Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Lub hom phiaj txiaj ntsig ntawm kev kov yeej yog, siab tshaj txhua yam, rau tib neeg sab cev nqaij daim tawv kom tsis txhob ntxeev siab mus ntxiv lawm; qhov ntawd yog, kom tib neeg lub siab tau txais ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv, kom tib neeg lub siab mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab kom tib neeg xav muaj Vajtswv. Tib neeg tsis tau suav tias tau raug kov yeej lawm thaum lawv tus yam ntxwv los sis sab cev nqaij daim tawv hloov pauv; thaum tib neeg txoj kev xav, tib neeg lub siab, thiab tib neeg txoj kev txawj xav hloov puav, uas hais tau tias, thaum tag nrho tus cwj pwm kev xav hloov pauv—thaum ntawd thiaj li yuav yog thaum koj tau raug kov yeej los ntawm Vajtswv. Thaum koj tau txiav txim siab los mloog lus thiab tau hloov lub siab tshiab, thaum koj tsis coj koj cov kev xav phem los sis cov hom phiaj los rau Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm mus ntxiv lawm, thiab thaum koj lub hlwb tuaj yeem xav li ib txwm xav lawm—uas hais tau tias, thaum koj tuaj yeem siv koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho koj lub siab—ces koj yog hom tib neeg uas twb tau kov yeej tag nrho lawm. Hauv txoj kev lis kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv mas yog ib qho qub kev cai ntawm ib ib tug Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab tus cwj pwm zoo ntawm lawv txoj kev ua neej los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv saib kev thoob tsib to nrog tsis muaj nuj nqis dab tsi, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas lawv tau xav nyob rau hauv nruab siab, ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov txog, los sis tus uas lawv tsuas tau nyeem ua dab neeg nyob rau hauv tej ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li! Yog tsis muaj ib lub zeem muag thiab ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv txoj hauj lwm, koj tsis raug txeeb tau. Koj txoj kev raws Vajtswv qab yuav zoo li cov neeg uas raug kev tsim txom thiab yoo mov: uas muaj nqis me me xwb! Nws yog qhov tseeb vim tias muaj ib co lus tim khawv me ntsis txog yam uas lawv ua uas Kuv hais tias lawv txoj kev ua dej num tsis muaj qab hau! Thoob plaws hauv lawv lub neej, cov tib neeg ntawd raug kev txom nyem thiab siv sij hawm nyob rau hauv nkuaj; lawv yeej ib txwm ua siab ntev, hlub, thiab lawv ib txwm kwv tus ntoo khaub lig, lawv raug saib tsis taus thiab raug tsis lees paub los ntawm lub ntiaj teb, lawv ntsib txhua yam kev txom nyem, thiab txawm hais tias lawv mloog lus mus txog ntua thaum kawg los, lawv yeej tseem tsis tau raug kov yeej li, thiab tsis tuaj yeem hais lus tim khawv kom raug kov yeej kiag li. Lawv tau raug ib txoj kev tsim txom loj heev, tiam sis sab hauv lawv tsis paub Vajtswv hlo li. Tsis muaj lawv ib txoj kev xav qub, cov kev xav phem qub, cov kev xyaum ua raws li tej kev lis kev cai qub, kev paub uas tib neeg-tsim, thiab tej tswv yim noob neej tau raug rhuav tshem li. Tsis muaj ib qho kev paub tshiab me me nyob rau hauv lawv kiag li. Tsis muaj ib qho me me ntawm lawv txoj kev paub txog Vajtswv yog tseeb los tsis yog li. Lawv tau nkag siab yuam kev txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Qhov no puas yog ua dej num rau Vajtswv? Txawm koj txoj kev paub txog Vajtswv yav dhau los zoo li cas los xij, yog tias nws tseem zoo li qub rau hnub no thiab koj tas zog cog lub hauv paus ntawm koj txoj kev paub txog Vajtswv rau hauv koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov tswv yim txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsis los xij, uas yog hais tau tias yog tias koj tsis muaj yam tshiab, txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab yog tias koj tsis paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab tus moj yam tseeb, yog tias koj txoj kev paub txog Vajtswv tseem raug coj los ntawm kev ua neeg phem, txoj kev xav tsis tseeb thiab tseem yug raws li noob neej txoj kev xav thiab cov kev xav phem, ces koj tseem tsis tau raug kov yeej. Tag nrho ntau cov lus uas tam sim no Kuv hais rau koj no yog los qhia kom koj paub, kom muaj txoj kev paub no uas coj koj mus rau ib txoj kev paub uas tshiab dua thiab meej dua; cov lus no kuj yog los rhuav tshem tej kev xav phem qub thiab txoj kev paub qub uas nyob hauv koj tawm, kom koj thiaj li yuav muaj kev paub tshiab. Yog tias koj noj thiab haus Kuv cov lus tiag tiag, ces koj txoj kev paub yuav hloov pauv ntau heev. Tsuav yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib lub siab mloog lus xwb, ces koj txoj kev vam yuav raug txais rov qab. Tsuav yog koj muaj peev xwm los txais cov kev rau txim uas rov qab raug dua, koj txoj kev xav hauv siab qub yuav maj mam hloov pauv. Tsuav yog koj txoj kev xav hauv siab qub tau raug hloov pauv tag nrho dua tshiab lawm xwb, koj txoj kev xyaum ua kuj yuav hloov pauv mus raws li thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, koj txoj kev ua dej num yuav nce zuj zus mus rau-lub hom phiaj, yuav nce zuj zus los muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj tuaj yeem hloov pauv koj lub neej, koj txoj kev paub txog noob neej lub neej, thiab koj cov kev xav phem txog Vajtswv, ces koj tus yeeb yam yuav maj mam ploj mus. Qhov no, thiab tsis muaj ib yam dab tsi luv ntawm qhov no, yog qhov txiaj ntsig tau los thaum Vajtswv kov yeej tib neeg, nws yog txoj kev hloov pauv uas tshwm sim hauv tib neeg. Yog tias, hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam uas koj paub txog yog kev txo koj lub cev thiab kev nyiaj tiv thiab kev tsim txom, thiab koj tsis paub seb qhov ntawd yog los sis tsis yog, tsawg dua li tias yog vim rau leej twg nws thiaj tau ua tiav li ntawd, ces yuav ua li cas txoj kev xyaum ua zoo li no thiaj li yuav coj mus rau kev hloov pauv tau?

Nkag siab tias yam Kuv thov ntawm nej tsis yog kom nej tuav nej sab cev nqaij daim tawv rau hauv txoj kev ua qhev los sis txwv nej lub hlwb kom tsis txhob xav txog cov kev xav uas nej nyiam. Qhov no tsis yog lub hom phiaj ntawm txoj hauj lwm, thiab tsis yog txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav tam sim no. Tam sim no, nej yuav tsum muaj kev paub los ntawm yam zoo kom nej thiaj li yuav hloov pauv nej tus kheej. Tes dej num uas cheem tsum tshaj plaws yog qhov tias nej yuav tsum tau pab nej tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus, txhais tau hais tias pab nej tus kheej tiag tiag los ntawm qhov tseeb thiab lub zeem muag tam sim no, thiab tom qab ntawd cia li caum kiag mus thiab muab cov lus ntawd coj los xyaum ua raws kiag. Qhov no yog nej lub luag hauj lwm. Kuv tsis thov kom nej nrhiav thiab txais kev to taub zoo uas zoo tshaj. Tam sim no, nej yeej tsis tau muaj lub siab rau qhov ntawd kiag li. Yam uas cheem tsum kom nej ua ces yog ua txhua yam uas nej tuaj yeem ua tau los noj thiab haus Vajtswv cov lus xwb. Nej yuav tsum to taub txog Vajtswv txoj hauj lwm thiab paub txog nej tus yeeb yam, lub ntsiab tseeb, thiab nej lub neej qub. Tshwj xeeb yog, nej yuav tsum paub txog cov kev xyaum ua yav dhau los uas tsis yuam kev rhuav thiab tsis meej pem thiab cov kev noob neej ua uas nej tau koom nrog. Txhawm rau qhov hloov pauv, nej yuav tsum pib los ntawm kev hloov pauv nej txoj kev xav. Ua ntej tshaj plaws, hloov nej txoj kev xav qub dua tshiab, thiab cia nej txoj kev xav tshiab tswj hwm nej cov lus thiab cov dej num thiab nej lub neej. Qhov no yog yam uas tau thov ntawm nej txhua leej txhua tus hnub no. Tsis txhob xyaum ua yam qi muag nti los yog ua raws yam qi muag nti. Nej yuav tsum muaj ib lub hauv paus keeb cag thiab ib lub hom phiaj. Tsis txhob dag nej tus kheej. Nej yuav tsum paub meej meej tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv yog rau dab tsi, yam dab tsi uas yuav tau txais los ntawm nws, thiab yam dab tsi uas nej yuav tsum to taub qhov tseeb txog tam sim no. Nws yog qhov tseem ceeb uas koj paub txhua yam no.

Yam uas nej yuav tsum to taub qhov tseeb txog tam sim no yog kev txhawb nej lub neej thiab tsa nej lub peev xwm. Ib qho ntxiv, nej yuav tsum tau hloov pauv cov kev vam qub ntawm nej yav dhau los, hloov pauv nej txoj kev xav, thiab hloov pauv nej cov kev xav phem. Tag nrho nej lub neej yuav tsum tau hloov dua tshiab. Thaum koj txoj kev paub txog Vajtswv cov dej num hloov pauv, thaum koj muaj ib txoj kev paub tshiab txog qhov tseeb ntawm txhua yam uas Vajtswv hais, thiab thaum txoj kev paub hauv koj raug txhawb lawm, ces koj lub neej yuav tig mus rau ib qho uas zoo dua. Tag nrho txhua yam uas tib neeg ua thiab hais tam sim no yog tej yam muaj siv tau. Cov no tsis yog cov kev qhuab qhia tiam sis yog tej yam uas tib neeg xav tau rau lawv lub nee thiab tej yam uas lawv yuav tsum muaj. Qhov no yog txoj kev hloov pauv uas tshwm sim rau hauv tib neeg thaum lub sij hawm kev kov yeej, txoj kev hloov pauv uas tib neeg tsim nyog ntsib, thiab nws yog qhov txiaj ntsig tau los tom qab lawv tau kov yeej lawm. Thaum koj tau hloov pauv koj txoj kev xav, tau hloov ib tug cwj pwm kev xav tshiab, tau tshem tawm koj cov kev xav phem thiab cov hom phiaj thiab koj cov tswv yim xav dhau los, tau muab yam uas cog-tob rau hauv koj pov tseg mus lawm, thiab tau txais ib txoj kev paub tshiab ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, ces cov lus tim khawv uas koj hais yuav raug txhawb, thiab tag nrho koj tus kheej yuav tau raug hloov pauv tiag tiag li. Tag nrho cov no yog yam uas muaj siv tau tshaj plaws, zoo li muaj tiag tshaj plaws, thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam—tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm to taub tau nyob yav dhau los, thiab yam uas lawv tsis muaj peev xwm koom nrog yav dhau los. Lawv yog cov hauj lwm tseeb ntawm tus Ntsujplig. Koj nkag siab li cas tiag tiag txog Vajluskub yav dhau los? Muab qhov no piv rau hnub no ces koj yuav paub. Yav dhau los koj cia li tsa Mauxes, Petus, Povlauj, los sis tag nrho cov nqe lus Vajluskub thiab cov kev vam, thiab muab lawv tso rau saum ib qho chaw siab. Tam sim no, yog tias koj raug nug kom muab Vajluskub coj los tso rau saum ib qhov chaw siab, koj puas yuav ua li ntawd? Koj yuav pom hais tias Vajluskub muaj ntau cov ntaub ntawv teev tseg uas raug sau los ntawm tib neeg, thiab pom tias Vajluskub yog tiam sis tib neeg txoj kev piav txog ob theem ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Nws yog ib phau ntawv keeb kwm. Puas yog qhov no tsis txhais tau tias koj txoj kev paub txog nws tau hloov pauv lawm? Yog tias koj tau saib txog caj ceg ntawm Yexus txoj kev tau tshaj tawm txoj hmoo zoo nyob rau hauv Mathai hnub no, koj yuav hais tias, “Caj ceg ntawm Yexus? Tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li! Qhov no yog Yauxej caj ceg, tsis yog Yexus caj ceg. Tsis muaj kev sib txheeb ntawm Yexus thiab Yauxej nkawv li.” Thaum koj saib ntawm Vajluskub tam sim no, koj txoj kev paub txog nws txawv lawm, txhais tau tias koj txoj kev vam tau hloov pauv lawm, thiab koj coj ib theem kev paub uas siab dua los rau nws dua li cov kws tshawb fawb laus ntawm txoj kev ntseeg qub. Yog muaj qee tus neeg hais tias muaj qee yam txog caj ceg no, koj yuav teb hais tias, “Muaj dab tsi rau nws? Cia li paiv qhia. Yexus thiab Yauxej nkawv tsis sib txheeb. Koj tsis paub qhov ntawd lov? Yexus puas tuaj yeem muaj ib caj ceg? Yexus tuaj yeem muaj pog koob yawg koob tau li cas? Nws tuaj yeem yog tib neeg tus xeeb ntxwv tau li cas? Nws sab cev nqaij diam tawv tau yug los ntawm Maivliag los; Nws tus Ntsujplig yog Vajtswv tus Ntsujplig, tsis yog tus ntsujplig ntawm ib tug tib neeg. Yexus yog Vajtswv Leej Tub uas Nws hlub, yog li Nws puas tuaj yeem muaj tau ib caj ceg? Thaum nyob rau hauv ntiaj teb Nws tsis yog ib tug tswv cuab rau ntawm tib neeg, yog li Nws tuaj yeem muaj ib caj ceg tau li cas?” Thaum koj tshuaj xyuas caj ceg thiab piav qhia sab hauv qhov tseeb kom meej meej, qhia yam uas koj tau nkag siab lawm, ces tus tib neeg ntawd tsis muaj lus hais hlo li lawm. Qee tus tib neeg yuav siv Vajluskub thiab nug koj tias, “Yexus yeej tau muaj ib caj ceg. Koj tus Vajtswv hnub no puas muaj ib caj ceg?” Ces koj yuav qhia lawv txog koj txoj kev paub, uas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam, thiab hauv txoj kev no, koj txoj kev paub yuav ua tiav ib qho txiaj ntsig. Qhov tseeb, Yexus tsis muaj kev sib txheeb nrog Yauxej, tsawg dua nrog Anplahas; Nws tsuas yog yug nyob rau hauv Yixayee xwb. Vajtswv, txawm li cas los xij, tsis yog ib tug neeg Yixayee los sis ib tug xeeb ntxwv ntawm cov neeg Yixayee. Qhov tau los yug nyob rau hauv Teb Chaws Yixayee ntawd xwb tsis tau txhais hais tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee nkaus xwb. Nws tsuas yog vim Nws txoj hauj lwm uas Nws tau ua txoj hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg xwb. Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua yam ua tau tsim nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no. Nws cia li tau ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm rau hauv Yixayee ua ntej lawm, tom qab ntawd Nws tau pib ua hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg. Tib neeg, txawm li cas los xij, suav hais tias Yexus yog tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, thiab tshaj ntawd ntxiv tau muab Nws tso rau hauv cov neeg Yixayee thiab rau hauv Davi cov xeeb ntxwv. Vajluskub hais tias thaum lub sij hawm kawg, Yehauvas lub npe yuav zoo rau Lwm Haiv Neeg, txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg thaum lub sij hawm kawg. Tias Vajtswv tau yug los ua neeg nyob rau hauv Yudas tsis tau qhia hais tias Vajtswv tsuas hlub cov neeg Yudais nkaus xwb. Qhov ntawd muaj tshwm tsuas yog vim tias txoj hauj lwm cheem tsum xwb; nws tsis yog qhov uas Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg rau hauv Yixayee xwb (vim cov neeg Yixayee yog Nws cov neeg xaiv tseg). Tsis yog tias Vajtswv cov neeg xaiv tseg kuj muaj nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab lov? Nws yog tom qab uas Yexus tau uas tiav txoj hauj lwm rau hauv Yudas lawm txoj hauj lwm ntawd thiaj mam li nthuav dav mus rau Lwm Haiv Neeg. (Cov neeg Yixayee tau hu txhua haiv neeg ua “Lwm Haiv Neeg” tshwj tsis hu ua Yixayee xwb.) Qhov tseeb, yeej muaj cov neeg Vajtswv xaiv tseg nyob rau Lwm Haiv Neeg tej teb chaws ib yam nkaus thiab; nws tsuas yog hais tias tsis tau muaj hauj lwm dab tsi raug ua tiav rau lub sij hawm ntawd xwb. Tib neeg tau tso qhov tseem ceeb zoo li no rau hauv Yixayee vim tias thawj ob theem ntawm txoj hauj lwm tau tshwm sim nyob rau hauv Yixayee thaum tsis muaj ib txoj hauj lwm twg tau raug ua tiav rau hauv Lwm Haiv Neeg. Txoj hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg tsuas yog nyuam qhuav pib hnub no xwb, yog vim li ntawd tib neeg thiaj li pom tau tias nws yog ib qho nyuaj uas yuav los lees txais. Yog tias koj tuaj yeem nkag siab meej meej txog txhua yam no, yog tias koj muaj peev xwm to taub thiab mob siab rau nws kom yog, ces koj yuav muaj txoj kev paub tseeb txog tus Vajtswv ntawm hnub no thiab yav dhau los, thiab txoj kev paub tshiab no yuav siab dua li txoj kev paub txog Vajtswv uas tau muaj los ntawm txhua tus neeg dawb huv thoob plaws hauv keeb kwm. Yog tias koj paub txoj hauj lwm hnub no thiab hnov Vajtswv tus kheej txoj kev hais lus hnub no, tab sis ho tsis muaj kev paub txog Vajtswv tag nrho, thiab koj txoj kev nrhiav tseem nyob li qub li ib txwm muaj thiab tsis hloov rau tej yam tshiab li, tshwj xeeb yog tias koj paub tag nrho txoj kev kov yeej no, tab si thaum kawg ho tsis muaj ib yam dab tsi hloov pauv uas tuaj yeem pom tau nyob hauv koj kiag li, ces tsis yog tias koj txoj kev ntseeg tsuas zoo li cov uas tsuas nrhiav zaub mov los rau lawv txoj kev tshaib nqhis xwb lov? Nyob rau qhov ntawd, kev kov yeej yuav tsis tau raug ua tiav ib yam txiaj ntsig dab tsi rau hauv koj kiag li. Yog li ces koj puas yuav dhau los ua ib tug ntawm cov uas yuav raug tshem tawm mus?

Thaum txhua yam ntawm kev kov yeej los xaus lawm, nws yog qhov tseem ceeb uas nej txhua tus yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee nkaus xwb, tiam sis ntawm txhua yam uas tau tsim los. Nws tau tsim txhua tus noob neej, tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb. Yog tias koj hais tias Vajtswv yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb los sis hais tias Vajtswv yeej tsis lam los yug ua neeg rau hauv lwm haiv neeg uas yog sab nraum Yixayee kiag li, ces koj tseem tsis tau txais ib txoj kev paub dab tsi thaum lub sij hawm ntawm kev kov yeej kiag li, thiab koj tsis lees paub tab txawm ib qho me tshaj plaws hais tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv; koj tsuas yog paub txog hais tias Vajtswv tau txav tawm ntawm Yixayee mus rau Suav Teb lawm xwb thiab raug yuam los ua koj tus Vajtswv. Yog tias qhov no tseem zoo li qhov uas koj pom tej yam, ces Kuv txoj hauj lwm uas nyob rau hauv koj tau tsis tawg paj txi txiv lawm, thiab koj tsis tau nkag siab txog ib yam uas Kuv tau hais. Yog tias, thaum kawg, koj sau lwm caj ceg rau Kuv yam li Mathai tau sau, nrhiav ib tug yawg koob uas tsim nyog rau Kuv, nrhiav Kuv lub hauv paus uas tseeb—xws li tias Vajtswv muaj ob caj ceg rau Nws ob txoj kev yug los ua neeg—yog li qhov ntawd puas yuav tsis yog ib qho kev tso dag tso luag uas loj tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no? Koj puas yog, “ib tus neeg uas-txhob txwm” tus uas nrhiav tau ib txoj caj ceg rau Kuv, tau dhau los uas qee tus neeg uas tau muab Vajtswv faib lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm ris taus lub nra ntawm txoj kev txhaum no? Tom qab txhua yam ntawm kev kov yeej no lawm, yog tias koj tseem tsis ntseeg hais tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tau tsim los, yog tias koj tseem xav tias Vajtswv yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, koj tsis yog qee tus neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv ntag lov? Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej koj hnub no yog kom koj lees paub tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv thiab kuj yog lwm tus tus Vajtswv thiab, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus uas hlub Nws, thiab tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tau tsim los. Nwg yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv thiab yog cov neeg Iyiv tus Vajtswv. Nws yog cov neeg Askiv tus Vajtswv thiab yog cov neeg Mekas tus Vajtswv. Nws tsis yog Adas thiab Evas tus Vajtswv nkaus xwb, tiam sis kuj yog tag nrho nkawv cov xeeb ntxwv tus Vajtswv thiab. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas nyob saum ntuj thiab ib puas tsav yam hauv ntiaj teb. Txhua tsev neeg, tsis hais lawv yog neeg Yixayee los sis Lwm Haiv Neeg, tag nrho puav leej nyob rau hauv ob txhais tes ntawm tib tug Vajtswv xwb. Tsis yog hais tias Nws tsuas tau ua hauj lwm rau hauv Yixayee tau ob peb txhiab xyoo thiab tau yug los rau hauv Yudas ib zaug xwb, tiam sis hnub no Nws tau nqis los rau hauv Suav Teb, qhov chaw no yog qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog kauv nyob. Yog tias kev yug los rau hauv Yudas ua rau Nws yog Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais, ces tsis yog hais tias txoj kev nqis los rau hauv nej txhua tus hnub no ua rau Nws yog tus Vajtswv ntawm nej txhua tus thiab lov? Nws tau coj cov neeg Yixayee thiab tau yug los rau hauv Yudas, thiab Nws kuj tau yug los rau hauv Lwm Haiv Neeg daim av thiab. Tsis yog hais tias tag nrho Nws txoj hauj lwm uas tau ua tiav yog ua rau tag nrho txhua tus noob neej uas Nws tau tsim lov? Puas yog Nws hlub cov neeg Yixayee ib puas npaug thiab ntxub Lwm Haiv Neeg ib txhiab npaug? Qhov ntawd tsis yog nej cov kev xav phem lov? Nws tsis yog qhov tias Vajtswv yeej ib txwm tsis yog nej tus Vajtswv, tiam sis tsuas yog hais tias nej tsis lees paub Nws xwb; nws tsis yog qhov tias Vajtswv tsis kam los ua nej tus Vajtswv, tiam sis tsuas yog nej tsis lees txais yuav Nws xwb. Leej twg uas nyob rau hauv txhua yam uas tau tsim los tiam sis ho tsis nyob rau hauv ob txhais tes ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Hauv kev kov yeej nej hnub no, tsis yog lub hom phiaj kom nej lees paub tias Vajtswv tsis yog lwm yam tshaj li uas yog nej tus Vajtswv lov? Yog tias nej tseem khaws hais tias Vajtswv yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, thiab tseem khaws hais tias Davi lub tsev hauv Yixayee yog lub hauv paus ntawm Vajtswv hnub yug, thiab tseem hais tias tsis muaj ib haiv neeg twg uas tsim nyog tshaj Yixayee los “tsim” Vajtswv li lawm, tsawg dua li Lwm Haiv Neeg tsev neeg muaj peev xwm ntawm lawv tus kheej los txais Yehauvas txoj hauj lwm—yog tias koj tseem xav li no, ces puas yog qhov ntawd tsis ua rau koj mob siab? Tsis txhob tsom ntsoov rau hauv Yixayee ib txwm li. Vajtswv tab tom nyob ntawm no nrog nej hnub no ntag. Tsis tas koj yuav tas zog ntsia mus rau saum ntuj. Cia li tsum kiag tsis txhob ntsia ntsia mus rau koj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj lawm! Vajtswv twb tau los rau hauv nej lawm, yog li Nws yuav tuaj yeem nyob tau rau saum ntuj tau li cas? Koj twb tsis tau ntseeg Vajtswv ntev pes tsawg, txawm li ntawd los koj muaj ntau cov kev xav phem txog Nws, txog ntua qhov uas koj tsis muaj peev xwm xav txog ib pliag tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee yuav txo hwj chim nqis los hlub nej los ntawm Nws lub xub ntiag. Tsawg tshaj ntawd nej tseem muaj peev xwm los xav txog tias nej yuav tuaj yeem pom tau Vajtswv ua ib txoj kev tshwm sim li cas, qhia tias nej qias vuab tsuab npaum li cas. Thiab nej yeej tsis xav txog qhov uas Vajtswv tuaj yeem nqis los rau hauv ib daim av ntawm Lwm Haiv Neeg los ntawm Nws tus kheej kiag li. Nws yuav tsum nqis los rau saum Roob Xinai los sis Roob Txiv Ntoo Roj thiab los tshwm rau cov neeg Yixayee pom nkaus xwb. Tsis yog hais tias Lwm Haiv Neeg (uas yog, cov tib neeg uas nyob sab nraum Yixayee lawm) txhua tus puav leej yog daim phiaj ntawm Nws qhov tsis nyiam kiag li lov? Nws yuav tuaj yeem ua hauj lwm los ntawm Nws tus kheej rau hauv lawv tau li cas? Tag nrho cov no yog cov cag kev xav phem uas tau cog—tob uas nej tau ua los tau ntau xyoo lawm. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej hnub no yog los tsoo nej cov kev xav phem no kom tawg tag mus. Yog li nej thiaj li pom Vajtswv tus kheej qhov kev tshwm sim rau hauv nej—tsis yog nyob rau saum Roob Xinai los sis saum Roob Txiv Ntoo Roj lawm, tiam sis yog nyob rau hauv cov tib neeg uas Nws ib txwm tsis tau coj dua li. Tom qab uas Vajtswv tau ua Nws ob theem ntawm txoj hauj lwm nyob rau hauv Yixayee tag lawm, cov neeg Yixayee thiab tag nrho Lwm Haiv Neeg ib yam nkaus tau los muaj kev xav phem uas thaum nws yog tseeb uas Vajtswv tau tsim txhua yam, Nws tsuas yog kam los ua cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv. Cov neeg Yixayee ntseeg cov hauv qab no: Vajtswv tsuas tuaj yeem yog peb tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog nej Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv, thiab vim nej tsis hwm Yehauvas, yog li ntawd Yehauvas—peb tus Vajtswv—thiaj li tsis nyiam nej kiag li. Cov tib neeg Yudais no kuj ntseeg raws li cov hauv qab no thiab: Tswv Yexus tau coj peb tus yam ntxwv ntawm cov neeg Yudais thiab yog ib tug Vajtswv uas tuav lub cim ntawm cov neeg Yudais. Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv peb. Vajtswv tus yam ntxwv thiab peb tus yam ntxwv zoo sib xws; peb tus yam ntxwv nyob ze Vajtswv tus. Tswv Yexus yog tus Vajntxwv ntawm peb cov neeg Yudais; Lwm Haiv Neeg tsis tsim nyog tau txais txoj kev cawm dim loj zoo li no. Tswv Yexus yog yam khoom fij daws kev txhaum rau peb cov neeg Yudais. Nws tsuas yog nyob rau hauv lub hauv paus keeb cag ntawm ob theem no ntawm txoj hauj lwm uas cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais muaj tag nrho cov kev xav phem no. Lawv khav theeb ntxhias tshaj tawm Vajtswv rau lawv tus kheej, tsis kam hais tias Vajtswv kuj yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, Vajtswv tau dhau los ua ib qho chaw khoob ntshuv nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lub siab. Qhov no yog vim txhua tus ntseeg tias Vajtswv tsis xav ua tus Vajtswv ntawm Lwm Haiv Neeg thiab tias Nws tsuas yog nyiam cov neeg Yixayee nkaus xwb—Nws cov neeg xaiv tseg—thiab cov neeg Yudais, tshwj xeeb yog cov thwj tim uas tau raws Nws qab. Puas yog koj tsis paub tias txoj hauj lwm uas Yehauvas thiab Yexus tau ua yog txhawm rau kom noob neej txhua tus muaj sia nyob? Puas yog tam sim no koj lees paub lawm tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm nej txhua tus uas tau yug sab nraum Yixayee? Puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab hnub no? Qhov no tsis tuaj yeem yog ib zaj npau suav, puas yog? Puas yog nej tsis lees txais qhov tseeb no? Nej muaj peev xwm tsis ntseeg nws los sis xav txog nws. Txawm hais tias nej pom nws li cas, puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab? Puas yog nej tseem ntshai ntseeg cov lus no? Txij hnub no mus, puas yog txhua tus neeg uas tau kov yeej lawm thiab txhua tus uas xav los ua Vajtswv cov neeg tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg? Tsis yog tias nej txhua tus, uas yog cov ntseeg hnub no, yog cov neeg xaiv tseg nyob sab nraum Yixayee lov? Puas yog nej lub meej mom tsis zoo ib yam li cov neeg Yixayee? Tsis yog tias txhua yam no yog yam uas nej yuav tsum paub txog lov? Puas yog qhov no tsis yog lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej? Vim nej tuaj yeem pom Vajtswv, Nws yuav yog nej tus Vajtswv mus ib txhis, txij thaum pib thiab mus rau yav tom ntej. Nws yuav tsis tso nej tseg, tsuav yog nej txhua tus kam los raws Nws qab thiab los ua tus neeg siab ncaj ncees rau Nws xwb, yam muaj sia uas mloog lus.

Txawm hais tias tib neeg yuav xav los hlub Vajtswv npaum li cas los, lawv yeej ib txwm mloog lus ua raws li Nws hais los txog hnub no. Tsis txog thaum kawg, thaum txoj hauj lwm theem no xaus lawm, lawv thiaj li yuav lees txim tiag tiag. Thaum ntawd yog thaum uas tib neeg yuav raug kov yeej tiag tiag. Tam sim no, lawv tsuas yog nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev raug kov yeej xwb. Thaum lub sij hawm uas txoj hauj lwm xaus, lawv yuav raug kov yeej tag nrho, tiam sis qhov ntawd tsis yog yam yuav muaj tam sim no. Tab txawm hais tias txhua leej txhua tus tau ntseeg lawm, qhov ntawd tsis tau txhais tias lawv twb tau raug kov yeej lawm tiag. Qhov no yog vim tias, tam sim no, tib neeg tsuas tau pom cov lus xwb thiab tsis yog yam xwm txheej uas tseeb tiag, thiab lawv tseem tsis ruaj siab, txawm hais tias lawv yuav ntseeg tob npaum li cas los xij. Twb yog vim li ntawd nws tsuas yog los ntawm qhov xwm txheej tseeb kawg nkaus xwb, cov lus thiaj li dhau los ua qhov tseeb, tib neeg thiaj li yuav raug kov yeej tiag tiag. Tam sim no, cov tib neeg no tau raug kov yeej lawm vim lawv hnov ntau yam lus zais tob uas lawv yeej tsis tau hnov dua li. Tiam sis nyob hauv lawv txhua leej thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd, lawv tseem tab tom nrhiav txog thiab tab tom tos qee yam xwm txheej tseeb uas ua rau lawv pom txhua lo lus ntawm Vajtswv raug muaj tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav ntseeg tag nrho. Tsuas yog thaum, thaum kawg, txhua tus tau pom cov muaj tseeb txhua yam tseeb, thiab cov kev tseeb no tau ua rau lawv paub meej meej lawm xwb, lawv thiaj li yuav nthuav tawm txoj kev ntseeg hauv lawv lub siab, lawv kev hais lus, thiab lawv ob lub qhov muag, thiab ntseeg tiag tiag tawm ntawm lawv nruab siab los. Yam zoo li no yog tus yeeb yam ntawm tib neeg: Nej yuav tsum tau saib txhua lo lus uas tab tom los uas muaj tseeb, nej yuav tsum tau saib qee yam xwm txheej tseeb uas tab tom tshwm sim thiab saib tej kev puas tsuaj uas tab tom raug rau qee tus tib neeg, thiab ces nej yeej yuav tau ntseeg tiag tiag hauv lub siab. Ib yam li cov neeg Yudais, nej raug tswj kav ua ntej los ntawm kev pom tej cim thiab tej txuj ci tseem ceeb. Tab sis nej yeej tsis pom hais tias muaj tej cim thiab tej txuj ci tseem ceeb thiab tej kev tseeb uas tab tom tshwm sim uas yog txhob txwm los qhib nej ob lub qhov muag xwb. Tsis hais nws yog qee tus neeg nqis saum ntuj los, los sis ib tus ncej huab hais lus rau nej, los sis Kuv txoj kev ntiab dab ntawm nej ib tug twg, los sis Kuv lub suab nthe nrov zoo li xob quaj rau hauv nej, nej yeej ib txwm xav thiab ib txwm xav pom hom xwm txheej zoo li no. Ib tug tuaj yeem hais tias hauv kev ntseeg Vajtswv, nej txoj kev xav uas loj tshaj plaws yog xav pom Vajtswv los thiab Nws tus kheej ua txuj ci rau nej pom. Ces nej thiaj li yuav zoo siab. Txhawm rau qhov kov yeej nej cov tib neeg, Kuv yuav tsum tau ua txoj hauj lwm zoo sib xws li txoj kev tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tom qab ntawd ib qho ntxiv, nthuav tawm qee yam txuj ci rau nej. Ces, nej lub siab thiaj li yuav raug kov yeej tag nrho.

Qhov Dhau Los: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Ntxiv Mus: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No