thiab kev muaj laj thawj, plam tag nrho lawv tej kev ua neeg nyob thiab xaus rau qhov uas cawm tsis tau lawm. Qhov no hais qhia tias Ntxwgnyoog coj noob neej tsis ncaj zoo li cas txog kiag qhov tias dhau los ua cov dab phem. Qhov no yog ib yam kev phem uas tib neeg tau txais los ntawm qhov kev caum txoj kev txawj ntse thiab siv nws los hloov pauv lawv txoj hmoo. Qhov tseeb qhia tshwm tias kev tshawb fawb thiab kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb thiab yuav tsis dhau los nyob hauv peb lub neej, tab sis lawv tsis zoo xws li qhov tseeb thiab lawv tsis haum nrog qhov tseeb. Txhua yam lawv ua tau ces puav leej qias vuab tsuab, kev mob, thiab rhuav tshem tib neeg.

Yog li ntawd vim li cas thiaj li hais tias tej yam no tsis yog qhov tseeb? Vim hais tias kev txawj ntse tsis yog los ntawm Vajtswv los, tiam sis nws los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab rau tib neeg. Nws los ntawm cov neeg tshaj lij thiab muaj koob nrov npe uas ua qias vuab tsuab rau tib neeg tej kev ntshaw. Yog li peb tuaj yeem hais tawm tau tiag tiag tias kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb. Nqe ib, kev txawj ntse tsis tuaj yeem pab tib neeg kom paub txog lawv lub ntsiab tseeb qias vuab tsuab los sis muab kev paub txog lawv tus kheej rau lawv. Nqe ob, kev txawj ntse tsis tuaj yeem ntxuav tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab, tab sis tsuas ua kom tib neeg khav theeb dua qub xwb. Nqe peb, kev txawj ntse tsis tuaj yeem cawm tib neeg tau los ntawm kev txhaum thiab ntxuav kom lawv dawb huv. Nqe plaub, kev txawj ntse tsis tuaj yeem pab tib neeg kawm kom paub qhov tseeb thiab los paub thiab zwm rau Vajtswv. Nqe tsib, kev txawj ntse tsis tuaj yeem pab tib neeg kom tau txais kev zoo siab tiag los sis coj kev tshav ntuj los rau lawv, thiab tshwj xeeb tshaj tsis tuaj yeem muab ib lub hom phiaj zoo nkauj rau lawv. Ces yog li, kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb, thiab nws tsis tuaj yeem cawm tib neeg los ntawm kev txhaum los sis Ntxwgnyoog tej kev quab yuam. Yog li peb ntseeg tias kev txawj ntse yuav tsis hloov pauv tau ib tug neeg twg txoj hmoo. Tsuas yog yam uas los ntawm Vajtswv thiaj li yog qhov tseeb xwb; tsuas muaj Vajtswv cov lus xwb thiaj li yog qhov tseeb. Tsuas muaj qhov tseeb nkaus xwb tib neeg thiaj li tau txais txoj sia thiab thiaj li yuav ntxuav lawv txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv, cia lawv khiav dim ntawm qhov kev txhaum thiab dhau los dawb huv. Tsuas muaj qhov tseeb nkaus xwb thiaj tso cai rau tib neeg rov los txawj xav thiab muaj laj thawj thiab ua neej xws li tib neeg tiag tiag. Tsuas muaj qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav coj tib neeg kom yog xub kev thiab muab lub hom phiaj hauv kev lub neej txoj sia, thiab tsuas muaj qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pab tib neeg kom paub txog Vajtswv, txais Nws tej lus foom koob hmoov, thiab txais ib lub hom phiaj zoo nkauj. Vim li ntawd tsuas muaj qhov tseeb nkaus xwb thiaj li ua rau Vajtswv qhia tshwm nyob hauv cev nqaij daim tawv thiaj li tuaj yeem cawm tib neeg tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev quab yuam, tso cai rau lawv tig mus rau Vajtswv sab kom tau du lug. Tsuas yog tus Cawm Seej thiaj li yuav cawm tib neeg thiab hloov pauv tib neeg txoj hmoo tau xwb, muab lub hom phiaj zoo tshaj plaws rau peb. Yog li vim li cas kev txawj ntse ho tsis tuaj yeem cawm tib neeg tau? Vim hais tias tib neeg raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm, nrog tus yeem yam phem thiab nyob nrog cov moj yam phem, tas zog ua kev txhaum thiab ua phem xwm yeem. Lawv muaj peev xwm ua tej yam phem txawm tias yuav nyob rau tej xwm txheej uas yog lawm los xij, thiab lub sij hawm lawv tau txais lub hwj chim lawv yuav nthuav lawv lub nqe tuaj thiab nthuav mus kom thoob plaws. Thiab kev txawj ntse tau los ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, los ntawm Ntxwgnyoog los, yog li kev txawj ntse thiaj li tsis yog qhov tseeb. Txawm tias uas tib neeg tau kawm paub yuav ntau npaum li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem paub lub ntsiab tseeb thiab qhov tseeb ntawm lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab, thiab lawv tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab thiab tig los rau Vajtswv tiag. Tsis muaj ib qhov kev txawj ntse tuaj yeem los daws tau ib tug neeg twg tus yeeb yam coj tsis ncaj, hloov tsis tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Txawm tias tib neeg paub tias nws qias vuab tsuab ntau npaum li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem khiav dim ntawm txoj kev txhaum los sis Ntxwgnyoog tej kev quab yuam, thiab tsis tau txais kev dawb huv. Yog tias tsis lees txais qhov tseeb, lawv yuav tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv, thiab yuav tsis muaj hnub daws tau qhov teeb meem los ntawm lawv tus yeeb yam ua txhaum. Tib neeg yim muaj tej kev txawj ntse qias vuab tsuab siab npaum li cas, yuav los lees txais qhov tseeb nyuab npaum li ntawd thiab zoo li lawv yuav tsis lees txais thiab tawm tsam Vajtswv ntau tuaj. Thaum tib neeg caum txoj kev txawj ntse ntau tuaj, lawv dhau los khav theeb thiab qhuas yus tus kheej coj ncaj, thiab haj yam muaj kev ntshaw ntau tuaj. Lawv uv tsis taus uas yuav nrhais ruam nkag mus taug txoj kev txhaum. Vim li ntawd kev txawj ntse tsuas tuaj yeem ua kom qias vuab tsuab, piam sij, thiab tsim kev rhuav tib neeg pov tseg. Tib neeg feem coob yuav ntsia tsis pom lub ntsiab tseeb tiag ntawm kev txawj ntse los sis tsis pom yam zoo tiag tiag. Lawv yuav ntsia tsis pom lub hauv paus, qhov chaw uas txoj kev txawj ntse tau los, tab sis tsuas yog ua ntsej lag muag dig pe hawm thiab caum nws es tsis los caum qhov tseeb. Vim li cas cov tib neeg uas muaj koob nrov npe txhua tus ho ua phem ntau ua luaj, coj kev tsim txom los rau tib neeg thiab ua phem rau lub teb chaws tom qab uas tau txais lub hwj chim lawm, ua rau muaj kev puas tsuaj txhua yam, ua yuam kev loj heev dhau qhov yuam kev txhiv dim tau? Tej no yog yam tau txais los ntawm kev pe hawm thiab kev caum txoj kev txawj ntse. Qhov no ua rau peb pom tias kev txawj ntse tsis tuaj yeem yuav hloov pauv tau ib tus neeg twg txoj hmoo, thiab txawm hais tias ib tus neeg twg txoj kev txawj ntse yuav siab npaum li cas los xij, Vajtswv yuav tsis cawm lawv yog tias lawv tsis muaj kev ntseeg thiab tsis lees txais qhov tseeb. Vajtswv yuav tsis foom koob hmoo rau lawv los sis lawv yuav tsis muaj ib txoj hmoo zoo txawm tias lawv yuav muaj kev txawj ntse siab li cas los xij, tab sis yuav poob mus rau dab tuag teb thaum lawv tuag. Vajtswv mas ncaj ncees thiab Nws kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, yog li tus twg uas tsis tau txais Nws txoj kev tso cai los sis kev foom koob hmoo thiaj li yuav tsis muaj txoj hmoo zoo, tab sis raug poob mus rau kev puas ntsoog, raug rau txim, thiab poob rau dab teb.

Tam sim no tus ntse tsis qhuas kev txawj ntse lawm tab sis tos ntsoov kom Tus Dawb Huv los, vam kom tus Cawm Seej nqis los thiab los cawm tib neeg. Tsis muaj leej twg txoj kev xav tias tus muaj koob nrov npe, cov tib neeg tshaj lij yuav cawm tau tib neeg. Lawv twb tsis tuaj yeem yuav cawm lawv tus kheej, es lawv yuav los cawm tib neeg tau li cas? Qhov tseeb qhia rau peb pom tias kev txawj ntse yuav tsis ua kom muaj ib txoj hmoo zoo, lub tswv yim kev txhim kho los ntawm kev tshawb fawb thiab kev kawm txuj ces tsis muaj qab hau li. Tsuas muaj tus Cawm Seej thiaj li yuav cawm tau tib neeg los ntawm kev ua txhaum thiab Ntxwgnyoog tej kev quab yuam xwb; tsuas yog kev hais qhia qhov tseeb los ntawm tus Cawm Seej thiaj li yuav coj peb mus taug txoj kev tshav ntuj; tsuas yog kev lees txais txhua qhov tseeb uas yog tus Cawm Seej hais xwb peb thiaj li yuav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab yog li Vajtswv thiaj li cawm peb tau puv npo thiab tau txais Nws txoj kev tso cai thiab tej koob hmoov. Qhov no tsuas yog ib txoj hau kev yuav los hloov pauv peb txoj hmoo kom tiav hlo tau xwb. Nws muaj tseeb tias kev hloov pauv ib tug neeg twg txoj hmoo tshwm sim los ntawm kev lees txais tus Cawm Seej qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm, los ntawm kev lees txais txhua qhov tseeb uas yog tus Cawm Seej tau nthuav tawm rau hauv tiam kawg, thiab raug ntxuav kom dawb huv los ntawm kev lees txais Vajtswv qhov kev txaiv txim ntawm tiam kawg. Muab hais kom yooj yim ces, tsuas muaj ib txoj hau kev uas yuav hloov pauv ib tug neeg twg txoj hmoo kom tau tiag ces yog los lees txais qhov tseeb xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo).

Tam sim no peb pom tseeb lawm tias cov neeg txawj ntse twb tsis tuaj yeem yuav cawm lawv tus kheej tau, yog li lawv yuav cawm tib neeg tau li cas? Tsuas muaj tus Cawm Seej thiaj li yuav cawm tib neeg los ntawm kev txhaum, thiab coj kev tshav ntuj los rau tib neeg, coj kev zoo siab, thiab coj ib lub hom phiaj zoo nkauj tau xwb. Ces tus Cawm Seej ho yog leej twg? Tsis tas ua xyem xyav li Nws yog Vajtswv yug los ua neeg, los ua tib neeg tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Nws yog peb tus Cawm Seej. Peb tuaj yeem hais tau tias tus Cawm Seej yog Vajtswv tus piv txwv, uas Nws yog Vajtswv hnav tib neeg cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd yog kev yug los ua neeg. Yog li ntawd, qhov Vajtswv yug los ua neeg yog tus Cawm Seej nqis los rau peb lawm. Vajtswv tau yug los ob zaug los cawm tib neeg txij thaum Nws tau tsim tib neeg los. 2,000 lub xyoo tag los, Nws tau dhau los ua cev nqaij daim tawv uas yog tus Tswv Yexus Thiab raug hais tshwm rau hauv cov lus qhuab qhia, “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Nws tau hais qhia qhov tseeb ntau yam thiab thaum kawg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg, ua kev theej txhoj rau tib neeg. Qhov no yog ib qhov qhia meej txog Vajtswv txoj kev hlub rau ib neeg. Tib neeg txhua leej thoob plaws lub ntiaj teb tau los lees txais tus Tswv Yexus ua lawv tus Cawm Seej, lees txim txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, ces thiaj li raug zam lub txim rau lawv tej kev txhaum. Lawv xyiv fab rau kev thaj yeeb thiab kev lom zom uas Vajtswv muab rau lawv nrog rau qhov zoo tshaj ntawm Nws txoj hmoov hlub. Thaum tus Txwv Yexus ua Nws tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim tiav lawm, Nws tau hais lus faj lem ntau zaus lawm, “Kuv yuav los sai sai no” thiab “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li.” “Vim Neeg Leej Tub yuav los rau teev uas nej xav tsis txog ntawd(Mathai 24:44). Vim li ntawd txhua tus uas tau lees txais tus Tswv Yexus yog lawv tus Cawm Seej tab tom tos ntsoov rau Nws qhov los rau hauv tiam kawg, tos ntsoov tus Cawm Seej nqis los cawm lawv thiab coj lawv mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). Raws li nws tej lus hais faj lem, Vajtswv yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv los ua Neeg Leej Tub nyob rau hauv tiam kawg thiab hais qhia qhov tseeb los yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg puv npo, los coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj zoo nkauj. Yog li ntawd, qhov Vajtswv yug los ua neeg nyob rau hauv tiam kawg yog tus Cawm Seej uas tshwm sim ua tib neeg. Yog li peb yuav tsum tos txais tus Cawm Seej li cas? Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Tus Tswv Yexus tau ceeb toom peb zaum tas zaus thiab tias qhov tseem ceeb rau kev tos txais tus Tswv yog kev mloog Vajtswv lub suab, thiab lees txais qhov tseeb uas Vajtswv hais qhia thaum Nws rov qab los rau hauv tiam kawg. Tej kev puas tsuaj uas tab tom tshwm sim rau peb pom tam sim no. Peb tuaj yeem pom tau tias thoob plaws lub ntiaj teb no, tsuas muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tau nthuav tawm qhov tseeb tag nrho uas tau cawm tib neeg xwb, thiab tsis muaj tus twg li tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tau hais qhov tseeb xwb. Qhov no ua pov thawj tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los, tias Nws yog tus Cawm Seej los cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Qhov no yog cov xov xwm zoo kawg nkaus li. Ib txoj hau kev uas peb yuav hloov peb txoj hmoo tau yog los lees txais tus Cawm Seej txoj kev cawm dim, thiab lees txais qhov tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia qhov tseeb ntau yam, uas khaws cia nyob hauv cov phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus xws li Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, tag nrho muaj ntau lab los lus. Nov yog txhua qhov tseeb ua yog Vajtswv tau hais qhia txog Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau hauv tiam kawg, thiab tseem muaj ntau tshaj qhov tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov kev zais tob txog Nws tej kev npaj cawm tib neeg los cawm tib neg ntiaj teb, Nws tau nthuav tawm txhua qhov zais tob txog phau Vajluskub uas tib neeg tsis muaj hnub yuav nkag siab tau, thiab Nws tau nthuav tawm qhov tseeb txog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog thiab peb tej kev phem, tawm tsam Vajtswv tus yeeb yam. Qhov no tso cai rau peb los paub txog lub hauv paus ntawm peb txoj kev ua txhaum thiab qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab. Tib neeg txhua tus dhau los ntseeg puv npo thaum lawv ntsib qhov tseeb thiab pib ntxub lawv tus kheej, pib khuv xim, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiagtiag. Vajtswv kuj nthuav tawm txhua qhov tseeb tias tib neeg yuav tsum tau xyaum ua thiab to taub qhov tseeb, kom peb thiaj li yuav nyob tau vim Nws cov lus thiab ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg thiab zoo li qhov tseeb. Qhov ntawd yog ib txoj hau kev los tau txais Vajtswv tej kev cog lus thiab tej lus foom koob hmoo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau yam, uas yog ntxuav tag nrho tib neeg txoj kev qias vuab tsuab huvkom dawb huv thiab cawm peb los ntawm Ntxwgnyoog tej kev quab yuam yog li peb thiaj li yuav tig tau rau Vajtswv thiab paub Vajtswv. Tej qhov tseeb no tsuas yog ib qho tseeb rau lub neej txoj sia thiab tej kev qhia kom tau txais kev cawm dim, thiab txaus los hloov pauv ib tus neeg twg txoj hmoo tau zoo kawg nkaus, tso cai rau lawv tau nkag mus rau ib lub hom phiaj zoo nkauj—Vajtswv lub teb chaws. Tej kev puas tsuaj loj tau pib lawm. Tsuas txoj tib hau kev los ua lawv txoj kev cia siab zoo kom muaj tseeb xwb thiaj li yog los lees txais tus Cawm Seej qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Kev lees txais txhua qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia yog ib txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev tso cai, los txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tej koob hmoov dhau los ntawm kev puas tsuaj loj, kom lawv muaj txoj sia nyob thiab raug Vajtswv coj mus nyob rau Nws lub teb chaws. Yog hais tias tib neeg tsis lees txais txhua qhov tseeb uas tus Cawm Seej hais, tab sis tsuas yog tos tus vajtswv cuav los ntawm lawv txoj kev xav, los sis ib tug ntsuj plig phem los thiab cawm kom lawv dim ntawm kev puas tsuaj, qhov ntawd ces tsuas yog ib qho dag xwb. Thaum kawg lawv yuav tau tes daws tes npliag qhuav qhawv, tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm lawv tej dag zog. Cov vajtswv cuav thiab cov ntsuj plig phem yuav cawm tsis tau tib neeg. Tsuas yog Vajtswv tus uas nyob rau cev nqaij daim tawv, tus Cawm Seej thiaj li yuav cawm tau tib neeg xwb, thiab qhov ntawd yog ib txoj hau kev rau tib neeg los txais ib txoj hmoo zoo thiab lub hom phiaj zoo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). “Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj