Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Noob neej, raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj loj heev lawm, yeej tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tau tseg kev pe hawm Vajtswv lawm. Nyob rau thaum chiv keeb, thaum tsim Adas thiab Evas, Yehauvas lub koob meej thiab cov lus tim khawv puav leej tau muab qhia tag lawm. Tiam sis tom qab raug muab ua coj tsis ncaj tag lawm, tib neeg tau poob lub koob meej thiab cov lus tim khawv lawm, rau qhov txhua leej txhua tus tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thiab tau tsum tsis hwm Nws tag nrho huv si lawm. Txoj kev kov yeej hnub no yog rov qab los qhia tag nrho cov lus tim khawv thiab tag nrho lub koob meej, thiab los ua kom tib neeg txhua tus pe hawm Vajtswv, kom muaj cov lus tim khawv nyob rau ntawm yam uas tau tsim los lawm; qhov no yog txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav rau theem no. Yuav ua li cas, tiag tiag, kom kov yeej tau noob neej? Los ntawm kev siv txoj hauj lwm ntawm cov lus ntawm theem no los ua kom tib neeg ntseeg tag nrho; los ntawm kev siv kev tshaj tawm, kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev foom tsis zoo los ntxias nws tag nrho; los ntawm kev tshaj tawm tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev txiav txim rau nws txoj kev tawm tsam kom nws thiaj li paub txog txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev qias vuab tsuab ntawm noob neej, thiab siv cov no los ua ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws los ntawm cov lus no uas tib neeg raug kov yeej thiab tau ntseeg tag nrho. Cov lus yog cov tseem ceeb rau kev kov yeej tib neeg thaum kawg, thiab txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj kev kov yeej yuav tsum lees txais kev ntaus thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus. Tus txheej txheem ntawm kev hais lus hnub no qhov tseeb yog tus txheej txheem ntawm kev kov yeej. Thiab tsuas yog qhov tias seb tib neeg yuav tsum koom tes li cas xwb los? Los ntawm kev paub noj thiab haus cov lus no, thiab kev ua tiav ib txoj kev nkag siab txog cov lus no. Raws li qhov tib neeg raug kov yeej tau li cas, qhov no tsis yog ib yam uas lawv tuaj yeem ua tau los ntawm lawv tus kheej. Txhua yam uas koj tuaj yeem ua tau yog, los ntawm kev noj thiab kev haus cov lus no, kom los paub txog koj txoj kev coj tsis ncaj thiab kev qias vuab tsuab, koj txoj kev ntxeev siab thiab koj txoj kev tsis ncaj ncees, thiab ntog rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog tias, tom qab paub txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj muaj peev xwm muab nws coj los xyaum ua, thiab yog tias koj muaj ntau lub zeem muag thiab muaj peev xwm los zwm rau cov lus no tag nrho, thiab koj tsis xaiv los ntawm koj tus kheej, ces koj yuav tau raug kov yeej lawm—thiab nws yuav yog ib qho txiaj ntsig ntawm cov lus no. Vim li cas noob neej thiaj li poob cov lus tim khawv lawm? Vim hais tias tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg Vajtswv li, vim hais tias Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv tib neeg lub siab li. Txoj kev kov yeej ntawm noob neej yog kev rov txhim kho txoj kev ntseeg ntawm noob neej. Tib neeg ib txwm xav khiav pos hau nti mus rau hauv sab lub ntiaj teb, lawv muaj kev cia siab ntau yam, xav tau ntau yam rau lawv lub neej yav tom ntej, thiab muaj kev xav tau ntau yam heev. Lawv ib txwm xav txog sab cev nqaij daim tawv, npaj rau sab cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj lub siab xav tshawb nrhiav txoj kev ntseeg Vajtswv li. Lawv lub siab tau raug Ntxwgnyoog txeeb tau lawm, lawv tau poob lawv txoj kev huab hwm Vajtswv lawm, thiab lawv tau tsom ntsoov rau ntawm Ntxwgnyoog lawm xwb. Tiam sis tib neeg yog Vajtswv tsim los. Yog li, tib neeg tau ua cov lus tim khawv poob lawm, txhais tau tias nws tau ua lub koob meej ntawm Vajtswv poob lawm thiab. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej noob neej yog rov los txeeb lub koob meej ntawm noob neej txoj kev huab hwm rau Vajtswv. Nws tuaj yeem muab tso tau raws txoj kev no: Muaj ntau tus tib neeg uas tsis nrhiav txoj sia; tab txawm hais tias muaj qee leej uas nrhiav txoj sia, lawv tsuas yog ib nphoov tes ntawm cov zauv xwb. Tib neeg tau raug lawv lub neej yav tom ntej tswj kav lawm thiab yeej tsis mob siab txog txoj sia li. Ib txhia ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Vajtswv, txiav txim rau Nws tom qab Nws lub nraub qaum, thiab tsis xyaum ua qhov tseeb. Cov tib neeg no tau raug tsis quav ntsej rau tam sim no; rau lub sij hawm no, tsis muaj ib yam dab tsi uas tau ua tiav rau cov tub ntawm cov neeg ntxeev siab no li, tiam sis yav tom ntej koj yuav nyob rau hauv kev tsaus ntuj, kev quaj thiab kev tom koj cov hniav qas qawv. Koj yuav tsis paub txog txoj kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev kaj thaum koj tab tom nyob rau hauv nws, tiam sis koj yuav lees paub txoj kev muaj nuj nqis ntawd thaum koj tab tom nyob rau hauv qhov hmo tsaus ntuj, thiab thaum ntawd koj mam li tu siab. Tam sim no koj tau zoo nyob, tiam sis hnub ntawd los txog thaum ntawd koj mam li tu siab. Thaum hnub ntawd los, thiab kev tsaus ntuj nqis los ces txoj kev kaj tsis muaj ntxiv lawm, thaum ntawd mam li khuv xim ces nws lig dhau heev lawm. Nws yog vim tias koj tseem tsis nkag siab txog txoj hauj lwm ntawm hnub no uas koj tsis mob siab rau lub sij hawm koj muaj tam sim no. Thaum txoj hauj lwm uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no pib lawm, txhais tau hais tias txhua yam uas Kuv tab tom hais txog hnub no los muaj tseeb lawm, yuav muaj ntau tus neeg tuav lawv lub taub hau thiab quaj kua muag los ntawm kev txom nyem siab ntsws. Thiab hauv kev ua li ntawd, lawv yuav tsis poob rau hauv kev tsaus ntuj nrog rau kev quaj thiab kev tom hniav qas qawv lov? Txhua tus neeg uas nrhiav txoj sia tiag tiag thiab raug ua tiav hlo tuaj yeem siv tau, hos tag nrho cov tub ntawm cov neeg ntxeev siab uas tsis phim raug siv yuav poob mus rau hauv kev tsaus ntuj. Lawv yuav tsis muaj txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis muaj peev xwm ua kom muaj kev nkag siab txog txhua yam. Yog li lawv thiaj li yuav raug tsim txom los ntawm kev quaj kev nyiav, tau poob mus rau hauv kev rau txim. Yog tias koj npaj tau zoo rau hauv txoj hauj lwm theem no, thiab koj tau loj hlob hauv koj lub neej, ces koj phim raug siv lawm. Yog tias koj npaj tsis tau zoo-uas muaj mob, ces tab txawm hais tias koj tau raug hu rau txoj hauj lwm theem tom ntej los, koj yuav tsis phim rau txoj kev siv li—nyob rau theem no koj yuav tsis muaj dua lwm lub sij hawm lawm tab txawm hais tias koj xav npaj koj tus kheej npaum li cas los xij. Vajtswv yuav ncaim mus lawm; koj puas yuav mus nrhiav lub sij hawm uas nyob rau ntawm koj hauv ntej tam sim no qhov twg? Qhov twg uas koj tuaj yeem mus txais kev xyaum ua uas yog muab los ntawm Vajtswv tus kheej tiag tiag? Txog thaum ntawd, Vajtswv tus kheej yuav tsis hais lus los sis cev Nws lub suab los lawm; txhua yam uas koj yuav tsum muaj peev xwm ua ces yog nyeem yam uas tau raug hais hnub no xwb—yog li yuav ua li cas thiaj li yuav nkag siab yooj yim? Yuav ua li cas lub neej yav tom ntej thiaj li yuav zoo dua li hnub no? Nyob rau theem no, koj puas yuav tsis raug kev tsim txom yam li ib txoj kev ua neej hauv kev tuag uas koj quaj thiab tom koj cov hniav qas qawv? Koj twb tau txais koob hmoov tam sim no lawm, tiam sis koj tsis paub yuav zoo siab rau cov koob hmoov ntawd li cas; koj tab tom nyob rau hauv cov koob hmoov, tab sis koj tseem tsis paub. Qhov no ua pov thawj qhia tias koj yeej yog raug npaj tseg kom los raug tsim txom! Hnub no, ib txhia tib neeg tawm tsam, ib txhia ntxeev siab, ib txhia ua qhov no los sis qhov tod, thiab Kuv tsuas yog tsis quav ntsej txog qhov ntawd li xwb, tiam sis tsis txhob xav tias Kuv tsis paub txog ib yam dab tsi ntawm nej. Puas yog Kuv tsis nkag siab txog nej lub ntsiab tseeb? Vim li cas thiaj tas zog sib cav sib ceg tawm tsam Kuv? Puas yog koj tsis ntseeg Vajtswv txhawm rau kom nrhiav tau txoj sia thiab koob hmoov rau koj tus kheej? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej uas koj muaj kev ntseeg? Nyob rau lub sij hawm tam sim no, Kuv tab tom ua kev kov yeej los ntawm kev hais lus xwb, thiab thaum txoj kev kov yeej no los xaus lawm, koj hnub kawg yuav raug pom tseeb. Kuv yuav tsum tau qhia rau koj kom meej meej lov?

Txoj kev kov yeej hnub no yog npaj los ua kom pom tseeb tias tib neeg hnub kawg yuav zoo li cas. Vim li cas nws thiaj hais tias txoj kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no yog kev txiav txim ua ntej lub zwm txwv dawb uas loj thaum lub sij hawm kawg? Koj tsis pom qhov no lov? Vim li cas kev kov yeej thiaj li yog theem kawg? Nws tsis yog ib qho meej meej uas nthuav tawm txog hom kev xaus dab tsi uas txhua hom tib neeg yuav ntsib lov? Puas yog nws tsis tso cai rau txhua tus, hauv chav kev kov yeej ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim, los qhia lawv cov kob tiag tiag thiab tom qab ntawd muab lawv cais raws li lawv hom? Dua li qhov hais tias qhov no yog kev kov yeej noob neej, nws yuav zoo dua uas hais tias qhov no tab tom qhia tias hom kev xaus dab tsi uas yuav muaj rau txhua hom tib neeg. Qhov no yog hais txog kev txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum thiab tom qab ntawd nthuav tawm txog ntau hom tib neeg, thaum ntawd mam li txiav txim seb lawv yog neeg phem los yog neeg ncaj ncees. Tom qab kev kov yeej lawm, ces yog txoj hauj lwm ntawm kev muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab muab kev rau txim rau cov neeg phem. Cov tib neeg uas mloog lus tiag tiag—txhais hais tias cov uas raug kov yeej tag nrho lawm—yuav muab tso rau theem tom ntej ntawm kev tshaj tawm Vajtswv txoj hauj lwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb no; cov uas tsis raug kov yeej yuav raug tso rau hauv kev tsaus ntuj thiab ntsib nrog rau kev puas tsuaj. Yog li tib neeg thiaj li yuav raug cais mus raws li hom, pab uas ua phem nrog kev phem, kom tsis muaj txoj kev kaj ntawm lub hnub ib zaug ntxiv li lawm, thiab pab uas ncaj ncees nrog kev zoo, kom tau txais txoj kev kaj thiab nyob mus ib txhis hauv txoj kev kaj. Lub sij hawm kawg twb los ze rau txhua yam lawm; tib neeg hnub kawg tau raug nthuav tawm meej meej rau nws ob lub qhov muag lawm, thiab txhua yam yuav raug muab cais mus raws li hom. Yog li ces, yuav ua li cas, tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem khiav dhau txoj kev txom nyem siab ntsws ntawm txhua tus tib neeg raws li hom? Qhov xaus ntawm txhua hom tib neeg tau raug muab nthuav tawm thaum lub sij hawm kawg los ze rau txhua yam, thiab qhov no tau ua tiav thaum lub sij hawm kev kov yeej thoob plaws lub qab ntuj khwb (suav tag nrho txhua txoj kev kov yeej, pib los ntawm txoj hauj lwm tam sim no kiag). Kev qhia tshwm ntawm lub sij hawm kawg ntawm noob neej txhua tus twb tau ua tiav ua ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim, hauv chav kev rau txim, thiab chav kev kov yeej ntawm lub sij hawm kawg lawm. Kev cais tib neeg raws li hom yog tsis rov qab tig tib neeg mus rau lawv lub hauv paus hom neeg qub lawm, rau qhov thaum tsim tib neeg thaum lub sij hawm tsim txhua yam, tsuas muaj ib hom tib neeg nkaus xwb, tsuas muaj tib txoj kev cais tawm ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam xwb. Tsis muaj ntau hom neeg. Nws tsuas yog tom qab ob peb txhiab xyoo ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj ntau hom sib txawv tau tshwm sim, uas nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm cov dab phem qias vuab tsuab, ib txhia nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm cov dab phem uas phem, thiab ib txhia, cov uas ua raws li txoj kev ua neej, nyob hauv qab thaj chaw tswj fwm ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tsuas yog hauv txoj kev no xwb txoj kev cais no thiaj li maj mam los ciaj sia nyob rau hauv tib neeg, thiab tsuas yog li no xwb tib neeg thiaj li tawg mus ua ib pab ib pawg nyob rau hauv ib tsev neeg uas loj ntawm tib neeg. Tib neeg txhua tus nyias muaj nyias “txiv”; nws tsis yog qhov teeb meem uas txhua tus tib neeg nyob rau hauv qab thaj chaw tswj fwm ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tag nrho, rau qhov tib neeg ntxeev siab heev dhau lawm. Kev txiav txim ncaj ncees nthuav tawm qhov tseeb ntawm txhua hom tib neeg tus kheej, tsis tseg ib yam dab tsi zais cia kiag li. Txhua leej txhua tus nthuav tawm lawv lub ntsej muag tseeb rau ntawm txoj kev kaj. Nyob rau theem no, tib neeg tsis zoo li txoj kev uas nws ib txwm yog lawm, nws cov pog koob yawg koob cov yam ntxwv tiag tiag tau ploj ntev mus lawm, vim hais tias suav tsis txheeb Adas thiab Evas cov xeeb ntxwv uas tau raug Ntxwgnyoog ntes los ntev lawm, tsis pub kom paub txog ntuj ceeb tsheej ib zaug li, thiab vim hais tias tib neeg tau puv npo txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov taug lawm. Yog li, tib neeg muaj lawv cov hom phiaj uas tsim nyog. Tshaj ntawd ntxiv, nws yog nyob rau ntawm qhov sib txawv ntawm lawv cov taug uas lawv raug cais tawm mus raws li hom, txhais tau hais tias lawv raug txheeb raws li qhov uas lawv tau kov yeej hnub no. Tib neeg hnub kawg tsis yog ib yam uas tau npaj tseg ua ntej los lawm txij puag thaum tsim lub ntiaj teb. Qhov ntawd yog vim hais tias thaum chiv keeb, tsuas muaj ib hom xwb, uas yog hu ua “noob neej,” thiab thaum xub thawj uas tib neeg tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj, thiab tib neeg txhua tus nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj, uas tsis muaj kev tsaus ntuj poob rau saum lawv. Tiam sis tom qab uas tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj lawm, txhua hom neeg thiab txhua tus tib neeg tau tawg mus thoob plaws lub ntiaj teb lawm—txhua hom neeg thiab txhua tus tib neeg uas los ntawm tsev neeg uas hu ua “noob neej” uas tau raug tsim los ntawm cov txiv neej thiab cov poj niam. Lawv txhua tus raug lawv cov pog koob yawg koob coj mus yuam kev tawm ntawm lawv cov pog koob yawg koob uas laus tshaj plaws—noob neej uas muaj txiv neej thiab poj niam (qhov ntawd yog, tus Adas thiab Evas uas nyob rau thaum chiv keeb, lawv ob tug pog koob yawg koob uas laus tshaj plaws). Thaum lub sij hawm ntawd, cov neeg Yixayee thiaj li yog tib co neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb uas raug Yehauvas coj xwb. Ntau hom tib neeg uas tau tshwm sim los ntawm haiv neeg Yixayee (txhais hais tias los ntawm tsev neeg lub hauv paus xeem tiag tiag) ces cia li poob txoj kev coj ntawm Yehauvas lawm. Cov tib neeg thaum ntxov no, cia li tsis paub txog tej yam tseem ceeb ntawm noob neej lub ntiaj teb kiag li lawm, cia li caum lawv cov pog koob yawg koob qab mus nyob rau hauv cov cheeb tsam uas lawv hais tias yog lawv li, uas yeej tseem muaj ua ntu zus los txog ntua niaj hnub nim no. Yog li lawv thiaj li tseem tsis tau paub txog qhov uas lawv tau yuam kev li cas ntawm Yehauvas mus lawm, thiab qhov uas lawv tau raug ua coj tsis ncaj los txog ntua niaj hnub no los ntawm txhua yam ntawm cov dab phem qias vuab tsuab thiab cov ntsujplig phem. Cov uas tau raug ua coj tsis ncaj mus tob heev lawm thiab raug lom los txog ntua rau tam sim no—cov uas thaum kawg tsis tuaj yeem raug cawm tau—yuav tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm tiam sis kawg nrog lawv cov pog koob yawg koob mus ua ke xwb, cov dab phem qias vuab tsuab uas ua rau lawv coj tsis ncaj. Cov uas thaum kawg tuaj yeem raug cawm tau yuav mus rau noob neej lub hom phiaj uas tsim nyog, txhais hais tias mus kom txog qhov kawg uas tau tshwj tseg rau cov uas tau txais kev cawm dim thiab cov kov yeej lawm. Txhua yam yuav ua kom tiav los cawm txhua tus uas tuaj yeem cawm tau—tiam sis cov tib neeg uas muag luav thiab kho tsis tau, lawv tib txoj kev xaiv ces yog caum lawv cov pog koob yawg koob qab mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ntawm kev rau txim xwb. Tsis txhob xav hais tias koj hnub kawg twb tau raug npaj tseg ua ntej thaum chiv keeb lawm thiab tsuas yog tau raug nthuav tawm tam sim no nkaus xwb. Yog tias koj xav raws li ntawd, ces puas yog koj tau hnov qab lawm tias thaum lub sij hawm tsim noob neej xub thawj, yeej tsis muaj qhov cais hom phem tawm lod? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias tsuas yog ib tug noob neej los ntawm Adas thiab Evas tau raug tsim xwb. (txhais hais tias tsuas yog tus txiv neej thiab tus poj niam raug tsim xwb)? Yog tias koj yog Ntxwgnyoog tus xeeb ntxwv puag thaum chiv keeb los lawm, puas yog qhov no tsis txhais hais tias thaum Yehauvas tau tsim tib neeg, Nws kuj tau tsim ib pawg neeg phem rau hauv txhua yam uas Nws tsim thiab? Nws puas tuaj yeem ua tau tej yam zoo li ntawd? Nws tau tsim tib neeg vim yog Nws cov lus tim khawv; Nws tau tsim tib neeg vim yog Nws lub koob meej. Vim li cas Nws thiaj li txhob txwm tsim ib hom ntawm Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv kom txhob txwm tawm tsam Nws? Yehauvas ua tau tej yam zoo li no li cas? Yog tias Nws tau ua, leej twg thiaj yuav hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees? Thaum Kuv hais tam sim no hais tias nej qee tus yuav nrog Ntxwgnyoog mus thaum kawg, nws tsis tau txhais hais tias koj twb tau nrog Ntxwgnyoog puag thaum chiv keeb los lawm; tiam sis nws txhais hais tias koj tau tog qis heev li lawm uas tab txawm hais tias Vajtswv tau sim los cawm koj los, koj tseem txais tsis tau txoj kev cawm dim ntawd thiab. Tsis muaj lwm txoj kev xaiv li lawm tiam sis kawg cais koj tawm nrog Ntxwgnyoog lawm xwb. Qhov no tsuas yog vim tias koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, tsis yog vim tias Vajtswv tsis ncaj ncees rau koj thiab txhob txwm kho koj txoj hmoo kom yog ib tug sawv cev ntawm Ntxwgnyoog thiab cais koj tawm nrog Ntxwgnyoog thiab txhob txwm xav kom koj raug tsim txom. Qhov ntawd tsis yog qhov sab hauv qhov tseeb ntawm kev kov yeej. Yog tias qhov ntawd yog qhov uas koj ntseeg, ces koj txoj kev nkag siab tsuas nkag siab-ib sab xwb tiag tiag li! Theem kawg ntawm kev kov yeej yog txhais tau hais tias cawm tib neeg, thiab kuj nthuav tawm lawv hnub kawg thiab. Nws yog los tshaj tawm tib neeg tiam los ntawm kev txiav txim, yog li thiaj ua rau lawv los lees txim, kom sawv tsees los, los nrhiav txoj sia thiab txoj hau kev tseeb ntawm noob neej lub neej. Nws yog los tsa cov siab uas loog tag lawm thiab ua rau tib neeg ruam thiab los qhia, los ntawm kev txiav txim, lawv txoj kev ntxeev siab. Txawm li cas los xij, yog tias tib neeg tseem tsis muaj peev xwm los lees txim, tseem tsis muaj peev xwm los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab tsis muaj peev xwm tso tseg cov kev coj tsis ncaj no, ces lawv dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab yuav raug Ntxwgnyoog muab nqos mus. Yam zoo li no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev kov yeej: los cawm tib neeg, thiab kuj los qhia txog lawv cov kev xaus thiab. Cov kev xaus uas zoo, cov kev xaus uas phem—lawv raug nthuav tawm los ntawm kev kov yeej. Tsis hais tib neeg yuav raug cawm los yog raug foom tsis zoo rau txhua yam yog raug nthuav tawm rau thaum lub sij hawm kev kov yeej.

Thaum lub sij hawm kawg yog thaum txhua yam yuav raug cais tawm raws li hom los ntawm kev kov yeej. Kev kov yeej yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg; hauv lwm lo lus, kev txiav txim rau txhua tus tib neeg cov kev txhaum yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Yog tsis li ntawd, yuav cais tib neeg tawm tau li cas? Txoj hauj lwm ntawm kev cais tawm uas tau ua tiav rau hauv nej yog qhov pib ntawm txoj hauj lwm zoo li no uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb. Tom qab qhov no lawm, cov tib neeg ntawm txhua daim av thiab txhua haiv neeg kuj yuav raug cob rau kev kov yeej thiab. Qhov no txhais tau hais tias txhua tus tib neeg uas tau tsim los yuav raug cais tawm raws li hom, los zwm rau ntawm lub rooj zaum hauv ntej ntawm kev txiav txim los raug txiav txim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg thiab ib yam dab tsi uas tuaj yeem khiav dim kev tsim txom ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no kiag li, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam dab tsi uas tsis raug cais tawm raws li hom li; txhua tus tib neeg yuav raug faib, rau qhov lub sij hawm kawg ntawm txhua yam txav los ze lawm, thiab tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb twb tau los txog qhov xaus lawm. Tib neeg yuav ua li cas khiav dim lub sij hawm kawg ntawm noob neej txoj kev muaj nyob? Thiab yog li, ntev npaum li cas uas nej cov dej num ntawm kev tsis mloog lus yuav muaj txuas txiv mus? Puas yog nej tsis pom tias nej lub sij hawm kawg twb los yuav txog? Yog ua cas cov uas hwm Vajtswv thiab xav kom Nws los tshwm tsis pom hnub kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees li? Yog ua cas lawv thiaj li tsis tau txais tus nqi zog kawg rau txoj kev ua zoo? Koj puas yog ib tug ua zoo, los yog ib tug ua phem? Koj puas yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd mloog lus, los sis koj yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd raug foom tsis zoo? Puas yog koj nyob rau ntawm hauv ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim hauv txoj kev kaj, los yog koj nyob rau hauv Ntuj Tawg hauv txoj kev tsaus ntuj? Puas yog koj tus kheej tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws txog tias seb koj hnub kawg yuav yog ib qho uas tau txais nqi zog, los sis yog ib qho uas tau txais kev rau txim? Puas yog koj tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws thiab nkag siab tob tshaj plaws tias Vajtswv ncaj ncees? Yog li koj txoj kev coj thiab lub siab zoo li cas xwb? Raws li Kuv kov yeej koj hnub no, puas yog koj yeej xav kom Kuv nthuav tawm rau koj seb koj tus cwj pwm yog zoo los yog phem tiag tiag li? Koj tau muab ntau npaum li cas tso tseg rau Kuv lawm? Koj pe hawm Kuv tob npaum li cas? Puas yog koj tus kheej paub tsis meej tshaj plaws txog qhov koj coj li cas rau Kuv? Koj yuav tsum paub zoo tshaj lwm tus txog qhov kawg uas koj yuav ntsib rau thaum kawg! Tseeb tiag, Kuv qhia koj hais tias: Kuv tsuas yog tsim noob neej xwb, thiab Kuv tsim koj, tiam sis Kuv tsis tau muab nej cob rau Ntxwgnyoog li; thiab tsis yog Kuv txhob txwm ua kom nej ntxeev siab tawm tsam los sis tawm tsam Kuv thiab yog li ntawd kom raug Kuv rau txim. Puas yog txhua yam kev puas tsuaj thiab kev txom nyem tsis yog vim tias nej lub siab tawv heev thiab nej txoj kev coj ntxim ntxub heev? Yog li qhov kawg uas nej yuav ntsib tsis yog raug txiav txim los ntawm nej tus kheej lov? Puas yog nej tsis paub zoo tshaj li lwm tus, hauv nej lub siab nej yuav xaus li cas? Qhov laj thawj uas Kuv kov yeej tib neeg yog los nthuav tawm lawv ntag, thiab coj kev cawm dim zoo tshaj los rau koj. Nws tsis yog los ua kom koj ua phem, thiab tsis yog txhob txwm los ua kom koj taug kev mus rau hauv dab teb ntawm kev puas ntsoog. Thaum lub sij hawm los, tag nrho koj txoj kev tsim txom uas loj, koj txoj kev quaj thiab kev tom hniav qas qawv—txhua yam nws puas yuav tsis yog vim koj cov kev txhaum? Yog li, tsis yog tias koj tus kheej txoj kev ua zoo los sis koj tus kheej txoj kev ua phem yog txoj kev txiav txim uas zoo tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov uas ua pov thawj uas zoo tshaj plaws qhia txog tias koj hnub kawg yuav zoo li cas lov?

Hnub no, Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv cov neeg xaiv tseg uas nyob hauv Suav Teb los nthuav tawm tag nrho txog lawv cov yam ntxwv ntxeev siab thiab nthuav tawm tag nrho lawv txoj kev phem, thiab qhov no npaj lub ntsiab lus rau kev hais txhua yam uas Kuv xav hais. Tom qab ntawd, thaum Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm kev kov yeej thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb lawm, Kuv yuav siv Kuv txoj kev txiav txim ntawm nej los txiav txim txoj kev tsis ncaj ncees ntawm txhua tus tib neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, rau qhov nej yog cov sawv cev ntawm cov ntxeev siab hauv noob neej. Cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los yuav dhau los ua cov qauv piv txwv thiab ua tej yam khoom siv ua dej num, hos cov uas tuaj yeem sawv tau los yuav raug coj los siv. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los tsuas yuav ua dej num tam li cov qauv piv txwv xwb? Nws yog vim Kuv cov lus tam sim no thiab ua hauj lwm txhua yam tsom ntsoov rau nej qhov keeb kwm, thiab vim nej tau dhau los ua cov sawv cev thiab cov tseem ceeb ntawm cov ntxeev siab uas nyob hauv noob neej txhua tus. Ib pliag, Kuv yuav coj cov lus uas kov yeej nej no mus rau txawv teb chaws thiab siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg uas nyob hauv cov teb chaws ntawd, txawm li ntawd los koj yuav tsis tau txais cov lus no. Qhov ntawd yuav tsis ua rau koj yog ib tug qauv piv txwv lov? Cov yam ntxwv coj tsis ncaj ntawm noob neej txhua tus, cov dej num ntxeev siab ntawm tib neeg, thiab cov yam ntxwv phem thiab tib neeg cov ntsej muag—txhua yam no tau raug teev tseg rau hauv cov lus uas tau siv los kom kov yeej koj hnub no lawm. Kuv mam li siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua lub teb chaws, vim nej yog lub hauv paus chiv, yog qhov muaj nyob ua ntej lawm. Txawm li cas los xij, Kuv tsis tau txhob txwm teeb tsa los tso nej tseg; yog tias koj ua tsis tau zoo raws koj txoj kev nrhiav thiab yog li ntawd ua tau pov thawj qhia tias tsis tuaj yeem kho tau koj, puas yog koj tsis yog ib yam khoom siv ua dej num thiab ib tug qauv piv txwv xwb? Muaj ib zaug Kuv hais tias Kuv lub tswv yim tau xyaum ua raws li Ntxwgnyoog cov lus dag. Vim li cas Kuv thiaj tau hais li ntawd? Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb uas nyob tom qab yam uas Kuv tab tom hais thiab tab tom ua tam sim no lov? Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv tau los, yog tias koj tsis tau raug ua kom zoo tshaj plaws tiam sis hos raug rau txim, puas yog koj tsis dhau los ua ib tug qauv piv txwv? Tej zaum koj tau raug kev txom nyem loj kawg kiag rau thaum koj lub sij hawm, tiam sis koj yeej tseem tsis to taub dab tsi li; koj tsis paub dab tsi ntawm txhua yam txog lub neej kiag li. Tab txawm hais tias koj twb tau raug rau txim thiab txiav txim lawm los, koj yeej tsis tau hloov kiag li, thiab tob rau hauv, koj yeej tseem tsis tau txais lub neej kiag li. Thaum lub sij hawm los sim koj txoj hauj lwm, koj yuav ntsib ib txoj kev sim siab yam li hluav taws uas txaus ntshai heev thiab tseem muaj kev txom nyem loj tshaj thiab. Cov hluav taws no yuav ua rau tag nrho koj lub cev ciaj mus ua tshauv. Raws li qee tus neeg uas tsis muaj txoj sia, qee tus neeg uas tsis muaj ib ooj kub dawb huv uas nyob rau sab hauv, qee tus neeg tseem daig nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj qub, thiab qee tus uas tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo ces yog ib tug qauv piv txwv, yog ua cas koj thiaj li yuav tsis raug tshem tawm mus? Ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis tsawg dua li ib lub txiaj tooj liab, thiab tsis muaj txoj sia, puas tuaj yeem muaj ib yam txiaj ntsig dab tsi rau txoj kev kov yeej? Thaum lub sij hawm ntawd los, koj lub sij hawm yuav nyuaj tshaj li cov ntawm Nau-a thiab Xaudoos! Thaum ntawd koj cov lus thov yuav thov tsis tau dab tsi zoo rau koj. Koj yuav ua li cas rov qab los tom qab ntawd thiab pib los lees txim dua tshiab, thaum txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim twb xaus lawm? Thaum txhua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau tiav tag lawm, yuav tsis muaj ntxiv lawm; yam yuav muaj ces yog qhov pib ntawm kev ua hauj lwm ntawm kev rau txim rau cov uas ua phem lawm xwb. Koj tawm tsam, koj ntxeev siab, thiab koj ua tej yam uas koj paub tias yog kev phem. Koj tsis yog lub hom phiaj ntawm kev rau txim hnyav hnyav lov? Kuv tab tom nthuav qhov no tawm rau koj hnub no. Yog tias koj xaiv tsis kam mloog, ces thaum kev puas tsuaj los raug rau koj tom qab ntawd, nws puas yuav tsis lig dhau lawm yog tias thaum ntawd koj mam li pib paub khuv xim thiab pib ntseeg? Kuv tab tom muab ib lub sij hawm rau koj los lees txim hnub no, tiam sis koj tsis kam los ua li ntawd. Koj xav tos ntev npaum li cas? Mus txog ntua hnub kev rau txim lov? Hnub no Kuv tsis nco txog koj cov kev ua txhaum yav dhau los; Kuv zam txim rau koj tas los zam dua thiab, tig kiag ntawm koj sab tsis zoo mus saib rau koj sab zoo nkaus xwb, vim tias tag nrho Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tam sim no yog txhawm rau los cawm koj thiab Kuv tsis muaj lub hom phiaj phem rau koj. Tab sis koj tsis kam los to taub txog; koj tsis tuaj yeem qhia qhov zoo los ntawm kev phem thiab tsis paub yuav nco kev siab zoo tej txiaj ntsig li cas. Puas yog cov tib neeg zoo li no tsuas nyob tos txoj kev rau txim thiab kev ua pauj uas ncaj ncees los txog xwb?

Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Davi ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus hnyav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Tib neeg tau txais ntau heev vim yog lawv txoj kev ntseeg, thiab nws tsis ib txwm yog ib txoj koob hmoov xwb. Tej zaum lawv yuav tsis tau txais hom kev zoo siab thiab kev xyiv fab uas Davi tau txais, los sis tau dej haus los ntawm Yehauvas li Mauxes tau. Piv txwv tias, Yauj tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas vim nws txoj kev ntseeg, tiam sis nws kuj raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj thiab. Tsis hais koj tau txais koob hmoov los yog raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj, ob qho puav leej yog xwm txheej koob hmoov. Yog tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais kev kov yeej, tshawg dua pom Yehauvas cov dej num uas tau qhia tshwm rau ntawm koj ob lub qhov muag hauv ntej hnub no. Koj yuav tsis muaj peev xwm pom tau, tsawg dua li koj muaj peev xwm los txais tau. Cov kev tsim txom no, cov kev puas tsuaj no, thiab txhua yam kev txiav txim—yog tias cov no tsis tau poob rau saum koj, koj puas yuav muaj peev xwm pom Yehauvas cov dej num hnub no? Hnub no, nws yog txoj kev ntseeg uas tso cai rau koj kom raug kov yeej, thiab nws yog kev raug kov yeej uas tso cai rau koj los ntseeg Yehauvas txhua tes dej num. Nws tsuas yog vim txoj kev ntseeg xwb koj thiaj li tau txais txoj kev rau txim thiab kev txiav txim. Los ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no, koj tau raug kov yeej thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj hom kev rau txim thiab kev txiav txim uas koj tab tom tau txais hnub no, koj txoj kev ntseeg yuav tsis muaj nuj nqis, vim tias koj yuav tsis paub Vajtswv; txawm hais tias koj tau ntseeg Nws heev npaum li cas lawm los xij, koj txoj kev ntseeg yuav nyob li qub tiam sis yog ib txoj kev nthuav tawm uas qhuav qhawv tsis muaj tus cag nyob hauv qhov tseeb. Nws tsuas yog tom qab koj tau txais kev kov yeej lawm xwb, txoj hauj lwm uas ua rau koj mloog lus tiag tiag, koj txoj kev ntseeg thiaj li muaj tseeb, thiab tso siab tau rau, thiab koj lub siab thiaj tig mus npuab rau Vajtswv. Tab txawm hais tias koj raug tsim txom los ntawm kev txiav txim loj thiab kev foom tsis zoo vim lo lus no, “kev ntseeg,” txawm li cas los xij koj muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab koj tau txais qhov tseeb tshaj plaws, qhov tseeb tiag tiag thiab yam uas muaj nqis tshaj plaws. Qhov no yog vim tias nws tsuas yog nyob rau hauv chav kev txiav txim uas koj pom lub hom phiaj kawg ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim xwb; nws yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim no uas koj pom tias tus Tswv Tsim yuav tsum tau hlub; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej zoo li no koj thiaj li pom Vajtswv txhais caj npab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li los nkag siab tag nrho txog noob neej lub neej; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab los nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm “tib neeg”; nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no xwb koj thiaj li pom tus yam ntxwv tseeb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Nws qhov zoo nkauj, lub ntsej muag uas ci ntsa iab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau kawm txog tib neeg lub hauv paus thiab nkag siab tag nrho txog noob neej li “keeb kwm uas tsis txawj tuag”; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau los nkag siab txog noob neej cov pog koob yawg koob thiab lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais kev xyiv fab thiab kev nplig siab nrog rau kev rau txim uas tsis paub kawg, kev qhuab qhia, thiab cov lus tsis txaus siab uas los ntawm tus Tswv Tsim rau cov noob neej uas Nws tau tsim; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais tej koob hmoov, nrog rau cov kev puas tsuaj uas yog vim tib neeg…. Txhua yam no tsis yog vim koj txoj kev ntseeg me lov? Thiab puas yog koj txoj kev ntseeg tsis loj hlob li tom qab koj tau txais tej no lawm? Puas yog koj tseem tsis tau txais ntau pes tsawg? Tsis yog hais tias koj tau hnov Vajtswv txoj lus thiab tau pom Vajtswv lub tswv yim lawm xwb, tiam sis koj kuj tau ntsib txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm los ntawm koj tus kheej. Tej zaum koj yuav hais tias yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces ntshe koj twb tsis raug tsim txom los ntawm hom kev rau txim zoo li no los yog hom kev txiav txim zoo li no. Tiam sis koj yuav tsum paub tias yog tsis muaj txoj kev ntseeg, tsis yog tias koj yuav tsis muaj peev xwm los txais hom kev txiav txim zoo li no los yog hom kev saib xyuas zoo li no los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, tiam sis koj kuj tseem yuav plam lub cib fim mus ntsib tus Tswv Tsim mus ib txhis li thiab. Koj yeej yuav tsis paub lub hauv paus ntawm noob neej thiab yeej tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm noob neej lub neej. Tab txawm hais tias koj lub cev tuag lawm thiab koj tus ntsujplig ncaim mus lawm los, koj yeej tseem yuav tsis nkag siab txhua yam dej num ntawm tus Tswv Tsim li, tsawg dua li koj paub tias tus Tswv Tsim tau ua ib txoj hauj lwm loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb tom qab Nws tau tsim noob neej lawm. Raws li ib tug tswv cuab ntawm noob neej uas Nws tau tsim, koj puas zoo siab hlo poob mus rau hauv kev tsaus ntuj hauv txoj kev no yam tsis paub dab tsi li, thiab raug kev rau txim tsim txom mus ib txhis li? Yog tias koj cais koj tus kheej tawm ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no lawm, koj yuav mus ntsib nrog yam dab tsi? Puas yog koj xav tias thaum cais tau tawm ntawm txoj kev txiav txim tam sim no mus lawm, koj yuav muaj peev xwm khiav dim ntawm lub neej nyuaj no mus? Puas yog nws tsis muaj tseeb tias yog tias koj tawm ntawm “thaj chaw no,” yam koj yuav mus ntsib yog kev tsim txom hnyav los sis kev tsim txom nruj tsiv kom kub ntxhov los ntawm dab phem? Tej zaum koj yuav ntsib yam uas thev tsis taus ntau hnub thiab ntau hmo? Puas yog koj xav tias tsuas yog vim koj khiav dim txoj kev txiav txim no hnub no lawm xwb ces, koj tuaj yeem nkaum txoj kev tsim txom yav tom ntej ntawd mus ib txhis li? Dab tsi yuav los ntawm koj txoj hau kev? Nws puas tuaj yeem yog Qhov Chaw-Zoo Nkauj Tshaj Plaws uas koj cia siab rau? Puas yog koj xav tias koj tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim yav tom ntej uas tsis paub kawg ntawd uas cia li khiav mus kom deb tawm ntawm qhov tseeb raws li koj ua no yam yooj yooj yim? Tom qab hnub no lawm, koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau hom sij hawm zoo li no lawm thiab hom koob hmoov zoo li no ib zaug ntxiv li lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum kev puas tsuaj los raug rau koj lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum noob neej txhua tus nkag mus so tag lawm? Koj lub neej uas kaj siab tam sim no thiab koj tsev neeg uas muaj kev sib haum xeeb me me—lawv puas tuaj yeem hloov tau koj lub hom phiaj uas nyob mus ib txhis yav tom ntej? Yog tias koj muaj txoj kev ntseeg tseeb, thiab yog tias koj tau txais ib txoj kev cog lus loj vim yog koj txoj kev ntseeg, ces txhua yam ntawd yog yam koj—tam li ib tug neeg raug tsim—yuav tsum tau txais thiab kuj yog yam uas koj yuav tsum tau muaj thaum xub thawj lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas muaj txiaj ntsig rau koj txoj kev ntseeg thiab txoj sia tshaj txoj kev kov yeej zoo li no lawm.

Hnub no, koj yuav tsum tau nkag siab yam uas Vajtswv nug cov uas raug kov yeej lawm, Nws coj tus cwj pwm li cas rau cov uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm, thiab yam uas koj yuav tsum to taub txog tam sim no. Qee yam koj tsuas yog yuav tsum tau nkag siab me ntsis xwb. Koj tsis tas yuav txheeb xyuas qee cov lus ntawm qhov lus zais tob li; lawv tsis tau pab ntau rau txoj sia, thiab lawv tsuas yog cheem tsum kom ntsia ib muag sai sai xwb. Koj tuaj yeem nyeem cov lus zais tob xws li qhov lus zais tob ntawm Adas thiab Evas: yam uas hais txog Adas thiab Evas lub sij hawm ntawd, thiab txoj hauj lwm dab tsi uas Vajtswv xav ua hnub no. Koj yuav tsum tau nkag siab tias hauv kev kov yeej thiab kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, Vajtswv xav tig tib neeg rov qab mus rau txoj kev uas zoo li Adas thiab Evas nkawv thaum ub. Hauv koj lub siab, koj yuav tsum muaj ib lub tswv yim zoo txog qib kev uas kom zoo tshaj plaws uas yuav tsum tau ua kom thiaj li ua tau raws li Vajtswv cov qauv, thiab tom qab ntawd koj yuav tsum siv zog ua kom tiav. Qhov no cuam tshuam nrog rau koj txoj kev xyaum ua, thiab qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum nkag siab. Nws txaus rau koj los nrhiav kom to taub raws li Vajtswv cov lus hais txog cov tseem ceeb no lawm. Thaum koj nyeem “Nws tau siv kaum tawm txhiab xyoo ntawm zaj keeb kwm ntawm noob neej mas thiaj los txog rau niaj hnub no,” uas ua rau koj xav paub xav pom, thiab yog li koj thiaj sim nrhiav ib lo lus teb nrog cov kwv tij thiab cov muam. “Vajtswv hais tias noob neej txoj kev txhim kho rov qab mus rau rau txhiab xyoo dhau los lawm xwb, puas yog? Qhov no hais txog dab tsi txhiab txhiab pua pua xyoo?” Yuav muaj nuj nqis dab tsi uas sim nrhiav ib lo lus teb rau lo lus nug no? Txawm hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua hauj lwm los tau txhiab txhiab pua pua xyoo lawm los sis pua pua vam vam xyoo lawm los—puas yog Nws xav kom koj yuav tsum paub txog qhov no tiag tiag li? Qhov no tsis yog qee yam uas koj, tam li ib tus neeg raug tsim los, yuav tsum paub txog. Tsuas yog tso cai rau koj tus kheej los piav luv luv txog hom kev hais lus no, thiab tsis txhob sim los nkag siab txog nws yam li yog tias nws yog ib lub zeem muag xwb. Koj yuav tsum tau ceev faj txog yam uas koj yuav tsum nkag mus rau hauv thiab nkag siab txog hnub no, thiab tom qab ntawd koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab ruaj txog nws. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav raug kov yeej. Tom qab kev nyeem cov sab saud tag lawm, yuav tsum muaj ib txoj kev txawv txav nyob rau hauv koj: Vajtswv tab tom hlawv nrog kev ntxhov siab, Nws xav kom kov yeej peb thiab tau txais lub koob meej thiab cov lus tim khawv, yog li peb yuav tsum koom tes nrog Nws li cas? Peb yuav tsum ua li cas thiaj li yuav raug Nws kov yeej tag nrho thiab dhau los ua Nws cov lus tim khawv? Peb yuav tsum ua li cas los pab kom ua rau Vajtswv tau koob meej? Peb yuav tsum ua li cas los tso cai cia peb tus kheej los nyob rau hauv qab Vajtswv thaj chaw tswj fwm thiab tsis txhob nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm? Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum xav txog. Txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum paub kom meej txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev kov yeej. Qhov ntawd yog nej lub luag hauj lwm. Tsuas yog tom qab tau txais txoj kev meej meej no lawm xwb nej thiaj li yuav muaj kev to taub qhov tseeb, nej thiaj li yuav paub txog theem ntawm txoj hauj lwm no, thiab nej thiaj li yuav mloog lus tiag tiag li. Yog tsis li ntawd, nej yuav ua tsis tiav txoj kev mloog lus uas tseeb tiag li.

Qhov Dhau Los: Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

Ntxiv Mus: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No