Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Vajtswv hais Nws cov lus thiab ua Nws tes hauj lwm raws li tej tiam uas sib txawv, thiab nyob rau tej tiam uas sib txawv, Nws hais cov lus sib txawv. Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai, los sis tsis rov qab ua tib txog hauj lwm dua, los sis muaj qhov uas pheej nco txog tej uas nyob rau yav dhau los; Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb thiab yeej tsis muaj qub li, thiab Nws hais cov lus tshiab txhua txhua hnub. Koj yuav tsum ua raws li tej uas tsim nyog ua raws hnub no; qhov no yog lub luag hauj lwm thiab tes dej num ntawm tib neeg. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas kev xyaum ua yuav tsum nyob ncig tus duab ci thiab Vajtswv cov lus rau lub sij hawm tam sim no. Vajtswv tsis ua raws li tej kev cai, thiab muaj cuab kav hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj kom pom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus ib puag ncig tau yooj yim. Tsis hais Vajtswv yuav hais lus ntawm sab Ntsujplig tuaj, los sis sab tib neeg tuaj, los sis sab ntawm tus neeg thib peb tuaj—Vajtswv yeej yog Vajtswv tas mus li xwb, thiab koj yuav hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws hais lus sab tib neeg tuaj. Tib neeg mas tau muaj ntau yam kev xav phem tshwm sim tuaj thaum Vajtswv hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj. Cov neeg zoo li ntawd tsis paub txog Vajtswv, thiab tsis paub txog Nws tes hauj lwm. Yog hais tias Vajtswv hais lus tawm ntawm tib sab tuaj tas mus li xwb, ua tib neeg tseem tsis teeb tej kev cai txog Vajtswv thiab los? Vajtswv puas yuav cia tib neeg ua li ntawd mas? Tsis hais Vajtswv yuav hais lus tawm sab twg tuaj li, Nws yeej muaj laj thawj rau qhov ua li ntawd. Yog hais tias Vajtswv tsuas hais lus tawm sab Ntsujplig tuaj nkaus xwb, ua koj puas yuav muaj cuab kav cev ncauj cev lus nrog Nws tau mas? Yog li ntawd, tej zaum mas Nws hais lus hauv tus neeg thib peb tuaj muab Nws cov lus rau koj thiab coj koj mus rau qhov muaj tiag. Txhua yam uas Vajtswv ua mas yeej haum tas li xwb. Muab hais luv luv, ces yog Vajtswv ua tag nrho xwb, thiab koj tsis tsim nyog yuav tsis ntseeg qhov no li. Nws yog Vajtswv, thiab yog li ntawd tsis hais Nws yuav hais lus sab twg tuaj li, Nws yeej yog Vajtswv tas mus li xwb. Qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau hlo li. Nws txawm yuav ua hauj lwm li cas los xij, Nws yeej tseem yog Vajtswv, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis hloov li! Petus hlub Vajtswv kawg kiag thiab yog ib tug neeg uas ua raws Vajtswv lub siab, tab sis Vajtswv tsis pom nws li tus Tswv los sis Khetos, vim ib tug neeg twg lub ntsiab tseem ceeb yog dab tsi ces nws yeej yog yam ntawd nkaus xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav muab hloov tau li. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai li, tab sis siv ntau txoj hau kev los ua Nws tes hauj lwm kom tau zoo thiab ua kom tib neeg muaj kev paub txog Nws tob tshaj. Nws txhua txoj hau kev ua hauj lwm pab kom tib neeg paub Nws, thiab yog yuav tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais Nws yuav siv txoj hau kev ua hauj lwm twg li, txoj twg los yeej yog siv los tsim tsa tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav los xwb. Txawm hais tias Nws ib txog hau kev ua hauj lwm ntawd yuav siv sij hawm ntev heev, los qhov no mas vim yog yuav sim tib neeg txoj kev ntseeg Nws. Yog li ntawd, yuav tsum tsis muaj kev tsis ntseeg nyob rau hauv koj lub siab. Tej no ces yog tag nrho tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab koj yuav tsum ua raws.

Qhov uas hais txog hnub no ces yog kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag—tsis yog nce mus rau saum ceeb tsheej, los sis tswj kav li tej vajntxwv; tag nrho tej uas hais txog ces yog kev nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag xwb. Tsis muaj ib qho kev nrhiav uas yuav tseeb tshaj qhov no lawm, thiab hais txog kev tswj kav li tej vajntxwv ces tsis yog qhov tseeb. Tib neeg mas muaj kev xav paub xav pom heev, thiab lawv tseem siv tej kev xav phem ntawm kev ntseeg los ntsuas Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no. Twb tau ntsib tau pom Vajtswv ntau txoj hau kev ua hauj lwm lawm, los tib neeg tseem tsis paub Vajtswv tes hauj lwm li thiab, tseem nrhiav tej niag cim thiab tej niag hwj huaj txawv txawv, thiab tseem saib ntsoov seb Vajtswv cov lus puas tau muaj tiav. Qhov no tsis yog kev ruam yam tsis txaus ntseeg li los? Yog Vajtswv cov lus tsis tau muaj tiav, ua koj puas tseem ntseeg hais tias Nws yog Vajtswv? Niaj hnub no, muaj cov neeg zoo li ntawd coob heev nyob hauv pawg ntseeg tseem to ntsoov saib tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Lawv hais tias yog Vajtswv cov lus ntawd muaj tiav lawm, ces Nws yog Vajtswv; yog Vajtswv cov lus tsis tau muaj tiav, ces Nws yeej tsis yog Vajtswv li. Yog li ces koj puas ntseeg Vajtswv vim Nws cov lus muaj tiav lawm xwb, los sis vim yog Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag mas? Tib neeg txoj kev xav ntawm kev ntseeg Vajtswv mas yuav tsum tau muab kho kom yog! Thaum uas koj pom hais tias Vajtswv cov lus tseem tsis tau muaj tiav, koj tso tes khiav lawm—qhov no yog kev ntseeg Vajtswv los? Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab txhua yam tso plhuav rau Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab ua raws li Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv tau hais ntau lo lus nyob rau hauv Vajluskub Qub—qhov twg kiag ntawm tej lus ntawd uas koj pom kiag ntawm koj ob lub qhov muag hais tias muaj tiav lawm? Koj puas muaj cuab kav hais tau hais tias Yehauvas tsis yog tus Vajtswv tiag vim koj tsis pom qhov ntawd? Txawm hais tias muaj ntau lo lus uas yeej muaj tiav lawm los, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm pom qhov ntawd meej meej vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis to taub dab tsi hlo li. Muaj ib txhia mas xav tso tes khiav tawm thaum uas lawv hnov zoo li Vajtswv cov lus tsis muaj tiav. Sim seb mas. Sim seb koj puas khiav tau mus. Txawm khiav mus lawm, los koj yeej tseem yuav rov los. Vajtswv siv Nws txoj lus tswj koj, thiab yog koj tawm ntawm pawg ntseeg thiab ntawm Vajtswv txoj lus mus, koj yuav tsis muaj kev taug ua neej ntxiv mus. Yog koj tsis ntseeg qhov no, koj tus kheej sim kiag—koj puas xav tias koj yuav cia li tawm mus tau? Vajtswv tus Ntsujplig tswj koj. Koj tawm mus tsis tau. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm! Yog muaj ib txhia xav sim, lawv yeej sim tau mas! Koj hais tias tus neeg no tsis yog Vajtswv, ces kuj sim ua ib qho kev txhaum rau Nws thiab saib seb Nws yuav ua li cas. Tej zaum mas koj lub cev kuj yuav tsis tuag thiab koj kuj tseem yuav muaj cuab kav noj zaub noj mov thiab kho ris tsho rau koj tus kheej hnav, tab sis mas nyob hauv koj lub siab mas yeej thev tsis taus li lawm; koj yuav nyuaj siab thiab raug tsim txom siab ntsws; tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav mob tshaj qhov ntawd lawm. Tib neeg thev tsis tau kev tsim txom thiab kev puas tsuaj hauv siab ntsws—tej zaum koj yuav muaj cuab kav tiv taus kev txom nyem sab nqaij tawv, tab sis koj yeej yuav tsis muaj cuab kav thev taus kev ntxhov siab thiab kev tsim txom siab ntsws kom ntev ntev mus. Hnub no, ib co neeg xav phem vim lawv tsis muaj cuab kav yuav pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, tab sis tsis muaj ib tug yuav kam khiav tawm mus tsis hais lawv yuav xav phem npaum li cas li, vim Vajtswv siv Nws txoj lus tswj tib neeg. Txawm hais tias tsis muaj ib qho xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb, los yeej tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav khiav tawm mus li. Tej no tseem tsis yog Vajtswv ua thiab los? Niaj hnub no, Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb los muab txoj sia pub rau tib neeg. Nws tsis tau, ua li neeg xav, siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ntxias koj kom tau ib qho kev sib raug zoo yam thaj yeeb lug ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Tag nrho cov uas tsis yog xav ntsoov txog lub neej txoj sia, thiab cov uas xav ntsoov kom Vajtswv ua kom lawv pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv xwb, ces yog cov Falixais! Thiab cov Falixais yog cov uas muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaub lig ntag. Yog koj ntsuas Vajtswv raws li koj tus kheej txoj kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv, tsuas ntseeg Vajtswv yog Nws cov lus muaj tiav, thiab tsis tshua ntseeg thiab tej zaum mas haj tseem saib tsis taus Vajtswv yog hais tias tej ntawd tsis muaj tiav, ces tsis yog koj muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig los? Cov neeg zoo li no ces tsis ua lawv tes dej num, thiab tsuas ua si lom zem yam txaus siab hlo nyob rau qhov kev tau zoo xwb!

Nyob rau ib qho, qhov teeb meem loj tshaj plaws rau tib neeg ces yog qhov uas lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tus cwj pwm tsis yog qhov uas yuav tsis lees paub kiag, los nws yeej yog qhov kev tsis ntseeg. Tib neeg tsis yog yuav tsis lees xwb, tab sis lawv kuj tsis kam lees paub tag nrho. Yog neeg paub txog Vajtswv tes hauj lwm kom thoob plaws, ces lawv yeej yuav tsis khiav tawm mus li. Lwm qhov teeb meem ces yog tib neeg tsis paub qhov muaj tiag. Niaj hnub no, nws yog vim muaj Vajtswv txoj lus es txhua tus neeg thiaj li muaj kev sib koom; qhov tiag, nyob rau yav tom ntej, koj yuav tsum tsis txhob xav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Kuv qhia koj yam yooj yooj yim: Nyob rau theem tam sim no, tag nrho tej uas koj muaj peev xwm yuav pom tau ces tsuas yog Vajtswv cov lus xwb, thiab txawm hais tias tsis muaj qhov tseeb, los Vajtswv txoj sia yeej tseem muab nchuav tau rau hauv tib neeg. Nws yog tes hauj lwm no uas yog tes hauj lwm tseem ceeb ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo, thiab yog koj tsis to taub tes hauj lwm no, ces koj yuav tsis muaj zog thiab yuav ntog; koj yuav poob tsag thaum raug kev sim siab thiab, tseem yuav sab tshaj ntawd thiab, yuav raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw. Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb mas qhov tseem ceeb ces yog los hais Nws cov lus; qhov uas koj txuas ncauj txuas lus nrog ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj pom ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj hnov ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj ua raws ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj ntsib koj pom kiag ces yog Vajtswv txoj lus, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg no mas feem ntau ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom tiav neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv lawm, thiab tshwj xeeb mas tsis ua tes hauj lwm uas Yexus twb ua yav tag los lawm. Txawm hais tias Nkawd puav leej yog Vajtswv, thiab ob tug puav leej muaj cev nqaij daim tawv, Nkawd tes hauj lwm qhuab qhia tsis zoo ib yam. Thaum Yexus los, Nws kuj ua Vajtswv ib qho hauj lwm thiab hais ib co lus—tab sis dab tsi yog qhov hauj lwm tseem ceeb uas Nws ua tiav hlo lawm? Tes hauj lwm tseem ceeb uas Nws tau ua tiav hlo lawm yog tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws rais los ua ib tug zoo nkaus li tus muaj lub cev uas muaj kev txhaum los mus ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom tiav hlo thiab txhiv tag nrho tib neeg, thiab Nws ua ib qho kev theej txhoj rau tag nrho tib neeg tej kev txhaum. Qhov no yog tes hauj lwm tseem ceeb uas Nws tau ua tiav hlo lawm. Thaum kawg kiag, Nws muab txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig coj los coj cov uas los tom qab. Thaum Yexus los, qhov tseem ceeb ces yog los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim ntawd kom tiav hlo. Nws txhiv tag nrho tib neeg sawv daws, thiab coj txoj hmoo zoo ntawm ceeb tsheej lub nceeg vaj los rau tib neeg, thiab, dhau qhov ntawd, Nws coj txoj kev mus rau lub nceeg vaj ntawm ceeb tsheej tawm los. Qhov tau ntawd, ces tag nrho cov los tom qab hais tias, “Peb yuav tsum taug txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig, thiab muab peb tus kheej theej txhoj kiag rau tus ntoo khaub lig.” Muaj tseeb, nyob rau thaum pib, Yexus kuj tau ua lwm tes hauj lwm thiab hais ib co lus kom tib neeg hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum. Tab sis Nws tes hauj lwm qhuab qhia ces yeej tseem yog qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab peb lub xyoo thiab ib nrab xyoo uas Nws siv qhuab qhia txog txoj kev ces yog npaj rau qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig uas yuav tshwm sim tom qab ntawd. Ntau zaus uas Yexus thov Vajtswv los yeej yog thov rau qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Lub neej ntawm ib tug neeg dog dig uas Nws coj thiab peb caug-peb xyoos ntau uas Nws nyob rau hauv ntiaj teb ces yog npaj ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd kom tiav hlo xwb; tej ntawd yog muab dag zog rau Nws los ua tes hauj lwm no, ua qhov tshwm sim los ntawm qhov uas Vajtswv tau cob tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Nws. Tes hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav ua kom tiav hnub no? Hnub no, Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv uas qhov tseem ceeb tshaj ces yog los ua kom tiav hlo tes hauj lwm ntawm “Txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv,” los siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab ua kom tib neeg txais yuav kev qhuab ntuas ntawm txoj lus thiab kev tsim kho kom zoo ntawm txoj lus. Nyob rau hauv Nws cov lus Nws ua kom koj tau txais kev pab cuam thiab tau txais txoj sia; nyob rau hauv Nws cov lus koj pom Nws tes hauj lwm thiab tej kev ua. Vajtswv siv txoj lus los qhuab ntuas thiab tsim kho kom koj zoo, thiab yog li ntawd, yog koj raug kev txom nyem, nws kuj yog vim Vajtswv txoj lus thiab. Hnub no, Vajtswv ua hauj lwm mas tsis yog siv qhov tseeb, tab sis siv cov lus. Tsuas yog tom qab uas Nws txoj lus twb los rau koj lawm mas tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li ua tau hauj lwm nyob hauv koj thiab ua kom koj raug kev mob thiab hnov kev qab zib. Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li coj tau koj los rau qhov muaj tiag, thiab tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li muaj cuab kav yuav ua tau kom koj zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, yam tsawg kawg mas koj yuav tsum to taub qhov no: Tes hauj lwm Vajtswv ua nyob rau tiam kawg mas qhov tseem ceeb ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom txhua tus neeg zoo tshaj plaws thiab los coj tib neeg kev. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua ces yog siv txoj lus; Nws tsis siv qhov tseeb los qhuab ntuas koj. Muaj qee lub sij hawm uas ib txhia neeg tawm tsam Vajtswv. Vajtswv twb tsis ua kom koj muaj kev xeeb txob, koj cev nqaij daim tawv twb sis raug rau txim rau, los sis koj twb tsis raug kev txom nyem—tab sis thaum uas Nws txoj lus los kiag rau saum koj lawm, thiab tsim kho koj kom zoo, ces koj yeej thev tsis tau li. Tsis yog li ntawd los? Nyob rau lub caij nyoog ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, Vajtswv hais tias kom muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Ua tib neeg puas tau los txog ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws mas? Tsuas siv cov lus coj los tsim kho kom tib neeg zoo xwb, tib neeg nkag mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam kawg, thaum Vajtswv tshwm sim los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv, Nws siv txoj lus ntau tshaj coj los ua txhua yam kom tiav hlo thiab kom pom meej. Tsuas yog nyob hauv Nws cov lus xwb mas koj thiaj pom tau qhov uas Nws yog; tsuas yog nyob hauv Nws cov lus xwb mas koj thiaj pom tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntag. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los rau hauv ntiaj teb, Nws tsis ua lwm tes hauj lwm tab sis tsuas yog hais lus nkaus xwb—yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav muaj qhov tseeb; tej cov xwb ces txaus lawm. Qhov ntawd vim yog Nws yeej txhob txwm los ua tes hauj lwm no xwb, cia tib neeg pom Nws lub hwj chim thiab qhov muaj kuab tshaj plaws ntawm Nws cov lus, cia tib neeg kom pom hais tias Nws zais Nws Tus Kheej yam txo hwj chim kawg nkaus li cas nyob rau hauv Nws cov lus, thiab cia tib neeg paub tag nrho txhua yam ntawm Nws nyob rau hauv Nws cov lus. Tag nrho qhov uas Nws muaj thiab tag nrho qhov uas Nws yog yeej nyob hauv Nws cov lus tib si. Nws lub tswv yim thiab tej hwj huaj tseem ceeb yeej nyob hauv Nws cov lus tib si lawm. Nyob rau qhov no ces koj yeej raug qhia kom pom ntau txoj hau kev uas Vajtswv siv hais Nws cov lus. Feem ntau ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tag nrho lub sij hawm no mas yog nyob rau hauv kev pab cuam, kev qhia tshwm, thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Nws yeej tsis lam tau lam foom phem rau ib tug neeg twg li, thiab txawm yog thaum Nws ua li kiag, los nws tsuas yog los ntawm txoj lus uas Nws foom phem rau lawv xwb. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam uas Vajtswv tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv, tsis txhob npaj saib kom Vajtswv kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm dua lawm, thiab tsum kiag tsis txhob pheej nrhiav tej cim tag mus li—nws tsis muaj qab hau dab tsi lawm! Tej niag cim ntawd yeej ua tsis tau kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj hlo li! Muab hais yooj yooj yim: Hnub no, tus Vajtswv tiag Nws Tus Kheej kiag uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsis ua dab tsi lawm; Nws tsuas hais lus xwb. Qhov no yog qhov tseeb! Nws siv cov lus los tsim kho kom koj zoo tshaj plaws tuaj xwb, thiab siv cov lus los pub zaub mov rau koj noj thiab pub dej rau koj haus. Nws kuj siv cov lus los ua hauj lwm, thiab Nws siv cov lus los hloov tej qhov tseeb los ua kom koj paub Nws qhov muaj tiag. Yog koj muaj peev xwm nkag siab txog tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes hauj lwm no, ces yeej yog ib qho nyuab heev uas yuav xav phem tau. Tsis txhob pheej tsom ntsoov rau tej yam uas tsis zoo xwb, koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov uas zoo xwb—uas yog hais tias, tsis hais Vajtswv cov lus txawm yuav muaj tiav thiab tsis muaj tiav, los sis txawm yuav muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb los tsis muaj, Vajtswv ua rau tib neeg tau txoj sia los ntawm Nws cov lus, thiab qhov no ces txawm yog qhov cim uas loj tshaj plaws ntag; thiab tshaj qhov ntawd, nws kuj yog ib qho tseeb uas cam tsis tau hlo li. Qhov nov yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas yuav los paub Vajtswv, thiab kuj tseem yog qhov cim uas loj tshaj tej cim ntawd lawm thiab. Tsuas yog cov lus no xwb mas thiaj yuav ua tau tib neeg kom zoo tshaj plaws tuaj.

Txij kiag thaum Tiam Lub Nceeg Vaj pib, ces Vajtswv pib tso Nws cov lus tawm. Nyob rau yav tom ntej, cov lus no yuav maj mam muaj tiav, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg yuav paub tab tuaj. Vajtswv siv txoj lus los nthuav tawm txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab hais tias yeej muaj tseeb dua, thiab tsim nyog muaj dua, thiab Nws tsis siv dab tsi li tsuas yog txoj lus los ua Nws tes hauj lwm kom tsim kho tau tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo tshaj plaws xwb, vim hnub no yog Tiam Txoj Lus, thiab nws yuav tsum muaj kev ntseeg, kev txiav txim siab khov kho, thiab kev koom tes ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau tiam kawg ces yog siv Nws txoj lus los tiam thiab pab tib neeg. Tsuas yog tom qab tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais Nws cov lus tag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav pib muaj tiav. Nyob rau lub sij hawm uas Nws hais lus, Nws cov lus yuav tsis tau muaj tiav, vim thaum Nws nyob rau theem ntawm cev nqaij daim tawv, mas Nws cov lus yuav muaj tiav tsis tau tau. Qhov no mas zoo li no es kom tib neeg thiaj li pom hais tias Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv thiab tsis yog tus Ntsujplig xwb; es kom tib neeg ob lub qhov muag thiaj li pom kiag hais tias Vajtswv yeej muaj tiag. Nyob rau hnub uas Nws tes hauj lwm tiav kiag lawm, thaum uas cov lus uas Nws tsim nyog hais nyob rau hauv ntiaj teb tau muab hais tag lawm, ces Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Tam sim no tsis tau yog tiam uas muaj tiav ntawm Vajtswv cov lus, vim Nws tseem hais Nws cov lus tsis tau tag. Yog li ntawd, thaum koj pom hais tias Vajtswv tab tom hais Nws cov lus nyob rau ntiaj teb, tsis txhob maj tos kom Nws cov lus muaj tiav; thaum Vajtswv tsum tsis hais Nws cov lus lawm, thiab thaum Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb no tau raug muab ua tiav tag lawm, thaum ntawd thiaj yog thaum uas Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Nyob rau hauv cov lus uas Nws hais hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, nyob rau ib qho, kev muab txoj sia rau tib neeg, thiab nyob rau lwm qhov, mas muaj qhov lus qhia txog yav tom ntej—qhov lus qhia txog tej uas yuav tshwm sim tuaj, ntawm tej yam uas yuav raug muab ua kom tiav, thiab ntawm tej yam uas tseem tsis tau raug muab ua kom tiav hlo. Nws kuj muaj tej lus qhia txog yav tom ntej nyob rau hauv Yexus cov lus thiab. Nyob rau ib qho mas, Nws muab txoj sia pub rau tib neeg, thiab nyog rau lwm qhov mas, Nws hais lus qhia txog yav tom ntej. Hnub no, mas tsis muaj kev tham txog qhov uas yuav muab cov lus thiab qhov tseeb coj los ua nyob rau tib lub sij hawm vim nws muaj ib qho kev sib txawv ntawm qhov uas tib neeg lub qhov muag muaj cuab kav pom thiab qhov uas Vajtswv ua. Tsuas hais tau hais tias thaum uas Vajtswv tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, ces Nws cov lus yuav muaj tiav, thiab qhov tseeb yuav tshwm sim los tom qab cov lus. Nyob rau thaum tiam kawg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua tes dej num qhuab qhia ntawm txoj lus nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau hauv kev ua tes dej num qhuab qhia ntawm cov lus, Nws tsuas hais lus xwb, thiab tsis quav ntsej txog lwm yam. Thaum uas Vajtswv tes hauj lwm hloov, Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Hnub no, cov lus yuav xub raug muab coj los siv tsim kho kom koj zoo tiav log; thaum Nws tau lub yeeb koob ci ntsab iab thoob plaws qab ntuj khwb lawm, Nws tes hauj lwm yuav tiav—tag nrho cov lus uas tsim nyog hais yuav raug muab hais, thiab tag nrho cov lus yuav tshwm sim los ua qhov tseeb. Vajtswv tau los rau ntiaj teb thaum tiam kawg los ua tes dej num qhuab qhia ntawm txoj lus kom tib neeg thiaj li paub Nws, thiab kom tib neeg pom hais tias Nws yog dab tsi, thiab pom Nws lub tswv yim thiab tag nrho Nws tej kev ua uas muaj hwj huaj loj los ntawm Nws txoj lus. Nyob rau lub sij hawm thaum Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv mas feem ntau siv txoj lus ua qhov loj tshaj los kov yeej tag nrho tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, Nws txoj lus yuav los rau tag nrho txhua txoj kev ntseeg, txhua thaj chaw, txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg. Vajtswv siv txoj lus los kov yeej, los ua kom tag nrho tib neeg pom hais tias Nws txoj lus muaj hwj chim thiab hwj huaj—thiab yog li ntawd hnub no, koj tsuas ntsib Vajtswv txoj lus nkaus xwb.

Cov lus uas Vajtswv hais nyob rau tiam no mas txawv cov uas hais nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab yog li ntawd, lawv kuj txawv cov lus uas hais nyob rau Tiam Hmoov Hlub ib yam nkaus li thiab. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tsis ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis tsuas piav txog qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho xwb. Vajluskub tsuas piav hais tias vim li cas Yexus ho yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab tej kev tsim txom uas Nws raug rau saum tus ntoo khaub lig, thiab tib neeg yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Vajtswv li cas xwb. Nyob rau tiam ntawd, tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua ces yog nyob ncig tag nrho qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig xwb. Nyob rau thaum Tiam Lub Nceeg Vaj, tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus los mus kov yeej tag nrho cov uas ntseeg Nws. Qhov no ces yog “Txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv”; Vajtswv tau los thaum tiam kawg los ua tes hauj lwm no, uas hais tau hais tias, Nws tau los ua qhov tseem ceeb tiag ntawm Txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv kom tiav hlo. Nws tsuas hais lub xwb, thiab yuav tsis tshua muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm Txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais Nws cov lus, qhov no yog qhov uas Txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev daim tawv, thiab yog Txoj Lus los mus rau hauv lub cev nqaij daim tawv kiag. “Nyob rau thaum pib ces yog Txoj Lus, thiab Txoj Lus nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv, thiab Txoj Lus tshwm sim ua lub cev nqaij daim tawv.” Qhov no (tes hauj lwm ntawm Txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv) yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau tiam kawg, thiab yog tshooj kawg ntawm tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab yog li Vajtswv thiaj tau los rau ntiaj teb thiab cia Nws cov lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd ces ua tiav hnub no, qhov ntawd ces yuav ua rau yav tom ntej, qhov ntawd ces yuav ua tiav hlo los ntawm Vajtswv, tib neeg txoj hau kev kawg, cov uas yuav raug cawm, cov uas yuav raug rhuav tshem, thiab ntxiv mus—tag nrho tes hauj lwm no uas tsim nyog ua tiav rau thaum kawg ces yeej tau muab coj los hais meej meej lawm, thiab tag nrho ces yog ua kom tiav qhov tseem ceeb tiag ntawm Txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tej kev cai tswj fwm thiab kev cai siab tshaj plaws uas tau muab tshaj tawm ua ntej ntawd, cov uas yuav raug rhuav tshem, cov uas yuav tau nkag mus so—tag nrho cov lus no ces yuav tsum muaj tiav. Qhov no yog tes hauj lwm uas feem ntau ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua tiav hlo nyob rau tiam kawg. Nws ua kom neeg to taub hais tias cov uas Vajtswv tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg thiab cov uas Vajtswv hos tsis tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg, Nws cov neeg thiab cov tub ntawd ho yuav muab sib cais li cas, dab tsi yuav tshwm sim rau Yixayee, dab tsi yuav tshwm sim rau Iyi—nyob rau yav tom ntej, txhua lo ntawm cov lus no yuav tshwm sim tuaj. Vajtswv tes hauj lwm mas khiav ceev zuj zus tuaj lawm. Vajtswv siv cov lus los ua qhov los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas yuav tsum tau ua nyob rau txhua tiam, tej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum tau ua nyob rau tiam kawg, thiab Nws tes dej num qhuab qhia uas yuav tsum tau ua, thiab cov lus no ces yog tag nrho tej uas kom ua tau qhov tseem ceeb tiag ntawm Txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd kom tiav hlo.

Kuv twb tau hais dua lawm hais tias “Tag nrho cov uas tsom ntsoov saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yuav raug tso pov tseg; lawv tsis yog cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tshaj plaws.” Kuv tau hais lus ntau heev, tab sis tib neeg tseem tsis paub ib qho me me txog tes hauj lwm no li, thiab, tau los txog qhov nov, es neeg tseem nug txog tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Koj qhov kev ntseeg Vajtswv es tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev nrhiav tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis yog yuav ua kom tau txoj sia? Yexus kuj hais lus ntau, thiab muaj ib co mas yeej tseem tsis tau muaj tiav. Koj hais puas tau hais tias Yexus tsis yog Vajtswv mas? Vajtswv ua pov thawj hais tias Nws yog Khetos thiab Leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws. Koj tsis lees qhov no puas tau mas? Hnub no, Vajtswv tsuas hais lus xwb, thiab yog koj tsis paub qhov no kom thoob, ces koj sawv tsis tau khov kho. Koj puas ntseeg Nws vim Nws yog Vajtswv, los sis puas yog koj ntseeg Nws raws li qhov uas seb Nws cov lus puas muaj tiav xwb mas? Koj puas ntseeg tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis koj puas ntseeg Vajtswv? Hnub no, Nws tsis ua kom koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—ua Nws puas yog Vajtswv tiag? Yog cov lus Nws hais tsis tau tshwm sim, ua Nws puas yog Vajtswv tiag mas? Qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv ces yog qhia tau los ntawm qhov uas seb cov lus Nws hais puas muaj tiav xwb los? Vim li cas es ib txhia neeg pheej yuav tos kom txog thaum uas Vajtswv cov lus muaj tiav ua ntej ces lawv mam ntseeg Nws? Qhov no tsis txhais hais tias lawv tsis paub Nws los? Tag nrho cov uas muaj qhov kev xav phem li ntawd ces yog cov uas tsis lees paub Vajtswv. Lawv siv kev xav phem los ntsuas Vajtswv; yog Vajtswv cov lus muaj tiav, ces lawv ntseeg Nws, thiab yog tsis muaj tiav, ces lawv tsis ntseeg Nws; thiab lawv pheej nrhiav tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tas mus li xwb. Cov neeg no tseem tsis yog cov Falixais rau tiam teb chaws vam meej no thiab los? Qhov uas seb koj puas yuav sawv tau khov kho ntawd mas nyob ntawm qhov uas koj puas paub tus Vajtswv tiag—qhov no tseem ceeb heev! Yog Vajtswv txoj lus yim tshwm sim muaj tiag nyob rau hauv koj, ces koj haj yam paub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab koj yuav muaj cuab kav sawv tau khov dua rau lub sij hawm raug sim siab. Koj yim tsom ntsoov rau qhov pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, koj yim muaj peev xwm sawv khov kho tsawg, thiab koj yuav ntog thaum raug kev sim siab. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ces tsis yog lub hauv paus keeb cag; tsuas yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv mas thiaj yog txoj sia xwb. Ib txhia neeg mas tsis paub txog qhov tshwm sim los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv siv lawv lub sij hawm txhua hnub rau kev feeb tsis meej, tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Lub hom phiaj ntawm tej lawv nrhiav ces tsuas yog yuav kom Vajtswv ua kom tej lawv xav tau ntawd muaj tiav xwb, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav ntseeg tiag tiag. Lawv hais tias lawv yuav nrhiav txoj sia yog hais tias Vajtswv cov lus muaj tiav, tab sis yog hais tias Nws cov lus tsis muaj tiav, ces lawv yeej tsis muaj hnub yuav nrhiav txoj sia li. Tib neeg xav hais tias ntseeg Vajtswv ces yog nrhiav kev saib tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab nrhiav kev nce mus saum ceeb tsheej thiab lub ceeb tsheej thib peb. Tsis muaj leej twg hais tias lawv qhov kev ntseeg Vajtswv ces yog kev nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, kev nrhiav txoj sia, thiab kev nrhiav qhov kom Vajtswv muab tau. Kev nrhiav tej yam no ho muaj nuj nqis dab tsi thiab? Cov uas tsis nrhiav kev paub Vajtswv thiab Vajtswv qhov kev txaus siab ces yog cov uas tsis ntseeg Vajtswv; lawv yog cov uas saib tsis taus Vajtswv!

Tam sim no nej puas to taub hais tias txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Ua kev ntseeg Vajtswv puas yog kev saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv? Puas yog kev nce mus saum ceeb tsheej? Kev ntseeg Vajtswv mas tsis yog ib qho yooj yim me ntsis kiag li. Tej niag txheej txheem kev ntseeg ntawd yuav tsum tau muab ntxuav pov tseg; nrhiav kev kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm, kev tsom ntsoov rau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, txeeb tau Vajtswv tej kev hlub kom tau ntau, kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, nrhiav cib fim zoo thiab kev tau zoo rau lub cev nqaij daim tawv—tej no yog txheej txheem kev ntseeg thiab tej txheej txheem kev ntseeg ntawd yog hom kev ntseeg uas pom tsis meej. Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhov noj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus coj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tag nrho cov uas ntseeg Nws yuav tsum txais yuav Nws txoj lus, thiab noj thiab haus Nws txoj lus; tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab tau los ntawm tej kev pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv li. Thoob plaws txhua tiam, Vajtswv yeej ib txwm siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, nej yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nkaus xwb, tab sis yuav tsum siv zog ua kom Vajtswv muab nej tsim kho kom zoo tshaj plaws. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, mas Vajtswv hais ib co lus, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus, tau hais lus ntau tib yam nkaus thiab. Tom qab uas Yexus tau hais lus ntau lawm, cov tub txib thiab thwj tim tau coj cov neeg los xyaum ua raws li tej kev cai uas Yexus tsim tseg thiab tau ntsib tau pom raws li cov lus thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Yexus tau hais. Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov muaj tiag ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab kom muab tau kev paub ntau zog txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab qhov kev phim hwj ntawm Vajtswv rau tib neeg. Thaum tib neeg raug tsim kho kom muaj txhua yam nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv muab lub caij nyoog xaus rau thaum tiam kawg, ces tib neeg thiaj li tsim nyog cia pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Thaum koj los paub Vajtswv lawm thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tsis hais Nws yuav ua dab tsi li, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xav phem txog Nws li lawm thaum uas koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, koj tseem qias vuab tsuab thiab tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus kom tag nrho—koj puas xav hais tias koj yeej tsim nyog pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nyob rau lub tsam thawj no? Thaum Vajtswv ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd, ces yog thaum Vajtswv rau txim rau tib neeg, thiab yog thaum uas tej tiam ntawd raug hloov mus, thiab, tshaj qhov ntawd, ces yog thaum uas ib tiam twg xaus kiag. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua li niaj zaus ua, Nws tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Ua tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd mas yooj yim tshaj plaws rau Nws, tab sis qhov ntawd tsis yog lub hauv paus ntsiab lub ntawm Nws tes hauj lwm, los sis tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, thiab yog Vajtswv lub cev sab ntsujplig tshwm sim rau tib neeg pom, ces tsis yog tag nrho cov neeg ntawd yuav ntseeg Vajtswv los? Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob Sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los? Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yeej yog hauj lwm tiag. Nyob rau Yexus tiam, mas Nws tsis yog los muab tib neeg tsim kho kom zoo tshaj plaws, tab sis tsuas yog los txhiv tib neeg xwb, thiab yog li mas Nws thiaj li ua qee yam txuj ci tseem ceeb kom tib neeg caum Nws. Vim Nws yeej txhob txwm los ua kiag tes hauj lwm tuag rau saum ntoo khaub lig xwb, thiab kev ua tej cim tsis yog ib qho ntawm Nws tes dej num qhuab qhia. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd yog tes hauj lwm uas ua pab kom Nws tes hauj lwm mus tau zoo xwb; tej ntawd yog tej hauj lwm tshaj xwb, thiab tsis yog sawv cev ntawm tes hauj lwm tag nrho tiam ntawd. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv kuj tau ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—tab sis tes hauj lwm Vajtswv ua hnub no yog tes hauj lwm tiag, thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tam sim no hlo li lawm. Yog Nws ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, Nws tes hauj lwm tiag yuav poob mus rau tej qho ntxhov quav niab, thiab Nws yuav ua tsis tau ib qho hauj lwm ntxiv li. Yog twb hais tias Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis tseem ho siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab, ces puas yuav muab ua tau yooj yim hais tias tib neeg yeej ntseeg Nws tiag? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis ua tej ntawd lawm. Muaj kev ntseeg ntau nyob rau hauv tib neeg heev lawm; Vajtswv tau los rau thaum tiam kawg los muab tag nrho tej kev xav phem ntawm tej kev ntseeg thiab tej yam tshaj ntuj tsim hauv tib neeg, thiab ua kom tib neeg paub txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag. Nws tau los tshem daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev xav xwb thiab zoo nkauj heev—daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas, yog muab hais ces, yeej tsis muaj tiag. Thiab yog li ntawd, tam sim no ces tib qho uas muaj nuj nqis rau koj ces yog koj yuav tsum paub txog qhov muaj tiag xwb! Qhov tseeb tshooj tas nrho txhua yam. Koj muaj qhov tseeb ntau npaum li cas hnub no? Ua tag nrho tej uas muaj tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yog Vajtswv los? Tej ntsujplig dab phem yeej muaj cuab kav ua tau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab; ua tag nrho lawv yog Vajtswv thiab los? Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, qhov uas tib neeg nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov lawv caum nrhiav yog txoj sia, tsis yog tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Qhov no tsim nyog yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No