Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus

Kuv tau ua tiav ntau txoj hauj lwm hauv lub ntiaj teb, thiab Kuv tau nrog noob neej ua ke tau ntau xyoo, tab sis tib neeg tsis tshua muaj kev paub txog Kuv tus yam ntxwv thiab Kuv tus moj yam, thiab tsawg tus tib neeg thiaj li tuaj yeem piav qhia tau txoj hauj lwm uas Kuv ua. Muaj ntau yam uas tib neeg tsis muaj, ib txwm lawv tsis muaj kev nkag siab txog qhov Kuv ua, thiab ib txwm lawv lub siab raug tiv thaiv ua rau lawv muaj qhov ntshai heev Kuv yuav muab lawv tso rau lwm qhov xwm txheej thiab tom qab ntawd tsis mob siab rau lawv ntxiv lawm. Yog li, tib neeg cov xeeb ceem rau Kuv yeej paub zoo ua ke nrog kev ceev faj. Qhov no vim tias tib neeg tshwm sim los txog tam sim no yam tsis muaj kev nkag siab txoj hauj lwm uas Kuv ua, thiab tshwj xeeb, lawv tab tom feeb tsis meej txog cov lus uas Kuv hais rau lawv. Lawv tuav Kuv cov lus rau hauv lawv ob txhais tes, tsis paub txog tias lawv yuav tsum ua lawv tus kheej rau txoj kev ntseeg tsis muaj dab tsi hauv lawv los sis yog tias lawv yuav xaiv rau yam tsis nco qab thiab tsis nco qab lawv. Lawv tsis paub tias lawv yuav tsum muab lawv coj los xyaum, los sis tos thiab saib, seb lawv yuav tsum muab txhua yam tso rau ib sab thiab ua siab tawv qhawv ua raws, los sis tuav kev phooj ywg rau lub ntiaj teb li yav dhau los txuas ntxiv mus. Tib neeg lub ntiaj teb sab hauv mas nyuaj heev, thiab lawv txawj dag heev. Vim tias tib neeg tsis tuaj yeem pom meej los sis tsis pom tag nrho Kuv cov lus, ntau tus ntawm lawv muaj kev xyaum cov lus ntawd nyuaj kawg thiab muaj teeb meem tso lawv lub siab rau ntawm Kuv xub ntiag. Kuv yeej nkag siab zoo txog nej tej kev nyuaj. Ntau yam tsis muaj zog yog qhov zam tsis tau thaum nyob hauv cev nqaij daim tawv, thiab ntau lub hom phiaj tsim kev nyuaj rau nej. Nej yug nej tsev neeg, siv nej cov hnub ua hauj lwm hnyav, thiab ntau lub hli thiab ntau xyoo dhau los ntawm kev txom nyem. Muaj ntau yam kev nyuaj hauv kev ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv—Kuv lees paub qhov no, thiab qhov tseeb Kuv tej kev xav tau ntawm nej yog ua mus raws nej qhov nyuaj. Qhov kev xav tau hauv txoj hauj lwm Kuv ua yog txhua yam nyob ntawm nej lub siab tseeb tiag. Tej zaum yav dhau los, cov kev xav tau uas cov neeg ua los ntawm nej hauv lawv txoj hauj lwm tau sib xyaws nrog cov kev qhia ntau dhau, tab sis nej yuav tsum paub tias Kuv yeej tsis tau muaj tej kev xav tau ntawm nej hauv qhov Kuv hais thiab ua. Txhua qhov kev xav tau yog nyob ntawm tib neeg tus yeeb yam, cev nqaij daim tawv, thiab qhov lawv xav tau. Nej yuav tsum paub, thiab Kuv tuaj yeem hais qhia nej meej, tias Kuv tsis tawm tsam qee txoj kev xav uas tib neeg muaj, thiab Kuv tsis tawm tsam tib neeg tus yeeb yam. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tsis to taub qhov qauv Kuv tau tsim lawv yog dab tsi, los sis tsis to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus, tias tib neeg tau thuam Kuv cov lus los txog tam sim no, thiab tseem tsawg dua ib nrab ntawm cov neeg ntseeg Kuv cov lus. Cov seem yog cov tsis ntseeg, thiab tseem muaj ntau dua yog cov uas nyiam hnov Kuv “qhia dab neeg.” Ntxiv mus, muaj ntau ntau tus txaus siab rau cov neeg pom. Kuv ceeb toom qhia nej: Ntau yam ntawm Kuv cov lus twb tau qhib rau cov uas ntseeg Kuv, thiab cov uas zoo siab xyiv fab rau qhov zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj tab sis raug muab xauv sab nraud ntawm lub rooj vag twb tau raug tshem tawm los ntawm Kuv lawm. Puas yog nej saib tsis rau nqi, ntxub thiab tsis kam txais yuav los ntawm Kuv? Nej tuaj yeem saib taus Kuv ncaim mus li cas thiab zoo siab tos txais Kuv rov qab los? Kuv qhia nej, tom qab cov neeg Ninave hnov Yehauvas cov lus npau taws, lawv maj nroos hloov siab lees txim tam sim rau hauv khawb ncaws ntaub seev tsaj thiab cov hmoov tshauv. Twb yog vim lawv ntseeg Nws cov lus uas lawv ntshai thiab ntshai heev thiab lawv thiaj li hloov dua siab tshiab rau hauv khawb ncaws ntaub seev tsaj thiab cov hmoov tshauv. Txog rau cov tib neeg ntawm niaj hnub no, txawm hais tias nej kuj ntseeg Kuv cov lus thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntseeg tias Yehauvas tau rov qab los rau ntawm nej ib zaug ntxiv rau niaj hnub no, nej tus yam ntxwv tsis muaj dab tsi tab sis tsis muaj kev hwm, zoo li nej tsuas yog saib tus Yexus uas tau yug los rau hauv Yudias tau ntau txhiab xyoo dhau los lawm thiab tam sim no tau nqis los nyob hauv nej nruab nrab lawm. Kuv to taub zoo txog txoj kev ntxias dag nyob rau hauv nej lub siab; feem ntau ntawm nej caum raws Kuv yam tsis xav paub thiab tau tuaj nrhiav Kuv ntawm qhov tsis muaj dab tsi. Thaum nej qhov kev xav zaum peb tau tawg tag lawm—nej qhov kev xav tau kom muaj lub neej nyob kaj siab lug thiab zoo siab hlo—tag ntawd nej qhov kev xav tau kuj ploj mus. Txoj kev ntxias dag uas muaj nyob hauv nej lub siab raug muab qhia tshwm los ntawm nej cov lus thiab tej dej num. Muab hais kom yooj yim, nej tsuas yog xav paub txog Kuv xwb, tab sis tsis ntshai Kuv; nej tsis mloog nej tus nplaig, thiab haj yam tsawg tshaj nej tsis tuav tswj hauv nej tus cwj pwm. Tom qab ntawd hom kev ntseeg twg uas nej muaj, tiag tiag? Nws puas yog? Nej tsuas yog siv Kuv cov lus los daws nej cov kev txhawj xeeb thiab txo nej txoj kev tsis txaus siab xwb, kom puv cov chaw seem hauv nej lub neej. Leej twg ntawm nej cov ko tau muab Kuv cov lus coj los xyaum? Leej twg muaj kev ntseeg tseeb? Nej pheej qw tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas pom tob rau hauv tib neeg lub siab, tab sis yog tus Vajtswv uas nej qw txog hauv nej lub siab haum nrog Kuv li cas? Vim nej qw nrov li no, ces yog vim li cas nej thiaj li coj li ntawd? Nws puas yog hais tias nov yog kev hlub nej xav them rov qab rau Kuv? Tsis muaj ib qho me me ntawm kev mob siab rau ntawm nej daim di ncauj, tab sis nej qhov kev fij nyob qhov twg, thiab nej cov dej num zoo li cas? Yog tias nws tsis yog rau nej cov lus uas nrov txog Kuv ob lub pob ntseg, Kuv yuav ntxub tau nej li cas? Yog tias nej ntseeg Kuv tiag, nej poob tau rau tus yam ntxwv nyuaj siab no li cas? Nej tau poob siab thaum saib rau ntawm nej lub ntsej muag zoo li yog nej nyob hauv Ntuj Tawg tiv kev sim siab. Nej ua neej tsis muaj qhov lom zem li, thiab nej feeb tsis meej txog nej lub suab sab hauv; nej muaj lus yws thiab lus tsawm foom puv ntoob. Nej poob kev ntseeg ntev los lawm hauv qhov Kuv ua thiab nej txoj kev ntseeg qub tau ploj lawm, yog li nej yuav tuaj yeem raws mus kom txog thaum kawg tau li cas? Vim qhov no muaj li no, ces nej yuav raug cawm dim tau li cas?

Txawm hais tias Kuv cov hauj lwm pab tau zoo heev rau nej, tab sis Kuv cov lus ib txwm poob rau ntawm nej thiab tuaj tsis muaj dab tsi hauv nej. Nws yog qhov nyuaj kom nrhiav tau cov khoom kom zoo tiav log los ntawm Kuv, thiab hnub no Kuv tau yuav luag tag kev cia siab rau nej lawm. Kuv tau tshawb hauv nej tau ob peb xyoos, tab sis nws yog qhov nyuaj kom nrhiav tau ib tus neeg uas tuaj yeem yog tus ua rau Kuv ntseeg siab. Kuv xav tias zoo li Kuv tsis muaj kev ntseeg siab txuas ntxiv los ua hauj lwm hauv nej lawm, thiab tsis muaj kev hlub uas yuav hlub nej mus ntxiv lawm. Qhov no vim tias Kuv tau tsis txaus siab rau nej tej “kev ua tiav,” ntev los lawm thiab kev hais zoo ib yam li lawv; nws zoo li Kuv tsis tau hais tawm nrog nej thiab tsis tau ua hauj lwm ib zaug rau hauv nej. Nej tej kev ua tau tiav lawm mas xeev siab heev. Nej ib txwm coj kev puas tsuaj thiab txaj muag los rau nej tus kheej, thiab nej yuav luag tsis muaj nqi dab tsi li. Kuv tsis tuaj yeem pom qhov zoo li ntawm ib tus tib neeg hauv nej, thiab tsis hnov tsw tus lw ntawm tib neeg li. Nej li tshuaj tsw qab tshiab nyob qhov twg? Tus nqi nej tau them ntau xyoo dhau los, thiab cov txiaj ntsig tau nyob qhov twg? Nej nrhiav puas pom dab tsi li? Kuv txoj hauj lwm tam sim no muaj qhov pib tshiab, pib dua tshiab. Kuv tab tom ua tiav cov phiaj xwm loj thiab Kuv xav ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, tab sis nej tseem nyob hauv cov av nkos zoo li yav dhau los, nyob hauv cov dej qias neeg yav dhau los, thiab tau xyaum ua tsis tiav los tso nej tus kheej kom dim los ntawm nej txoj qub kev uas mus tau rau lwm tus. Yog li ntawd, nej tseem txais tsis tau dab tsi los ntawm Kuv cov lus. Nej tseem tsis tau tso nej tus kheej dim ntawm nej qhov chaw qub ntawm cov av nkos thiab cov dej qias neeg, thiab nej tsuas paub Kuv cov lus xwb, tab sis qhov tseeb nej tsis tau nkag mus rau qhov chaw nyob ywj pheej ntawm Kuv cov lus, yog li Kuv cov lus tsis tau qhib lug rau nej; lawv zoo li phau ntawv ntawm tej lus faj lem uas tau muab npog cia los tau ntau txhiab xyoo lawm. Kuv tshwm rau nej hauv nej lub neej, tab sis nej ib txwm tsis paub txog nws. Nej twb tseem tsis ras txog Kuv. Ze li ntawm ib nrab ntawm cov lus Kuv hais yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim rau ntawm nej, thiab lawv tsuas yog ua tiav ib nrab ntawm cov txiaj ntsim uas lawv yuav tsum ua tau xwb, uas yog txhawm rau kom muaj kev ntshai tob hauv nej. Cov tshuav ib nrab yog cov lus los qhia nej txog lub neej thiab kev yuav coj tus kheej li cas. Txawm li cas los xij, nws yuav zoo li tias nej txhawj txog cov lus no tsis txawm muaj nyob, los sis zoo li nej tau mloog cov lus ntawm cov me nyuam yaus, cov lus uas nej ib txwm muaj lub ntsej muag luag ntxhi, tab sis yeej tsis ua li. Nej ib txwm tsis tau txhawj txog tej no; nws ib txwm muaj lub npe xav paub uas nej tau pom Kuv qhov kev ua, nrog qhov tshwm sim tam sim no nej tau poob rau hauv kev tsaus ntuj thiab tsis tuaj yeem pom qhov kaj, thiab yog li nej quaj yam txaus hlub kawg hauv qhov tsaus ntuj nti. Qhov Kuv xav tau yog nej txoj kev mloog lus, nej txoj kev mloog lus uas tso siab plhuav, thiab ntau qhov ntxiv, Kuv xav kom nej lees paub txhua yam uas Kuv hais. Nej yuav tsum tsis txhob coj tus yam ntxwv tsis saib xyuas thiab tshwj xeeb nej yuav tsum tsis txhob ua tej yam uas Kuv hais kom xaiv, los sis tsis txhob saib tsis taus Kuv cov lus thiab Kuv cov hauj lwm, ib yam li nej swm. Kuv tes hauj lwm tiav hauv nej nruab nrab thiab Kuv tau muab ntau ntau ntawm Kuv cov lus rau nej, tab sis yog tias nej ua li no rau Kuv, Kuv tsuas muab tau rau Lwm tsev neeg uas nej tsis tau txais qhov twg los yog muab coj los xyaum ua. Puas muaj leej twg ntawm txhua tus neeg tau tsim tsis raug tuav los ntawm Kuv hauv Kuv ob txhais tes? Cov neeg feem coob ntawm nej yog lub hnub nyoog “hnub nyoog laus” thiab nej tsis muaj lub zog los txais cov hauj lwm uas Kuv muaj. Nej zoo li tus noog[a] Hahau, uas tsuas ya los lwm xwb, thiab nej yeej tsis saib Kuv cov lus kom tseem ceeb li. Cov tib neeg hluas yog cov tsis tshua muaj txiaj ntsig thiab saib tsis taus thiab ua rau lub siab tsis xav ua rau Kuv txoj hauj lwm. Lawv tsis muaj lub siab xav noj mov ua ke ntawm Kuv lub rooj noj mov; lawv zoo li ib tug me nyuam noog me uas tau ya tawm ntawm nws lub tawb mus rau tom qhov chaw deb. Cov tib neeg hluas thiab laus no siv tau rau Kuv li cas? Cov uas muaj hnub nyoog siab dua tau npaj siv Kuv cov lus ua cov nyiaj laus txog thaum lawv nyob hauv lawv lub ntxa, yog li tom qab lawv tuag lawv tus ntsujplig yuav nce tau mus rau ntuj ceeb tsheej; rau lawv, qhov no txaus lawm. Cov neeg laus tam sim no ib txwm muaj peev xwm “muaj kev xav zoo” thiab “kev ntseeg siab tsis muaj qhov hloov pauv.” Txawm hais tias lawv tau ua siab ntev ntau rau Kuv txoj hauj lwm thiab muaj cov neeg laus zoo no tau ua qhov ncaj thiab tsis lam ua dog dig, tsis kam cia raug rub tawm mus los sis raug kov yeej los ntawm ib tus neeg twg li los sis txhua yam—qhov tseeb, lawv zoo li lub chaw tiv thaiv tsis ruaj khov—tab sis tsis yog kev ntseeg ntawm cov neeg no tsis tau nyob rau hauv daim ntaub thaiv ntawm kev ntseeg kev tawv ncauj tsis zoo puas yog? Lawv txoj kev taug nyob qhov twg? Rau lawv, puas yog lawv txoj hauv kev taug tsis ntev, deb dhau? Ua cas lawv thiaj paub Kuv lub siab nyiam? Txawm hais tias lawv txoj kev ntseeg siab yog qhov txaus qhuas, ntau npaum li cas ntawm cov txwj laus no tsis ua raws li kev ntseeg siab, tab sis puas yog nrhiav lub neej xwb? Muaj pes tsawg tus to taub txog qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj hauj lwm? Leej twg lub hom phiaj tsis yog raws Kuv qab mus nyob rau hauv lub ntiaj teb niaj hnub no kom yav tom ntej lawv yuav tsis kam nqis los rau hauv Ntuj Tawg tab sis yuav raug coj mus rau lwm lub teb chaws los ntawm Kuv? Nej puas xav tias nej lub hom phiaj yog ib qho teeb meem yooj yim? Txawm hais tias nej cov hluas txhua tus zoo li hluas hluas li cov tsov ntxhuav los, nej tsis tshua muaj txoj hauv kev tseeb hauv nej lub siab. Nej txoj kev hluas tsis tso cai koj ua Kuv li hauj lwm kom ntau; ntawm qhov tsis sib xws, nej ib txwm ua rau Kuv qias nej. Txawm hais tias nej tseem hluas, nej tsis muaj lub zog loj txaus los sis kev xav tsis txaus, thiab nej yeej ib txwm tsis hais txog nej lub neej tom ntej; nws zoo li uas nej tsis muaj qhov txawv li thiab tsis kaj siab li. Nws tuaj yeem hais tias qhov tseem ceeb, hom phiaj, thiab kev coj noj coj ua uas yuav tsum pom nyob hauv cov neeg hluas, tsis tuaj yeem pom hauv nej kiag li; koj, tus hluas hom neeg no, tsis muaj tus yam ntxwv thiab tsis muaj peev xwm paub qhov txawv ntawm qhov raug thiab qhov tsis raug, qhov zoo thiab qhov phem, zoo nkauj thiab phem awb. Nws tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau cov ntsiab ntawm nej uas yog qhov tshiab. Nej yuav luag yog tag nrho cov qauv qub lawm, thiab koj, hom neeg hluas no, kuj tau kawm los ua raws li neeg coob coob, ua neeg tsis tsim nyog ntseeg. Koj tsis tuaj yeem paub qhov txawv ntawm qhov tsis raug, tsis tuaj yeem sib txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis tseeb, tsis txhob sib zog rau kev ua tau zoo, thiab koj tsis tuaj yeem qhia qhov yog thiab qhov tsis yog, qhov tseeb thiab dab tsi yog kev ncauj lus zoo siab phem. Muaj ib qho hnyav dua thiab ntau qhov ntxhiab ntawm kev ntseeg txog nej dua li muaj nrog cov neeg laus. Koj tseem khav theeb thiab tsis tsim nyog, koj muaj kev sib tw, thiab koj txoj kev xav txog kev ua nruj ua tsiv yog qhov muaj zog heev—hom neeg hluas zoo li no muaj peev xwm muaj qhov tseeb tau li cas? Ib tug neeg uas tsis tuaj yeem sawv cev ua tim khawv tau li cas? Ib tug neeg uas tsis muaj peev xwm sib txawv ntawm qhov yog thiab tsis yog raug hu ua cov hluas tau li cas? Yuav ua li cas ib tug neeg uas tsis muaj qhov tseem ceeb, siv zog, tshiab, kev nqig, thiab kev nyob ruaj khov ntawm ib tug hluas raug hu ua Kuv cov neeg tau li cas? Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb, tsis paub kev ncaj ncees, tab sis leej twg nyiam ua si thiab sib ntaus, tsim nyog ua Kuv ib tug tim khawv tau li cas? Qhov muag uas muaj kev dag thiab kev xaiv ntsej muag rau lwm tus tsis yog tej yam uas cov hluas yuav tsum muaj, thiab cov hluas yuav tsum tsis txhob ua kev phem, kev qias. Lawv yuav tsum tsis txhob yog tus neeg tsis muaj kev xav, kev ntshaw, thiab muaj lub siab xav ua kom lawv tus kheej zoo dua; lawv yuav tsum tsis txhob poob siab txog lawv txoj kev cia siab, thiab lawv yuav tsum tsis muaj kev cia siab hauv lub neej los yog kev ntseeg siab rau yav tom ntej; lawv yuav tsum muaj txoj kev rau siab taug txoj kev tseeb uas lawv tau xaiv tam sim no—paub qhov lawv xav siv tag nrho lawv lub neej rau Kuv. Lawv yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv yuav tsum txhob zais kev ncauj lus zoo siab phem thiab kev tsis ncaj ncees—lawv yuav tsum sawv ruaj nrees raws li lawv txoj kev xav. Lawv yuav tsum tsis yog ua kev zoo siab nkaus xwb, tab sis yuav tsum muaj tus ntsujplig kom muaj lub siab tawv tsis kam raug txi thiab tawm tsam rau kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Cov hluas yuav tsum muaj lub siab tawv kom tsis txhob cia kev tsim txom los ntawm kev quab yuam ntawm kev tsaus ntuj thiab hloov pauv qhov tseem ceeb ntawm lawv cov nyob. Cov hluas yuav tsum tsis txhob tso lawv tus kheej tawm tsam kev cov nyom, tab sis yuav tsum qhib thiab ncaj ncees, muaj lub siab zam txim rau lawv cov kwv tij thiab cov muam. Yog lawm, cov no yog Kuv cov cai ntawm txhua tus, thiab Kuv cov lus qhia rau txhua tus. Tsis tas li ntawd xwb, cov no yog Kuv cov lus txhawb rau txhua tus hluas. Nej yuav tsum xyaum raws Kuv cov lus. Tshwj xeeb, cov hluas yuav tsum tsis txhob muaj kev daws teeb meem kom siv qhov kev thoob tsib ntawm qhov teeb meem thiab nrhiav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Nej yuav tsum ua txhua yam zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum tau txais qhov tseeb ntawm txhua yam zoo. Koj yuav tsum muaj lub luag hauj lwm rau koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis txhob siab muag. Tib neeg tuaj rau hauv lub ntiaj teb thiab nws tsis tshua kam los ntsib Kuv, thiab nws yog ib qho tsis tshua muaj hau kev muaj sij hawm los nrhiav thiab kom tau txais qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis muab nqi zog rau lub sij hawm zoo no raws li txoj hau kev hauv lub neej no? Thiab vim li cas koj thiaj li pheej tso tseg rau qhov tseeb thiab kev ncaj ncees? Vim li cas koj ib txwm taug kev thiab rhuav tshem koj tus kheej rau qhov kev tsis ncaj ncees thiab kev qias uas cov khoom ua si nrog neeg? Thiab vim li cas koj thiaj coj zoo li cov laus no uas koom nrog cov neeg ua tsis ncaj? Vim li cas koj thiaj li xyaum coj li qub ntawm cov khoom qub? Nej lub neej yuav tsum muaj kev ncaj ncees, qhov tseeb thiab dawb huv; koj lub neej yuav tsum tsis txhob saib tsis taus lwm tus li hnub nyoog yau, coj koj mus poob rau hauv Ntuj Tawg. Nej tsis hnov tias qhov no yog ib yam khaum loj kawg lod? Nej puas tsis xav tias qhov no yuav ua tsis ncaj?

Nej txhua tus yuav tsum ua nej cov hauj lwm uas zoo kawg nkaus thiab txi nws rau saum Kuv lub thaj, ua qhov siab kawg, tshwj xeeb, uas nej muab rau Kuv. Nej txhua tus yuav tsum sawv khov kho ntawm nej tus kheej lub luag hauj lwm thiab txhob raug ntsawj nrog tej cua txias uas nplawm dhau los zoo yam li cov huab nyob saum ntuj. Koj ua hauj lwm hnyav rau ib nrab ntawm koj lub neej, yog li vim li cas koj thiaj li tsis nrhiav lub hom phiaj koj yuav tsum muaj? Koj ua hauj lwm hnyav rau ib nrab neej, tab sis koj cia koj niam koj txiv uas zoo li npua thiab dev cab qhov tseeb thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj koj mus rau hauv ntxa lawm. Koj tsis xav tias qhov no yog ib qho kev tsis ncaj ncees loj tawm tsam koj los? Koj tsis xav tias lub neej nyob hauv txoj kev no tsis muaj qab hau dab tsi los? Nrhiav qhov tseeb thiab txoj hau kev yog raws txoj kev no yuav kawg ua teeb meem kom cov neeg zej zog tsis muaj kev cia siab thiab tag nrho tsev neeg tsis muaj kev zoo siab, thiab nws yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj. Yog tias koj nyob li no, puas yog nws tsis muaj lub neej uas tsis muaj qab hau li? Leej twg neej yuav muaj hmoo dua koj li, thiab leej twg lub neej yuav muaj kev txaus luag tshaj li koj lub? Puas yog koj tsis nrhiav tom qab Kuv nyob rau hauv kom tau txais Kuv kev lom zem thiab cov lus ntawm kev nplij siab rau koj? Tab sis tom qab koj hnub nyoog txog ib nrab ntawm lub neej lawm, koj npau taws rau Kuv kom txog thaum Kuv npau taws thiab tsis xav txog koj los sis qhuas koj lawm—qhov no tsis txhais tau tias koj lub neej tag nrho tsis muaj qab hau los? Yuav ua li cas koj lub ntsej muag thiaj li pom mus saib cov ntsujplig ntawm cov neeg dawb huv thoob plaws lub hnub nyoog uas tau tso tawm ntawm ntuj txiag teb tsaus? Koj tsis txawv rau Kuv li thiab thaum kawg koj ua rau muaj kev puas tsuaj loj—nws yuav zoo dua rau qhov muab lub sij hawm no thiab muaj kev zoo siab hla dej hiav txwv loj heev thiab tom qab ntawd ua raws Kuv “qhov lus txib.” Kuv tau hais rau nej ntev dhau los lawm tias koj hnub no, tsis muaj ab tsi zoo li koj tseem tsis tau xav ncaim, thaum kawg yuav tau ploj mus thiab nqos tej nthwv dej uas tsim los ntawm Kuv. Nej puas tiv thaiv tau nej tus kheej tiag? Puas yog koj ntseeg tseeb tias koj tus tam sim no ntawm kev ua kom tau ua kom paub meej tias koj zoo tiav log lawm? Puas yog koj lub siab tsis tawv heev? Hom kev raws qab no, hom kev caum no, hom lub neej no, thiab hom cwj pwm no—nws yuav tau txais Kuv li kev qhuas li cas?

Lus taw qhia:

a. Zaj dab neeg hais txog tus noog Hashau zoo ib yam li Asxov zaj dab neeg ntawm tus ntsaum thiab tus kooj. Tus noog Hashau yeem pw tsaug zog dua li qhov ua ib lub zes thaum huab cua tseem sov, txawm hais tias muaj kev ceeb toom ib zaug tag ib zaug tuaj los ntawm ib tug noog mev phais uas nyob ze nws los xij. Thaum lub caij ntuj no los txog, tus noog mag khov tuag lawm.

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No