Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Txhua tus tib neeg yuav tsum to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam uas Kuv xav muab kom tau tshaj plaws, thiab theem twg uas Kuv yuav tsum ua kom tiav hauv tes num no ua ntej thiaj yuav ua tau tiav hlo. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau tib neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayee lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayee, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayee thiab. Qhov no yog Kuv txoj kev cawm tib neeg, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv txoj kev cawm tib neeg no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis quav ntsej rau tes num Kuv ua li, tab sis tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau kev kawg rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus dav? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayee thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwb kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, kom Kuv tes hauj lwm thiaj nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neeg laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayee xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

Nyob rau tiam kawg no tes dej num uas Kuv tau saib xyuas los tau ntau txhiab xyoo twb muab qhia tag nrho rau tib neeg lawm. Tsuas yog tam sim no Kuv thiaj li muab txhua yam uas tsis muaj neeg paub hais txog Kuv txoj kev cawm tib neeg no qhia rau tib neeg xwb, thiab tib neeg twb paub txog tej kev ntshaw ntawm Kuv tes num lawm, thiab tshaj dua li ntawd, twb los to taub txog tej uas Kuv muab zais cia lawm thiab. Kuv twb qhia txhua yam rau tib neeg ntawm txoj hau kev kawg txog tej uas nws txhawj txog lawm. Kuv twb qhib rau tib neeg tej uas Kuv muab zais cia lawm, tej uas muab zais cia yog tej uas twb muab npog tau li ntawm 5,900 xyoo lawm. Yehauvas yog leej twg? Tus Mexiyas yog leej twg? Yexus yog leej twg? Nej yuav tsum paub tag nrho tej no. Kuv tes num yog tig los rau cov npe no. Nej puas tau to taub li ntawd? Tsim nyog yuav muab Kuv lub npe dawb huv qhia li cas? Yuav ua li cas thiaj nthuav mus rau txhua haiv neeg uas hu txog Kuv raws li Kuv cov npe? Kuv tes num tseem tab tom nthuav, thiab Kuv yuav muab nthuav kom tag rau txhua haiv neeg. Txij thaum Kuv tes num tuaj txog nej lawm, Kuv yuav tsoo kom nej tawg li Yehauvas tau tsoo cov tswv yug yaj uas yog Davi lub tsev hauv cov Yixayee, ua kom nej tawg ua sab ua sua mus txhua nrho txhua haiv neeg. Rau qhov nyob rau tiam kawg no, Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mos nyoos thiab ua rau lawv cov neeg coj yam tshiab no mus pub rau lwm tus. Thaum Kuv rov los dua, cov teb chaws twb yeej raug Kuv cov nplaim taws muab faib muaj ntsim tag lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav qhia txog Kuv Tus Kheej dua tshiab rau tib neeg ntiaj teb yam li lub hnub ntaiv tuaj, qhia txog Kuv Tus Kheej tab meeg rau lawv li tus duab ntawm tus Dawb Huv uas lawv tsis tau pom dua li, Kuv yuav mus kev nrog ntau haiv neeg, ib yam li Kuv, Yehauvas, yav dhau los tau mus kev hauv caj ces uas yog cov Yudais lawm. Tom qab ntawd, Kuv yuav ua tus coj neeg ntiaj teb ua neej nyob hauv ntiaj teb no. Lawv yuav paub txog Kuv lub hwj chim uas ci ntsa iab, thiab thaum ntawd Kuv yuav coj lawv zoo li tauv huab saum ntuj uas coj lawv kev hauv lawv lub neej, thaum ntawd Kuv yuav los tshwm rau lawv pom Kuv hauv tej chaw dawb huv. Tib neeg yuav pom Kuv hnub uas muaj kev ncaj ncees, thiab pom Kuv lub hwj chim tshwm ci ntsa iab. Yuav muaj li no thaum uas Kuv kav tag nrho lub qab ntuj no thiab coob leej uas yog Kuv cov tub yuav tau lub meej mom ci ntsa iab. Txhua qhov chaw hauv qab ntuj no, tib neeg yuav nyo hau pe, thiab Kuv yuav los tsuam chaw thiab nres khov kho hauv plawv nrog tib neeg ntiaj teb, rau saum lub pob zeb ntawm tes num Kuv tau ua hnub no. Tib neeg yuav ua num rau Kuv, thiab hauv Kuv lub tuam tsev. Lub thaj, uas puv npo tej yam uas qias thiab tej uas ntxim ntxub, Kuv yuav muab tsoo kom tawg mos nyoo thiab muab tsim dua tshiab. Tej me nyuam yaj uas yug tshiab thiab tej me nyuam nyuj yuav muab teeb rau saum Kuv lub thaj uas dawb huv. Kuv yuav muab lub tuam tsev niaj hnub nim no tshem thiab ua dua lub tshiab. Lub tuam tsev uas tseem sawv tam sim no, puv npo tej neeg uas tsis huv xwb, yuav vau mus, thiab lub uas Kuv ua dua tshiab yuav puv nkaus cov tub txib uas hwm Kuv. Lawv yuav rov sawv los thiab ua dej num rau Kuv hauv lub tuam tsev uas ci ntsa iab. Tseeb tiag nej yuav pom hnub uas Kuv tau txais lub meej mom ci ntsa iab thiab tseeb tiag nej kuj yuav pom thaum Kuv muab lub tuam tsev qub rhuav thiab tsa lub tshiab. Tsis tag li xwb, nej kuj tseem yuav pom hnub Kuv los nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb no xwb xwb li. Yog thaum Kuv muab lub tuam tsev tsoo tag lawm, yog li Kuv yuav coj Kuv lub tsev ntaub los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, ib yam li lawv saib rau Kuv caj ces. Tom qab uas Kuv tsoo txhua haiv neeg tag lawm, Kuv yuav rov muab lawv sau los ua ke dua tshiab, dhau ntawd Kuv yuav ua Kuv lub tuam tsev thiab tsa Kuv lub thaj, kom txhua tus thiaj coj tau khoom tuaj fij rau Kuv, ua rau Kuv hauv Kuv lub tuam tsev, thiab ua siab ncaj ncees muab lawv tus kheej tag nrho los ua Kuv tes hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg. Lawv yuav zoo li haiv neeg Yixayee tam tsim no, hnav ib cev khaub ncaws pov thawj hlob suab ntev loo thiab ntoo lub mom vaj ntxwv uas muaj Kuv, Yehauvas, lub hwj chim nyob hauv plawv ntawm lawv, thiab Kuv lub hwj huam yuav roos lawv thiab nrog lawv ua ke. Kuv tes num hauv cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg los kuj yuav ua mus ib yam nkaus thiab. Kuv ua tes num rau cov neeg Yixayee li cas, Kuv yuav ua Kuv tes num rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg li ntawd thiab, rau qhov Kuv yuav nthuav Kuv tes num hauv cov neeg Yixayee thiab yuav nthuav mus rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg.

Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tus Ntsujplig ua tes num uas tseem ceeb thiab yog lub sij hawm Kuv pib Kuv tes num rau Lwm Haiv Neeg lawm. Tshaj dua no, nws yog lub sij hawm uas muab txhua yam Kuv tsim los faib nyias nyob nyias, muab tej yam no los tso rau lawv seem, xwv Kuv tes num thiaj yuav mus tau ceev thiab tiav zoo. Thiab yog li, Kuv hais kom nej muab tag nrho koj lub neej los ua Kuv cov num, thiab mus ntxiv, nej yuav tau cais kom meej thiab ua tib zoo ua txog txhua yam uas Kuv twb ua tiav nyob hauv koj lawm, thiab muab tag nrho koj lub dag zog ua Kuv tes num xwv thiaj li yuav tiav zoo. Qhov no yog qhov koj yuav tsum tau to taub. Tso tseg qhov uas nej ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, tig ntsia tom qab, los sis nrhiav kev noj qab nyob zoo ntawm sab nqaij tawv, yam uas yuav theem tau Kuv tes num, thiab theem koj lub neej uas zoo kawg nkaus yav pem suab. Cais koj kom nrug deb thiaj yuav tiv thaiv tau koj ua tej yam uas yuav coj kev piam sij los raug koj. Qhov no tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau rau koj los? Ntawd yog tej uas koj nyiam xav tau kheej hnub no uas yog yam uas yuav rhuav tshem koj lub neej tom ntej, hos yam mob uas ua rau koj raug txom nyem hnub no yog yam uas tiv thaiv koj. Koj yuav tau ceev faj tej no, kom thiaj li yuav zam tau tsis poob rau tej kev sim siab uas yuav nyuaj uas khi tau koj tus kheej, thiab thiaj tsis poob rau hauv txoj kev pos huab thiab nrhiav tsis tau lub hnub. Thaum tej kev pos huab kaj lawm, koj yuav nrhiav tau koj tus kheej nyob hauv plawv txoj kev txiav txim uas yog hnub tseem ceeb kawg nkaus. Txog thaum ntawd, Kuv hnub yuav los txog ze rau tib neeg. Koj yuav ua li cas khiav dim Kuv txoj kev txiav txim? Nej yuav ua li cas tiv taus cov tshav kub ntawm lub hnub? Thaum Kuv muab tej kev nplua mias rau tib neeg, nws tsis txaus siab muab khaws rau hauv nws xub ntiag, tiam sis muab pov rau ib cag uas tsis muaj neeg pom li. Thaum Kuv hnub nqis los txog rau tib neeg lawm, nws yuav tsis muaj cuab kav tshawb tau Kuv tej kev nplua mias, los sis nrhiav tau Kuv tej lus iab uas yog lus tseeb uas Kuv tau hais ntev los lawm. Nws yuav quaj thiab nyiav, rau qhov nws tau plam qhov ci ntawm qhov kaj lawm thiab yuav poob mus rau hauv qhov kev tsaus ntuj. Qhov uas nej pom hnub no yog ib qho me me ntawm rab ntaj ntse ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Nej tseem tsis tau pom tus qws ntawm Kuv txhais tes los sis cov nplaim taws uas Kuv hlawv tib neeg, thiab yog vim li ntawd nej thiaj tseem khav theeb heev thiab muab hlob rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li no nej thiaj tseem nrog Kuv sib cav nyob hauv Kuv tsev, siv nej tus plaig nrog Kuv sis cav txog tej lus uas Kuv tau hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm. Tib neeg tsis ntshai Kuv, thiab nws tseem pheej ua yeeb ncuab rau Kuv los txog hnub no, nws yeej tseem ua li qub tsis ntshai li. Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm. Kuv tes num yog hlawv thiab lim txhua yam lus thiab tej num uas tib neeg ua thiab tej uas lawv tau hais tawm thiab ua tag los tab meeg ntawm Kuv tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nyob rau txoj kev no,[a] thaum Kuv ncaim lub ntiaj teb, tib neeg thiaj tseem ceev lawv txoj kev ua siab ncaj rau Kuv, thiab thiaj tseem tiam Kuv li Kuv cov tub qhe uas dawb huv uas ua Kuv tes num, cia Kuv tes num nyob hauv ntiaj teb mus txog thaum hnub uas ua tiav.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “Nyob rau txoj kev no.”

Qhov Dhau Los: Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No