Vim Li Cas tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg ntawm Tiam Kawg Thiaj Li Yog Poj Niam?

October 4, 2021

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg tau tshwm sim los ua txoj hauj lwm thiab tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb. Tej no tau muab tso rau saum huab cua thiab ua rau nrov ncha mus thoob plaws lub ntiaj teb lawm, raws li qhov muaj tib neeg ntau zuj zus tshuaj xyuas qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Mas pom tseeb tias Vajtswv yuav los yug los ua neeg thiab yuav los nthuav tawm txog qhov tseeb ua kom pom puv npo txog lub zog ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Raws li lawv tshuj xyuas txoj kev tseeb, muaj ntau tus neeg pom tias cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas muaj hwj chim, muaj zog heev, tias cov lus yog qhov tseeb, tias cov lus los ntawm Vajtswv los, thiab cov lus mas ntseeg tau thiab tsis muaj qhov yuav ua xyem xyav ntxiv. Tiam sis thaum lawv hnov tias tus Khetos ntawm tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog poj niam, ces muaj ntau leej tau sib tuav tes thiab tsis kam lees txais Nws. Lawv xav tias thaum tus Tswv Yexus los, Nws yuav yog txiv neej, tus Vajntsujplig kuj tau ua tim khawv tias tus Tswv Yexus yog ib tug “Me Tub ntxim hlub heev” thaum lub sij hawm ntawd, thiab phau Vajluskub kuj muaj tej ntaub ntawv teev tseg zoo li ntawd thiab, yog li thaum tus Tswv rov los, Nws yuav yog txiv neej, zoo raws li tus yam ntxwv ntawm tus Tswv Yexus Yudai. Nws yeej yuav tsis yog poj niam li. Txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau npaum li cas thiab Nws ua tau txoj hauj lwm zoo npaum li cas los xij, lawv tsis kam lees txais, cia rau ib leeg nrhiav thiab tshuaj xyuas xwb. Lawv qhov laj thawj yog, “Yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog txiv neej, ces kuv thiaj li yuav ntseeg, tab sis yog tias Nws yog poj niam, txawm tias koj yuav hais li cas los xij, kuv yeej yuav tsis ntseeg li, vim tias tus Tswv Yexus yog txiv neej.” Vim li no, lawv thiaj li plam lub cib fim los tos txais tus Tswv qhov rov los thiab poob mus rau txoj kev puas tsuaj, uas yog ib qho khuv xim heev. Yog li, tej lus hais thiab tej kev xam pom ntawm cov neeg ntseeg no puas raug? Tej ntawd puas raug raws li lo lus faj lem hauv phau Vajluskub? Tej ntawd puas muaj lub hauv paus nyob rau hauv Vajtswv txoj lus? Tsis muaj hlo li. Qhov no vim yog tus Tswv Yexus tsis qhia meej tias Nws yuav yog txiv neej los sis yuav yog poj niam thaum Nws rov qab los, Thiab tus Vajntsujplig tsis tau ua tim khawv tias Neeg Leej Tub yuav yog txiv neej los sis yuav yog poj niam thaum Nws rov los. Phau Vajluskub kuj tsis muaj lus faj lem tias Vajtswv yuav yog txiv neej los sis yuav yog poj niam thaum Nws rov los rau tiam kawg thiab. Qhov no ua pov thawj txaus lawm tias tib neeg tej lus hais thiab tej kev xam pom tsis muaj lub hauv paus nyob rau hauv phau Vajluskub thiab tsis muaj dab tsi li dua ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab. Muaj ntau tus neeg nug tias, “Vim li cas tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau tiam kawg thiaj li yog poj niam es ho tsis yog txiv neej lawm?” Ntawm no, kuv yuav qhia qee qhov ntawm kuv tus kheej txoj kev to taub txog nqe lus nug no.

Muaj tej lus faj lem ntau heev nyob rau hauv Phau Vajluskub uas hais txog Vajtswv qhov yuav los yug los ua neeg ua Neeg Leej Tub nyob rau tiam kawg, tab sis qhov ntawd tsis qhia meej tias tus Tswv yuav yog txiv neej los sis yuav yog poj niam thaum Nws rov los rau tiam kawg. Qhov ntawd tsuas hais tias “thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li,” “Neeg Leej Tub los,” thiab “Neeg Leej Tub nyob rau Nws hnub.” Hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb los lawm, twb los nthuav tawm txog ntau qhov tseeb, thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg lawm, qhov uas ua kom tiav cov lus faj lem no. Tsis tas li qhov ntawd ua rau tib neeg ceeb thaum lawv tshawb pom tias tus Khetos ntawm tiam kawg yog poj niam. Qhov no tsis haum nrog peb tej kev xav phem hlo li. Thaum qhov ntawd yog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm lawm, ces qhov ntawd zoo yam li qhov ib txwm muaj uas tib neeg muaj tej kev xav phem txog qhov ntawd. Tib neeg haj yam muaj tej kev to taub yuam kev loj tshaj qub thaum tus Tswv Yexus los lawm. Tab sis tib neeg yim muaj tej kev xav phem txog qee yam ntau, ces yam ntawd yim ua ib qho kev zais loj xwb. Yog Vajtswv tsis nthuav tawm tej kev zais no, peb yeej yuav tsis to taub txog tej ntawd li. Yog li, cia peb los saib qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog hais tias Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib tug txiv neej nkaus xwb, ces tib neeg yuav kem ciam hais tias Nws yog txiv neej xwb, yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej xwb, thiab yuav tsis muaj hnub ntseeg hais tias Nws yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Cov txiv neej yuav xam hais tias Vajtswv yog txiv neej ib yam li lawv, thiab Vajtswv yog tus coj cov txiv neej—tab sis yog li ntawd cov poj niam ne? Qhov no tsis ncaj ncees; nws tsis yog saib dej ua ntu saib neeg ua plhu lod? Yog hais tias yog li no tiag, ces tag nrho cov uas Nws cawm ces yuav yog cov txiv neej li Nws xwb, thiab yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav raug cawm li. Thaum Vajtswv tsim noob neej, Nws tsim Adas thiab Nws tsim Evas. Nws tsis tsim Adas nkaus xwb, tab sis tsim tag nrho txiv neej thiab poj niam nyob rau hauv Nws tus duab. Vajtswv tsis yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej nkaus xwb—Nws kuj yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)). “Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws ua txiv neej lub cev los, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws lub ceev ho yog poj niam lawm. Los ntawm qhov no, koj pom tau hais tias Vajtswv qhov kev tsim muaj txiv neej thiab poj niam ntawd pab tau rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo). Los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, peb thiaj li tuaj yeem pom tau tias txawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg yog txiv neej los sis poj niam los xij, qhov ntawd yeej tseem ceeb. Muaj qhov tseeb rau nrhiav nyob rau hauv qhov ntawd, thiab qhov ntawd yuav ua rau peb to taub txog Vajtswv txoj kev xav thiab paub txog Vajtswv tus moj yam. Yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog txiv neej tas li xwb, yuav muaj dab tsi tshwm sim? Tib neeg yuav cias ke tias Vajtswv yog txiv neej mus tag ib txhis thiab yeej tsis yog poj niam li, ces cov poj niam yuav raug faib cais thiab tsis tuaj yeem nyob ua cov tswv cuab ntawm zej tsoom kom puv npo li. Qhov ntawd puas yuav ncaj ncees rau cov poj niam? Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, thiab Vajtswv tau tsim txiv neej thiab poj niam tib si, yog li Vajtswv tau los ua ib tug txiv neej rau Nws txoj kev yug los ua neeg thawj zaug lawm, ces nyob rau tiam kawg, Vajtswv thiaj li yug los ua poj niam. Qhov no mas tseem ceeb kawg nkaus, thiab yog qee yam uas txhua tus poj niam yuav tsum txhawb siab thiab zoo siab, thiab txhob tuav tej kev xav phem ntxiv lawm. Yog muaj ib tug poj niam tseem tsis tuaj yeem lees paub thiab ntxub ntxaug tus Vajtswv uas yug los ua poj niam, ces tus poj niam ntawd yog ib tug txaus hlub heev! Qhov tseeb, txawm tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog txiv neej los sis yog poj niam los xij. Qhov xwm txheej yog qhov uas Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab ua tau txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tib neeg yuav tsum txhob xav tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yog tias Nws yog txiv neeg thiaj li tuaj yeem ua tau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, thiab tias yog Nws yog poj niam ces Nws tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv txoj hauj lwm li. Kev xav li no nws yog ib qho thaub qab thiab ruam. Hnub no, peb txhua tus twb pom tias poj niam tuaj yeem ua tau txhua yam li txiv neej ua lawm. Piv txwv li: Txiv neej tuaj yeem tsav tau dav hlau, poj niam tuaj yeem tsav tau ib yam. Txiv neej tuaj yeem ua cov neeg mus rau saum lub hlis, poj niam tuaj yeem ua tau ib yam. Txiv neej tuaj yeem ua cov thawj tswj lub teb chaws, poj niam tuaj yeem ua tau ib yam. Txiv neej tuaj yeem ua lag luam thiab tuav tej hauj lwm, ces poj niam kuj tuaj yeem ua lag luam thiab tuav tej hauj lwm tau ib yam. Tej qhov tseeb ua pov thawj tias poj niam lub peev xwm yeej tsis tsawg dua txiv neej lub. Yog li vim li cas thiaj li hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsuas yog txiv neej xwb, es tsis tuaj yeem yog poj niam tau lod? Saib rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb thiab tau ua tiav txoj hauj lwm ntau heev. Kev yog poj niam puas tau tav kev Vajtswv txoj hauj lwm dua li? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg mas loj tshaj txoj hauj lwm uas tus Tswv Yexus tau ua tiav lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb ntau dua thiab tob dua qhov uas tus Tswv Yexus tau nthuav tawm. Tej qhov tseeb ua rau txhua tus pom tseeb lawm, yog li vim li cas tib neeg thiaj li tsis tuaj yeem lees paub tej ntawd? Niaj hnub no muaj cov poj niam raug caij tsuj, raug ntxub ntxaug, thiab raug kev txom nyem nyob rau hauv lub ntiaj teb coob npaum li cas? Lawv xav kom muaj lub meej mom sib luag nrog tej txiv neej, thiab tshaj qhov ntawd, lawv xav tau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ywj pheej thiab. Leej twg thiaj li tuaj yeem cawm tau peb tsoom cov poj niam? Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb los lawm, thiab Nws tau nthuav tawm txog qhov tseeb los txiav txim rau lub ntiaj teb phem no thiab tib neeg, uas raug ua qias vuab tsuab tob heev lawm. Muaj ntau tus poj niam uas tau pom lawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg yog poj niam, tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, thiab ua tau txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg, thiab yog li yuav tsum zoo siab uas yog ib tug poj niam. Cov poj niam tsa lawv lub taub hau siab, lawv tau txais ib qho uas hnov kev ywj pheej thiab kev tso tawm, thiab lawv puav leej ua kev zoo siab thiab qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tias Vajtswv los yug los ua poj niam qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Tsuas yog Vajtswv thiaj li hlub tib neeg tiag tiag xwb, thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li tuaj yeem coj ncaj ncees rau tib neeg xwb. Vajtswv mas ntxim hlub heev! Tam sim no cia peb los xav txog lwm qhov xwm txheej. Tus Tswv Yexus txiv neej muaj peev xwm los tiv tib neeg tej kev txhaum thiab ua tiav txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim los ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Yog tias tus Tswv Yexus tau los yog poj niam lawm, Nws puas yuav muaj peev xwm los ua kom tag txoj hauj lwm kev txhiv dim los ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Tsis muaj qhov ntseeg tau tias Nws yuav muaj peev xwm ua tau li. Vajtswv txoj kev yug los ua neeg txhais tias yog Vajtswv Tus Ntsuj Plig los looj ib lub plhaub neeg, thiab txawm tias lub plhaub no yog txiv neej los sis poj niam los xij, Nws yog Vajtswv Nws Tus Kheej. Nws nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm, txhua yam uas raug ua tiav thiab raug tswj los ntawm Vajtswv Tus Ntsuj Plig. Yog li ntawd, txawm tias Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yog txiv neej los sis poj niam los xij, Nws tsim nyog los sawv cev tam Vajtswv tus kheej thiab ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Nws Tus Kheej, thiab thaum kawg, txoj hauj lwm yuav raug ua kom tag thiab Vajtswv yuav tau txais lub koob meej. Nws yog kiag li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias. “Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nro tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau hauv ib theem twg ntawd nyias yeej muaj nyias qhov tseem ceeb; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo). Qhov no txhais tau tias nws tsis muaj teeb meem txawm tias lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog txiv neej los sis poj niam los xij. Tsuav yog Nws tuaj yeem nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua tiav txoj hauj lwm uas Vajtswv xav kom ua tiav, thiab ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neej xwb, Ces Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lawm. Yog tib neeg xav tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsuas tuaj yeem yog txiv neej xwb es tsis tuaj yeem yog poj niam, tsis yog qhov no yog ib qho khoom tsim ntawm tib neeg tej kev cai, tej kev xav phem, thiab tej kev xav hauv nruab siab lod? Puas yog lawv xav tias Vajtswv tsim txiv neej es tsis tsim poj niam? Vim tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog poj niam, txawm tias Nws nthuav tawm txog qhov tseeb ntau li cas los sis Nws ua tau txoj hauj lwm zoo npaum li cas los xij, tib neeg tsis lees paub los sis tsis lees txais Nws li. Tsis yog qhov no yog vim tib neeg tsis kam lees thiab ntxub ntxaug cov poj niam huv si lod? Tsis yog tias qhov no tsuas yog ib qho ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab xwb lod? Tib neeg tsis muaj cai los xaiv qhov uas Vajtswv tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm. Tsuav yog Nws yog Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb, thiab tsuav yog Nws nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua Vajtswv txoj hauj lwm xwb, txawm tias lub cev nqaij daim tawv yog txiv neej los sis poj niam los xij, tib neeg yuav tsum lees txais thiab mloog lus. Qhov no yog lub hauv paus uas muaj qab hau thiab txawj ntse. Vajtswv muaj lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab muaj txhua yam-kev txawj ntse, thiab Vajtswv tej kev xav mas mus deb tshaj tib neeg tej. Tib neeg tuaj yeem cia siab tias yuav to taub txog Vajtswv txoj hauj lwm tau li cas? Txij li puag thaum ub los txog niaj hnub no, txhua theem ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tau ua dhau mus deb heev thiab tau tawm tsam rau tib neeg tej kev xav phem. Thaum tus Tswv Yexus tshwm sim los thiab ua txoj hauj lwm lawm, Nws tus duab, qhov kev yug thiab tsev neeg mas tsis raws li tib neeg tej kev xav phem hlo li. Vim li no cov neeg Falixais thiaj li tsis lees tias Nws yog tus Mexiyas li lo lus faj lem hauv phau Vajluskub thiab thaum kawg muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, qhov ua ib txoj kev txhaum loj heev rau qhov uas lawv raug rau txim thiab raug foom phem los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog ib txoj kev kawm ua kom muaj-kev xav uas muab roj ntshav pua. Yog li, txhua yam uas muaj feem xyuam txog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm yog ib qhov xwm txheej tseem ceeb thiab yog ib qho kev zais. Yog tib neeg tsis nrhiav qhov tseeb, pheej tuav rawv lawv tej kev xav phem, thiab txiav txim thiab txiav txim siab yooj yim dhau lawm, ces lawv yuav ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam ntau heev. Yog koj tsis raug lees paub thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv thiab plam Nws txoj kev cawm dim, koj thiaj li yuav tsis khuv xim heev.

Hnub no, tseem muaj cov neeg suav tsis txheeb uas tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm rau tiam kawg vim Nws yog poj niam, thiab txawm, paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb los xij, tsis lees txais Nws li. Qhov teeb meem ntawm qhov no yog li cas? Vim li cas cov tib neeg no tej kev xav phem thiaj li muaj zog ua luaj? Vim li cas lawv thiaj li tsis saib qhov tseeb thiab qhov nthuav tawm txog qhov tseeb kom siab tshaj txhua yam? Raws li cov neeg, raws li cov tswv cuab ntawm tib neeg, cov uas raug tsim los ua neeg, peb yuav tsum saib Vajtswv thiab Nws txoj hauj lwm kom muaj qab hau. Yog peb paub meej tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab paub meej tias cov lus raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tseeb, los peb yeej tseem tuav rawv peb tej kev xav phem thiab tsis kam lees txais Nws vim tias Nws yog poj niam, qhov no yog ib teeb meem loj heev. Kev ua li no yog kev tsis lees txais thiab tawm tsam Vajtswv. Kev tsis kam lees paub txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los sis qhov tseeb Nws nthuav tawm kuj yog ib qhov teeb meem uas loj tshaj tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab lawm thiab. Qhov ntawd ua rau koj yog ib tug tawm tsam Khetos, Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab tus neeg uas yuav tsum raug foom tsis zoo! Raws li tau hais hauv phau Vajluskub tias: “Vim muaj coob tus neeg dag tau nkag los rau hauv ntiaj teb lawm, yog cov uas tsis lees hais tias Yexus Khetos tau los muaj cev nqaij daim tawv lawm. Tus no yog ib tug neeg dag thiab yog tus tawm tsam Khetos” (2 Yauhas 1:7).“Txhua tus ntsuj plig uas tsis lees hais tias Yexus Khetos tau los muaj cev nqaij daim tawv ces tsis yog Vajtswv li: thiab tus no ces yog tus ntsuj plig tawm tsam Khetos, tus uas nej tau hnov hais tias yuav los; thiab tam sim no kiag ces twb nyob rau hauv ntiaj teb lawm” (1 Yauhas 4:3). Yog li, peb thiaj li paub tseeb tias leej twg uas tsis lees txais Neeg Leej Tub qhov rov qab los thiab leej twg uas tsis lees paub tus Vajtswv uas rov los yug los ua neeg ces yog ib tug tawm tsam Khetos. Koj puas xav tias Vajtswv yuav cawm cov tawm tsam Khetos thaum nws rov los? Yeej tsis cawm li. Yog li, qhov xaus rau cov tawm tsam Khetos yuav zoo li cas? Qhov cov tawm tsam Khetos ua tsis yog nws yog li cas? Lawv tsis yog tias tab tom tawm tsam ib tug neeg xwb, lawv tab tom tawm tsam tus Khetos ntawm tiam kawg, Vajtswv Nws tus kheej. Lub ntsiab tseeb ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog li cas? Nws yog kev hais lus thuam tawm tsam tus Vajntsujplig. Qhov kev txhaum no yuav tsis muaj hnub zam txim rau, tsis hais tam sim no los sis yav tom ntej li.

Niaj hnub no muaj neeg ntseeg Vajtswv coob heev tab sis tsis paub txog Vajtswv txoj hauj lwm li, thiab lawv tsis paub txog tias Neeg Leej Tub yog dab tsi, txoj kev yug los ua neeg yog dab tsi, los sis tus Vajtswv tiag yog leej twg. Zoo li no xwb, qhov ntawd thiaj li yooj yim rau tawm tsam tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog li, peb yuav tsum txhob siv peb tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab los cais kem Vajtswv txoj hauj lwm. Tiam sis, peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab muab peb tej kev xav phem tso tseg. Tsuas yog ua li no xwb ces peb thiaj li yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov. Qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm nyob rau ncua hauv Vajtswv ob txoj kev yug los ua neeg no yog qhov nthuav dav thiab qhov muaj lub ntsiab tob. Qhov no yog qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tias. “Vajtswv tsis yog Vajntsujplig, tus Ntsujplig, tus Ntsujplig uas muaj zog tshaj xya npaug, los sis tus Ntsujplig uas paub-txhua-yam, tab sis kuj yog ib tug tib neeg thiab—ib tug tib neeg dog dig xwb, ib tug tib neeg uas tsis txawv sawv daws li. Nws tsis yog tus txiv neej xwb, tab sis kuj yog tus poj niam thiab. Nkawd mej ntsis zoo ib yam rau qhov uas Nkawd puav leej yog yug los rau tib neeg, thiab tsis zoo ib yam rau qhov uas ib tug ces yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab ib tug ces yog yug los rau ib tug tib neeg, txawm hais tias tau los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los xij. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas ob tug uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Leej Txiv Vajtswv, thiab tsis tshua zoo ib yam rau qhov uas ib tug ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim hos ib tug ua tes dej num ntawm kev txeeb tau. Ob leeg puav leej sawv cev rau Leej Txiv Vajtswv tib si, tab sis ib tug yog tus Txhiv Dim, muaj kev tab ncuab thiab kev hlub tshua, thiab ib tug yog tus Vajtswv ntawm txoj kev ncaj ncees, muaj kev npau taws thiab kev txiav txim puv npo. Ib tug yog tus Thawj Coj Siab Tshaj Plaws uas pib tes dej num ntawm kev cawm dim, hos ib tug yog tus Vajtswv ncaj ncees uas ua kev txeeb tau tiav hlo. Ib tug yog Qhov Pib, ib tug yog Qhov Xaus. Ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev txhaum, ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num kev txhiv dim tiav hlo, ua tes hauj lwm ntxiv, thiab yeej tsis muaj kev txhaum hlo li. Ob tug puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb, tab sis Nkawd nyob rau ob lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv, thiab yug los rau qho chaw sib txawv, thiab Nkawd raug sib cais los ntawm ntau txhiab xyoo lawm. Txawm li cas los xij, tag nrho Nkawd tes hauj lwm ces yog sib txhawb kom tiav hlo, tsis muaj sib cuam tshuam li, thiab muaj cuab kav muab hais thooj txhij ua ke tau. Ob tug yog tib neeg, tab sis ib tug yog ib tug me nyuam tub thiab ib tug yog ib tug me nyuam ntxhais mos liab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?). Peb paub los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias thaum Vajtswv los yug los ua neeg txhawm rau ua txoj hauj lwm cawm tib neeg, qhov ntawd tsis muaj teeb meem txawm tias Vajtswv yog txiv neej los sis poj niam, Nws los ntawm tsev neeg twg los, los sis Nws zoo li cas los xij. Tej no tseem ceeb li. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov uas Nws tuaj yeem ua tau Vajtswv txoj hauj lwm, ua raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab coj lub yeej koob los rau Vajtswv. Ob txhiab xyoo dhau los, tus Tswv Yexus tau yug los rau hauv ib dab zaub rau ib tsev neeg dog dig nyob hauv lub xeev Yudia. Cov neeg tau muaj tej kev xav phem txog qhov no. Lawv puav leej tau txiav txim rau tus Tswv Yexus vim qhov ua ib tug kws ua rooj tog tus tub tuaj ntawm lub nroog Naxalev tuaj thiab tsis kam lees txais Nws txoj hauj lwm rau qhov ntawd. Qhov tshwm sim los yog qhov uas lawv raug Vajtswv foom phem thiab plam lawv txoj kev cawm dim. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb los lawm. Nws tau yug los rau ib tsev neeg dog dig thiab muaj tus duab zoo li neeg Esia. Nyob rau sab nraud, Nws tshwm los ua ib tug neeg zoo yam li tib neeg xwb, tiam sis Nws nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau tiam kawg, kov yeej tib neeg lub siab thiab tsim ib pawg ntawm cov muaj yeej. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua tiav txoj hauj lwm muaj zog zoo li ntawd uas tau ua rau nrov ncha mus thoob plaws lub ntiaj teb lawm, thiab kuj tau muab qhov keeb kwm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua qias vuab tsuab rau tib neeg los tau ntau txhiab xyoo xaus thiab tau pib ib tiam tshiab lawm. Dab tsi thiaj li ua rau tib neeg muaj tej kev xav phem txog Vajtswv qhov yug los ua neeg yog poj niam? Cov neeg zoo li ntawd mas khav theeb thiab tsis muaj qab hau tshaj plaws. Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo raug nthuav tawm mus thoob plaws lub ntiaj teb lawm. Cov kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm mas dav fo, muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab tsis muaj leej twg cheem tau li, thiab Vajtswv txoj lus yuav ua kom tiav txhua yam. Qhov ntawd nthuav tawm puv npo txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, thiab txoj kev txawj ntse. Ib yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg yog ua tau tiav hlo los ntawm tus neeg dog dig no. Nws yuav muab txhua yam rau koj, thiab ntau yam ntxiv, Nws yuav muaj cuab kav txiav txim rau txhua yam txog ntawm koj. Ib tug neeg zoo li ntawd puas yuav zoo li qhov nej ntseeg hais tias Nws yog: ib tug neeg dog dig kawg es tsis muaj nuj nqis txaus yuav hais txog? Puas yog Nws qhov tseeb ntawd tseem muaj tsis txaus yuav ua kom nej ntseeg los? Yam ua tim khawv ntawm Nws tej kev ua los tseem tsis txaus ua kom nej ntseeg thiab los? Los sis puas yog txoj kev uas Nws coj los ntawd tsis muaj nqis txaus rau nej taug mus mas? Thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, dab tsi yog qhov uas ua rau nej ntxub Nws thiab muab nws ntiab tawm mus thiab zam tsis ntsib Nws? Nws yog tus neeg uas qhia kom pom qhov tseeb, nws yog tus neeg uas muab qhov tseeb los, thiab nws yog tus neeg uas muab txoj kev rau nej taug. Tsis yog nej tseem nrhiav tsis tau cov kev taug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb no li los? Yog tsis muaj Yexus tes hauj lwm, neeg ntiaj teb yuav nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los, tab sis yog tsis muaj tus los yug tshiab hnub no, cov uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo los sis nkag mus rau hauv tiam tshiab. Yog tsis muaj tus neeg dog dig no los, nej yuav tsis muaj hnub yuav muaj lub cib fim los pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis nej yeej tsis tsim nyog pom, vim nej tag nrho zoo li tej khoom uas twb tsim nyog muab rhuav pov tseg ntev los lawm. Vim yog qhov kev yug dua tshiab zaum ob ntawm Vajtswv, Vajtswv thiaj tau zam txim rau nej thiab muaj kev hlub tshua rau nej. Tsis hais dab tsi li, cov lus uas Kuv yuav tsum muab tso tseg rau nej rau thaum kawg ces yeej tseem yog cov no: Tus neeg dog dig no, tus uas yog Vajtswv los yug dua tshiab, mas tseem ceeb heev rau nej. Qhov no yog yam loj kawg nkaus ua Vajtswv tau tsim tib neeg tiav lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Qhov uas nej tau los txog rau hnub no ces ua tsaug rau lub cev nqaij daim tawv no. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv lub cev es nej thiaj muaj lub cib fim yuav dim. Tag nrho tej hmoov zoo no tau los ntawm tus neeg dog dig no. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis thaum kawg, txhua lub teb chaws yuav teev hawm tus neeg dog dig no, nrog rau ua tsaug rau thiab mloog lus tus neeg tsis tseem ceeb no hais, vim nws yog qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev nws coj los ntawd cawm tau tag nrho neeg ntiaj teb, daws kev tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv, ua kom ncua kev deb ntawm nkawd luv zog, thiab qhib kev sib txuas ntawm Vajtswv thiab tib neeg txoj kev xav. Nws kuj yog tus uas tsim tau lub meej mom loj tshaj rau Vajtswv. Ib tug neeg dog dig zoo li no tseem tsis muaj nqi txaus rau koj txoj kev ntseeg siab thiab kev qhuas thiab los? Ib lub cev dog dig li no puas tsim nyog yuav hu tau ua Khetos? Ib tug neeg dog digzoo li ntawd tsis tsim nyog ntawm Vajtswv kev nthuav tawm rau tib neeg pom thiab los? Tus neeg zoo li ntawd, tus uas zam neeg ntiaj teb ntawm txoj kev puas tsuaj, tsis tsim nyog tau txais nej txoj kev hlub thiab kev ntshaw tuav Nws tseg los? Yog nej tsis kam txais lo lus tseeb hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los thiab ntxub qhov uas muaj Nws nyob nrog nej, ces nej ho yuav zoo li cas rau thaum kawg mas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg).

Nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus ‘tej lus’ mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus).

Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply