Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txawm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Koj puas muaj lub ntsej muag ntawm tus uas yuav tau txais koob hmoov mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Qhov hloov tib neeg tus moj yam pib ntawm txoj kev paub ntawm nws lub ntsiab tseeb thiab los ntawm qhov hloov hauv lawv txoj kev xav, tus yeeb yam, thiab kev xav sab nraud—los ntawm qhov uas hloov hlo lub hauv paus keeb cag. Tsuas nyob rau txoj kev no xwb qhov hloov tiag thiaj yuav ua tau tiav rau hauv tib neeg tus moj yam. Lub hauv paus uas ua rau muaj tus moj yam qias vuab tsuab tshwm nyob rau hauv tib neeg ntawd yog Ntxwgnyoog txoj kev dag, kev qias vuab tsuab, thiab cov kuab lom ntag. Tib neeg nraug Ntxwgnyoog khi thiab tswj kav lawm, thiab tib neeg raug qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav lawm. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab lees txais tsis tau qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb. Cov uas yug nyob rau hauv txhua daim av uas lwj liam heev mas haj yam tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, los sis qhov ntseeg Vajtswv yog txhais li cas. Tib neeg yim lwj liam, lawv yim tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse yim phem. Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab lub ntsws rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

Qhov kev qhia tshwm ntawm tib neeg tus moj yam uas lwj liam ces tsis muaj dab tsi nyob hauv nws lub hauv paus tshaj dua li tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoom, lawv tus yeeb yam uas lim hiam, thiab lawv txoj kev txawj xav uas ruam; yog tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav muaj peev xwm rais rov los zoo li ib txwm, ces lawv yuav rais los ua ib tug siv tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws yooj yim vim tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo raug loog lawm, thiab vim tib neeg txoj kev txawj xav, uas yeej tsis zoo, loj hlob los ruam dua lawm uas tib neeg thiaj yim ntxeev siab rau Vajtswv, xws li tias lawv tseem tau muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tsis lees Vajtswv qhov yug los ua neeg rau lub sij hawm kawg uas nkag mus rau hauv nws lub tsev, thiab cem thuam Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab saib Vajtswv cev nqaij daim tawv qis qis. Yog tias tib neeg muaj tab sis ib qho kev ua noob neej me me, nws yuav tsis siab phem ua luaj rau hauv nws txoj kev saib ntawm Vajtswv cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg; yog tias nws muaj tab sis ib qho kev txawj xav me me, lawv yuav tsis ua nyaum ua luaj rau hauv lawv txoj kev saib ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv yug los ua neeg; yog tias lawv muaj tab sis ib lub siab paub qhov phem qhov zoo me me, lawv yuav tsis “ua tsaug ntau” rau Vajtswv yug los ua neeg li no. Tib neeg nyob rau tiam uas Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua Vajtswv tsaug rau qhov muaj ib lub cib fim zoo li no rau lawv, thiab dua ntawd tsawm foom qhov Vajtswv los, los sis tsis quav ntsej qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg, thiab zoo li tseem tawm tsam nws thiab qaug zog rau nws. Txawm tib neeg saib qhov Vajtswv los ntawd zoo li cas kuj xij, Vajtswv, muaj hais luv luv, yeej tau ua Nws tes dej num yam siab ntev dhawv los lawm—txawm tias tib neeg tsis tau tos txais Nws ib qho me me li kuj xij, thiab nqi muag nti thov rau Nws. Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm. Tib neeg tsis yog tsuas tsis zoo siab rau Vajtswv yug los ua neeg rau qhov muab lub neej thiab kev hlub ntau heev rau tib neeg xwb, tab sis tseem tsis txaus siab rau Vajtswv rau qhov muab qhov tseeb rau lawv thiab; nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev nyiam qhov tseeb me me li nws thiaj tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Tsis yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab nws txoj sia rau Vajtswv yug los ua neeg xwb, tab sis nws kuj tseem sim tsub kev txaus siab los ntawm Nws thiab, thiab tsub ib qho paj laum uas yog kaum ob npaug ntau tshaj li qhov tib neeg tau muab rau Vajtswv. Cov tib neeg ntawm lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav zoo li no xav tias qhov no tsis yog ib qho dab tsi loj li, thiab tseem ntseeg tias lawv tau siv ntau yam ntawm lawv tus kheej rau Vajtswv lawm, thiab tias Vajtswv tau muab tsawg heev rau lawv. Muaj ib co tib neeg uas, tau muab ib taig dej rau Kuv, tuav raws lawv ob txhais tes thiab hais kom Kuv them lawv ob taig kua mis, lo sis, tau muab ib chav rau Kuv rau ib hmo, hais kom Kuv them nqi tsev ntau npaug. Nrog rau ib txoj kev ua neeg zoo li no thiab ib lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo li no, koj tseem yuav xav tau txoj sia li cas? Cas koj yuav yog hom neeg phem uas ntxim ntxub ua luaj li! Hom kev ua neeg no uas nyob hauv tib neeg no thiab hom lub siab paub qhov phem qhov zoo uas nyob hauv tib neeg no yog yam ua rau Vajtswv ncig nquj nquas thoob plaws hauv daim av, tsis muaj chaw mus nrhiav chaw nkaum. Cov uas yeej muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej tiag yuav tsum pe hawm thiab ua dej num kawg siab nkaus rau Vajtswv yug los ua neeg tsis yog vim ntawm qhov Nws tau ua tes dej num npaum li cas lawm, tab sis txawm yog tias Nws tsis tau ua tes dej num dab tsi kiag li kuj xij. Qhov no yog qhov yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov uas muaj txoj kev txawj xav zoo, thiab nws yog tib neeg tes dej num. Tib neeg feem coob tseem hais tej yam ntxwv rau hauv lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv thiab: Lawv yeej tsis quav ntsej seb Nws yog Vajtswv los sis tib neeg, thiab lawv tsuas tham ntawm lawv tus kheej tej yam ntxwv xwb, thiab tsuas nrhiav kev ua kom txaus siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Thaum nej ua zaub mov rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi, thaum nej khiav rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi khiav, thaum nej ua hauj lwm rau Kuv nej hais kom them ib tus nqi ua hauj lwm, thaum nej ntxhua Kuv cov khaub ncaws nej hais kom them tus nqi ntxhua, thaum nej pub rau pawg ntseeg nej hais kom them tej nqi rov qab, thaum nej muab lus qhuab qhia nej hais kom them nqi rau tus muab lus qhuab qhia, thaum nej muab tej phau ntawv pub nej hais kom them tus nqi pub, thiab thaum nej sau nej hais kom them tus qhi sau. Cov uas Kuv tau kov nrog yeej tseem hais kom Kuv them tus nqi rov qab, hos cov uas raug xa rov mus tsev hais kom them tus nqi rau txoj kev puas tsuaj rau lawv lub npe; cov uas tsis tau yuav txij nkawm hais kom them nqi phij cuam, los sis nyiaj rau lawv txoj kev hluas uas poob lawm; cov uas tua qaib hais kom them tus nqi tua, cov uas kib zaub los yuav kom them tus nqi kib, thiab cov uas ua kua zaub kuj hais kom them tus nqi rau qhov ntawd tib yam thiab…. Qhov no yog nej txoj kev ua neeg uas nyob siab thiab muaj zog, thiab tej no yog tej uas nej lub siab paub qhov phem qhov zoo uas sov so ua. Nej txoj kev txawj xav nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg nyob qhov twg? Cia Kuv qhia nej! Yog tias nej ua li no ntxiv mus, Kuv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau hauv nej lawm. Kuv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv ib pab niag tsiaj uas hnav tib neeg cev ris tsho, Kuv yuav tsis txom nyem li no rau ib pawg ntawm cov tib neeg uas ntsej muag ncaj zais ntshis lub siab phem, Kuv yuav tsis uv rau ib pab niag tsiaj zoo li no uas tsis muaj feem ntawm txoj kev cawm dim ib qho me me li. Hnub uas Kuv tig Kuv nrab qaum rau nej ces yog hnub uas nej tuag, nws yog hnub uas qhov tsaus los poob rau saum nej, thiab hnub uas nej raug qhov kaj muab tso tseg. Cia Kuv qhia nej! Kuv yeej yuav tsis ua siab zoo rau ib pawg zoo li nej pawg no, ib pawg uas tseem qis tshaj tej tsiaj lawm thiab! Muaj chaw kawg rau Kuv tej lus thiab kev ua, thiab nrog rau nej txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo li uas lawv yog no, Kuv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv lawm, rau qhov nej tsis muaj dab tsi nyob hauv lub siab paub qhov phem qhov zoo kiag li, nej tau ua rau Kuv mob heev, thiab nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub mas qias neeg rau Kuv heev hwv lawm. Cov tib neeg uas tsis muaj dab tsi li hauv txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo yeej yuav tsis muaj feem rau ntawm txoj kev cawm dim; Kuv yeej yuav tsis cawm cov tib neeg uas tsis muaj siab ntsws thiab tsis nco txiaj ntsig li. Thaum Kuv hnub los txog, Kuv yuav nchuav nthwv Kuv tej nplaim taws uas cig lam lug rau tag nrho tej me nyuam ntawm cov tsis mloog lus uas tau muaj ib zaug thab Kuv txoj kev chim siab uas npau taws vog mus ib txhis, Kuv yuav muab Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis tso rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau cuam tej lus phem rau Kuv thiab tso Kuv tseg, Kuv yuav hlawv tej tub ntawm cov tsis mloog lus uas muaj ib zaug tau noj thiab nyob nrog Kuv ua ke tab sis tsis ntseeg Kuv, cov uas thab thiab ntxeev siab rau Kuv, rau txhua zaus nrog tej hluav taws ntawm Kuv txoj kev npau taws. Kuv yuav yuam tag nrho cov uas thab Kuv txoj kev npau taws mus rau Kuv txoj kev rau txim, Kuv yuav nchuav nthwv tag nrho ntawm Kuv txoj kev npau taws rau saum cov niag tsiaj uas muaj ib zaug xav sawv ntawm Kuv ib sab li Kuv cov sib txig sib luag tab sis tsis pe hawm los sis mloog Kuv lus; tus pas uas Kuv nplawm tib neeg yuav poob rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau Kuv txoj kev saib xyuas thiab muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau tej lus zais tob uas Kuv tau hais lawm, thiab cov uas muaj ib zaug tau sim txeeb tej kev zoo siab xyiv fab uas muaj khoom ntawm Kuv mus. Kuv yuav tsis zam txim rau ib tug tib neeg twg uas sim txeeb Kuv qhov chaw; Kuv yuav tsis tseg ib tug ntawm cov uas sim txeeb khoom noj thiab khaub chaws ntawm Kuv mus. Rau tam sim no, nej tseem nyob ywj pheej los ntawm txoj kev raug mob thiab ncav siab rau tej uas nej xav tau ntawm Kuv txuas ntxiv. Thaum hnub ntawm txoj kev chim siab los txog, nej yuav tsis tsob Kuv ntxiv lawm; nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav cia nej “xyiv fab” rau nej tus kheej mus rau nej lub siab txoj kev txaus siab, Kuv yuav yuam nej lub ntsej muag mus rau hauv av, thiab nej yuav tsis muaj peev xwm sawv los dua lawm! Sai sai no los sis tsis ntev no, Kuv yuav “rov them” qhov nuj nqis no rov rau nej—thiab Kuv cia siab tias nej ua siab ntev dhawv tos ntsoov rau thaum hnub no los txog.

Yog tias cov tib neeg uas ntxim ntxub no muab tau lawv tej kev ntshaw uas tsis paub txaus no tso rau ib sab thiab tig rov los cuag Vajtswv, ces lawv yeej tseem muaj feem ntawm txoj kev cawm dim; yog tias tib neeg muaj ib lub siab uas ntshaw Vajtswv, ces nws yeej yuav tsis raug Vajtswv muab tso tseg. Tib neeg plam muab tsis tau Vajtswv tsis yog vim tias Vajtswv kev txawj tu siab, los sis vim tias Vajtswv tsis txaus siab cia kom tib neeg muab tau, tab sis vim tias tib neeg tsis xav muab kom tau Vajtswv, thiab vim tias tib neeg tsis kub siab lug nrhiav Vajtswv xwb. Ib tug ntawm cov uas nrhiav Vajtswv tiag yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug ntawm txoj kev txawj xav uas zoo thiab muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug uas pe hawm thiab ua dej num rau Vajtswv tiag yuav raug hluav taws ntawm Nws txoj kev chim siab noj tau li cas? Ib tug uas zoo siab hlo mloog Vajtswv lus raug ncaws tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus tau li cas? Ib tug uas hlub tsis tau Vajtswv txaus nyob hauv Vajtswv txoj kev rau txim tau li cas? Ib tug twg uas zoo siab hlo tso txhua yam tseg rau Vajtswv raug muab tso tseg yam tsis muaj dab tsi li tau li cas? Tib neeg tsis txaus siab hlo caum Vajtswv, tsis txaus hlo siv tej uas nws muaj rau Vajtswv, thiab tsis txaus siab hlo muab ib lub dag zog kom tag sim neej rau Vajtswv; dua ntawd, nws hais tias Vajtswv mus deb heev lawm, tias muaj ntau yam txog Vajtswv uas txawv nrog tib neeg tej kev xav. Nrog ib txoj kev ua neeg zoo li no, txawm yog tias nej siv nej tej dag zog yam tsis txuag ib qho li los nej tseem yuav tsis muaj peev xwm tau Vajtswv txoj kev pom zoo, tsis tas hais dab tsi ntawm qhov tseeb uas nej tsis nrhiav Vajtswv. Nej puas paub tias nej yog cov khoom thaiv ntawm noob neej? Nej tsis paub tias tsis muaj ib txoj kev ua noob neej twg uas qis tshaj nej li lawm los? Nej tsis paub seb lwm tus hu nej li cas los hwm nej los? Cov uas hlub Vajtswv tiag hu nej ua leej txiv ntawm tus hma, leej niam ntawm tus hma, leej tub ntawm tus hma, thiab tus tub xeeb ntxwv ntawm tus hma; nej yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus hma, thiab nej yuav tsum paub qhov tias nej yog leej twg tiag thiab tsis txhob hnov qab txog nws. Tsis txhob xav tias nej yog ib co muaj koob nrov npe siab: Nej yog ib pawg uas siab phem tshaj ntawm cov uas tsis yog tib neeg hauv noob neej. Nej tsis paub ib yam dab tsi ntawm qhov no li los? Nej puas paub tias muaj kev phom sij npaum li cas uas Kuv tau ris los ntawm qhov ua hauj lwm rau hauv nej? Yog tias nej txoj kev txawj xav zoo tsis tau li ib txwm dua lawm, thiab nej lub siab paub qhov phem qhov zoo ua tsis tau hauj lwm li ib txwm lawm, ces nej yeej yuav ntiab tsis tau lub npe ntawm “tus hma” tawm mus, nej yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm txoj kev tsawm foom thiab yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm nej txoj kev rau txim. Nej yug los tsis zoo, ib yam khoom uas tsis muaj nqis. Nej yog los ntawm ib pab hma uas tshaib plab, ib pawg ntawm tej khoom uas raug kev puas tsuaj thiab tswj xuam, thiab, tsis zoo li nej, Kuv tsis ua hauj lwm rau nej kom tau kev txaus siab, tab sis vim yog qhov cheem tsum ntawm tes dej num. Yog tias nej pheej ntxeev siab raws li no mus ntxiv, ces Kuv yuav nres Kuv tes dej num, thiab yuav tsis ua hauj lwm rau nej dua lawm; nyob rau lwm txoj kev, Kuv yuav hloov Kuv tes dej num mus rau lwm pawg uas ua rau Kuv zoo siab, thiab nyob rau hauv txoj kev no yuav tso nej tseg mus ib txhis, vim tias Kuv tsis txaus siab hlo saib rau cov uas ua yeeb ncuab rau Kuv. Yog li ces, nej xav ua kom haum nrog Kuv, los sis ua yeeb ncuab tawm tsam Kuv?

Qhov Dhau Los: Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Ntxiv Mus: Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No