Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

Kuv tau muab ntau cov lus ceeb toom rau nej lawm thiab tau txhob txwm muab ntau qhov tseeb los rau nej kom txeeb tau nej. Tam sim no, nej txhua tus xav tseem ceeb zuj zus ntxiv ntau dua li nej tau ua yav dhau los lawm, tau los nkag siab ntau txoj kev qhia txog ntawm qhov seb ib tug tib neeg tsim nyog yuav tsum zoo li cas, thiab nej tau los muaj kev nkag siab ntau yam heev uas tsim nyog cov tib neeg ncaj ncees yuav tsum muaj. Tag nrho cov no yog cov qoob loo uas nej tau sau nyob rau ntau xyoo dhau los lawm. Kuv tsis tau tsis lees paub nej txoj kev ua tiav, tiam sis Kuv kuj yuav tsum hais ncaj ncaj tias Kuv kuj tsis tau tsis lees paub cov kev tsis mloog lus thiab cov kev ntxeev siab uas nej tau ua tawm tsam Kuv rau ntau xyoo dhau los nov lawm thiab, vim rau qhov hais tias nej tsis muaj ib tug neeg dawb huv li. Nej yog, yam tsis muaj kev zam li, cov tib neeg uas tau raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm; nej yog Tswv Yexus cov yeeb ncuab. Los txog niaj hnub nim no, nej txoj kev txhaum thiab kev tsis mloog lus suav tau ntau heev li lawm, yog li nws tuaj yeem yog ib qho txiav txim siab nyuaj txawv kawg uas Kuv pheej rov qab nug nej tas li. Kuv tsis xav koom nrog nej txog qhov no li lawm—tiam sis vim nej lub neej yav tom ntej, vim nej cov hom phiaj, Kuv yuav, ntawm no thiab tam sim no, yws nej. Kuv vam tias nej yuav txaus siab rau Kuv thiab, tshaj ntawd ntxiv, tias nej yuav muaj peev xwm ntseeg Kuv txhua lo lus thiab to taub tob txog cov ntsiab qhia ntawm Kuv cov lus. Tsis txhob ua xyem xyav txog yam Kuv hais, cia li khaws Kuv cov lus nyob ib leeg raws li qhov nej xav tau thiab muab cov lus ntawd pov tseg raws li siab nyiam; qhov no Kuv thev tsis taus. Tsis txhob txiav txim rau Kuv cov lus, thiab tseem tsawg dua li koj yuav tsum coj lawv sib sib los sis hais tias Kuv ib txwm sim nej siab los sis, phem dua, tias yam uas Kuv tau hais rau nej lawm mas tsis yog. Tej yam no Kuv kuj thev tsis taus thiab. Vim tias nej saib Kuv thiab yam Kuv hais tsis txaus ntseeg, yeej tsis coj Kuv cov lus mus rau saum sam thiaj thiab tsis quav ntsej Kuv li, Kuv qhia rau nej txhua txhua tus tiag tiag li hais tias: Tsis txhob muab yam Kuv hais coj los txuas nrog lub tswv yim; tsis txhob muab Kuv cov lus coj los txuas nrog cov lus dag ntawm cov neeg cuav. Tsawg dua li qhov uas nej teb txhob thuam rau Kuv cov lus. Tej zaum lub neej tom ntej yuav tsis muaj leej twg muaj peev xwb qhia nej txog yam uas Kuv tab tom qhia nej los sis hais lus zoo zoo rau nej, los sis, tseem tsawg dua li, coj nej taug kev dhau cov theem no yam ua siab nteev heev. Nej yuav siv cov sij hawm ntawd los nco txog lub sij hawm zoo, los sis quaj qw nrov nrov los sis ntsaj mob mob, los sis nej yuav tau nyob hauv hmo tsaus ntuj nti yam tsis muaj kev muab qhov tseeb los yog txoj sia, los sis tsuas yog nyob tos yam tsis muaj kev cia siab li, los sis ua neej nyob hauv txoj kev khuv xim iab iab zoo li no uas nej poob tag nrho cov laj thawj…. Tseeb tiag lawm yeej tsis muaj nej leej twg tuaj yeem khiav dim cov kev tshwm sim no li. Vim tias tsis muaj nej leej twg kav ib lub rooj zaum uas nej pe hawm Vajtswv tiag tiag, tiam sis muab nej tus kheej tsau rau hauv lub ntiaj teb tej kev tsis zoo thiab kev phem, coj los tov xyaw rau hauv nej txoj kev ntseeg, rau hauv nej cov ntsujplig, cov ntsuj, thiab tej cev, muaj ntau yam uas ua tsis tau dab tsi rau lub neej thiab qhov tseeb thiab qhov tseeb tiag yog kev tawm tsam lawv. Yog li ntawd yam uas Kuv cia siab rau nej yog tias nej tuaj yeem raug coj los rau txoj kev ntawm kev kaj. Kuv ib txoj kev cia siab ces yog tias nej tuaj yeem dhau los muaj peev xwm ntawm qhov quav ntsej txog nej tus kheej, saib xyuas nej tus kheej, thiab kom nej tsis txhob tso siab ntau rau nej lub hom phiaj thaum saib txog nej tus cwj pwm thiab kev txhaum nrog rau kev tsis ntxim siab.

Rau qhov ntev los lawm, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau kub siab lug cia siab ntsoov rau ib lub zoo hom phiaj, thiab txhua tus neeg ntseeg Vajtswv cia siab tias cov hmoov zoo yuav los rau lawv tam sim ntawd. Lawv txhua tus cia siab tias ua ntej lawv paub nws, lawv yuav pom lawv tus kheej zaum kaj siab lug ntawm ib qho chaw los sis lwm qhov chaw saum ntuj. Tiam sis Kuv hais tias cov tib neeg no, nrog rau lawv txoj kev xav zoo, yeej tsis tau paub tias lawv puas tsim nyog tau txais cov hmoov zoo uas poob saum ntuj los los sis puas yuav tau zaum saum ib lub rooj zaum saud. Nej, tam sim no, muaj kev paub zoo txog nej tus kheej, txawm li ntawd los nej tseem cia siab tias yuav khiav kom dim kev puas tsuaj ntawm hnub kawg thiab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhais tes thaum uas Nws rau txim rau cov phem. Nws zoo li tias txawm muaj kev npau suav zoo thiab tos ntsoov yam uas lawv nyiam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua tus neeg uas raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm, thiab tsis yog qee yam ntawm cov neeg txawj ntse los ntawm ib tug tib neeg twg. Txawm li ntawd los, Kuv tseem xav muab ib qho kev xaus rau nej cov kev ntshaw no, thiab nej txoj kev rau siab kom tau txais koob hmoov. Muab hais tias nej cov kev txhaum mas muaj ntau heev, thiab qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntxeev siab yog loj zuj zus tuaj, cov no yuav ua li cas thiaj haum nrog rau nej cov kev npaj zoo rau yav tom ntej? Yog tias koj xav mus ua yuam kev li koj siab nyiam, nyob rau hauv qhov yuam kev uas tsis muaj dab tsi tuav koj rov qab, txawm li ntawd los tib lub sij hawm ntawd koj tseem xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces Kuv xav kom koj kav tsij ua txuas ntxiv mus raws koj txoj kev ruam thiab tsis txhob tsim kiag li—rau qhov koj txoj kev npau suav yog ib txoj npau suav uas tsis muaj dab tsi thiab nyob rau ntawm Vajtswv tus uas ncaj ncees lub xub ntiag, Nws yuav tsis muaj kev zam rau koj. Yog tias koj xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces tsis txhob ua npau suav li; tiam sis, ntsib qhov tseeb thiab yam tseeb mus ib txhis xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb koj thiaj li tuaj yeem raug cawm dim. Yam dab tsi, hauv cov ntsiab lus ruaj, yog cov kauj ruam ntawm txoj kev no?

Qhov ib, cia li saib mus rau tag nrho nej cov kev txhaum thiab tshuaj xyuas txhua tus cwj pwm thiab kev xav uas koj muaj uas tsis mus raws li qhov tseeb.

Qhov no yog ib yam uas koj tuaj yeem ua tau yooj yim, thiab Kuv ntseeg tias txhua tus neeg ntse muaj peev xwm ua tau qhov no. Txawm li cas los xij, cov tib neeg uas tsis paub los ntawm kev txhaum thiab qhov tseeb yog txhais li cas yog cov raug kev zam, vim tias nyob rau theem pib, lawv tsis yog cov neeg ntse. Kuv tab tom tham lus nrog cov tib neeg uas tau raug Vajtswv pom zoo, muaj lub siab ncaj ncees, tsis tau ua txhaum loj rau ib txoj kev cai tswj fwm twg li, thiab tuaj yeem pom lawv tus kheej cov kev txhaum yam yooj yooj yim. Txawm hais tias ib qho uas Kuv cheem tsum kom nej ua no yog ib qho ua kom tau tiav yooj yim, ces qhov ntawd tsis yog ib yam uas Kuv cheem tsum kom nej ua li. Txawm yuav yog dab tsi los xij, Kuv vam tias nej yuav tsis luag ntsiag to rau ntawm txoj kev cheem tsum no, thiab tshwj xeeb tshaj yog nej yuav tsis saib nws tsis muaj nqis los sis tsis mob siab rau nws. Koj yuav tsum saib nws tseem ceeb, thiab tsis txhob lam tau lam muab xyeeb pov tseg.

Qhov ob, txhua qhov ntawm koj cov kev txhaum thiab kev tsis mloog lus, koj yuav tsum nrhiav ib qho tseeb, thiab siv cov kev tseeb no los daws cov teeb meem ntawd. Tom qab ntawd, hloov pauv koj txoj kev ua txhaum thiab cov kev xav tsis mloog lus thiab ua nrog rau qhov kev xyaum ua qhov tseeb.

Qhov peb, koj yuav tsum yog ib tug neeg siab ncaj, tsis txhob yog tus neeg uas ib txwm txawj ntse thiab dag ntxias tas li xwb. (Ntawm no Kuv tab tom thov nej ib zaug ntxiv kom ua ib tug neeg siab ncaj.)

Yog tias koj tuaj yeem ua tiav tag nrho peb qho ntawm no, ces koj yog ib tug neeg muaj hmoo—ib tug neeg uas kev npau suav muaj tseeb thiab tus tau txais hmoov zoo. Tej zaum nej yuav saib peb qho kev cheem tsum ua tsis ntxim siab no zoo heev, los sis tej zaum nej yuav tsis mob siab rau saib lawv. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv lub hom phiaj yog ua kom tiav nej txoj kev npau suav thiab muab nej cov tswv yim coj los xyaum ua, tsis yog los ua kev los zem rau nej los sis los ua kom nej ruam.

Tej zaum qhov Kuv xav tau yuav yooj yooj yim xwb, tiam sis qhov Kuv tab tom qhia nej tsis yooj yim li ib ntxiv ib tawm ob. Yog tias txhua yam uas nej ua yog hais lus phem txog qhov no, los sis taug xaiv txog tej yam qhuav qhawv, hais cov lus khav theeb, ces nej cov kev npaj thiab nej cov kev xav yuav yog ib nploog ntawv uas tsis muaj dab tsi mus ib txhis li. Kuv yuav tsis muaj kev txawj xav ntawm lub siab hlub tshua rau nej cov uas raug tsim txom tau ntau lub xyoo thiab ua hauj lwm hnyav heev, tab sis tsis muaj ib yam dab tsi los nthuav tawm rau nws li. Qhov sib txawv, Kuv yuav rau txim rau cov tib neeg uas tsis tau ua raws li qhov Kuv xav tau, tsis yog phaj tshab, tsawg dua li kev khuv leej. Tej zaum nej yuav xav tias, tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nej tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav yog dab tsi los xij, thiab nej tsim nyog tau txais ib lub tais txhuv hauv Vajtswv lub tsev kom tsuas yog tau ua ib tug neeg tiam Vajtswv xwb. Kuv xav hais tias nej feem coob xav raws txoj kev no, rau qhov nej yeej ib txwm tau ua raws li txoj kev qhia uas yuav ua li cas kom tau txiaj ntsig ntawm tej yam khoom thiab kom tsis txhob raug lawv siv yus kom lawv tau txiaj ntsig. Yog li, Kuv tab tom hais qhia tag nrho rau nej tam sim no tseeb tseeb tias: Kuv tsis quav ntsej hais tias koj txoj hauj lwm yuav nyuaj npaum li cas, koj txoj kev tsim nyog yuav ntxim siab npaum li cas, koj caum Kuv ti npaum li cas, koj yuav nto hmoo npaum li cas, los sis koj tau txhim kho koj tus cwj pwm ntau npaum li cas lawm; los yog hais tias koj tseem ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau, ces koj yeej yuav tsis tuaj yeem tau txais Kuv txoj kev qhuas li. Tso tseg nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov phem tshaj plaws ces tig ntau lub xyoo ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab txoj kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej.

Kuv muaj kev cia siab ntau heev. Kuv cia siab tias nej tuaj yeem coj nej tus kheej kom zoo thiab tus cwj pwm-zoo, ncaj ncees ua kom tiav nej lub luag hauj lwm, muaj qhov tseeb thiab kev ua neeg, yog cov tib neeg tuaj yeem tso txhua yam uas lawv muaj tseg thiab lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Tag nrho cov kev cia siab no yog los ntawm nej cov kev tsis muaj txaus thiab nej txoj kev coj tsis ncaj thiab kev tsis mloog lus. Yog tias tsis muaj ib qho ntawm cov kev sib txuas lus uas Kuv tau txuas nrog nej lawm txaus los rub tau nej txoj kev cuab pob ntseg mloog, ces nws zoo li tias txhua yam uas Kuv tuaj yeem ua tam sim no ces yog hais tias tsis hais ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, nej nkag siab qhov kev tshwm sim ntawm qhov ntawd yog dab tsi. Nws tsis yog qhov pheej Kuv so tas li, yog li yog tias Kuv tsis hais lus li, los Kuv yeej yuav ua ib yam dab tsi rau tib neeg saib. Kuv tuaj yeem ua rau qee tus neeg tus nplaig lwj, los sis ua rau qee tus neeg tuag tu ob peb ya, los sis ua rau tib neeg mob paj hlwb tsis zoo li qub thiab ua rau lawv yog neeg txaus ntshai los ntawm ntau txoj kev. Ib zaug ntxiv thiab, Kuv tuaj yeem ua rau tib neeg nyiaj taus kev txom nyem Kuv tau tov tshwj xeeb rau lawv. Txoj kev no Kuv yuav zoo siab, kaj siab heev, thiab txaus siab heev. Nws ib txwm tau hais tias “Qhov zoo yuav raug them rov qab rau qhov zoo, thiab kev phem rau kev phem,” yog li vim li cas tsis ua tam sim no? Yog tias koj xav tawm tsam Kuv, thiab txiav txim qee yam txog Kuv, ces Kuv yuav ua kom koj lub qhov ncauj lwj, thiab qhov ntawd yuav ua rau Kuv zoo siab tsis muaj hnub kawg li. Qhov no yog vim hais tias thaum kawg, yam uas koj tau ua lawm tsis yog qhov tseeb, tseem tsawg dua li nws tsis muaj dab tsi los ua rau lub neej, hos txhua yam uas Kuv ua yog qhov tseeb; tag nrho Kuv cov dej num yog cuam tshuam nrog rau cov kev qhia tseeb ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab kev cai tswj fwm uas Kuv tau teeb tseg lawm. Yog li ntawd, Kuv nqua hu rau nej txhua tus khawv qee yam kev tsim txiaj cia, tsum kiag tsis txhob ua kev phem ntau lawm, thiab ua raws li qhov Kuv xav tau thaum koj muaj sij hawm. Thaum ntawd ces Kuv yuav muaj kev xyiv fab. Yog tias nej tau pab cuam (los sis pub dawb) rau qhov tseeb txawm tias ib-txhiab ntawm lub dag zog uas koj tso rau hauv cev nqaij daim tawv, ces Kuv hais tias koj yuav tsis nquag ua kev txhaum thiab muaj qhov ncauj lwj. Qhov no tsis meej lov?

Koj yim ua kev txhaum ntau npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm tsawg los txais ib lub hom phiaj zoo npaum li ntawd. Qhov sib hloov, koj yim ua kev txhaum tsawg npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm zoo dua los raug Vajtswv qhuas. Yog tias koj cov kev txhaum nce mus txog theem uas Kuv tsis tuaj yeem yuav zam txim tau rau koj li lawm, ces koj yuav nkim koj lub sij hawm uas raug kev zam txim. Xws li tias, koj lub hom phiaj yuav tsis nyob sab saud, tiam sis nyob hauv qab. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv, ces kav tsij ua siab tawv thiab ua qhov tsis yog, thiab saib yam uas muab koj. Yog tias koj yog ib tug neeg uas txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yeej ua yam kub siab lug, ces koj yeej yuav muaj lub sij hawm tau txais kev zam txim rau koj cov kev txhaum, thiab koj yuav tsis mloog lus tsawg thiab tsawg lawm zuj zus. Yog tias koj yog ib tug neeg uas tsis zoo siab hlo los xyaum ua qhov tseeb, ces koj cov kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag yeej yuav nce ntxiv hauv tus zauv thiab koj yuav tsis mloog lus ntau ntxiv thiab ntau ntxiv lawm zuj zus, mus txog rau thaum koj ncav cuag theem txwv, uas yuav yog lub sij hawm ntawm koj txoj kev puas tsuaj tag nrho. Qhov no yuav yog thaum koj txoj kev npau suav uas zoo tshaj plaws ntawm kev txais cov koob hmoov yuav raug puas tsuaj. Tsis txhob saib koj txoj kev txhaum tam li ib tug neeg tsis paub tab ua yuam kev los sis tus neeg ruam; tsis txhob siv lo lus thov zam txim uas koj tsis tau xyaum ua qhov tseeb vim tias koj txoj kev tsis muaj peev xwm tau ua rau nws nyuaj heev uas yuav ua. Tshaj ntawd ntxiv, tsis txhob hais ncaj qha rau cov kev txhaum uas koj tau ua tam li cov dej num ntawm qee leej uas tsis tau paub dab tsi dua li. Yog tias koj tshaj lij rau kev zam txim rau koj tus kheej thiab ua siab dawb rau koj tus kheej xwb, ces Kuv hais tias koj yog ib tug neeg tais caus uas yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb kiag li, thiab koj cov kev txhaum yeej yuav tsis tso tseg qhov los hem koj li; lawv yuav tsis cia kom koj ua tau raws li qhov tseeb txoj kev xav tau, thiab ua rau koj kom ua ib tug thwj tim siab ncaj ntawm Ntxwgnyoog mus ib txhis li. Kuv lub tswv yim pab rau koj tseem yog qhov no: Tsis txhob tsuas yog npaj siab cuab pob ntseg mloog rau koj lub hom phiaj thaum uas tsis nco qab ceev faj txog koj cov kev txhaum uas raug zais lawm xwb; saib xyuas kev txhaum kom zoo zoo, thiab tsis txhob cia plam ib yam ntawm lawv tawm ntawm kev txhawj xeeb rau koj lub hom phiaj li.

Qhov Dhau Los: Peb Qhov Lus Ceeb Toom

Ntxiv Mus: Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No