Peb Qhov Lus Ceeb Toom

Ua ib tug ntseeg Vajtswv, koj tsis txhob hwm leej twg li tsuas yog hwm Nws rau txhua yam xwb, thiab thiaj muaj cuab kav ua tau raws li Nws siab nyiam rau txhua yam. Txawm li cas los, txawm txhua tus yeej to taub zaj lus no los, vim ntawm qhov muaj ntau yam kev nyuaj siab rau tib neeg—vim yog nws qhov kev tsis paub ab, tsis paub qab hau, thiab kev coj tsis ncaj, piv txwv li—cov kev tseeb no, yog yam uas pom meej thiab yog qhov yooj yim tshaj huv si, los nws twb ua tim khawv tsis tau rau nws, thiab yog li ntawd, ua ntej nej qhov kawg yuav dhau los nyob ruaj li lub pob zeb, Kuv yuav tsum xub qhia nej ob peb yam uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej. Ua ntej Kuv hais mus ntxiv, nej yuav tsum tau to taub qhov no: Cov lus Kuv hais yog qhov tseeb ncaj nraim rau tib neeg txhua tus; lawv tsis yog hais rau ib tug tib neeg los sis ib hom tib neeg xwb. Yog li ntawd, nej yuav tsum tau ua tib zoo kom to taub Kuv cov lus los ntawm lub ntsiab ntawm tseeb, thiab yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog nyob nruab ra thiab siab dawb paug; tsis txhob hla ib lo lus, los sis qhov tseeb uas Kuv hais, thiab tsis txhob muab Kuv cov lus saib tsis muaj qab hau. Hauv nej lub neej, Kuv pom tias nej tau ua ntau yam uas tsis raws rau qhov tseeb, thiab yog li Kuv thov kom nej rais los ua cov tub qhe rau ntawm qhov tseeb, kom nej tsis txhob ua qhev rau tej kev lim hiam thiab kev phem, thiab nej tsis txhob muab qhov tseeb tsuj los sis ua rau ib ces kaum ntawm Vajtswv lub tsev tsis huv. Ntawm no yog cov lus Kuv ceeb toom rau nej. Kuv yuav hais cov ntsiab lus nyob ntawm tes tam sim no.

Ua ntej tshaj, yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev pom zoo ntawm Vajtswv. Qhov no yog hais tias, vim nej paub tias nej yog tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev, ces nej tsim nyog yuav tau muaj lub siab tus rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab hauv txhua yam. Nej yuav tsum, ua lwm lo lus hais, muaj qauv rau txhua yam uas nej nqis tes ua thiab ua raws li qhov tseeb uas nyob rau hauv. Yog hais tias qhov no dhau nej lawm, ces dhau ntawd, Vajtswv los yuav tsis nyiam thiab tsis lees yuav thiab txhua tus tib neeg los tsis lees txais nej. Yog thaum nej poob tau rau tej qhov kev nyuaj li no lawm, ces yuav tsis muaj peev xwm suav nej nrog cov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm, nws yog kiag tej uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv.

Qhov ob, nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm. Yog koj hais tias koj yog tus tib neeg coj ncaj heev, tiam sis koj yeej tsis tsim ua raws li qhov tseeb los sis hais lo lus tseeb, ces puas yog koj tseem tab tom tos Vajtswv ua tus muab nqi zog rau koj? Puas yog koj tseem vam kom Vajtswv saib koj zoo tam li tus neeg ntxim nyiam ntawm Nws lub qhov muag? Txoj kev xav li no puas luab sab dhau lawm thiab? Koj dag Vajtswv hauv txhua yam; Vajtswv lub tsev yuav ua cas txais tos tus zoo li koj, tus uas ob txhais tes tsis huv?

Qhov peb Kuv xav qhia nej yog li no: Txhua tus neeg, nyob rau ntawm kev ua lawv lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, tau ua tej yam tawm tsam thiab dag Vajtswv lawm. Tej uas ua tsis yog no tsis tag muab teev tseg li yog kev txhaum, tiam sis muaj qee yam uas zam txim tsis tau; vim muaj ntau yam num uas txhaum tej kev cai uas twb tau kom tseg lawm, yog yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv. Ntau leej txhawj xeeb txog lawv tus kheej txoj hmoo yuav nug tias cov num no yog dab tsi. Nej yuav tsum paub tias nej yog neeg tawv ncauj thiab khav theeb ib txwm, thiab tsis kam zwm rau qhov tseeb. Twb vim yog li no, Kuv qhia rau nej me ntsis thiab me ntsis tom qab uas nej rov los tsom nej tus kheej lawm. Kuv txhawb kom nej to taub zoo dua qub txog cov txheej txheem ntawm tej kev cai uas tau kom tseg, thiab mob siab ua kom paub Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis yog li ntawd, nej yuav ceeb laj kaw nej lub qhov ncauj, nej tus nplaig yuav khab seeb nplawm ua suab siab hais lus, thiab Vajtswv twb pom tias qhov nej tsis ceev faj twb yog tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv thiab yuav poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj, plam lub tshwj chim ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kaj. Rau qhov nej tsis muaj qauv rau nej tej kev ua, rau qhov koj ua thiab hais tej uas tsis tsim nyog hais, koj yuav tau txais kev teem txim qhov tsim nyog. Koj yuav tau paub tias txawm koj tsis muaj qauv rau tej lus thiab yam koj ua los, Vajtswv muaj qauv siab rau ob yam no. Qhov laj thawj uas koj tau txais kev teem txim vim yog koj tawm tsam Vajtswv, tsis yog tus neeg. Yog, hauv koj lub neej, koj tau ua ntau yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, ces koj yeej tsim nyog dhau los ua ib tug me nyuam hauv ntuj tawg. Rau ntawm tib neeg, nws zoo li tias koj tau ua me ntsis num uas txawv ntawm qhov tseeb lawm, thiab tsis muaj dab tsi tshaj ntawd li. Koj puas ras txog, txawm li cas los, tias hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj twb yog tus uas tsis muaj kev txhaum lawm? Vim koj tau ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg ntau tshaj ib zaug thiab, tshaj ntawd, tsis pom lub cim ntawm kev hloov siab lees txim li, tsis muaj lwm txoj hau kev, tiam sis koj yuav raug pov rau hauv ntuj tawg, qhov uas Vajtswv rau txim rau tib neeg lawm xwb. Muaj ib cov tib neeg uas tsis coob, thaum tab tom raws Vajtswv qab, tau ua qee yam uas txhaum cov ntshiab, tiam sis tom qab kev qhuab ntuas thiab kev coj, lawv pom tseeb zuj zus txog lawv tus kheej tej kev uas coj tsis ncaj, tom qab ntawd thiaj nkag tau ntawm txoj kab kev tiag, thiab lawv muaj lub hauv paus zoo txog niaj hnub no. Cov tib neeg zoo li no yog cov tseem nyob rau thaum kawg. Txawm li ntawd los, nws yog qhov kev coj ncaj uas Kuv nrhiav; yog tias koj yog ib tug neeg coj ncaj thiab yog ib tug uas ua raws li tus qauv, ces koj tso siab tau rau ntawm Vajtswv. Yog hais tias hauv koj tej kev ua tsis tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab muaj lub siab hwm rau Vajtswv, ces koj txoj kev ntseeg ncav cuag rau qib uas tsim nyog lawm. Leej twg kuj xij tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab uas ntshai ntshee hna mas yeej yuav ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg. Muaj coob leej muaj lub siab kub lug tiam Vajtswv tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis paub ib qho dab tsi txog lub ntsiab Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias Nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus. Txog tam sim no ces koj twv tau lawm tias kev ntseeg Vajtswv tsis thooj li qhov mus kawm txog txoj kev ntseeg kiag li!

Txawm tias cov lus Kuv ceeb toom rau nej luv luv xwb los, txhua yam uas Kuv piav puav leej yog yam uas tu ncua tshaj plaws hauv nej. Nej tsim nyog paub tias yam Kuv hais tam sim no yog txhawm rau Kuv tes hauj lwm kawg uas nyob nruab nrab ntawm tib neeg, yog txhawm rau kev txiav txim qhov kawg ntawm tib neeg. Kuv tsis ntshaw ua tes hauj lwm ntau tshaj no uas tsis muaj hom phiaj dab tsi, thiab Kuv tsis ntshaw coj cov tib neeg uas tsis muaj kev vam zoo li tus ntoo lwj mus ntxiv lawm, tsawg dua no yog los coj cov uas muaj lub siab ntsaim nkoos ua kom lawv tau zoo xwb. Tej zaum muaj ib hnub twg nej yuav to taub qhov Kuv xav ua uas nyob ram qab Kuv cov lus thiab kev pab uas Kuv muaj ua rau noob neej. Tej zaum muaj ib hnub nej yuav paub txog cov lus qhia uas ua rau nej muaj cuab kav txiav txim siab ntawm nej tus kheej qhov xaus.

Qhov Dhau Los: Ntawm Lub Hom Phiaj

Ntxiv Mus: Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No