Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)

Nej txeev nrhiav kom tau kav yam li cov vajntxwv, thiab hnub no los nej tseem tsis tau tso tseg tag nrho qhov no mus; nej tseem xav kom tau kav yam li cov vajntxwv, kom tuav tau cov lub ntuj thiab txhawb lub ntiaj teb. Tam sim no, xav txog lo lus nug no: Koj puas muaj tej tsim nyog zoo li no? Puas yog koj tsis muaj kev txawj xav kiag li? Puas yog yam uas nej nrhiav thiab mob siab rau yog nej lub hom phiaj rau yam muaj tseeb xwb? Nej twb tsis muaj kev ua neej kiag li—nws tsis yog kev hlub tshua lov? Yog li, hnub no Kuv tsuas yog hais txog kev raug kov yeej, kev hais lus tim khawv, kev txhim kho nej lub peev xwm, thiab kev nkag mus rau hauv txoj kev raug ua kom zoo tshaj plaws xwb, thiab tsis hais txog lwm yam ntxiv li. Qee tus neeg tau qaug zog txog qhov tseeb uas dawb huv, thiab thaum lawv pom tag nrho cov lus hais txog kev ua neej thiab kev txhim kho tib neeg lub peev xwm, lawv cia li tsis txaus siab. Cov uas tsis nyiam qhov tseeb tsis yooj yim los ua kom zoo tshaj plaws. Tsuas yog tias nej paub qhov tseeb hnub no xwb, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, ib kauj ruam zuj zus, koj puas tuaj yeem raug tshem tawm tau mus? Tom qab uas Vajtswv tau ua tiav ntau txoj hauj lwm hauv Suav Teb av loj lawm—txoj hauj lwm uas loj heev—thiab tom qab uas Nws tau hais ntau cov lus lawm, Nws puas tuaj yeem tso tseg tau ib nrab? Nws puas tuaj yeem coj tib neeg mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws? Hnub no, qhov tseem ceeb tshaj yog qhov uas nej yuav tsum paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, thiab yuav tsum paub yam uas nej tsim nyog to taub txog; nej yuav tsum tham txog kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab hloov pauv hauv tus yam ntxwv, yuav raug kov yeej tau li cas, thiab yuav mloog Vajtswv lus xwb xwb li cas, yuav hais lus tim khawv kawg rau Vajtswv li cas, thiab yuav ua kom tiav kev mloog lus mus txog ntua hnub tuag li cas. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau tej no, thiab qhov uas tsis muaj qhov tseeb los sis tsis tseem ceeb yuav tsum xub muab tso rau ib sab thiab tsis txhob mob siab rau. Hnub no, koj yuav tsum paub txog qhov yuav raug kov yeej tau li cas, thiab ntawm qhov tib neeg coj lawv tus kheej li cas tom qab uas lawv tau raug kov yeej lawm. Tej zaum koj yuav hais tias koj tau raug kov yeej lawm, tiam sis koj puas tuaj yeem mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag? Koj yuav tsum muaj peev xwm taug mus kom txog thaum kawg txawm hais tias yuav muaj txoj kev vam li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig. Thaum kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ob yam ntawm cov lus tim khawv xws li: cov lus tim khawv ntawm Yauj—kev mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag; thiab cov lus tim khawv ntawm Petus—txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws. Ib qho ntxiv thiab, koj yuav tsum zoo ib yam li Yauj: Nws tau plam txhua yam, thiab cev nqaij daim tawv tau raug mob, tiam sis nws tsis tso Yehauvas lub npe tseg. Qhov no yog Yauj cov lus tim khawv. Petus muaj peev xwm hlub Vajtswv mus txog ntua hnub tuag. Thaum nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag, nws tseem hlub Vajtswv; nws tsis tau xav txog nws tus kheej cov kev vam los yog nrhiav cov kev cia siab uas zoo los yog kev xav ntau yam, thiab nws tsuas nrhiav los hlub Vajtswv thiab los mloog txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg xwb. Yam zoo li no yog tus qauv uas koj yuav tsum ua kom tiav ua ntej koj yuav raug xaiv los hais lus tim khawv, ua ntej koj dhau los ua ib tug neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws tom qab uas tau raug kov yeej lawm. Hnub no, yog tias tib neeg yeej paub lawv tus kheej qhov tseem ceeb thiab lub meej mom tiag tiag lawm, lawv puas tseem yuav nrhiav cov kev vam thiab kev cia siab lawm? Yam uas koj tsim nyog paub yog qhov no: txawm hais tias Vajtswv ua rau kuv zoo tshaj plaws los yog tsis ua, kuv yuav tsum lawv Vajtswv qab mus; txhua yam Nws ua tam sim no yeej zoo thiab tau ua tiav twb yog vim kuv, thiab kom peb tus yam ntxwv thiaj tuaj yeem hloov tau thiab peb thiaj tuaj yeem tshem tau peb tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso cai rau peb tau yug rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab thiab txawm li ntawd los tshem peb tus kheej tawm ntawm kev tsis dawb huv, nchos tej kev qias vuab tsuab thiab kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog tawm mus, muab nws tso rau tom qab. Yog lawm, qhov no yog yam ua tau cheem tsum ntawm koj, tiam sis rau Vajtswv mas nws tsuas yog kev kov yeej xwb, ua tiav lawm xwv tib neeg thiaj li yuav muaj kev txiav txim siab los mloog lus thiab tuaj yeem zwm rau txhua yam ntawm Vajtswv cov kev coj kev qhia. Txoj kev no, txhua yam yuav raug ua tiav. Hnub no, tib neeg feem coob twb tau raug kov yeej lawm, tiam sis nyob hauv lawv tseem muaj ntau yam uas yog kev ntxeev siab thiab kev tsis mloog lus. Tib neeg lub siab tseeb tseem me heev, thiab lawv tsuas yog muaj zog puv npo yog tias muaj kev cia siab thiab kev vam xwb; yog tu ncua kev cia siab thiab kev vam lawm ces, lawv cia li nyob ntsiag to lawm, thiab txawm xav txog kev tso Vajtswv tseg lawm. Tsis tas li ntawd xwb, tib neeg tsis muaj lub siab xav los nrhiav ua lub neej raws li kev ua neej. Qhov no lees txais tsis tau. Yog li, Kuv tseem yuav tsum tau hais txog kev kov yeej. Qhov tseeb, kev ua kom zoo tshaj plaws tshwm sim nyob rau tib lub sij hawm li kev kov yeej thiab: Raws li koj raug kov yeej, thawj qhov txiaj ntsig ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws kuj yog qhov tau ua tiav lawm thiab. Qhov uas muaj ib qho sib txawv ntawm kev raug kov yeej thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws, nws yog raws li cov qib kev hloov pauv ntawm tib neeg. Kev raug kov yeej yog thawj kauj ruam ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis txhais tau hais tias lawv twb raug ua kom zoo tshaj plaws tag nrho lawm, thiab ua tau pov thawj qhia tias lawv twb tau raug Vajtswv muab tau tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg tau raug kov yeej lawm, muaj qee yam kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv, tiam sis cov kev hloov pauv zoo li no tseem poob qab deb ntawm cov tib neeg uas Vajtswv twb tau muab tau tag nrho lawm. Hnub no, yam uas tau ua tiav yog txoj hauj lwm pib ntawm kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws—kev kov yeej lawv—thiab yog tias koj tsis tuaj yeem ua kom tiav kev raug kov yeej li, ces koj yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug Vajtswv muab tau tag nrho. Koj tsuas yog tau txais qee lo lus ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb, tiam sis lawv yuav tsis muaj peev xwm hloov tag nrho koj lub siab. Yog li koj yuav yog ib tug ntawm cov uas raug tshem tawm; nws yuav tsis txawv ib yam li ntsia mus rau ib tsum mov loj loj uas nyob rau saum lub rooj tiam sis tsis noj tsum mov. Qhov ntawd tsis yog ib qho tsim kev tu siab rau koj lov? Thiab yog li koj yuav tsum nrhiav kev hloov pauv: txawm nws yuav yog kev raug kov yeej los sis yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws, ob yam puav leej cuam tshuam txog seb puas muaj kev hloov pauv nyob rau hauv koj, thiab seb koj puas mloog lus los tsis mloog, thiab qhov no txiav txim siab seb koj puas raug Vajtswv muab tau los tsis raug. Cia li paub tias “kev raug kov yeej” thiab “kev raug ua kom zoo tshaj plaws” tsuas yog los ntawm kev hloov pauv thiab kev mloog lus xwb los, thiab seb koj txoj kev hlub Vajtswv dawb huv npaum li cas xwb. Yam uas cheem tsum hnub no yog qhov uas koj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws, tiam sis thaum pib koj yuav tsum raug kov yeej tso—koj yuav tsum muaj kev paub txaus txog Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim, yuav tsum muaj txoj kev ntseeg los ua raws, thiab ua ib tug uas nrhiav kev hloov pauv thiab nrhiav kev paub ntawm Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj yuav yog ib tug neeg uas nrhiav kom raug ua kom zoo tshaj plaws. Nej yuav tsum nkag siab tias lub sij hawm ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws nej yuav raug kov yeej, thiab nyob rau thaum lub sij hawm ntawm kev raug kov yeej nej yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Hnub no, koj muaj peev xwm nrhiav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los sis nrhiav kev hloov pauv koj txoj kev ua neeg sab nraud thiab kev txhim kho hauv koj lub peev xwm, tiam sis tus qauv qhia uas tseem ceeb tshaj plaws yog koj tau nkag siab tias txhua yam uas Vajtswv tau ua hnub no muaj lub ntsiab thiab muaj txiaj ntsig: Nws ua rau koj tus uas tau yug rau hauv daim av uas qias vuab tsuab kom khiav tawm ntawm kev qias vuab tsuab thiab nchos nws tawm mus, nws ua rau koj kov yeej txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog, thiab muab txoj kev haub ntxias tsaus ntuj ntawm Ntxwgnyoog tso pov tseg rau tom qab. Los ntawm kev tsom ntsoov mus rau cov no, koj tau raug tiv thaiv nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab no. Thaum kawg, yam lus tim khawv dab tsi uas koj yuav raug thov kom hais? Koj tau yug los nyob rau hauv ib daim av uas qias vuab tsuab tiam sis ho muaj peev xwm los ua neeg dawb huv, tsis txhob mus ua kom qias vuab tsuab ib zaug ntxiv li lawm, mus nyob rau hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tiam sis koj tus kheej ho dhuav txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, yuav kom tsis txhob raug kav los sis raug txom nyem siab ntsws los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab los nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes xwb. Qhov no yog cov lus tim khawv, thiab cov pov thawj ntawm kev kov yeej ntawm kev ua rog nrog Ntxwgnyoog. Koj muaj peev xwm tso Ntxwgnyoog tseg, koj tsis nthuav tawm txog tej moj yam phem hauv yam uas koj ua neej li lawm, tiam sis ho ua neej raws li yam uas Vajtswv cheem tsum uas tib neeg muaj thaum Nws tau tsim tib neeg: kev ua neej, kev txawj paub tab txawj xav, kev ib txwm paub tob, kev ib txwm txiav txim siab los hlub Vajtswv, thiab lub siab uas ib txwm ncaj ncees rau Vajtswv. Yam zoo li no yog cov lus tim khawv uas hais los ntawm ib yam uas Vajtswv tau tsim. Koj hais tias, “Peb tau yug los nyob hauv daim av uas qias vuab tsuab, tiam sis vim yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv, vim Nws txoj kev ua thawj coj, thiab vim tias Nws tau kov yeej peb lawm, peb thiaj tau tshem peb tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus lawm. Qhov uas peb tuaj yeem mloog lus hnub no kuj yog qhov txiaj ntsig ntawm kev raug kov yeej los ntawm Vajtswv, thiab nws tsis yog tias vim peb zoo, los sis vim peb ib txwm yeej hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tau xaiv peb, thiab tau npaj tseg rau peb ua ntej lawm, uas peb tau raug kov yeej hnub no, muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws, thiab tuaj yeem ua dej num rau Nws; yog li, kuj yog, nws yog vim Nws tau xaiv peb thiab tau tiv thaiv peb lawm tiag, uas peb tau txais kev cawm dim thiab tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tuaj yeem tso txoj kev qias vuab tsuab pov tseg rau tom qab thiab raug ntxuav kom dawb huv hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog.” Ib qho ntxiv, yam uas koj ua neej nyob tawm sab nraud yuav qhia tias koj muaj kev ua neej uas, muaj ib qho kev txawj xav txog yam koj hais, thiab yam koj ua neej nyob zoo ib yam li ib tug neeg dog dig. Thaum lwm tus pom koj, koj yuav tsum tsis txhob ua rau lawv hais tias, “Qhov no tsis yog tus duab ntawm tus zaj loj liab ploog lov?” Cov viv ncaus txoj kev coj tsis tsim nyog ua ib tug viv ncaus, cov kwv tij txoj kev coj tsis tsim nyog ua ib tug kwv tij, thiab koj tsis muaj ib txoj kev paub tab ntawm cov neeg dawb huv li. Ces tib neeg yuav hais tias, “Tsis tas yuav ua xyem xyav li tos Vajtswv hais tias lawv yog Mau-a cov xeeb ntxwv, Nws hais yog lawm!” Yog tias tib neeg ntsia nej thiab hais tias, “Txawm Vajtswv hais tias nej yog Mau-a cov xeeb ntxwv los, yam uas nej tab tom ua neej nyob no ua tau pov thawj qhia tias nej twb tau muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tso pov tseg rau tom qab lawm; txawm hais tias txhua yam ntawd tseem nyob rau sab hauv nej, nej muaj peev xwm tig nraub qaum rau lawv, qhov no qhia tau hais tias nej twb tau kov yeej tag nrho lawm,” nej cov uas twb tau raug kov yeej lawm thiab tau dim lawm yuav hais tias, “Nws yeej yog qhov tseeb tias peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv, tiam sis Vajtswv tau cawm peb lawm, thiab txawm hais tias Mau-a cov xeeb ntxwv yav dhau los tau raug tso tseg thiab raug foom tsis zoo, thiab raug haiv neeg Yixayee ntiab tawm mus nyob xyaw lwm haiv neeg los, hnub no Vajtswv tau cawm peb lawm. Nws yeej yog qhov tseeb tias peb yog cov tib neeg uas lwj liam tshaj plaws ntawm txhua cov neeg—qhov no tau txiav txim los ntawm Vajtswv, qhov no yog qhov tseeb, thiab txhua tus yeej paub txog qhov no. Tiam sis hnub no peb tau khiav dim ntawm txoj kev haub ntxias ntawd lawm. Peb ntxub peb tus yawg koob, peb zoo siab hlo tig peb lub nraub qaum rau peb tus yawg koob, tso nws tseg tiag tiag li thiab mloog txhua yam ntawm Vajtswv cov kev npaj tseg lawm xwb, ua kom raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua kom tiav Nws cov kev cheem tsum kom peb ua, thiab ua kom tau txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv lub siab nyiam. Mau-a tau ntxeev siab rau Vajtswv, nws tsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab Vajtswv ntxub nws. Tiam sis peb yuav tsum mob siab rau Vajtswv lub siab, thiab hnub no, vim peb twb nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, peb tsis tuaj yeem ntxeev siab tau rau Vajtswv, thiab yuav tsum tso peb tus yawg koob qub tseg!” Yav dhau los Kuv tau hais txog ntawm kev tso tus zaj loj liab ploog tseg, thiab hnub no, nws yog tshwj xeeb hais txog kev tso tib neeg tus yawg koob qub tseg. Qhov no yog ib co lus tim khawv ntawm tib neeg txoj kev kov yeej, thiab txawm hais tias koj to taub li cas hnub no los, koj cov lus tim khawv hauv thaj chaw no yuav tsum tsis txhob tu ncua.

Tib neeg lub peev xwm mas tsis zoo kiag li, lawv tu ncua txoj kev ua neej ntau heev, lawv cov kev ua dej num qeeb heev, qeeb dhau lawm, Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab tau ua rau lawv loog thiab ruam-tag li lawm, thiab txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tag nrho hauv ib los sis ob xyoos los, lawv yuav tsum muaj kev txiav txim siab los koom tes. Nws tuaj yeem hais tau tias qhov no kuj yog ib co lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag thiab. Cov lus tim khawv hnub no yog qhov txiaj ntsig uas tau los ntawm kev kov yeej tam sim no, nrog rau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau cov tib neeg uas yav tom ntej no yuav ua raws. Nyob rau yav tom ntej, nws yuav kis mus rau txhua haiv neeg; cov hauj lwm uas tau ua tiav hauv Suav Teb yuav kis mus rau txhua haiv neeg. Mau-a cov xeeb ntxwv yog cov neeg uas qis tshaj plaws ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb. Qee tus neeg nug tias, “Tsis yog Ham cov xeeb ntxwv thiaj li qis tshaj txhua haiv neeg lov?” Cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog thiab cov xeeb ntxwv ntawm Ham yog cov sawv cev sib txawv uas tseem ceeb, thiab Ham cov xeeb ntxwv yog ib co sib txawv uas tseem ceeb: Txawm hais tias lawv raug foom tsis zoo lawm los, lawv tseem yog Nau-a cov xeeb ntxwv; cov hauv paus ntawm Mau-a, lub sij hawm ntawd, tsis dawb huv: Mau-a yog los ntawm kev ua kev nkauj kev nraug, thiab hauv qhov no yog qhov sib txawv. Txawm hais tias nkawv raug foom tsis zoo lawm los, lawv cov meej mom tsis zoo ib yam, thiab yog li Mau-a cov xeeb ntxwv thiaj yog cov neeg uas qis tshaj plaws ntawm txhua haiv neeg—thiab yuav tsis muaj qhov tseeb uas txaus ntseeg tshaj dua li kev kov yeej ntawm cov tib neeg uas qis tshaj plaws ntawm txhua haiv neeg. Txoj hauj lwm ntawm lub sij hawm kawg tsoo nrog txhua txoj cai, thiab txawm hais tias tsis hais koj raug foom tsis zoo los yog raug rau txim lawm los, tsuas yog koj pab ua Kuv txoj hauj lwm thiab muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm kev kov yeej niaj hnub no xwb, thiab txawm hais tias tsis hais koj yog Mau-a cov xeeb ntxwv los yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv los, tsuas yog koj tuaj yeem ua tau lub luag hauj lwm ntawm ib tug uas Vajtswv tau tsim nyob rau hauv theem no ntawm txoj hauj lwm thiab ua kom zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau xwb, ces yeej yuav tau txais txiaj ntsig lawm. Koj yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv, thiab koj yog Mau-a cov xeeb ntxwv; thaum kawg, txhua tus uas muaj nqaij tawv thiab roj ntsha puav leej yog Vajtswv tsim, thiab raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas Vajtswv tsim, koj yuav tsum tsis txhob muaj ib txoj kev xaiv li, thiab qhov no yog koj lub luag hauj lwm. Yog lawm, hnub no tus Tswv Tsim txoj hauj lwm twb tau qhia ncaj nraim rau tag nrho lub qab ntuj khwb no lawm. Txawm hais tias koj yuav yog los ntawm leej twg los los xij, qhov zoo tshaj koj yog ib tug uas Vajtswv tau tsim, nej—uas yog Mau-a cov xeeb ntxwv—yog ib feem ntawm cov uas Vajtswv tau tsim, uas tsuas muaj qhov kev ua neeg sib txawv uas nej muaj nqis tsawg dua xwb. Vim, hnub no, Vajtswv txoj hauj lwm tau raug ua nyob rau hauv txhua yam uas tau tsim lawm thiab tsom ntsoov thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb no lawm, tus Tswv Tsim muaj kev ywj pheej los xaiv txhua tus tib neeg, yam tseem ceeb, los sis tej yam uas kom ua tau Nws txoj hauj lwm. Nws tsis quav ntsej tias koj txeev los ntawm leej twg los; tsuav yog tias koj yog ib tug ntawm cov uas Nws tsim xwb, thiab tsuav yog tias koj muaj txiaj ntsig rau Nws txoj hauj lwm xwb—txoj hauj lwm kev kov yeej thiab cov lus tim khawv—Nws yuav siv koj ua Nws txoj hauj lwm yam tsis muaj ib qho kev ua xyem xyav kiag li. Qhov no ua rau tib neeg cov kev xav phem uas ib txwm muaj tawg tag, uas yog qhov hais tias Vajtswv yeej yuav tsis ua hauj lwm rau hauv lwm haiv neeg li, tshwj xeeb tshaj yog tsis ua rau cov uas raug foom tsis zoo thiab poob qis lawm; rau qhov cov uas tau raug foom tsis zoo lawm, tag nrho cov tiam tom ntej uas los ntawm lawv los kuj yuav raug foom tsis zoo mus ib txhis li thiab, uas yeej tsis muaj ib lub sij hawn yuav tau txais kev cawm dim kiag li; Vajtswv yuav tsis nqis los thiab los ua hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab yeej yuav tsis muaj hnub yuav los tsuj hauv daim av uas qias vuab tsuab kiag li lawm, vim Nws dawb huv. Txhua cov kev xav phem no tau raug tsoo tawg tag los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Cia li paub tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tau tsim los, Nws tuav thaj chaw tswj fwm thoob plaws ntau lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab tsis yog tias tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb. Yog li, txoj hauj lwm hauv Suav Teb no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab puas yog nws yuav tsis kis mus thoob plaws txhua haiv neeg? Cov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws ntawm lub neej yav tom ntej yuav tsis raug txwv rau Suav Teb; yog tias Vajtswv tsuas kov yeej nej xwb, cov dab puas yuav ntseeg tau? Lawv tsis nkag siab txog kev raug kov yeej, los sis lub hwj chim loj ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog thaum cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no pom cov txiaj ntsig kawg ntawm txoj hauj lwm no lawm xwb txhua yam uas tau tsim tseg thiaj li yuav tau raug kov yeej. Tsis muaj leej twg thim rov qab los yog qias vuab tsuab tshaj dua li Mau-a cov xeeb ntxwv lawm. Tsuas yog hais tias cov tib neeg no tuaj yeem raug kov yeej xwb—lawv yog cov uas qias vuab tsuab tshaj plaws, cov uas tsis lees paub Vajtswv los sis ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv uas tau kov yeej, thiab lees paub Vajtswv hauv lawv cov qhov ncauj, qhuas Nws, thiab muaj peev xwm hlub Nws—es qhov no thiaj yuav ua tau lus tim khawv txog kev kov yeej. Txawm hais tias nej tsis yog Petus los, nej ua neej raws li Petus tus yam ntxwv, nej muaj peev xwm muaj cov lus tim khawv ntawm Petus, thiab ntawm Yauj, thiab qhov no yog cov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws. Thaum kawg koj yuav hais tias: “Peb tsis yog cov neeg Yixayee, tiam sis yog Mau-a cov xeeb ntxwv uas tau raug muab tso tseg lawm, peb tsis yog Petus, nws lub peev xwm peb ua tsis tau, los sis Yauj, thiab peb twb tsis tuaj yeem piv tau rau Povlauj txoj kev txiav txim siab raug kev tsim txom rau Vajtswv thiab muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, thiab peb poob qab deb heev, thiab yog li, peb tsis tsim nyog los muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov koob hmoov. Vajtswv tseem tau txhawb nqa peb hnub no; yog li peb yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm hais tias peb tsis muaj lub peev xwm los sis tsim nyog zoo txaus, peb zoo siab hlo los ua kom Vajtswv txaus siab—peb muaj qhov kev txiav txim siab no. Peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv, thiab peb raug foom tsis zoo lawm. Qhov no tau txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab peb tsis muaj peev xwm hloov tau nws, tiam sis peb txoj kev ua neej nyob thiab peb txoj kev paub tuaj yeem hloov tau, thiab peb tau txiav txim siab los ua kom Vajtswv txaus siab.” Thaum koj muaj txoj kev txiav txim siab no lawm, nws yuav ua pov thawj qhia tias koj twb tau ua tim khawv rau kev raug kov yeej lawm.

Qhov Dhau Los: Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

Ntxiv Mus: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No