Vajtswv Txoj Hauj Lwm Kev Txiav Txim ntawm Tiam Kawg Ntxuav Kom Tib Neeg Dawb Huv thiab Cawm Tib Neeg Dim Li Cas?

December 10, 2021

Tib neeg tau paub tias tej kev puas tsuaj loj los txog rau peb lawm thiab cov uas cia siab kom tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab tau nyob tos ntsoov siab kub lug. Tom qab tos los tau ntau lub xyoo lawm, los lawv tseem tsis tau pom Nws los li. Tiam sis, lawv pom Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Qhov no yog ib txoj kev tag kev cia siab loj heev rau lawv. Lawv tau cia siab tias yuav raug qaws ncaj qha mus rau qhov uas lawv yuav ntsib nrog tus Tswv, yeej tsis xav tias Nws yuav ua txoj hauj lwm kev txiav txim thaum Nws rov los li. Lawv tsis xav los lees txais qhov ntawd. Muaj ntau tus neeg tab tom ua raws li txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tus tawm tsam Khetos lub zog, tab tom txiav txim thiab tab tom rau txim rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Lawv xav tias, “Peb tej kev txhaum raug zam txim thiab peb raug Vajtswv xam tias yog cov ncaj ncees lawm, yog li peb tsis xav tau Vajtswv txoj kev txiav txim lawm. Peb tab tom nyob tos tus Tswv los coj peb mus rau hauv Nws lub teb chaws qhov uas peb yuav tau txais kev xyiv fab rau Nws tej koob hmoov.” Lawv tuav rawv lawv tej kev xav phem, tsis txaus siab los nrhiav thiab tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, uas yog qhov vim li cas lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv, tab sis twb poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj lawm. Qhov no ua tiav hlo tus Tswv Yexus cov lus tias: “Rau qhov tus uas twb muaj lawm yuav tau muab ntxiv rau, thiab nws yuav muaj nplua mias: tiam sis tus uas tsis muaj tab txawm yam uas nws muaj los yuav raug muab tshem tawm mus. Thiab muab koj tus uas yog tus tub qhe uas tsis muaj txiaj ntsim pov rau sab nraum txoj kev tsaus ntuj: qhov ntawd yuav muaj kev quaj nyiav thiab tom hniav qawv(Mathai 25:29–30). Tab sis muaj ntau tus uas nyiam qhov tseeb thiab thaum lawv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, lawv tau pom cov lus lub hwj chim thiab qhov muaj cai, pom tias cov lus mas puav leej yog qhov tseeb. Lawv nco tau Vajtswv lub suab thiab tsis raug tav kev los ntawm lawv tej xav kev phem ntxiv lawm, tab sis pheej tshawb xyuas txoj hau kev tseeb mus. Lawv thawj nqe lus nug yog vim li cas Vajtswv thiaj li tseem yuav tsum los ua txoj hauj lwm kev txiav txim thaum lawv tej kev txhaum raug zam txim thiab lawv raug Vajtswv xam tias yog cov ncaj ncees lawm, thiab Vajtswv yuav ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm kom tib neeg dim dhau los ntawm txoj hauj lwm hauv tiam kawg ntawd li cas. Ob nqe no yog ob nqe lus nug tseem ceeb tshaj plaws thiab cov nyom tshaj plaws uas txhua tus tshawb xyuas txoj hau kev tseeb yuav tsum tau to taub.

Cia peb los pib nrog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum los ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Qhov no tab tom ua rau ntau tus tib neeg ntseeg tsis to taub. Lawv xav tias, “Tus Tswv twb zam txim rau peb tej kev txhaum lawm, thiab Vajtswv tsis pom peb muaj kev txhaum lawm, yog li peb yuav raug coj ncaj nraim mus rau hauv Nws lub teb chaws, thiab peb tsis xav tau Vajtswv txoj kev txiav txim.” Qhov no yog ib qho yuam kev loj heev. Nws muaj tseeb tias tus Tswv tau zam txim rau tib neeg tej kev txhaum lawm, tab sis txoj kev zam txim ntawd puas txhais tau tias peb raug ntxuav kom dawb huv ma? Qhov ntawd puas txhais tau tias peb tau ua tiav txoj kev zwm rau Vajtswv tiag? Nws tsis txhais tau li ntawd. Peb txhua tus puav leej tau pom qhov tseeb no lawm: Txawm tias peb tej kev txhaum raug zam txim lawm los xij, cov ntseeg, tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub voj voom ntawm txoj kev txhaum thiab txoj kev lees txim, yam tsis muaj kev zam li, ua txhaum thaum nruab hnub, ces tom qab ntawd lees txim thaum hmo ntuj, tas zog peem thiab ua tsis tiav raws li tus Tswv Yexus cov lus txib, tas zog peem thiab ua tsis tiav txoj kev hlub thiab zwm rau tus Tswv, txiav txim siab los ua zoo, tab sis tseem dag thiab ua txhaum txawm yog lawv tus kheej kiag los xij, ua tsis tiav txawm tias lawv siv zog npaum li cas los ua txoj hauj lwm kom tuav tau lawv tus kheej los xij. Muaj ntau tus hnov tias lub cev nqaij daim tawv mas qias vuab tsuab dhau lawm, thiab kev ua neej nyob rau hauv txoj kev txhaum mas mob tiag tiag li. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm los ntawm tej kev khi ntawm txoj kev txhaum? Vim li cas peb thiaj li tso tsis tau tseg tab sis pheej ua txhaum zaum tas zaum thiab? Nws vim yog tib neeg tus yeeb yam txhaum thiab tej moj yam phem. Tej no yog lub hauv paus cag ntawm txoj kev txhaum. Yog tsis muaj kev daws kho lub hauv paus cag ntawm txoj kev txhaum, ces peb yuav tsis muaj hnub dim ntawm nws li, tab sis peb pheej yuav tawm tsam Vajtswv, rau txim rau Nws, thiab ua yeeb cuab rau Nws. Xav txog cov neeg Falixais, uas tau muaj txoj kev ntseeg los ntau tiam thiab tau ua tej kev theej txhoj xwm yeem nkaus lawm. Nws yog vim li cas thaum uas Vajtswv Yehauvas rais los ua cev nqaij daim tawv ua tus Tswv Yexus thiab tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, lawv thiaj li tsis lees paub tias tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv Yehauvas qhov kev tshwm sim, tab sis tau rau txim thiab tau txiav txim rau Nws, thiab txawm muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab? Qhov teeb meem yog li cas? Tab sim no hauv tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los thiab nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev lawm, yog li vim li cas thiaj li muaj ntau tus tib neeg ntseeg haj tseem tsis kam los tshawb xyuas qhov ntawd li, tab sis tsuas yog rau txim thiab thuam Nws xwb, txiav txim siab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua? Txhua yam ntawd txhais tau li cas? Nws qhia tseeb tias thaum tib neeg tej kev txhaum raug zam lawm, los lawv tseem raug tswj los ntawm lawv tus yeeb yam phem thiab yuav rau txim thiab tawm tsam Vajtswv tau txhua lub sij hawm. Tib neeg txoj kev txhaum tsis yog tias tsuas yog ib qho xwm txheej ntawm tej kev ua txhaum xwb, tab sis nws mas phem heev uas lawv xav muab tus Khetso uas nthuav tawm txog qhov tseeb ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, qhov sawv tawm tsam Vajtswv, tawm tsam qhov tseeb, qhov nqi tes ua thiab qhov ua txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv thiab qhov rais lo ua Nws cov yeeb ncuab. Cov neeg qias neeg thiab qias vuab tsuab li ntawd uas tawm tsam Vajtswv yuav tsim nyog los rau Nws lub teb chaws tau li cas? Vajtswv mas ncaj ncees thiab dawb huv, thiab Nws tus moj yam mas zam tsis tau rau txoj kev txhaum li. Yog tias cov uas lawv tej kev txhaum raug zam txim es tsis raug yaug kom dawb huv dhau los ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim, tab sis pheej ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv, ces lawv yeej tsis muaj hnub tsim nyog rau Vajtswv lub teb chaws li—tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov no li. Qhov no ua tiav tus Tswv Yexus cov lus tias: “Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam(Mathai 7:21). “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias, Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). Kuj muaj Hesnplus 12:14 thiab: “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li.” Vim li ntawd tus Tswv Yexus thiaj li hais ntau zaus heev nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim tias Nws yuav los dua. Yog li Nws los ua dab tsi nyob ntawm no? Nws yuav los nthuav tawm txog txhua qhov tseeb thiab ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim los cawm tib neeg kom dim puv npo los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog, kom peb thiaj li tuaj yeem tig los cuag Vajtswv thiab rais los ua cov neeg uas zwm thiab pe hawm Vajtswv. Tom qab ntawd Nws yuav coj peb mus rau ib lub hom phiaj zoo nkauj. Ib yam li tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). Thiab, “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Peb tuaj yeem pom nyob rau ntawm no tias Vajtswv tau npaj ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg los ntev lawm, thiab qhov no yog qhov uas cov tib neeg qias vuab tsuab yuav tsum raug cawm kom dim puv npo tiag tiag. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom nthuav tawm txog qhov tseeb thiab tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Nws yog tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb nyob nrog tib neeg, coj cov neeg Vajtswv xaiv los to taub txog txhua qhov tseeb. Qhov no ua tiav hlo raws li tus Tswv Yexus cov lus faj lem lawm. Tam sim no cia peb los nyeem ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qee lo lus kom paub tseeb ntxiv rau ntawm qhov vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum los ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. … Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Nyob hauv Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus Nws Tus Kheej raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, rais los ua txoj kev theej txhoj rau tib neeeg thiab txoj kev txhiv tib neeg kom dim ntawm txoj kev txhaum. Txij thaum ntawd los, ces tib neeg tej kev txhaum raug zam txim thiab Vajtswv tsis pom peb muaj txoj kev txhaum lawm, yog li peb thiaj li muaj peev xwm los thov Vajtswv ncaj qha thiab los nyob rau ntawm Nws xub ntiag. Tab sis Vajtswv qhov tsis pom tib neeg muaj txoj kev txhaum ntxiv lawm mas tsuas txhais tias yog Nws tau zam txim rau peb tej kev txhaum xwb, tsis yog tias peb mas dim ntawm txoj kev txhaum, tias peb mas dawb huv tiav hlo lawm. Peb tseem muaj ib tug yeeb yeem txhaum thiab ib tug moj yam phem. Peb yuav tsum tau txais Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg kom peb txoj kev qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv thiab peb thiaj li yuav raug cawm dim puv npo. Vajtswv txoj hauj lwm kev txhiv dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub tau tho txoj hau kev rau Nws txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm. Qhov ntawd yog, Nws txoj hauj lwm kev txiav txim raug ua tiav rau ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim. Vajtswv txoj hauj lwm kev txhiv dim tsuas ua tiav ib nrab ntawm tag nrho Nws txoj hauj lwm kev cawm dim xwb. Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg uas thiaj li tuaj yeem yaug kom dawb huv rau tib neeg thiab cawm tau tib neeg dim, thiab nws yog theem tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim. Peb yuav tsum mus ntsib mus pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv rau hauv tiam kawg, kom dim puv npo los ntawm txoj kev txhaum thiab raug yaug kom dawb huv, thiab zwm rau Vajtswv tiag tiag thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav mas thiaj li tsim nyog los rau Nws lub teb chaws.

Thaum txog qhov no kuv xav tias peb muaj kev to taub zoo ntxiv txog ntawm qhov tias vim li cas Vajtswv thiaj li yuav ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Tej zaum muaj qee tus neeg yuav xav paub tias txoj hauj lwm no ntxhuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg dim tau li cas. Cia peb los saib qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais txog rau qhov no tias. “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm).

Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm ‘yam zais npog’ nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log).

Qhov no pab qhia kom qee qhov kaj rau ntawm qhov Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim li cas, puas yog? Hauv Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg, Nws tab tom xub nthuav tawm txog txhua qhov tseeb los txiav txim thiab qhia tshwm txog tib neeg lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab, thiab peb tej moj yam phem yog li peb thiaj li tuaj yeem pom qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab, muaj kev lees txim ua siab dawb paug, ntxub thiab dhuav peb tus kheej, tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev nqaij daim tawv tseg thiab muab Vajtswv cov lus los xyaum ua raws, thiab ua kom tiav txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia tshwm puv npo txog tej kev qhia tshwm ntawm tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab xws li txoj kev khav theeb, txoj kev ntxias dag, thiab txoj kev phem, thiab tej kev txhawb siab thiab tej kev qias neeg hauv peb txoj kev ntseeg, thiab txawm tias peb tej tswv yim thiab tej kev xav uas zais tob tshaj plaws los xij, Tej no puav leej raug nthuav tawm du lug. Kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, mas hnov zoo li Vajtswv nyob kiag rau ntawd txiav txim rau peb tim ntsej tim muag ntag. Peb pom peb tus kheej txoj kev qias neeg, qias vuab tsuab, phem dab tuag, uas raug nthuav tawm du lug los ntawm Vajtswv lawm, ua rau peb hnov txaj muag, tsis muaj chaw nkaum, thiab tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub li. Thaum txiav txim tib neeg nrog Nws cov lus, Vajtswv kuj teeb tsa tej xwm txheej tiag los qhia tshwm rau peb thiab, tom qab ntawd peb raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, thiab raug sim los ntawm txhua qhov tseeb, kom peb thiaj li tuaj yeem thim xav thiab paub txog peb tus kheej. Raug qhia tshwm los ntawm qhov muaj tseeb, thiab tom qab ntawd tseem raug qhia tshwm ntxiv thiab raug txiav txim los ntawm Vajtswv cov lus, peb pom tseeb ntxiv txog qhov phem dab tuag ntawm txoj kev ua neej nyob raws li tus yeeb yam phem. Peb muaj kev khuv xim thiab ntxub peb tus kheej puv npo, thiab maj mam lees txim hloov dua siab tshiab tiag. Tom qab ntawd ces peb tus moj yam qias vuab tsuab thiaj li mam raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov tau. Txuas ntxiv, cia peb los mloog Vajtswv qee lo lus uas qhia tshwm txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab kom tau txais ib txoj kev xav meej tseeb ntxiv txog qhov uas Vajtswv ua Nws txoj hauj kev txiav txim zoo li cas.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua yam uas Kuv ua ntau tshaj li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv, thiab Kuv lub tswv yim zoo tshaj li Xalaumoos cov tub lub, tiam sis tib neeg tsuas saib Kuv li yog tus kws kho mob uas muaj neeg paub me ntsis thiab yog tib neeg ib tug xib hwb uas tsis muaj tib neeg paub txog. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?).

Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb).

Nws yuav yog ib yam zoo tshaj rau nej tus kheej txoj kev rau siab rau qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis tau muaj txoj kev nyiam Vajtswv? Vim li cas nej tus yam ntxwv thiaj li yog ib qho ntxim ntxub rau Nws? Vim li cas nej tej lus thiaj ua rau Nws txoj kev ntxub sawv tuaj? Tsuas yog nej ua ib qho kev ua siab ncaj me me xwb, ces nej txawm hu nkauj qhuas nej tus kheej, thiab nej hais kom yuav tsum them nqi zog rau tej yam nej ua me me ntawd; nej saib tsis taus lwm tus thaum uas nej tsuas muaj kev mloog lus ib qho me me xwb, thiab cia li saib tsis taus Vajtswv thaum uas ua tej yam dej num me me tiav. Yuav kom qhib qhov rooj lug txais tos Vajtswv, ces nej yuav kom them nyiaj, muab khoom plig, thiab lo lus qhuas. Nws ua rau nej tsis zoo siab thaum pub ib lub npib los sis ob lub rau lwm tus; thaum nej pub kaum lub rau lwm tus, nej xav kom tau txais koob hmoov ntau thiab txais kev qhuas. Tus yam ntxwv ntawm tib neeg li nej tus ntawd yog ib qho uas hais los sis hnov xwb ces yeej txaus ntxub kawg li. Puas muaj ib yam dab tsi tsim nyog tau txais kev qhuas nyob rau hauv nej lo lus thiab nej tej kev ua? Cov uas ua nws tes dej num thiab cov uas tsis ua; cov ua tus coj thiab cov ua tus caum; cov txais tos Vajtswv thiab cov tsis txais tos; cov uas pub nyiaj pab thiab cov uas tsis pub; cov uas qhuab qhia thiab cov uas txais tej lus ntawd; thiab lwm yam: tag nrho cov tib neeg ntawd ces lawv ua qhuas lawv tus kheej xwb. Nej tsis xav tias qhov no txaus luag los? Paub zoo hais tias nej ntseeg Vajtswv, txawm li ntawd los nej yeej muaj kev tsis sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau. Paub zoo hais tias nej yeej tsis muaj qab hau luaj twg, tab sis nej tseem pheej khav theeb tas zog li thiab. Nej tsis paub tias nej txoj kev paub ntawd tau puastsuaj txog theem uas nej twb tswj tsis tau nej tus kheej lawm? Thaum muaj txoj kev paub kev hnov zoo li no lawm, nej yuav phim koom xwm nrog Vajtswv tau li cas? Nej tsis paub ntshai rau lub sij hawm thaum zoo li no los? Nej tus yam ntxwv twb puas tsuaj mus txog qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau lawm. Thaum zoo li no, nej txoj kev ntseeg tseem tsis txaus luag thiab los? Nej txoj kev ntseeg tsis yog ib qho uas txaus luag heev los? Koj yuav ua koj lub neej yav pem suab li cas? Koj yuav xaiv txoj kev twg taug mas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag).

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas muaj qab hau tshaj, thiab txhua lo lus muaj tiag tshaj, qhov nthuav tawm txog tej kev qias neeg thiab tej kev txhawb siab phem hauv peb txoj kev ntseeg thiab peb tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv. Peb ib txwm xav tias peb muaj peev xwm los ua tej kev fij, tiv kev txom nyem, thiab pauj tus nqi rau Vajtswv, uas txhais tau tias peb mas mob siab fij thiab mloog hais, thiab tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Tab sis dhau los ntawm txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, ces peb mam li thim xav thiab paub txog peb tus kheej, thiab pom tias tag nrho peb tej kev fij mas tsuas tsis huv, thiab tsuas yog kom tau txais tej koob hmoov xwb. Thaum Vajtswv foom koob hmoov rau peb kom muaj lub neej thaj yeeb lug, peb zwm rau Nws thiab ua txoj hauj lwm rau Nws, tab sis thaum muaj mob thiab muaj kev puas tsuaj tshwm sim, ces peb to taub Vajtswv yuam kev thiab thuam Nws rau qhov tsis tiv thaiv peb, thiab haj tseem yuav tsum tsis ua txoj hauj lwm rau Nws thiab. Ces peb pom tias peb txoj kev ntseeg thiab tej kev fij mas puav leej raug hloov pauv lawm, xav quab yuam txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv xwb. Qhov no yog kev ntxias dag thiab kev siv Vajtswv. Nws mas xav rau yus tus kheej thiab txawj dag tshaj! Peb mas tsis muaj txoj kev txawj xav thiab laj thawj hlo li, twb tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg lawm thiab. Qias neeg thiab qias vuab tsuab tshaj, peb tseem xav tias peb muaj ib txoj cai tau txais koob hmoov thiab tau nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws thiab. Nws yog qhov tsis txawj txaj muag thiab tsis muaj laj thawj li. Vajtswv cov lus ntawm txoj kev txiav txim thiab txoj kev nthuav tawm qhia rau peb txog Nws tus moj yam ncaj ncees, dawb huv tias tsis tuaj yeem ua txhaum tau, thiab tias qhov uas Vajtswv hais ntawm peb yog peb lub siab dawb paug thiab txoj kev fij. Kev muaj txoj kev ntseeg thiab kev ua ib tes duj num nrog tej kev txhawb siab thiab tej kev tsis dawb huv zoo li ntawd yog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev tawm tsam Vajtswv, thiab tej ntawd yog yam Nws dhuav thiab ntxim ntxub. Vajtswv tsis lees paub hom kev ntseeg no. Dhau los ntawm txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus thiab kev raug qhuab ntuas thiab raug sim siab ntau zaus, Thaum kawg peb tuaj yeem pom txog qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab, ntxub peb tus kheej tiag tiag thiab hnov khuv xim, ces peb tus kheej mam los txhos caug ntua rau ntawm Vajtswv xub ntiag lees txim hloov dua siab tshiab. Peb kuj tuaj yeej pom txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab thiab tias Nws yeej pom peb lub siab lub ntsws, thiab paub yav dhau los thiab yav tom ntej ntawm peb tiag. Peb yeej ntseeg siab tshaj thiab tsim kho lub siab ntawm txoj kev hwm Vajtswv. Peb txoj kev xav rau ntawm txoj kev ntseeg hloov pauv lawm, peb muaj lub siab ua peb tes dej num ntau tuaj, tsis muaj tej kev ntshaw dhau lawm, thiab peb zoo siab los zwm rau Vajtswv tej kev npaj tseg thiab ua tes dej num ntawm ib tug tib neeg raug tsim los txawm tias Vajtswv foom koob hmoov rau peb los sis tsis foom los xij, txawm tias peb tau txais lub teb chaws tej koob hmoov los sis tsis tau los xij. Thaum peb tau pom txog qhov uas peb tau ua tiag tiag lawm, ces peb tsis khav theeb li yav tag los lawm. Peb rais los muaj laj thawj rau lo lus lus thiab kev ua, peb nrhiav thiab ua raws li qhov tseeb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, uas maj mam yaug thiab hloov peb txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv. Peb cov uas tau ntsib tau pom Vajtswv txoj hauj lwm yeej paub tias Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg muaj qab hauv npaum li cas, tias nws yaug tib kom dawb huv tiag thiab cawm tib neeg dim puv npo li cas lawm. Yog tsis muaj txoj kev txiav txim thiab txoj kev qhuab qhia no, ces peb yeej tsis pom peb tus kheej txoj kev qias vuab tsuab tiag tiag li, tab sis yuav nyob rawv rau hauv peb lub neej ntawm txoj kev ua txhaum thiab txoj kev lees txim paub kawg, xav tias peb tuaj yeem nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws tau vim tias peb tej kev txhaum raug zam txim lawm, tias peb tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo lawm. Qhov ntawd mas ruam thiab txaus hlub tiag tiag li! Ua tsaug rau Vajtswv txoj kev txiav txim, peb thiaj li muaj peev xwm paub txog peb tus kheej tiag tiag, peb kawm paub txog ntau qhov tseeb thiab peb tej moj yam qias vuab tsuab raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv lawm. Nws mas ywj pheej yam tsis txaus ntseeg li. Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim muab ntau yam heev rau peb. Lawv yog Vajtswv txoj kev hlub peb tiag tiag, yog Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Nws tau 30 xyoo lub xyoo txwm nkaus lawm txij li thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau pib nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua Nws txoj hauj lwm kev txiav txim, thiab Nws twb tau tsim tiav ib pawg ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj lawm—thawj phaum tawg paj txi txiv. Qhov no mas ua tiav tag nhro lo lus faj lem hauv phau Vajluskub tias: “Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj(Qhia Tshwm 14:4). Cov neeg Vajtswv xaiv tau ntsib tau pom Nws txoj kev txiav txim, txoj kev rau txim, tej kev sim siab, thiab txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, lawv tej moj yam phem raug yaug kom dawb huv, thiab thaum kawg lawv dim plaws ntawm Ntxwgnyoog lub zog lawm. Lawv tau los zwm thiab pe hawm rau Vajtswv, tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim zoo heev. Lawv tej kev ntsib kev pom thiab tej lus tim khawv raug hloov mus ua tej yeeb yaj kiab thiab tej yeeb yaj duab uas nyob tag nrho rau saum fuab cua, ua tim khawv rau txhua tus tib neeg txhawm rau Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg, tsis muaj qhov ua xyem xyav nyob rau hauv cov neeg saib lub siab li lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo tau tshaj tawm mus thoob lub ntiaj teb lawm, thiab cov neeg Vajtswv xaiv nyob rau txhua qhov chaws tab tom tshaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Qhov zoo kawg nkaus, uas tsis tau muaj tshaj tawm dua li ntawm lub teb chaws txoj moo zoo los txog rau peb lawm. Tseeb, txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev mas twb yog ib qho ua tiav loj tshaj lawm. Vajtswv tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab puav leej tau txais lub yeeb koob lawm. Raws nraim li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau). “Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply