Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

Nyob hauv txoj kev paub Vajtswv tes dej num, koj yuav tsum ua twb zoo nyeem Vajtswv cov lus thiab npaj nej tus kheej nrog qhov tseeb. Tab sis hais txog tej yam nej xav ua los sis nej xav ua li cas, nej tsis tas yuav thov tas zog los sis cev nej tej lus thov, thiab qhov tseeb tej no yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Tab sis tam sim no, tej teeb meem uas nej tab tom ntsib yog nej tsis paub Vajtswv tes dej num, thiab muaj kev tub nkeeg ntau heev nyob hauv nej. Nej paub tej lus qhuab qhia ntau, tab sis nej tsis muaj qhov tseeb ntau. Qhov no tsis yog lub cim ntawm qhov kev yuam kev los? Txoj kev yuam kev tshwm ntau heev nyob hauv nej, pab no. Hnub no, nej tsis muaj peev xwm txais tau txoj kev sim siab li “cov neeg ua dej num,” thiab nej tsis muaj peev xwm xav txog los sis txais tau lwm txoj kev sim siab thiab kev lim kom zoo raws li Vajtswv cov lus. Nej yuav tsum ua raws li ntau ntau yam uas nej yuav tsum muab coj los xyaum. Qhov no yog hais tau tias neeg yuav tsum ua raws li tej hauj lwm ntau uas lawv yuav tsum ua. Qhov no yog tej yam neeg yuav tsum ua thiab qhov no yog yam lawv yuav tsum ua kom tshwm sim tuaj. Cia Vajntsujplig ua tej yam uas Vajntsujplig yuav tsum tau ua; tib neeg tsis nyob hauv, tib neeg yuav tau ua raws li yam uas tib neeg yuav tsum ua, uas tsis muaj feem xyuam txog Vajntsujplig. Nws tsis muaj dab tsi tab sis tib neeg yuav tsum tau ua, thiab yuav tau ua raws nraim xws li qhov lus txib, zoo nkaus li ua raws nraim li nyob hauv txoj cai nyob hauv Vajluskub Qub. Txawm tias tam sim no tsis yog Tiam Muaj Kev Cai los, yeej tseem muaj ntau lo lus yuav tau ua raws xws nkaus li tej lus hais hauv Tiam Muaj Kev Cai. Cov lus no tsis yog cia Vajntsujplig ua tus muab tawm los xwb, tab sis, yog tej yam uas tib neeg yuav tau ua raws li hais. Piv txwv:

Koj yuav tsum txhob txiav txim rau tes dej num tus Vajtswv uas muaj qab hau ua.

Koj yuav tsum txhob tawm tsam tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau.

Nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, nej yuav tau nyob nej qhov chaw thiab txhob ua tej yam tsis yog.

Nej yuav tau hais lus ncaj nruab nrab, thiab nej cov lus thiab tej nej ua yuav tsum ua raws li qhov uas tus neeg ua tim khawv rau Vajtswv qhia.

Nej yuav tau fwm Vajtswv tej lus tim khawv. Nej yuav tau txhob kav liam Vajtswv tes dej num thiab cov lus tawm ntawm Nws lub cauj los.

Nej yuav tau txhob qog lub suab thiab lub hom phiaj ntawm Vajtswv tej lus.

Nyob sab nraud, nej yuav tau txhob ua tej yam uas tawm tsam tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau.

Tej no yog yam txhua tus neeg yuav tau ua raws. Nyob hauv ib tiam twg, Vajtswv qhia ntau txoj cai uas zoo nkaus li tej kev cai thiab neeg yuav tau yoog. Los ntawm qhov no, Nws tswj tau neeg tus yam ntxwv thiab ntes tau nws txoj kev dawb huv. Xav txog lo lus “Hwm koj txiv thiab koj niam” nyob hauv tiam Vajluskub Qub, piv txwv. Cov lus no hnub no twb tsis siv lawm; lub sij hawm ntawd, lawv tsuas yog ib qho kev tswj neeg tus yam ntxwv sab nraud me me xwb, siv los qhia txog neeg txoj kev ntseeg Vajtswv dawb huv, thiab yog lub cim rau cov neeg ntseeg Vajtswv. Txawm tias tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj, tseem muaj ntau txoj cai uas neeg yuav tau ua raws. Cov cai yav dhau los tsis siv lawm, thiab hnub no muaj ntau yam uas haum rau neeg muab coj los xyaum, thiab yog qhov yuav tsum ua. Lawv tsis muaj feem rau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig thiab yuav tsum yog ua kom tiav los ntawm tib neeg.

Nyob hauv Tiam Hmoov Hlub, ntau yam kev xyaum ntawm Tiam Muaj Kev Cai tau muab tso tseg vim hais tias tej kev cai tswj no tsis ua hauj lwm zoo rau lub sij hawm ntawd. Tom qab muab lawv tso tseg lawm, muaj ntau yam kev xyaum uas tau muab ua kom haum rau lub caij ntawd, thiab tau dhau los ua ntau txoj cai rau niaj hnub no. Thaum tus Vajtswv niaj hnub no los, tej cai no yuav raug tso los thiab yuav tsis kom neeg ua raws, thiab ntau yam kev xyaum uas tau tso tawm kom haum rau tes dej num niaj hnub no. Hnub no, tej yam kev xyaum no tsis yog cov cai, tab sis, lub hom phiaj yog kom tau txiaj ntsim; lawv haum rau hnub no—tag kis, tej zaum lawv yuav rais los ua cov cai. Hais tag nrho, koj yuav tau ua raws li tej yam uas tawg taus paj txi tau txiv rau tes dej num niaj hnub no. Txhob txhawj txog tag kis: Tej yam uas ua hnub no yog ua rau hnub no. Tej zaum tag kis, yuav muaj tej yam kev xyaum uas zoo tshaj uas koj yuav tau nqes tes ua—tab sis txhob txhawj txog tej ntawd heev dhau. Dua ntawd, ua raws li tej yam yuav tau ua hnub no kom zam dhau kev tawm tsam Vajtswv. Hnub no, tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau tib neeg ua raws dua li cov nram qab no:

Koj yuav tsum txhob yuam tus Vajtswv uas sawv nyob ntawm koj qhov muag pom, los sis zais ib yam dab tsi ntawm Nws.

Koj yuav tsum txhob hais tej lus phem los sis lus khav theeb nyob ntawm tus Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag.

Koj yuav tsum txhob dag tus Vajtswv uas koj qhov muag pom los ntawm tej lus qab zib thiab hais lus ncaj ncees kom tau Nws txoj kev ntseeg siab.

Koj yuav tsum txhob ua tej yam tsis tseeb nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum mloog txhua yam uas hais tawm ntawm Vajtswv lub cauj los, thiab yuav tsum txhob tiv, tawm tsam, los sis cav nrog Nws cov lus.

Koj yuav tsum txhob txhais cov lus tawm ntawm Vajtswv lub cauj los raws li koj pom zoo. Koj yuav tsum saib koj tus nplaig kom zam dhau qhov nws ua rau koj poob rau cov neeg phem cov kev ntxias.

Koj yuav tsum saib koj cov kauj ruam mus kev kom txhob hla dhau cov cwj ciam Vajtswv npaj rau koj. Yog tias koj hla dhau, qhov no yuav ua rau koj sawv nyob Vajtswv qhov chaw thiab hais tej lus uas yog lus khav theeb thiab saib yus tseem ceeb, thiab ces Vajtswv yuav tsis nyiam koj kiag li.

Koj yuav tsum txhob lam tau lam nthuav tej lus uas hais tawm ntawm Vajtswv lub ncauj los, tsam ces lwm tus thuam luag koj thiab tej dab phem ua rau koj zoo li ib tug ruam.

Hnub no koj yuav tsum mloog tag nrho Vajtswv tes dej num. Txawm tias koj tsis nkag siab los, koj yuav tsum txhob txiav txim rau nws; qhov koj ua tau yog nrhiav thiab cog kev phooj ywg.

Tsis muaj ib tug neeg yuav hla dhau Vajtswv lub hom phiaj ua nws pib. Koj ua tsis tau dab tsi ntau tshaj li ua dej num rau tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg. Koj tsis muaj peev xwm qhia tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg—yog koj ua li mas yog qhov yuam kev lawm.

Tsis muaj ib tug uas nyob tib neeg qhov chaws es Vajtswv ua tim khawv rau; nyob hauv koj cov lus, tej yam koj ua, thiab nyob puag hauv tej kev xav, koj nyob tib neeg qhov chaw. Qhov no yog qhov yuav tau ua raws, nws yog lub luag hauj lwm ntawm tib neeg, thiab tsis muaj ib tug yuav hloov tau; yog sim hloov ces yuav yuam tej kev cai. Qhov no txhua leej txhua tus yuav tau nco ntsoov.

Vajtswv siv lub sij hawm ntev los hais lus thiab ua lub suab nrov tau ua rau tib neeg xav txog nyeem thiab nco Vajtswv tej lus ua nws thawj qhov hauj lwm. Tsis muaj neeg quav ntsej muab los xyaum, thiab tej yam uas koj yuav tsum tau ua raw li hais koj tsis ua. Qhov no coj ntau yam kev nyuaj thiab teeb meem rau nej txoj kev ua dej num. Yog hais tias, ua ntej qhov xyaum Vajtswv cov lus, koj tsis ua raws li tej yam uas koj yuav tau ua, ces koj yog ib tug ntawm cov Vajtswv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Nyob hauv tej kev xyaum kev no, koj yuav tsum rau siab ntso thiab ua siab dawb paug. Koj yuav tsum txhob saib zoo li tej khawb xauv koj, tab sis ua raws li yog cov lus txib. Hnub no koj yuav tsum txhob txhawj txog koj tus kheej yuav ua tau dab tsi; muab hais luv luv, qhov no yog uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas, thiab leej twg tau ua txhaum yuav tsum raug rau txim. Tus Vajntsujplig tsis muaj kev xav, thiab tsis paub txog koj txoj kev nkag siab tam sim no. Yog tias hnub no koj ua txhaum rau Vajtswv, ces Nws yuav rau txim rau koj. Yog koj ua txhaum Nws rau hauv Nws cheeb tsam ib puag ncig, ces Nws yuav tsis tseg koj li. Nws tsis quav ntsej txog tias koj ua raws li Yexus cov lus npaum li cas. Yog koj yuam Vajtswv tej lus txib hnub no, Nws yuav rau txim rau koj, thiab tsawm foom koj mus rau qhov tuag. Koj yuav tsis lees txais txoj kev tsis ua raws li tej ntawd tau li cas? Koj yuav tsum ua raws li, txawm tias nws ua rau koj tiv kev mob me ntsis! Tsis hais txoj kev ntseeg twg, thaj chaw twg, haiv neeg twg, los sis pab pawg twg, nyob rau yav tom ntej lawv sawv daws yuav tsum ua raws li tej kev xyaum no. Tsis muaj ib tug yuav dim dawb, thiab tsis muaj ib tug yuav raug zam! Rau qhov lawv yog yam uas Vajntsujplig yuav ua hnub no, thiab tsis muaj leej twg yuav yuam cai tau. Txawm lawv tsis yog ib qho loj loj, txhua tus neeg yuav tsum tau ua thiab qhov ntawd yog cov lus txib uas npaj rau cov tib neeg los ntawm Yexus, uas tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus saum ntuj ceeb tsheej lawm. “Txoj Kev … (7)” tsis yog hais tias Yexus lub ntsiab lus txhais tias txawm koj yog neeg ncaj ncees los neeg txhaum yog raws nkaus li koj tus cwj pwm rau Vajtswv hnub no? Tsis muaj ib tug neeg txhob lam tsis saib lub ntsiab no. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ntawd, ib tiam dhau ib tiam ntawm cov Falixais ntseeg Vajtswv, tab sis thaum Tiam Hmoov Hlub lawv tsis paub Yexus, thiab tawm tsam Nws. Ces txhua yam lawv tau ua los tsis tau dab tsi thiab tsis muaj nuj nqis, thiab Vajtswv tsis txais tej yam lawv tau ua los. Yog hais tias koj muaj peev xwm pom dhau qhov no, ces koj yuav tsis ua txhaum yooj yim. Tej zaum, muaj coob leej ntau tus, tau ntsuas lawv tus kheej piv rau Vajtswv. Tawm tsam Vajtswv qab li cas? Nws iab los qab zib? Koj yuav tsum nkag siab qhov no; txhob ua txuj tias koj tsis paub. Tej zaum, nyob hauv lawv lub siab, tej tug neeg tseem pheej tsis tau ntseeg. Tab sis Kuv qhia koj sim saib—saib nws qab li cas. Qhov no yuav tiv thaiv tau neeg coob leej uas ib txwm ua xyem xyav txog qhov ntawd. Coob tus neeg nyeem Vajtswv cov lus tab sis tawm tsam Nws zais ntshis nyob hauv lawv lub siab. Tom qab kev tawm tsam Nws zoo li no, koj tsis hnov zoo li ib rab riam tig nyob hauv koj lub siab lod? Yog hais tias tsis yog tsev neeg tsis sib haum, nws yog ib qhov ua rau yus cev nqaij daim tawv tsis xis nyob, los sis kev mob nkeeg ntawm yus tej tub thiab tej ntxhais. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv dim txoj kev tuag, Vajtswv txhais tes yuav tsis tso koj tseg ib zaug li. Koj puas xav tias nws yuav yog ib qho yooj yim npaum li ntawd? Hais ua ib qho, nws tseem tsim nyog tshaj rau coob leej nyob ze Vajtswv ua twb zoo saib qhov no. Lub sij hawm dhau, koj yuav hnov qab, thiab, tsis nco paub txog, koj yuav poob mus rau kev sim siab thiab hloov mus ua ib tug neeg tsis quav ntsej dab tsi txog txhua yam, thiab qhov no yuav yog qhov pib ntawm koj txoj kev ua txhaum. Qhov no zoo li tsis tseem ceeb rau koj lod? Yog koj ua qhov no tau zoo, ces koj muaj lub hwj tsam ua kom zoo tshaj plaws—los ntawm Vajtswv xub ntiag thiab txais Nws tej kev qhia los ntawm Nws tus kheej lub cauj los. Yog koj tsis ceev faj, ces yuav muaj teeb meem rau koj—koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv, koj cov lus thiab tej yam koj ua yuav tsis muaj kev ncaj ncees, thiab sai sai los sis tsis ntev tej nthwv cua loj thiab tej nthwv dej ntas loj heev yuav kuav koj mus. Nej txhua leej txhua tus yuav tau cim tseg cov lus txib no. Yog hais tias koj tsis ua raws li, ces tab tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau yuav tsis tsawm koj, Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua hauj lwm tsis tiav nyob hauv koj, thiab Nws yuav tsis txuag koj. Koj puas muaj peev xwm thev tau lub txim ntawm qhov koj tawm tsam? Vim li ntawd, txawm Vajtswv hais li cas los xij, koj yuav tsum ua li cov lus Nws hais, thiab ua raws li koj muaj peev xwm ua tau. Qhov no tsis yog ib qho yooj yim!

Qhov Dhau Los: Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

Ntxiv Mus: Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No