Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws ua txiv neej lub cev los, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws lub ceev ho yog poj niam lawm. Los ntawm qhov no, koj pom tau hais tias Vajtswv qhov kev tsim muaj txiv neej thiab poj niam ntawd pab tau rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nrho tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau hauv ib theem twg ntawd nyias yeej muaj nyias qhov tseem ceeb; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus, nyob rau hauv qhov kev ua Nws tes hauj lwm, raug hu ua tib tug Tub xwb, thiab “Tub” ces hais txog tus txiv neej. Vim li cas ho tsis hais txog tib tug Tub nyob rau theem tam sim no? Vim hais tias tej nqe lus tswj tes hauj lwm ntawd yuav tsum kom muaj kev hloov nyob rau hauv qhov uas yog tus poj niam los tus txiv neej ntawd los ntawm Yexus. Nrog rau Vajtswv ces tsis muaj qhov sib cais kom txawv ntawm poj niam los sis txiv neej li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws siab nyiam, thiab nyob rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm ntawd mas Nws tsis raug yuam rau tej kev txwv txiav dab tsi li, tab sis yeej ua ywj siab hlo xwb. Tab sis txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd mas nws yeej muaj nws qhov tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, thiab nws yeej yog ib qho muaj tseeb hais tias Nws qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg yog lub sij hawm kawg. Nws tau los ua kom sawv daws paub tag nrho Nws tej kev ua. Yog hais tias nyob rau theem no Nws tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom ua tau tes hauj lwm kiag rau tib neeg pom, tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau qhov kev xav phem hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej xwb, tsis yog poj niam li. Ua ntej qhov no, tag nrho tib neeg yeej ntseeg hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej nkaus xwb thiab ib tug poj niam mas hu tsis tau ua Vajtswv li, vim tag nrho tib neeg xam hais tias cov txiv neej muaj hwj chim loj tshaj cov poj niam. Lawv ntseeg hais tias tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav tuav tau lub hwj chim li, tsuas yog txiv neej nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv haj tseem hais tias txiv neej yog tus coj poj niam thiab hais tias poj niam yuav tsum mloog txiv neej lus thiab tsis muaj cuab kav hla dhau nws li. Nyob rau yav tag dhau los, thaum uas hais tias txiv neej yog poj niam tus coj, qhov no yog hais txog Adas thiab Evas nkawd, tus uas tau raug tus nab dag—tsis yog hais rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas Yehauvas tau tsim thaum xub thawj. Muaj tseeb, ib tug pom niam yuav tsum mloog lus thiab hlub nws tus txiv, thiab ib tug txiv yuav tsum xyaum khwv rau nws tsev neeg noj thiab txhawb nqa tsev neeg. Tej no yog tej kev cai thiab kev cai tswj fwm uas Yehauvas teeb tseg kom tib neeg yuav tsum ua raws nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb. Yehauvas hais rau tus poj niam hais tias, “Koj txoj kev ntshaw ces yuav tsum yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Nws hais li ntawd mas tsuas yog hais kom noob neej (qhov ntawd ces yog, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si) yuav tsum ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Yehauvas, thiab kom noob neej lub neej muaj kab muaj kev thiab tsis txhob poob tawm ntawm lawv qhov kev muaj qib muaj duas zoo ntawd. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li tsim tej kev cai kom zoo haum los tswj hais tias txiv neej thiab poj niam yuav tsum ua li cas, txawm hais tias qhov no mas tsuas yog hais rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los hauv lub ntiaj teb no xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vajtswv ho zoo ib yam nkaus li cov uas Nws tsim tawm los tau li cas mas? Nws tej lus ces tsuas yog hais rau noob neej ntawm cov uas Nws tsim tawm los xwb; nws yog ua kom noob neej ua tau lub neej nyob li ib txwm muaj ces Nws thiaj li tsim tej kev cai rau txiv neej thiab poj niam xwb. Nyob rau thaum pib, thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws tsim ob hom tib neeg, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si; thiab yog li ntawd thiaj li muaj qhov sib cais ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam nyob rau ntawm Nws cov cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Nws tsis txiav txim siab rau tes hauj lwm raws li cov lus Nws hais rau Adas thiab Evas. Ob zaug uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd mas twb yeej raug txiav txim siab rau tag nrho raws li Nws txoj kev xav puag thaum lub sij hawm uas Nws xub tsim noob neej lawm; qhov ntawd ces yog, Nws tau ua kom tiav tes hauj lwm ntawm Nws ob qho kev yug los ua neeg raws li tus txiv neej thiab tus poj niam ua ntej lawv raug ua qias vuab tsuab lawm. Yog tib neeg khaws cov lus uas Yehauvas hais rau Adas thiab Evas, tus uas raug tus nab ntxias dag, thiab muab coj los siv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, ces Yexus tseem yuav tsis tau hlub Nws tus poj niam li qhov uas Nws tsim nyog tau hlub thiab lod? Txoj kev no, ua Vajtswv puas tseem yog Vajtswv mas? Thiab qhov no yog li no, Nws puas yuav muaj peev xwm ua tau Nws tes hauj lwm tiav hlo mas? Yog hais tias nws yog ib qho yuam kev rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yog tus poj niam, ces nws tseem tsis yog ib qho kev yuam kev loj tshaj plaws rau qhov uas Vajtswv tsim poj niam lod? Yog tib neeg tseem ntseeg hais tias nws yog ib qho txhaum rau Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces tsis yog Yexus, tus uas tsis yuav poj niam li thiab ces yog li ntawd tsis muaj cuab kav hlub tau Nws tus poj niam, kuj yog ib qho kev yuam kev ib yam nkaus li qhov kev yug los ua neeg zaum no thiab lod? Vim koj tau siv cov lus uas Yehauvas hais rau Evas los ntsuas qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam no, ces koj yuav tsum tau siv Yehauvas cov lus hais rau Adas los txiav txim rau tus Tswv Yexus uas tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab. Tej no tseem tsis yog tib qho thiab zoo ib yam nkaus xwb lod? Vim koj ntsuas tus Tswv Yexus raws li tus txiv neej uas tsis tau raug tus nab ntxias dag, ces koj yuav txiav txim tsis tau rau qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg rau niaj hnub no raws li tus poj niam uas tau raug tus nab dag ntxias lawm. Qhov no yuav tsis ncaj ncees lawm! Qhov ntsuas Vajtswv li txoj kev no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txawj xav kom ncaj ncees. Thaum Yehauvas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, qhov uas Nws lub cev yuav yog poj niam los txiv neej ntawd ces muaj kev cuam tshuam txog rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag; nws yog ua raws nraim li tus txiv neeg thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag ces Nws thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug. Tsis txhob xav hais tias Yexus qhov kev yog txiv neej ntawd zoo ib yam li Adas, tus uas tau raug tus nab ntxias dag ntawd qhov. Ob qho ntawd tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam hlo li, nkawd yog txiv neej uas muaj tus yeeb yam sib txawv. Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog tus coj ntawm tag nrho cov poj niam tab sis tsis yog tag nrho cov txiv neej lod? Nws tsis yog tus Vajntxwv rau tag nrho cov neeg Yudais (suav tag nrho cov txiv neej thiab cov poj niam tib si) lod? Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tsis yog tus coj rau tus poj niam xwb tab sis yog tus coj rau tus txiv neej tib si. Nws yog tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los thiab tus coj rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los tib si. Koj ho yuav txiav txim tau li cas hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd mas yog qhov cim ntawm tus coj ntawm tus poj niam mas? Qhov no tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg lod? Yexus yog tus txiv neej uas tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab. Nws yog Vajtswv; Nws yog Khetos; Nws yog tus Tswv. Nws ho yog ib tug txiv neej zoo li Adas uas twb raug muab ua qias vuab tsuab lawm tau li cas mas? Yexus yog lub cev uas Vajtswv tus Ntsujplig uas dawb huv tshaj plaws hnav xwb. Koj ho hais tau li cas hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj qhov kev ua tus txiv neej li Adas xwb mas? Nyob rau qhov ntawd, ces tsis yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm twb yeej yuam kev lawm lod? Ua Yehauvas puas yuav muab Adas qhov uas yog tus txiv neej uas twb raug tus nab ntxias dag lawm ntawd coj los teeb tsa rau hauv Yexus mas? Qhov kev yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm tam sim no tsis yog ib qho xwm txheej ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj qhov kev yog poj niam los txiv neej ntawd uas txawv ntawm Yexus tab sis zoo li Nws tus yeeb yam thiab lod? Koj puas tseem tau luag hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yeej tsis yog poj niam li, vim tus poj niam yog tus xub raug tus nab ntxias dag lawm no mas? Koj puas tseem tau luag hais tias, vim tus poj niam yog tus uas tsis huv tshaj plaws li thiab yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab, ces Vajtswv yeej yuav tsis muaj hnub rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib tug poj niam li no mas? Koj puas tau luag hais tas zog li hais tias “tus poj niam mas yuav tsum mloog tus txiv neej lus tag mus li xwb thiab yuav tsis muaj hnub uas tshwm sim tau los sis sawv cev tau rau Vajtswv ncaj qha li”? Koj tsis to taub nyob rau yav tag los, tab sis tam sim no koj puas muaj cuab kav thuam Vajtswv tes hauj lwm, tshwj xeeb tiag yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv yug los rau ntawd mas? Yog hais tias qhov no tseem tsis meej rau koj thiab, ces qhov zoo tshaj ces ceev faj koj tus nplaig xwb, ib tsam ces koj txoj kev ruam thiab tsis paub dab tsi ho raug nthuav tawm thiab koj txoj kev phem ho raug qhia tshwm. Tsis txhob xav hais tias koj to taub txhua yam. Kuv hais rau koj hais tias tag nrho tej koj tau pom thiab tau ntsib mas tsis txaus rau kom koj to taub ib feem ntawm ib txhiab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg hlo li. Yog li ces vim li cas koj coj tau khav theeb ua luaj li? Qhov nyuag kev tshaj lij me me thiab kev paub me me uas koj muaj ntawd ces tsis txaus rau Yexus siv rau ib xi nkoos ntawm Nws tej hauj lwm li! Koj muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas tiag? Tej uas koj tau pom thiab tag nrho tej uas koj tau hnov hauv koj lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia thiab tej uas koj xav hauv nruab siab ces tseem tsawg tshaj tes hauj lwm Kuv ua nyob rau ib pliag ntshis! Koj yuav tsum tseg kiag tsis txhob xawb ub xawb no thiab nrhiav teeb meem. Koj yuav khav npaum li qhov koj xav khav los tau, tab sis koj ces tsis yog dab tsi tshaj li ib tug raug tsim tawm los uas twb tsis npaum li ib tug ntsaum! Tag nrho tej uas koj muaj hauv koj plab ces tseem tsawg tshaj li qhov uas muaj nyob rau hauv tus ntsaum lub plab! Tsis txhob xav hais tias, tsuav yog koj muaj me me kev ntsib kev pom thiab xub txawm me ntsis xwb, ces koj txawm yuav qw yoj teg yim taw thiab hais lus loj loj tau no nawb. Koj tej nyuag kev ntsib kev pom thiab koj tej nyuag kev xub txawm zog ntawd tsis yog tshwm sim los ntawm tej lus Kuv hais lod? Koj puas xav hais tias lawv yog muab pauv koj tus kheej tej dag zog thiab hauj lwm hnyav xwb lod? Niaj hnub no, koj twb pom hais tias Kuv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab nyob rau qhov xwm txheej no nkaus xwb ces nyob hauv koj ces twb muaj tswv yim xav ntau kawg nkaus lawm, thiab muaj tej kev xav phem tsis paub kawg tshwm rau hauv li. Yog tsis muaj Kuv qhov kev yug los ua neeg, ces txawm yog koj yuav muaj kev tshaj lij ntau npaum li cas, los koj yeej tsis muaj tej tswv yim xav ntau npaum ntawd; thiab koj tej kev xav phem ntawd tsis yog tshwm sim ntawm tej no tuaj lod? Yog Yexus tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv rau thawj zaug ntawd, koj puas yuav paub txog kev yug los ua neeg mas? Tsis yog vim thawj qhov kev yug los ua neeg ntawd ua rau koj paub ces koj thiaj li muaj plhus yuav los txiav txim rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob lod? Vim li cas, tsis yog hais tias yuav ua ib tug neeg raws qab uas mloog lus hos, koj tseem yuav muab nws coj los ua kev kawm thiab? Thaum koj tau los to taub qhov tseeb txog qhov yoog raws no lawm thiab los rau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub xub ntiag lawm, Nws puas yuav cia koj los tshawb fawb txog Nws mas? Koj yuav tshawb fawb txog koj tus kheej tej keeb kwm ntawm tsev neeg, tab sis yog koj yuav tshawb fawb txog qhov “keeb kwm ntawm tsev neeg” ntawm Vajtswv, tus Vajtswv hnub no puas yuav cia koj ua tej qho kev kawm zoo li ntawd mas? Tsis yog koj dig muag lawm lod? Tsis yog koj coj tej kev saib tsis taus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod?

Yog hais tias tsuas ua Yexus tes hauj lwm xwb, thiab ua tsis tiav los ntawm tes hauj lwm hauv theem sim no ntawm tiam kawg, ces tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau txoj kev xav phem hais tias Yexus ib leeg xwb thiaj yog Vajtswv tib leeg Tub nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, hais tias Vajtswv tsuas muaj ib leeg tub xwb, thiab leej twg los xij uas los tom qab ntawd uas siv lwm lub npe ces yuav tsis yog tib leeg Tub ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tib neeg muaj qhov kev xav phem hais tias leej twg los xij uas raug ua ib qho khoom theej txhoj rau tej kev txhaum los sis tau tuav hwj chim sawv cev rau Vajtswv thiab txhiv tag nrho noob neej, ces thiaj yog Vajtswv tib tug Tub nkaus xwb. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tsuav Tus los ntawd yog ib tug txiv neej, ces Nws thiaj li raug xam hais tias yog Vajtswv tib tug Tub xwb thiab yog tus sawv cev rau Vajtswv. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Yexus yog Yehauvas tus Tub, Nws tib tug Tub nkaus xwb. Tsis yog tej kev xav phem ntawd raug muab hais tshaj dhau heev lawm lod? Yog theem no ntawm tes hauj lwm tsis raug muab ua kom tiav rau tiam kawg, ces tig mus rau Vajtswv ces tag nrho noob neej yuav raug ib tug duab ntxoo tsaus ntuj los muab thaiv cia. Yog zoo li no tiag, ces tus txiv neej yuav xav hais tias nws tus kheej siab tshaj tus poj niam, thiab cov poj niam yuav tsis muaj hnub tsa tau lawv tob hau li, thiab ces yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas raug cawm tau li. Tib neeg yuav ntseeg tas mus li hais tias Vajtswv yog ib tug txiv neej, thiab tshaj qhov ntawd ces hais tias Nws yeej ntxub poj niam tas mus li thiab yuav tsis muab kev cawm dim rau poj niam li. Yog muaj li no, ces nws tseem tsis muaj tseeb hais tias tag nrho cov poj niam, cov uas raug Yehauvas tsim tawm thiab cov uas kuj raug ua qias vuab tsuab lawm, yuav tsis muaj lub cib fim raug cawm li thiab no lod? Yog li ces tseem tsis yog ib qho tsis muaj qab hau dab tsi rau Yehauvas los tsim poj niam, qhov ntawd ces hais tias, los tsim Evas thiab lod? Thiab tsis yog poj niam yuav puas tsuaj mus tag ib txhis li lod? Vim qhov laj thawj no, ces theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd thiaj li yuav ua kom cawm tau tag nrho noob neej, tsis yog cov poj niam nkaus xwb. Yog ib tug neeg twg tseem xav hais tias yog Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces nws tsuas yog ua li ntawd los cawm cov poj niam nkaus xwb, ces tus neeg ntawd yuav yog ib tug neeg ruam tiag tiag li!

Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Tes hauj lwm ntawm theem no mas ua nyob rau saum lub hauv paus ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog ob theem no ntawm tes hauj lwm tsis muaj kev sib cuam tshuam dab tsi li, ces vim li cas qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ho tsis raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv nyob rau theem no? Vim li cas Kuv ho tsis ris tib neeg tej kev txhaum lawm, tab sis ho tsuas los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg ncaj qha lawm xwb? Yog hais tias Kuv tes hauj lwm los txiav txim thiab rau txim rau tib neeg ntawd tsis ua raws li qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab yog qhov Kuv los tam sim no tsis yog xeeb los ntawm tus Vajntsujplig, ces Kuv yuav tsis zoo tsim nyog los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg. Nws yog kiag qhov uas vim Kuv yog ib tug nrog Yexus ces Kuv thiaj li los ncaj qha los qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg ntag. Tes hauj lwm ntawm theem no mas yog tsim tsa tag nrho nyob rau saum tes hauj lwm ntawm theem ua ntej ntawd. Yog vim li ntawd ces thiaj tsuas yog tes hauj lwm zoo li hom no xwb mas thiaj li coj tau tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev cawm dim. Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv uas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb uas yuav cam tsis tau hlo li. Txawm li cas los xij, Nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tej yam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv yog cov roj ntsha uas sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas me ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod? Nws muaj peev xwm los tshaj tawm tej kev cai rau tib neeg thiab los teeb kev cai tswj lawv tib si, thiab Nws kuj tseem muaj peev xwm coj cov neeg Yixayee puag thaum ntxov ntawd ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, thiab coj lawv kev rau tej kev tsim tsa lub tuam tsev thiab tej thaj, tuav tag nrho cov neeg Yixayee nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Vim yog Nws lub hwj chim, Nws nyob hauv ntiaj teb nrog cov neeg ntawm Yixayee tau ob txhiab xyoo. Cov neeg Yixayee tsis tau luag ntxeev siab tawm tsam Nws li; sawv daws hwm Yehauvas thiab yoog raws Nws tej kev cai. Tej ntawd yog tes hauj lwm uas ua los ntawm txoj kev zoo ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tom qab ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus los txhiv tag nrho cov noob neej uas poob rau kev txhaum (tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb). Nws ua kom pom txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo rau tib neeg. Tus Yexus uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj kev siab dawb siab zoo puv npo thiab yeej hlub tib neeg tas mus li, vim Nws tau los cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum. Nws muaj peev xwm zam txim rau tib neeg rau lawv tej kev txhaum txog ntua thaum Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhiv tau noob neej tawm hauv txoj kev txhaum los tag nrho. Nyob rau lub caij nyoog no, Vajtswv tshwm los rau tib neeg nrog rau txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo; qhov ntawd ces yog, Nws rais mus ua ib qho khoom fij theej txhoj rau tib neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg txoj kev txhaum, es kom lawv thiaj tau txais kev zam txim mus ib txhis. Nws muaj siab hlub tshua, muaj kev khuv leej, muaj lub siab ntev, thiab muaj txoj kev hlub. Thiab tag nrho cov uas raws Yexus qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces thiaj li nrhiav kev ua siab ntev thiab muaj kev hlub rau txhua yam ib yam nkaus li ntawd thiab. Lawv raug kev txom nyem ntev, thiab yeej tsis tig rov tawm tsam li txawm yog thaum raug ntaus, raug cem foom, los sis raug xuas pob zeb txawb los xij. Tab sis nyob rau thaum tiam kawg mas yuav tsis zoo li ntawd lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus thiab Yehauvas mas tag nrho yeej tsis zoo ib yam txawm hais tias Nkawd yeej yog ua los ntawm tib tug Ntsujplig los xij. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas tsis coj ib tiam los rau qhov xaus, tab sis coj kev rau tiam ntawd, coj kiag lub neej los rau noob neej hauv ntiaj teb, thiab tes hauj lwm ntawm niaj hnub no ces yog txeeb kom tau cov uas nyob rau Lwm Haiv Neeg uas tau raug muaj kev qias vuab tsuab tob heev lawm, thiab los coj tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho noob neej. Tej zaum mas rau koj ces zoo li tes hauj lwm no yog ua nyob rau hauv Suav Teb nkaus xwb, tab sis qhov tseeb ces nws twb tau raug tsheb tawm nyob rau txawv teb chaws lawm thiab. Vim li cas es cov neeg uas nyob sab nraud ntawm Suav Teb ho nrhiav txoj kev tseeb, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li thiab? Nws yog vim tus Ntsujplig twb tau teeb ua hauj lwm lawm, thiab cov lus uas hais hnub no mas yog hais rau cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nrog rau qhov no, ib nrab ntawm tes hauj lwm ces twb ua tawm lawm. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog tam sim no, Vajtswv tus Ntsujplig tau teeb tes hauj lwm loj no kom khiav lawm, thiab tshaj qhov ntawd ces tau ua tes hauj lwm uas sib txawv nyob rau tej tiam uas sib txawv thiab nrog rau tej haiv neeg uas sib txawv lawm. Cov neeg ntawm tej tiam ntawd pom Nws tus moj yam uas sib txawv, uas raug maj mam muab nthuav tawm los ntawm tes hauj lwm sib txawv uas Nws ua ntawd. Nws yog Vajtswv, muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo puv npo; Nws yog yam khoom theej txhoj rau tib neeg txoj kev txhaum thiab yog tib neeg tus neeg saib xyuas; tab sis Nws kuj yog tib neeg txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev cem foom thiab. Nws muaj cuab kav coj tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau ob txhiab xyoo, thiab Nws muaj cuab kav txhiv cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm los ntawm txoj kev txhaum. Hnub no, Nws kuj muaj peev xwm txeeb tau noob neej, cov uas tsis paub Nws li, thiab muab lawv nyo hau nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm, es kom tag nrho sawv daws nyoo zwm rau Nws yam txaus siab hlo. Nyob rau thaum kawg, Nws yuav hlawv tag nrho txhua yam uas tsis dawb huv thiab tsis ncaj ncees nyob hauv tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb, ua kom lawv pom hais tias Nws tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tsis yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev ntse thiab kev phim hwj xwb, tsis yog ib tug Vajtswv uas dawb huv xwb, tab sis tshaj qhov ntawd, tseem yog ib tug Vajtswv uas txiav txim rau tib neeg thiab. Rau cov phem nyob rau hauv cov noob neej, ces Nws yog kev hlawv, kev txiav txim, thiab kev rau txim; rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces Nws yog txoj kev txom nyem loj, txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab txoj kev sim siab, nrog rau txoj kev kaj siab, zaub mov yug siav, kev pab cuam ntawm tej lus, kev saib xyuas, thiab kev qhuab qhia. Thiab rau cov uas raug muab ntiab tawm mus, ces Nws yog txoj kev rau txim thiab kev rau txim pauj rov qab. Qhia Kuv seb, Vajtswv tseem tsis muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lod? Nws muaj peev xwm ua ib teg hauj lwm twg thiab tag nrho txhua tes hauj lwm, tsis yog qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, li qhov koj xav hauv nruab siab. Koj xav me dhau rau Vajtswv lawm! Koj puas xav hais tias tag nrho tej Nws ua tau ces tsuas yog txhiv tag nrho noob neej tawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab li ntawd nkaus xwb lod? Thiab tom qab ntawd, ces koj yuav caum Nws qab mus lawm saum ntuj ceeb tsheej mus noj cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo pub txoj sia thiab haus cov dej ntawm tus dej pub txoj sia lod? … Puas yooj yim npaum li ntawd mas? Qhia Kuv seb, koj twb ua tau dab tsi tiav hlo lawm? Koj puas tau muaj Yexus lub neej? Koj yeej raug Nws txhiv lawm tiag mas, tab sis qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd yog tes hauj lwm ntawm Yexus Tus Kheej kiag. Koj tau ua tes dej num dab tsi tiav hlo yam li ib tug tib neeg lawm? Koj tsuas muaj kev hwm rau sab nraud xwb, tab sis koj tsis to taub Nws txoj kev. Qhov ntawd puas yog qhov uas koj ua kom pom Nws? Yog koj tseem tsis tau ua tau li Vajtswv lub neej los sis tau pom qhov tag nrho ntawm Nws tus moj yam uas ncaj ncees, ces koj yuav hais tsis tau hais tias yog ib tug uas muaj lub neej, thiab koj tsis zoo tsim nyog yuav nkag dhau lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej.

Vajtswv tsis yog ib tug Ntsujplig nkaus xwb, Nws kuj muaj peev xwm rais mus muaj lub cev nqaij daim tawv tau thiab. Nws yog, tshaj qhov ntawd, ib lub cev ntawm lub yeeb koob. Yexus, txawm hais tias nej tsis tau pom Nws, los cov neeg Yixayee—cov neeg Yudais rau lub sij hawm ntawd, yeej pom kiag lawm. Thaum xub thawj ces Nws kuj muab lub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tom qab Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws rais mus ua lub cev ntawm lub yeeb koob lawm. Nws yog tus Ntsujplig uas muaj txhua yam thiab muaj peev xwm ua hauj lwm nyob rau txhua txhia qhov chaw. Nws ua tau Yehauvas, los sis Yexus, los sis tus Mexiyas; nyob rau thaum kawg, Nws kuj muaj peev xwm rais mus ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Nws yog txoj kev ncaj ncees, kev txiav txim, thiab kev qhuab ntuas; Nws yog kev cem foom thiab kev npau taws; tab sis Nws kuj yog txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo thiab. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm ces yeej muaj cuab kav sawv cev rau Nws. Koj hais tias Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas? Koj piav tsis tau. Yog koj piav tsis tau tiag tiag, ces koj yuav tsum tsis txhob lam txiav txim txog Vajtswv. Tsis txhob txiav txim hais tias Vajtswv ces yeej yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo mus ib txhis vim yog Nws ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim nyob rau ib theem. Koj puas paub tseeb hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj txoj kev hlub nkaus xwb? Yog hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, vim li cas Nws ho yuav coj tiam ntawd los rau qhov chaw xaus rau thaum tiam kawg mas? Vim li cas Nws ho yuav tso ntau qhov kev puas ntsoog ua luaj los mas? Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav, Vajtswv yuav tsum muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub mus kom txog qhov kawg kiag, es kom txhua txhua tus tswv cuab ntawm noob neej raug cawm tau tag nrho. Tab sis vim li cas, nyob rau tiam kawg, Nws ho yuav tso kev puas ntsoog xws li av qeeg, kab mob sib kis, thiab kev tshaib nqhis los rhuav tshem cov noob neej phem no, uas muab Vajtswv xam ua ib tug yeeb ncuab? Vim li cas Nws ho cia tib neeg raug kev txom nyem los ntawm tej kev puas ntsoog no? Hos hais txog qhov uas Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas, tsis muaj ib tug ntawm nej tau luag hais kiag li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav piav tau li. Koj puas muaj peev xwm paub tseeb hais tias Nws yog tus Ntsujplig tiag? Koj puas tau luag hais tias Nws yeej tsis yog leej twg tshaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Yexus kiag li? Thiab koj puas tau luag hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis rau tib neeg mas?

Qhov Dhau Los: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Ntxiv Mus: Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No