Tus Tswv Yexus Txhais Tau Li Cas Tiag Tiag Thaum Nws Hais Tias “Nws Xaus Lawm” nyob rau saum tus Ntoo Khaub Lig?

September 21, 2021

Cov ntseeg Vajtswv ntseeg tias Thaum tus Tswv Yexus hais tias “Nws xaus lawm” nyob rau saum tus ntoo khaub lig, Nws tau hais tias Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg tau ua tiav lawm. Yog li txhua leej hnov ntseeg siab tias thaum tus Tswv rov los, Nws yuav tsis muaj txoj hauj lwm kev cawm dim los ua ntxiv lawm, tab sis Nws yuav cia li coj tag nrho txhua tus ntseeg mus rau saum ntuj mus ntsib tus Tswv, coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab qhov ntawd yuav yog li ntawd. Qhov no yog qee yam uas cov ntseeg tus Tswv ntseeg ruaj heev. Yog vim li ntawd thiaj li muaj coob tus ib txwm ntsia ntsoov rau saum ntuj, nyob twj ywm tos tus Tswv los coj lawv ncaj qha mus rau Nws lub teb chaws. Tab sis tam sim no qhov kev puas tsuaj loj tshaj tau los txog lawm thiab feem ntau tsis tau pom tus Tswv qhov rov los li, yog li lawv txoj kev ntseeg tab tom tsuag zuj zus thiab lawv tab tom hnov qaug zog. Qee leej haj tseem muaj kev ua xyem xyav tias: Tus Tswv lo lus cog tseg puas muaj tiag? Nws puas yuav los, los sis tsis los? Qhov tseeb, tus Tswv Yexus tau rov qab los yam tsis pub leej twg paub los ua Neeg Leej Tub los tau ntev lawm, los nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Tab sis cov neeg feem coob tsis mob siab los mloog Vajtswv lub suab li los sis tsis nrhiav kom hnov Vajntsujplig cov lus rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tau kwv yees los tas li tias tus Tswv yuav tsum los nyob rau saum ib tauv fuab coj lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej, yog li lawv yuav plam lub hwv tsam los txais tos tus Tswv. Qhov ntawd yuav ua ib qho kev khuv xim mus tag ib sim. Qhov no yuav sib txuas ze heev rau qhov uas cov neeg txhais tus Tswv Yexus cov lus saum tus ntoo khaub lig tias: “Nws xaus lawm.

Cia peb pib nrog qhov no. Vim li cas nws thiaj li muaj coob tus ntseeg xav tias tus Tswv Yexus hais tias “Nws xaus lawm” txhais tau tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg raug ua tiav lawm lod? Puas muaj ib lub hauv paus hauv phau vajluskub twg hais txog rau qhov no? Puas yog qhov no raug lees paub los ntawm tus Vajntsujplig? Tus Tswv puas tau hais tias Nws yuav tsis los ua txoj hauj lwm cawm tib neeg ntxiv lawm? Tus Vajntsujplig puas tau ua tim khawv tias cov lus no tau hais txog rau Vajtswv txoj kev ua tiav Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim? Peb tuaj yeem hais nrog rau qhov paub tseeb tias: Tsis tau. Yog li tom qab ntawd, vim li cas txhua tus thiaj txhais cov lus no los ntawm tus Tswv Yexus ua lub ntsiab lus tias Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim raug ua tiav puv npo lawm? Qhov ntawd yog ib qho ruam zog lawm, puas yog? Kev nkag siab Vajtswv cov lus mas tsis yog qhov yooj yim kiag. Qhov ntawd hais rau hauv 2 Petus 1:20, “Paub qhov no ua ntej, hais tias tsis muaj ib lo lus faj lem twg hauv Vajluskub uas nyias yuav muab tshab txhais mus raws li nyias siab nyiam tau li.” Tej yuav tshwm sim ntawm kev txhais nqe Vajluskub los ntawm koj tus kheej mas loj heev. Xav txog cov neeg Falixais—lawv tus kheej tau txhais cov lus faj lem txog tus Mexiyas, thiab vim li ntawd, tus Mexiyas tau tuaj, thiab lawv pom tau tias tus Tswv Yexus tsis haum nrog lawv tej kev txhais. Yog li lawv thiaj li rau txim rau Nws txoj hauj lwm thiab haj tseem muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tau ntsib tej teeb meem tshwm sim raws los loj heev. Qhov no tau ua rau lawv raug txim ncaj qha los ntawm tus Tswv Yexus. Lawv raug foom phem!

Yog li thaum tus Tswv Yexus hais tias “Nws xaus lawm” saum tus ntoo khaub lig, Nws tau tham txog dab tsi? Kev to taub qhov no yuav tsum tau ua tib zoo xav txog cov lus faj lem hauv phau vajluskub hais txog tus Tswv qhov rov los rau hauv tiam kawg, tshwj xeeb tshaj yog tej yam uas tus Tswv Yexus tus kheej tau hais tias Nws yuav ua, thiab Nws cov lus piv txwv txog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Tej no raug txuas ncaj qha rau Nws txoj hauj lwm hauv tiam kawg. Peb yuav tsum muaj kev to taub lub hauv paus ntawm tej lus faj lem thiab cov lus piv txwv kom to taub yam tsis yuam kev txog qhov uas tus Tswv Yexus tau tham txog tiag tiag thaum Nws tau hais qhov no saum tus ntoo khaub lig. Txawm tias peb tsis to taub qhov ntawd yam puv npo los xij, qhov ntawd tsis hu ua kev kwv yees tias Nws txhais tau tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau ua tiav lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg tsis muaj qab haub thiab ntxim thuam xwb. Qhov tseeb, yog peb ua tib zoo xav txog tus Tswv Yexus cov lus faj lem thiab cov lus piv txwv rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, peb yuav muaj kev to taub txog lub teb chaws thiab tus Tswv txoj hauj lwm thaum Nws rov los. Tom qab ntawd peb thiaj li yuav tsis txhais nws cov lus yuam kev, “Nws xaus lawm.” Tus Tswv Yexus tau hais cov lus faj lem tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm. … Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:22, 27). Thiab hauv ntu 1 Petus nws hais tias: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Hauv Qhov Kev Nthuav Tawm, peb pom tias: “Saib nawb, tus Tsov Ntxhuav ntawm xeem Yuda, tus Cag ntawm Davi, tau yeej los mus qhib phau ntawv, thiab tev xya lub cim ntawd tawm(Qhia Tshwm 5:5). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Tus Tswv Yexus kuj siv ntau cov lus piv txwv los piav txog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, zoo li “Ib zaug ntxiv thiab, lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ces zoo li ib lub vas, uas muab ntau mus rau hauv dej hiav txwv, thiab mag tau txhua yam: Ces, thaum mag puv nkaus lawm, lawv muab cab kiag los rau tim ntug, thiab zaum ntua, thiab muab cov zoo daws tso kiag rau hauv lub nkoj, tab sis muab cov phem cuam pov tseg. Yog li nws yuav zoo li ntawd rau thaum lub ntiaj teb kawg thiab: cov tub txib qaum ntuj yuav tshwm plaws los, thiab muab cov lim hiam txiav tawm kiag ntawm cov ncaj ncees mus, Thiab yuav muab lawv cuam mus rau hauv lub qhov cub hluav taws: yuav muaj kev quaj thiab kev zom hniav qawv(Mathai 13:47–50). Peb tuaj yeem pom los ntawm cov lus faj lem thiab cov lus piv txwv tias tus Tswv Yexus tau hais tias Nws yuav ua txoj hauj lwm kom zoo tshaj plaws thaum Nws rov los. Tab sis ntu tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov ntawd yog kev nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim. Qhov no yuav coj cov neeg nkag mus rau txhua qhov tseeb thiab tom qab ntawd txheeb txhua tus raws li lawv hom. Cov uas tuaj yeem raug ua zoo tiav log yuav tau nyob, thiab cov uas yuav tsum raug tshem tawm yuav raug tshem tawm. Qhov no yuav paub txhua yam uas tus Tswv Yexus tau hais txog lub teb chaws yam puv npo. Xav txog cov pob kws thiab cov nplej, lub vas ntaus ntses, cov nkauj xwb ntse thiab ruam, cov yaj thiab cov tshis, thiab cov tub qhe zoo thiab phem. Txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev yuav cais cov pob kws los ntawm cov nplej, cov tub qhe zoo los ntawm cov phem, cov uas nyiam qhov tseeb los ntawm cov uas tsuas ntsaw kev tau zoo xwb. Cov nkauj xwb ntse yuav mus koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Cov nkauj xwb ruam ne yuav zoo li cas? Lawv yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj, kev quaj thiab kev tom hniav nkawv, vim lawv tsis mloog Vajtswv lub suab. Qhov no yog txoj hauj lwm kev txiav txim los txheeb txhua tus raws li lawv hom, muab nqi zog rau qhov zoo thiab rau txim rau qhov phem, thiab qhov no yuav ua kom tiav puv npo lo lus faj lem hauv Qhov Kev Nthuav Tawm no: “Tus uas tsis ncaj, cia nws tsis ncaj li qub: thiab tus uas qias neeg, cia nws qias neeg mus: thiab tus uas ncaj ncees, cia nws ncaj ncees mus: thiab tus uas dawb huv, cia nws dawb huv mus(Qhia Tshwm 22:11). “Saib nawb, Kuv yuav los sai sai no; thiab Kuv qhov phaj tshab nyob nrog Kuv, yuav muab rau txhua tus tib neeg uas ua nws tes dej num raws li qhov yuav tsum ua(Qhia Tshwm 22:12). Thaum peb to taub txog tus Tswv Yexus cov lus faj lem tiag tiag lawm, peb yuav pom tias tus Tswv qhov yuav rov los rau tiam kawg mas feem ntau yog los nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim, kev txheeb txhua tus raws li lawv hom thiab txiav txim rau lawv qho ua tau los. Yog li peb puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias thaum tus Tswv Yexus hais tias “Nws xaus lawm” saum tus ntoo khaub lig, yog Nws hais tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau xaus lawm? Peb puas yuav ruam mus ntxiv es ntsia ntshoov rau saum ntuj, tos tus Tswv Yexus nqis los nyob rau saum ib tauv fuab thiab coj peb mus rau saum ntuj mus ntsib Nws? Peb puas tseem yuav rau txim rau txhua qhov tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm thaum Nws ua hauj lwm rau hauv tiam kawg ma? Peb puas yuav tsis lees paub yam tsis txaj muag tias tus Tswv twb rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua Neeg Leej Tub los ua txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg? Tej kev puas tsuaj loj tshaj twb los txog lawm, thiab muaj ib co neeg ntseeg coob heev tseem poob rau hauv lawv txoj kev npau suav ntawm tus Tswv qhov yuav rov los, xav tias Nws yeej yuav tsis ntiab lawv tawm. Qhov ntawd txog lub sij hawm ras xeev. Yog lawv tsis ras xeev, thaum tej kev puas tsuaj dhau mus ces Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tshwm sim qhib lug rau txhua tus tib neeg, Vajtswv yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb dua tshiab, thiab txhua tus tib neeg hauv lub ntiaj teb tej kev ntseeg yuav quaj tu siab thiab tom hniav nkawv. Qhov ntawd yuav ua kom tiav lo lus faj lem hauv Qhov Kev Nthuav Tawm no: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7).

Muaj coob leej yuav nug tias Qhov tus Tswv Yexus txhais tiag tiag thaum Nws hais tias “Nws xaus lawm” saum tus ntoo khaub lig. Qhov tseeb qhov ntawd yooj yim heev. Tus Tswv Yexus cov lus mas ib txwm hais txog qhov tseeb, yog li thaum Nws hais li no, Nws yeej yuav tsum hais txog Nws txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim xwb. Tab sis tib neeg pheej tuav rawv rau qhov kev to taub tej lus muaj qab hau no los ntawm tus Tswv raws qhov kev hais txog Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg, tab sis qhov no mas tsis muaj qab hau hlo li, vim tias Vajtswv tsuas yog ua tiav tej ntu ntawm Nws txoj hauj lwm los cawm tib neeg xwb. Tseem tshuav kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws—Nws txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg. Vim li cas koj thiaj li tuav rawv tias “Nws xaus lawm” txhais tau tias txhua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim raug ua tiav lawm? Qhov ntawd tsis yog tej yam tsis txaus ntseeg thiab tsis muaj laj thawj lod? Vim li cas tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thawj zaug? Qhov tseeb Nws tau ua dab tsi tiav los ntawm qhov no? Cov txiaj ntsig yog dab tsi? Txhua tus ntseeg puav leej paub txog qhov no, vim qhov no tau sau ua ntaub ntawv meej heev rau hauv phau Vajluskub lawm. Tus Tswv Yexus tau los txhiv dim rau tib neeg. Los ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tus Tswv Yexus tau ua ib qho kev theej txhoj rau tib neeg, tiv txhua tus neeg tej kev txhaum kom tib neeg txhob raug rau txim thiab raug rau txim tuag raws txoj cai ntxiv lawm. Tom qab ntawd tib neeg tuaj yeem zam tau lawv tej kev txhaum tsuav yog lawv ntseeg tus Tswv, thiab thov thiab lees txim rau Nws xwb, thiab zoo siab rau txoj hmoov hlub yam tsis txaus ntseeg no los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog txoj kev cawm dim los ntawm txoj hmoov hlub, thiab nws yog qhov uas tus Tswv Yexus txoj hawj lwm kev txhiv dim tau ua tiav. Txawm hais tias peb tej kev txhaum raug zam dhau los ntawm peb txoj kev ntseeg los xij, tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees tias peb tseem tsis tau tso tseg tab sis tseem ua txhaum txhua lub sij hawm. Peb tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub voj voog ntawm kev ua txhaum, kev lees txim, thiab rov ua txhaum dua. Peb tsis tau khiav dim txoj kev txhaum kiag li. Qhov no txhais li cas? Qhov ntawd txhais tau tias peb tseem muaj ib tug yeeb yam ua txhaum, thiab peb muaj tej moj yam phem, yog li peb tsis tuaj yeem daws tau qhov teeb meem ntawm kev ua txhaum txuas ntxiv tom qab peb tej kev txhaum raug zam txim lawm. Qhov no ua rau txhua tus ntseeg puav leej nyob rau ntawm ib qho kev plam—qhov ntawd yog qee yam uas mob heev. Vajtswv cov lus hais tias, “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). Vajtswv mas ncaj ncees thiab dawb huv, yog li leej twg uas tsis huv yuav tsis pom Nws. Yog li yuav ua li cas cov neeg uas ib txwm ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv thiaj li tsim nyog nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws? Vim tib neeg tsis tau khiav dim txoj kev txhaum thiab tsis tau rais los raug ntxuav kom dawb huv yam puv npo, puas tuaj yeem muab Vajtswv txoj hauj lwm cawm tib neej xaus tiag ma? Vajtswv txoj kev cawm dim yuav tsum yog txoj kev cawm dim tiav log—Nws yeej yuav tsis tso Nws txoj hauj lwm tseg rau ib nrab ke. Vim li ntawd tus Tswv Yexus thiaj tau hais lus faj lem rau Nws qhov rov los ntau zaus heev. Nws tau rov qab los rau hauv tiam kawg, tau ib ntu dhaus los lawm, los yug ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntau qhov tseeb los ua txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau lub hauv paus ntawm tus Tswv txoj hauj lwm kev txhiv dim. Qhov no yog txhawm rau yaug kom tib neeg dawb huv ntawm peb tej moj yam qias vuab tsuab kom peb thiaj li tuaj yeem dim los ntawm tej teeb meem ntawm txoj kev txhaum. Qhov ntawd yuav tsum cawm peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub zog yam puv npo thiab thaum kawg coj peb mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Qhov ntawd tsis yog txog thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg raug ua tiav log tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tiab neeg yuav xaus lawm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawm ntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. … Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas tseeb tshaj. Hauv Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim mas tsuas yog zam txim rau tib neeg tej kev txhaum xwb. Qhov ntawd yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim hauv tiam kawg tias yuav yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus txiav txim thiab qhia tshwm tib neeg txoj kev ntxeev siab, tawm tsam Vajtswv tus yeeb yam thiab lub ntshiab tseeb, ua rau peb kom paub txog peb tus kheej tus moj yam phem thiab txoj kev qias vuab tsuab. Qhov ntawd qhia rau peb tias peb muaj tej moj yam phem puv npo, xws li kev khav theeb, kev txawj ntxias dag, thiab kev lim hiam yam tsis muaj ib qhov zoo thooj li tib neeg me me li. Qhov no thiaj li yog tib txoj hau kev kom tib neeg pom txog qhov tseeb ntawm qhov lawv raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog, kom lawv thiaj li ntxub lawv tus kheej tiag tiag thiab tsim kho qhov kev tu siab tiag, tom qab ntawd lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv. Ces lawv yuav pom qhov uas tseeb muaj nuj nqis thiab pib tsom ntsoov rau kev muab Vajtswv cov lus los xyaum ua raws thiab nkag mus rau qhov tseeb uas muaj tiag. Qhov no ua rau lawv maj mam tso lawv tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg thiab pib hloov pauv hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia, thiab thaum kawg muaj peev xwm rais los zwm thiab hwm Vajtswv tiag tiag, thiab ua neej raws li Nws cov lus. Qhov no yog qhov uas tib neeg tuaj yeem tshem Ntxwgnyoog lub zog tawm thiab raug cawm dim yam puv npo los ntawm Vajtswv, tom qab ntawd lawv yuav raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv thiab ciaj sia dim ntawm tej kev puas tsuaj loj tshaj plaws nyob rau tiam kawg, thiab nkag mus rau lub hom phiaj zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg lawm. Qhov no ua kom tiav cov lus faj lem hauv Qhov Kev Nthuav Tawm 21:3–6. “Thiab kuv hnov ib lub suab nrov loj heev tawm saum ntuj ceeb tsheej los hais tias, Saib nawb, Vajtswv lub tsev teev hawm tau nyob nrog tib neeg lawm, thiab nws yuav nrog lawv nyob, thiab lawv yuav yog nws cov neeg, thiab Vajtswv tus kheej kiag yuav nrog lawv nyob, thiab ua lawv tus Vajtswv. Thiab Vajtswv yuav so tag nrho tej kua muag ntawm lawv qhov muag mus; thiab yuav tsis muaj kev ploj kev tuag ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj kev tu siab, los sis yuav tsis muaj kev quaj, los sis yuav tsis muaj kev mob ntxiv lawm: vim tej qub twb dua mus tag lawm. Thiab Tus uas zaum saum lub zwm txwv hais tias, Saib nawb, Kuv tsim txhua yam kom tshiab tag nrho. Thiab Nws hais rau kuv hais tias, Sau cia: vim tej lus no muaj tseeb thiab ncaj ncees tiag. Thiab Nws hais rau kuv hais tias, Tiav lawm lau. Kuv yog Alafa thiab Aumeka, qhov Pib thiab qhov Xaus. Kuv yuav muab pub dawb rau tus uas nqhis lub qhov dej txhawv ntawm cov dej pub txoj sia.” Ntawm nov, Vajtswv hais tias “Tiav lawm lau.” Qhov no txawv ntawm qhov uas Tswv Yexus tau hais nyob saum tus ntoo khaub lig tias: “Nws xaus lawm.” Tej no yog cov ntsiab lus sib txawv, lub ntiaj teb sib txawv. Thaum tus Tswv Yexus tau hais tias “Nws xaus lawm” nyob saum tus ntoo khaub lig, Nws tau tham txog kev ua tiav Nws txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim xwb. Cov lus tias “Tiav lawm lau” hauv Phau Ntawv ntawm Kev Nthuav tawm yog Vajtswv tham txog kev ua tiav Nws txoj hauj lwm los cawm tib neeg yam puv npo, thaum Vajtswv lub tsev teev hawm nyob nrog tib neeg lawm, Nws yuav nyob nrog lawv, thiab lawv yuav yog cov neeg ntawm Nws lub teb chaws, qhov uas yuav tsis muaj tej kua muag, kev tuag, los sis kev txom nyem ntxiv lawm. Qhov no thiaj li yog tib lub cim ntawm Vajtswv txoj kev ua tiav Nws txoj hauj lwm kev cawm dim xwb.

Thaum txog qhov no lawm, nws yuav tsum meej rau txhua tus tias kev dag tias tus Tswv Yexus cov lus saum tus ntoo khaub lig txhais tau tias Vajtswv txoj hauj lwm kev cawm dim raug ua tiav lawm ces yog qhov tsis thooj rau qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiab yog tib neeg txoj kev xav phem huv si. Nws yog ib txoj kev txhais tus Tswv cov lus tsis raug uas yog kev dag ntxias thiab ua rau nkag siab yuam kev, thiab tsis muaj qhov qhia tias muaj pes tsawg tus neeg nws tau ua nyob rau hauv. Cov uas dig muag tuav rawv rau qhov no, tsuas yog tos kom tus Tswv cia li tshwm kiag los nyob rau saum tauv fuab kom lawv thiaj li yuav raug coj mus rau lub teb chaws, txhua lub sij hawm tsis kam los tshuaj xyuas ntau qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yuav plam tag nrho lawv lub hwv tsam los ntsib tus Tswv. Thiab paub tseeb tias, lawv yeej yuav khiav tsis dim txoj kev txhaum thiab tsis raug cawm dim kom puv npo. Tom qab ntawd lub neej ntawm txoj kev ntseeg yuav los tag dawb, thiab lawv yuav tsum poob mus rau tej kev puas tsuaj thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj