4. Kev Sim Siab Ntawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv

Sau los ntawm Tsuabyib, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). “Tam sim no tes dej num ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yuav tsum cawm cov neeg uas tau poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti tshaj plaws lawm. Txawm tias lawv raug foom phem los xij, Vajtswv yeej txaus siab muab kom tau lub yeeb koob los ntawm lawv, vim thaum xub thawj cov neeg tag nrho hauv lawv lub siab yeej tsis muaj Vajtswv; kev ua kom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab mloog lus thiab hlub Nws yog kev txeeb tau tiag tiag, thiab tes dej num tawg paj txi txiv zoo li no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog yam ntseeg siab tshaj plaws. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li muab tau yeeb koob—qhov no yog lub yeeb koob uas Vajtswv xav muab kom tau rau hauv tiam kawg. Txawm tias cov neeg no yog cov nyob rau theem qis los xij, qhov uas tam sim no lawv muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj tshaj plaws zoo li no ces xam tau tias yog ib txoj kev tsa Vajtswv tiag tiag. Tes dej num no mas muaj nuj nqis heev li, thiab nws los ntawm txoj kev txiav txim uas Nws muab tau cov neeg no. Nws tsis yog Nws txoj kev xav rau txim rau cov neeg no, tab sis yog cawm kom lawv dim. Yog, thaum lub sij hawm tiam kawg, Nws tseem ua kev kov yeej rau hauv teb chaw Yixayee, ces yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm yog nws tawg paj txi txiv los xij, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis tseem ceeb hlo li, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau tag nrho lub yeeb koob(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim). Thaum nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv ua rau kuv xav txog kuv txoj kev sim siab thaum yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a.

Kuv nco tau nyob rau xyoo 1993, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)” thiab “Lub Ntsiab Tseeb thiab Keeb Kwm ntawm Tib Neeg.” Nws tau nthuav tawm tias hauv Teb Chaws Suav, cov neeg Vajtswv xaiv txhuas tus puav leej yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a. Kuv tau nyeem cov lus ntawm Vajtswv Tswv rau thaum lub sij hawm no tias: “Mau-a cov xeeb ntxwv yog cov neeg uas qis tshaj plaws ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb. Qee tus neeg nug tias, ‘Tsis yog Ham cov xeeb ntxwv thiaj li qis tshaj txhua haiv neeg lov?’ Cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog thiab cov xeeb ntxwv ntawm Ham yog cov sawv cev sib txawv uas tseem ceeb, thiab Ham cov xeeb ntxwv yog ib co sib txawv uas tseem ceeb: Txawm hais tias lawv raug foom tsis zoo lawm los, lawv tseem yog Nau-a cov xeeb ntxwv; cov hauv paus ntawm Mau-a, lub sij hawm ntawd, tsis dawb huv: Mau-a yog los ntawm kev ua kev nkauj kev nraug, thiab hauv qhov no yog qhov sib txawv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)). “Cov uas Kuv cawm yog cov noob neej uas Kuv twb tau npaj tseg ua ntej ntev los lawm thiab tau raug Kuv txhiv lawm, vim nej yog cov ntsuj plig txom nyem uas tau raug tso rau hauv noob neej yam tsis tau ua raws li txoj cai. Nej yuav tsum paub tias nej tsis yog Daviv los sis Yakhauj tsev neeg, tiam sis yog Mau-a tsev neeg, cov tswv cuab uas yog ib haiv neeg ntawm Lwm Haiv Neeg. Rau qhov Kuv tsis tau cog ib co lus cog tseg nrog nej, tiam sis tsuas yog tau ua hauj lwm, tau hais lus rau hauv nej, thiab tau coj nej xwb. Kuv cov ntshav tsis tau ntws los rau nej; Kuv tsuas yog ua Kuv txoj hauj lwm rau hauv nej txhawm rau Kuv cov lus tim khawv xwb. Puas yog nej tsis tau paub qhov no?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tib Neeg Lub Ntsiab Tseeb thiab Tib Neeg Tus Kheej). Kuv tau poob siab nthav. Kuv xav tias, “Peb puas yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a? Qhov no puas muaj tseeb tiag? Mau-a yug los ntawm Lauj thiab nws tus ntxhais. Nws yog ib tug me nyuam tsaub, tsis yog chiv keeb los ntawm kev dawb huv, yog li peb yuav ua cas yog nws cov xeeb leej xeeb ntxwv tau li cas? Hauv kuv txoj kev ntseeg tus Tswv, muaj neeg keev hais tias peb yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov neeg Ixayees, tias peb yog yim neeg ntawm Yakhauj. Yog li, vim li cas, Vajtswv thiaj li hais tias peb yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a?” Kuv yeej tsis tuaj yeej lees txais qhov no tau tiag tiag li, ces kuv txawm xav hais tias, “Txhua lo lus ntawm Vajtswv yog qhov tseeb thiab Nws tsuas nthuav tawm qhov muaj tseeb xwb. Qhov ntawd yeej tsis yog qhov tsis yog li! Vim li cas kuv thiaj yog Mau-a tus xeeb leej xeeb ntxwv, thiab vim li cas kuv thiaj li yug rau hauv Teb Chaws Suav?” Kuv xav hais tias yus yog tus xub thawj muaj kev ntsib kev pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, yog tus xub thawj rau Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv nyob rau tiam kawg, thiab yog tus uas raug ua ib tug muaj yeej, ib tug qauv ntawm tus ntseeg ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, kuv lub meej mom yuav tsum zoo tshaj cov neeg Vajtswv xaiv nyob rau lwm lub teb chaws. Tiam sis ua rau kuv ceeb, kuv yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab ntau tshaj ntawm tseem yog tus raug foom phem los ntawm Vajtswv, kuv yog ib tug me nyuam tsaub. Kuv nyob rau qhov qis tshaj plaws, qis tshaj plaws ntawm kev ua neeg txhua txhia tus. Cov tsis ntseeg yuav xav li cas rau kuv yog tias lawv paub txog qhov ntawd? Cov tsis ntseeg hauv kuv tsev neeg yuav hais li cas? Kuv tau tso kuv lub tsev thiab kuv txoj hauj lwm rau kuv txoj kev ntseeg, los tiv kev txom nyem, thiab muab kuv tus kheej fij rau, tiam sis thaum kawg kuv tsuas yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a xwb. Qhov ntawm yog ib qho kev poob ntsej muag thiab txaj muag. Kuv xav tias kuv yuav tsum ntsib kev txom nyem ntsiag to. Nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum twg uas kuv xav txog qhov kev yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, ib tug me nyuam tsaub, kuv mas txhaj muag heev thiab tsis tuaj yeem tshwm kuv lub ntsej muag tau. Kuv nyob hauv tsev tau ntau hnub nyob rau lub sij hawm ntawd, noj tsis tau mov los sis pw tsis tsaug zog li, thiab tsis muaj siab ua ib yam dab tsi hauv lub tsev kiag li. Nyob hauv kuv lub siab, kuv tsuas yws tas li tias, “Cas kuv yuav yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv tau li cas? Cas kuv li caj ceg thiab lub meej mom yuav qis ua luaj li?” Kuv mas zoo li ib tug neeg uas loj hlob hauv ib tsev neeg nplua nuj, muab hlob heev, xav tias kuv yug los nyob siab, tiam sis muaj ib hnub mam li tau kawm paub txog yam tshwm sim uas xav tsis txog tias kuv raug muab los ntawm tej khoom vuab tsuab, thiab yeej tsis yog caj ceg ntawd kiag li. Ua rau kuv nyuaj siab ntsuav txog kev tu siab, kev tag kev cia siab, thiab kev ntxov siab thiab kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb no tau li. Ua rau kuv tsis muaj kev txaus siab, kev xav phem, thiab tej kev to taub yuam kev puv npo. Kuv xav tias kev yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, kuv raug foom phem lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis cawm kuv. Kuv yim xav txog qhov no ntau npaum li cas, yim ua rau kuv xav tsis yog ntau npaum li ntawd. Qhov ntawd zoo li muaj ib qho nyhav heev nias qees rau ntawm kuv lub hauv siab, thiab ua rau kuv ua pa tau nyuaj kawg. Kuv thiaj li nyiag mus quaj ib leeg ntsiag to hauv chav dej. Txhua tus raug kev txom nyem rau thaum lub sij hawm ntawd. Ib txhia tau quaj thaum twg los xij uas hais txog qhov no.

Thaum peb tab tom raug kev txom nyem hauv qhov no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais Nws cov lus tias “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim,” kev nthuav tawm txog peb cov yam ntxwv thiab qhia rau peb tias Nws txoj kev xav yog dab tsi. Kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Thaum chiv keeb, Kuv tau muab qib dej num ntawm Vajtswv cov neeg rau nej, nej dhia pig poog zoo siab tshaj lwm tus. Tiam sis kiag thaum uas Kuv tau hais tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, nej ho zoo li cas? Nej txhua tus hnov puas ntsoog tag! Nej tus yeeb yam mus rau qhov twg lawm? Nej txoj kev xav ruaj khov dhau heev lawm! … Hom kev txom nyem nej tau thev taus ntawd uas nej hnov tias tau ua txhaum ntau heev yog dab tsi? Nej xav tias kiag thaum Vajtswv tau tsim txom nej txog ib theem twg lawm ces, Nws yuav zoo siab, vim yog Nws tau nqis los rau txim rau nej, thiab tom qab kev rau txim thiab kev rhuav tshem nej lawm, thiaj ua tiav Nws tes dej num. Nws puas yog li qhov Kuv tau hais? Vim tias nej dig muag lawm nej thiaj xav tsis txog puas yog? Puas yog nej tus kheej yeej tsis mob siab ua kom zoo, los sis vim Kuv tawm qauv rau txim nej li ntawd? Kuv yeej ib txwm tsis tau ua li ntawd li—qhov ntawd yog yam nej tus kheej xav xwb. Qhov ntawd yeej tsis yog yam uas Kuv ib txwm ua, los sis tsis yog yam uas Kuv muaj siab xav ua. Yog Kuv xav rhuav tshem nej tiag tiag, Kuv puas tsim nyog ua kom nyuaj zoo li no mas? Yog Kuv xav rhuav tshem nej tiag tiag, Kuv yuav tsum tham nrog nej ncaj qha xwb pob? Kuv txoj kev xav yog li qhov no: Thaum Kuv tau cawm nej lawm, ntawd yog thaum lub sij hawm Kuv tau so. Yim yog tus neeg qis npaum li cas, lawv yim yog yam khoom ntawm Kuv txoj kev cawm dim ntau npaum li ntawd. Nej yim muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntau npaum li cas, Kuv yim muaj kev zoo siab ntau npaum li ntawd. Nej yim raug puas ntsoog ntau npaum li cas, Kuv yim tu siab ntau npaum li ntawd. Nej yeej ib txwm xav nce siab thiab xav tuav lub zwm txwv—Kuv qhia rau nej tias ntawd tsis yog txoj kev cawm nej los ntawm kev qias vuab tsuab. Kev xav txog qhov mus zaum ntawm lub zwm txwv tsis muaj peev xwm ua kom nej zoo tiav log tau; ntawd tsis yog qhov tseeb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim). Kuv hnov txhaum loj heev thaum kuv tau nyeem qhov no. Kuv xav cia ua ntej lawm tias, thaum Vajtswv hais tias peb yuav rais ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab tias peb yuav raug ua cov neeg muaj yeej, cov qauv, kuv tau rais los khav theeb thiab tsis paub tias kuv yog leej twg li, ntseeg tias txij thaum kuv yog ib tug xub thawj los lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiab yog cov xub thawj raug ua kom zoo tiav log, ces kuv yuav tsum muaj meej mom siab tshaj cov neeg Vajtswv xaiv uas los ntawm lwm lub teb chaws. Kuv mas puv nho rau ntawm tus kheej, txaus siab hlo rau kuv tus kheej. Thaum Vajtswv nthuav tawm rau peb tias yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, kuv tau pom tias kuv mas yug los qis tshaj thiab muaj meej mom qis heev, thiab tias kuv mas raug foom phem los ntawm Vajtswv lawm. Kuv xav hais tias ntshe Vajtswv yuav tsis muaj hnub cawm kuv li, yog li ntawd kuv thiaj li poob mus rau kev xav phem thiab tsis tuaj yeem tawm ntawm qhov ntawd tau. Kuv paub tias kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom mas muaj ntau dhau lawm, thiab kuv tsis muaj lub siab tiag tiag li lawm. Qhov tseeb tiag, txawm tias Vajtswv tau qhia tshwm tias peb yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, Nws yeej tsis tau hais tias Nws yuav tsis cawm peb. Thaum kawg, Nws tau los ua cev nqaij daim tawv nyob hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, thiab tau nthuav tawm qhov tseeb los txiav txim, rau txim, ywg dej, thiab los npaj rau peb kom peb, cov qias neeg tshaj plaws, tib neeg qias vuab tsuab, tuaj yeem muaj hwv tsam raug cawm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tej kev xav zoo mas txhawb txhua yam! Tiam sis kuv tsis to taub txog Vajtswv txoj kev xav li. Kuv xav hais tias kev yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, tus uas qias neeg thiab qis heev zoo li kuv no yuav raug ntxub tshaj plaws thiab tsis nyiam los ntawm Vajtswv kiag li, tias ntshe yuav tsis muaj hnub Nws yuav cawm kuv. Kuv tau to taub yuav kev thiab tau yws, rais los xav phem thiab tawm tsham Vajtswv. Kuv mas tsis muaj laj thawj kiag li! Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus ntawm no tias: “Txawm yuav tsis quav ntsej txog tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, nej tus yeeb yam los sis nej thaj chaw yug puas yog nyob rau theem siab tshaj plaws? Txawm yuav tsis quav ntsej tias nej yog nws cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, tab sis nej txhua tus tseem tsis yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab los? Qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag puas tuaj yeem raug hloov tau? Kev qhia tshwm nej tus yeeb yam tam sim no puas muaj qhov tsis raug raws li qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag? Saib ntawm nej txoj kev ua dej num, nej txoj kev ua neej, thiab nej tej cwj pwm—nej tseem tsis paub tias nej yog cov nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb thiab los? Yam nej hais lus khav theeb txog yog dab tsi? Saib ntawm nej qib rau hauv lub zej zos. Nej tseem tsis yog nyob rau theem qis tshaj plaws thiab los? Nej puas xav tias Kuv hais yuam kev? Anplahas tau fij rau Yihaj—nej tau fij dab tsi lawm? Yauj tau fij txhua tsav txhua yam lawm—nej tau fij dab tsi lawm? Muaj neeg coob leej tau muab lawv txoj sia, tau muab lawv lub taub hau los pua, muab lawv tej ntshav los pua txhawm rau nrhiav txoj kev tseeb. Nej puas tau them tus nqi ntawd? Yog muaj sib piv, nej tseem tsis tsim nyog kiag li yuav los txais txoj hmoov hlub zoo li no. Puas yuam kev rau qhov uas nej hais rau hnub no tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv? Txhob xam tias nej tus kheej siab heev. Koj tsis muaj dab los hais khav theeb txog. Tej kev cawm dim zoo li no, tej hmoov hlub zoo li no uas tau muab rau nej yog muab ywj siab ywj ntsws. Nej twb tsis tau fij dab tsi hlo li, tiam sis nej zoo siab rau txoj hmoov hlub tau ywj siab ywj ntsws. Nej tseem tsis hnov txaj muag thiab los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim). Vajtswv txhua cov lus nug tau tsoo kiag rau ntawm kuv lub siab. Kuv mas txaj muag tshaj, poob ntsej poob muag tshaj! Kuv xav txog cov neeg dawb huv dhau los ntawm txhua tiam—lawv tau fij thiab mloog Vajtswv hais, thiab yeej tsis liam Nws thaum ntsib tej kev sim siab loj. Lawv tau uatim khawv khov kho rau Vajtswv thiab tau txais Nws kev pom zoo thiab tej koob hmoov lawm. Aplahas tau ua raws li Vajtswv cov lus txib, thiaj tau muab Isxaj, nws tus tub uas hlub tshaj, fij rau Vajtswv. Nwstsis ua xyem xyav dab tsi los sis tsis cav nrog Vajtswv li, tiam sim tsuas ua raws li ntawd nkaus xwb. Thiab thaum Yauj tau ntsib ib qhov kev sim siab loj, tau poob tag nrho tej nws muaj hauv cuab yim neej thiab tag nrho nws cov me nyuam, nws lub cev mas ua rwj thooj plaws, los nws tseem qhuas Vajtswv, hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas” (Yauj 1:21). Tiam sis kuv yug nyob hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, tau kawm paub tej txuj ci ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, kev hloov pauv, thiab kev nyiam rau tej khoom los puag thaum tseem yau. Kuv yeej tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, paub pe hawm Nws tsawg tshaj plaws. Kuv txoj kev ntseeg tsuas yog kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej khoob hmoov xwb, kom tom qab ntawd kuv thiaj li tuaj yeem nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab muaj ib txoj hau kev kawg zoo. Thaum ntsib ib qho kev sim siab, tsis muaj meej mom thiab tsis tau txais ib qho koob hmoov, kuv tsuas to taub yuav kev thiab yws, xav phem thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Kuv mas tsis mloog hais tiag tiag li, thiab tsis saib Nws zoo tam li Vajtswv. Dhau los ntau xyoo ntawm txoj kev ntseeg, kuv zoo siab xyiv fab ywj pheej hlo rau kev noj kev haus ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau txais kev coj kev ib ruam dhau ib ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Tsis yog kuv tsis ua kuv tes dej num kom zoo los pauj Nws txoj kev hlub xwb, tiam sis txhua yam uas kuv muab rov qab rau Nws yog txoj kev to taub yuam kev thiab tej kev yws, kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam. Kuv yog hom tib neeg ntseeg zoo li cas? Txawm li ntawd los xij, kuv los xav dua txogkuv tus kheej tias ntshe yog tus tshwj xeeb tshaj ntawm Vajtswv lub qhov muag, yog tus tseem ceeb rau Nws, thiab kuv xav tias kuv muaj meej mom siab tshaj cov neeg Vajtswv xaiv los ntawm lwm lub teb chaws, tias kuv tsim nyog tshaj plaws los txais Vajtswv tej nqi zog thiab tej koob hmoov. Kuv mas khav theeb tshaj uas tsis paub tias dab tsi yog dab tsi li. Kuv yeej tsis paub txog yus tus kheej ib qho kiag li! Yog tias Vajtswv tsis nthuav tawm kuv tej kev qias neeg, qhov uas qis chiv keeb, ces ntshe kuv tseem yuav xav tias kuv yog ib ntawm 12 haiv neeg ntawm Yakhauj ntag, tias kuv yog ib tug me nyuam ntawm Ixayees, ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Daviv. Kuv yeej tsis paub txaj muag li! Tam sim no kuv tau paub kuv tus kheej thiab lub meej mom lawm, yog li kuv thiaj li coj li ib tug neeg qis qis. Kuv yeej tsis khav theeb zoo li kuv tau ua dhau los lawm. Kuv kuj tau txais qee qhov laj thawj rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim rau kuv! Kuv yuav tsum tsis npog txhua yam kev siv luam thuam ntawm Vajtswv, thiab txawm tias kuv yuav tsis muaj ib qhov tshwm sim los sis ib txoj hau kev kawg uas zoo nyob rau thaum kawg los xij, kuv tseem yuav zwm rau qhov uas Vajtswv npaj tseg thiab qhuas Nws txoj kev ncaj ncees.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau ntxiv thiab to taub ntau ntxiv txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev ua hauj lwm hauv cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a. Kuv tau pom tias qhov no yog yam uas Vajtswv cov lus hais tias. “Tam sim no tes dej num ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yuav tsum cawm cov neeg uas tau poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti tshaj plaws lawm. Txawm tias lawv raug foom phem los xij, Vajtswv yeej txaus siab muab kom tau lub yeeb koob los ntawm lawv, vim thaum xub thawj cov neeg tag nrho hauv lawv lub siab yeej tsis muaj Vajtswv; kev ua kom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab mloog lus thiab hlub Nws yog kev txeeb tau tiag tiag, thiab tes dej num tawg paj txi txiv zoo li no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog yam ntseeg siab tshaj plaws. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li muab tau yeeb koob—qhov no yog lub yeeb koob uas Vajtswv xav muab kom tau rau hauv tiam kawg. Txawm tias cov neeg no yog cov nyob rau theem qis los xij, qhov uas tam sim no lawv muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj tshaj plaws zoo li no ces xam tau tias yog ib txoj kev tsa Vajtswv tiag tiag. Tes dej num no mas muaj nuj nqis heev li, thiab nws los ntawm txoj kev txiav txim uas Nws muab tau cov neeg no. Nws tsis yog Nws txoj kev xav rau txim rau cov neeg no, tab sis yog cawm kom lawv dim. Yog, thaum lub sij hawm tiam kawg, Nws tseem ua kev kov yeej rau hauv teb chaw Yixayee, ces yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm yog nws tawg paj txi txiv los xij, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis tseem ceeb hlo li, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau tag nrho lub yeeb koob. … Kev ua tes dej num rau ntawm nej hnub no, Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yuav tsis lam ua rau nej txhaj muag, tab sis yuav nthuav tawm txog qhov tseem ceeb ntawm tes dej num. Rau nej ces, nws yog ib txoj kev txhawb tsa zoo. Yog ib tug neeg muaj qab hau thiab nkag siab tob, lawv yuav hais tias: ‘Kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, tsis tsim nyog tiag tiag uas tau txais kev tsa zoo rau hnub no los ntawm Vajtswv, los sis tej koob hmoov zoo li no. Hauv txhua yam uas kuv ua thiab hais, thiab raws li kuv lub meej mom thiab qhov muaj nqis, yeej tsis tsim nyog kiag li uas Vajtswv muab koob hmoov zoo li no rau kuv. Cov neeg Yixayee muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab txoj hmoov hlub uas lawv zoo siab yog Vajtswv tau muab rau lawv, tab sis lawv lub meej mom yeej siab dua peb txhua tus lawm ntau. Anplahas fij ncaj ncees tiag tiag rau Yehauvas, hos Petus fij ncaj ncees tiag tiag rau Yexus—lawv txoj kev fij yog ib puas npaug ntawm peb txoj kev fij. Saib raws li peb tej kev ua, mas peb yeej tsis tsim nyog kiag li uas yuav tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim). “Mau-a cov xeeb ntxwv raug foom tsis zoo, thiab lawv yug los nyob hauv lub teb chaws tig rov qab no; tsis muaj kev poob siab dab tsi li, txog ntawm tag nrho cov neeg no nyob hauv kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, cov xeeb ntxwv ntawm cov neeg Mau-a muaj meej mom qis tshaj plaws. Vim tias cov neeg no tau poob meej mom qis heev dhau los, tes dej num ua tiav ntawm lawv yuav tuaj yeem rhuav tshem tib neeg cov kev xav tau zoo tshaj plaws, thiab tseem muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho Vajtswv kev npaj cawm tib neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo. Ua tes dej num zoo li no ntawm cov neeg no yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm kev cuam tshuam txog tib neeg cov kev xav, thiab nrog tus Vajtswv no pib tshaj tawm ib lub sij hawm; nrog rau qhov no Nws rhuav tshem tib neeg cov kev xav; nrog rau qhov no Nws xaus tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tag nrhov huv si. Nws thawj tes tes dej num yog ua tiav nyob hauv lub xeev Yudas, hauv ciam teb lub teb chaws Yixayee; ntawm Lwm Haiv Neeg, Nws tsis tau ua ib yam hauj lwm los tshaj tawm lub sij hawm tshiab. Theem kawg ntawm tes hauj lwm tsis yog tsuas yog ua nrog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem muaj ntau dua ntawd uas yog nrog cov neeg uas tau raug foom tsis zoo. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog kev poob ntsej muag, thiab yog li, Vajtswv ‘dhau los ua’ tus Vajtswv ntawm txhua yam hauv qab ntuj khwb, tus Tswv ntawm txhua yam, tus rau kev pe hawm rau txhua yam muaj txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los). Kuv keev muaj kev xav phem tias Vajtswv twb tau teev tseg lawm tias Nws yuav cawm leej twg, lawv yog cov tib neeg Nws tau xaiv tseg lawm, vim li ntawd cov tib neeg Suav thiaj li yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, vim peb yog cov uas qis tshaj plaws ntawm qhov qis lawm, cov uas lees paub Vajtswv tsawg tshaj plaws thiab tawm tsam Vajtswv ntau tshaj plaws, thiab peb raug foom phem thiab tsis raug lees txais yuav los ntawm Vajtswv, Nws yeej yuav tsis cawm peb tiag tiag li. Tiam sis qhov ntawd tsis yog qhov Vajtswv ua kiag li. Nws tsis tau tso peb tseg vim peb qis heev, thiab Nws tsis tau yeem swb rau txoj kev cawm peb vim peb qias neeg thiab qias vuab tsuab. Tiam sis, Nws tus kheej tau los ua cev nqaij daim tawv, tiv kev poob ntsej poob muag loj heev thiab los tiv kev txom nyem nyob nrog peb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, los ua hauj lwm, txiav txim, rau txim, sim siab, thiab lim peb kom dawb huv zaum tas zaum thiab los ntawm Nws cov lus. Txhua yam tau ua no yog ua kom peb dawb huv thiab cawm peb. Vajtswv txoj kev hlub mas loj tshaj ua luaj! Qhov ntawd zoo ib yam li tus Tswv Yexus koom noj mov ua ke nrog cov tib neeg txhaum ntag. Peb yim qias neeg thiab qis npaum li cas, peb yim yuav pom Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj thiab kev cawm dim ntau npaum li ntawd. Nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav cawm peb kom tiav hlo, tus tib neeg uas qias vuab tsuab tob tshaj plaws, qias neeg tshaj plaws thiab qis tshaj plaws, los ntawm Ntxwgnyoog tej kev yuam tsaus ntuj kom peb thiaj li tuaj yeem hais lus tim khawv ci ntsa iab rau Nws. Qhov no yog qhov yuav ua rau Ntxwgnyoog txhaj muag tshaj plaws. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a! Thiab, Vajtswv txoj hauj lwm hauv cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a nyob rau tiam kawg tau rhuav tshem tag nrho peb tej kev xav phem lawm, ua rau peb pom tias tsis yog Nws nkaus xwb yog tus Vajtswv ntawm haiv neeg Ixayees, tiam sis Nws kuj tseem yog tus Vajtswv ntawm txhua cov raug tsim tawm los. Nws tsis saib tias peb yug los qhov twg los, lub teb chaws twg los sis peb yog haiv neeg dab tsi, tsis hais peb yog tib neeg Yixayee los sis yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab tsis hais peb txais koob hmoov los sis raug foom phem los ntawm Vajtswv los xij. Tsuav yog peb yog cov raug tsim tawm los, thiab tsuav yog peb caum raws qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, ces peb tuaj yeem raug cawm los ntawm Vajtswv lawm. Vajtswv mas coj ncaj thiab ncaj ncees rau txhua tus raug tsim tawm los, thiab txhua tus muaj hwv tsam raug cawm los ntawm Nws. Kuv yim ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, kuv yim hnov qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau kev ua neeg qias vuab tsuab mas muaj tseeb tiag ua luaj. Tiam sis hmoov tsis muaj, kuv tsis muaj peev xwm thiab kuv kev to taub ntawm Vajtswv txoj hauj lwm mas muaj tsis ntau. Kuv tsuas tuaj yeem qhia tau me ntsis txog kuv tej kev xav thiab kev to taub xwb, kuv tsis tuaj yeem muab lus tim khawv zoo tau. Kuv mas tshuav Vajtswv nuj nqis ntau heev tiag tiag.

Thaum xav rov qab txog qhov ntawd rau tam sim no, kev dhau los ntawm qhov kev sim siab ntawm qhov yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, txawm kuv tau ntsib kev txom nyem me ntsis nyob rau sij hawm ntawd los xij, kuv tau paub kuv tus kheej thiab qhov muaj nuj nqis. Kuv tau txais kev to taub me ntsis txog Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg ntiaj teb thiab Nws tus moj yam ncaj ncees, thiab txij thaum ntawd los kuv tsis khav theeb heev thiab tsis txaus siab rau yus tus kheej lawm. Kuv los xav tias kuv yuav qis thiab qias vuab tsuab ua luaj li, tias kuv tsis tsim nyog rau ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim, ces kuv thiaj li tsis muab cuab kav taij ib qho kev xav tau ntawm Nws ntxiv li lawm. Txawm Vajtswv coj rau kuv li cas los sis Nws npaj dab tsi los xij, kuv txaus siab hlo lees txais thiab zwm rau yam ntawd. Kuv ua siab ncaj los lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua siab ntawm Vajtswv cov lus thiab nrhiav ib qho kev hloov pauv ntawm kuv tus moj yam hauv lub neej. Txawm tias yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a los xij, los kuv tseem yuav tsum caum raws qhov tseeb thiab ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Qhov ntawd tsuas zoo li zaj nkauj tias, “Peb tsis yog cov neeg Yixayee, tiam sis yog Mau-a cov xeeb ntxwv uas tau raug muab tso tseg lawm, peb tsis yog Petus, nws lub peev xwm peb ua tsis tau, los sis Yauj, thiab peb twb tsis tuaj yeem piv tau rau Povlauj txoj kev txiav txim siab raug kev tsim txom rau Vajtswv thiab muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, thiab peb poob qab deb heev, thiab yog li, peb tsis tsim nyog los muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov koob hmoov. Vajtswv tseem tau txhawb nqa peb hnub no; yog li peb yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm hais tias peb tsis muaj lub peev xwm los sis tsim nyog zoo txaus, peb zoo siab hlo los ua kom Vajtswv txaus siab—peb muaj qhov kev txiav txim siab no. Peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv, thiab peb raug foom tsis zoo lawm. Qhov no tau txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab peb tsis muaj peev xwm hloov tau nws, tiam sis peb txoj kev ua neej nyob thiab peb txoj kev paub tuaj yeem hloov tau, thiab peb tau txiav txim siab los ua kom Vajtswv txaus siab(“Txoj Kev Txiav Txim Siab Khov Kho Uas Mau-a Cov Xeeb Ntxwv Yuav Tsum Muaj” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab).

Qhov Dhau Los: 3. Kev Sim Siab ntawm tus Neeg Lwj Liam

Ntxiv Mus: 5. Tau Txais Txoj Hmoo Zoo Los Ntawm Txoj Hmoov Phem

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No