5. Tau Txais Txoj Hmoo Zoo Los Ntawm Txoj Hmoov Phem

Sau los ntawm Tuj Cuab, Teb Chaws Nyiv Pooj Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los, tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij, Vajtswv tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb. Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog. Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav txais Nws txoj kev cawm dim—txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi! … Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm, ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li, tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb. Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij, txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij, tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv, tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li, cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia law lub neej yav qub qab dhau los. Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj, thiab nrhiav qhov tseeb hauv tib neeg lub neej txoj sia xwb lawv thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau zuj zus los ntawm txhua yam kev raug lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem, thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Vajtswv cov lus no raug kuv siab heev vim hais tias tej lus no yog yam uas tshwm sim muaj tseeb hauv kuv tus kheej lub neej.

Kuv yug los rau ib tsev neeg txom nyem nyob pem toj siab thiab luag tej ib txwm saib tsis taus kuv tag kuv sim neej. Kuv tsev neeg yog ib tsev neeg txom nyem, yog li ntawd qee zaum kuv kuj tsis paub hais tias pluas mov ntxiv mus yuav noj dab tsi, thiab kuv ces yeej tsuas tau hnav kuv tus viv ncaus cov khaub ncaws qub uas tso rau kuv tas li xwb. Cov khaub ncaws loj kuv heev. Tag nrho kuv cov phooj ywg kawm ntawv ua ke ces yeej luag kuv thiab tsis xav ua phooj ywg nrog kuv. Kuv lub neej thaum me nyuam yaus mas tsim txom heev. Txij thaum ntawd, kuv tau txiav txim siab tias: Thaum kuv loj hlob los, kuv yuav tsum khwv kom tau nyiaj ntau ntau, ua lub neej kom zoo, thiab yuav tsis muaj leej twg saib tsis taus kuv ntxiv. Vim rau qhov kuv tsev neeg tsis muaj ib qho nyiaj li, Kuv thiaj li kawm tiav theem pib ces thiaj li mus ua hauj lwm rau ib lub tsev ua tshuaj kho mob nyob hauv nroog. Kuv ua hauj lwm dhau sij hawm txog ntua 10 teev tsaus ntuj ntau heev ces kuv thiaj li khwv tau nyiaj ntau me ntsis. Tom qab ntawd kuv hnov tias kuv tus niam laus muag zaub tsib hnub xwb tuaj yeem khwv tau nyiaj npaum kuv qhov nyiaj hli lawm. Kuv thiaj li tawm kuv txoj hauj lwm nyob rau lub tsev ua tshuaj kho mob tam tsim ntawd los mus muag zaub. Tom qab kuv muaj cuab yig lawm, kuv tus txiv wb qhib ib lub khw noj mov. Kuv xav tias kuv yuav khwv tau nyiaj ntau dua los ntawm kev ua lub khw noj mov, ces kuv yuav tuaj yeem ua lub neej zoo heev thiab muaj meej mom, rau lwm tus ntshaw thiab saib taus yus. Tab sis kev ua lag luam mas muaj kev sib tw heev ces wb tsuas ntiav ib tug tub txib xwb kom txuag tau nyiaj. Kuv tau ua txhua yam, khiav mus khiav los ntawm chav ua mov mus rau chav noj mov. Qee zaus kuv sab tiag tiag ua rau kuv sawv yuav luag tsis taus ntseg. Qee cov neeg ua hauj lwm rau nom tswv yeej tuaj noj mov tab sis lawv yeej tsis them nyiaj, thiab nws kuj muaj txhua yam nqi nplua thiab se yuav tau them. Qee zaus lawv kuj siv tswv yim li ub li no los nplua peb thiab mus lawm nrog rau cov nyiaj khwv tau rau hnub ntawd. Qhov no ua rau kuv chim heev tab sis tsis muaj ib yam dab tsi uas kuv tuaj yeem ua tau nyob rau teb chaws Suav. Kuv ces tsuas tau nyo hau nkaus xwb. Txawm hais tias twb ua hauj lwm hnyav npaum li no, wb twb khwv tsis tau nyiaj ntau. Kuv pib txhawj tom qab uas wb tau los ua lag luam tau ib ntus, xav hais tias, “Thaum twg kuv thiaj li yuav muaj lub neej zoo nrog rau muaj nyiaj ntau ntau?”

Xyoo 2008, muaj ib tug phooj ywg hais rau kuv tias ua hauj lwm ib hnub nyob rau teb chaws Zij Pees, tib neeg tuaj yeem khwv tau nyiaj npaum nkaus li lawv khwv kaum hnub nyob hauv teb chaws Suav. Kuv zoo siab dhau lawm uas hnov li no. Kuv xav hais tias thaum kawg kuv kuj nrhiav tau ib txoj hauv kev zoo los mus khwv kom tau nyiaj lawm. Tus nqi uas yuav them rau tus yuav coj kuv mus rau teb chaws Zij Pees kuj siab heev, tiam sis kuv kuj xav hais tias “Koj tsis tuaj yeem kib qe ua daim tau yog tsis muab qe faib, ces yeej tsis tau. Yog thaum peb tau hauj lwm ua nyob teb chaw Zij Pees lawm peb yuav tau cov nyiaj rov qab sai sai xwb.” Kuv thiab kuv tus txiv wb thiaj li tau txiav txim siab mus rau teb chaw Zij Pees tam sim ntawd mus caum txoj kev npau suav ntawd. Thaum wb mus txog lawm, txhua txhua hnub wb yuav tsum tau ua hauj lwm 13–14 teev. Wb ua hauj lwm sab heev li, thaum so hauj lwm lawm ces wb tsuas xav pw thiab so xwb. Wb yeej tsis xav noj mov li. Kuv lub duav ntu hauv qab zog yeej mob tas li xwb thiab kuv tsis tuaj yeem muaj nyiaj txaus mus cuag kws kho mob li, ces kuv tsuas yog tau noj tshuaj loog kom pab ua rau txhob hnov mob. Tsis yog kuv muaj mob nkaus xwb, tiam sis kuv tseem raug tus loj cem thiab raug cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke saib tsis taus. Muaj ib zaug thaum kuv nyuam qhuav pib hauj lwm tshiab kuv tau ua txhaum ib qho me me xwb. Kuv tus thawj coj tau cem kuv thiab kuv tu siab heev ces thiaj li quaj quaj. Tiam sis kuv yuav ua li cas tau? Yam kuv ua tau ces tsuas yog khaws txoj kev chim cia hauv nruab siab xwb thiaj li khwv nyiaj tau txuas mus ntxiv. Kuv hais tag los hais dua rau kuv tus kheej, “Tam sim no yeej nyuab, tiam sis thaum kuv khwv tau nyiaj me ntsis lawm kuv yuav sawv taus ntseg thiab yuav ua rau lwm tus saib taus kuv. Kuv yuav tsum tau nyiaj ntxeem mus ntxiv.” Yog li ntawd, txhua txhua hnub kuv thiaj li rau siab ntso ua hauj lwm yam li kuv yog ib lub tshuab khwv nyiaj xwb. Yam uas kuv xav tsis txog, nyob rau xyoo 2015, Kuv tau muaj mob vim qhov kuv tau ua hauj lwm hnyav. Kuv thiaj tau mus tim tsev kho mob thiab tus kws kho mob tau hais rau kuv tias Kuv tus pob txha caj qaum tau tais kuv txoj leeg txha caj qaum, thiab yog kuv tseem pheej ua hauj lwm mus ntxiv, yuav ua rau kuv mob hnyav pw rawv saum txaj thiab kuv yuav saib xyuas tus kheej tsis tau. Qhov no ua rau kuv yoob tag, thiab cia li ua rau kuv ib ce tsaug tag tam sim ntawd. Txhua yam hauv kuv lub neej tab tom pib zoo zuj zus thiab kuv txoj kev npau suav nyuam qhuav txav los ze zuj zus xwb. Tab sis yam uas kuv tau txais thaum kawg yog kev muaj mob xwb. Kuv tsis tuaj yeem lees txais kiag li, thiab kuv thiaj li xav hais tias: “Kuv tseem hluas hluas xwb, yog kuv peem tiag yuav tsum ua tau xwb. Yog tam sim no kuv ho khwv tsis taus nyiaj li es cia li rov qab mus rau teb chaws Suav tes dawb tes npliag xwb, es nws yuav tsis poob ntsej muag los?” Yog li ntawd, kuv thiaj li tau peem tiag thiab nyiaj ntxeem kuv tus mob mus ua hauj lwm. Thaum twg mob heev ces kuv tsuas muab ib daim tshuaj los npuab rau ces tas zog ua hauj lwm mus ntxiv. Kuv ua hauj lwm tas hnub, ces thaum tsaus ntuj kuv qhov mob haj yam mob heev ua rau kuv pw tsis tsaug zog li. Kuv yeej tig tsis taus cev li. Ob peb hnub tom qab ntawd xwb, kuv mob nyav heev yeej nkag tsis taus tom txaj tawm los li.

Tsuas yog pw twj ywm saum txaj xwb, kuv tag kev cia siab heev thiab kho siab kawg nkaus li, kuv thiaj xav tias, “Ua cas kuv tus kheej ho zoo li no rau thaum kuv tseem hluas ua luaj? Es kuv cia li yuav xaus los mus ua tus neeg pw rawv lub lav mob xwb los?” Kuv tu siab heev yam piav tsis tau qhia leej twg li, thiab kuv thiaj li xav tias, “Peb ua tib neeg nyob txhawm rau dab tsi xwb? Puas yog tsuas khwv kom tau nyiaj thiab muaj meej mom xwb los cas? Muaj nyiaj txiag puas yuav txhais tau tias muaj kev kaj siab tiag? Qhov kuv tus kheej khwv ciaj khwv tuag kom tau nyiaj txiag xwb es puas yuav tsim nyog?” Twb yuav ze 30 xyoo no lawm uas kuv tau ua hauj lwm hnyav los tas li, Kuv tau ua hauj lwm rau tuam txhab, muag zaub, ua khw noj mov, thiab tuaj ua hauj lwm nyob rau teb chaws Zij Pees. Kuv kuj khwv tau nyiaj me ntsis nyob rau yav dhau los, tab sis kuj ntsib kev txom nyem heev. Thaum xub thawj, kuv xav hais tias tuaj caum kuv txoj kev npau suav nyob rau teb chaw Zij Pees no, ntshe kaj ntug tag kis yuav ua rau kuv nplua nuj thiab ua lub neej vam meej. Tab sis qhov kuv tau txais, tsuas yog tau pw rau saum lub txaj xwb, thiab ntshe yuav tau zaum lub laub neeg mob mus tag ib sim. Xav los txog rau qhov no, kuv tu siab heev hais tias Kuv yuav coj kuv tus kheej mus khwv kom tau nyiaj thiab hla lwm tus mus nyob qhov siab dua. Ua rau kuv ntxhov siab, tag kev cia siab, thiab tu siab heev. Kuv ua tsis tau li cas tsuas yog quaj nkaus xwb. Kuv thiaj li tau hais tawm hauv kuv lub siab dawb paug tias: “Lub ntuj awd, thov cawm kuv thiab os! Yog vim li cas kuv lub neej thiaj qaug zog ua luaj li, nyuab tag npaum li no?”

Thiab nws kuj yog thaum uas tsis muaj tus pab kuv thiab muaj mob ntsuav ces Vajtswv txoj kev cawm dim nyob rau tiam kawg thiaj li tau los pab kuv. Kuv tau ntsib ob tug viv ncaus uas ntseeg Vajtswv tom thawj. Thaum kuv tau nrog nkawv nyeem Vajtswv cov lus thiab tau mloog nkawv cov kev qhia txog qhov tseeb, Kuv mam li nkag siab tias txhua tsav txhua yam yog Vajtswv ua tus tsim, Vajtswv yog tus kav tag nrho lub ntiaj teb no, txhua leej neeg txoj hmoo ces nyob rau ntawm Vajtswv xib teg, Vajtswv tau coj thiab txhawb nqa tib neeg txhua sij hawm, thiab Nws saib xyuas thiab pov hwm tib neeg tas li. Tiam sis tseem tshuav qee qhov kuv tseem tsi tau to taub zoo. Peb txoj hmoo ces yog Vajtswv ua tus tswj hwm, thiab Vajtswv tau coj thiab pov hwm peb sawv daws los tas li, yog li ntawd peb yuav tsum nyob yam kaj siab lug. Yog li vim li cas peb thiaj li tseem muaj mob muaj nkeeg? Yog vim li cas lub neej no yuav nyuab ua luaj li? Txoj kev muaj mob no yog los qhov twg los tiag? Kuv tau nug ob tug viv ncaus ntawd txog rau qhov no.

Tus Viv Ncaus Ntxhi tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qee cov lus rau kuv tias: “Dab tsi yog lub hauv paus ntawm lub neej txoj sia uas tau ntsib kev txom nyem txij thaum yug los, thaum tuag, thaum muaj mob, thiab thaum laus lawm uas tib neeg tau thev? Dab tsi tau ua rau cov neeg muaj tej yam zoo li no? Tib neeg tsis muaj tej no thaum lawv xub raug tsim los, puas yog? Yog li ces, tej no ho los qhov twg los? Lawv tau tshwm sim los tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog sim siab thiab lawv cev nqaij daim tawv raug ua puas tsuaj lawm. Kev mob siab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv, nws tej kev txom nyem, thiab nws tej kev tsis muaj dab tsi, thiab tej kev tsim txom hnyav tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb, tsuas tshwm sim kiag thaum Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg lawm xwb. Tom qab tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws tau pib tsim txom lawv. Vim zoo li no, lawv thiaj raug ua puas ntau zuj zus. Tej kab mob ntawm kev ua neeg muaj ntau zuj zus thiab mob hnyav zuj zus tuaj, thiab lawv thiaj li ntsib kev txom nyem phem zuj zus. Suav hnub suav nyoog muaj ntau zuj zus tuaj, cov neeg xav tsis tau dab tsi thiab ua rau tib neeg ntiaj teb muaj kev tu siab, nrog rau kev tsis muaj peev xwm ua lub neej nyob tau rau ntawm thaj chaw ntawd lawm, thiab lawv hnov zoo li tag kev cia siab zuj zus rau lub ntiaj teb no lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yog tus coj qhov kev txom nyem no los rau tib neeg(“Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab ntawd nws thiaj li tau piav cov lus qhia tias: “Thaum Vajtswv tsim tib neeg, vajtswv yog tus nrog nraim, saib xyuas thiab pov hwm lawv. Yeej tsis txawj yug, txawj laus, muaj mob muaj nkeeg los yog ploj tuag, thiab tsis muaj kev txhawj xeeb los yog kev ceeb nyeej. Tib neeg nyob ywj siab hauv Edees Lub Vaj, lom zem xauv npo nrog txhua yam uas Vajtswv muab pub rau. Lawv nyob tau kaj siab lug thiab lom zem heev raws li Vajtswv cov lus qhia. Tab sis tom qab ntawd tib neeg raug Ntxwgnyoog dag ntxias thiab ua lwj liam. Lawv tau ntseeg qhov nws dag, tau ua txhaum thiab ntxeev siab rau Vajtswv, thiaj li plam plhuav Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev pov hwm lawm. Txij thaum ntawd los peb thiaj li raug Ntxwgnyoog tswj fwm thiab poob rau txoj kev tsaus ntuj. Peb ua neej nrog txoj kev khwv, kev txhawj xeeb, muaj mob muaj nkeeg thiab muaj kev tu siab. Tau ntau txhiab xyoo lawm, Ntxwgnyoog tau siv cov lus qhia cuav thiab cov kev ntseeg cuav los tas li xws li kev muaj txiag nplua nuj, txhob ntseeg Vajtswv, thiab kev hloov cev loj hlob, thiab kev ntseeg Yawg Maj los ntawm cov neeg muaj suab npe thiab txhawj ntse los coj tib neeg kom yuam kev thiab tsim kev puas tsuaj rau tib neeg, xws li ‘Tsis muaj Vajtswv nyob hauv lub ntiaj teb no,’ ‘Ib tug twg txoj hmoo ces nyob ntawm nws sab tes xwb,’ ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,’ ‘Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,’ thiab ‘Tib neeg yuav ua txhua yam kom nplua nuj,’ ‘Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau,’ thiab lwm yam ntxiv. Tom qab lees txais Ntxwgnyoog cov lus cuav no, tib neeg thiaj li tsis lees paub tias muaj Vajtswv ua tus tswj kav, nrug deb ntawm Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws. Lawv tau rais los mus khav theeb zog thiab khav tias yus zoo dua, tsuas pom nws tus kheej, lim hiam thiab siab phem tshaj qub. Tib neeg tau muaj kev xav tswv yim tawm tsam, sib ntaus, thiab sib tua txhawm rau lub suab lub npe, meej mom, thiab kev nplua nuj. Cov txiv thiab cov poj niam, phooj ywg sib nyiag thiab sib ntxeev siab, txawm tias txiv thiab tub kiag los tig los sib tua thiab tej kwv tij los kuj sib ntaus. Peb tau plam peb qhov kev ua neeg nyob thiab ua neej nyob zoo li yog tsiaj ntau dua tib neeg.” “Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias tau ua rau muaj kev puas tsuaj rau tib neeg coob heev lawm. Qhov uas xav hais tias lawv tuaj yeem tswj los sis hloov lawv txoj hmoo, ua rau lawv tawm tsam lawv txoj hmoo. Lawv sib tua sib txeeb tag lawv sim neej, thiab tsis yog hais tias lawv hloov tsis tau lawv txoj hmoo xwb, tab sis rhuav lawv tus kheej thaum tab tom siv zog ua.” “Tib neeb tau raug Ntxwgnyoog dag ntxias yuam kev thiab ua lwj liam. Peb ua hauj lwm hnyav txhua hnub, raug tsim txom lub cev thiab lub hlwb. Txhua txoj kev mob nkeeg thiab kev tsim txom tab tom muaj zuj zus. Tej kev tsim txom thiab kev nyuaj siab no ua rau peb hnov hais tias tib neeg lub neej nyob hauv ntiaj teb no nyuaj thiab sab dhau. Tej no tshwm sim muaj los tom qab Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg, nws yog Ntxwgnyoog ua kom muaj kev puas tsuaj rau peb, Thiab nws kuj yog lub txiv ntoo iab uas tib neeg tsis lees txais Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv.”

Tus Viv Ncaus Ntxhi qhov kev qhia ua rau kuv pom tias tib neeg tej kev mob nkeeg yog los ntawm Ntxwgnyoog. Tom qab Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg, peb thiaj li tau plam Vajtswv txoj kev pov hwm, chiv muaj txhua yam kev mob nkeeg thiab raug mob. Ces tus viv ncaus hais li no: “Vajtswv tsis tuaj yeem cia tib neeg raug Ntxwgnyoog muab do ua si thiab tsim txom. Nws thiaj li yug los ua neeg ob zaug los theej txhoj thiab cawm tib neeg. Thawj zaug, Nws tau los yug dua ua Tswv Yesxus, raug dai saum tus ntoo khaub lig them kev txhuam rau tib neeg, los daws peb tawm ntawm kev txhaum. Kev ntseeg Tswv Yesxus, peb tej kev txhaum yuav raug zam txim tab sis tus yeeb yam sab kev txhaum yeej tseem nyob thiab peb tseem tsis tau dim ntawm txoj kev txhaum tag.” “Vajtswv tau rov los yug ua neeg dua ib zaug nyob rau tiam kawg los hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv es peb thiaj li yuav raug cawm tawm ntawm Ntxwgnyoog, tshem tawm ntawm kev txhaum, thiab raug ntxuav kom dawb huv, mus txog rau thaum ua peb raug coj mus rau Vajtswv lub teb chaws.” “Kev nyeem Vajtswv cov lus ntau dua peb tuaj yeem nkag siab qhov tseeb thiab muaj kev thoob ntsib to nrog. Peb tsuas yuav nkag siab qhov uas Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg thiab pom los ntawm nws tej kev siab phem. Peb tuaj yeem tsis lees Ntxwgnyoog thiab khiav tawm ntawm nws tej kev haub ntxias, ces nws yuav tsis tuaj yeem muab peb coj los siv ua si los sis ua kom muaj kev puas tsuaj rau peb ntxiv.” Kuv zoo siab uas hnov tias Vajtswv tus kheej tau nqis los cawm peb. Kuv yeej tsis xav kom Ntxwgnyoog tsim txom kuv ntxiv zoo li ntawd tab sis kuv kuj tsis tau paub zoo tias nws ua kev puas tsuaj rau kuv li cas, yog li kuv thiaj nug cov viv ncaus: “Kuv tau siv zog ua hauj lwm hnyav heev kom tau zoo tshaj lwm tus thiab nrov npe, tab sis tau ua rau kuv tau tus mob ua ris tsis taus. Puas yog Ntxwgnyoog ua li no rau kuv?”

Tus Viv Ncaus Tsab thiaj tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas muaj feem xyuam txog qhov kuv nug. “Ntxwgnyoog siv txoj hau kev uas maj mam hloov heev li, uas yog ib txoj hau kev haum nrog tib neeg cov kev xav phem tshaj plaws, uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, los ntawm qhov ntawd uas ua rau tib neeg lees nws txoj kev ua neej yam tsis paub txog, nws cov kev kav ua neej raws, thiab los tsim kom muaj cov hom phiaj hauv lub neej thiab lawv cov hau kev hauv lub neej, thiab hauv txoj kev ua li ntawd lawv kuj cia li muaj cov kev xav tau hauv lub neej yam tsis paub txog. Tab txawm tias cov kev xav tau ntawm lub neej yuav loj npaum li cas los xij, lawv yog raug txuas ruaj khov mus rau ‘lub koob meej’ thiab ‘tau txais.’ Txhua yam uas tus neeg zoo los sis nto moo—txhua tus neeg, qhov tseeb—ua raws hauv lub neej tsuas yog cuam tshuam nrog ob lo lus no xwb: ‘lub koob meej’ thiab ‘tau txais.’ Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwgnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod?(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). “Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI).

Tom qab uas nyeem Vajtswv cov lus, nws tau qhia txog qhov tseeb uas Ntxwgnyoog siv lub suab npe thiab kev ntshaw los ua lwj liam rau tib neeg. Kiag thaum ntawd kuv thiaj li paub txog tias Ntxwgnyoog ntxim ntxub npaum li cas! Ntxwgnyoog siv kev kawm raws cai thiab kev haub ntxias hauv sim neej los qhuab qhia nws txoj kev cai ua tib neeg nyob rau peb, xws li “Tsis nqis peev, ces yeej tsis tau,” “Yog koj xav muaj meej mom thaum luag tej tab tom saib, koj yuav tau raug mob thaum uas lawv tsis raug,” thiab “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau.” Raug dag ntxias los ntawm tej kev cai ua, neeg nyob no tib neeg hnov tau tias lawv tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj nyiaj tsis tau, es thaum uas lawv ho nplua nuj, lwm tus yuav saib taus lawv thiab lawv yuav muaj meej mom, thiab kev ua lub neej txom nyem yog kev ua rau yus tsis muaj nuj nqis. Vim li ntawd tib neeg thiaj li tsoo tas zog tas lawv lub neej kom muaj nyiaj, muaj suab npe, thiab muaj yeej, thiab ua txhua yam kom tau tej ntawd, uas tsis xav txog tej yam uas yuav tshwm sim tom qab. Tib neeg rais los lwj liam dua qub thiab lawv lub neej rais los muaj mob dua qub. Qhov no yog txoj saw hlau Ntxwgnyoog siv los khi peb thiab nws kuj tseem yog Ntxwgnyoog lub tswv yim ua lwj liam rau peb. Kev siv zog kom tau nyob siab dua lwm tus, kom khwv tau nyiaj ntau es lwm tus thiaj li saib kuv muaj nqis, Kuv cia li rais los ua ib lub tshuab khwv nyiaj. Kuv txoj kev ntshaw tau loj zuj zus, ces kuv yeej tsis hnov txaus kiag li, thiab kuv raug yuam kom tsum thaum uas kuv tau rhuav kuv tus kheej txoj kev noj qab haus huv lawm xwb. Kuv rais los ua ib tug qhev rau nyiaj txiag, suab npe, thiab kev muaj yeej. Txoj kev nrhiav suab npe thiab kev muaj yeej tau ua rau kuv lub neej nyuaj tiag tiag, sab heev li! Kev nrhiav li ntawd tau ntau lub xyoo no, Kuv tau raug kev mob los pov puag thiab xaus rau qhov muaj mob. Tag nrho tej kev mob ntawd yog los ntawm qhov raug Ntxwgnyoog muab ua lwj liam! Yog tsis muaj kev qhia tshwm ntawm Vajtswv cov lus kuv yeej tsis paub tias Ntxwgnyoog siv nyiaj, suab npe, thiab kev muaj yeej los ua lwj liam rau tib neeg. Ntau thiab tsawg los suab npe thiab kev muaj yeej yeej yog Ntxwgnyoog txoj saw hlau los khi tib neeg.

Tus Viv Ncaus Ntxhi tau tuaj qhia kuv ntau heev tom qab ntawd. Lub sij hawm dhau mus, Kuv pib pom lub tswv yim uas Ntxwgnyoog siv los ntxias dag tib neeg. Kuv kuj tau nkag siab txog qhov tseem ceeb tshaj plaws: kev nyeem Vajtswv cov lus, kev ua raws qhov tseeb, thiab kev ua raws Vajtswv kev tsav coj thiab kev npaj. Ntawd yog yam uas muaj ntsiab lug tshaj plaws, kev zoo siab hlo ua lub neej, thiab yog tib txoj kev uas Vajtswv qhuas!

Muaj ib hnub, kuv pom tias kuv muaj ib tug phooj ywg uas ua huaj lwm ua ke tuaj rau teb chaws Zij Pees nrog nws tus txiv mus khwv nyiaj txhua txhia qhov chaw. Txawm hais tias nkawv khwv tau nyiaj me ntsis, tsis ntev tom qab ntawd nws tus txiv tau muaj mob thiab nws thiaj tau rov qab mus kho mob rau teb chaws Suav. Thaum kawg nws kuj xaus rau qhov uas muaj tus kab mob khes xaws ncua kawg. Lawv tsev neeg nyob nrog txoj kev ntshai thiab kev tu siab. Los ntawm nws qhov hmoov phem, kuv hnov hais tias peb lub neej mas nyias ntsais thiab lub neej txoj sia muaj nqis tiag tiag. Yog tsis muaj txoj sia lawm, nyiaj txiag yuav zoo dab tsi ntxiv? Nyiaj puas tuaj yeem yuav tau txoj sia? Tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Tib neeg siv lawv lub neej caum raws nyiaj txiag thiab koob npe; lawv tuav tej hauv paus npluag nplej no, xav tias nws thiaj yog tib txoj kev pab txhawb tau lawv, yog lawv muaj tej ntawd lawv yuav ua rau lawv muaj txoj sia nyob mus, zam dhau txoj kev tuag. Tab sis tsuas yog thaum lawv twb yuav tuag lawm lawv mam li paub tias tej yam uas lawv xav tau no tseem nyob deb heev ntawm lawv, lawv tsis muaj zog li cas hauv qhov ntsib txoj kev tuag, lawv yuav raug puas ntsoog tau yooj yim li cas, lawv yuav kho siab zim thiab tag kev cia siab li cas, tsis muaj qhov yuav tig rov qab tau li. Lawv mam paub tias nyiaj txiag thiab suab npe yuav tsis tau txoj sia, txawm ib neeg yuav nplua nuj npaum li cas los xij, txawm lawv yuav muaj qeb dej num siab npaum li cas los xij, tag nrho txhua tus tib neeg yeej pluag ib yam thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi thaum ntsib txoj kev tuag. Lawv mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Vajtswv cov lus ua rau kuv tau pom tseeb dua qub lawm tias yog peb tsis ntseeg Vajtswv los yog tsis nkag siab qhov tseeb, peb tsis tuaj yeem pom Ntxwgnyoog lub hom phiaj, thiab peb tsis tuaj yeem pom tias Ntxwgnyoog siv nyiaj thiab suab npe los ua kom tib neeg lwj liam. Peb raug lub yiv yis dej khaub zig ua kom peb tawm tsis taus li. Peb raug Ntxwgnyoog dag ntxias thiab tsim txom peb tus kheej, tsis tas li xwb peb tseem ua kom peb lub neej puas tsuaj thiab. Nws txaus tu siab kawg nkaus li. Ua tsaug rau kuv txoj kev ntseeg thiab nyeem Vajtswv cov lus ntau heev, txog thaum kawg kuv tau nkag siab tej no lawm. Yog kuv tsis muaj txoj kev ntseeg los sis tsis nyeem Vajtswv cov lus, kuv yeej yuav nti tsis dim Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj liam. Ntshe kuv tsuas yuav tawm tsam nrog txoj kev tsaus ntuj thiab kev muaj mob tsis muaj txoj hauv kev tawm.

Thaum kuv tseem mob ntawd cov viv ncaus hauv tsev teev hawm tau los saib xyuas kuv ntau zaus heev li thiab pab ua kom kuv txhob mob. Lawv tseem ua hauj lwm hauv vaj hauv tsev thiab saib xyuas kuv yam li kuv yog lawv ib tse neeg. Tuaj nyob rau txawv teb chaws, qhov cov viv ncaus saib xyuas kuv ntawd ua rau kuv zoo siab yam tsis muaj dab tsis los pauv tau. Kuv tseem haj yam ris txiaj rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab pov hwm, ua rau kuv zoo dua thaum kuv tseem tsis tau paub nws.

Tom qab ntawd kuv thiaj tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias: “Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los, tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij, Vajtswv tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb. Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog. Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav txais Nws txoj kev cawm dim—txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi! Yog ib tug tib neeg coj tus cwj pwm phem rau txoj hmoo, nws ua pov thawj tau tias lawv tab tom tawm tsam txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau lawv, nws ua pov thawj tau tias lawv tsis muaj tus cwj pwm zwm rau. Yog tib neeg coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, ces thaum tib neeg tig saib rov qab txog lawv txog kev taug yav dhau los, thaum tib neeg tuav tau Vajtswv lub hwj chim kav, tib neeg yuav mob siab zwm rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg, lawv yuav txiav txim siab ntau ntxiv thiab muaj kev ntseeg tus kheej siab cia Vajtswv coj kev qhia tib neeg txoj hmoo thiab tiv thaiv kev tig ntxeev siab rau Vajtswv. Cov tib neeg uas pom tias thaum lawv tsis nkag siab txoj hmoo, thaum tib neeg tsis to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav, thaum tib neeg tsis xyuam xim rau txoj kev taug mus tom hau ntej, mus qaug poj qaug poog hla raws tej kev pos huab nti, yuav ua rau taug raws txoj kev no nyuaj heev, ua rau siab tawg tag. Yog li thaum tib neeg lees paub Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, tus neeg tshaj lij yuav ua kom paub nws thiab lees txais nws, tso tej hnub uas ua rau mob siab pov tseg kom tag thaum lawv tsim lub neej zoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, thiab tiv thaiv tej yam cuam tshuam rau txoj hmoo thiab caum raws yam hu ua ‘tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia’ hauv lawv tus kheej txoj kev taug. Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm, ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li, tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb. Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij, txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij, tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv, tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li, cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia law lub neej yav qub qab dhau los. Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj, thiab nrhiav qhov tseeb hauv tib neeg lub neej txoj sia xwb lawv thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau zuj zus los ntawm txhua yam kev raug lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem, thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Vajtswv lo lus mas siv tau tiag tiag, txhua kab lus hais raug kuv siab tiag tiag. Kuv nkag siab Vajtswv txoj lus tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim thiab peb yog cov uas Nws tsim. Txhua txhua tus neeg txoj sia nyob rau hauv Vajtswv lub xib teg, ua raws Nws txoj kev tswj thiab npaj cia. Txhua txhua yam uas peb tau hauv lub neej yog Vajtswv ua tus tswj thiab Nws npaj cia lawm. Kev maj mus ntawm nov rau tov yeej tsis yog qhov yuav los txiav txim tiag. Vajtswv pub ntau npaum li cas rau peb ces peb yuav tau ntau npaum li ntawd. Yog Vajtswv tsis pub qee yam rau peb, txawm hais tias peb yuav siv zog npaum li cas nws yeej yuav tsis muaj nuj nqis. Nws zoo kiag ib yam li qhov lus hais tias “Tib neeg yog tus cog lub noob, tab sis Tswv Ntuj yog tus sau qoob” thiab “Tib neeg yog tus ua, Vajtswv yog tus tau.” Peb yuav tau zwm rau tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm thiab npaj cia rau peb lub neej. Nov yog qhov zais nyob rau lub neej uas muaj kev kaj siab! Kuv kuj paub txog tias nyiaj txiag thiab lub meem thawj yog lub ntiaj teb ntiag tug. Kev muab peb tus kheej mus nrhiav kev muaj suab npe thiab kev muaj yeej, txhua yam uas peb tau thaum kawg yog tsis muaj dab tsi li thiab tau kev mob. Thaum kawg ces peb raug Ntxwgnyoog muab noj lawm xwb. Kuv xav txog yav tag ua li cas kuv ho yuav nyob rau Ntxwgnyoog lub tswv yim xws li “Tsis nqis peev, ces yeej tsis tau,” ces kuv ho nrhiav nyiaj thiab suab npe. Kuv xav hais tias kuv tuaj yeem ua tau lub neej kaj siab thiab raug saib siab thiab lwm tus yuav ntshaw, tab sis kuv yeej tsis xav tias yam uas kuv tau txais tsuas yog kev mob thiab kev iab ntsim, kuv tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev kaj siab li. Tam sim no kuv tau nyeem Vajtswv cov lus, kuv tau nkag siab txog qhov Vajtswv xav tau. Kuv tsis xav tawm tsam nrog kuv txoj hmoo ntxiv lawm, thiab kuv kuj tsis xav nrhiav suab npe thiab kev muaj yeej ntxiv lawm. Qhov ntawd tsis yog lub neej uas kuv xav tau ntxiv lawm. Kuv txiav txim siab los ua lub neej txawv qhov qub, thiab txhua yam uas kuv xav tau yog tso kuv lub neej uas seem no rau hauv Vajtswv ob txhais tes rau Nws mam li ua tus npaj, los siv zog ua raws Vajtswv thiab ua kuv lub luag hauj lwm.

Siv sij hawm kom ntau rau kuv txoj kev ntseeg thiab los koom kev sib sau, kuv tso kuv txoj hauj lwm qub tseg thiab txais txoj hauj lwm tshiab, yooj yim dua qub. Kuv nyeem Vajtswv lo lus tas li thaum kuv tsis nyob ntawm chaw ua hauj lwm, thiab kuv yim nyeem ntau npaum li cas kuv lub siab yim ci ntsa tuaj. Kuv kuj tau kawm txog lub chiv keeb ntawm tib neeg txoj kev txhaum, Kuv nkag siab txog qhov Vajtswv cawm tib neeg ib kauj ruam zuj zus, yam uas tib neeg tsim nyog ua neej nrog, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog ua neej nyob muaj nuj nqis li cas. Kuv kuj mus cuag cov kwv tij thiab cov viv ncaus tas li los mus sib qhia peb cov kev paub thiab kawm hu nkauj qhuas Vajtswv raws Vajtswv cov lus. Kuv lub neej muaj kev kaj siab heev tam sim no. Kuv khwv tsis tau nyiaj ntau npaum li kuv ib txwm khwv tau, tab sis kuv mloog tau tias muaj kev thaj yeeb thiab ruaj khov yam kuv ib txwm tsis tau muaj dua. Yog tig mus saib yav tag los, pom tau tias kuv tau txais txoj hmoo zoo los ntawm txoj hmoov phem! Nod yog Nws li kev cawm dim rau kuv tiag tiag.

Qhov Dhau Los: 4. Kev Sim Siab Ntawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv

Ntxiv Mus: 6. Lub Koob Npe Thiab Kev Nplua Nuj Ua Rau Kuv Muaj Kev Nyuaj Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No