Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Koj puas xav pom Yexus? Koj puas xav nrog Yexus nyob? Koj puas xav hnov cov lus uas Yexus hais? Yog xav, ces koj yuav txais tos qhov kev rov qab los ntawm Yexus li cas? Koj puas tau npaj txhij? Koj yuav siv tus cwj pwm twg los txais tos Yexus qhov kev rov qab los? Kuv xav hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas raws Yexus qab yuav txais tos Nws zoo heev li. Tab sis nej puas tau ua twb zoo xav txog qhov no: Koj puas yuav paub Yexus tiag tiag thaum Nws rov qab los? Nej puas yuav to taub txhua yam uas Nws hais? Nej puas yuav lees txais tiag tiag, yam tso siab plhuav, tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua? Tag nrho cov uas tau nyeem Vajluskub lawm yeej paub txog Yexus qhov kev rov qab los, thiab tag nrho cov uas tau nyeem phau Vajluskub yam rau siab ntso lawm yeej tos Nws qhov rov los. Nej sawv daws qhov muag ntsia ntsoov qhov thaum lub sij hawm ntawd los txog, thiab nej qhov kev ua siab dawb paug ntawd kuj txaus qhuas kawg, nej txoj kev ntseeg mas yeej txaus khib tiag tiag, tab sis nej puas ras txog hais tias nej tau ua ib qho yuam kev loj kawg kiag lawm? Yexus yuav rov los li cas? Nej ntseeg hais tias Yexus yuav rov los saum ib tauv huab dawb, tab sis Kuv nug nej: Tauv huab dawb no yog hais txog dab tsi? Muaj coob tus neeg raws tos ntsoov Nws qhov kev rov qab los, Nws yuav nqis los rau ntawm cov twg? Yog nej yog cov xub thawj Yexus nqis los rau pom, lwm cov yuav tsis pom hais tias qhov no yog ib qho kev tsis ncaj kiag li lod? Kuv paub hais tias nej yeej muaj kev ua siab dawb paug thiab kev ua siab ncaj rau Yexus, tab sis nej puas tau ntsib Yexus dua li mas? Nej puas paub Nws tus moj yam? Nej puas tau nrog Nws nyob dua li? Nej to taub txog Nws ntau npaum li cas tiag? Ib txhia yuav hais tias tej lus no muab lawv tso rau chaw ti uas tsis zoo hais txoj twg li. Lawv yuav hais tias, “Kuv nyeem phau Vajluskub thaum pib txog thaum xaus ntau zaus heev lawm. Yuav ua cas kuv thiaj li tsis to taub Yexus? Tsis tas hais txog Yexus tus moj yam—kuv tseem paub txog tej xim ntawm tej ris tsho uas Nws nyiam hnav tib si thiab. Tsis yog Koj saib tsis taus kuv thaum Koj hais tias kuv tsis to taub Nws lod?” Kuv xav qhia kom koj tsis txhob cam txog tej teeb meem no; nws yog ib qho zoo dua los ua siab txias txias thiab sib qhia txog tej lus nug nram qab no: Ua ntej tshaj plaws, koj puas paub dab tsi yog qhov muaj tiag, thiab dab tsi yog kev tshawb xav xwb? Qhov thib ob, koj puas paub dab tsi yog kev xav phem, thiab dab tsi yog qhov tseeb? Qhov peb, koj puas paub dab tsi yog yam uas lub siab xav xwb, thiab dab tsi yog yam uas muaj tseeb?

Ib txhia neeg tsis kam lees qhov tseeb hais tias lawv tsis to taub Yexus. Thiab tab sis Kuv hais tias nej tsis to taub Nws ib qho me me hlo li, thiab tsis nkag siab Yexus ib lo lus li. Qhov ntawd ces yog vim nej txhua tus tsuas raws Nws qab vim yog tej lus teev tseg hauv phau Vajluskub xwb, vim yog tej uas lwm tus neeg hais xwb. Nej yeej tsis tau pom Yexus dua li, haj yam tsis tau nrog Nws nyob dua li, thiab nej twb tsis tau nrog Nws ua ke rau ib lub sij hawm luv luv li. Zoo li ntawd, tsis yog nej txoj kev to taub txog Yexus ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev tshawb xav xwb lod? Tsis yog nws yeej tsis muaj qhov muaj tiag li lod? Tej zaum ib co neeg mas yeej tau pom Yexus daim duab kos cia saib lawm, los sis ib co yeej tau mus xyuas kiag Yexus lub tsev lawm. Tej zaum ib co kuj tau kov kiag Yexus tej ris tsho lawm thiab. Tab sis koj qhov kev to taub txog Nws mas yeej tseem yog muaj raws li kev tshawb xav xwb thiab tsis yog qhov muaj tseeb, txawm hais tias koj tus kheej kiag yeej tau saj tej zaub mov uas Yexus noj kiag lawm los xij. Txawm yuav yog li cas los xij, koj yeej tsis tau pom dua Yexus li, thiab yeej tsis tau nrog Nws ua ke kiag rau sab cev nqaij daim tawv li, thiab ces koj qhov kev to taub txog Yexus thiaj li yog tej kev tshawb xav khoob lug uas tsis muaj qhov muaj tiag. Tej zaum koj yuav tsis xav paub txog Kuv tej lus li, tab sis Kuv nug koj qhov no: Txawm koj yuav tau nyeem ntau phau ntawv los ntawm tus neeg sau ntawv uas koj hwm tshaj plaws, los koj puas muaj cuab kav yuav to taub nws puv npo yam tsis tau siv sij hawm nrog nws ua ke li? Koj puas paub hais tias nws tus yeeb yam zoo li cas? Koj puas paub hais tias nws ua lub neej zoo li cas? Koj puas paub ib yam dab tsi txog nws lub siab li? Koj twb tsis muaj cuab kav yuav to taub puv npo txog ib tug neeg uas koj qhuas li, yog li ntawd yuav ua cas koj thiaj li to taub Yexus Khetos? Txhua yam uas koj to taub txog Yexus ces tsuas yog kev xav hauv nruab siab thiab kev xav phem nkaus xwb thiab yeej tsis muaj ib qho muaj tseeb los sis muaj tiag kiag li. Nws tsw phem thiab tsuas muaj lub cev nqaij daim tawv puv npo xwb. Ib qho kev to taub zoo li ntawd es yuav ua li cas ua rau koj zoo tsim nyog los txais tos qhov kev rov qab los ntawm Yexus mas? Yexus yuav tsis txais cov uas muaj kev npau suav nruab hnub thiab kev xav phem ntawm lub cev nqaij daim tawv puv npo xwb. Yuav ua cas cov uas tsis to taub Yexus thiaj li zoo tsim nyog ua Nws cov ntseeg mas?

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixais thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseeb ntawm cov Falixais? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav qhov tseeb ntawm lub neej. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixais nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixais thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

Nej qhov kev uas siab ncaj ces tsuas muaj nyob hauv lo lus nkaus xwb, nej qhov kev paub ces tsuas yog lub tswv yim thiab txoj kev xav nkaus xwb, nej lub zog ces tsuas lam ua kom tau txais tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej nkaus xwb, thiab yog li ntawd nej txoj kev ntseeg yuav zoo li cas mas? Txawm yog niaj hnub no kiag, los nej yeej ua ntsej lag rau txhua txhua lo lus ntawm qhov tseeb. Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev tshawb nrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas Kuv hais, tab sis Kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm nej tus kheej lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas nej thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod? Xav txog qhov no! Tsis txhob ua siab kub thiab siab ceev, thiab tsis txhob muab txoj kev ntseeg Vajtswv saib li ib qho kev ua si xwb. Ua twb zoo xav rau koj txoj hau kev kawg, rau koj tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej, rau koj lub neej txoj sia, thiab tsis txhob dag koj tus kheej. Koj puas muaj cuab kav lees txais tej lus no?

Qhov Dhau Los: Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Ntxiv Mus: Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No