Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

Txoj hauj lwm ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog thawj kauj ruam hauv kev kov yeej. Hnub no yog kauj ruam ob hauv kev kov yeej. Vim li cas thiaj li tseem hais txog kev raug ua kom zoo tshaj plaws hauv kev kov yeej thiab? Nws yog los tsim ib lub hauv paus rau yav tom ntej. Hnub no yog kauj ruam kawg ntawm kev kov yeej lawm; lub sij hawm ntawm kev ntsib kev txom nyem uas loj heev, uas yuav cim qhov kev pib ntawm txoj kev ua kom noob neej zoo tshaj plaws, uas yuav los tom ntej no. Qhov teeb meem tseem ceeb tam sim no yog kev kov yeej, tiam sis tam sim no kuj yog lub sij hawm ntawm thawj kauj ruam hauv tus txheej txheem ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws thiab. Yam uas thawj kauj ruam no pab ua yog ua kom tib neeg txoj kev paub thiab kev mloog lus zoo tshaj plaws, uas, yog ib qho tseeb, tsim ib lub hauv paus rau txoj hauj lwm ntawm kev kov yeej. Yog tias koj xav kom raug ua kom zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj peev xwm sawv khov kho tiv kev tsim txom uas loj heev ntawm lub neej yav tom ntej thiab muab tag nrho txhua yam ntawm koj coj los tshaj tawm txoj hauj lwm ntawm kauj ruam tom ntej no; qhov no yog qhov txhais hais tias raug ua kom zoo tshaj plaws, thiab lub sij hawm zoo li no kuj yog lub sij hawm uas tib neeg raug Vajtswv muab tau thiab. Hnub no peb tab tom tham txog kev kov yeej, uas yog tib yam li tham txog kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab. Tiam sis txoj hauj lwm uas tau ua tiav hnub no yog lub hauv paus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws rau lub neej yav tom ntej; txhawm rau qhov kom raug ua kom zoo tshaj plaws, tib neeg yuav tsum ntsib kev nyuaj siab, thiab qhov kev ntsib kev nyuaj siab no yuav tsum muaj nws lub hauv paus ntawm kev kov yeej. Yog tias tib neeg tsis muaj lub hauv paus hnub no—yog tias lawv kov tsis yeej kiag li—ces nws yuav nyuaj rau lawv sawv khov kho rau kauj ruam tom ntej no ntawm txoj hauj lwm. Kev kov yeej yooj yooj yim tsis yog lub hom phiaj kawg. Nws yog tiam sis ib kauj ruam ntawm cov lus pov thawj rau Vajtswv ntawm Ntxwgnyoog lub ntsej muag xwb. Kev raug ua kom zoo tshaj plaws yog lub hom phiaj kawg, thiab yog tias koj tsis raug ua kom zoo tshaj plaws, ces tej zaum koj los kuj yuav raug muab ntiab tawm mus thiab. Tsuas yog thaum ntsib kev nyuaj siab nyob rau yav tom ntej xwb thiaj li yuav pom koj tus yeeb yam tiag tiag; uas hais tau tias, tsuas yog thaum ntawd xwb qhov dawb huv ntawm koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav pom tau meej tseeb. Yam uas tib neeg hais niaj hnub no yog li no: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus txawm Nws yuav ua dab tsi los xij. Yog li peb zoo siab hlo los ua ib tug qauv piv txwv uas tuaj yeem ua kom pom Vajtswv lub hwj chim loj thiab Vajtswv tus yam ntxwv. Txawm hais tias Vajtswv ua siab zoo rau peb los yog foom tsis zoo rau peb, los sis txawm Nws txiav txim rau peb los xij, peb tseem yuav ua Vajtswv tsaug.” Qhov tseeb uas koj hais li no tsuas qhia tau tias koj muaj qee qhov kev paub me me xwb, tiam sis txawm hais tias qhov kev paub zoo li no tuaj yeem siv tau rau hauv qhov tseeb los tsis tau nyob ntawm seb qhov kev paub no yog tiag los sis tsis yog xwb. Tias cov tib neeg muaj kev nkag siab tob thiab kev paub zoo li no hnub no yog qhov kev cuam tshuam ntawm kev kov yeej. Txawm hais tias koj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los sis tsis raug tsuas tuaj yeem pom tau thaum ntsib kev nyuaj siab xwb, thiab thaum lub sij hawm ntawd yuav pom tau tias seb koj puas hlub Vajtswv tiag tiag tawm hauv koj nruab siab tuaj. Yog tias koj txoj kev hlub yeej dawb huv tiag tiag, ces koj yuav hais tias: “Peb yog cov qauv piv txwv, peb yog tsiaj txhu uas nyob hauv Vajtswv ob txhais tes.” Thaum koj tshaj tawm txoj moo zoo rau Lwm Haiv Neeg, koj yuav hais tias, “Kuv tsuas yog tab tom ua dej num xwb. Kev siv cov yam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv peb, Vajtswv tau hais tias txhua yam no yog qhia rau peb txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees; yog tias Nws tsis tau hais txog tej zoo li no li, peb yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv li, thiab tsis to taub Nws lub tswv yim, thiab tsis tau txais txoj kev cawm dim uas zoo thiab cov koob hmoov uas loj zoo li no.” Yog tias koj muaj qhov kev kawm paub dhau los kom tseeb tseeb lawm, ces qhov ntawd txaus lawm. Txawm li cas los xij, feem ntau ntawm qhov koj hais hnub no tsis muaj kev paub, thiab tag nrho tsuas yog ib pawg ntawm cov lus tshaj tawm uas qhuav qhawv tias: “Peb yog cov qauv piv txwv thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num; peb xav kom raug kov yeej, thiab hais lus tim khawv zoo rau Vajtswv….” Qhov tsuas qw yooj yooj yim xwb tsis txhais tau tias koj muaj qhov tseeb lawm, thiab nws ua tsis tau pov thawj qhia tias koj muaj tus yeeb yam; koj yuav tsum muaj txoj tseem tseem kev paub, thiab koj txoj kev paub yuav tsum tau muab coj los sim kiag.

Koj yuav tsum nyeem ntxiv cov lus no uas Vajtswv tau hais qhia thaum lub sij hawm no, thiab saib koj cov dej num los ntawm kev sib piv: Nws yeej yog qhov tseeb lawm tias koj yog thiab tseem tseem ib tug qauv piv txwv! Koj txoj kev paub hnub no txij li cas? Koj cov tswv yim, koj cov kev xav, koj tus cwj pwm, koj cov lus thiab cov dej num—puas yog txhua yam ntawm cov kev nthuav tawm no tsis koom rau ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv? Puas yog nej cov kev nthuav tawm tsis tau qhia meej txog tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus? Koj cov kev xav thiab cov tswv yim, koj cov kev txhawb siab, thiab kev coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab Nws txoj kev dawb huv. Vajtswv, los kuj, tau yug nyob rau hauv thaj av qias neeg thiab, tiam sis Nws yeej tseem dawb huv nyob rau hauv qhov qias neeg. Nws nyob hauv lub ntiaj teb uas qias neeg ib yam li koj thiab, tiam sis Nws muaj laj thawj thiab kev nkag siab, thiab Nws ntxub kev qias neeg. Tej zaum koj yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib yam qias neeg uas nyob hauv koj cov lus thiab dej num li, tiam sis Nws muaj peev xwm, thiab Nws taw qhia lawv rau koj. Txhua yam qub qub ntawm koj—koj txoj kev tu ncua kev cog qoob loo, kev paub tob, thiab kev txawj xav, thiab koj txoj kev ua neej uas tsis vam meej tam sim no tau raug coj los rau hauv qhov kev kaj los ntawm kev qhia tshwm hnub no; tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev los rau hauv lub ntiaj teb los ua hauj lwm xwb tib neeg thiaj li yuav pom Nws txoj kev dawb huv thiab tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws txiav txim thiab qhuab ntuas koj, ua rau koj muaj kev to taub; qee zaum, koj tus yeeb yam phem raug nthuav tshwm los, thiab Nws taw nws tawm rau koj. Nws paub tib neeg lub ntsiab tseeb zoo ib yam li Nws txhais qaum tes. Nws nyob nrog nej, Nws noj zaub mov zoo ib yam li koj, thiab Nws nyob zoo li qub—tiam sis txawm li ntawd los, Nws paub ntau dua; Nws tuaj yeem qhia koj tshwm thiab pom tshab lub ntsiab tseeb uas coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws ntxub npaum li tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej thiab kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias. Nws ntxub tshwj xeeb yog tib neeg cev nqaij daim tawv cov kev cuam tshuam. Tej zaum Nws yuav tsis paub txog tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej, tiam sis Nws tuaj yeem pom meej meej thiab qhia tshwm txog cov yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas tib neeg qhia tshwm. Nws ua hauj lwm los hais lus thiab qhia tib neeg los ntawm txhua yam no, Nws siv txhua yam no los txiav txim rau tib neeg, thiab nthuav tawm Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees thiab dawb huv. Yog li tib neeg dhau los ua cov qauv piv txwv rau Nws txoj hauj lwm. Tsuas yog Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li tuaj yeem paub meej txog cov yam ntxwv coj tsis ncaj ntawm tib neeg thiab txhua lub ntsej muag phem ntawm Ntxwgnyoog. Txawm hais tias Nws tsis rau txim rau koj, thiab tsuas yog siv koj tam li ib tug qauv piv txwv rau Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv xwb los, koj txaj muag thiab nrhiav tsis muaj ib qho chaw nkaum koj tus kheej li, rau qhov koj qias neeg heev. Nws hais lus siv txhua yam ntawd uas tau qhia tshwm rau hauv tib neeg, thiab tsuas yog thaum txhua yam no raug coj los rau neeg pom xwb tib neeg thiaj li yuav paub tias Vajtswv yog tus dawb huv npaum li cas. Nws yeej tsis plam tab txawm ib qho kev tsis dawb huv uas me tshaj plaws hauv tib neeg, tab txawm cov kev xav qias neeg hauv lawv lub siab los yeej tsis plam kiag li; yog tias tib neeg cov lus thiab cov dej num mus tsis raws li Nws lub siab nyiam, ces Nws yuav tsis zam txim rau lawv. Hauv Nws cov lus, tsis muaj chaw rau kev qias neeg ntawm noob neej los sis lwm yam ntxiv—txhua yam yuav tsum raug coj los rau qhov kev kaj. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav pom tias Nws yeej tsis zoo li tib neeg. Yog tias muaj ib qho kev qias neeg me tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg, ces Nws ntxub lawv heev. Yeej muaj qee lub sij hawm thaum tib neeg tsis tuaj yeem nkag siab, thiab hais tias, “Vajtswv, vim li cas Koj npau taws ua luaj li? Vim li cas Koj tsis xam pom tib neeg tej kev qaug zog li? Vim li cas Koj tsis tuaj yeem zam txim me ntsis rau tib neeg li? Yog vim li cas Koj tsis quav ntsej txog tib neeg li? Koj yeej paub meej meej txog lawm tias tib neeg tau coj tsis ncaj txij li cas, vim li cas Koj tseem saib lawv zoo li no?” Nws ntxub txoj kev txhaum, Nws tsis nyiam qhov ntawd, thiab Nws tsis nyiam tshwj xeeb yog tias muaj ib txoj lw tsis mloog lus nyob rau hauv koj. Thaum koj nthuav tawm ib tug yam ntxwv ntxeev siab, Nws pom nws thiab yog qias neeg heev—qias neeg tshaj plaws li. Nws yog los ntawm txhua yam no uas Nws tus yam ntxwv thiab yam uas Vajtswv yog tau raug muab nthuav tawm. Thaum koj muab koj tus kheej coj los rau kev sib piv, koj pom tau tias tab txawm Nws noj tib co zaub mov ib yam li tib neeg, hnav tib co khaub ncaws, nyiam tib yam li lawv nyiam, thiab ua neej nyob thiab nyob nrog lawv, tab txawm li ntawd los Nws yeej tseem tsis zoo li tib neeg. Qhov no tsis yog qhov tseem ceeb ntawm ib tug qauv piv txwv lov? Nws yog los ntawm txhua yam ntawm noob neej no uas ua rau lub hwj chim ntawm Vajtswv tau raug nthuav tawm tuaj; nws yog kev tsaus ntuj uas tua qhov tseem ceeb uas muaj nyob ntawm qhov kev kaj.

Tseeb tiag, Vajtswv tsis tau ua rau nej yog ib tug qauv piv txwv vim yog nws. Tiam sis, nws tsuas yog thaum txoj hauj lwm no tawg paj txi txiv uas nws dhau los ua pov thawj qhia tias tib neeg txoj kev ntxeev siab yog ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab nws tsuas yog vim tias nej yog cov qauv piv txwv uas nej muaj lub sij hawm los paub txog kev nthuav tawm yam zoo zoo ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nej raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas vim nej txoj kev ntxeev siab, tiam sis nws kuj yog nej txoj kev ntxeev siab uas ua rau nej yog ib tug qauv piv txwv thiab, thiab nws yog vim nej txoj kev ntxeev siab nej thiaj tau txais txoj hmoov hlub loj uas Vajtswv tau muab rau nej. Nej txoj kev ntxeev siab yog ib tug qauv piv txwv rau lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, thiab nws kuj yog vim nej txoj kev ntxeev siab nej thiaj li tau txais txoj kev cawm dim loj thiab cov koob hmoov zoo li no. Txawm hais tias nej tau raug Kuv txiav txim tas li los, nej twb tau txais txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws uas yav dhau los tib neeg yeej tsis tau txais dua li. Txoj hauj lwm no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej. Kev yog ib tug “qauv piv txwv” kuj muaj txiaj ntsig ntau rau nej thiab: Nej raug cawm dim lawm thiab tau txais txoj hmoov hlub ntawm kev cawm dim vim nej yog ib tug qauv piv txwv, yog li ib tug qauv piv txwv zoo li no tsis muaj nuj nqis tshaj lov? Nws tsis yog qhov tseem ceeb tshaj lov? Nws yog vim tias nej nyob hauv tib lub teb chaw, tib thaj av uas qias neeg, tam li Vajtswv, koj thiaj yog ib tug qauv piv txwv thiab tau txais kev cawm dim loj tshaj plaws. Yog tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv, leej twg thiaj yuav muaj lub siab hlub tshua nej, thiab leej twg thiaj yuav saib xyuas tau nej, cov tib neeg uas tsis tseem ceeb zoo li nej? Leej twg thiaj yuav quav ntsej nej? Yog tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv los ua dej num rau nej, thaum twg nej mam li tau txais txoj kev cawm dim no, uas cov tib neeg ua ntej nej twb tsis tau txais? Yog tias Kuv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv los saib xyuas nej, los txiav txim rau nej cov kev txhaum, ces nej twb poob mus rau hauv Ntuj Tawg ntev los lawm puas yog? Yog tias Kuv tsis tau los ua cev nqaij daim tawv thiab txo Kuv Tus Kheej lub hwj chim rau nej, nej yuav ua li cas tsim nyog tau los ua ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Puas yog nej tsis yog ib tug qauv piv txwv vim tias Kuv tau yees los ua noob neej lub cev thiab tau los rau nej los ua kom nej tau txais txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws? Puas yog nej tsis tau txais txoj kev cawm dim no vim Kuv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv lawm? Yog hais tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv los nyob nrog nej, nej puas yuav tseem paub tau tias nej tab tom nyob rau hauv ib lub neej qis dua li dev thiab npua hauv ib tug noob neej txoj kev phem? Puas yog nej tsis raug qhuab ntuas thiab raug txiav txim vim tias nej yog ib tug qauv piv txwv rau Kuv txoj hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv? Tsis muaj ib txoj hauj lwm uas tsim nyog rau nej dua li txoj hauj lwm ntawm tus qauv piv txwv, rau qhov nws yog vim tias nej yog cov qauv piv txwv uas nej raug cawm dim los ntawm kev txiav txim. Puas yog nej tsis xav tias kev tsim nyog los ua raws li ib tug qauv piv txwv yog nej lub neej txoj koob hmoov? Nej tsuas yog ua txoj hauj lwm ntawm ib tug qauv piv txwv xwb, tiam sis nej tau txais txoj kev cawm dim zoo li no yam li nej yeej ib txwm tsis tau txais yav dhau los dua li thiab yeej xav tsis txog li. Hnub no, nej lub luag hauj lwm yog los ua ib tug qauv piv txwv, thiab nej qhov nqi zog yog cia li zoo siab rau txoj koob hmoov uas nyob mus ib txhis yav tom ntej no. Txoj kev cawm dim uas nej tau txais tsis yog qee yam kev paub tob uas nyob ib pliag xwb los sis qee yam kev paub uas dhau los mus rau niaj hnub nim no xwb, tiam sis yog ib txoj koob hmoov uas loj dua tej ntawd: ib lub neej uas nyob txuas ntxiv mus ib txhis li. Txawm hais tias Kuv tau siv tus “qauv piv txwv” kom kov yeej nej los, nej yuav tsum paub tias txoj kev cawm dim thiab txoj koob hmoov no tau muab los yog txhawm rau kom muab tau nej; nws yog vim kev kov yeej, tiam sis nws kuj yog tias tej zaum Kuv cawm nej nrhe yuav zoo dua. Tus “qauv piv txwv” yog qhov tseeb, tiam sis qhov laj thawj uas nej yog cov qauv piv txwv yog vim nej txoj kev ntxeev siab, thiab nws yog vim qhov no uas nej tau txais cov koob hmoov uas tsis muaj leej twg tau txais. Hnub no nej raug tsim los kom pom thiab kom hnov; tag kis nej yuav tau txais, thiab, tshaj ntawd ntxiv, nej yuav tau txais koob hmoov yam loj heev. Yog li, yog cov qauv piv txwv tsis yog qhov muaj nuj nqis tshaj lov? Qhov kev cuam tshuam ntawm kev kov yeej hnub no yog tau ua tiav los ntawm nej cov yam ntxwv ntxeev siab uas ua dej num yam li cov qauv piv txwv. Qhov ntawd yog, qhov kawg ntawm lub sij hawm zaum ob ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog siv nej txoj kev qias neeg thiab kev ntxeev siab yam li ib tug qauv piv txwv, tso cai rau nej pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Thaum nej ua rau nej tus kheej mloog lus dua ib zaug ntxiv lub sij hawm zaum ob ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, ces txhua yam ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yeej yuav nthuav tawm qhib lug rau nej. Qhov no yog txhawm rau hais tias thaum nej txoj kev lees txais yuav kev kov yeej los txog qhov kawg lawm, qhov no los kuj yog thaum nej ua tiav lub luag hauj lwm ntawm ib tug qauv piv txwv thiab. Nws tsis yog Kuv lub hom phiaj los muab cov phiaj cim rau nej. Tiam sis, Kuv tab tom siv nej tus qauv tam li cov neeg ua dej num rau Vajtswv los leg kev kov yeej ntawm lub sij hawm zaum ib, nthuav tawm txog Vajtswv tus yam ntxwv uas ncaj ncees thiab thuam tsis tau. Los ntawm nej qhov kev tawm tsam, los ntawm nej txoj kev ntxeev siab ua dej num yam li ib tug qauv piv txwv, qhov cuam tshuam ntawm lub sij hawm zaum ob ntawm kev kov yeej tau raug ua tiav lawm, tab tom nthuav tawm tag nrho rau nej txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, uas yeej tsis tau muab nthuav tawm thaum lub sij hawm zaum ib li, thiab tab tom qhia Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tag nrho rau nej, txhua yam uas Nws yog, uas muaj lub tswv yim ntse, kev xav tsis thoob, thiab qhov pib kev dawb huv ntawm Nws txoj hauj lwm. Qhov kev cuam tshuam ntawm txoj hauj lwm zoo li no yog raug ua tiav los ntawm kev kov yeej thaum lub sij hawm sib txawv, thiab los ntawm cov qib sib txawv ntawm kev txiav txim. Kev txiav txim yim huab los ze rau nws lub ncov npaum li cas, ces nws yim huab nthuav tawm tib neeg cov yam ntxwv ntxeev siab npaum li ntawd, thiab kev kov yeej yim huab muaj txiaj ntsig npaum li ntawd. Txhua yam ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tau qhia meej meej rau lub sij hawm ntawm kev kov yeej no lawm. Kev kov yeej tau muab cais ua ob kauj ruam, thiab muaj ntau theem thiab qib sib txawv, thiab qhov tseeb, cov txiaj ntsig uas tau ua tiav los kuj sib txawv thiab. Qhov no yog hais tau tias qhov loj ntawm tib neeg txoj kev zwm tau mus tob dua qub lawm. Tsuas yog tom qab qhov no xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem raug coj tag nrho los rau txoj kev tseeb rau kev ua kom zoo tiav log; tsuas yog tom qab txhua yam ntawm kev kov yeej tau raug ua tiav lawm xwb (thaum lub sij hawm zaum ob ntawm kev txiav txim tau ua tiav nws qhov kev cuam tshuam zaum kawg) ces tib neeg thiaj li yuav tsis raug txiav txim tiam sis raug tso cai kom paub txog txoj kev tseeb ntawm kev paub txog kev ua neej. Rau qhov kev txiav txim yog ib txoj kev sawv cev ntawm kev kov yeej, thiab kev kov yeej siv tus qauv ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim.

Vajtswv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv rau hauv thaj chaw uas tsis vam meej thiab qias neeg tshaj plaws ntawm txhua thaj chaw, thiab nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev no xwb uas Vajtswv thiaj li muaj peev xwm qhia kom meej meej tag nrho txog Nws tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees. Thiab los ntawm yam dab tsi uas Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau qhia tshwm? Nws tau qhia tshwm thaum Nws txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, thaum Nws txiav txim rau Ntxwgnyoog, thaum Nws ntxub kev txhaum, thiab thaum Nws ntxub cov yeeb ncuab uas tawm tsam thiab ntxeev siab tawm tsam Nws. Cov lus Kuv hais hnub no yog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, los txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, los foom tsis zoo rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, tib neeg cov lus thiab cov dej num—txhua yam uas tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam yuav tsum raug kev txiav txim, thiab tag nrho tib neeg txoj kev tsis mloog lus ces raug muab tshaj tawm tias yog kev txhaum. Nws cov lus daws ib puag ncig ntawm cov kev cob qhia ntawm kev txiav txim; Nws siv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, kev foom tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab kev qhia tshwm tib neeg lub ntsej muag phem los ua kom paub meej txog Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees. Kev dawb huv yog ib qho kev sawv cev ntawm Nws tus yam ntxwv caj ncees, thiab qhov tseeb Vajtswv txoj kev dawb huv yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej tus yam ntxwv coj tsis ncaj yog lub ntsiab lus ntawm cov lus hnub no—Kuv siv lawv los hais lus thiab los txiav txim, thiab los ua kev kov yeej. Qhov no xwb thiaj li yog txoj hauj lwm tseeb, thiab qhov no xwb thiaj li ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv ci ntsa iab. Yog hais tias tsis muaj ib txoj lw ntawm ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv koj, ces Vajtswv yuav tsis txiav txim rau koj, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vim koj muaj ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj lawm, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab nws yog los ntawm qhov no Nws txoj kev dawb huv thiaj tau raug nthuav tawm. Yog Vajtswv pom tias tib neeg tej kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab loj dhau heev lawm tiam sis Nws tsis hais li los sis txiav txim rau koj, los yog tsis qhuab ntuas koj rau koj txoj kev tsis ncaj ncees, ces qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Nws tsis yog Vajtswv, rau qhov Nws yuav tsis muaj kev ntxub kev txhaum; Nws yuav cia li qias neeg ib yam li tib neeg xwb. Hnub no, nws yog vim koj txoj kev qias neeg Kuv thiaj li txiav txim rau koj, thiab nws yog vim koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab Kuv thiaj li qhuab ntuas koj. Kuv tsis yog tab tom qhia Kuv lub hwj chim rau nej los sis txhob txwm ua rau nej ntxhov siab; Kuv ua tej no vim nej, cov uas tau yug rau hauv thaj av qias neeg no, tau raug tsuas dub los ntawm kev qias neeg tshaj plaws li lawm. Nej tau plam nej txoj kev ncaj ncees thiab kev ua neeg yam yooj yooj yim lawm, zoo ib yam li cov npua uas nyob rau hauv tej chaw qias neeg. Nws yog vim nej txoj kev qias neeg thiab kev qias vuab tsuab es nej thiaj raug txiav txim thiab Kuv thiaj tso Kuv txoj kev npau taws los rau saum nej. Nws yog qhov tseeb lawm tias vim txoj kev txiav txim ntawm cov lus no es nej thiaj li muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees, thiab Vajtswv yog tus Vajtswv dawb huv; nws yog qhov tseeb lawm tias vim Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev ncaj ncees Nws thiaj li txiav txim rau nej thiab tso Nws txoj kev npau taws los rau saum nej; nws yog vim Nws pom tib neeg ntiaj teb txoj kev ntxeev siab es Nws thiaj li nthuav Nws tus moj yam ncaj ncees tawm. Tib neeg ntiaj teb txoj kev qias neeg thiab kev qias vuab tsuab ua rau pom Nws txoj kev dawb huv meej tuaj. Qhov no txaus los qhia lawm tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv thiab tsis muaj ib qho phem li, thiab tiam sis Nws ua neej nyob rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab. Yog tias ib tug tib neeg cia li mus da pas hawv nrog lwm tus, thiab tsis muaj ib yam dawb huv txog nws li, thiab nws tsis muaj tus yam ntxwv ncaj ncees li, ces nws tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg tej kev ua txhaum, thiab nws tsis tsim nyog los leg kev txiav txim ntawm tib neeg. Yog ua cas cov tib neeg uas qias neeg ib yam nkaus li lwm tus thiaj li tsim nyog los txiav txim rau cov uas zoo ib yam li lawv? Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tib leeg xwb thiaj li muaj peev xwm txiav txim rau txhua tus noob neej uas qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev txhaum tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem pom tau tib neeg tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav tuaj yeem tsim nyog los txiav txim tej kev txhaum no tau li cas? Yog tias Vajtswv tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, ces Nws yuav tuaj yeem yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees tau li cas? Nws yog vim tib neeg nthuav tej moj yam qias vuab tsuab tawm es Vajtswv thiaj li hais lus los txiav txim rau lawv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li pom tau tias Nws yog ib ib tug Vajtswv dawb huv. Raws li Nws txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg txog nws cov kev txhaum, txhua lub sij hawm uas qhia tshwm txog tib neeg tej kev txhaum, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim no; txhua yam uas qias neeg raug Nws txiav txim, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb Nws tus moj yam thiaj li raug nthuav tawm tias ncaj ncees. Yog tias nws yog lwm yam, nws yuav tuaj yeem hais tau li cas tias nej yog cov qauv piv txwv hauv lub npe thiab qhov tseeb?

Muaj ib qho kev sib txawv loj tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav hauv teb chaws Yixayee thiab txoj hauj lwm hnub no. Yehauvas tau coj cov neeg Yixayee lub neej, thiab tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntau pis tsawg, vim tias nyob lub sij hawm ntawd, tib neeg to taub txog lub ntiaj teb tsawg dhau lawm thiab tsuas muaj ob peb tug yam ntxwv coj tsis ncaj xwb. Yav thaum ub, cov neeg Yixayee mloog Yehauvas lus heev. Thaum Nws hais lawv kom tsim tsa cov thaj, lawv txawm maj nrawm nroos tsim tsa cov thaj kiag; thaum Nws hais lawv kom hnav cov khaub ncaws ntawm cov pov thawj, lawv tau mloog lus. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas zoo li ib tug tswv yug yaj zov ib pab yaj, nrog cov yaj ua raws tus tswv yug yaj txoj kev coj thiab noj zaub hauv lub tshav zaub ntsuab xiab; Yehauvas tau coj lawv lub neej, coj lawv kev noj haus, kev hnav khaub ncaws, kev nyob, thiab ntoj ncig mus los. Lub sij hawm ntawd tsis yog lub sij hawm ua kom pom tseeb txog Vajtswv tus yam ntxwv, rau qhov cov noob neej uas nyob rau lub sij hawm ntawd nyuam qhuav yug tshiab xwb; muaj qee leej uas tau ntxeev siab thiab tawm tsam, tsis muaj kev qias vuab tsuab ntau nyob rau hauv noob neej, thiab yog li tib neeg thiaj ua tsis tau ib yam li ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv tus yam ntxwv. Nws yog los ntawm cov tib neeg uas tuaj ntawm thaj av qias neeg tuaj Vajtswv txoj kev dawb huv thiaj li raug nthuav tawm; hnub no, Nws siv txoj kev qias vuab tsuab uas nthuav tawm hauv cov tib neeg ntawm thaj av qias vuab tsuab no, thiab Nws txiav txim, thiab qhov ntawd yog yam uas Nws tau nthuav tawm rau hauv kev txiav txim. Vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Nws muaj peev xwm hais cov lus ntawm kev txiav txim vim Nws ntxub kev txhaum; yog ua cas Nws thiaj li yuav npau taws ua luaj yog tias Nws tsis ntxub txoj kev ntxeev siab ntawm tib neeg? Yog tias Nws tsis muaj qhov qias neeg, tsis muaj kev ntxub, yog tias Nws tsis kub siab rau tib neeg txoj kev ntxeev siab, ces qhov ntawd yuav ua tau pov thawj qhia tias Nws los kuj qias vuab tsuab ib yam li tib neeg thiab. Nws tuaj yeem txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg yog vim tias Nws ntxub kev qias vuab tsuab, thiab yam uas Nws ntxub tsis muaj nyob hauv Nws. Yog tias tseem muaj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob rau hauv Nws, Nws yuav tsis ntxub cov uas tawm tsam thiab ntxeev siab. Yog tias txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg tau raug coj los ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee lawm, ces nws yuav tsis muaj lub ntsiab lus nyob rau hauv. Vim li cas txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg thiaj yuav tsum raug ua tiav nyob rau hauv Suav Teb, thaj chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws thiab tsis vam meej kiag li ntawm txhua thaj? Nws yog txhawm rau los qhia Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Muab hais luv luv tias, thaj chaw yim huab tsaus ntuj, ces Vajtswv txoj kev dawb huv yim huab pom tseeb. Qhov tseeb, txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm. Tsuas yog hnub no xwb koj thiaj li yuav paub meej tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los sawv rau hauv nej, raug qhia tawm los ntawm nej txoj kev qias qeeg thiab kev ntxeev siab, thiab tsuas yog tam sim no xwb nej thiaj li paub Vajtswv. Qhov no tsis yog txoj kev txhawb nqa uas loj tshaj plaws lov? Qhov tseeb, nej yog ib pab tib neeg hauv Suav Teb uas raug xaiv tseg lawm. Thiab vim tias nej raug xaiv tseg lawm thiab tau muaj kev zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab vim tias nej tsis phim los muaj kev zoo siab rau txoj hmoov hlub uas loj zoo li no, qhov no ua tau pov thawj qhia tias txhua yam ntawm no yog txoj kev txhawb nqa nej uas loj tshaj plaws. Vajtswv tau tshwm rau nej pom, thiab tau qhia nej txog Nws tus yam ntxwv dawb huv uas nyob rau hauv nws tag nrho, thiab Nws tau muab tag nrho txhua yam ntawd rau nej, thiab ua rau nej muaj kev zoo siab rau txhua txoj koob hmoov uas nej tuaj yeem muaj peev xwm zoo siab rau. Tsis yog tias koj tau saj Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, tiam sis, tshaj ntawd ntxiv, koj tseem tau saj txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv, kev txhiv dim ntawm Vajtswv thiab Vajtswv txoj kev hlub uas tsis paub kawg, tsis paub xaus. Nej, cov uas qias neeg tshaj plaws ntawm txhua tus, tau muaj kev zoo siab rau txoj hmoov hlub uas loj heev—puas yog nej tsis tau txais koob hmoov? Qhov no tsis yog Vajtswv tsa nej sawv lov? Nej cov tib neeg uas muaj meej mom qis tshaj plaws ntawm txhua tus; nej yeej tsis tsim nyog tau txais kev zoo siab ntawm ib txoj koob hmoov uas loj zoo li no li, tiam sis Vajtswv tau ua ib txoj kev zam los ntawm kev txhawb nqa koj. Koj tsis txaj muag lov? Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua koj lub luag hauj lwm, ces thaum kawg koj yuav tau txais kev txaj muag ntawm koj tus kheej, thiab koj yuav rau txim rau koj tus kheej. Hnub no, koj tsis raug qhuab ntuas, thiab koj tsis raug rau txim; koj cev nqaij daim tawv nyab xeeb thiab nyob zoo—tiam sis thaum kawg, cov lus no yuav coj kev txaj muag los rau koj. Los txog niaj hnub no, Kuv yeej tseem tsis tau rau txim rau leej twg li; Kuv cov lus tej zaum yuav hnyav, tiam sis Kuv yuav ua li cas rau tib neeg? Kuv nplig lawv lub siab, thiab ntuas lawv, thiab qhia lawv. Kuv tsis yog ua qhov no rau lwm yam laj thawj tshaj li ua los cawm nej. Puas yog nej yeej tsis nkag siab txog Kuv lub siab nyiam li? Nej yuav tsum nkag siab yam Kuv hais, thiab kom raug tshoov siab los ntawm nws. Tsuas yog tam sim no xwb thiaj li muaj ntau leej tib neeg uas to taub. Qhov no tsis yog qhov koob hmoov ntawm kev yog ib tug qauv piv txwv lov? Kev yog ib tug qauv piv txwv tsis yog yam koob hmoov loj tshaj plaws lov? Thaum kawg, thaum nej mus tshaj tawm txoj hmoo zoo, nej yuav hais li no tias: “Peb yeej ib txwm yog cov qauv piv txwv.” Lawv yuav nug nej tias, “Nws txhais tau li cas tias nej yeej ib txwm yog tus qauv piv txwv?” Thiab koj yuav hais tias: “Peb yog ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab rau Nws lub hwj chim uas loj. Txhua yam ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tau raug coj los rau qhov kev kaj los ntawm peb txoj kev ntxeev siab; peb yog cov phiaj uas leg Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg, peb yog ib feem ntawm Nws txoj hauj lwm thiab kuj yog nws cov cuab yeej siv thiab.” Thaum lawv hnov li ntawd, lawv yuav xav paub ntxiv. Ntxiv mus, koj yuav hais tias: “Peb yog cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws rau Vajtswv txoj hauj lwm uas tiav log ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab rau Nws txoj kev kov yeej ntawm txhua tus noob neej. Txawm hais tias peb yuav dawb huv los yog qias neeg, qhov xaus lus yog, peb tseem tau koob hmoov ntau dua nej, vim peb tau pom Vajtswv, thiab los ntawm lub sij hawm Nws txoj kev kov yeej peb, Vajtswv lub hwj chim loj tau raug nthuav tawm; nws tsuas yog vim tias peb qias neeg thiab coj tsis ncaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiaj li tau pib ua num xwb. Nej puas muaj peev xwm hais lus tim khawv li no rau Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg? Nej tsis tsim nyog! Qhov no tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas yog Vajtswv txoj kev txhawb nqa peb xwb! Txawm hais tias peb yuav tsis ua neeg khav theeb los, peb tuaj yeem zoo siab hlo qhuas Vajtswv, rau qhov yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem tau txais ib txoj kev cog lus loj zoo li no, thiab yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj kev zoo siab rau ib txoj koob hmoov loj zoo li no li. Peb zoo siab heev tias peb, cov uas qias vuab tsuab tshaj plaws, tuaj yeem ua hauj lwm tam li cov qauv piv txwv thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg.” Thiab thaum lawv nug tias, “Cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws yog dab tsi?” koj hais tias, “Peb yog cov ntxeev siab thiab qias neeg tshaj plaws ntawm noob neej; peb tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj mus tob tshaj plaws lawm, thiab peb yog cov tsis vam meej thiab qis tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv. Peb yog cov piv txwv ntawm cov tib neeg uas tau raug Ntxwgnyoog siv. Hnub no, peb tau raug xaiv los ntawm Vajtswv tam li tus xub thawj ntawm noob neej los kov yeej, thiab peb tau pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab tau txais Nws lo lus cog tseg; peb tau raug siv los mus kom kov yeej ntau tus tib neeg ntxiv, yog li peb yog cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws ntawm cov tib neeg uas tau kov yeej hauv noob neej lawm.” Yeej tsis muaj ib co lus tim khawv zoo tshaj li cov lus no lawm, thiab qhov no yog koj txoj kev paub uas zoo tshaj plaws.

Qhov Dhau Los: Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?

Ntxiv Mus: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No