Txoj Kev … (7)

Hauv peb tej kev kev ntsib kev pom uas muaj qab hau, peb pom tias nws muaj ntau zaus thaum Vajtswv tus kheej tau qhib lug ib txoj kev rau peb, kom txoj kev nyob hauv peb lub xib taws khov kho, thiab muaj qhov tseeb ntau ntxiv. Vim qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau qhib rau peb txij thaum chiv keeb los lawm, thiab tau dhau los txog rau peb tiam tom qab ntau caum txhiab xyoo lawm. Yog li ntawd peb thiaj tuav peb tej poj koob yawm txwv txoj kev, uas tsis tau muaj leej twg taug nws mus kom kawg. Vajtswv tau xaiv peb los taug nws theem kawg. Thiab yog li, txoj kev no thiaj raug npaj ua ntej tshwj xeeb rau peb los ntawm Vajtswv lawm, thiab txawm tias peb tau txais koob hmoov los sis tau txais kev txom nyem nrog rau txoj hmoov phem los xij, tsis muaj leej twg lawm uas tuaj yeem taug txoj kev no tau. Cia Kuv ntxiv Kuv tus kheej qhov kev nkag siab tob rau qhov no tias: Txhob xav tsiv tawm mus rau lwm qhov chaw, los sis nrhiav lwm txoj kev, thiab txhob ntshaw lub meej mom, los sis sim teeb tsa koj tus kheej lub teb chaws—tag nrho tej no yog kev npau suav xwb. Koj yuav muaj qee lub tswv yim ua ntej txog Kuv cov lus lawm, hauv kis twg los Kuv hais kom koj tseg txoj kev coj ruam. Koj yog tus muab txoj kev xav no tau zoo dua; txhob sim tsab ntse, thiab txhob feeb tsis meej rau qhov zoo thiab qhov phem. Koj yuav khuv xim nws thaum Vajtswv txoj kev npaj raug ua tau tiav hlo lawm. Yam uas Kuv tab tom hais yog, thaum Vajtswv lub teb chaws los txog, ntau haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug tsoo kom puas ntsoog mus ua tej dwb daim. Thaum lub sij hawm ntawd koj yuav pom tias koj tus kheej tej kev npaj kuj raug rhuav tshem tib si, thiab tias cov uas raug rau txim yuav raug ua kom puas tsoog tag, thiab hauv qhov no, Vajtswv yuav qhia tshwm kom meej puv npo txog Nws tus moj yam. Kuv xav tias vim Kuv yeej paub meej zoo txog tej yam no lawm, Kuv yuav tsum qhia tej ntawd rau koj, kom koj txhob yws Kuv tom qab ntawd. Qhov uas peb tuaj yeem taug txoj kev no los txog rau niaj hnub no yog raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv lawm, yog li txhob xav tias ntshe koj yuav yog qee yam tshwj xeeb, los sis tias koj yog tus tsis muaj hmoo—tsis muaj leej twg lees paub txog Vajtswv txoj dej num tam sim no ntshai tsam koj raug tsoo puas ntsoog mus ua tej dwb daim. Kuv raug qhia los ntawm Vajtswv txoj dej num tias: Txawm yuav muaj dab tsi los xij, Vajtswv yuav tsim pawg neeg no kom tiav hlo, Nws txoj dej num yeej tsis hloov dua li lawm, thiab Nws yuav coj pawg neeg no mus raws txoj kev no kom kawg, thiab xaus Nws txoj dej num rau saum ntiaj teb. Peb txhua tus yuav tsum to taub qhov no. Tib neeg feem coob nyiam “saib mus rau tom ntej,” thiab lawv tej kev nqhis yeej tsis paub xaus li. Tsis muaj leej twg ntawm lawv to taub Vajtswv txoj kev xav sai ntawm niaj hnub no, thiab yog li lawv txhua tus thiaj xav txog qhov khiav kom dim. Lawv zoo li cov nees uas khiav dim plaws uas tsuas xav ncig mus rau hauv tej chaw moj sab qhua xwb; tsuas muaj tsawg leej thiaj xav mus nyob rau hauv thaj av zoo ntawm Kana-as kom nrhiav tau txoj hau kev ntawm tib neej lub neej txoj sia. Qhov nkag mus rau hauv daim av uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto, yog tib neeg tsis zoo siab xyiv fab rau tej no thiab, lawv tseem xav tau dab tsi ntxiv? Thov qhia qhov tseeb tias, dhau ntawm daim av zoo ntawm Khana-as lawm ces tsuas yog lub chaw moj sab qhua nkaus nkaus lawm xwb. Txawm tias thaum tib neeg twb nkag mus rau ntawm lub chaw so lawm los xij, lawv tsis tuaj yeem tiv ua lawv tes hauj lwm tau; lawv tseem tsis yog cov niam ntiav los? Yog koj plam lub cib fim raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv rau qhov no lawm, koj yuav khuv xim nws mus tag koj cov hnub seem, koj yuav tu siab mus tsis paub kawg. Koj yuav zoo li Mauxe, tus uas ntsia mus rau daim av ntawm Khana-as xwb tiam sis tsis tuaj yeem zoo siab xyiv fab rau nws tau, nws lub nrig nyem khov, nws txoj kev tuag puv npo ntawm kev khuv xim—koj tsis xav tias qhov no txaj muag los? Koj tsis xav tias nws yuav ua rau txaj muag, yuav raug lwm tus thuam los? Koj puas txaus siab cia raug txaj muag los ntawm lwm tus? Koj tsis xav ua zoo rau koj tus kheej los? Koj tsis xav yog ib tug neeg ntxim hwm thiab ntxim qhuas uas yog tus raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv los? Koj ntshaw kom tsis muaj dab tsi tiag tiag los? Koj tsis txaus siab taug lwm txoj kev; koj kuj tsis xav taug txoj kev uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj thiab los? Koj puas ua siab tawv qhawv mus tawm tsam Ntuj Ceeb Tsheej txoj kev xav? Txawm tias koj qhov “txuj ci” yuav zoo npaum li cas los xij, koj puas tuaj yeem ua txhaum rau Ntuj Ceeb Tsheej tau? Kuv ntseeg tias peb tau sib zog los ua kom paub peb tus kheej tau zoo dua qub. Ib lo lus los ntawm Vajtswv tuaj yeem hloov tau lub ntuj thiab ntiaj teb, yog li nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag ib yam uas me me li tib neeg no ces yog dab tsi xwb?

Hauv Kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom, Kuv pom tias koj tus kheej yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li cas, Vajtswv yim nthuav qhia Nws tus moj yam siab tshaj ntau npaum li ntawd, thiab txoj kev rau txim yim hnyav uas Nws “ua dej num” rau koj; koj yim mloog Nws lus ntau npaum li cas, Nws yim yuav hlub koj thiab tiv thaiv koj ntau npaum li ntawd. Vajtswv tus moj yam yog zoo ib yam li ib qho twj siv ntawm kev rau txim: Yog koj mloog lus koj yuav nyab xeeb thiab ruaj ntseg; thaum koj tsis mloog lus—thaum koj ib txwm sim tsab ntse, thiab ib txwm siv tswv yim dag—Vajtswv tus moj yam hloov pauv kiag tam sim ntawd. Nws zoo li lub hnub thaum hnub uas pos fuab niab, Nws yuav nkaum kom koj txhob pom thiab nthuav qhia koj txog Nws txoj kev chim siab. Yog li, ib yam nkaus thiab, yog Nws tus moj yam zoo li huab cua rau lub Rau Hli Ntuj, thaum saum ntuj ntsuab xiab pom ib puag ncig mus deb ntau mais kev thiab muaj tej nthwv dej ntas me me raws saum nplaim dej xwb, los txog rau thaum cov nplaim dej khiav yeev ceev kiag tam sim ntawd, thiab tej dej mam li nphau nphwv tuaj. Koj puas muaj lub siab tawv qhawv los ntsib lub ntsej muag ntawm Vajtswv tus moj yam zoo li ntawd mas? Hauv koj tej kev ntsib kev pom, feem coob ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau pom tias thaum tus Vajntsujplig ua dej num rau hnub kaj, koj puv npo ntawm txoj kev ntseeg—tab sis dhau ntawd, tseem siv tig hlo xiav lus lawm, Vajtswv tus Ntsujplig txawm cia li tso koj tseg kiag tam sim ntawd lawm thiab, thiab koj raug tsim txom hnyav uas koj pw tsis tau thawm hmo li, tus yeeb yam coj kev hauv Nws tus Ntsujplig tau ploj mus lawm. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj tsis tuaj yeem nrhiav tau tias Nws tus Ntsujplig mus qhov twg lawm—tiam sis dhau ntawd, tseem siv tig hlo xiav lus lawm, Nws rov tshwm sim rau koj dua ntxiv, thiab koj yuav zoo siab npaum nkaus li thaum Petus tau pom dheev nws tus Tswv Yexus dua ib zaug ntxiv, zoo siab uas ua rau koj yuav luag quaj tawm. Koj tau hnov qab qhov no li lawm tiag tiag los, tom qab tau ntsib tau pom nws ntau zaus lawm? Tus Tswv Yexus Khetos, tus uas tau rais los ua cev nqaij daim tawv, tus uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab dhau ntawd ces tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tau nce mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, yeej ib txwm zais npog koj rau qee zaus, thiab dhau ntawd Nws tshwm sim rau koj pom qee zaus. Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau koj vim koj txoj kev ncaj ncees, thiab Nws npau taws thiab ncaim koj mus vim koj tej kev txhaum, yog li vim li cas koj ho tsis thov Nws kom ntau ntxiv mas? Koj tsis paub tias tom qab hnub Pheethekoxate, tus Tswv Yexus Khetos muaj ib teg hauj lwm rau saum ntiaj teb? Koj tsuas paub qhov tseeb tias tus Tswv Yexus Khetos tau rais los ua cev nqaij daim tawv, tau los rau hauv lub ntiaj teb, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb. Koj yeej tsis ras tias tus Tswv Yexus uas koj tau ntseeg ua ntej dhau los ntawd twb yeej tso Nws txoj dej num los ntev heev rau ib tug neeg lawm, thiab qhov ntawd nws twb tiav hlo los ntev lawm, yog li Tswv Yexus Khetos tus Ntsujplig tau los rau hauv ntiaj teb ib zaug ntxiv dua rau hauv cev nqaij daim tawv txhawm rau los leg Nws ib feem dej num. Kuv xav muab qee yam ntxiv rau ntawm no—txawm tias qhov tseeb uas tam sim no nej tseem nyob rau hauv qhov yoog raws no los xij, Kuv muaj cuab kav hais tau tias tsuas muaj ob peb leeg ntawm nej cov ko xwb thiaj li ntseeg tus neeg no tias yog Ib Tug uas raug muab rau nej los ntawm Tswv Yexus Khetos lawm. Nej tsuas paub zoo siab xyiv fab rau Nws xwb; nej tsis paub tias Vajtswv tus Ntsujplig twb rov qab los rau hauv lub ntiaj teb ib zaug ntxiv dua lawm, thiab nej tsis paub tias tus Vajtswv ntawm niaj hnub no yog Yexus Khetos ntawm ntau txhiab xyoo dhau los lawm. Thiab yog li Kuv thiaj hais tau tias nej txhua tus tab tom qi nej ob lub qhov muag taug kev—nej tsuas lees txais thaum nej kawg kev xwb—thiab nej tsis mob siab txog qhov no hlo li. Yog li nej puas ntseeg Yexus rau hauv txoj lus, tiam sis tseem muaj cuab kav tawm tsam qhib lug rau Ib Tug uas yog tus Vajtswv ua tim khawv rau hnub no thiab. Tsis yog koj ruam los? Tus Vajtswv ntawm niaj hnub no tsis quav ntsej txog koj tej kev ua yuam kev, Nws tsis rau txim rau koj. Koj hais tias koj ntseeg Yexus, yog li koj tus Tswv Yexus Khetos puas cia koj tawm mus? Koj puas xav tias Vajtswv yog qee lub chaw rau koj yws, dag thiab ntxias dag mas? Thaum koj tus Tswv Yexus Khetos nthuav tawm Nws Tus Kheej ib zaug ntxiv, Nws yuav xav seb koj yog neeg ncaj ncees los sis koj yog neeg phem raws li qhov koj coj ua tam sim no. Cov neeg feem coob tws kev nrog rau tej kev xav phem txog yam uas Kuv hu tias yog “Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam,” thiab ntseeg tias Vajtswv tej tswv yim ntawm kev ua dej num yuav hloov pauv. Tej neeg zoo li no tseem tsis ntsib kev tuag thiab los? Vajtswv puas tuaj yeem ua tim khawv rau Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv Tus Kheej? Hauv qhov no, koj tsis teem txim rau Vajtswv los? Koj puas ntseeg tias leej twg los yeej tuaj yeem rais los ua Vajtswv Tus Kheej tau thiab mas? Yog koj twb paub tseeb lawm, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xam phem li lawm. Hauv phau Vajluskub yog kab ntawv xws li nram qab no: Txhua yam yog rau Nws thiab txhua yam yog los ntawm Nws los. Nws yuav coj ntau tus tub mus tau lub yeeb koob thiab Nws yog peb Tus Thawj Coj Kev…. Yog li Nws thiaj li tsis txaj muag hu peb tias yog cov kwv tij. Tej zaum koj yuav nco cov lus no rau hauv siab tau yooj yim, tiam sis koj tsis to taub tias lawv txhais li cas tiag tiag. Tsis yog koj ntseeg Vajtswv nrog koj ob lub qhov muag qi nti xwb los?

Kuv ntseeg tias peb tiam raug foom koob hmoov kom tuaj yeem taug tau txoj kev uas cov neeg tiam dhau los tseem taug mus tsis tau kawg, thiab kom rov qab pom qhov kev rov qab tshwm sim dua ntawm Vajtswv ntawm ntau txhiab xyoo dhau los—ib tug Vajtswv uas yog tus nyob rau ntawm peb, thiab nyob nrog hauv ib puas tsav yam. Koj yeej tsis tuaj yeem xav hauv nruab siab tau tias koj yuav taug txoj kev no—qhov no puas yog tej yam uas koj muaj peev xwm ua tau? Txoj kev no raug coj ncaj nraim los ntawm tus Vajntsujplig, nws raug coj los ntawm tus Ntsujplig muaj zog xya npaug ntawm tus Tswv Yexus Khetos, thiab nws yog txoj kev uas tau qhib lug rau koj los ntawm tus Vajtswv ntawm niaj hnub no. Txawm tias hauv koj tej kev npau suav phem tshaj plaws koj tsis tuaj yeem xav hauv nruab siab tau tias tus Yexus ntawm ntau txhiab xyoo dhau los yuav tshwm sim dua ib zaug ntxiv rau ntawm koj xub ntiag los xij. Koj tsis hnov tias muaj zoo siab los? Leej twg thiaj li muaj peev xwm los sib ntsib tim ntsej tim muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Kuv keev thov Vajtswv tsis tseg rau peb pawg neeg kom tau txais cov koob hmoov ntau los ntawm Vajtswv, kom peb thiaj raug nyiam los ntawm Vajtswv thiab raug muab tau los ntawm Nws, tiam sis kuj muaj ntau zaus suav tsis txheeb lawm tias Kuv tau los kua muag iab rau peb, thov kom Vajtswv qhia peb, kom peb pom tej kev nthuav tawm zoo dua zuj zus. Thaum Kuv pom cov tib neeg uas sib zog tsis tseg ua txoj kev ruam rau Vajtswv thiab yeej tsis ntshaw ib yam dab tsi li, los sis lwm leej lwm tus uas xav txog ntawm cev nqaij daim tawv, los sis kub siab nrhiav txiaj ntsig thiab kev muaj suab npe los ua kom lawv tus kheej yog tus loj tshaj, ntshe Kuv yuav tsis hnov mob hauv Kuv lub siab tau li cas? Ua cas tib neeg ho muaj lub siab phem ua luaj li? Kuv txoj dej num tsis raug cuam tshuam tiag tiag li los? Yog koj cov me nyuam tau ntxeev siab thiab tawv ncauj rau koj, yog lawv tsis txawj xav, yog lawv tsuas txhawj rau lawv tus kheej nkaus xwb thiab yeej tsis xav txog ntawm koj tej kev xav li, thiab lawv tau ncaws koj tawm ntawm lub tsev tom qab lawv loj hlob tuaj lawm, koj yuav xav li cas thaum nyob rau theem ntawd? Tseem tsis muaj kua muag ntws nto raws koj lub ntsej muag thiab los thaum koj nco txog tej roj ntshav, tej fws, thiab txoj kev ua txhua yam los tu lawv? Yog li Kuv thiaj tau thov Vajtswv suav tsis txheeb li lawm thiab tau hais tias, “Nyob Zoo Vajtswv! Tsuas yog Koj nkaus xwb thiaj li paub tias Kuv ris ib lub nras rau Koj txoj dej num. Thaum uas Kuv tej kev ua tsis mus raws li Koj txoj kev xav, Koj qhuab ntuas Kuv, tsim kho kom Kuv zoo tiav log, thiab ua kom Kuv ras. Kuv tsuas thov ntawm Koj tias kom Koj txhawb cov neeg no ntxiv, kom Koj thiaj li tau txais yeeb koob tsis ntev no thiab lawv thiaj caum cuag Koj, kom Koj txoj dej num ua tau tiav hlo li Koj txoj kev xav, thiab Koj txoj kev npaj thiaj raug ua tiav hlo ntxov dua.” Vajtswv tsis xav kov yeej tib neeg los ntawm kev qhuab ntuas, Nws ib txwm tsis coj tib neeg los ntawm lub qhov ntswg. Nws xav kom cov tib neeg mloog lus raws li Nws cov lus thiab ua dej num raws li tus qauv qhia ua, thiab los ntawm qhov no, ua tau raws Nws txoj kev xav. Tiam sis tib neeg tsis paub txaj muag thiab pheej tawm tsam Nws tsis tseg li. Kuv ntseeg tias nws yog qhov zoo rau peb los nrhiav txoj hau kev yooj yim tshaj plaws ua tau raws Nws, qhov ntawd yog, mloog lus txhua yam rau ntawm Nws tej kev npaj. Yog koj tuaj yeem ua tau tiav hlo qhov no tiag lawm, koj yuav yog tus zoo tiav log. Qhov no tsis yog ib qho yooj yim, ib yam kev lom zem los? Taug txoj kev uas koj yuav tsum taug: txhob xav txog yam uas lwm tus hais, thiab txhob xav ntau heev. Puas yog koj yav tom ntej thiab koj txoj hmoo nyob rau hauv koj ob txhais tes? Koj ib txwm sim khiav kom dim, xav taug txoj kev hauv ntiaj teb—tiam sis vim li cas koj thiaj tsis tuaj yeem tawm mus tau? Vim li cas qhov ntawd thiaj ua rau koj qaug mus los rau ntawm tej kev sib txuag los tau ntau lub xyoos lawm thiab thaum kawg ho xaiv taug txoj kev no ib zaug ntxiv dua thiab? Tom qab ntoj ncig mus tau ntau lub xyoo, vim li cas tam sim no koj ho rov qab los rau ntawm lub tsev no dua uas koj tus kheej twb ua phem rau dhau los lawm? Qhov no puas yog nyob ntawm koj mas? Rau cov neeg ntawm nej nyob hauv qhov yoog raws no, yog koj tsis ntseeg Kuv ces hnov qhov no tias: Yog koj npaj ncaim mus, saib seb Vajtswv puas cia koj mus, saib seb Vajntsujplig txhawb koj li cas—cia koj tus kheej ntsib pom nws kiag. Yuav hais ncaj nraim, txawm tias koj yuav ntsib hmoov phem los xij, koj yuav tsum ntsib kev txom nyem rau hauv qhov yoog raws no, thiab yog muaj kev txom nyem uas koj yuav tau ntsib rau ntawm no, rau niaj hnub no; koj tsis tuaj yeem tawm mus rau qhov twg lawm. Qhov no puas meej rau koj? Koj yuav mus rau qhov twg? Qhov no yog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm. Koj puas xav tias Vajtswv txoj kev xaiv ntawm pawg neeg no tsis muaj nuj nqis? Hauv Nws txoj dej num niaj hnub no, Vajtswv tsis lam npau taws yooj yim—tab sis yog tib neeg sim cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj, Nws lub ntsej muag yuav hloov pauv kiag tam sid, hloov ntawm qhov kaj mus rau qhov tsaus. Yog li, Kuv qhia kom koj los tuav khov kho thiab zwm rau Vajtswv cov qauv, thiab cia Nws tsim kom koj muaj tiav hlo. Tsuas yog cov tib neeg uas ua li no xwb thiaj li yog cov ntse.

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (6)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (8)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 10

Tiam Lub Nceeg Vaj mas, tshaj txhua yam tib si, yeej txawv yav tag los lawm. Nws tsis yog hais txog tib neeg tej kev ua lawm; tab sis Kuv...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No