Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg

Yog tias neeg muaj peev xwm pom tseeb tau zoo zoo txog txoj kev ntawm tib neeg txoj sia, ib yam lub hom phiaj ntawm Vajtswv li kev cawm tib neeg, lawv yuav tsis tuav lawv lub neej yav tom ntej thiab txoj hmoo uas yog yam muaj nqis nyob hauv lawv lub siab. Yog li ntawd ces lawv yuav tsis ntshaw ua dej num rau lawv niam lawv txiv ntxiv lawm, cov uas phem tshaj tej npua thiab tej dev. Puas yog tib neeg lub neej yav tom ntej thiab txoj moo tsis tau qhia txog niaj hnub-tam sim no yog li ntawd-hu “niam thiab txiv” ntawm Petus? Lawv tsuas zoo ib yam li tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha xwb. Yog li ntawd txoj hau kev kawg thiab yav tom ntev ntawm lub cev nqaij daim tawv yuav zoo li cas? Puas yog nws yuav pom Vajtswv thaum tseem muaj txoj sia, los sis tsuas yog tus ntsujplig mus ntsib Vajtswv tom qab tuag lawm? Puas yog lub cev nqaij daim tawv tag rau tag kis hauv lub qho cub uas loj kawg nkaus ntawm kev txiav txim, los sis nyob hauv lub cub tawg uas ciaj lam lug? No tsis yog tej lus nug uas hais txog tej kev txhawj txog tias tib neeg lub cev nqaij daim tawv yuav ris tau kev khaum los sis raug kev txom nyem ntawm tej xov xwm uas loj tshaj plaws nrog rau txhua leej tam sim no uas muaj hlwb thiab txawj xav uas muaj kev txhawj tshaj plaws puas yog? (Ntawm no, kev raug kev txom nyem qhia txog kev tau txais koob hmoov; nws txhais tias kev sim siab yav tom ntej muaj txiaj ntsim rau tib neeg lub hom phiaj. Kev khaum qhia txog qhov uas tsis muaj peev xwm sawv tau ruaj nreeg, los sis tab tom raug dag; los sis, nws txhais tias ib tug neeg twg yuav ntsib tej teeb meem phom sij thiab tag lub neej txoj sia nyob hauv nruab nrab ntawm kev puas tsuaj, thiab ntawd tsis muaj ib qho hau kev kawg twg phim rau ib tug neeg tus ntsujplig.) Txawm tias tib neeg muaj kev muaj qab hau zoo los xij, tej zaum yam ua lawv xav tsis tau tag nrho nrog rau tej ntawd uas yog lawv qhov kev muaj qab hau yuav tsum tau txawm peem rau. Qhov no twb yog tias lawv txhua leej tsis meej pem tag thiab ua rawv nraim tej yam uas xuas dub xwb. Lawv txhua leej yuav tsum tuav nkaus kom txij txhua yam uas lawv yuav tsum nkag mus rau hauv, thiab qhov tseem ceeb tshaj, lawv yuav tsum faib tawm tias yam twg yuav tsum muaj rau lub sij hawm muaj kev tsim txom (ntawd yog, lub sij hawm uas lim tib neeg kom dawb huv hauv lub cub tawg ua cig lam lug), thiab yam uas lawv yuav tsum muaj txhawm rau tej kev sim siab ntawm hluav taws. Tsis txhob ua dej num tas li rau koj niam koj txiv (hais txog lub cev nqaij daim tawv) uas zoo li tej npua thiab tej dev thiab tseem phem dua tej ntsaum thiab tej kab. Dab tsi yog lub ntsiab ntawm txoj kev tu siab dhau qhov ntawd, xav nyuaj kawg kiag, thiab ua rau koj mob hlwb kawg? Lub cev nqaij daim ntawv yeej tsis yog koj ntiag tug, tiam sis nws nyob hauv Vajtswv ob txhais tes, tsis yog tswj hwm koj nkaus xwb tiam sis kuj yog tus tswj hwm Ntxwgnyoog thiab. (Qhov no txhais tias lub cev nqaij daim tawv xub thawj yog Ntxwgnyoog li lawm. Rau qhov Ntxwgnyoog kuj yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab, nws tsuas yog siv raws li lo lus no xwb. Qhov no twb yog vim tias nws yog xyaum hais tau txoj kev li no lawm; nws cob qhia tias tib neeg tsis tau nyob tag nrho hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tiam sis puav leej nyob hauv Vajtswv xib teg.) Koj ua neej nyob hauv qab kev tsim txom ntawm lub cev nqaij daim tawv—tiam sis lub cev nqaij daim tawv puas yog koj ntiag tug? Nws puas yog nyob hauv koj kev tswj hwm? Vim li cas koj lub hlwb raug tsim txom tas li? Vim li cas thiaj li taij thov Vajtswv pab txog koj lub cev nqaij daim tawv uas txawj lwj, uas twb raug txim ntev los lawm, raug foom tsis zoo lawm, thiab raug yuam los ntawm cov ntsujplig tsis huv lawm? Dab tsi uas xav tau los tuav khoom tes nrog Ntxwgnyoog tas li uas nyob ze rau ntawm koj lub siab? Koj tsis txhawj tias lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm rhuav tshem koj lub neej yav tom ntev tiag tiag, koj tej kev cia siab uas zoo tshaj plaws, thiab lub hom phiaj tseeb ntawm koj txoj sia los?

Txoj kev hnub no tsis yooj yim taug kiag li. Nws muaj peev xwm hais tau tias nyuaj tag nrho los nrog, thiab thoob plaws txhua tiam, nws tau muaj tsawg kawg li. Li cas los xij, leej twg ho muaj txoj kev xav tias tib neeg lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb ho yuav txaus ua rau nws puas tsuaj? Tes hauj lwm hnub no yog tseeb kawg xws li muaj nuj nqis tib yam li lub caij ntuj nag, thiab muaj nqi tib yam li Vajtswv txoj kev ua siab dawb siab zoo pub rau tib neeg. Li cas los xij, yog tias tib neeg yeej tsis paub lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tam sim no los sis kag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, ces yuav ua li cas muaj nuj nqis thiab muaj nqis hais tawm? Lub cev nqiaj daim tawv yeej tsis tau yog tib neeg tus kheej ntiag tug, yog li ntawd yeej tsis muaj ib leej tus twg muaj peev xwm pom tseeb tseeb tias nws txoj hau kev kawg yuav nyob rau qhov twg tiag. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum paub tseeb tias tus Tswv uas yog tus tsim yuav rov tig tib neeg, uas raug tsim los, kom rov mus zoo li lawv lub neej thaum ub, thiab rov kho lawv kom zoo li tus duab thaum ub los ntawm lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tsim. Nws yuav muab txoj pa tag huv tib si uas Nws tau tshuab mus hauv tib neeg, rov muab nws tej pob txha thiab lub cev nqaij tawv thiab rov tag nrho rov rau tus Tswv uas yog tus tsim. Nws yuav hloov tag nrho thiab rov kho tib neeg dua tshiab, thiab muab tag nrho Vajtswv tej qub txeeg qub teg los ntawm tib neeg rov qab uas tsis yog tib neeg ntiag tug, tiam sis yog Vajtswv li, thiab yuav tsis muaj hnub muab rov qab rau tib neeg li lawm. Qhov no twb vim yog tsis muaj ib yam dab tsi uas yog tib neeg ntiag tug nyob hauv thawj qhov chaw no li. Nws yuav nqa txhua yam rov qab—no tsis yog kev huab uas tsis ncaj ncees; ntau tshaj, nws twb yog tias rov tsim kho ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb kom rov zoo li lawv tus qauv thaum ub, zoo ib yam li kev hloov thiab rov kho tib neeg. Qhov no yog qhov tseeb ntawm lub hom phiaj rau tib neeg, txawm muaj tej zaum nws yuav tsis yog yam uas rov npaj tseg ntawm lub cev nqaij daim tawv tom qab nws tau raug qhuab ntuas lawm, li uas neeg xav. Vajtswv tsis xav tau cov khauj khaum pob txha ntawm lub cev nqaij daim tawv tom qab nws raug kev puas ntsoog lawm; Nws xav tau txhua yam li thaum ub hauv tib neeg uas yog Vajtswv ntiag tug nyob hauv chiv keeb. Twb yog vim li ntawd, Nws yuav tsis rhuav tshem tib neeg los sis rhuav tshem tib neeg lub cev nqaij daim tawv tag nrho, rau qhov tib neeg lub cev nqaij daim tawv tsis yog nws ntiag tug kiag. Ntau tshaj ntawd, nws yog tus pab ntawm Vajtswv, tus uas cawm tib neeg. Nws yuav rhuav tshem tib neeg lub cev nqaij daim tawv rau Nws “kev lom zem” tau li cas? Tag li ntawd, koj puas tau tso lub cev nqaij daim tawv huv tib si uas yog koj li tseg, uas nws twb tsis muaj nqis npaum li ib lub nyuag nyiaj npib? Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab tau peb caug feem pua ntawm tes hauj lwm rau tiam kawg (qhov yuav luag peb caug feem pua txhais hais tias kag siab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no ib yam nkaus li Vajtswv tes dej num ntawm lo lus nyob rau tiam kawg), yog li ntawd ces koj yuav tsis tau ua “dej num” mus ntxiv los sis “mloog lus” rau koj lub cev nqaij daim tawv—ib lub cev nqaij daim tawv uas tau raug lwj liam los tau ntau ntau lub xyoo lawm—xws li tej teeb meem hnub no. Koj yuav tsum tau pom kom tseeb tseeb tias tam sim no tib neeg ua tej yam ua ntej tej uas tsis tau tshwm sim, thiab yuav tsis muaj mus ntxiv lawm mus raws nrhiav li kab kev keeb kwm. Koj lub cev nqaij daim ntawv ua txawj lwj twb puv tag tej yoov los lawm ntev, yog li yuav ua li cas nws thiaj li muaj lub zog rov qab tig tau li thaum keeb kwm uas Vajtswv tau pub sij hawm txuas ntxiv los txog niaj hnub no? Yuav ua li cas nws yuav ua kom lub sij hawm uas siv ua kev thaum tiam kawg dua ib zaug, thiab yuav siv ob txhais tes los tig lub sij hawm tau li cas? Yuav ua li cas nws thiaj tig tau lub ntiaj teb rov qab uas nyob po huab tsaus ntuj nti? Koj lub cev nqaij daim tawv puas muaj peev xwm ua kom tej roob thiab hav dej rov ciaj sia tuaj tau? Koj lub cev nqaij daim tawv puas muaj peev xwm, uas tsuas muaj kev ua hauj lwm me me xwb, puas kho tau ib tsoom tib neeg hauv ntiaj teb no uas koj twb xav tau lawm tiag? Koj puas muaj peev xwm qhuab qhia koj cov xeeb ntxwv kom dhau los ua “tib neeg”? Tam sim no koj puas nkag siab? Koj lub cev nqaij daim tawv yog leej twg li tiag? Vajtswv lub hom phiaj yog cawm tib neeg, kom tib neeg tsis muaj kev txhaum li, thiab kev yuav hloov pauv tib neeg tsis yog muab ib lub teb chaws uas zoo nkauj heev rau koj los sis coj txoj kev thaj yeeb nyab xeeb rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv; nws tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv xwb, rau qhov tib neeg tsim nyog muaj kev zoo rau lub neej yav tom ntej, thiab twb yog vim li ntawd lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tau so sai. Txawm li ntawd los, nws twb tsis yog rau koj lub cev nqaij daim tawv, rau qhov tib neeg yog thawj yam nyob hauv Vajtswv txoj kev cawm, thiab tib neeg lub cev nqaij daim tawv tsuas yog qhov ntxiv xwb. (Ib tug tib neeg yog ib yam khoom uas muaj ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv, hos lub cev tsuas yog ib yam uas txawj lwj xwb. Qhov no txhais hais tias lub cev nqaij daim tawv yog ib yam khoom uas nyob hauv kev npaj cawm tib neeg.) Koj yuav tsum tau paub hais tias Vajtswv txoj kev ua kom zoo tiav log, ua kom muaj txhua yam, thiab kev muab tau tib neeg ces tsuas yog rab ntaj thiab suam kiag mus rau hauv lawv lub cev nqaij daim tawv, nrog rau kev txom nyem uas tsis muaj hnub kawg, hluav taws kub, kev txiav txim, kev rau txim, thiab raug foom phem uas phem kawg nkaus, thiab tej kev sim siab uas tsis muaj hnub kawg. Xws li yog nyob hauv zaj dab neeg thiab qhov tseeb ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Li cas los xij, tag nrho txhua yam no puav leej hais ncaj nraim txog tib neeg lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab tag nrho cov qauv ntawm kev ua siab phem yog lub hom phiaj tsis muaj kev hlub tshua dhau los ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv (rau qhov tib neeg tsis muaj txim). Txhua yam no tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv, thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg xwb. Qhov no twb yog vim tias Nws tes hauj lwm tsis yog txhawm rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj yog rau tag nrho txhua txoj hau kev, xws li rau kom puv npo Nws txoj kev xav thaum ub thaum Nws tsim tib neeg. Yog li ntawd, tej zaum li cuaj caum feem pua ntawm yam tib neeg tau ntsib uas muaj feem nrog tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab ntawm hluav taws, thiab muaj tsawg kawg nkaus, los sis tsis muaj kiag li, yam uas qab zib thiab hnub uas muaj kev zoo siab rau yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau tshawb nrhiav. Haj yam tsawg tshaj mas yog tib neeg muaj peev xwm lom zem nrog lub sij hawm muaj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws nrog Vajtswv. Lub cev nqaij daim tawv mas qias neeg, yog li ntawd yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv pom los sis muaj kev lom zem nrog tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis Vajtswv txoj kev rau txim, yog yam uas tib neeg tsis nyiam, xws li tias nws yog qhov tu ncua tsis muaj txoj kev txawj xav li ib txwm muaj lawm. Qho no twb yog vim tias Vajtswv yuav nthuav qhia Nws tus moj yam ncaj ncees, uas yog qhov uas tsis nyiam los ntawm tib neeg, tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, thiab ntxub yeeb ncuab. Vajtswv qhib plho nthuav qhia tag nrho Nws tus moj yam dhau ntawm lub ntsiab uas tsim nyog lawm, yog li xam tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws rau-txhiab-xyoo sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog—tes hauj lwm ntawm kev cawm dim pub rau tib neeg txhua tus, thiab kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog uas nyob puag thaum ub!

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

Ntxiv Mus: Tib Neeg Lub Ntsiab Tseeb thiab Tib Neeg Tus Kheej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No