Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Nej yuav tsum paub zaj dab neeg tom qab ntawm phau Vajluskub thiab qhov kev tsim muaj nws. Qhov kev paub no mas tsis yog cov neeg uas tsis lees txais tes hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv tug. Lawv tsis paub. Yog koj muab tej lub ntsiab tseeb ntawm tej xwm txheej tseem ceeb no hais yooj yooj yim rau lawv, lawv yuav tsis muaj qhov rhiab rhiab txog phau Vajluskub nrog koj lawm. Lawv tsuas dig tag zog rau tej lus qhia txog yav tom ntej xwb: Zaj lus no puas tau los mus dhau? Zaj lus tod puas tau los mus dhau? Lawv txoj kev lees txais txoj moo zoo ces raws nraim li phau Vajluskub xwb, thiab lawv tshaj tawm txoj moo zoo raws li phau Vajluskub. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces nyob rau ntawm cov lus hauv Vajluskub xwb; yog tsis muaj Vajluskub, ces lawv yuav tsis ntseeg Vajtswv li. Qhov no yog tus yeeb yam hauv lawv txoj kev ua neej, muab Vajluskub coj los tshuaj xyuas txhua yam. Thaum lawv rov los dig nrhiav hauv phau Vajluskub thiab nug koj kom piav rau lawv, koj hais tias, “Ua ntej tshaj plaws, cia peb tsis txhob nrhiav pov thawj rau txhua nqe lus. Tab sis, cia peb saib seb Vajntsujplig ua hauj lwm li cas. Cia peb xaiv ib txoj kev uas peb taug tau thiab muab nws coj los sib piv rau qhov tseeb seb txoj kev ntawd puas yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tiag, thiab cia peb siv tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig los tshuaj xyuas seb txoj kev ntawd puas yog txoj yog. Hos qhov uas seb zaj lus no los sis zaj lus tod puas tau los dhau raws li tau qhia ua ntej tseg, ces peb tib neeg tsis txhob cev peb lub taub ntswg mus rau. Nws yog ib qho zoo dua rau peb los hais txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab tes hauj lwm kawg uas Vajtswv tab tom ua no xwb.” Tej lus qhia txog yav tom ntej nyob rau hauv phau Vajluskub yog Vajtswv tej lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab sau los ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv, tau txais kev tshoov siab; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li muab tau lub ntsiab ntawm tej lus ntawd los qhia tawm kom paub xwb, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li muaj cuab kav tev xya lub cim thiab qhib thooj ntawv. Koj hais tias: “Koj twb tsis yog Vajtswv, thiab kuv los tsis yog thiab, yog li ntawd leej twg thiaj li tau luag los piav txog Vajtswv tej lus me me? Koj puas tau luag piav tej lus ntawd mas? Txawm yog tus xib fwb cev Vajtswv lus Yelemi, Yauhas thiab Eliya los kiag, los lawv yeej tsis tau luag yuav sim thiab piav tej lus ntawd li, vim lawv tsis yog tus Me Nyuam Yaj. Tsuas yog tus Me Nyuam Yaj xwb mas thiaj li muaj peev xwm tev xya lub cim thiab qhib thooj ntawv, thiab tsis muaj lwm tus uas yuav muaj peev xwm piav tau Nws tej lus li. Kuv tsis tau luag txeeb Vajtswv lub npe, haj yam tsis tau luag sim piav Vajtswv tej lus. Kuv tsuas ua tau tus uas mloog Vajtswv lus xwb. Koj puas yog Vajtswv? Tsis muaj ib tug ntawm cov uas Vajtswv tsim tawm los yuav tau luag qhib thooj ntawv los sis piav tej lus ntawd li, thiab yog li ntawd kuv tsis tau luag yuav piav txog lawv tib yam nkaus thiab. Qhov zoo tshaj ces koj yuav tsum tsis txhob sim yuav piav tej ntawd. Leej twg tsis txhob lam sim piav tej ntawd hlo li nawb. Cia peb tham txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig; qhov ntau npaum no mas tib neeg yeej ua tau kawg. Kuv paub me ntsis txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, tab sis kuv tsis muaj kev ntsib kev pom kiag ntawm tus kheej txog tej hauj lwm ntawd, kuv tsuas hais tau me me nkaus xwb. Hais txog lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Yaxaya los sis Yexus hais nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv yuav tsis muab piav kom ntxaws ntxaws li. Kuv tsis kawm phau Vajluskub, tab sis kuv tsuas caum Vajtswv tes hauj lwm tam sim no xwb. Koj twb muab phau Vajluskub saib tam li ib thooj ntawv me me, tab sis nws tsis yog ib yam uas tsuas yog tus Me Nyuam Yaj thiaj qhib tau xwb lod? Dhau ntawm tus Me Nyuam Yaj mus lawm, leej twg thiaj li qhib tau? Koj tsis yog tus Me Nyuam Yaj, thiab kuv haj yam tsis tau luag hais tias kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag, yog li ces cia peb tsis txhob muab phau Vajluskub coj los tshawb xyuas kom thoob los sis muab nws coj los soj ntsuam xyuas tej yam me me tib si. Qhov zoo tshaj ces sib tham txog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua xwb, qhov ntawd ces yog tes hauj lwm tam sim no uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Cia peb los saib seb Vajtswv ho ua hauj lwm raws li tej kev cai twg thiab lub ntsiab tseeb ntawm Nws tes hauj lwm yog dab tsi, siv tej no los tshuaj xyuas seb txoj kev peb taug hnub no puas yog txoj yog, thiab nyob rau hauv txoj kev no ua rau peb paub tseeb txog nws.” Yog koj xav tshaj txoj moo zoo, uas yog tsom ntsees rau cov nyob rau hauv fab kev ntseeg lawm, ces koj yuav tsum to taub phau Vajluskub thiab yuav tsum paub txog zaj dab neeg sab hauv; tsis li ntawd, ces yuav tsis muaj kev rau koj mus tshaj txoj moo zoo. Thaum koj tau kawm txawj daim duab loj dua lawm, thiab tsum tsis muab tej niag lus tuag hauv Vajluskub coj los tshuaj xyuas rau tej qhov me me tsis muaj qab hau lawm, tab sis tsuas yog hais txog Vajtswv tes hauj lwm thiab qhov tseeb ntawm txoj sia lawm xwb, ces koj yuav muaj peev xwm muab tau cov uas muaj lub siab tiag nrhiav.

Yehauvas tes hauj lwm, tej kev cai uas Nws tsim tseg, thiab tej kev cai uas Nws siv los coj tib neeg ua lawv lub neej, tej ntsiab lus ntawm tes hauj lwm Nws ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, qhov tseem ceeb ntawm qhov uas Nws tsim Nws tej kev cai los cia, qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm rau Tiam Hmoov Hlub, thiab tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau theem kawg: tej no yog tej yam uas nej tsim nyog to taub. Theem thib ib yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, theem thib ob yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab theem thib peb yog tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Nej yuav tsum to taub kom meej txog tej theem no ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txij thaum pib txog thaum xaus, nws muaj peb theem tag nrho. Lub ntsiab tseeb ntawm ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawd yog dab tsi? Muaj pes tsawg theem raug ua nyob rau hauv tes hauj lwm npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ntawd? Tej theem no ho raug ua li cas, thiab vim li cas ib theem twg nyias ho ua mus raws li nyias qhov ntawd? Tag nrho tej no ces puav leej yog tej lus nug tseem ceeb. Tes hauj lwm ntawm ib tiam twg mas muaj nuj nqis rau fab kev sawv cev. Yehauvas ua tes hauj lwm dab tsi? Vim li cas Nws ho ua tes hauj lwm mus raws li ntawd? Vim li cas Nws ho hu uas Yehauvas? Ib zaug ntxiv, Yexus ua hauj lwm dab tsi nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws ho ua tes hauj lwm ntawd mus li zoo li cas? Kis twg ntawm Vajtswv tus moj yam ho raug sawv cev nyob rau hauv ib theem hauj lwm thiab ib tiam twg? Kis twg ntawm Nws tus moj yam ho muab hais qhia nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai? Thiab kis twg nyob hauv Tiam Hmoov Hlub? Thiab kis twg nyob rau tiam kawg? Tej no yog tej lus nug tseem ceeb uas nej yuav tsum tau paub kom meej txog. Tag nrho Vajtswv tus moj yam twb tau raug muab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Nws tsis yog tsuas muab nthuav tawm nyob rau Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, los sis tsis yog tsuas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, haj yam tsis yog tsuas nyob rau tiam kawg nkaus xwb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces sawv cev kev txiav txim, kev npau taws, thiab kev rau txim. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg mas tsis muaj cuab kav yuav hloov tau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai los sis tes ntawm Tiam Hmoov Hlub. Txawm li cas los xij, peb theem ntawd, yeej sib txuas zws, los ua ib qho tag nrho, thiab tag nrho ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb. Raws li ib txwm muaj, mas kev ua tes hauj lwm no raug muab faib ua ntau tiam uas nyias muaj nyias. Tes hauj lwm ua tiav nyob rau tiam kawg ces coj txhua yam los rau ib qho chaw xaus; qhov uas ua tiav nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai ces yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib txhua yam; thiab tes uas ua tiav nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Hos hais txog tej zeem muag ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm paub tob los sis to taub txog li, thiab tej zeem muag no yeej tseem yog lus txhiaj txhais xwb. Nyob rau tiam kawg, tsuas yog tes hauj lwm ntawm txoj lus thiaj li raug ua lawm xwb es kom thiaj li coj tau Tiam Lub Nceeg Vaj los, tab sis nws tsis yog sawv ces rau tag nrho txhua tiam. Tiam kawg ces tsis yog dab tsi tshaj li lub sij hawm kawg thiab tsis tshaj li Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws tsis sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum tiam kawg, tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug muab coj los nthuav tawm rau nej. Qhov no yog qhov kev nthuav tawm txog qhov lus zais tob. Yam lus zais tob no yog tej yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav nthuav tawm tau li. Tsis hais tib neeg yuav to taub Vajluskub zoo npaum li cas li, nws yeej tseem tsis yog dab tsi tshaj li ib co lus xwb, vim tib neeg tsis to taub txog lub ntsiab tseeb ntawm phau Vajluskub. Nyob rau kev nyeem Vajluskub, ces tib neeg tsuas to taub tej qhov tseeb xwb, piav tau tej co lus, los sis muab tej nqe lus thiab tej tshooj uas nrov npe coj los soj ntsuam xyuas li ub li no xwb, tab sis lawv yuav tsis muaj peev xwv daws tau lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv tej lus ntawd, vim tag nrho tej tib neeg pom ces yog tej niag lus tuag xwb, tsis yog tej ntu duab ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab ntawm Yexus, thiab tib neeg tsis muaj kev yuav nthuav tawm tau qhov lus zais tob ntawm tes hauj lwm no. Yog li ntawd, qhov lus zais tob ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo thiaj li yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws li, qhov uas raug muab zais tob tshaj plaws thiab tag nrho ces tib neeg yeej xav tsis tawm kiag li. Tsis muaj leej twg yuav to taub Vajtswv txoj kev xav tau ncaj qha li, tshwj tsis yog hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag piav thiab nthuav tawm nws rau tib neeg xwb; tsis li ntawd, ces tej yam no yeej yuav nyob ua tej lub zais tob uas raug muab kaw tseg mus ib txhis. Kav liam cov nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg; yog nej tsis tau raug qhia kom paub hnub no, ces nej yeej yuav tsis to taub nws tib yam thiab. Tes hauj lwm ntawm rau txhiab xyoo no mas tseem muaj lus zais tob ntau tshaj tag nrho tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab. Nws yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua tam sim no, thiab tsis muaj ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thoob plaws txhua tiam uas yuav muaj peev xwm xav tau tawm li, vim qhov lus zais tob no mas tsuas yuav raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg thiab yeej tsis tau raug muab nthuav tawm ua ntej li. Yog nej muaj peev xwm to taub qhov lus zais tob no, thiab yog nej muaj peev xwm lees txais nws tag nrho, ces tag nrho cov neeg uas coj kev ntseeg nruj nruj ntawd yuav swb tag nrho rau qhov lus zais tob no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tej zeem muag loj tshaj plaws; nws yog qhov uas tib neeg ntshaw kom to taub tshaj plaws li tab sis nws kuj yog qhov uas ua rau lawv paub tsis meej tshaj plaws li thiab. Thaum nej nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, nej tsis paub hais tias tes hauj lwm uas Yexus ua los sis tes uas Yehauvas ua ntawd yog ua txog dab tsi tiag. Tib neeg tsis to taub hais tias vim li cas Yehauvas ho teeb kev cai tseg, vim li cas Nws ho hais kom cov neeg coob coob ntawd khaws tej kev cai tseg los sis vim li cas lub tuam tsev thiaj li yuav tsum raug tsim tsa, thiab tib neeg haj yam tsis to taub hais tias vim li cas cov neeg Yixayee ho raug coj tawm hauv Iyiv los mus rau tom moj sab qhua thiab tom qab ntawd los mus rau Khana-as. Nws yuav tsum tau tos kom txog kiag niaj hnub no mas tej xwm txheej ntawd thiaj li yuav raug nthuav tawm.

Tes hauj lwm ntawm tias kawg yog theem kawg ntawm peb theem. Nws yog tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab thiab tsis sawv cev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg. Qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces raug muab faib ua peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsis muaj ib theem twg uas yuav sawv cev tau rau tag nrho tes hauj lwm ntawm peb tiam, tab sis tsuas yog ib ntus ntawm qhov tag nrho ntawd xwb. Lub npe Yehauvas tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Qhov tseeb uas Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv tsuas yog Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb. Yehauvas tsim muaj kev cai rau tib neeg thiab muab cov kev cai cob kiag rau lawv, hais kom tib neeg tsim tsa lub tuam tsev thiab cov thaj; tes hauj lwm Nws ua ces tsuas sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb. Tes hauj lwm uas Nws ua mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv ces tsuas yog ib tug Vajtswv uas hais kom tib neeg ua raws tej kev cai xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv nyob ntawm lub thaj xwb. Hais li no ces yuav yog qhov tsis muaj tseeb. Tes hauj lwm ua nyob hauv qab txoj kev cai ces tsuas sawv cev tau rau ib tiam nkaus xwb. Yog li ntawd, yog Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb, ces tib neeg yuav muab Vajtswv kaw cia nyob rau hauv qhov lus tshab txhais nram qab no, hais tias, “Vajtswv yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev, thiab yog yuav tiam Vajtswv, ces peb yuav tsum hnav tej khaub ncaws pov thawj thiab nkag mus rau hauv lub tuam tsev.” Yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub tsis raug ua li thiab Tiam Muaj Kev Cai tau muaj txuas ntxiv los txog rau tam sim no, tib neeg yuav tsis paub hais tias Vajtswv kuj muaj siab dawb siab zoo thiab muaj kev hlub. Yog hais tias tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai tseem tsis tau raug ua tiav, thiab tab sis tsuas yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, ces tag nrho tib neeg yuav paub hais tias Vajtswv tsuas txhiv tau tib neeg thiab zam txim rau tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb. Tib neeg tsuas yuav paub hais tias Nws dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum li, thiab hais tias vim yog tib neeg es Nws thiaj li muaj peev xwm muab Nws Tus Kheej los theej txhoj thiab muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tib neeg yuav paub txog tej no nkaus xwb tab sis yuav tsis muaj kev to taub txog lwm yam li. Yog li ntawd ib tiam twg sawv cev rau ib ntus ntawm Vajtswv tus moj yam. Hos hais txog qhov uas kis twg ntawm Vajtswv tus moj yam raug sawv cev nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, kis twg nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab kis twg nyob rau theem tam sim no: tsuas yog thaum tag nrho peb theem raug muab coj los sib txuas ua ke ua ib qho lawm xwb ces lawv thiaj li nthuav tawm tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tsuas yog thaum uas tib neeg tau los paub tag nrho peb theem lawm xwb mas lawv thiaj li to taub nws tag nrho. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem ntawd uas yuav cia li muab hla tau li. Koj tsuas yuav pom tus moj yam ntawm Vajtswv nyob rau nws qhov uas muaj tag nrho ntawd tom qab uas los paub peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm xwb. Qhov tseeb uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tiav hlo nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai tsis tau yog pov thawj hais tias Nws tsuas yog tus Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb, thiab qhov tseeb uas Nws ua Nws tes dej num ntawm kev txhiv dim tiav hlo ntawd tsis tau txhais hais tias Vajtswv yuav txhiv tib neeg mus sib txhis. Tej no mas tag nrho ces yog tej lus xaus los ntawm tib neeg xwb. Tiam Hmoov Hlub tau los rau qhov xaus, ces koj hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yog tus ntoo khaub lig tug xwb thiab hais tias tus ntoo khaub lig nkaus xwb los yeej sawv cev rau txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv. Yog ua li ntawd ces yog kev xov vaj ncig Vajtswv. Nyob rau theem tam sim no, Vajtswv mas feem ntau ces yog ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis tau ua siab dawb siab zoo rau tib neeg li thiab hais tias tag nrho tej Nws coj los ces tsuas yog kev rau txim thiab kev txiav txim nkaus xwb. Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom. Tsuas yog tom qab txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Nws qhov kev cawm tib neeg ces yuav los rau ib qho chaw xaus thiab. Tam sim no nej twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau tiam kawg lawm, dab tsi yog tus moj yam ntawm Vajtswv? Koj puas tau luag hais tias Vajtswv ces tsuas yog tus Vajtswv uas tsuas hais lus xwb thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm? Koj yuav tsis tau luag hais tej qho lus xaus li ntawd. Ib txhia yuav hais tias Vajtswv ces yog tus Vajtswv uas nthuav tawm tej lus zais tob, hais tias Vajtswv yog tus Me Nyuam Yaj thiab Tus uas qhib xya lub cim. Tab sis tsis muaj leej twg tau luag hais tej qho lus xaus li ntawd li. Lwm tus yuav hais tias Vajtswv yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no los yuav tsis tshua yog lawm thiab. Ib txhia kuj tseem yuav hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsuas hais lus xwb thiab tsis ua tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj haj yam tsis tau luag hais li no thiab, vim Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab kuj ua tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, yog li ntawd koj yuav tsis tau luag kem ciam ncig Vajtswv yam yooj yooj yim li. Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces tam sim no los xaus lawm. Tsuas yog tom qab uas tag nrho tes hauj lwm no tau raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom thiab muab ua nyob rau ntawm noob neej mas tib neeg thiaj li paub tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab seb qhov uas Nws muaj thiab yog ntawd yog dab tsi. Thaum uas tes hauj lwm ntawm theem no raug muab ua tiav hlo lawm, ces tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav raug muab coj los nthuav tawm tag nrho, tag nrho tej qhov tseeb uas ua ntej ntawd yeej tsis to taub li ces yuav raug muab coj los qhia kom paub meej, thiab yuav qhia rau haiv tib neeg txog lawv txoj kev taug thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Qhov no ces yog tag nrho ntawm tes hauj lwm uas yuav tau ua kom tiav nyob rau theem tam sim no. Txawm hais tias txoj kev uas tib neeg taug tam sim no yuav yog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig thiab txoj kev ntawm txoj kev txom nyem los xij, qhov uas tib neeg xyaum ua, thiab qhov uas lawv noj, haus, thiab nyiam niaj hnub no mas txawv qhov ua poob rau tib neeg nyob rau hauv txoj cai thiab nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua niaj hnub no mas tsis zoo li qhov nyob rau yav tag los lawm thiab haj yam tsis zoo li qhov uas kom tib neeg ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm. Yog li, qhov uas tau kom tib neeg ua nyob rau hauv txoj cai thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee ntawd yog dab tsi? Nws tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov uas kom tib neeg yuav tsum ua raws li kev cai Xanpatau thiab Yehauvas tej kev cai xwb. Leej twg tsis txhob lam ua hauj lwm rau hnub Xanpatau los sis ua txhaum cai rau Yehauvas tej kev cai. Tab sis tsis yog li ntawd rau tam sim no lawm. Nyob rau hnub Xanpatau, tib neeg ua hauj lwm, sib ntsib ua ke, thiab thov Vajtswv li ib txwm ua, thiab tsis muaj kev txwv txiav dab tsi rau lawv. Cov nyob rau hauv tiam Hmoov Hlub mas yuav tsum raug ua kev cai raus dej rau, thiab lawv tseem raug hais kom yoo mov, ntais ncuav ci, hauv cawv, qhwv lawv lub tob hau thiab ntxuav lwm tus neeg txhais ko taw. Tam sim no, tej kev cai no raug muab tshem pov tseg tag lawm, tab sis tau muaj lus txib loj tshaj ntawd rau tib neeg thiab, vim Vajtswv tes hauj lwm loj hlob tuaj mus tob tshaj lawm thiab tib neeg txoj kev to taub mas mus siab tshaj lawm. Nyob rau yav tag los, Yexus npuab tes rau rau saum tib neeg thiab thov Vajtswv, tab sis tam sim no ces txhua yam twb hais tag lawm, ces kev npuab tes ntawd hos yuav siv los ua dab tsi mas? Cov lus nkaus xwb ces yeej ua tau yam uas xav tau lawm. Thaum Nws npuab Nws ob txhais tes rau saum tib neeg yav tag los, nws yog yuav foom koob hmoov rau tib neeg thiab kuj yog yuav kho kom lawv tej mob nkeeg zoo. Qhov no yog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, tab tsis nws tsis zoo li ntawd tam sim no lawm. Tam sim no Vajntsujplig siv cov lus los ua hauj lwm thiab ua kom tau tej uas xav tau ntawd lawm xwb. Nws tej lus twb tau muab hais meej rau nej lawm, thiab nej yuav tsum muab lawv coj mus xyaum ua ib yam nkaus li qhov uas muab qhia rau nej. Nws tej lus yog Nws txoj kev xav; lawv yog tes hauj lwm uas Nws xav ua. Los ntawm Nws tej lus, ces nej yuav to taub Nws txoj kev xav thiab qhov uas Nws yuav kom nej ua kom tau, thiab nej cia li muab Nws tej lus coj mus xyaum ua ncaj qha yam tsis tas yuav kom npuab tes rau saum nej li. Ib txhia yuav hais tias, “Muab Koj ob txhais tes npuab rau saum kuv! Muab Koj ob txhais tes npuab rau saum kuv es kom kuv thiaj li tau txais Koj txoj koob hmoov thiab kom kuv thiaj koom tau Koj.” Tag nrho tej no ces yog tej kev ua uas dhau lub caij nyoog nyob rau yav tag lawm xwb, tam sim no ces siv tsis tau lawm, vim tiam no twb hloov lawm. Vajntsujplig ua hauj lwm raws li tej tiam ntawd, tsis yog lam tau lam ua los sis tsis yog yuav ua raws li ib co kev cai teeb tseg twg xwb. Tiam no twb hloov lawm, thiab ib tiam tshiab mas yeej yuav tsum coj tes hauj lwm tshiab nrog nws los. Qhov no yeej muaj tseeb rau txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab ces Nws tes hauj lwm thiaj li tsis rov pib dua qhov qub tas mus li. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus yeej tau ua yam hauj lwm no ntau tsawv lawm thiab, xws li yog kho tej kev mob nkeeg, ntiab dab tawm, muab Nws ob txhais tes npuab rau saum tib neeg los thov Vajtswv rau lawv, thiab foom koob hmoov rau tib neeg. Txawm li cas los xij, yog rov ua li ntawd ces tsis muaj qab hau dab tsi rau niaj hnub no li. Vajntsujplig ua hauj lwm li ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, vim nws yog Tiam Hmoov Hlub, thiab nws yeej muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv. Nws yeej tsis kom them tus nqi dab tsi rov qab li, thiab yog hais tias lawv tseem muaj txoj kev ntseeg, ces lawv yuav tau txais hmoov hlub. Txhua tus ces yeej tau txais hmoov hlub tib si. Tam sim no ces tiam ntawd hloov lawm, thiab Vajtswv tes hauj lwm tau nce qib mus deb lawm; nws yog kev rau txim thiab kev txiav txim xwb uas yuav siv los muab cov tib neeg uas ntxeev siab thiab tej yam tsis dawb huv rhuav tshem pov tseg. Theem ntawd yog theem ntawm kev txhiv dim, nws yuav tseev kom Vajtswv ua hauj lwm li ntawd, muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv, es kom tib neeg thiaj li raug txhiv tawm los ntawm txoj kev txhaum thiab, uas yog siv hmoov hlub, tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Theem tam sim no ces yuav nthuav tawm txog tej kev tsis ncaj ncees hauv tib neeg uas yog siv kev rau txim, kev txiav txim, tej lus hnyav, nrog rau kev rau txim thiab kev qhia tshwm ntawm tej lus, es kom tom qab ntawd tib neeg thiaj li raug cawm tau. Tes hauj lwm no mas tob dua kev txhiv dim. Tej hmoov hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yeej muaj ntau txaus rau tib neeg siv; tam sim no tib neeg twb tau ntsib tau pom qhov hmoov hlub no lawm, lawv yuav tsis tau siv nws ntxiv lawm. Tes hauj lwm no dhau nws lub caij nyoog lawm thiab tsis tas ua ntxiv lawm. Tam sim no ces tib neeg yuav raug cawm los ntawm kev txiav txim ntawm txoj lus. Tom qab uas tib neeg raug txiav txim, rau txim, thiab lim kom dawb huv lawm, ces lawv tus moj yam thiaj li yuav hloov. Tag nrho qhov no tsis yog vim tej lus Kuv tau hais lawm lod? Txhua theem ntawm tes hauj lwm mas yeej ua raws nraim li txoj kev loj hlob mus lawm tom ntej ntawm tag nrho haiv tib neeg thiab nrog tiam ntawd. Tes hauj lwm ces tag nrho yeej tseem ceeb, thiab puav leej yog ua rau qhov kev cawm dim zaum kawg xwb, kom noob neej thiaj li tau ib txoj hau kev kawg zoo nyob rau yav tom ntej, thiab kom tib neeg thiaj li raug cais tawm raws li hom nyob rau thaum kawg.

Tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog hais lus. Tej kev hloov loj muaj cuab kav tshwm rau tib neeg tau los ntawm tej lus. Tej kev hloov tam sim no uas raug rau cov neeg no thaum lawv lees txais tej lus no mas tseem ntau tshaj tej uas raug rau tib neeg thaum lawv txais yuav tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawm Tiam Hmoov Hlub. Vim, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tej dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg nrog qhov kev npuab tes rau thiab thov Vajtswv, tab sis tej moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv tib neeg yeej tseem muaj nyob. Tib neeg raug kho zoo ntawm lawv tej mob nkeeg thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, tab sis hais txog qhov uas tib neeg yuav raug muab lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab hauv lawv rhuav tshem pov tseg li cas ntawd, ces tes hauj lwm no tseem ua tsis tau tiav. Tib neeg tsuas yog raug cawm tau thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg xwb, tab sis tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawm tib neeg tseem tsis tau raug rho pov tseg thiab tseem nyob hauv lawv. Tib neeg tej kev txhaum ces raug zam txim los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tib neeg yuav tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv lawv lawm. Tib neeg tej kev txhaum mas muaj cuab kav raug zam txim rau los ntawm tej kev theej txhoj rau kev txhaum, tab sis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, thiab yuav ua li cas es lawv tus moj yam uas muaj kev txhaum ntawd thiaj li yuav raug rho pov tseg kom tag nrho thiab hloov kiag, ces lawv yeej tsis muaj txoj hau kev los daws tau qhov teeb meem no. Tib neeg tej kev txhaum yeej raug zam txim rau lawm, thiab qhov no ces vim yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis tib neeg yeej tseem ua neej nyob ntxiv rau hauv lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab qub. Qhov no yog li no, ces tib neej thiaj yuav tsum raug cawm tawm kom tag nrho los ntawm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, es kom lawv tus yeeb yam muaj kev txhaum thiaj li raug rho tawm pov tseg kom tag nrho, kom tsis txhob loj hlob tuaj ntxiv lawm, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg tus moj yam hloov. Qhov no mas tib neeg yuav tsum tau to taub txoj kev loj hlob ntawm txoj sia, to taub txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab to taub txoj kev hloov lawv tus moj yam. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav tsum kom tib neeg ua raws nraim li txoj kev no, kom lawv tus moj yam thiaj li maj mam hloov thiab kom lawv ua neej nyob hauv qhov ci ntsa iab ntawm txoj kev kaj, kom tag nrho txhua yam lawv ua thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav, kom lawv thiaj li muab lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, thiab kom lawv thiaj li yuav nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, yog li ntawd thiaj li tawm tau tag nrho hauv txoj kev txhaum los. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais kev cawm dim tag nrho. Nyob rau lub sij hawm thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tib neeg qhov kev paub Nws ces tseem plooj heev thiab pom tsis meej li. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Nws yog Davi tus tub, thiab hu Nws ua ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus, tus Tswv uas siab dawb siab zoo uas txhiv tib neeg tej kev txhaum. Ib txhia, nyob rau ntawm qhov kev ruaj khov ntawm lawv txoj kev ntseeg, ces cia li zoo mob nkeeg los ntawm tej qho kev tuav Nws lub tw tsho; cov dig muag muaj peev xwm rov pom kev dua thiab txawm yog cov tuag kiag lawm los yeej raug rov cawm ciaj rov los. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tshawb pom tus moj yam phem qias vuab tsuab uas cog tob tob nyob rau hauv lawv tus kheej, los sis lawv yeej tsis paub xyov yuav muab nws tshem tawm pov tseg li cas. Tib neeg tau txais hmoov hlub ntau, xws li qhov kev thaj yeeb thiab kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv, txoj kev ntseeg ntawm ib tug tswv cuab coj tau koob hmoov los rau tag nrho ib tse neeg, kev kho tej mob nkeeg kom zoo, thiab lwm yam ntxiv mus. Qhov seem ces yog txoj kev ua zoo ntawm tib neeg thiab lawv tus duab zoo; yog ib tug neeg twg muaj peev xwm ua neej nyob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm tej no, ces lawv yeej raug xam hais tias yog ib tug ntseeg uas txais yuav tau. Tsuas yog cov ntseeg ntawm hom no xwb thiaj li yuav nkag mus tau rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm, ces txhais tau hais tias lawv tau raug cawm tau lawm. Tab sis, nyob rau hauv lub sij hawm hauv lawv lub neej, cov neeg no tsis to taub txoj kev ntawm txoj sia hlo li. Tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua kev txhaum thiab tom qab ntawd ces lees lawv tej kev txhaum nyob rau hauv ib lub voj voog uas kiv mus los tas li yam tsis muaj ib txoj kev yuav hloov lawv tus moj yam li: Qhov zoo li ntawd yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Tib neeg puas tau txais kev cawm dim tag nrho? Tsis tau! Yog li ntawd, tom qab uas theem ntawd ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, nws tseem tshuav tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim. Theem no yog los ua kom tib neeg dawb huv los ntawm kev siv txoj lus, thiab yog li ntawd muab ib txoj kev rau lawv taug. Theem no mas yuav tsis tawg paj txi txiv los sis muaj qab hau yog hais tias nws tsuas muaj txuas ntxiv nrog tej kev ntiab dab tawm xwb, vim nws yuav rho tsis tau tib neeg tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawd pov tseg, thiab tib neeg yuav cia li los nres rau ntawm qhov kev zam txim rau lawv tej kev txhaum xwb. Los ntawm kev theej txhoj rau kev txhaum, tib neeg tau raug zam txim rau lawv tej kev txhaum, vim tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig twb los xaus lawm thiab Vajtswv twb yeej Ntxwgnyoog lawm. Tab sis tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem muaj nyob rau hauv lawv, tib neeg tseem muaj cuab kav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tau, thiab Vajtswv tseem tsis tau muab tau noob neej. Yog vim li ntawd es nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm Vajtswv thiaj li siv txoj lus los qhia tshwm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, ua rau lawv los xyaum ua raws li txoj kev uas yog. Theem no mas muaj qab hau dua theem dhau los lawm, kuj tawg paj txi txiv dua thiab, vim tam sim no mas yog txoj lus uas muab tib neeg txoj sia pub ncaj qha rau lawv thiab pab kom tib neeg tus moj yam rov loj hlob tuaj tag nrho; nws yog ib theem hauj lwm uas ntxaws dua. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tau ua rau qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg qhov kev cawm dim.

Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw. Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv. Tom qab Tiam Muaj Kev Cai tau los txog qhov chaw xaus lawm, thiab pib kiag Tiam Hmoov Hlub lawm, ces Vajtswv pib kiag kev cawm tib neeg, uas yog txuas ntxiv los txog ntua rau tiam kawg thaum, nyob rau hauv kev txiav txim thiab kev rau txim rau tag nrho haiv tib neeg rau lawv txoj kev ntxeev siab, Nws yuav muab noob neej ntxuav kom dawb huv tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li xaus Nws qhov kev cawm tib neeg thiab nkag mus so. Yog li ntawd, nyob rau peb theem ntawm tes hauj lwm, tsuas yog muaj ob zaug xwb uas Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm nrog tib neeg kiag xwb. Qhov no mas yog vim hais tias tsuas muaj ib theem hauv peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd xwb thiaj li yog los coj tib neeg ua lawv lub neej, hos ob theem ces yog kev cawm tib neeg. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, nws tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho. Qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces yuav txaus coj los tshem tib neeg tej kev txhaum pov tseg thiab los ntxuav lawv kom dawb huv tag nrho. Yog li ntawd, nrog rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob, ces tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv yuav raug muab coj los xaus thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yuav raug muab ua kom tiav hlo. Txij thaum ntawd los, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav los rau qhov chaw xaus. Tom qab qhov kev yug los ua neeg zaum ob, Nws yuav tsis rov rais los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum peb los ua Nws tes hauj lwm lawm. Vim tag nrho Nws txoj kev cawm tib neeg ces yuav los xaus lawm thiab. Qhov kev yug los ua neeg ntawm tiam kawg ces yuav muab tau tag nrho Nws cov neeg xaiv tseg lawm, thiab tib neeg nyob rau tiam kawg yuav raug cais tag nrho raws li hom lawm. Nws yuav tsis ua kev cawm tib neeg ntxiv lawm, los sis Nws yuav tsis rov los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua ib txoj hauj lwm twg ntxiv lawm. Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub hwj chim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv. Thaum dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg mus lawm thiab lawv raug txhiv dim lawm, ces qhov no tsuas txhais tau hais tias lawv raug txeeb tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los lawm thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog tsis tau raug Vajtswv muab ntxuav kom dawb huv los sis muab hloov, ces lawv yeej tseem yog cov neeg qias vuab tsuab. Nyob rau hauv tib neeg tseem muaj kev phem kev qias, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab; tib neeg tsuas rov qab los rau ntawm Vajtswv los ntawm Nws qhov kev txhim dim xwb, tab sis lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vajtswv me me li thiab yeej tseem muaj cuab kav tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws tau. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua Vajtswv leej tub uas Nws hlub tshaj plaws! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej. Tib neeg qw li ntawd nyob rau yav tag los vim lawv tsis muaj kev to taub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab uas yeej xeeb txawm muaj los. Tej no yog tej yam tsis dawb huv uas muaj nyob rau hauv tib neeg. Thoob plaws lub caij nyoog ntev heev ntawm txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, tib neeg nyob rau hauv ib qho huab cua nruj thiab kub ntxhov. Tej no tag nrho tsis yog tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus lod? Koj tsis tau quaj qw ua ib lub suab nrov nrov ua ntej qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num lod? “Nkag mus rau lub nceeg vaj! Tag nrho cov uas lees txais lub npe no yuav tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj! Tag nrho sawv daws yuav tau koom Vajtswv!” Thaum txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, koj tsis quaj qw ntxiv lawm. Thaum pib kiag, sawv daws yeej quaj qw tias, “Au Vajtswv! Txawm Koj yuav muab kuv tso rau qhov twg, los kuv yuav zwm rau txoj kev coj ntawm Koj.” Thaum uas tau nyeem Vajtswv tej lus lawm, “Leej twg yuav ua Kuv tus Povlauj?” cov neeg teb hais tias, “Kuv txaus siab ua!” Tom qab ntawd lawv pom cov lus, “Thiab dab tsi ntawm Yauj txoj kev ntseeg?” thiab hais tias, “Kuv txaus siab yuav muab Yauj txoj kev ntseeg coj los rau kuv tus kheej. Vajtswv, thov muab kuv tso rau hauv qhov kev sim!” Thaum qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, lawv vau tag nrho ua ke thiab sawv yuav luag tsis taus rov qab los. Tom qab ntawd, ib qho me me ntxiv ib qho me me, tej yam tsis dawb huv hauv lawv lub siab maj mam ploj tsawg zuj zus mus. Qhov no tsis yog ua tau los ntawm txoj lus lod? Yog li ntawd, tej yam uas koj tau ntsib tau pom hnub no yog qhov tshwm sim tau los ntawm txoj lus, tseem loj tshaj tej uas tau los ntawm Yexus tej kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm thiab. Vajtswv lub yeeb koob uas koj pom thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag uas koj pom ces tsis yog lam pom tau los ntawm tej kev ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ntawm tej kev ntawm kev kho mob nkeeg thiab ntiab dab tawm xwb, tab sis tseem tshaj qhov ntawd lawm ces yog qhov kev txiav txim ntawm Nws txoj lus. Qhov no qhia tau rau koj pom hais tias qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv mas tsis yog muaj tej kev ua txuj ci tseem ceeb, kev kho mob nkeeg, thiab kev ntiab dab tawm nkaus xwb, tab sis hais tias qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv txoj lus mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv lub hwj chim thiab los nthuav tawm Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus ntawd tau zoo dua.

Qhov uas tib neeg ua tau tam sim no—nws tus yeeb yam, qhov kev paub, txoj kev hlub, kev ua siab ncaj, kev mloog lus, thiab kev pom tob tam sim no—tej no yog tej yam tshwm sim uas tau los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Qhov uas koj muaj peev xwm muaj lub siab ncaj thiab sawv tau khov kho los txog niaj hnub no ces yog tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus. Tam sim no tib neeg pom hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej loj tshaj plaws li, thiab muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas tib neeg ua tsis tau, thiab tej ntawd ces yog tej lus zais tob thiab txuj ci phim hwj. Yog li ntawd, coob tus thiaj tau nyoo zwm rau. Muaj ib txhia yeej tsis tau nyoo zwm rau ib tug tib neeg twg txij hnub uas lawv yug kiag los li, tab sis thaum lawv pom Vajtswv tej lus hnub no, lawv nyoo zwm tag nrho yam tsis nco qab txog hais tias lawv tau ua li ntawd lawm, thiab lawv tsis yeej tsis tau luag mus tshuaj xyuas los sis hais dab tsi ntxiv li lawm. Tib neeg tau poob los rau hauv txoj lus thiab pw nyo hau nuv hauv txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Yog Vajtswv tus Ntsujplig hais lus ncaj qha rau tib neeg, noob neej yuav nyoo zwm tag nrho rau lub suab lus, txhos caug ntua yam tsis muaj ib lo lus qhia tshwm li, zoo nkaus li qhov uas Povlauj txhos caug ntua rau hauv av nyob rau ntawm tus duab ci rau txoj kev mus rau Damaxaka. Yog Vajtswv ua hauj lwm ntxiv mus li no, tib neeg yuav tsis muaj hnub yuav paub lawv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus thiab yog li ntawd thiaj tau txoj kev cawm dim. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb mas Vajtswv tus kheej kiag thiaj li hais tawm tau Nws tej lus mus nkag rau txhua leej txhua tus tib neeg lub pob ntseg, es kom tag nrho cov uas muaj pob ntseg thiaj hnov Nws tej lus thiab lees txais Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov tshwm sim uas tau los ntawm Nws txoj lus, zoo dua tus Ntsujplig tshwm sim kiag los hem kom tib neeg ntshai ces mam zwm rau xwb. Nws tsuas yog los dhau hauv tes hauj lwm uas muaj qab hau thiab tab sis ho tshwj xeeb tshaj plaws no mas tib neeg tus moj yam qub, uas raug zais tob sab hauv los tau ntau xyoo, thiaj li yuav raug nthuav tawm, es kom tib neeg thiaj pom nws thiab muab nws hloov. Tej yam no ces tag nrho yeej yog tes hauj lwm uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, uas nyob rau hauv, kev hais lus thiab kev txiav txim yam muaj qab hau, ces Nws thiaj li ua tau tej yam uas tshwm sim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Qhov no yog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Nws yog ua los kom paub txog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los ua kom paub txog qhov tshwm sim uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus, thiab ua kom paub hais tias tus Ntsujplig tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab ua kom pom txog Nws lub hwj chim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv yog lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg dog dig li sawv daws xwb, los nws yog qhov tshwm sim los uas Nws tej lus ua tau los uas qhia kom tib neeg pom hais tias Nws muaj lub hwj chim puv npo, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hais tias Nws tej lus yog tej kev qhia tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Los ntawm txoj kev no ces tag nrho tib neeg thiaj pom tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, hais tias tsis txhob lam muaj leej twg ua rau Nws chim, thiab hais tias tsis muaj leej twg yuav hla dhau Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus, thiab tsis muaj ib lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas yuav kov yeej Nws lub hwj chim li. Tib neeg nyoo zwm rau Nws tag nrho vim Nws yog Txoj Lus tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, vim yog Nws lub hwj chim, thiab vim yog Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tes hauj lwm uas Nws lub cev nqaij daim tawv coj los ces yog lub hwj chim uas Nws muaj. Qhov laj thawj uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yog qhov hais tias lub cev nqaij daim tawv yeej muaj hwj chim ib yam nkaus, thiab Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm yam muaj qab hau nrog rau noob neej, nyob rau qhov uas ntsia pom thiab kov tau rau tib neeg. Tes hauj lwm no mas zoo li muaj tseeb dua tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, tus uas muaj hwj chim tag nrho, thiab nws qhov tshwm sim tau los mas pom tseeb dua. Qhov no ces vim yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm hais lus thiab ua hauj lwm tau yam muaj qab hau. Lub cev sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv mas tsis muaj hwj chim dab tsi li, thiab tib neeg yeej los ntsib tau, hos Nws lub ntsiab tseeb mas muaj hwj chim, tab sis Nws lub hwj chim mas tsis muaj neeg ntsia pom li. Thaum Nws hais lus thiab ua hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom tau hais tias Nws muaj lub hwj chim; qhov no ua rau yooj yim rau Nws ua tau hauj lwm rau tus yeeb yam muaj qab hau. Tag nrho tes hauj lwm uas muaj qab hau no muaj peev xwm ua tau tej yam tshwm sim uas xav tau ntawd. Txawm hais tias tsis muaj tib neeg yuav paub hais tias Nws muaj hwj chim, los sis pom hais tias yuav tsum tsis txhob ua Nws chim, los sis pom Nws qhov kev npau taws, Nws ua tau qhov tshwm sim los ntawm Nws tej lus los ntawm Nws lub hwj chim uas muab npog cia, Nws qhov kev npau taws uas muab zais cia, thiab tej lus uas Nws tab meeg hais. Muab ua lwm yam hais, ces los ntawm Nws lub suab lus, qhov ruaj khov ntawm Nws tej lus hais, thiab tag nrho lub tswv yim ntawm Nws tej lus, ces tib neeg yeej ntseeg heev lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg nyoo zwm rau txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas zoo li tsis muaj hwj chim dab tsi, yog li ntawd thiaj ua tau Vajtswv lub hom phiaj cawm tib neeg tiav hlo. Qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg: los hais lus kom zoo li muaj tiag me ntsis thiab cia qhov muaj tiag ntawm Nws tej lus kom mooj tau tib neeg, es kom tib neeg thiaj li pom lub hwj chim ntawm txoj lus ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tsis yog ua los ntawm qhov kev yug los ua neeg, ces nws yuav ua tsis tau ib qho tshwm sim me me li thiab yuav tsis muaj peev xwm cawm tau cov tib neeg txhaum tag nrho li. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces Nws yuav ua tus Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom thiab kov tsis tau li. Tib neeg yog ib tug tsim tawm los uas muaj cev nqaij daim tawv, lawv thiab Vajtswv mas nyias nyob nyias ob lub ntiaj teb sib txawv thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam sib txawv. Vajtswv tus Ntsujplig mas tsis haum nrog tib neeg, tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yeej tsis muaj txoj kev tsim kom muaj txoj kev sib txheeb ntawm lawv, tsis tas hais txog qhov hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm hloov mus ua tus ntsujplig li. Qhov no zoo li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li yuav tsum rais los ua ib tug uas raug tsim tawm los kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm thaum xub thawj. Vajtswv muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws los sis txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los ua ib tug tib neeg, ua tes hauj lwm nrog noob neej thiab ua neej nyob nrog lawv, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws thiab rais mus ua ib tug ntsujplig, thiab lawv haj yam nqis tsis tau mus rau qhov chaw qis tshaj. Yog vim li no Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, nyob rau thaum thawj qhov kev yug los ua neeg, tsuas yog lub cev nqaij daim tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj peev xwm txhiv tau tib neeg los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khauj lig, hos nws yuav tsis muaj kev rau Vajtswv tus Ntsujplig los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib qho kev theej txhoj kev txhaum rau tib neeg. Vajtswv muaj cuab kav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ncaj qha los ua ib qho khoom theej txhoj kev txhaum rau tib neeg, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nqa qhov khoom theej txhoj kev txhaum uas Vajtswv npaj rau lawv. Qhov no yog li no, tag nrho tej uas ua tau ces yog kom Vajtswv khiav mus khiav los ob peb zaug ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, tsis yog kom tib neeg nce mus saum ntuj ceeb tsheej mus nqa lawv qhov kev cawm dim los, vim tib neeg tau poob qis lawm thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg ces tsis muaj peev xwm nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsis muaj peev xwm muab tau qhov khoom theej txhoj kev txhaum. Yog li ntawd, Yexus thiaj li yuav tsum tau los rau hauv noob neej thiab los ua kiag tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau. Txhua zaus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, mas nws yeej yog qhov uas yuav tsum tau ua li ntawd nkaus xwb. Yog ib theem twg uas Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tau ncaj qha, ces Nws yeej yuav tsis kam poob ntsej poob muag rau qhov uas yug los ua neeg ntawd li.

Nyob rau theem kawg ntawm tes hauj lwm no, qhov tshwm sim tau los ntawd ces yog ua tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus. Los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj los to taub ntau yam lus zais tob thiab tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua los ntawm ntau tiam neeg yav tag los lawm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj raug Vajntsujplig qhia kom paub; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj li los to taub tej lus zais tob uas yeej tsis tau raug tej tiam dhau los daws tau li, nrog rau qhov los to taub txog tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim ntawm yav tag los, thiab tej kev cai uas lawv siv ua hauj lwm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg kuj los to taub tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, nrog rau txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, thiab lawv thiaj los paub lawv tus kheej lub ntsiab tseeb. Los ntawm tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm thiab los ntawm tag nrho tej lus tau hais, ces tib neeg thiaj li los paub tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig, tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd lub cev nqaij daim tawv ua, thiab tseem tshaj qhov ntawd, los paub Nws tus moj yam tag nrho. Koj qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tshaj rau txhiab xyoo ces kuj yog tau los ntawm txoj lus. Tsis yog qhov kev paub txog koj tej kev xav phem ua ntej ntawd thiab qhov uas koj muab tej ntawd tso pov tseg tau tag nrho ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Nyob rau theem dhau los, Yexus ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, tab sis tsis muaj txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj nyob rau theem no. Tsis yog koj qhov kev to taub txog qhov uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis nthuav tawm txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Yog li ntawd, tej lus hais tawm nyob rau theem no mas hla dhau tes hauj lwm uas ua los ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm ntau ntau tiam yav tag los lawm. Txawm yog kiag cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus kiag los yeej ua tsis tau qhov tshwm sim zoo li no. Cov xib fwb cev Vajtswv lus ces tsuas hais txog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, lawv hais txog tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej xwb, tab sis tsis yog hais txog tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua rau lub sij hawm ntawd. Los sis lawv tsis yog hais los coj noob neej rau hauv lawv lub neej los sis los muab tej qhov tseeb pub rau noob neej, los sis los nthuav tawm tej lus zais tob rau lawv, haj yam tsis yog los muab txoj sia pub. Ntawm cov lus hais tawm nyob rau hauv theem no, yeej muaj cov lus qhia txog yav tom ntej thiab qhov tseeb, tab sis feem ntau ces cov lus no ua dej num los muab txoj sia pub rau tib neeg. Cov lus tam sim no mas tsis zoo li cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus lawm. Qhov no yog ib theem ntawm tes hauj lwm rau tib neeg txoj sia, los hloov tib neeg tus moj yam ntawm txoj sia, thiab tsis yog rau kev hais lus qhia txog yav tom ntej. Thawj theem yog tes hauj lwm ntawm Yehauvas: Nws tes hauj lwm ces yog npaj ib txoj kev rau tib neeg los pe hawm Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib los nrhiav ib qho chaw pib rau tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas qhia kom cov neeg Yixayee los ua raws li kev cai Xanpatau, hwm lawv niam thiab txiv, thiab ua neej yam sib haum xeeb nrog sawv daws. Qhov no mas yog vim cov neeg ntawm lub sij hawm ntawd tsis to taub dab tsi yog qhov ua rau tib neeg yog tib neeg, los sis lawv tsis to taub kev ua neej nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog ib qho tseem ceeb rau Nws nyob rau ntawm thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawd los coj noob neej rau lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej uas Yehauvas hais rau lawv ces tib neeg yeej tsis tau paub dua li los sis lawv yeej tsis tau muaj dua li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los hais tej lus qhia txog yam tom ntej, thiab tag nrho lawv ua li ntawd nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Yehauvas. Qhov no ces tsuas yog ib qho nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm xwb. Nyob rau thawj theem, Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab yog li ntawd Nws qhia tag nrho txhua pab neeg thiab txhua haiv neeg los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Thaum Yexus ua hauj lwm nyob rau hauv Nws lub sij hawm, Nws tsis hais lus ntau npaum li qhov nyob rau tam sim no. Theem no ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus nyob rau tiam kawg mas yeej tsis tau muab ua dua nyob rau ib lub caij nyoog twg li los sis ib tiam neeg twg yav tag los li. Txawm hais tias Yaxaya, Daniyee thiab Yauhas hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, los lawv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas yeej txawv tag nrho ntawm cov lus uas hais tam sim no. Tej uas lawv hais ces tsuas yog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis cov lus hais tam sim no mas tsis yog. Yog Kuv muab tag nrho tej lus Kuv hais no tig coj mus ua tej lus qhia txog yav tom ntej, nej puas yuav muaj peev xwm to taub? Piv txwv hais tias yog tej Kuv hais txog yog hais txog tej xwm txheej tom qab uas Kuv mus lawm, ces koj yuav ua cas to taub mas? Tes hauj lwm ntawm txoj lus mas tsis tau muab ua dua rau thaum lub sij hawm ntawm Yexus los sis nyob rau Tiam Muaj Kev Cai li. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Tsis yog Yehauvas kuj hais lus nyob rau lub sij hawm ntawm Nws tes hauj lwm thiab lod? Tsis yog Yexus kuj, ntxiv rau qhov kev kho tej kev mob nkeeg, kev ntiab dab tawm, thiab kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, hais lus nyob rau lub sij hawm uas Nws ua hauj lwm thiab lod?” Yeej muaj kev sib txawv nyob ntawm tej uas tau muab hais lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm cov lus uas Yehauvas hais tawm yog dab tsi? Nws tsuas coj noob neej los ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, uas tsis tau hais txog tej xwm txheej sab ntsujplig nyob rau hauv txoj sia. Vim li cas ho hais tias, thaum Yehauvas hais lus, nws yog yuav qhia cov neeg nyob txhua txhia qhov chaw? Lo lus “qhia” txhais hais tias qhia tawm plaws thiab txib ncaj qha. Nws tsis tau muab txoj sia rau tib neeg; tab sis, Nws tsuas tuav nkaus tib neeg tes thiab qhia tib neeg hais tias yuav hwm Nws li cas, yam tsis muaj ntau heev nyob rau ntawm cov lus piv txwv. Tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau Yixayee tsis yog yuav saib xyuas los sis qhuab qhia tib neeg los sis yuav muab kev txiav txim thiab kev rau txim, nws yog coj los coj lawv. Yehauvas txib kom Mauxe hais Nws cov neeg mus sau cov mana nyob rau tom hav zoov. Txhua txhua hnub ua ntej hnub tawm, lawv yuav tsum mus khaws mana, kom txaus nkaus rau lawv noj rau hnub ntawd xwb. Cov mana mas muab khaws cia tsis tau kom txog hnub tom qab li, vim thaum ntawd ces nws yuav tuaj pwm lawm. Nws tsis tau hais lus qhuab qhia tib neeg los sis muab lawv tus yeeb yam nthuav tawm, los sis Nws tsis tau qhia tawm lawv tej tswv yim thiab tej kev xav. Nws tsis hloov tib neeg tab sis tsuas yog coj lawv nyob rau kev ua lawv lub neej xwb. Cov tib neeg lub sij hawm ntawd ces zoo li cov me nyuam yaus, tsis to taub dab tsi thiab tsuas muaj peev xwm txog tej yam cuab yeej txav mus los uas yooj yooj yim xwb, thiab yog li ntawd Yehauvas tsuas tsim kev cai los coj cov neeg coob coob no xwb.

Yuav kom tshaj txoj moo zoo tau, es kom tag nrho cov uas nrhiav yam muaj lub siab tiag kom tau kev paub txog tes hauj lwm ua niaj hnub no thiab kom ntseeg tag nrho, koj yuav tsum los muaj qhov kev to taub meej meej txog zaj dab neeg sab hauv, lub ntsiab tseeb, thiab qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm ua nyob rau txhua theem. Ua kom zoo li, thaum mloog koj tej lus sib qhia, lwm tus thiaj to taub tes hauj lwm ntawm Yehauvas, tes hauj lwm ntawm Yexus thiab, tseem tshaj qhov ntawd, tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ntawm niaj hnub no, nrog rau qhov kev sib txuas thiab qhov kev sib txawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Ua kom zoo li, tom qab uas lawv tau mloog tag lawm, lwm tus yuav pom hais tias peb theem tsis sib cuam tshuam dab tsi li, tab sis hais tias tag nrho ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig xwb. Txawm hais tias Lawv ua hauj lwm nyob rau tej tiam sib txawv, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm Lawv ua los sib txawv, thiab tej lus Lawv hais los sib txawv, tab sis tej kev cai uas Lawv siv ua hauj lwm ces yeej yog tib qho thiab zoo tib yam xwb. Tej no ces yog tej zeem muag loj tshaj plaws uas tag nrho cov neeg uas raws Vajtswv qab yuav tsum to taub.

Qhov Dhau Los: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

Ntxiv Mus: Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No