Txoj Kev … (8)

Nws tsis yog nyuam qhuav ib hnub los sis ob hnub xwb txhij thaum Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb los sib txuas lus nrog tib neeg ntiaj teb thiab nyob nrog tib neeg. Tej zaum, thaum lub sij hawm no, tib neeg ua tau tiav hlo ib txoj kev paub zoo txog Vajtswv lawm, thiab tej zaum lawv tau txais ntau dua li ob peb qho kev nkag siab tob rau hauv txoj kev tiam Vajtswv, thiab lawv rais los paub zoo heev rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Txawm yuav yog dab tsi los xij, tib neeg yuav to taub ntau los sis tsawg txog Vajtswv tus moj yam, thiab lawv nthuav tawm lawv tus kheej tej moj yam rau hauv ntau txoj hau kev ib yam nkaus thiab. Raws li Kuv pom mas, tib neeg qhov tshwm sim meej ntawd yeej muaj txaus rau Vajtswv siv los ua tej qauv piv txwv lawm, thiab lawv tej kev xav yeej muaj txaus rau Nws muab siv los ua pov thawj lawm. Qhov no tuaj yeem yog ib kis ntawm txoj kev sib koom tes ntawm tib neeg thiab Vajtswv, ib yam uas tib neeg tsis ras txog, ua rau qhov kev ua yeeb yam uas Vajtswv coj no pom meej thiab yog tiag tiag. Kuv hais tej no rau Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam raws li yog tus thawj coj ntawm zaj yeeb yaj duab no—peb txhua tus hais tau peb tej kev xav thiab tej kev hnov tom qab ua qhov no tawm lawm, thiab sib tham txog seb peb txhua tus tej kev ntsib kev pom hauv peb lub neej nyob rau hauv zaj yeeb yaj duab no zoo li cas. Tej zaum peb kuj tseem yuav muaj ib lub rooj sib tham uas yog hom tshiab tag nrho los qhib peb lub siab rau sawv daws thiab tham txog peb tej kev ua yeeb yam, thiab saib seb Vajtswv qhia txhua tus li cas es kom nyob rau txoj kev ua yeeb yam rau yav tom ntej ntawd peb thiaj li muaj peev xwm nthuav tawm ib qib siab zog txog peb txoj kev ua yeeb yam thiab txhua tus ua raws li nyias tus kheej lub luag hauj lwm kom tau zoo tshaj plaws raws li qhov ua tau, thiab tsis ua rau Vajtswv tag kev cia siab. Kuv vam tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav mob siab ua qhov no tiag tiag. Tsis muaj leej twg yuav lam ua si li, vim rau qhov kev ua ib feem kom tau zoo mas tsis yog qee yam uas tuaj yeem ua tau tiav log rau ib hnub los sis ob hnub xwb; nws cheem tsum tias peb yuav tsum tau ntsib tau pom lub neej txoj sia kiag thiab mus kom tob zog rau hauv peb lub neej kom ntev lawm yav tom ntej, thiab muaj txoj kev paub tiag txog ntau hom ntawm lub neej txoj sia. Tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li mus rau theem siab zog ntxiv tau. Kuv muaj kev cia siab puv npo rau Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv ntseeg tias nej yuav tsis me siab los sis tsis qaug zog, tias txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, nej yuav zoo li ib lub lauj kaub hluav taws: yeej tsis muaj hnub qaug zog, thiab tiv kom mus txog thaum kawg kiag, txog thaum Vajtswv tes hauj lwm raug nthuav tawm tag nrho lawm, kom mus txog thaum zaj yeeb yaj duab uas Vajtswv coj los txog rau thaum zaj yeeb yaj duab ntawd xaus kiag. Kuv yuav tsis thov dab tsi ntxiv ntawm nej lawm, Kuv tsuas vam tias nej yuav thev taus, tias nej yuav ua lub siab ntev rau tej ua tau los, tias nej yuav koom tes nrog Kuv kom tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum ua ntawd ua tiav tau zoo hlo, thiab kom tsis txhob muaj leej twg tsim tej kev cuam tshuam los sis tej kev thab plaub tau. Thaum feem ntawm tes hauj lwm no raug ua tiav hlo lawm, Vajtswv yuav nthuav tawm txhua yam rau nej. Tom qab Kuv tes hauj lwm ua tau tiav hlo lawm, Kuv yuav nthuav qhia txog nej lub suab npe rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom Nws nrog paub txog. Qhov ntawd tsis zoo dua lod? Qhov ib leeg pab ib leeg kom ua tau tiav hlo peb tus kheej tej hom phiaj ntawd—qhov no tsis yog ib txoj kev daws uas zoo tiav log rau txhua tus lod? Tam sim no yog ib lub sij hawm nyuaj, ib lub sij hawm uas cheem tsum kom nej yuav tsum tau them ib tug nqi. Vim hais tias tam sim no Kuv yog tus thawj coj, Kuv vam tias yuav tsis muaj nej leej twg yog cov chim rau qhov no. Qhov zoo li no yog tes hauj lwm uas Kuv tab tom ua. Tej zaum, muaj ib hnub twg, Kuv yuav hloov mus rau ib “pab neeg ua hauj lwm” uas tsim nyog dua qub es kom thiaj li yuav tsis tsim tej yam nyuaj rau nej ntxiv lawm. Kuv yuav qhia rau nej txog yam dab tsi los xij uas nej xav pom thiab tso cai rau nej yam dab tsi los xij uas nej xav hnov. Tiam sis tsis yog tam sim no. Tes hauj lwm hnub no yog tes hauj lwm no, thiab Kuv tsis tuaj yeem muab kev ywj siab rau nej thiab cia nej ua yam uas nej xav ua. Qhov ntawd yuav ua rau Kuv tes hauj lwm nyuaj; hais ncaj ncaj tias, nws yuav tsis tawg paj txi txiv li, thiab nws yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau nej li. Yog li hnub no, nej yuav tsum tau tiv “kev tsis ncaj ncees.” Thaum hnub ntawd los txog lawm, thiab tau ua tiav hlo theem no ntawm Kuv tes hauj lwm lawm, ces Kuv yuav nyob ywj siab, Kuv yuav tsis ris ib lub nras hnyav zoo li no lawm, thiab Kuv yuav txaus siab ua raws li yam nej thov los ntawm Kuv; tsuav yog nws tseem muaj txiaj ntsig rau nej lub neej xwb, ces Kuv yuav ua yam uas nej thov txog kom tau puv npo. Niaj hnub no, Kuv twb tau ris ib lub luag hauj lwm hnyav lawm. Kuv tsis tuaj yeem tawm tsam Leej Txiv Vajtswv cov lus txib, thiab Kuv tsis tuaj yeem tab kaum tej kev npaj ua rau Kuv tes hauj lwm. Kuv tsis tuaj yeem tswj tau Kuv tus kheej tej dej num los ntawm Kuv tej dej num lag luam—thiab Kuv vam tias nej txhua tus yuav to taub thiab zam txim rau Kuv, vim rau qhov txhua yam uas Kuv ua yog mus raws nraim li Leej Txiv Vajtswv tej kev ntshaw; Kuv ua yam uas Nws hais kom Kuv ua, txawm Nws xav tau dab tsi los xij, thiab Kuv yuav tsis thab kom Nws muaj kev chim siab los sis kom Nws muaj kev npau taws. Kuv tsuas ua yam uas Kuv tsim nyog ua xwb. Yog li, sawv cev tam rau Leej Txiv Vajtswv, Kuv qhia kom nej ua lub siab ntev me ntsis ntxiv. Cia tsis txhob muaj leej twg txhawj txog li. Tom qab Kuv ua tiav hlo yam uas Kuv tim tsum ua lawm, ces nej ua tau yam uas nej xav ua thiab saib yam uas nej nyiam—tiam sis Kuv yuav tsum ua tes hauj lwm uas Kuv tim tsum ua kom tiav hlo.

Txoj kev ntseeg thiab kev hlub ntau tshaj plaws mas yog cheem tsum tau los ntawm peb rau hauv theem no ntawm txoj dej num. Peb yuav rhais ruam yuam kev los ntawm ib qho kev tsis xyuam xim me me, vim theem no ntawm txoj dej num mas txawv ntawm tag nrho cov theem uas muaj dhau los lawm: Yam uas Vajtswv tab tom ua kom zoo tiav log yog tib neeg txoj kev ntseeg, uas yog ob qho ntawm qhov pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Yam uas Vajtswv ua yog hloov cov lus los ua txoj kev ntseeg, los ua txoj kev hlub, thiab los ua txoj sia. Tib neeg yuav tsum ua mus kom txog ib theem uas lawv thev taus ntau puas zaus ntawm tej kev lim kom tib neeg dawb huv thiab muaj kev ntseeg kom ntau dua Yauj. Lawv yuav tsum thev taus kev txom nyem thiab txhua yam ntawm kev tsim txom yam tsis tso Vajtswv tseg li. Thaum lawv mloog lus mus txoj kev tuag, thiab muaj kev ntseeg loj rau Vajtswv lawm, ces theem no ntawm Vajtswv txoj dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov no yog tes hauj lwm uas Kuv tau ua los lawm, yog li Kuv vam tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav muaj peev xwm to taub Kuv qhov xwm txheej, thiab yuav tsis thov dab tsi ntawm Kuv lawm. Qhov no yog Leej Txiv Vajtswv qhov kev cheem tsum ntawm Kuv, thiab Kuv tsis tuaj yeem khiav dim qhov muaj tseeb no li; Kuv yuav tsum ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Kuv tsuas vam tias nej yuav tsis siv tej kev sib cam thiab siv lub tswv yim phem uas yuam qees, tias nej yim nkag siab ntau ntxiv, thiab tsis saib tej teeb meem ua qhov yooj yim. Nej tej kev xav tseem zoo li me nyuam yaus xwb, tsis paub qab hau dab tsi kiag li. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yooj yim li nej xav hauv nruab siab, Nws tsis lam tau lam ua yam uas Nws xav ua; yog Nws tau ua lawm, ces Nws txoj kev npaj ua yuav tsum raug puas tsuaj. Nej hais tsis tau li ntawd lod? Kuv tab tom ua Vajtswv tes hauj lwm. Kuv tsis yog lam ua tej hauj lwm txawv txawv rau tib neeg xwb, ua yam uas Kuv xav ua thiab npaj kiag seb Kuv puas yuav ua qee yam los sis tsis ua. Niaj hnub no tej yam ntawd mas tsis yooj yim li lawm. Leej Txiv txib Kuv los ua tus thawj coj—nej puas xav tias Kuv tau npaj lawm thiab xaiv qhov no los ntawm Kuv Tus Kheej xwb? Tib neeg tej tswv yim mas keev cuam tshuam tas li rau Vajtswv tes hauj lwm, uas yog qhov vim li cas, tom qab Kuv ua hauj lwm los tau ib ntus lawm, thiaj li muaj cov lus hais ntawm cov tib neeg tuaj tias Kuv tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd kom tiav, ces tib neeg thiaj li hloov lawv lub siab xav txog Kuv lawm. Nej txhua tus yuav tsum paub kom meej meej txog nej tej tswv yim no; Kuv yuav tsis hais txog tej tswv yim ntawd ib qho zuj zus, Kuv tsuas tuaj yeem piav qhia tau tes hauj lwm uas Kuv ua xwb. Qhov no yeej tsis ua kom mob Kuv tej kev xav kiag li. Thaum nej to taub li ntawd lawm, ces nej tuaj yeem saib tau qhov ntawd mus raws li qhov nej nyiam. Kuv yuav tsis hais tej lus uas tsis pom zoo li, vim hais tias qhov no yog Vajtswv ua hauj lwm; Kuv tsis tas yuav piav qhia qhov no lawm. Kuv tsuas los ua tes hauj lwm ntawm cov lus, los ua hauj lwm thiab los tso cai rau zaj yeeb yaj duab no kom uas mus raws li cov lus qhia no xwb. Kuv yuav tsum tau tsis txhob hais dab tsi kiag li, los sis Kuv txhob ua lwm yam li. Kuv tau piav qhia txhua yam uas Kuv yuav tsum tau hais lawm, Kuv tsis quav ntsej yam uas nej xav, thiab nws yuav tsis tseem ceeb rau Kuv. Tiam sis Kuv yeej tseem xav hais kom nej nco tias Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yooj yim li nej xav hauv nruab siab tias nws yooj yim. Yim tsis haum raws li tib neeg tej kev xav phem, nws qhov kev tseem ceeb yim tob ntxiv; thiab nws yim haum raws li tib neeg tej kev xav phem, ces nws yim muaj nuj nqis tsawg zuj zus, nws yim tsis muaj qhov kev tseem ceeb tiag. Ua tib zoo xav txog cov lus no—qhov no yog tag nrho yam uas Kuv xav hais txog qhov ntawd lawm. Nej tus kheej yeej txheeb xyuas tau txog qhov seem ntawd los ntawm nej tus kheej. Kuv yuav tsis piav qhia ntawd lawm.

Tib neeg xav hauv nruab siab tias Vajtswv ua txhua yam rau hauv ib txoj kev twg lawm, tiam sis tsaib no los sis xyoo dhau los no, muaj dab tsi uas peb tau pom thiab tau ntsib tau pom txog Vajtswv tes hauj lwm uas haum raws li tib neeg tej kev xav phem tiag tiag li lawm? Suav txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no, tsis muaj ib tug neeg twg tau muaj peev xwm nkag siab txog tej theem los sis tej kev cai ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog lawv tuaj yeem ua tau, vim li cas cov thawj coj ntawm sab kev ntseeg ho tsis to taub tias qhov no yog qhov uas Vajtswv ua hauj lwm rau niaj hnub no? Vim li cas es niaj hnub no thiaj li muaj tsawg tsawv tus tib neeg to taub qhov muaj tiag xwb? Los ntawm qhov no los ces peb pom tau tias tsis muaj leej twg to taub Vajtswv tes hauj lwm li. Tib neeg yuav tsum ua kom mus raws nraim li Nws tus Ntsujplig txoj kev coj qhia nkaus xwb; lawv yuav tsum tsis txhob siv cov kev cai los tswj Nws tes hauj lwm kom nruj nkaus xwb. Yog koj muab Yexus tus yam ntxwv thiab tes hauj lwm los piv rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no, ces nws zoo ib yam nkaus li cov neeg Yudais sim muab Yexus piv rau Yehauvas. Nej yuav tsis plam los ntawm qhov kev ua li no lod? Txawm tias Yexus tsis paub tias Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yog dab tsi los xij; txhua yam Nws yeej paub lawm ces yog qhov tias yam uas Nws yuav tsum tau ua kom tiav ntawd ces yog tes hauj lwm uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Yog li lwm cov ho paub tau li cas? Lawv ho paub tes hauj lwm twg uas Vajtswv tab tom yuav ua rau yav tom ntej tau li cas? Vajtswv qhia tawm Nws txoj kev npaj rau tib neeg, cov uas raug Ntxwgnyoog nkag rau hauv lawm, tau li cas? Qhov ntawd tsis yog ruam heev lod? Vajtswv hais kom koj paub thiab to taub txog Nws txoj kev xav. Nws tsis hais kom koj ua tib zoo xav txog Nws tes hauj lwm rau yav tom ntej. Peb tsuas tim tsum txhawj txog peb tus kheej nrog rau txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, ua raws li Nws txoj kev coj qhia, mob siab ntso rau peb txoj kev tswj xyuas tej kev nyuaj tiag, thiab tsis txhob ua tej yam kom nyuaj rau Vajtswv los sis tsim teeb meem rau Nws. Peb yuav tsum ua yam uas peb tsim nyog ua xwb; tsuav yog peb tuaj yeem nyob tau rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tas sim no xwb, ces li ntawd xwb yeej txaus lawm! Qhov ntawd yog txoj kev uas Kuv coj nej kev mus. Yog peb tsuas rau siab ntso mus txuas ntxiv rau tom ntej xwb, ces Vajtswv yuav tsis ua phem rau peb ib tug twg li. Nyob rau ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tshwj xeeb hauv lub xyoo dhau los lawm ntawd, nej twb paub tau ntau yam lawm; Kuv ntseeg tias nej yuav tsis ua kom nyuaj lawm. Txoj kev uas Kuv tab tom coj nej kev mus ntawd yog Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj num, thiab Vajtswv twb tau npaj txoj kev ntawd tseg ua ntej ntev los lawm, xws li tias peb twb raug npaj tseg ua ntej los txog tav no lawm, los txog ntua rau niaj hnub no lawm. Tias peb tuaj yeem ua tau qhov no ces yog peb cov koob hmoov zoo tshaj plaws, thiab txawm tias nws tsis yog ib txoj kev du los xij, peb txoj kev phooj ywg yuav muaj mus ib txhis, thiab nws yuav nyob mus ntau tiam. Txawm tias yuav yog tej kev txhawb thiab kev luag ntxhi los sis kev tu siab thiab kev los kua muag los xij, cia tag nrho qhov no rais los ua ib txoj kev nco uas zoo nkauj tseg! Tej zaum nej yuav ras tias cov hnub ntawm Kuv tes hauj lwm mas yuav tsis ntev. Kuv muaj ntau txoj hauj lwm, thiab Kuv tsis tuaj yeem mus nrog nej tau tas li. Kuv vam tias nej tuaj yeem to taub Kuv—vim hais tias peb txoj kev phooj ywg thaum chiv thawj yeej tseem tsis tau hloov pauv li. Tej zaum muaj ib hnub twg Kuv yuav tshwm los rau ntawm nej xub ntiag ib zaug ntxiv, thiab Kuv vam tias nej yuav tsis ua tej yam nyuaj rau Kuv. Qhov tseeb tiag, Kuv yeej txawv nej. Kuv ntoj ncig mus thoob txhua qhov rau Kuv tes hauj lwm, thiab Kuv tsis siv Kuv lub neej yam tsis ua dab tsi li nyob rau hauv tej tsev tos qhua nkaus xwb. Txawm tias nej yuav zoo li cas los xij, Kuv tsuas ua yam uas Kuv tsim nyog ua xwb. Kuv vam tias tej yam peb tau koom rau nyob rau yav dhau los yuav dhau los lawm yuav rais los ua lub paj ntawm peb txoj kev phooj ywg.

Nws hais tau tias txoj kev no raug qhib los ntawm Kuv lawm, thiab txawm tias yuav iab los sis qab zib los xij, Kuv twb coj mus raws txoj kev no lawm. Qhov uas peb tau los txog rau niaj hnub no lawm yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub. Tej zaum yuav muaj qee cov uas ua Kuv tsaug, thiab tej zaum yuav muaj qee cov uas tsis txaus siab rau Kuv—tab sis tej ntawd tsis muaj teeb meem dab tsi hlo li. Txhua yam uas Kuv xav pom ces yog qhov tias yam uas yuav tsum ua kom tiav hlo rau hauv pawg neeg no twb tau ua tiav hlo kiag lawm. Qhov no yog yam uas yuav tsum tau ua kev zoo siab. Yog li, Kuv thiaj li tsis hais lus tawm tsam cov uas tsis txaus siab rau Kuv; txhua yam uas Kuv xav ua ces yog ua kom Kuv tes hauj lwm tiav sai li sai tau kom Vajtswv lub siab thiaj li tau so sai xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav tsis ris ib lub nras hnyav lawm, thiab yuav tsis muaj tej kev txhawj xeeb nyob rau hauv Vajtswv lub siab lawm. Nej puas txaus siab hlo los tsim kho nej txoj kev koom tes? Nws tsis yog ib qho zoo dua los tsom ntsoov ua Vajtswv tes hauj lwm kom zoo lod? Thaum lub sij hawm no, nws hais tau ncaj ncees tias peb tau thev tej kev nyuaj uas suav tsis txheeb los lawm thiab tau ntsib tau pom txhua yam kev xyiv fab thiab kev tu siab lawm. Muab xam tag nrho ces, txoj kev ua ntawm nej txhua tus yeej ua tau zoo lawm. Tej zaum, yav tom ntej, yuav muaj tes hauj lwm zoo dua uas cheem tsum nej cov ntawm ko los leg, tiam sis txhob lo lua rau ntawm Kuv tej kev xav; tsuas ua yam uas nej tsim nyog ua xwb. Yam uas Kuv yuav tsum tau ua twb nyob tod lawm xwb; Kuv vam tias nej tseem yuav coj ncaj ncees rau txhua lub sij hawm, thiab tias nej yuav tsis tu siab rau Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum paub tias Kuv tsuas los ua ib theem ntawm tes hauj lwm kom tiav xwb, thiab yeej tsis yog los ua kom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm li. Nej yuav tsum paub kom meej txog qhov no, thiab txhob muaj lwm cov tswv yim txog qhov no lawm. Yuav tsum siv ntau lub tswv yim ua Vajtswv tes hauj lwm thiaj li ua tau tiav hlo; nej ib txwm tsis tuaj yeem vam khom rau Kuv. Tej zaum nej twb paub tseeb lawm tias Kuv tsuas los ua ib feem ntawm tes hauj lwm xwb, ib feem uas tsis yog sawv cev rau Yehauvas los sis Yexus li; Vajtswv tes hauj lwm raug muab faib ua ntau theem, yog li nej yuav tsum txhob coj nruj dhau heev. Thaum Kuv tseem tab tom ua hauj lwm nej yuav tsum mloog Kuv. Hauv ib tiam twg, mas Vajtswv tes hauj lwm yeej hloov pauv; nws tsis yog raug txiav los ntawm tib daim qauv ua piv txwv, thiab nws tsis yog tib txoj nkauj qub rau txhua zaus. Thiab hauv ib theem twg mas Nws tes hauj lwm yeej haum raws li tiam ntawd, thiab hloov pauv vim hais tias tiam ntawd tsis zoo ib yam nkaus. Thiab yog li, vim koj yug los rau tiam no, koj yuav tsum noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab nyeem cov lus no. Ib hnub yuav los txog thaum Kuv tes hauj lwm hloov pauv, txawm yog kis twg los xij nej yuav tsum ua txuas ntxiv lawm tom ntej raws li qhov nej tsim nyog ua; Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis yuam kev hlo li. Txhob quav ntsej txog lub ntiaj teb sab nrauv yuav hloov pauv li cas; Vajtswv tsis tuaj yeem yuam kev hlo li, thiab Nws tes hauj lwm tsis tuaj yeem yuam kev hlo li. Nws tsuas yog tias qee zaus Nws tes hauj lwm qub dhau mus thiab Nws tes hauj lwm tshiab pib tuaj. Txawm li cas los xij, qhov ntawd tsis txhais tau tias tes hauj lwm tshiab los, vim tes hauj lwm qub tsis yog lawm. Qhov ntawd yog ib qho laj thawj tsis raug cai! Tsis tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tes hauj lwm raug los sis tsis raug, nws tsuas hais tau tias ntxov dua los sis lig dua xwb. Qhov no yog txoj kev coj rau tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv thiab yuav tsum txhob muab qhov no saib tsis tseem ceeb.

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (7)

Ntxiv Mus: Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No