Tib Neeg Lub Ntsiab Tseeb thiab Tib Neeg Tus Kheej

Qhov tseeb tiag, cov neeg Yixayee tsis tau tag kev cia siab; lawv tau pom txoj hauj lwm uas Vajtswv tau ua tiav tshaj rau txhiab xyoo los lawm, vim Kuv tsis tau tso lawv tseg. Tiam sis, vim yog lawv cov pog koob yawg koob tau noj lub txiv los ntawm tsob ntoo uas paub qhov zoo thiab qhov phem, uas tau muab ua phaj tshab rau lawv los ntawm tus phem lawm, lawv thiaj tau tso Kuv tseg mus rau txoj kev txhaum lawm. Qhov zoo yeej ib txwm yog Kuv li, hos qhov phem yog tus phem li uas dag Kuv txhawm rau txoj kev txhaum. Kuv tsis tau liam tias tim tib neeg, thiab Kuv tsis tau rhuav tshem lawv yam phem phem thiab coj lawv mus rau txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub tshua li, vim qhov phem lub hauv paus tsis yog noob neej li. Twb yog vim li ntawd, txawm hais tias cov neeg Yixayee tau muab Kuv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los, lawv, cov uas tau tos ntsoov tus Mexiyas thiab Yehauvas thiab xav tau tus Cawm Seej Yexus, yeej tsis hnov qab txog Kuv cov lus cog tseg li: Vim Kuv tsis tau tso lawv tseg. Qhov tseem ceeb tshaj txhua yam, Kuv tau muab ntshav los ua pov thawj rau cov lus cog tseg uas Kuv tau cog rau noob neej lawm; qhov tseeb no tau dhau los ua “cov lus cog tseg ntshav” uas tau sau rau hauv cov hluas thiab cov neeg dawb huv lub siab lawm, zoo yam li ib lub cim thiab yam li txoj kev sib koom uas nyob mus ib txhis yam li lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Vim tias Kuv yeej ib txwm tsis tau dag cov ntsujplig uas muaj kev tu siab uas Kuv tau npaj tseg ua ntej, tau xaiv cia, thiab tom qab ntawd tau txhiv thiab muab tau lawm, thiab cov uas tau hlub Kuv ntau dua li lawv hlub tus phem, lawv kub siab lug npaj tos Kuv txoj kev rov qab los ua ntej thiab ua lub siab ntuj ntev tos ntsoov qhov ntsib nrog Kuv. Vim Kuv yeej ib txwm tsis tau rhuav tshem cov lus cog tseg uas Kuv tau cog rau lawv los ntawm cov ntshav, nws tsis yog ib qho ceeb uas lawv tau tos yam kub siab lug. Kuv yuav rov qab nrhiav tau cov me nyuam yaj uas tau ploj tau ntau xyoo los lawm, vim Kuv yeej ib txwm hlub noob neej; nws tsuas yog hais tias tej yam ntawm qhov phem tau raug txhawm ntxiv rau qhov zoo hauv lawv lawm xwb. Kuv yuav muab tau cov ntsujplig txom nyem uas hlub Kuv thiab cov uas Kuv tau hlub los ntev heev lawm, tiam sis Kuv yuav ua li cas coj tau cov neeg phem uas yeej ib txwm tsis tau hlub Kuv, thiab cov uas tau coj tus cwj pwm zoo li cov yeeb ncuab los rau hauv Kuv lub tsev tau li cas? Kuv yuav tsis coj cov xeeb ntxwv ntawm tus dab phem thiab tus nab uas ntxub, txwv, tiv, tawm tsam thiab foom tsis zoo rau Kuv los rau hauv Kuv lub teb chaws li, tab txawm hais tias cov lus cog tseg uas Kuv tau cog los ntawm cov ntshav yog rau noob neej xwb los xij. Koj yuav tsum paub tseeb tias lub hom phiaj ntawm Kuv txoj hauj lwm yog dab tsi, thiab Kuv ua dej num rau leej twg. Koj txoj kev hlub muaj qhov zoo los sis qhov phem? Puas yog koj txoj kev paub txog Kuv zoo ib yam li Davi thiab Mauxes nkawd txoj los sis tsis yog? Puas yog koj txoj kev ua dej num rau Kuv zoo ib yam li Anplahas txoj los sis tsis yog? Tseeb tiag koj raug Kuv ua kom zoo tiav log lawm, tiam sis koj yuav tsum paub tias koj yuav sawv cev rau leej twg, thiab koj yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm leej twg. Thoob plaws hauv koj lub neej, hauv koj txoj kev paub txog Kuv txoj hauj lwm, koj puas tau sau ib txoj kev zoo siab xyiv fab thiab qoob loo uas muaj nplua mias li? Nws puas muaj nplua mias thiab tawg paj txi txiv ntau? Koj yuav tsum xav txog ntawm koj tus kheej: Tau ntau xyoo lawm uas koj tau ua hauj lwm hnyav rau Kuv, tiam sis koj puas tau txais ib yam dab tsi li? Koj puas tau hloov pauv ib yam dab tsi los sis tau txais ib yam dab tsi li? Hauv kev sib pauv txog koj tej kev paub uas nyuaj, koj puas tau zoo li Petus uas tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, los sis zoo li Povlauj uas raug nplawm ntog thiab tau txais ib txoj kev kaj loj? Koj yuav tsum nkag siab txog qee yam ntawm tej yam no. Kuv tsis yog niaj hnub tham txog los sis nyob rau hauv koj lub neej, uas tseem me tshaj ib lub noob taum thiab ib yam li ib lub xuab zeb me me xwb. Muab hais kom meej meej, nws yog noob neej Kuv thiaj li cawm xwb. Txawm li cas los xij, Kuv tsis tau saib tib neeg lub neej, tus uas Kuv twb tau ntxub ib zaug los lawm tiam sis tom qab ntawd rov qab khaws los dua, yam li ib feem tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg. Koj yuav tsum muaj ib lub tswv yim paub tseeb txog tus yeeb yam tseeb ntawm nej qhov keeb kwm yav dhau los, thiab leej twg uas nej tau poob mus ciaj qhev rau. Yog li, Kuv tsis siv tib neeg cov ntsej muag, uas zoo ib yam li Ntxwgnyoog lub, yam li cov khoom nyoos siv los cawm tib neeg, vim tib neeg yeej ib txwm tsis yog daim phiaj uas muaj nqis. Nej yuav tsum nco tau Kuv tus cwj pwm uas muab rau nej thaum chiv keeb lawm, thiab cim tau txoj kev uas Kuv tau qhia nej thaum ub lawm—ib txoj kev tho mus rau tom ntej uas tsis muaj qhov tseem ceeb uas muaj qab hau. Koj yuav tsum paub tias cov cim uas nej hnav tsis yog tsis muaj lawv cov laj thawj. Kuv xav tias nej txhua tus puav leej paub tias nej tsis yog Vajtswv li, tiam sis raug Ntxwgnyoog ntes tau thaum ntxov ntxov ua ntej lawm thiab tau ua dej num rau hauv nws lub tsev yam li cov tub qhe uas muaj lub siab ncaj ncees; tshaj ntawd ntxiv, nej hnov qab Kuv ntev los lawm, vim nej tau nyob sab nraum Kuv lub tsev los ntev lawm thiab nyob rau hauv ob txhais tes ntawm tus phem. Cov uas Kuv cawm yog cov noob neej uas Kuv twb tau npaj tseg ua ntej ntev los lawm thiab tau raug Kuv txhiv lawm, vim nej yog cov ntsujplig txom nyem uas tau raug tso rau hauv noob neej yam tsis tau ua raws li txoj cai. Nej yuav tsum paub tias nej tsis yog Davi los sis Yakhauj tsev neeg, tiam sis yog Mau-a tsev neeg, cov tswv cuab uas yog ib haiv neeg ntawm Lwm Haiv Neeg. Rau qhov Kuv tsis tau cog ib co lus cog tseg nrog nej, tiam sis tsuas yog tau ua hauj lwm, tau hais lus rau hauv nej, thiab tau coj nej xwb. Kuv cov ntshav tsis tau ntws los rau nej; Kuv tsuas yog ua Kuv txoj hauj lwm rau hauv nej txhawm rau Kuv cov lus tim khawv xwb. Puas yog nej tsis tau paub qhov no? Puas yog Kuv txoj hauj lwm yeej zoo ib yam nkaus li Yexus cov ntshav ntws mus txog ntua txoj kev tuag uas yog txhawm rau nej? Nws tsis tsim nyog uas thaum xub thawj, uas Kuv tau tiv kev poob ntsej muag zoo li no rau nej kiag li. Vajtswv, tus uas tsis muaj kev txhaum hlo li, tau los rau hauv qhov chaw uas neeg tsis nyiam kiag li thiab qias neeg tshaj plaws, ib lub ntiaj teb uas ua dev ua npua uas tsis phim rau noob neej nyob, txawm li ntawd los Kuv tseem tau tiv tej kev poob ntsej muag uas phem tshaj plaws no txhawm rau Kuv Txiv lub koob meej thiab rau cov lus tim khawv uas nyob mus ib txhis. Nej yuav tsum paub tias nej tus cwj pwm coj zoo li cas, thiab kom pom tias nej tsis yog cov me nyuam uas tau yug los rau hauv “tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim,” tiam sis yog yug los rau hauv cov xeeb ntxwv uas txom nyem tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog xwb. Nej kuj tsis yog cov yawg suab ntawm noob neej, thiab nej kuj tsis muaj noob neej txoj kev ncaj ncees los sis kev ywj pheej thiab. Nej yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi tag nrho rau cov koob hmoov ntawm noob neej thiab ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag li. Qhov no vim yog tias nej nyob rau hauv qab txheej kawg nkaus ntawm noob neej lawm, thiab Kuv yeej ib txwm tsis tau muaj ib txoj kev xav txog nej lub neej yav tom ntej kiag li. Twb yog vim li ntawd, txawm hais tias nws yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj uas hnub no Kuv yuav muaj kev ruaj siab los ua kom nej zoo tshaj plaws los, qhov no yog ib txoj hauj lwm uas tsis txeev tshwm sim dua los li, vim yog nej lub meej mom qis heev lawm thiab nej yeej tsis muaj feem xyuam rau hauv noob neej kiag li. Tsis yog hais tias qhov no yog kiag ib txoj koob hmoov tseeb rau tib neeg lov?

Cov uas Kuv cawm yog cov ntsujplig uas Kuv tau tso tawm los ntawm qhov chaw kaw ntsujplig los ntev lawm, thiab cov xaiv tseg uas Kuv tau los xyuas ntev los lawm, vim lawv tau xav kom Kuv rov qab los tshwm rau hauv lawv. Lawv tau hlub Kuv lawm, thiab tau sau Kuv cov lus cog tseg rau hauv lawv lub siab lawm, uas Kuv tau cog los ntawm cov ntshav, vim Kuv tau hlub lawv lawm. Lawv zoo li cov me nyuam yaj uas tau ploj mus lawm uas tshawb nrhiav Kuv tau ntau lub xyoo, thiab lawv yog neeg zoo; yog vim li ntawd, Kuv hu lawv ua cov neeg Yixayee uas zoo thiab cov me nyuam tim tswv uas ntxim hlub. Kuv yuav tsis raug kev poob ntsej muag zoo li no yog tias Kuv nrog lawv nyob. Nws yog vim lawv hlub Kuv heev dua li lawv hlub lawv tus kheej txoj sia, thiab Kuv hlub lawv yam nkaus li tej khoom uas zoo nkauj tshaj plaws ntawm txhua yam. Nws yog vim tias lawv raug tsim los ntawm Kuv thiab yog Kuv tug; lawv yeej ib txwm tsis hnov qab Kuv li. Lawv txoj kev hlub loj tshaj nej txoj lawm, thiab lawv hlub Kuv heev dua li nej hlub nej tus kheej txoj sia. Lawv zwm rau Kuv zoo ib yam li cov me nyuam nquab dawb me me zwm rau saum nruab ntug, thiab hauv lawv lub siab muaj kev mloog Kuv lus dua li hauv nej lub. Thiab nws yog vim tias lawv yog Yakhauj cov xeeb ntxwv, Adas cov xeeb ntxwv, thiab yog cov ntawm Kuv cov xaiv tseg, vim Kuv tau hlub lawv los ntev heev lawm—thiab tau hlub lawv heev dua li uas Kuv hlub nej; nws yog vim tias nej ntxeev siab heev dhau lawm, nej muaj txoj kev tawm tsam uas tawv zoo li no, nej yeej saib tsis taus Kuv li, nej txias dhau rau Kuv lawm, nej hlub Kuv tsawg heev, thiab nej ntxub Kuv heev dhau lawm. Nej saib tsis taus Kuv txoj hauj lwm thiab thuam Kuv cov dej num heev dhau lawm. Tsis zoo li lawv, nej yeej ib txwm saib Kuv cov dej num tsis muaj nqis li. Yog li, nej thiaj li thuam Kuv cov dej num, nej ob lub qhov muag liab ploog nrog rau kev txhawj xeeb ib yam li Ntxwgnyoog ob lub. Nej txoj kev zwm nyob qhov twg? Nej tus xeeb ceem nyob qhov twg? Nej txoj kev hlub nyob qhov twg? Thaum twg uas nej tau qhia meej txog cov ntsiab lus tseeb ntawm txoj kev hlub uas nyob rau hauv nej? Thaum twg uas nej tau ua raws li Kuv txoj hauj lwm tiag tiag lawm? Thov txim rau cov tim tswv uas ntxim hlub uas kub siab lug tos ntsoov Kuv txoj kev rov qab los thiab raug tsim txom loj heev thaum uas tab tom tos ntsoov Kuv yam kub siab lug, vim Kuv hlub lawv heev. Txawm li cas los xij, yam uas Kuv pom hnub no yog ib yam uas tsis yog—noob neej lub ntiaj teb uas tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau lawv kiag li. Puas yog nej tsis xav tias nej lub siab tau loog tag lawm thiab tsis txawj xav los ntev lawm? Puas yog nej tsis xav tias nej yog cov neeg qias vuab tsuab uas tab tom tiv thaiv Kuv txoj kev rov sib sau ua ke nrog rau cov tim tswv uas ntxim hlub? Thaum twg uas lawv tsis tau tos ntsoov Kuv txoj kev rov qab los? Thaum twg uas lawv tsis tau tos ntsoov kom tau rov los nyob ua ke nrog Kuv? Thaum twg uas lawv tsis tau xav yuav muaj peev xwm los siv lub sij hawm zoo zoo nrog Kuv ua ke thiab noj mov nrog Kuv ua ke? Nej puas tau txeev paub txog yam uas nej tab tom ua hnub no: kev npau taws thoob ntiaj teb; kev npaj sib tawm tsam; kev sib dag; kev coj tus yam ntxwv tsis txaus ntseeg, yam zais ntshis, thiab yam tsis txaj muag; tsis paub qhov tseeb; kev coj nrog txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias; kev xyaum dag; kev ib txwm xav tias nej tus kheej yog thiab zoo dua lwm tus; kev khav theeb; thiab kev coj tus yam ntxwv phem zoo li tej tsiaj qus nyob saum roob thiab tsw nyoos ntxiag ib yam nkaus li tus vaj ntxwv ntawm cov tsiaj nyaum—puas yog cov cwj pwm no phim rau ib tug tib neeg? Nej tsis paub cai thiab tsis tsim nyog li. Nej yeej ib txwm saib Kuv cov lus tsis muaj nqis, tiam sis ho coj ib tug yam ntxwv uas txob thuam lawv. Cov kev ua tiav, ib lub neej tseeb ntawm noob neej, thiab cov kev cia siab uas zoo heev yuav tshwm qhov twg los? Koj txoj kev xav ua dog ua dig puas yuav cawm tau koj tawm ntawm tus tsov lub qhov ncauj? Nws puas yuav cawm tau koj tawm ntawm cov nplaim taws tiag tiag? Koj puas tau poob rau hauv theem no yog tias koj twb tau saib Kuv txoj hauj lwm yam muaj nqis heev li lawm? Nws puas yog hais tias koj txoj hmoo tsis tuaj yeem hloov pauv tau? Koj puas kam tuag rau tej kev khuv xim zoo li no?

Qhov Dhau Los: Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg

Ntxiv Mus: Tib Neeg Lub Koob Meej Xeeb Txawm thiab Lawv Qhov Kev Muaj Nuj Nqis: Lawv Zoo Li Cas Tiag Tiag?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No