Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

Tes hauj lwm uas Yehauvas ua rau cov Yixayee tau tsim tsa hauv nruab nrab ntawm tib neeg Vajtswv lub qub chaw hauv ntiaj teb, uas yog qhov chaw dawb huv uas Nws los tshwm. Nws cia Nws tes hauj lwm ua rau cov neeg ntawm teb chaws Yixayee. Thaum xub thawj, Nws tsis tau ua hauj lwm sab nraud teb chaws Yixayee, tab sis hloov chaw, Nws tau xaiv cov tib neeg uas Nws pom tias tsim nyog kom thiaj li txwv tsis pub ua dhau tus cwj ciam ntawm Nws txoj hauj lwm. Teb chaws Yixayee yog qhov chaw uas Vajtswv tsim Adas thiab Evas, thiab tawm hauv cov hmoov av los ntawm qhov chaw ntawd uas Yehauvas tsim tib neeg; qhov chaw no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Cov neeg Yixayee, uas yog Nau-a cov xeeb ntxwv thiab kuj yog Adas cov xeeb ntxwv, yog cov tib neeg uas yog Yehauvas txoj hauj lwm rau hauv ntiaj teb.

Lub sij hawm no, qhov tseem ceeb, lub hom phiaj, thiab cov kauj ruam ntawm Yehauvas txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee tau pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws ntiaj teb, uas, muab teb chaws Yixayee los ua qhov chaw nruab nrab, maj mam nthuav mus rau hauv Lwm Haiv Neeg. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus uas Nws ua hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb—los rhawv ib tug qauv thiab tom qab ntawd ua kom nws nthuav dav mus txog rau thaum txhua tus neeg hauv lub qab ntuj khwb no tau txais Nws txoj moo zoo. Thawj cov Yixayee yog Nau-a cov xeeb ntxwv. Cov neeg no tau txais txoj pa los ntawm Yehauvas, thiab to taub txaus los saib xyuas tej yam tseem ceeb hauv lub neej, tab sis lawv tsis paub tias Yehauvas yog hom Vajtswv dab tsi, los sis Nws lub siab nyiam rau tib neeg, tsawg dua yog lawv tsis paub tias yuav tsum hwm tus Tswv tsim txhua yam li cas. Rau qhov tias seb puas muaj cov cai thiab cov kev cai kom ua raws[a] los tsis muaj, los sis seb puas muaj hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua rau tus Tswv Tsim, Adas cov xeeb ntxwv tsis paub dab tsi txog tej no li. Txhua yam lawv paub ces yog tus txiv yuav tsum khwv kom tawm hws lug thiab sib zog ua hauj lwm los yug nws tsev neeg xwb, thiab tus poj niam yuav tsum zwm rau nws tus txiv thiab ua rau kom haiv neeg uas Yehauvas tau tsim ntawd muaj nyob mus li. Hauv lwm lo lus, cov neeg no, uas tsuas muaj Yehauvas txoj pa thiab Nws txoj sia xwb, tsis paub txog qhov uas yuav ua raws li Vajtswv txoj kev cai li cas los sis yuav ua li cas thiaj haum tus Tswv tsim txhua yam. Lawv to taub tsawg dhau. Yog li txawm tias tsis muaj ib yam dab tsi nkhaus los sis txawj dag nyob rau hauv lawv lub siab thiab kev xam khib thiab kev sib cav sib ceg tshwm sim hauv lawv, txawm li ntawd los lawv tsis muaj kev paub los sis kev nkag siab txog Yehauvas, tus Tswv tsim txhua yam. Cov poj koob yawm txwv ntawm cov tib neeg no tsuas yog paub noj cov khoom ntawm Yehauvas xwb, thiab txaus siab rau tej uas yog Yehauvas li xwb, tiam sis lawv tsis paub hwm Yehauvas; lawv tsis paub tias Yehauvas yog Tus lawv yuav tsum txhos caug pe hawm xwb. Yog li lawv tuaj yeem hu ua cov neeg uas Nws tsim los tau li cas? Yog tias qhov no yog li ntawd, puas yog cov lus uas hais tias, “Yehauvas yog tus Tswv tsim txhua yam” thiab “Nws tsim tib neeg kom tib neeg thiaj li pom Nws, qhuas Nws, thiab sawv cev rau Nws” tau raug hais yam tsis muaj qab ntxhiab xwb lod? Yuav ua li cas cov neeg uas tsis hwm Yehauvas thiaj ua tau lus tim khawv txog Nws lub yeeb koob? Lawv yuav ua li cas thiaj li ua tau kom pom Nws lub yeeb koob? Puas yog tias Yehauvas cov lus “Kuv tsim tib neeg raws li Kuv tus yam ntxwv” ces tom qab ntawd dhau los ua cuab yeej riam phom rau hauv Ntxwgnyoog, tus phem, ob txhais tes xwb lod? Cov lus ntawd yuav tsis dhau los ua ib qho cim ntawm txoj kev poob ntsej muag rau Yehauvas txoj kev tsim tib neeg lod? Yuav kom ua tiav ntu hauj lwm ntawd, Yehauvas, tom qab tsim noob neej, tsis qhia los sis coj lawv los ntawm Adas mus rau Nau-a. Tab sis, tseem tsis tau txog lub sij hawm tom qab dej nyab ntiaj teb tas ces Nws mam pib coj cov neeg Yixayee, uas yog Nau-a thiab Adas cov xeeb ntxwv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tshaj tawm hauv teb chaws Yixayee muab kev taw qhia rau txhua tus neeg Yixayee uas nyob thoob plaws teb chaws Yixayee, qhov no qhia tib neeg tias Yehauvas tsis tsuas yog muaj peev xwm tshuab tau txoj pa rau tib neeg xwb, yog ua kom tib neeg muaj txoj sia los ntawm Nws thiab sawv los ntawm cov hmoov av los ua tib neeg ciaj sia, tab sis tias Nws kuj tuaj yeem rhuav tshem tau tib neeg, thiab tsawm foom tib neeg, thiab siv Nws tus pas los tswj hwm tib neeg. Yog li, kuj tib yam nkaus thiab, lawv pom tias Yehauvas tuaj yeem coj tib neeg lub neej hauv ntiaj teb, thiab hais lus thiab ua hauj lwm nrog tib neeg raws li cov teev ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj. Qhov hauj lwm Nws tau ua tsuas yog ua kom Nws cov neeg paub tias tib neeg yog Nws xuas hmoov av tsim ua, thiab ntxiv ntawd kom paub tias Nws yog tus tsim tib neeg. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis Nws xub ua Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee kom lwm tus neeg thiab lwm haiv neeg (tus twg ua qhov tseeb tsis raug cais ntawm hauv teb chaws Yixayee, tab sis tau raug txiav tawm ntawm cov neeg Yixayee, tiam sis tseem yog cov los ntawm Adas thiab Evas) tej zaum tau txais Yehauvas txoj moo zoo los ntawm teb chaws Yixayee, kom txhua tus tib neeg hauv qab ntuj khwb no muaj peev xwm hwm Yehauvas thiab tuav Nws kom zoo. Puas yog Yehauvas tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm nyob rau teb chaws Yixayee, tiam sis, tau tsim tib neeg, cia kom muaj txoj sia nyob zoo siab hlo hauv ntiaj teb, ces nyob rau qhov no, vim tib neeg lub cev nqaij daim tawv (xwm ntuj tsim txhais tau tias tib neeg tsis paub txog yam uas nws tsis pom, uas yog hais tau tias nws yuav tsis paub tias nws yog Yehauvas tsim tawm los, thiab tsawg tshaj ntawd yog tsis paub tias vim li cas Nws ho ua li ntawd), nws yeej yuav tsis paub hais tias nws yog Yehauvas ua tus tsim tib neeg los yog tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam. Yog tias Yehauvas tau tsim tib neeg thiab muab nws tso rau hauv ntiaj teb no, thiab tsuas yog plhws plua plav ntawm Nws ob txhais tes thiab ncaim mus, dua li qhov nyob nrog tib neeg los muab kev taw qhia rau lawv rau ib ncua sij hawm, ces tib neeg txhua tus yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm; txawm yog saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho ntau yam uas Nws tsim, thiab tib neeg txhua tus, yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm thiab ntxiv ntawd yuav raug caij tsuj los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau txoj hau kev no Yehauvas xav kom “Nyob hauv lub ntiaj teb, ntawd yog, nyob hauv nruab nrab ntawm cov neeg Nws tsim, Nws yuav tsum muaj chaw sawv, lub chaw dawb huv” raug pov tseg. Thiab yog li ntawd, tom qab tsim tib neeg lawm, Nws yuav tuaj yeem nyob hauv lawv nruab nrab los coj lawv hauv lawv lub neej, thiab hais lus rau lawv nyob hauv lawv nruab nrab—tag nrho cov no yog kom paub txog Nws txoj kev xav tau, thiab kom ua tiav Nws txoj kev npaj. Tes hauj lwm uas Nws tau ua hauv teb chaws Yixayee tsuas yog txhob txwm siv los ua raws li txoj kev npaj uas Nws tau tsim ua ntej Nws tsim txhua yam, yog li Nws thawj qhov hauj lwm ntawm cov neeg Yixayee thiab Nws tau tsim txhua yam tsis sib xws ntawm txhua qhov, tab sis puas leej yog ua tiav rau lub txiaj ntsig ntawm Nws txoj kev cawm, Nws txoj hauj lwm, thiab Nws lub yeeb koob, thiab tau ua tiav txhawm rau kom nkag siab tob ntxiv txog lub ntsiab ntawm Nws txoj kev tsim tib neeg. Nws tau coj tib neeg lub neej hauv lub ntiaj teb tau ob txhiab xyoo tom qab Nau-a, thaum lub sij hawm no Nws tau qhia tib neeg kom nkag siab zoo txog kev hwm Yehauvas, tus Tswv tsim txhua yam, yuav ua li cas coj lawv lub neej, thiab yuav ua neej nyob mus ntxiv li cas, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam, yuav ua li cas los ua ib tug tim khawv rau Yehauvas, mloog Nws lus, thiab hwm Nws, txawm yog ntaus nkauj qhuas Nws zoo li Davi thiab nws cov pov thawj.

Ua ntej ob txhiab xyoo dhau los uas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yuav luag txhua tus tib neeg tau poob rau txoj kev phem, txog rau thaum, ua ntej lub ntiaj teb raug puas tsuaj los ntawm dej nyab, lawv tau mus txog qhov kawg ntawm kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj uas lawv lub siab tau tsis muaj Yehauvas, thiab xav tau Nws txoj hau kev ntxiv li lawm. Lawv yeej tsis nkag siab txog txoj hauj lwm uas Yehauvas yuav ua; lawv tsis muaj kev muaj qab hau, haj yam muaj kev paub tsawg, thiab, zoo li lub tshuab ua pa, tsis muaj kev paub txog tib neeg tag nrho, Vajtswv, lub ntiaj teb, lub neej, thiab lwm yam ntxiv. Hauv ntiaj teb, lawv tau koom hauv ntau yam kev ntxias, zoo li tus nab, thiab tau hais ntau yam uas ua rau Yehauvas chim, tab sis vim lawv yog cov neeg tsis paub, ces Yehauvas thiaj li tsis rau txim los yog qhuab ntuas lawv. Tsuas yog tom qab dej nyab, thaum Nau-a muaj 601 xyoos, Yehauvas tau tshwm sim los rau Nau-a thiab coj nws thiab nws tsev neeg, coj cov noog thiab tsiaj txhu uas dim dej nyab nrog Nau-a thiab nws cov xeeb ntxwv, mus txog thaum xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, kav ntev txog 2,500 xyoo. Nws tau ua hauj lwm hauv teb chaws Yixayee, ntawd yog, ua hauj lwm loj, ntev txog 2,000 xyoo, thiab ua hauj lwm tib lub sij hawm txuas zus rau hauv teb chaws Yixayee thiab sab nraud tau 500 xyoo, ua ke tag nrho tau 2,500 xyoo. Lub sij hawm ntawd, Nws cob qhia cov neeg Yixayee tias kom lawv ua dej num rau Yehauvas, lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev, hnav cov khaub ncaws pov thawj, thiab taug kev taw liab mus rau hauv lub tuam tsev thaum kaj ntug txoog, tsam lawv cov khau ua rau lub tuam tsev lo av thiab cov hluav taws yuav poob saum lub hau tuam tsev los thiab kub lawv tuag. Lawv tau ua lawv cov luag hauj lwm thiab zwm rau Yehauvas cov kev npaj. Lawv thov Yehauvas hauv lub tuam tsev, thiab tom qab tau txais Yehauvas kev qhia tshwm, ntawd yog, tom qab Yehauvas tau hais lus, lawv coj cov neeg coob coob thiab qhia lawv tias lawv yuav tsum hwm Yehauvas—lawv tus Vajtswv. Thiab Yehauvas tau hais rau lawv tias lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev thiab ib lub thaj, thiab thaum txog lub sij hawm raug teeb los ntawm Yehauvas, ntawd yog Kev Hla Dhau, lawv yuav tsum npaj cov me nyuam nyuj mos thiab me nyuam yaj los tso rau ntawm lub thaj ua kev fij rau Yehauvas, kom nws tau txwv lawv thiab muab kev hwm rau Yehauvas nyob hauv lawv nruab siab. Txawm tias lawv yuav ua raws li txoj kev cai no los tsis ua yuav ua qhov ntsuas lawv txoj kev muab siab npuab rau Yehauvas. Yehauvas kuj tau tsa hnub Xanpataus rau lawv thiab, hnub xya ntawm qhov Nws tsim txhua yam. Hnub tom qab hnub Xanpataus, Nws muab ua thawj hnub, ua ib hnub rau lawv los qhuas Yehauvas, los muab kev fij rau Nws, thiab hu nkauj rau Nws. Nyob rau hnub no, Yehauvas tau hu tag nrho cov pov thawj los faib cov khoom fij ntawm lub thaj rau cov tib neeg noj, kom lawv tau kev zoo siab nrog cov khoom fij nyob rau ntawm Yehauvas lub thaj. Thiab Yehauvas tau hais tias lawv tau koob hmoov, tias lawv tau koom ib feem nrog Nws, thiab tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg (uas yog Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg Yixayee). Vim li no, txog niaj hnub no los, cov neeg Yixayee tseem hais tias, Yehauvas tsuas yog lawv tus Vajtswv xwb, thiab tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv.

Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau muab ntau cov lus txib rau Mauxes xa mus rau cov neeg Yixayee uas raws nws qab tawm hauv teb chaws Iyiv los. Cov lus txib no tau muab los ntawm Yehauvas rau cov neeg Yixayee thiab tsis muaj feem xyuam rau cov neeg Iyiv; lawv raug tsim kom ceev tau cov neeg Yixayee, thiab Nws siv kev cai los txib lawv. Txawm hais tias lawv hwm hnub Xanpataus, txawm lawv hwm lawv niam lawv txiv, txawm lawv pe hawm mlom, thiab lwm yam ntxiv—cov no yog cov hauv paus ntsiab lus uas txiav txim tias txhaum los sis ncaj ncees. Nyob rau ntawm lawv, muaj qee leej raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws, qee leej raug pob zeb ntaus tuag, thiab qee leej tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas, thiab qhov no tau raug txiav txim siab seb lawv puas mloog cov lus txib no. Cov uas tsis ua rau hnub Xanpataus raug pob zeb ntaus tuag. Cov pov thawj uas tsis ua raws hnub Xanpataus raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws. Cov neeg uas tsis hwm lawv niam lawv txiv, kuj puas leej raug pob zeb ntaus tuag thiab. Tag nrho cov no yog qhia los ntawm Yehauvas. Yehauvas tau rhawv Nws cov lus txib thiab cov kev cai kom, thaum Nws coj lawv hauv lawv lub neej, tib neeg yuav tsum mloog thiab ua raws li Nws cov lus thiab tsis tig tawm tsam Nws. Nws siv cov kev cai no los tswj kom cov neeg yug me nyuam tshiab kom nyob hauv qab kev tswj, qhov zoo dua los tsim lub hauv paus rau Nws txoj hauj lwm yav tom ntej. Thiab yog li, los ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua, thawj tiam hu ua Tiam Muaj Kev Cai. Txawm hais tias Yehauvas tau hais ntau yam thiab ua ntau yam hauj lwm los, Nws tsuas yog coj cov neeg mus rau qhov zoo, qhia cov tib neeg tsis lees paub no txog kev ua tib neeg, yuav ua neej nyob li cas, yuav ua li cas kom nkag siab txog Yehauvas txoj hau kev. Rau feem ntau, txoj hauj lwm Nws tau ua yog kom cov neeg ua raws li Nws txoj hau kev thiab ua raws li Nws cov kev cai. Tes hauj lwm tau ua tiav rau cov neeg uas muaj kev coj tsis ncaj ntiav; nws tsis txuas ntxiv kom txog qhov mus hloov lawv tus yam ntxwv los sis kev nce qib hauv lub neej. Nws tsuas yog txhawj txog kev siv cov kev cai los txwv thiab tswj hwm tib neeg xwb. Rau cov neeg Yixayee nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas tsuas yog ib tug Vajtswv nyob hauv lub tuam tsev xwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj. Nws yog ib tug ncej huab, ib tug ncej nplaim taws. Txhua yam uas Yehauvas xav kom lawv ua yog ua raws li tib neeg niaj hnub no paub txog Nws cov kev cai thiab cov lus txib—ib tug tseem tuaj yeem hais tau tias cov kev cai—vim hais tias yam uas Yehauvas ua tsis yog tsim los hloov lawv, tab sis kom muab ntau yam ntxiv uas tib neeg yuav tsum muaj thiab qhia lawv los ntawm Nws tus kheej lub qhov ncauj vim hais tias, tom qab tau raug tsim los, tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav tsum muaj. Thiab yog li, Yehauvas tau muab cov khoom uas lawv yuav tsum muaj rau lawv lub neej hauv ntiaj teb, ua rau cov neeg uas Nws tau coj dhau ntawm lawv ob tug poj koob yawg koob, Adas thiab Evas, vim tias qhov uas Yehauvas tau muab rau lawv tshaj qhov Nws tau muab rau Adas thiab Evas thaum pib lawm. Txawm li cas los xij, txoj hauj lwm uas Yehauvas tau ua hauv teb chaws Yixayee tsuas yog los coj tib neeg thiab ua rau kom tib neeg paub txog lawv tus Tswv Tsim xwb. Nws tsis tau txeeb los sis hloov lawv, tab sis tsuas yog coj lawv xwb. Nov yog tag nrho tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog keeb kwm yav dhau los, zaj dab neeg tseeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws daim av Yixayee, thiab qhov pib ntawm Nws txoj hauj lwm rau txhiab xyoo—kom ceev tau tib neeg nyob hauv Yehauvas ob txhais tes. Los ntawm qhov no tau tshwm sim muaj ntau tes hauj lwm ntxiv nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “kom ua raws.”

Qhov Dhau Los: Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Ntxiv Mus: Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No