Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

Tag nrho txhua tus tib neeg xav pom Yexus lub ntsej muag tseeb, thiab txhuas tus xav nrog Nws ua ke. Kuv tsis xav tias yuav muaj ib tug kwv tij los sis ib tug muam twg uas yuav hais tias lawv tsis xav pom los sis nrog Yexus nyob li. Ua ntej nej yuav tau pom Yexus—ua ntej nej yuav tau pom tus Vajtswv ua los yug ua tib neeg—tej zaum nej yuav xav ntau yam, piv txwv li, hais txog qhov uas Yexus ntsej muag zoo li cas, Nws tus cwj pwm hais lus zoo li cas, Nws txoj kev ua neej zoo li cas, thiab lwm yam ntxiv mus. Tab sis thaum nej tau pom Nws tiag lawm, nej txoj kev xav yuav pauv mus tam sim ntawd. Vim li cas ho zoo li no? Nej puas xav paub thiab? Tsis txhob lam saib tsis taus tib neeg txoj kev xav, yeej muaj tseeb—tab sis tshaj qhov ntawd, lub ntsiab tseeb ntawm Khetos tib neeg yeej tsis muaj peev xwm hloov tau li. Nej xav hais tias Khetos tsis txawj tuag los sis txawj ntse heev, tab sis tsis muaj leej twg yuav xav hais tias Nws yog ib tug neeg uas muaj lub ntsiab tseeb uas muaj hwj huaj qaum ntuj xwb. Zoo li ntawd, coob tus uas ua hnub ua hmo xav pom Vajtswv ces yog Vajtswv cov yeeb ncuab tiag, thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws. Qhov no tseem tsis yog ib qho uas tib neeg yuam kev thiab los? Txawm tam sim no los nej tseem xav tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev ua siab ncaj xwb ces yeej ua kom nej muaj nqis txaus yuav los pom Khetos lub ntsej muag, tab sis Kuv ntuas nej kom nej yuav tsum npaj ntau yam uas muaj qab hau rau ntawm nej tus kheej! Vim yav tag los, tam sim no, thiab yav tom ntej, coob tus uas los ntsib Khetos twb ua tsis tau los sis yuav ua tsis tau li ntawd; tag nrho lawv sawv daws yuav ua nkaus li cov Falixais. Qhov koj ua tsis tau ntawd ne yog vim dab tsi? Nws vim yog kiag koj qhov kev xav rau ib tug Vajtswv uas nyob chaw siab thiab tsim nyog tau txais kev qhuas. Tab sis qhov tseeb tsis yog li qhov tib neeg ntshaw. Tsis yog tias Khetos tsis nyob chaw siab xwb, tab sis Nws mas tseem me heev; Nws tsis yog tib neeg xwb, tab sis Nws tseem yog ib tug tib neeg dog dig thiab xwb; tsis yog Nws nces tau mus rau saum ntuj xwb, tab sis Nws yeej twb mus mus los los hauv lub ntiaj teb no tsis tau ywj siab thiab. Thiab vim muaj li no, ces tib neeg thiaj li saib Nws li lawv saib ib tug tib neeg dog gig xwb; lawv lam tau lam saib Nws li ib tug neeg dog dig thaum lub sij hawm uas lawv nrog Nws, thiab hais lus ua dog ua dig rau Nws, tag nrho rau lub sij hawm uas tseem pheej tos kom tus “Khetos tseeb” nqis los. Nej saib tus Khetos uas twb los txog lawm li ib tug neeg dog dig, thiab Nws tej lus zoo li ib tug neeg dog dig tej xwb. Yog vim li no, nej thiaj tseem tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm Khetos, thiab tseem tau nthuav nej qhov kev phem tawm rau qhov chaw kaj.

Ua ntej thaum yuav tau ntsib Khetos, tej zaum koj ntseeg hais tias koj tus moj yam twb raug hloov dua lawm, hais tias koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj rau Khetos, hais tias tsis muaj leej twg yuav tsim nyog tau txais Khetos tej koob hmoov tshaj koj—thiab qhov ntawd, tau taug ntau txoj kev, ua hauj lwm ntau yam, thiab ua tau ntau yam tawg paj txi txiv, koj mas thiaj li yog ib tug ntawm cov tib neeg uas thaum kawg yuav tau txais lub kaus mom kub. Tab sis muaj ib qho tseeb uas tej zaum koj tsis tau paub: Tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg thiab lawv qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam raug nthuav tawm thaum nws pom Khetos, thiab nws qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam uas raug nthuav tawm thaum lub sij hawm ntawd mas haj yam raug nthuav tawm tag nrho thiab tsis tshuav ib yam dab tsi li. Vim rau qhov Khetos yog neeg Leej Tub—ib tug Tub ntawm tib neeg uas muaj tus yam ntxwv zoo li lwm tus—ces tib neeg thiaj li tsis hwm los sis saib taus Nws. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv uas muab tib neeg txoj kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab pom meej kawg nkaus. Yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov uas Khetos los ntawd ces tau muab tag nrho tib neeg tej kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab tau muab tib neeg tus yam ntxwv qhib kom pom meej meej kiag. Qhov no hu hais tias “ntxias tsov nqis saum roob los” thiab “ntxias kom hma tawm hauv qhov tuaj.” Koj puas kam hais tias koj yeej ua siab ncaj rau Vajtswv mas? Koj puas kam hais tias koj yeej mloog Vajtswv lus tag nrho li mas? Koj puas kam hais tias koj yeej tsis ntxeev siab li? Ib txhia yuav hais tias: “Thaum twg Vajtswv muab kuv tso rau ib qho chaw tshiab, kuv yuav yoog raws yam tsis nroo ib los li, thiab dhau ntawd mus kuv yuav tsis xav phem rau Vajtswv.” Ib co yuav hais tias: “Vajtswv txawm yuav txib kuv ua dab tsi los xij, kuv yuav ua kom kawg nkaus kuv lub peev xwm thiab yuav tsis ua dog ua dig.” Yog li ntawd, Kuv nug nej tias: Nej puas yuav sib raug zoo nrog Khetos thaum uas nej nrog Nws nyob ua ke? Thiab nej yuav sib raug zoo nrog rau Nws ntev li cas? Ib hnub? Ob hnub? Ib teev? Ob teev? Tej zaum nej txoj kev ntseeg yeej txaus qhuas lawm, tab sis nej txoj kev ntseeg uas nyob ruaj khov ntawd mas tsis muaj txaus. Thaum uas koj nrog Khetos nyob tiag tiag lawm, koj txoj kev qhuas tus kheej coj ncaj thiab kev saib tus kheej tseem ceeb yuav tawm rau ntawm koj cov lus thiab tej kev ua, ib qho zuj zus, thiab koj tej kev ntshaw yam npog tsis tau kiag, koj lub siab uas tsis mloog hais thiab kev tsis txaus siab yuav maj mam raug muab nthuav tawm. Thaum kawg, koj qhov kev khav theeb yuav muaj ntau tshaj tuaj, kom txog rau thaum uas koj tsis haum nrog Khetos npaum li dej thiab hluav taws, thiab tom qab ntawd koj tus yam ntxwv yuav raug nthuav tawm tag nrho. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj txoj kev xav phem yuav muab zais tsis tau ntxiv lawm, koj tej lus cem lus yws, tib si, yuav maj mam tawm tuaj, thiab koj tus yam ntxwv tib neeg uas raug txo qis lawm ntau ntawd yuav raug nthuav tawm tag nrho. Txog thaum ntawd kiag, txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis kam lees paub koj tus kheej qhov kev ntxeev siab, tseem ntseeg hais tias ib tug Khetos zoo li tus no mas tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, hais tias Nws mas coj nruj rau tib neeg heev lawm, thiab hais tias koj yeej yuav nyoo mloog hais tag nrho yog hais tias Nws yog ib tug Khetos uas siab zoo dua. Nej ntseeg tias nej txoj kev ntxeev siab ntawd yog ib qho tsim nyog lawm, hais tias nej tsuas ntxeev siab tawm tsam Nws thaum Nws muab nej thawb mus deb dhau heev lawm xwb. Tsis muaj ib zaug uas nej yuav xav hais tias nej tsis saib Khetos zoo li Vajtswv, hais tias nej yeej tsis muaj lub siab yuav mloog Nws hais. Tsis tag li ntawd xwb, koj tseem cam qees kom Khetos ua hauj lwm raws nraim koj tus kheej txoj kev ntshaw, thiab tam sim thaum uas Nws ua ib yam twg uas tsis zoo li koj tus kheej txoj kev xav, koj ntseeg hais tias Nws tsis yog Vajtswv tab sis tsuas yog ib tug tib neeg xwb. Yeej tsis muaj coob tus ntawm nej uas tau sib cav nrog Nws li no kiag lod? Nws yog leej twg tiag, txog thaum kawg uas yog tus nej ntseeg? Thiab nej nrhiav txoj kev twg tiag?

Nej yeej xav pom Khetos tag li xwb, tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob muab nej tus kheej tso rau qhov chaw siab li ntawd; leej twg los yeej pom tau Khetos, tab sis Kuv hais tsis muaj leej twg yuav zoo txaus kom tsim nyog pom Khetos. Vim tib neeg tus yam ntxwv muaj kev phem, kev khav theeb, thiab kev ntxeev siab, thaum lub sij hawm uas koj pom Khetos, koj tus yam ntxwv yuav rhuav tshem koj thiab nog txim tuag rau koj. Koj qhov kev koom xwm nrog ib tug kwv tij (los sis ib tug muam) mas yuav tsis ua kom koj pom txog koj ntau, tab sis nws yuav tsis yooj yim rau thaum uas koj koom xwm nrog Khetos. Thaum twg los xij, koj txoj kev xav phem yuav nrhau cag, koj txoj kev khav theeb pib tuaj kaus, thiab koj qhov kev ntxeev siab yuav txi txiv. Yuav ua li cas es koj tus uas muaj tus yam ntxwv tib neeg li ntawd thiaj yuav zoo txaus los mus koom xwm nrog Khetos? Koj puas muaj cuab kav yuav saib taus Nws tam li Nws yog Vajtswv rau txhua lub sij hawm ntawm txhua txhia hnub? Koj puas yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau rau Vajtswv tiag? Nej teev hawm tus Vajtswv uas nyob siab heev hauv nej lub siab tam li Yehauvas tab sis ntsia Khetos tus uas nej qhov muag pom tam li ib tug tib neeg dog dig xwb. Nej txoj kev xav poob qis dhau heev lawm thiab nej tus yam ntxwv tib neeg poob qis dhau heev lawm! Nej tsis muaj peev xwm uas yuav saib Khetos li Vajtswv; tsuas yog qee zaum nkaus xwb, thaum uas nej nyiam, nej puas tuav Nws cia thiab teev hawm Nws li Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Kuv thiaj hais tias nej tsis yog cov ntseeg Vajtswv, tab sis yog ib pab uas sib yaum los tawm tsam Khetos xwb. Txawm yog cov neeg uas hlub lwm tus xwb los lawv yeej tau txais kev pauj txiaj ntsig rov qab, tab sis mas Khetos, tus uas tau ua hauj lwm ntau heev, yeej tsis tau txais tib neeg txoj kev hlub los sis lawv tej kev pauj txiaj ntsig thiab kev mloog lus li. Qhov no tseem tsis yog ib qho txaus tu siab thiab los?

Tej zaum nws yog hais tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoob ntawd, koj yeej tsis tau foom lus phem rau ib tug twg los sis ua ib yam phem li, tab sis nyob rau hauv koj txoj kev koom xwm nrog rau Khetos, koj tsis muaj cuab kav qhia qhov tseeb, coj kom ncaj, los sis mloog Khetos cov lus; nyob rau qhov ntawd, Kuv hais tias koj yog tus neeg txaus ntshai thiab phem tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yeej yuav hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws. Tsis txhob xav tias koj yeej sib raug zoo nrog Khetos vim koj twb sib haum nrog lwm tus los sis twb tau ua tej yam zoo me ntsis lawm. Koj xav tias koj txoj kev npaj siab ua zoo ntawd yuav ntxias dag tau tej koob hmoov uas los saum ntuj Ceeb Tsheej tau no lod? Koj xav tias koj ua me ntsis kev zoo xwb ces yeej pauv tau koj qhov kev mloog lus tau no lod? Nej yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tau txais kev qhuab ntuas thiab raug yim ntsis qhuab qhia, thiab nej txhua tus pom tau tias nws yog ib qho nyuab heev rau nej los txais yuav Khetos tus yam ntxwv tib neeg, txawm hais tias nej yuav qw nrhov npaum li cas txog nej qhov kev mloog Vajtswv lus los xij. Qhov kev ntseeg li koj qhov ntawd ces yuav coj ib qho kev rau txim uas phim kawg nkaus los rau nej. Tsum kiag tsis txhob lom lom zem rau tej duab cuav ntawd thiab pheej xav pom Khetos, vim nej lub meej mom me dhau heev lawm, me dhau ces ua rau nej yeej tsis tsim nyog yuav pom Nws. Thaum uas koj tej kev ntxeev siab ntawd tau txais kev ntxuav tag lawm, thiab muaj cuab kav yuav sib raug zoo nrog Khetos, thaum ntawd Vajtswv mam li tshwm sim kiag los rau koj pom. Yog koj mus ntsib Vajtswv yam tsis tau txais kev yim ntsis qhuab qhia los sis kev txiav txim, ces koj yeej yuav rais mus ua ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv thiab yuav raug tiam ntawv mus ntsib kev puas ntsoog. Tib neeg tus yam ntxwv uas yug los ib txwm tawm tsam ua Vajtswv tus yeeb ncuab, vim tib nteeg txhua tus tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab loj heev lawm. Yog tib neeg pheej sim yuav koom xwm nrog Vajtswv thaum uas nws tus kheej tseem muaj kev coj tsis ncaj, ces yeej paub tseeb tias tsis muaj ib yam dab tsi zoo yuav tshwm sim los ntawm qhov no li; nws tej kev ua thiab tej lus yuav muab nws txoj kev coj tsis ncaj ntawd nthuav tawm, thiab nyob rau qhov kev koom xwm nrog rau Vajtswv ntawd ces nws txoj kev ntxeev siab yuav raug nthuav tawm tag nrho txhua yam. Tib neeg cia li tig los tawm tsam Khetos, dag Khetos, thiab muab Khetos tso pov tseg yam lawv tus kheej yeej tsis nco paub kiag li; thaum muaj li no tshwm sim tuaj, tib neeg yuav nyob rau qhov tsis ruaj khov thiab, yog qhov no pheej muaj ntxiv mus, ces nws yuav rais mus raug teem txim.

Muaj ib txhia yuav ntseeg hais tias, yog txoj kev koom xwm nrog Vajtswv ua rau lawv poob rau txoj kev phom sij npaum li ntawd, ces tej zaum cia muab Vajtswv tso kom deb ntshe yuav zoo dua. Cov neeg zoo li no ho yuav tau txais dab tsi thiab? Lawv puas yuav ua tau siab ncaj rau Vajtswv? Muaj tseeb tiag, tias kev koom xwm nrog Vajtswv yog ib qho nyuab heev—tab sis nws yog vim tib neeg siab tsis ncaj, tsis yog Vajtswv tsis kam koom xwm nrog nws. Nws yuav yog ib yam zoo tshaj rau nej tus kheej txoj kev rau siab rau qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis tau muaj txoj kev nyiam Vajtswv? Vim li cas nej tus yam ntxwv thiaj li yog ib qho ntxim ntxub rau Nws? Vim li cas nej tej lus thiaj ua rau Nws txoj kev ntxub sawv tuaj? Tsuas yog nej ua ib qho kev ua siab ncaj me me xwb, ces nej txawm hu nkauj qhuas nej tus kheej, thiab nej hais kom yuav tsum them nqi zog rau tej yam nej ua me me ntawd; nej saib tsis taus lwm tus thaum uas nej tsuas muaj kev mloog lus ib qho me me xwb, thiab cia li saib tsis taus Vajtswv thaum uas ua tej yam dej num me me tiav. Yuav kom qhib qhov rooj lug txais tos Vajtswv, ces nej yuav kom them nyiaj, muab khoom plig, thiab lo lus qhuas. Nws ua rau nej tsis zoo siab thaum pub ib lub npib los sis ob lub rau lwm tus; thaum nej pub kaum lub rau lwm tus, nej xav kom tau txais koob hmoov ntau thiab txais kev qhuas. Tus yam ntxwv ntawm tib neeg li nej tus ntawd yog ib qho uas hais los sis hnov xwb ces yeej txaus ntxub kawg li. Puas muaj ib yam dab tsi tsim nyog tau txais kev qhuas nyob rau hauv nej lo lus thiab nej tej kev ua? Cov uas ua lawv tes dej num thiab cov uas tsis ua; cov ua tus coj thiab cov ua tus caum; cov txais tos Vajtswv thiab cov tsis txais tos; cov uas pub nyiaj pab thiab cov uas tsis pub; cov uas qhuab qhia thiab cov uas txais tej lus ntawd; thiab lwm yam: tag nrho cov tib neeg ntawd ces lawv ua qhuas lawv tus kheej xwb. Nej tsis xav tias qhov no txaus luag los? Paub zoo hais tias nej ntseeg Vajtswv, txawm li ntawd los nej yeej muaj kev tsis sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau. Paub zoo hais tias nej yeej tsis muaj qab hau luaj twg, tab sis nej tseem pheej khav theeb tas zog li thiab. Nej tsis paub tias nej txoj kev paub ntawd tau puas tsuaj txog theem uas nej twb tswj tsis tau nej tus kheej lawm? Thaum muaj txoj kev paub kev hnov zoo li no lawm, nej yuav phim koom xwm nrog Vajtswv tau li cas? Nej tsis paub ntshai rau lub sij hawm thaum zoo li no los? Nej tus yam ntxwv twb puas tsuaj mus txog qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau lawm. Thaum zoo li no, nej txoj kev ntseeg tseem tsis txaus luag thiab los? Nej txoj kev ntseeg tsis yog ib qho uas txaus luag heev los? Koj yuav ua koj lub neej yav pem suab li cas? Koj yuav xaiv txoj kev twg taug mas?

Qhov Dhau Los: Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Ntxiv Mus: Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No