Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

Nej puas tau pom yam hauj lwm uas Vajtswv yuav ua tiav nyob rau hauv pab pawg neeg ntawm no? Muaj ib zaug Vajtswv tau hais tias, txawm yog nyob hauv lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo los tib neeg tseem yuav tsum ua raws li Nws cov lus hais mus lawm yav tom ntej, thiab yav tom ntej Vajtswv cov lus hais tseem yuav coj tib neeg lub neej kev ncaj qha mus nyob hauv thaj av zoo ntawm teb chaws Kana-as. Thaum Mauxes nyob hauv roob moj sab qhua, Vajtswv tau qhia thiab hais lus ncaj qha rau nws. Los saum ntuj ceeb tsheej Vajtswv xa zaub mov, dej thiab manas los rau cov neeg kom txaus siab, thiab niaj hnub no tseem muaj li no: Vajtswv tus kheej tau xa txhua yam khoom noj thiab dej haus los rau tib neeg kom tau txais kev txaus siab, thiab Nws tus kheej tau xa cov lus foom tsis zoo los rau txim rau tib neeg. Thiab yog li, txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yog tau ua los ntawm Vajtswv tus kheej. Niaj hnub no, tib neeg nrhiav kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, lawv nrhiav cov cim thiab cov txuj ci phim hwj, thiab nws yog qhov muaj peev xwm tias txhua tus neeg zoo li no yuav raug muab ntiab tawm mus, rau qhov Vajtswv txoj hauj lwm siv tau ntau zuj zus ntxiv. Tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los, lawv kuj tsis paub tias Vajtswv tau xa khoom noj thiab tshuaj kho mob saum ntuj ceeb tsheej los—tseem muaj Vajtswv tiag, thiab qhov tshwm sim ntawm lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo uas tib neeg xav txog kuj yog Vajtswv tus kheej cov lus qhia. Nov yog qhov tseeb, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj raug hu ua kev kav nrog Vajtswv hauv ntiaj teb. Kev kav nrog Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yog hais txog lub cev nqaij daim tawv. Qhov uas tsis yog cev nqaij daim tawv tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li txhua tus neeg uas tsom rau qhov mus rau saum lub ceeb tsheej thib peb ua li ntawd tsis muaj txiaj ntsig. Muaj ib hnub twg, thaum tag nrho lub qab ntuj khwb tig rov qab los rau Vajtswv, qhov chaw nruab nrab ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub ntiaj teb yuav ua raws li Nws cov lus qhia; lwm qhov, qee tus neeg yuav siv xov tooj, qee leej yuav caij dav hlau, qee leej yuav caij nkoj hla hiav txwv, thiab qee tus yuav siv le xawj kom tau txais Vajtswv cov lus qhia. Txhua leej txhua tus yuav tau txais kev hlub, thiab ntshaw heev, lawv txhua tus yuav los ze rau Vajtswv, thiab tuaj sib sau ua ke rau ntawm Vajtswv, thiab txhua tus yuav pe hawm Vajtswv—thiab txhua yam no yuav yog Vajtswv li dej num. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv yeej yuav tsis rov qab pib dua nyob rau lwm qhov lawm. Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug nthuav tawm thiab thaum Vajtswv tau txais yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm “tus tib neeg zoo li ib txwm no.” Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? Muaj ib hnub, cov xib fwb qub yuav xa ntawv xov tuaj mus nrhiav dej nyob rau ntawm lub qhov dej txhawv cawm siav. Lawv yuav laus heev lawm, tiam sis lawv tseem yuav tuaj pe hawm tus neeg no, uas lawv tau saib tsis taus. Lawv yuav lees paub Nws los ntawm lawv lub qhov ncauj thiab yuav ntseeg Nws nrog lawv lub siab—qhov no tsis yog qhov ib lub cim tau thiab ib qhov txuj ci phim hwj thoob thiab lod? Thaum tag nrho lub nceeg vaj muaj kev zoo siab hnub ntawd yog hnub yeeb koob ntawm Vajtswv, thiab leej twg los xij peem uas los cuag nej thiab tau txais Vajtswv txoj xov zoo yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab cov teb chaws thiab cov neeg uas ua li no yuav tau koob hmoov thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, “Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg.” Qhov tseeb yog zoo li no: Vajtswv yuav siv Txoj Hau Kev No (uas txhais tau tias tag nrho Nws cov lus) los qhia tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tswj hwm thiab kov yeej tib neeg. Tib neeg yeej ib txwm cia siab rau txoj kev hloov pauv loj ntawm txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm. Yuav kom hais tau lus meej, nws yog los ntawm cov lus uas Vajtswv tswj hwm tib neeg, thiab koj yuav tsum ua qhov Nws hais tab txawm hais tias koj xav ua los yog tsis xav ua; qhov no yog lub hom phiaj tseeb, thiab yuav tsum raug mloog los ntawm txhua tus neeg, thiab yog li, tib yam nkaus, nws nres tsis tau, thiab yog ib qho paub zoo rau txhua tus.

Vajntsujplig ua rau kom neeg lub siab hnov tau. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus, hauv lawv lub siab cov neeg hnov nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, tib lub sij hawm ntawd cov neeg uas tsis tau txais Vajtswv cov lus hnov tag kev cia siab. Nov yog lub hwj chim ntawm Vajtswv cov lus. Tib neeg yuav tsum nyeem cov lus ntawd, thiab tom qab nyeem tag lawm ces tib neeg tau txais txiaj ntsig, thiab tib neeg ua tsis tau yog tsis muaj cov lus ntawd. Nws yog zoo li thaum tib neeg haus yeeb: Nws muab zog rau lawv, thiab yog tsis muaj nws lawm lawv hnov nws lub zog poob, thiab tsis muaj zog lawm. Nov yog kev nyiam ntawm tib neeg niaj hnub no. Kev nyeem Vajtswv cov lus muab zog rau tib neeg. Yog tias tib neeg tsis nyeem lawv, tib neeg hnov tias tsis muaj nqis, tab sis tom qab nyeem cov lus ntawd lawm, lawv sawv tsees saum lawv “lub lav mob los.” Nov yog Vajtswv txoj lus muaj hwj chim hauv ntiaj teb thiab Vajtswv tswj kav hauv ntiaj teb. Qee tus neeg xav tawm mus, los sis tau nkees rau Vajtswv tes hauj lwm lawm. Txawm li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem cais tawm ntawm Vajtswv cov lus mus; txawm lawv yuav qaug zog npaum li cas los xij, lawv tseem yuav tsum ua neej raws li Vajtswv cov lus, thiab txawm lawv yuav ntxeev siab li cas los xij, lawv tseem tsis tau muaj cuab kav tso Vajtswv cov lus tseg. Thaum Vajtswv cov lus qhia pom lawv lub peev xwm tiag tiag yog thaum Vajtswv tswj kav thiab muaj hwj chim; qhov nov yog qhov uas Vajtswv ua hauj lwm li cas. Thaum kawg nkaus, qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav tawm ntawm nws tau. Vajtswv cov lus yuav nthuav mus thoob plaws ntau lub tsev suav tsis txheeb, txhua leej yuav paub tag, thiab tsuas yog thaum ntawd Nws tes hauj lwm thiaj yuav nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Uas hais tau tias, yog tias Vajtswv txoj hauj lwm yog nthuav mus kom thoob lub qab ntuj khwb, ces Nws cov lus yuav tsum nthuav mus. Nyob rau hnub uas Vajtswv lub yeeb koob, Vajtswv cov lus yuav qhia lawv lub hwj chim thiab kev muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus suav txij li yav thaum ub los mus txog niaj hnub no raug yuav ua tiav thiab yuav ua tau tiav dhau mus. Nyob rau txoj kev no, lub yeeb koob yuav yog Vajtswv li hauv ntiaj teb—uas yog hais tau tias, Nws cov lus yuav kav nyob hauv lub ntiaj teb. Txhua tus neeg phem yuav raug rau txim los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, txhua tus uas ncaj ncees yuav tau txais koob hmoov los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab txhua tus yuav raug tsim tsa thiab ua kom tiav log los ntawm cov lus hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj. Thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim los sis tej txuj ci phim hwj dab tsi li; txhua tus yuav ua tiav log los ntawm Nws cov lus, thiab Nws cov lus yuav txi qhov tseeb. Txhua tus neeg hauv ntiaj teb yuav ua kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, txawm lawv yuav yog neeg laus los sis me nyuam yaus, txiv neej, poj niam, laus los sis hluas, txhua tus tib neeg yuav zwm rau Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv, cia kom tib neeg pom lawv hauv ntiaj teb, pom meej thiab cuag tiag. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb xub thawj yog ua kom tiav qhov tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” uas yog hais tau tias, Nws tau nqis los kom Nws cov lus thiaj yog tawm hauv cev nqaij daim tawv los (tsis zoo li lub sij hawm ntawm Mauxes hauv Phau Vajluskub Qub, uas Vajtswv lub suab tawm ncaj qha los saum ntuj los). Tom qab ntawd, tag nrho Nws cov lus yuav raug ua tiav thaum Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo, lawv yuav dhau los ua cov lus pom tseeb ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab tib neeg yuav pom lawv los ntawm lawv ob lub qhov muag yam tsis muaj qhov tshwj xeeb dab tsi. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Uas yog hais tau tias, txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ua tiav los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm cov lus. Nov yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv” thiab “Txoj Lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv.” Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm hais txog tus Ntsujplig txoj kev xav, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv thiaj li hais lus sawv cev tau rau tus Ntsujplig xwb; Vajtswv cov lus tau qhia meej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev los yug ua neeg, thiab txhua tus neeg raug coj los ntawm lawv. Tsis muaj ib tug neeg twg raug zam, lawv txhua tus muaj nyob hauv tus cwj ciam no. Tsuas yog los ntawm cov lus qhia no xwb thiaj ua rau tib neeg paub txog; cov uas tsis tau txais nyob hauv txoj kev no yog ua npau suav nruab hnub xwb yog tias lawv xav tias lawv muaj peev xwm tau txais cov lus qhia los saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog lub hwj chim uas pom hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, ua rau txhua tus ntseeg nws nrog kev lees paub tag nrho. Tab txawm yog cov kws tshaj lij uas txaus ntseeg tshaj plaws thiab cov xib fwb fab kev ntseeg zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem hais tau cov lus no. Lawv txhua tus yuav tsum zwm rau hauv qab cov lus no, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pib dua tau. Vajtswv yuav siv cov lus los txeeb lub qab ntuj khwb no. Nws yuav ua qhov no tsis yog los ntawm Nws txoj kev yug los ua neeg, tab sis los ntawm kev siv cov lus qhia tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ua cev nqaij daim tawv los txeeb txhua tus neeg hauv ntiaj teb no; tsuas yog qhov no Txoj Lus tau rais los ua neeg, thiab tsuas yog qhov no yog qhov Txoj Lus tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv. Tej zaum, rau tib neeg, nws zoo li Vajtswv tsis tau ua ntau yam hauj lwm—tab sis Vajtswv tsuas yog hais Nws cov lus, thiab lawv yuav ntseeg siab thiab ntshai mus thoob plaws. Yog tias tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav qw thiab tsa suab qw; nrog Vajtswv cov lus, lawv nyob ntsiag to. Vajtswv yeej yuav ua tiav qhov tseeb no, vim qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ncua ntev: kev ua kom tiav qhov tseeb ntawm qhov Txoj Lus tau los txog rau hauv lub ntiaj teb lawm. Qhov tseeb tiag, Kuv tsis tas yuav tsum piav qhia—kev los txog ntawm lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo rau hauv ntiaj teb no lawm yog txoj kev los txog ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb no. Lub nroog Yeluxalees tshiab nqis saum ntuj ceeb tsheej los yog kev los txog ntawm Vajtswv cov lus los ua neej nyob nrog tib neeg, los koom nrog tib neeg txhua txoj kev ua thiab txhua yam nws xav hauv nruab siab. Nov kuj yog ib qhov tseeb uas Vajtswv yuav ua kom tiav; qhov no yog qhov kev zoo nkauj ntawm lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Nov yog txoj kev npaj tau tsim los ntawm Vajtswv: Nws cov lus yuav tshwm nyob hauv ntiaj teb ib txhiab xyoo, thiab lawv yuav qhia pom tag nrho Nws cov hauj lwm, thiab ua tiav txhua yam ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tom qab ntawd theem ntawm tib neeg yuav los mus kawg.

Qhov Dhau Los: Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No