Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

Nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus “tej lus” mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Thoob plaws Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv siv lus los ua Nws tes hauj lwm, thiab ua kom tau Nws tes hauj lwm tiav hlo. Nws tsis ua tej txuj ci phim hwj los sis siv hwj huaj tseem ceeb, tab sis tsuas siv cov lus ua Nws tes hauj lwm xwb. Vim yog tej lus no, tib neeg thiaj tau noj thiab tau hnav thiab tau txais kev txawj ntse thiab muaj kev ntsib kev pom yam tseeb tiag. Nyob rau Tiam Txoj Lus, tib neeg tau txais koob hmoov nplua mias. Lawv tsis muaj kev mob kev nkeeg thiab tsuas yog tau txais txhua yam kev pub puv npo los ntawm Vajtswv tej lus xwb; tsis tas yuav qi muag nti nrhiav los sis qi muag nti taug kev mus li, nyob rau ntawm lawv qhov kev tau zoo ntawd, lawv pom Vajtswv tshwm sim los kiag, hnov Nws hais lus ntawm Nws lub qhov ncauj kiag, tau txais tej uas Nws muab pub, thiab saib ntsoov Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Tej no yog tej yam uas cov neeg rau cov tiam dhau los tsis muaj cuab kav yuav tau txais, thiab tej ntawd yog tej koob hmoov uas lawv tsis tau txais.

Vajtswv tau txiav txim siab khov kho los muab tib neeg kho kom muaj txhua yam, thiab tsis hais Nws yuav hais rau fab twg tuaj li, tag nrho tej no ces yeej puav leej yog ua kom tib neeg zoo tiav log xwb. Cov lus uas hais los ntawm tus Ntsujplig tuaj mas nyuab heev rau neeg to taub; lawv tsis muaj tej hau kev uas yuav nrhiav tau txoj kev los xyaum coj, vim lawv lub peev xwm to taub ntawd muaj tshawg heev. Vajtswv tej hauj lwm mas ua tau ntau yam sib txawv tshwm sim, thiab thaum nce tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm ces Nws muaj Nws lub hom phiaj. Tshaj qhov ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Nws yuav tau hais lus los ntawm ntau fab uas sib txawv, vim yuav tsum ua li ntawd mas Nws thiaj kho tau kom tib neeg zoo tiav log. Yog hais tias Nws tsuas hais Nws lub suab tawm ntawm tus Ntsujplig xwb, ces yuav tsis muaj txoj hau kev ua kom theem no ntawm Vajtswv tej hauj lwm tiav hlo li. Los ntawm lub suab lus uas Nws hais, koj muaj cuab kav pom hais tias Nws yeej rau siab ntso ua kom pawg neeg no muaj txhua yam tiav hlo. Yog li ntawd dab tsi yog thawj kauj ruam rau cov uas xav kom raug muab tsim kho kom zoo tiav log? Tshaj txhua yam tib si, koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm. Hnub no, ib txog hau kev tshiab twb pib nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm lawm; tiam no twb pib hloov mus lawm, Vajtswv qhov kev ua hauj lwm los yeej hloov mus lawm, thiab tus yeeb yam hais lus ntawm Vajtswv los yeej hloov tib si lawm. Hnub no, tsis yog txoj hau kev ntawm Nws tes hauj lwm tau hloov lawm xwb, tab sis tiam ntawm tes hauj lwm los yeej tau hloov lawm thiab. Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj lawm. Nws yog tiam ntawm Vajtswv tus uas muaj kev hlub. Nws yog ib qho poov saj rau Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo—uas yeej tseem yog Tiam Txoj Lus tib yam nkaus, thiab yog tiam uas Vajtswv siv ntau yam kev hais lus los kho kom tib neeg zoo tiav log, thiab hais lus los ntawm ntau fab los pub txhua yam rau tib neeg. Thaum nkag kiag mus rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo lawm, ces Vajtswv yuav pib siv tej lus los ua kom tib neeg zoo tiav log, cia tib neeg los to taub qhov muaj tiag ntawm lub neej thiab coj lawv mus rau txoj kev yog. Qhov tau ntsib tau pom ntau theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, tib neeg tau pom hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog yuav nyob twj ywm tsis txawj hloov li, tab sis yeej loj hlob thiab mus tob yam tsis tso tseg li. Tom qab uas neeg tau ntsib tau pom qhov ntawd ntev lawm, tes hauj lwm tau kiv ncig vaj voog mus los tas mus li, hloov tas los hloov dua tshiab tas mus li. Txawm nws yuav hloov mus li cas los xij, nws yeej tsis txav tawm ntawm Vajtswv lub hom phiaj uas yuav coj kev cawm dim los rau neeg ntiaj teb. Txawm yuav muaj kaum txhiab qhov kev hloov pauv, los nws yeej tsis plam ntawm nws lub hom phiaj thaum xub thawj mus li. Tsis hais txoj hau kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav hloov, tes hauj lwm no yeej tsis tawm ntawm qhov tseeb los sis ntawm txoj sia mus li. Kev hloov pauv ntawm kev ua hauj lwm mas tsuas yog muaj ib qho kev hloov pauv ntawm qhov uas seb yuav ua yam twg ua ntej yam twg lawv qab xwb, thiab qhov kev xav uas Vajtswv siv hais lus; nws tsis muaj dab tsi hloov hauv lub hom phiaj loj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Kev hloov hauv Vajtswv lub suab lus thiab Nws qhov kev ua hauj lwm mas yuav tsum muaj es thiaj li ua tau ib qho tiav hlo. Ib qho kev hloov hauv lub suab lus tsis tau txhais hais tias muaj kev hloov nyob rau hauv lub hom phiaj los sis qhov keeb laj fai ntawm tes hauj lwm. Cov neeg ntseeg Vajtswv mas qhov loj yog yuav nrhiav kev ciaj; yog koj ntseeg Vajtswv tab sis ho tsis nrhiav kev ciaj los sis nrhiav qhov tseeb los sis nrhiav kev paub txog Vajtswv, ces qhov no tsis yog ib qho kev ntseeg Vajtswv! Thiab nws puas yog ib qho muaj tseeb uas yuav nrhiav kev nkag mus rau lub teb chaws mus ua vaj ntxwv? Nrhiav tau kev hlub tseeb rau Vajtswv los ntawm kev nrhiav kev ciaj—tsuas yog qhov no yog qhov tseeb; qhov kev nrhiav thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb—tag nrho tej no yog qhov tseeb. Nyeem Vajtswv tej lus, thiab ntsib kiag pom kiag tej lus no, ces koj yuav to taub txog kev paub Vajtswv nyob rau tej kev ntsib kev pom tiag tiag no, thiab qhov no yog qhov uas kev nrhiav txhais tau li cas tiag.

Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj. Qhov uas seb koj puas tau nkag los rau tiam tshiab no mas nyob ntawm qhov seb koj puas tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, nyob rau qhov uas seb Nws tej lus puas tau rais los ua qhov muaj tiag ntawm koj lub neej. Vajtswv tej lus tau raug muab qhia kom txhua tus paub es kom, thaum kawg, tag nrho sawv daws thiaj li nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, thiab Nws cov lus yuav qhia kom txhua tus paub thiab kom to taub meej sab hauv nruab siab tuaj. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm no, koj tsis quav ntsej nyeem Vajtswv tej lus, thiab tsis muaj siab rau Nws tej lus, ces qhov no qhia tau hais tias koj tus yam ntxwv ntawd tsis yog lawm. Yog hais tias koj tsis muaj cuab kav yuav nkag tau mus rau Tiam Txoj Lus, ces tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj; yog koj tau nkag los mus rau tiam no, Nws yuav ua Nws tes hauj lwm. Koj yuav ua li cas thaum pib ntawm Tiam Txoj Lus es thiaj yuav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los” (Mathai 4:4). Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qhov tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub nceeg vaj. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

Kev nrhiav lub neej txoj sia tsis yog ib yam uas yuav maj tau; kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia mas tsis yog yuav tshwm sim tau rau ib hnub los sib ob hnub xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej zoo li tej ib txwm muaj thiab ib txwm ua tau, thiab muaj ib qho txheej txheem uas txhua yam yuav tsum tau ua raws. Nws siv sij hawm peb caug-peb xyoos ntau rau tus Yexus uas los yug ua neeg ntawd thiaj li ua tiav Nws txoj hauj lwm uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd—yog li qhov twg ntawm kev ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab kev hloov nws lub neej, yog qhov hauj lwm uas nyuab tshaj plaws? Nws tsis yog ib qho yooj yim los muab ib tug neeg dog dig los coj thiab ua kom tshwm sim zoo li Vajtswv. Qhov no mas yeej zoo li ntawd tiag rau cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, cov uas muaj peev xwm tsawg thiab yuav tsum siv sij hawm ntev rau Vajtswv tej lus thiab tes hauj lwm. Yog li ntawd tsis txhob ua siab luv tos saib seb tej yam tshwm sim thaum kawg ntawd. Koj yuav tsum xub npaj rau tej kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, thiab sib zog me ntsis rau Vajtswv tej lus. Thaum koj nyeem Nws tej lus tag lawm, koj yuav tsum muaj cuab kav muab cov lus ntawd coj los xyaum siv ua raws kiag, nrhiav tas zog ntxiv rau tej kev paub, kev to taub, kev thoob tsib, thiab kev ntse ntawm Vajtswv tej lus. Los ntawm qhov no, koj yuav hloov tau yam koj tsis nco ras txog li. Yog koj muaj cuab kav muab tej yam xws li kev noj kev haus Vajtswv tej lus, kev nyeem tej ntawd, kev paub tej ntawd, kev ntsib kev pom tej ntawd, thiab kev xyaum ua raws tej ntawd coj los ua koj qhov tseem ntsiab kev coj kev xav, ces koj yuav dhau los paub tab yam koj tsis ras txog li. Yeej muaj cov hais tias lawv tsis muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tej lus coj los xyaum coj xyaum ua li txawm yog tom qab uas nyeem tag lawm los xij. Koj maj dab tsi? Thaum koj loj hlob txaus lawm, koj yuav muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum coj xyaum ua tau. Ib tug me nyuam plaub los sis tsib xyoos puas yuav txawj hais tias lawv txhawb nqa los sis hwm hawm tsis tau lawv niam lawv txiv mas? Koj yuav tsum paub tias koj qhov kev loj hlob tam sim no zoo li cas xwb. Xyaum coj xyaum ua tej uas koj xyaum coj xyaum ua tau xwb, thiab yuav tsum zam tsis txhob ua ib tug neeg uas tab kaum los sis rhuav txoj kev tswj ntawm Vajtswv. Cia li noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb, thiab muab qhov ntawd ua koj qhov keeb laj fai txij tam sim no mus. Tsis txhob txhawj, rau lub sij hawm no, hais tias xyov Vajtswv puas yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom muaj txhua yam. Tsis txhob xuas nrhiav qhov ntawd tam sim no. Tsuas noj thiab haus Vajtswv tej lus thaum cov lus ntawd los rau koj, ces Vajtswv yeej yuav muab koj tsim kho kom muaj txhua yam xwb li. Txawm li cas los xij, nws yeej muaj ib qho tseem ntsiab hais tias koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus li cas. Tsis txhob lam tau lam ua yam li tej neeg dig muag. Qhov noj thiab haus Vajtswv tej lus, ib qho thiab mas, nrhiav cov lus uas koj tsim nyog yuav tsum paub—qhov ntawd yog, cov uas muaj feem xyuam rau tej zeem muag—thiab ntxiv ntawd, ces nrhiav tej uas koj tsim nyog yuav tsum muab coj los xyaum ua raws tiag—qhov ntawd yog, qhov uas koj tsim nyog yuav tsum nkag mus rau. Ib qho mas yog kev paub, thiab ib qho mas yog kev nkag mus rau. Thaum uas koj tuav tau ob qho tib si—thaum uas koj tuav tau qhov uas koj tsim nyog paub thiab qhov uas koj tsim nyog xyaum ua—ces koj yeej yuav paub noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb.

Txij no lawm yav tom ntej, hais txog Vajtswv tej lus mas yuav tsum yog koj qhov tseem ntsiab kev coj kev ntseeg uas koj yuav tsum hais txog. Raws li ib txwm mas, thaum nej los ua ke, nej yuav tsum sib koom sib tham txog Vajtswv tej lus, muab Vajtswv tej lus ua lub ntsiab lus ntawm nej qhov kev sib cev ncauj cev lus, tham txog tej uas nej paub txog tej lus no, nej muab tej no coj los xyaum coj xyaum ua li cas, thiab seb tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas. Thaum uas koj tseem tham txog Vajtswv tej lus, tus Vajntsujplig yuav ci ntsa kom koj pom kev. Yuav kom ua tau lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus mas yuav tsum muaj tib neeg txoj kev koom tes. Yog koj tsis nkag los rau qhov no, Vajtswv yuav tsis muaj kev ua hauj lwm; yog koj kaw koj lub qhov ncauj twj ywm thiab tsis tham txog Nws cov lus, Nws yuav tsis muaj kev ci ntsa kom koj pom kev. Thaum uas koj tsis muaj dab tsi khuam, tham txog Vajtswv tej lus, thiab tsis txhob lam sib tham dog dig yam tsis muaj qab hau! Cia koj lub neej txoj sia kom muaj Vajtswv tej lus nyob puv npo rau hauv—thaum ntawd mas koj thiaj yuav ua tau ib tug uas muaj lub siab ntseeg tiag tiag. Nws tsis yog ib qho tseem ceeb txawm koj qhov kev sib tham sib raug zoo ntawd yuav yog ib qho ntiav ntiav sab nraud xwb los xij. Yog tsis muaj qhov ntiav ntiav ces yeej tsis muaj qhov tob tob li. Nws yuav tsum muaj ib qho txheej txheem. Los ntawm koj qhov kev xyaum ntawd, koj yuav tuav tau qhov kev ci ntsa kom pom kev ntawm tus Vajntsujplig los rau koj, thiab to taub hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas thiaj yuav yog qhov yog. Tom qab ib ncua kev soj ntsuam xyuas lawm, koj yuav nkag mus rau hauv qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Tsuas yog thaum koj yeej qhau siab hlo los koom tes lawm mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Ntawm qhov tseem ntsiab ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, mas ib qho ces yog hais txog kev paub, thiab ib qho ces hais txog kev nkag mus rau hauv. Cov lus twg yog cov uas koj tsim nyog yuav tsum los paub? Koj yuav tsum los paub cov lus uas hais txog tej zeem muag (xws li, cov uas hais txog tiam twg uas Vajtswv tes hauj lwm twb tau nkag los mus rau lawm, dab tsi yog qhov uas Vajtswv ua kom tiav tam sim no, kev yug los ua neeg yog dab tsi, thiab ntxiv mus; tag nrho tej no yog hais txog tej zeem muag). Txoj kev uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau txhais tau li cas? Qhov no yog hais txog Vajtswv tej lus uas tib neeg yuav tsum muab coj los xyaum ua raws thiab nkag mus rau. Cov saum toj no yog ob yam ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus. Txij no mus, noj thiab haus Vajtswv tej lus li no. Yog koj yeej to taub meej txog Nws cov lus hais txog tej zeem muag lawm, ces tsis tas yuav nyeem tag mus li los yeej tau. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj plaws ces yog noj thiab haus tej lus uas hais txog kev nkag mus rau hauv, xws li yuav tig koj lub siab mus rau Vajtswv li cas, yuav ua cas muab koj lub siab ua kom nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab yuav tso lub cev tseg tau li cas. Tej no yog tej yam uas koj yuav tau muab coj los xyaum ua. Yog tsis muaj kev paub txog hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas, ces yuav muaj tsis tau txoj kev sib koom tiag hlo li. Thaum koj paub noj thiab haus Nws tej lus lawm, thaum koj tuav nkaus tau hais tias tus yawm sij yog dab tsi lawm, kev sib koom yuav yog ib qho yooj yim, thiab txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los, koj yeej yuav muaj cuab kav sib koom tau thiab to taub qhov tseeb. Yog hais tias, thaum sib koom nrog Vajtswv tej lus, koj tsis tau qhov tseeb, ces koj tuav tsis tau tus yawm sij, ces qhia tau kom pom hais tias koj tsis paub yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas. Ib txhia neeg mas yuav pom tau hais tias nyeem tej Vajtswv tej lus mas sab dhau heev lawm, ces qhov ntawd tsis yog ib qho yam ntxwv zoo li tej uas ib txwm muaj. Qhov uas ib txwm muaj mas yog qhov uas yeej tsis nkees nyeem Vajtswv tej lus li, yeej nqhis tej ntawd tas mus li xwb, thiab yeej pom tau hais tias Vajtswv tej lus mas tsuas muaj qhov zoo nkaus xwb. Qhov no yog qhov uas ib tug neeg twg nkag tau mus noj thiab haus Vajtswv tej lus tiag tiag li. Thaum uas koj xav tau hais tias Vajtswv tej lus mas ua raws tau yooj yim heev thiab yog kiag qhov uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau; thaum uas koj xav hais tias Nws tej lus mas yeej pab tau thiab muaj txiaj ntsim heev rau tib neeg, thiab tej lus ntawd yog qhov pab cuam rau tib neeg txoj sia—ces yog tus Vajntsujplig muab qhov kev xav no rau koj, thiab nws yog tus Vajntsujplig uas hloov koj. Qhov no ua pov thawj tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm nyob rau hauv koj thiab hais tias Vajtswv yeej tseem tsis tau tig tawm ntawm koj mus. Ib txhia neeg, pom hais tias Vajtswv mas yeej hais lus tas mus li, ces cia li dhuav Nws tej lus, thiab xav hais tias lawv txawm yuav nyeem thiab tsis nyeem Nws tej lus los yeej tsis muaj dab tsi li—ces qhov ntawd tsis yog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Lawv tsis muaj ib lub siab uas yuav nqhis kev nkag mus rau qhov tseeb, thiab cov neeg zoo li ntawd ces yeej tsis nqhis los sis muab kev tsim kho kom zoo tag nrho ntawd saib tseem ceeb li. Thaum twg los xij uas koj pom tau hais tias koj tsis nqhis Vajtswv tej lus lawm, ces qhov no qhia tau hais tias koj tsis nyob rau qhov yam ntxwv uas ib txwm muaj lawm. Nyob rau yav dhau los, mas qhov uas seb Vajtswv puas tau tig tawm ntawm koj mus ces yeej ntsuas tau kom paub meej los ntawm qhov uas seb koj lub siab puas nyob tus, thiab seb koj puas muaj kev xyiv fab. Tam sim no tus yawm sij ces yog qhov uas seb koj puas nqhis Vajtswv tej lus, seb Nws tej lus puas yog koj qhov tseeb, seb koj puas ua siab ncaj rau, thiab seb koj puas muaj peev xwm ua txhua yam uas koj ua tau rau Vajtswv. Ua lwm yam hais ces, tib neeg yuav raug txiav txim los ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv hais Nws cov lus ncaj qha rau neeg ntiaj teb tag nrho tib si. Yog koj kam nyeem tej ntawd, Nws yuav qhia kom koj paub meej, tab sis yog koj tsis kam, ces Nws yuav tsis qhia. Vajtswv qhia kom cov uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees paub kom meej, thiab Nws qhia kom cov nrhiav Nws paub kom meej. Ib txhia hais tias Vajtswv yeej tsis qhia kom lawv paub meej li txawm yog tom qab uas lawv nyeem Nws tej lus los xij. Tab sis koj ho nyeem Nws tej lus li cas? Yog koj nyeem Nws tej lus li ib tug neeg caij nees saib tej paj hmab paj ntoos xwb, thiab tsis saib qhov tseeb kom tseem ceeb, ces Vajtswv yuav ua cas qhia kom koj paub meej tau mas? Ib tug neeg uas twb tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis es Nws yuav ua cas muab tus neeg ntawd ua kom zoo tiav log tau mas? Yog koj tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav tsis tau qhov tseeb thiab qhov muaj tiag. Yog koj saib Nws tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj tau qhov tseeb uas muaj tiag. Qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm hais tias koj yuav khoom thiab tsis khoom los xij, txawm hais tias tej xwm txheej ntawd yuav phem thiab zoo los xij, thiab txawm hais tias koj yuav raug sim thiab tsis raug los xij. Tag nrho txhua yam, Vajtswv tej lus yog qhov tseem ntsiab hauv paus ntawm qhov uas muaj tib neeg. Tsis muaj ib tug twg uas yuav tig tawm ntawm Nws tej lus mus tau li, tab sis yuav tsum noj Nws tej lus li qhov uas lawv noj zaub mov ib hnub peb pluag. Kev raug tsim kho kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv puas yooj yim npaum li ntawd? Txawm koj yuav to taub tam sim no thiab tsis to taub los xij, thiab koj txawm yuav pom meej txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis pom los xij, koj yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus koj ntau li ntau tau. Qhov no yog kev xub npaj nkag mus rau. Tom qab nyeem Vajtswv tej lus tag lawm, maj nroos coj mus xyaum ua qhov uas koj yuav nkag mus rau hauv, thiab muab lub tsam thawj uas koj nkag tsis tau ntawd xyeeb zog rau ib sab. Tej zaum muaj ntau lo ntawm Vajtswv tej lus uas koj yuav tsis to taub thaum xub thawj, tab sis tom qab ob peb lub hlis, los tej zaum mas tseem yog ib xyoos, koj yuav to taub. Ua cas ho zoo li no? Nws yog vim tias Vajtswv ua tsis tau kom tib neeg zoo tiav log rau ib hnub los ob hnub xwb. Feem ntau mas, thaum koj nyeem Nws tej lus, tej zaum koj yuav tsis to taub tam sim ntawd. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum mas tej ntawd tsuas zoo li tej ntawv sau dog dig xwb; koj yuav tsum tau ntsib tau pom tej ntawd kom ntev tsawv ua ntej koj yuav to taub. Vajtswv tau hais ntau heev, koj yuav tsum mob siab tshaj plaws los noj thiab haus Nws tej lus, thiab tom qab ntawd, koj yeej tsis ras txog li, koj yuav los to taub, thiab koj yeej tsis ras txog li, tus Vajntsujplig yuav qhia kom koj paub meej. Thaum tus Vajntsujplig qhia kom tib neeg pom meej, mas feem ntau ces tib neeg yeej tsis paub txog li. Nws ua kom koj pom thiab coj qhia koj thaum koj nqhis thiab nrhiav. Qhov tseem ntsiab uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm ntawd mas nyob ncig ntawm Vajtswv tej lus uas koj noj thiab koj haus. Tag nrho cov uas saib Vajtswv tej lus tsis muaj nuj nqis thiab muaj tus cwj pwm txawv rau Nws tej lus ntawd tas mus li xwb—ntseeg, nyob rau hauv lawv qhov kev xav tsis meej pem ntawd, hais tias txawm lawv yuav nyeem thiab tsis nyeem los yeej tsis ua cas li—ces yog cov uas tsis tau qhov muaj tseeb. Tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Nws qhov kev qhuab qhia ntawd yeej tsis pom muaj nyob rau hauv ib tug neeg zoo li ntawd li. Cov neeg zoo li no mas tsuas lam yoog ntws raws xwb, neeg ua txuj dag uas tsis muaj ib qho peev xwm tiag, zoo li tus yawg Naku-au hauv phau paj lug.[a]

Yog tsis muaj Vajtswv tej lus ua koj qhov tseeb, koj yuav tsis muaj lub meej mom tiag. Thaum txog lub sij hawm raug sim siab, koj yuav poob tsag, thiab koj lub siab tiag yuav raug nthuav tawm. Tab sis cov uas yeej nrhiav kev los nkag rau qhov tseeb tas li ces, thaum uas raug sim siab, yuav los to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tus uas muaj lub siab txawj xav, thiab tus uas nqhis Vajtswv, yuav tsum ua tej yam li ua tau los mus them Vajtswv rau Nws txoj kev hlub. Cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yuav sawv tsis tus rau tej yam me me li. Qhov ntawd yog qhov txawv ntawm cov uas muaj lub siab tiag thiab cov uas tsis muaj. Vim li cas es, txawm nkawd ob co neeg ntawd yeej noj thiab haus Vajtswv tej lus tib si, los ib txhia ho muaj cuab kav sawv tau khov kho rau tej kev sim siab ntawd, hos ib co ces ho cia li tso tes khiav? Qhov txawv uas pom tau meej meej ces yog ib txhia tsis muaj lub siab tiag; lawv tsis muaj Vajtswv tej lus los ua lawv qhov tseeb, thiab Nws tej lus tsis tau nrhau cag nyob rau hauv lawv. Thaum uas lawv raug sim siab ces, lawv twb cia li mus txog lawv qhov kev kawg lawm. Yog vim li cas, tom qab ntawd, es ib txhia ho muaj peev xwm sawv tau khov kho rau ntawm tej kev sim siab? Nws yog vim lawv to taub qhov tseeb thiab muaj ib lub zeem muag, thiab lawv to taub Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum, thiab yog li ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm sawv tau khov kho rau tej kev sim siab ntawd. Qhov no yog lub siab tiag, thiab qhov no, yog lub neej txoj sia tib yam nkaus li thiab. Ib txhia mas tej zaum yeej nyeem Vajtswv tej lus thiab, tab sis tsis muab coj los xyaum ua raws, tsis saib tej ntawd tseem ceeb; cov uas tsis saib tej ntawd tseem ceeb ces yeej tsis pom qhov tseem ceeb ntawm kev xyaum ua raws li. Cov uas tsis muaj Vajtswv tej lus los ua lawv qhov tseeb ces tsis muaj lub meej mom tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj cuab kav yuav sawv tau khov kho kom dhau tej kev sim siab li.

Thaum uas Vajtswv tej lus tawm los, koj yuav tsum txais yuav tam sim ntawd, thiab muab noj thiab haus kiag. Txawm koj yuav to taub ntau thiab tsawg npaum li cas los xij, qhov kev xav uas koj yuav tsum muaj ces yog qhov hais tias koj yuav tsum maj nroos noj thiab haus, kom paub, thiab muab coj mus xyaum ua raws Nws cov lus. Nov yog tej yam uas koj yuav tsum muaj cuab kav ua tau. Tsis txhob xav txog qhov uas seb koj lub siab yuav zoo li cas; tsuas tsom ntsoov qhov noj thiab haus Nws tej lus xwb. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum koom tes nrog. Koj txoj sia sab ntsujplig yeej rau siab ntso yuav nkag mus rau qhov tseeb ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus thiab muab tej ntawd coj mus xyaum ua raws. Nws tsis yog koj txoj hauj lwm yuav mus tsom ntsoov rau lwm yam hlo li. Cov thawj coj ntawm pawg ntseeg yuav tsum muaj peev xwm coj tau lawv tej kwv tij thiab nkauj muam es kom lawv txawj noj thiab haus Vajtswv tej lus. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Txawm lawv yuav hluas los laus, tag nrho sawv daws yuav tsum saib kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus ua qhov tseem ceeb thiab yuav tsum muaj Vajtswv tej lus nyob rau hauv lawv lub siab. Nkag los rau hauv qhov muaj tseeb txhais tau hais tias nkag los rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Hnub no, neeg feem coob xav hais tias lawv yuav ua tsis taus neeg nyob yog tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab xav hais tias Nws tej lus yog yam tshiab tshiab tsis hais yog lub sij hawm twg li. Qhov no txhais tau hais tias lawv tab tom pib tau txoj kev yog lawm. Vajtswv siv tej lus los ua Nws tes hauj lwm thiab pab cuam rau tib neeg. Thaum txhua tus ntshaw thiab nqhis Vajtswv tej lus, neeg ntiaj teb yuav nkag mus rau lub ntiaj teb ntawm Nws tej lus.

Vajtswv tau hais ntau heev. Koj ho paub ntau npaum li cas lawm? Koj ho nkag tau rau npaum li cas lawm? Yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg tsis tau coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, ces lawv tau muab lawv tes dej num tso tseg, thiab yuav ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo! Tsis hais koj txoj kev to taub ntawd txawm yuav tob los ntiav li cas li, tsis hais theem ntawm koj txoj kev to taub ntau los tsawg li, koj yuav tsum paub noj thiab haus Nws tej lus, koj yuav tsum mloog Nws cov lus kom zoo, thiab to taub qhov tseem ceeb thiab qhov tim tsum ntawm kev noj thiab kev haus tej ntawd. Vajtswv tau hais ntau heev lawm, yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus, los sis sim nrhiav, los sis muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws, qhov no ces hu tsis tau hais tias ntseeg Vajtswv. Vim koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus, ntsib thiab pom Nws tej lus, thiab ua raws Nws tej lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj hu tau hais tias kev ntseeg Vajtswv! Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv nrog koj lub qhov ncauj xwb thiab tab sis tsis muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws los sis tsim kom muaj ib qho tseeb, qhov no tsis yog hais tias ntseeg Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog “nrhiav ncuav nplej noj kom plab tsau” xwb. Tsuas hais txog tej lus tim khawv ntiav ntiav xwb, tej yam siv tsis tau, thiab tej yam dog dig, yeej tsis muaj ib qhov tseeb me me hlo li: tej no ua tsis tau kev ntseeg Vajtswv, thiab koj yeej tseem tsis paub txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog hlo li. Vim li cas es koj thiaj li tsim nyog yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus kom ntau li ntau tau? Yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus tab sis tsuas nrhiav kev nce mus rau ceeb tsheej xwb, qhov ntawd puas yog ntseeg Vajtswv mas? Thawj kauj ruam uas tus neeg ntsheeg Vajtswv yuav tsum tau ua yog dab tsi? Vajtswv ho siv txoj kev twg los tsim kho kom tib neeg zoo tiav log? Koj puas yuav muaj cuab kav raug muab tsim kho kom zoo tiav log yam tsis noj thiab tsis haus Vajtswv tej lus li mas? Koj puas yuav raug xam hais tias yog ib tug neeg ntawm lub nceeg vaj yog tsis muaj Vajtswv tej lus ua koj qhov tseeb? Kev ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag mas? Cov ntseeg Vajtswv, mas yam tsawg, yuav tsum coj kom zoo rau sab nraud; qhov tseem ceeb tshaj mas yuav tsum muaj Vajtswv tej lus tuav rawv. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yeej tsis muaj peev xwm yuav khiav tawm ntawm Nws txoj lus mus tau li. Kev paub Vajtswv thiab ua kom Nws tej kev xav tiav hlo ces yeej ua tau nyob rau hauv Nws tej lus. Nyob rau yav tom ntej, txhua lub teb chaws, txhua pab pawg ntseeg, txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw yuav raug ntaus yeej los ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv yuav hais ncaj qha, thiab tag nrho cov neeg yuav tuav Vajtswv tej lus rau hauv lawv txhais tes, thiab ua li no, ces neeg ntiaj teb yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Nyob rau sab hauv los sis nyob rau sab nraud, Vajtswv tej lus yuav hlav nthuav tawm thoob plaws: Neeg ntiaj teb yuav hais Vajtswv tej lus nrog lawv lub qhov ncauj, xyaum ua raws li Vajtswv tej lus, thiab khaws Vajtswv tej lus cia sab hauv, raug tsau rau hauv Vajtswv tej lus tag nrho sab hauv thiab sab nraud tib si. Ua li ntawd ces neeg ntiaj teb thiaj yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas ua tau tiav hlo raws li Vajtswv tej kev npaj siab thiab muaj cuab kav ua tim khawv tau rau Nws, cov no yog cov neeg uas muaj Vajtswv tej lus ua lawv qhov tseeb.

Nkag los mus rau Tiam Txoj Lus—Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo—yog tes hauj lwm uas tab tom ua kom tiav hnub no. Txij no mus, xyaum sib tham sib qhia txog Vajtswv tej lus. Tsuas yog kev noj thiab kev haus nrog rau kev ntsib kev pom Vajtswv tej lus xwb mas koj thiaj yuav muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv tej lus. Koj yuav tsum tsim kom muaj tej kev ntsib kev pom uas yeej muaj peev xwm ua tau ntawd mas thiaj li yuav hais tau lwm tus ntseeg li ntawd. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, yuav tsis muaj leej twg ntseeg li! Tag nrho cov uas Vajtswv siv mas muaj peev xwm ua tau raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog koj ua tsis tau kom muaj qhov tseeb no thiab ua tim khawv rau Vajtswv, qhov no qhia kom pom tau hais tias tus Vajntsujplig tsis tau ua hauj lwm rau hauv koj, thiab koj tseem tsis tau raug muab tsim kho kom zoo tiav log. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tej lus. Koj puas muaj ib lub siab uas nqhis Vajtswv tej lus? Cov uas nqhis Vajtswv tej lus ces nqhis qhov tseeb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no thiaj tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv xwb. Nyob rau yav tom ntej, yuav muaj lus ntau heev uas Vajtswv yuav hais rau tag nrho txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab pawg ntseeg. Nws xub hais ua ntej thiab hais Nws lub suab rau nej es ua kom nej muaj txhua yam tiav hlo ua ntej uas yuav mus hais ntxiv thiab hais Nws lub suab nrov rau Lwm Haiv Neeg kom ntaus yeej tag nrho lawv. Nyob rau hauv Nws cov lus ntawd, tag nrho sawv daws yuav ntseeg tag nrho tiag tiag li. Nyob rau hauv Vajtswv tej lus thiab Nws cov lus qhia tshwm, tib neeg tus yam ntxwv coj tsis ncaj yuav muaj tsawg zuj zus, nws yuav tau lub ntsej muag thiab lub cev zoo li ib tug tib neeg, thiab nws tus yam ntxwv tig tawm tsam ntawd yuav muaj tsawg zuj zus. Cov lus ua hauj lwm rau tib neeg yam muaj hwj chim kav thiab kov yeej tib neeg nyob rau hauv Vajtswv tus duab ci. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau tiam tam sim no, nrog rau qhov chaw tig ntawm Nws tes hauj lwm, ces yeej muaj nyob rau hauv Nws tej lus. Yog tias koj tsis nyeem Nws cov lus, ces koj yuav tsis to taub dab tsi li. Nyob hauv koj tus kheej qhov kev noj thiab kev haus Nws tej lus, thiab nyob rau hauv kev sib qhia nrog rau koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab koj qhov kev ntsib kev pom tiag, koj yuav tau txais kev paub puv npo txog Vajtswv tej lus. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj yuav ua tau raws li lawv qhov tseeb.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “hauv phau paj lug.”

Qhov Dhau Los: Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

Ntxiv Mus: Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No