Zaj Tseem Dab Neeg Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb, txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Vajtswv Los Kav uas yog lub sij hawm kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau kob rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv qab Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej muaj nraim nkoos uas ris tsis taus ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los tso cai rau tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug tsis muaj zog, tus phem, thiab los tso cai rau lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vaub tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus coj tsis ncaj rau tib neeg, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv. Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm kom raws tau qhov hloov ntawm qhov tso cai rau tej uas tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb. Yog li, nyob rau thaum tseem ntxov ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo, Kuv ua tes dej num ntawm txoj kev cai, uas yog tes dej num uas Yehauvas coj cov tib neeg. Theem ob uas muaj nyob hauv tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub uas nyob hauv lub vos hav Yudias, Yexus sawv cev tag nrho rau tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub; Nws yug los muaj cev nqaij daim tawv, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws kuj pib Tiam Hmoov Hlub thiab. Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom tes dej num ntawm txoj kev cawm dim thiaj muaj tiav, los muab lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai xaus thiab pib Tiam Hmoov Hlub, thiab yog li Nws thiaj raug muab hu ua tus “Thawj Tub Rog uas Loj Dua Ntais,” txoj “Kev Theej Txhoj,” thiab tus “Cawm Dim.” Yog li raws li cov txiaj ntsim no, Yexus tes dej num lub ntsiab txawv ntawm Yehauvas tes dej num, txawm tias lawv zoo tib yam hauv lub hauv paus ntsiab lus kuj xij. Yehauvas pib lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai, rhawv lub hauv paus—theem thaum chiv thawj—rau Vajtswv tes dej num nyob hauv ntiaj teb, thiab tawm tej kev cai thiab tej lus txib. Tej no yog ob toom ntawm tes dej num uas Nws ua tawm, thiab lawv sawv cev rau lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai. Tes dej num uas Yexus ua nyob hauv Tiam Hmoov Hlub tsis yog los tawm kev cai, tab sis los ua kom muaj tiav, yog li nkag mus rau Tiam Hmoov Hlub thiab muab lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai xaus uas kav los tau ob txhiab xyoo. Nws yog tus tsim txoj kev, tus uas los pib Tiam Hmoov Hlub, tab sis qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num yog los pua txoj kev cawm dim. Thiab yog li Nws tes dej num kuj yog ob txoj: qhib ib tiam tshiab, thiab uas tes dej num ntawm txoj kev cawm dim kom tiav los ntawm Nws qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, tom qab uas Nws tau ncaim mus lawm. Thiab yog li lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai thiaj xaus lawm thiab Tiam Hmoov Hlub thiaj pib.

Tes dej num uas Yexus ua yog raws li tej kev cheem tsum ntawm tib neeg nyob rau tiam ntawd. Nws tes hauj lwm yog los cawm tib neeg, los zam lawv tej kev txhaum rau lawv, thiab yog li Nws tus moj yam yeej yog ib tug ntawm kev txo hwj chim, kev ua siab ntev, kev hlub, kev tshua, kev tswj tus kheej, kev hlub tshua, kev ua siab zoo. Nws coj txoj kev hlub thiab koob hmoov ntau heev los rau tib neeg, thiab tag nrho tej khoom uas tib neeg yuav zoo siab xyiv fab rau, Nws muab txoj kev zoo siab xyiv fab rau lawv: kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, Nws txoj kev zam txim thiab kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muaj khoom ntau los ua kom zoo siab xyiv fab uas tib neeg tau ntsib—lub siab thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg nyob hauv lawv lub siab, txoj kev xav uas ruaj khov nyob hauv lawv tej ntsuj nplig, thiab qhov lawv ywj rau Yexus uas yog tus Cawm Seej—uas yog nqis mus rau tiam uas lawv ua neej nyob. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg twb raug Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau lawm, thiab yog li yuav kom ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav mas cheem tsum txoj kev hlub, kev tswj tus kheej mus li thiab kev ua siab ntev ntau heev, thiab tseem ntau tshaj ntawd, ib txoj kev theej txhoj uas tsim nyog los ntxuav tib neeg tej kev txhaum, kom thiaj muaj ib qhov hloov pauv. Yam uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog Kuv txoj kev theej txhoj ntawm txoj kev ntxuav tib neeg tej kev txhaum xwb: Yexus. Txhua yam uas lawv paub ces yog qhov uas Vajtswv yeej muaj kev hlub tshua thiab kev tswj tus kheej tau, thiab txhua yam uas lawv pom ces yog txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo ntawm Yexus. Nov yog tag nrho vim hais tias lawv yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Thiab yog li, ua ntej lawv yuav raug cawm dim, lawv yuav tsum tau zoo siab xyiv fab rau txhua hom ntawm txoj kev hlub uas Yexus muab rau lawv kom tau txiaj ntsig los ntawm txoj kev hlub no. Txoj kev no, tej zaum lawv kuj yuav raug zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm lawv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm txoj kev hlub, thiab tej zaum kuj muaj feem raug cawm dim los ntawm qhov zoo siab xyiv fab rau Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab ua siab ntev. Tsuas yog los ntawm Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab kev ua siab ntev xwb lawv thiaj muaj cai los txais txoj kev zam txim thiab zoo siab xyiv fab rau txoj kev hlub uas Yexus pub. Ib yam li Yexus tau hais: Kuv tsis yog los cawm cov ncaj ncees tab sis cov neeg txhaum, los tso cai rau cov neeg txhaum kom raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum. Yog tias, thaum Nws rais los ua cev nqaij daim tawv, Yexus coj tus moj yam ntawm txoj kev txiav txim, kev tsawm foom, thiab kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum los, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj feem raug cawm dim, thiab yuav nyob muaj kev txhaum mus ib txhis. Yog muaj li no, txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo yuav los nres rau hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai, thiab lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai yuav raug muab rub txuas rau txhiab xyoo. Tib neeg tej kev txhaum tsuas yuav muaj loj hlob ntxiv thiab muaj kev txom nyem ntau, thiab txoj kev tsim tib neeg yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm ua dej num rau Yehauvas nyob hauv qab txoj kev cai xwb, tab sis lawv tej kev txhaum yuav loj dua cov tib neeg uas xub tsim tej kev txhaum. Yexus hlub tib neeg ntau npaum li cas, zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab coj txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo uas tsim nyog los, tib neeg muaj cai kom raug cawm dim los ntawm Yexus ntau npaum li ntawd, kom raug hu ua cov me nyuam yaj uas ploj lawm uas Yexus siv nyiaj txiag ntau mus yuav rov qab los. Ntxwgnyoog cuam tshuam tsis tau tes dej num no, rau qhov Yexus saib Nws cov ntseeg li ib leej niam uas muaj kev hlub saib xyuas tus me nyuam mos ntawm nws xub ntiag. Nws tsis chim los sis tsis nyiam lawv, tab sis muaj txoj kev nplij puv npo; Nws yeej tsis ua npau taws vog rau hauv lawv, tab sis zam lawv tej kev txhaum thiab tsis saib rau lawv txoj kev ruam thiab kev tsis to taub, txog ntua rau theem uas hais tias, “Zam txim rau lwm tus xya caum zaus xya zaus.” Yog li lwm tus lub siab thiaj hloov vim Nws lub siab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb tib neeg thiaj tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm Nws txoj kev ua siab ntev tswj tus kheej.

Txawm tias Yexus nyob hauv qhov yug los ua neeg yam tsis muaj kev xav nyuaj siab los, Nws yeej ib txwm nplig Nws cov thwj tim, muab pub rau lawv, pab lawv, thiab txhawb lawv. Txawm Nws ua tes dej num ntau npaum li cas, los sis Nws uv kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, Nws yeej tsis yuam tib neeg, tab sis yeej ib txwm ua siab ntev thiab tswj tus kheej rau lawv tej kev txhaum, xws li hais tias cov tib neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub ua twb zoo hu Nws ua “tus Cawm Seej Yexus uas ntxim hlub.” Rau cov tib neeg nyob lub sij hawm ntawd—rau tag nrho txhua tus tib neeg—yam uas Yexus muaj thiab yog, yog kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo. Nws yeej tsis cim ntsoov tib neeg tej kev txhaum, thiab qhov Nws saib lawv tsis yog saib rau lawv tej kev txhaum. Vim hais tias ntawd yog tiam txawv lawm, Nws yeej muab zaub mov ntau heev pub rau tib neeg xwv kom lawv thiaj tau noj kom lawv tsau. Nws saib tag nrho Nws cov ntseeg nrog txoj kev hlub, kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, tsa cov tuag sawv rov los. Yuav kom tib neeg ntseeg Nws thiab pom tias txhua yam uas Nws ua yog ua tiav yam kub siab lug thiab zoo siab hlo, Nws mus deb heev mus tsa ib lub cev tuag uas twb lwj lawm, kom qhia rau lawv tias nyob hauv Nws ob txhais tes txawm tus tuag lawm los yeej rov qab los muaj tau txoj sia dua. Nyob rau txoj kev no Nws thev ntsiag to thiab ua Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim rau hauv lawv. Twb yog ua ntej Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Yexus twb tau ris tib neeg tej kev txhaum rau saum Nws tus kheej lawm thiab rais los ua ib txoj kev theej txhoj rau tib neeg. Twb yog ua ntej raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws twb tau qhib txoj kev rau saum ntoo khaub lig los mus cawm tib neeg kom dim lawm. Thaum kawg, Nws thiaj raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, muab Nws tus kheej xyeem raum saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws nchuav tag nrho Nws txoj kev hlub tshua, kev ua siab zoo, thiab kev dawb hu rau saum tib neeg. Rau tib neeg, Nws yeej ib txwm zam txim, yeej tsis pauj rov qab, zam txim rau lawv tej kev txhaum, nqua hu kom lawv lees txim ntxeev dua siab tshiab, thiab cob qhia lawv kom muaj lub siab ntev, tswj tus kheej, thiab hlub, los caum raws Nws tej hneev taw thiab muab lawv tus kheej xyeem rau saum ntoo khaub lig. Nws txoj kev hlub rau cov kwv tij thiab cov muam mas ntau dua li Nws txoj kev hlub rau Maivliag. Tes dej num uas Nws ua yog ua raws li nws lub hauv paus ntsiab lus uas yog kho cov mob zoo thiab ntiab dab tawm, tag nrho tej no yog ua rau Nws txoj kev cawm dim. Txawm tias Nws mus qhov twg los xij, Nws saib txhua tus uas caum raws li nrog txoj kev hlub tshua. Nws ua rau cov pluag nplua nuj, cov ceg tawv mus taus kev, cov dig muag pom kev, thiab cov lag ntseg hnov lus. Nws haj tseem caw cov qis tshaj plaws, cov pluag tshaj plaws, cov neeg txhaum, los zaum ntawm tib lub rooj nrog Nws, yeej tsis ntxub lawv tab sis ib txwm ua siab ntev, haj tseem hais tias: Thaum ib tug tswv yug yaj muaj ib tug yaj ntawm ib puas tus ploj lawm, nws yuav muab cuaj caum cuaj tug tso tseg es mus nrhiav tus uas tau ploj lawm, thiab thaum nws nrhiav tau tus yaj lawm nws yuav zoo siab xyiv fab heev li. Nws hlub Nws cov ntseeg ib yam li ib tug maum yaj hlub nws cov me nyuam yaj. Txawm tias lawv ruam thiab tsis paub, thiab yog neeg txhaum rau ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tshaj ntawd yog cov tswv cuab uas txo hwj chim tshaj plaws ntawm lub zej lub zog los, Nws suav cov neeg txhaum no—cov tib neeg uas lwm tus ntxub—li lub ntsiab muag ntawm Nws lub qhov muag. Vim Nws nyiam lawv, Nws muab Nws txoj sia rau lawv, li ib tug me nyuam yaj uas muab xyeem rau saum lub thaj. Nws mus rau hauv lawv nruab nrab li uas Nws yog lawv tus tub qhe, cia lawv siv Nws thiab tua Nws, zwm rau lawv yam kawg siab hlo. Rau Nws cov ntseeg ces Nws yog tus Cawm Seej Yexus uas ntxim hlub, tab sis rau cov Falixais, cov uas cem tib neeg saum ib lub sam thiaj siab, Nws tsis muaj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo, tab sis kev tsis nyiam kiag li thiab kev chim siab. Nws tsis ua tes dej num ntau luaj twg rau hauv cov Falixais, tsuas yog tej zaum thiaj qhuab qhia thiab yws lawv xwb; Nws tsis mus ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim rau hauv lawv, los sis Nws tsis ua tej txuj ci tseem ceeb thiab tej txuj ci phim hwj. Nws hliv tag nrho Nws txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo rau saum Nws cov ntseeg, ua siab ntev thev rau cov neeg txhaum mus txog ntua thaum kawg kiag, thaum Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab raug txom nyem rau txhua txoj kev thuam mus txog ntua rau thaum Nws cawm tau tag nrho txhua tus tib neeg. Qhov no yog tag nrho ntawm Nws tes dej no.

Yog tsis muaj Yexus txoj kev cawm dim, tib neeg yuav ua neej nyob hauv txoj kev txhaum thiab rais los ua xeeb leej xeeb ntxwv ntawm txoj kev txhaum, thiab cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab mus ib txhis. Yog li ntxiv mus, lub ntiaj teb tag nrho yuav rais los ua ib daim av rau Ntxwgnyoog nyob, qhov chaw ntawm nws tej khoom nyob. Txawm li cas los xij peem, tes dej num ntawm txoj kev cawm dim cheem tsum qhia txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo rau tib neeg; tsuas yog los ntawm tej zoo li no los xwb thiaj yuav ua rau tib neeg tau txais txoj kev zam txim thiab thaum kawg yeej txoj cai kom raug kho kom zoo tag thiab raug Vajtswv muab tau. Yog tsis muaj theem ntawm tes dej num no, txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo yeej yuav tsis muaj peev xwm loj hlob taus. Yog tias Yexus tsis tau raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, yog tias Nws tsuas kho cov mob zoo thiab ntiab dab xwb, ces tib neeg yeej yuav tsis tau raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum kiag li. Nyob rau hauv peb thiab ib nrab xyoo uas Yexus siv los ua Nws tes dej num hauv lub ntiaj teb, Nws tsuas ua tiav ntawm Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim xwb; ntxiv ntawd, los ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab rais los zoo ib yam li cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum, los ntawm qhov raug muab cob rau tus phem, Nws ua tes dej num ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tiav thiab tswj tau tib neeg txoj hmoo. Tsuas yog tom qab Nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog ob txhais tes Nws thiaj cawm tau tib neeg dim. Tau peb caug-peb thiab ib nrab xyoo uas Nws raug txom nyem rau hauv ntiaj teb, raug thuam luag, raug iab liam, thiab raug tso tseg, mus txog ntua rau qhov uas Nws tsis muaj chaw tso Nws lub taub hau, tsis muaj chaw so, thiab tom qab ntawd Nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, tag nrho Nws lub cev—ib lub cev uas dawb huv thiab tsis txhaum—raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws thev txhua yam kev txom nyem rau saud. Cov uas muaj hwj chim thuam luag thiab ntaus Nws, thiab cov tub rog tseem nti qob ncaug rau Nws ntsej muag; tab sis Nws nyob twj ywm ntsiag to thiab thev mus txog thaum kawg, zwm yam zoo siab hlo mus txog ntua qhov tuag, uas qhov Nws cawm tag nrho txhua tus tib neeg. Tsuas yog tom qab ntawd Nws thiaj tau so. Tes dej num uas Yexus ua tsuas sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub xwb; nws tsis sawv cev rau lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai, los sis nws tsis yog hloov chaw rau tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Yexus tej dej num hauv Tiam Hmoov Hlub, tiam ob uas tib neeg tau los dhau lawm—Tiam Muaj Kev Cawm Dim.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

Ntxiv Mus: Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.
Nrog peb tham hauv WhatsApp
Nrog peb tham hauv Messenger

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No