Tsuas Yog To Taub Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Paub Vajtswv Tej Kev Ua

​​Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua tus tib neeg ntiaj teb txoj hmoo thiab tag nrho txhua yam hauv lub qab ntuj khwb. Qhov muaj tseeb uas tib neeg pom txog Vajtswv lub hwj chim kav ntawd yog dab tsi? Uas txawm lub ntiaj teb yuav loj npaum li cas los sis lub qab ntuj khwb yuav dav npaum li cas los xij, yam qhov muag pom mus rau yam qhov muag tsis pom, Vajtswv kav tag nrho txhua yam thiab coj qhia ib puas tsav yam. Txawm tib neeg yuav muaj tej kev xav tau, tej hom phiaj, tej kev tsim tsum, los sis txoj hauv kev los xij, nyob rau ntawm Vajtswv mas, Nws lub hwj chim kav thiab tej kev coj kev qhia tsis cuam tshuam rau tej no ib qho me me li. Lub hauv paus ntsiab lus uas hais tias Vajtswv kav tag nrho, thiab coj qhia ib puas tsav yam ntawd yog dab tsi? Qhov txhawb lub hauv paus ntsiab lus ntawd yog dab tsi? Vajtswv lub hom phiaj uas ua txhua yam no yog dab tsi? Lub hom phiaj ntawd yog tsom ntsoov rau dab tsi? (Lub hom phiaj ntawd tsom ntsoov rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg.) Qhov teb li no yog lawm; txhua yam uas Vajtswv ua yog tsom ntsoov rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg xwb. Cov lus no tsis tshua meej pem, tiam sis cov lus no muaj ib lub ntsiab lus tob dua. Vim li ntawd, Kuv thiaj li hais tias txhua tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawd tsis yog mus raws li tib neeg tej kev xav tau. Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev coj kev qhia; txoj kev uas Nws coj qhia txhua lub teb chaws, tib neeg, los sis cov haiv neeg me; los sis tej uas Nws npaj kom tshwm sim nyob rau txhua tiam ntawd tsis mus raws li tib neeg tej kev xav tau. Sij hawm, txhua yam saum nruab ntug, txhua qhov chaw, los sis tib neeg yeej ntsuas tsis tau Vajtswv li. Txhua yam uas Nws ua yog ua raws nraim li Nws txoj kev npaj ntag, yog li ntawd thiaj li tsis muaj leej twg cheem tau los sis cuam tshuam tau qhov Nws ua ntawd. Txawm koj yuav txaus siab hlo thiab tsis txaus, thiab txawm tib neeg ntiaj teb tej kev xav tau yuav yog dab tsi los sis yuav yog ib haiv neeg me twg los xij li, tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam dab tsi yuav muaj peev xwm cuam tshuam, rhuav tshem, los sis ntxias tau yam uas Vajtswv tau txiav txim siab ua lawm. Nej tau kawm paub dab tsi los ntawm qhov no? (Peb tau kawm paub txog Vajtswv lub hwj chim.) Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim. Txij li thaum Vajtswv xub tsim noob neej los txog rau thaum lawv nce qib zuj zus mas, noob neej ntiaj teb muaj cov neeg Vajtswv xaiv, lwm haiv neeg, thiab cov uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Vajtswv saib tag nrho txhua hom tib neeg no ua noob neej, tiam sis, puas muaj qhov sib txawv txog qhov Vajtswv ua rau hom tib neeg sib txawv no? Vajtswv puas coj cov neeg Nws xaiv kom tshwj xeeb? (Coj, Nws coj.) Vajtswv ua rau cov neeg Nws xaiv txawv li Nws ua rau lwm tus tib neeg. Tiam sis nyob rau hauv cov neeg Vajtswv xaiv mas, ib txhia muaj peev xwm ua raws li Nws hais thiab mloog Nws lus, hos ib txhia mas tsis mloog lus thiab tawm tsam Nws. Yog li ntawd, Vajtswv yuav coj li cas rau lawv? Vajtswv xav li cas rau tus cwj pwm uas lawv coj rau Nws? (Vajtswv hlub tshua thiab hlub cov uas mloog Nws lus, tiam sis thaum tib neeg tsis mloog lus los sis tawm tsam Nws, mas Nws muab Nws tus moj yam ncaj ncees los txiav txim rau lawv.) Qhov ko yog lawm. Txawm koj xav hais tias koj yog ib tug ntawm cov neeg Vajtswv xaiv, los sis yog ib tug ntawm cov raws Nws qab, los sis tau pab qee yam rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev lawm los xij, nyob rau ntawm Vajtswv mas, Nws tsis saib tej yam sab nraud li. Vajtswv muaj ib tug moj yam ncaj ncees thiab muaj lub hauv paus ntsiab lus txog qhov Nws ua rau tib neeg xws li: Cov uas tsim nyog raug txiav txim, raug txiav txim; cov uas tsim nyog raug rau txim, raug rau txim; thiab cov uas tsim nyog raug rhuav tshem, raug rhuav tshem. Piv txwv li, dab tsi ua rau nej xav txog qhov muaj tseeb uas cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus, thiab Tswv Yexus txoj moo zoo uas hais txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd tau nthuav mus rau lwm haiv neeg? Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab raws li txoj kev ntseeg Yudais mas, tsuas yog cov neeg Yudais xwb thiaj li yog cov neeg Vajtswv xaiv. Lawv yog Vajtswv cov me nyuam uas muaj nqis heev, thiab yog cov noob neej uas Vajtswv nyob ze tshaj plaws; lawv yog cov uas Nws hlub tshaj plaws. Raws li tib neeg hais mas, cov neeg Yudais yog cov me nyuam uas Nws hlub tshaj plaws, thiab tib neeg yeej hlub thiab tiv thaiv lawv tus me nyuam uas lawv nyiam tshaj plaws, thiab tsis cia tus me nyuam ntawd raug mob los sis raug ib qho dab tsi li. Tib neeg xav hais tias txawm cov neeg Yudais yuav thov Vajtswv rau dab tsi los xij, Vajtswv yuav muab yam ntawd rau lawv, thiab yuav muab rau lawv ntau tshaj li qhov lawv thov los sis xav hauv nruab siab. Tiam sis qhov no puas yog qhov Vajtswv ua? (Tsis yog, qhov no tsis yog.) Yog li, Vajtswv ua li cas? Vim cov neeg Yudais muab Tswv Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Vajtswv thiaj li npau taws heev thiab ua rau cov neeg Loos xa tub rog tuaj kav lub teb chaws Yudas thiab muab cov neeg Yudais ntiab tawm ntawm lawv lub teb chaws mus. Thaum ntawd tib neeg raug tua tuag yam suav tsis txheeb li thiab ntshav ntws zoo li tej dej ntws xwb. Tib txoj kev uas ntau tus neeg Yudais dim ces yog khiav mus rau ntau lub teb chaws uas nyob thoob plaws lub ntiaj teb no xwb. Los ntawm tej uas muaj tseeb no, lub ntsiab tseeb dab tsi uas nej pom nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam? (Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas tsis zam txoj kev ua txhaum.) Cia peb tsis txhob pib los ntawm qhov tham txog Vajtswv tus moj yam, cia peb xub siv tib neeg los ua ib qho piv txwv ua ntej tso. Nyob rau hauv lub neej tiag tiag, yog leej twg muaj ib tug me nyuam uas lawv hlub heev, thiab xav kom tus me nyuam ntawd tau txais lawv tej khoom thiab txhua yam uas lawv muaj no, lawv yuav ua li cas? Ib qho mas, lawv yuav coj kom nruj rau tus me nyuam ntawd, kom nws thiaj li yuav loj hlob tuaj ua tau txhua yam tiav thiab tuaj yeem leg nws niam nws txiv lub luag hauj lwm. Tiam sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, lawv yuav tiv thaiv nws thiab tsis cia nws mus raug ib qho kev puas tsuaj los sis kev phom sij li. Lub hom phiaj uas ua li no yog kom tus me nyuam ntawd nyob tau thiab tau txais txhua yam uas nws niam nws txiv muaj. Dab tsi ua rau lawv muaj siab ua txhua yam no? Tib neeg puas ua rau cov me nyuam uas lawv tsis hlub, los sis cov neeg txawv ntsej muag tib yam nkaus li ntawd? Lawv puas ua tib yam nkaus li ntawd? (Tsis ua, lawv tsis ua.) Qhov ntawd pom tau tseeb hais tias txhua yam uas tib neeg ua rau tus me nyuam uas lawv hlub tshaj plaws ntawd yog ua los ntawm lub siab twm xeeb, txoj kev xav, thiab txoj kev ntshaw ntawm tus kheej xwb; tej no yog ib feem ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb. Puas muaj qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg tej kev xav thiab lub siab twm xeeb? Puas muaj kev ncaj ncees? (Tsis muaj, tsis muaj li.) Qhov ntawd yog qhov tib neeg ntiaj teb qhia kom pom tseeb txog lawv tus kheej ntag. Tiam sis saib tej uas Vajtswv ua seb​—Vajtswv xav kom cov neeg Nws xaiv, cov neeg Yudais, tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws Yudas mus rau tag nrho lwm haiv neeg uas nyob thoob plaws lub ntiaj teb—hauv Esxias, Yuslus, Asfibkas, thiab Amelikas. Lawv tshaj tawm txoj moo zoo ntawd li cas? Vajtswv siv lub tswv yim uas cia cov neeg phem txawv teb chaws tuaj txeeb thiab tuaj tswj kav cov neeg Yudais tej av, muab cov neeg Yudais uas ua neej nyob rau ntawm tej av ntawd, cov tib neeg uas tshaj xo txog tus Cawm Seej Yexus ntawd ntiab tawm mus, thiab ua rau lawv poob teb poob chaw, tsis rov qab los li lawm. Ces, cov neeg Yudais thiaj li mus nyob rau ntau ceg kaum ntawm lub ntiaj teb, qhov chaw uas lawv ciaj sia thiab pib tshaj tawm txoj moo zoo uas hais txog tus Cawm Seej Yexus, mus txog ntua thaum txoj moo zoo ntawd maj mam mus txog rau txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb no, thiab txhua lub qab ntuj kawg. Qhov no ua pov thawj qhia tseeb hais tias: Vajtswv tes hauj lwm mas muaj qab hau heev. Qhov uas qhov no qhia kom pom tseeb ntawd feem ntau yog nyob rau qhov twg? Nyob rau hauv qhov muaj tseeb uas Vajtswv siv ib lub tswv yim uas tshwj xeeb heev thiab txawv txawv los thawb cov neeg Yixayees mus rau txhua lub teb chaws mus tshaj tawm txoj moo zoo uas hais txog Tswv Yexus. Yog hais tias Nws cia cov neeg Yixayees txiav txim siab tsiv mus rau txhua lub teb chaws mus tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv xwb, ces ntshe lawv tus kheej yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv tsev neeg thiab lawv lub teb lub chaw uas poj yawm txwv txoob ib txwm nyob los ntawd tseg li. Qhov ntawd cuag nkaus li Vajtswv muab lawv ncaws kom tawm mus, kom lawv thiaj li yuav tawm mus tshaj tawm txoj moo zoo uas hais txog Tswv Yexus. Qhov no yog txoj kev txom nyem uas Vajtswv tiv txhawm rau txoj moo zoo uas hais txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej; Nws ua rau cov neeg Nws xaiv ntsib kev tsov kev rog, raug tua, thiab raug ntiab tawm mus. Cov neeg Yudais raug yuam kom khiav mus thoob plaws lub ntiaj teb yam tsis muaj ib lub tsev nyob, kom mus tshaj tawm txoj moo zoo rau txhua lub teb chaws. Raws li tib neeg pom mas, tej tswv yim no tsis quav ntsej txog lwm tus kiag li, tiam sis puas tuaj yeem hais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yog “tsis quav ntsej txog lwm tus”? Yeej hais tsis tau, hais tsis tau hais tias lub ntsiab tseeb ntawd tsis quav ntsej txog lwm tus. Qhov no yog vim tsis muaj lub siab twm xeeb los sis txoj kev xav nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb; Nws ua txhua yam no txhawm rau txhua tus tib neeg ntiaj teb txoj kev nce qib xwb, kom tib neeg ntiaj teb txoj kev nce qib rau theem tom ntej thiaj li yuav tiav, thiab muaj tseeb tiav log raws li tej theem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsum ua li no; tsis muaj lwm txoj kev lawm. Vajtswv tes hauj lwm txhua theem twb nce qib los txog rau qib no lawm, thiab Nws tej kev ua twb ua rau tau txiaj ntsim sai thiab zoo lawm, yog li ntawd Vajtswv tes hauj lwm txhua theem ntawd yeej tsim nyog lawm. Saib Vajtswv lub ntsiab tseeb seb, tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li ua tau li no, tsis muaj lwm lub teb chaws los sis lwm haiv neeg twg yuav ua tau li. Vajtswv tus moj yam yeej ncaj ncees. Saib tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau cov neeg Yudais xwb tsim nyog cov neeg Vajtswv xaiv niaj hnub no muaj qee qhov kev tig ras to taub lawm. Tib neeg yog Vajtswv tsim, Vajtswv yeej muaj kev hlub, kev nyob ze, kev hlub tshua, thiab lub siab hlub tshua txog tib neeg, tiam sis thaum Vajtswv muab ib txoj num rau tib neeg, Vajtswv pom hais tias tib neeg zoo li cas? Nej puas tuaj yeem to taub lub ntsiab lus ntawm qib no? Ib txhia tib neeg hais tias, “Raws li qhov no mas, Vajtswv pom hais tias tib neeg tsis muaj nqis ib qho li. Lawv tsuas yog ib co khoom siv xwb. Koj tsuas mus qhov Nws hais, thiab ua li Nws hais xwb.” Cov lus no puas yog? Cov lus no tsis yog! Zoo li qhov no yog ib qho teeb meem nyob rau saum daim tawv, tiam sis tseeb tiag nws tsis yog. Qhov siv tib neeg cov lus ntawd, thaum Vajtswv ua hauj lwm Nws Tus Kheej tsis txhawj txog tej lus ntawd ntau li. Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav qub qub los sis tej kev xav phem, thiab tsis muaj ib yam dab tsi txwv tau Nws li. Txhua yam uas Vajtswv ua yog ua raws li siab nyiam, ua ywj siab, ua tab meeg, ua kom pom tseeb tseeb, thiab ua ncaj ncaj xwb. Ib qho mas yog, Nws ua raws li txhua theem ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg kom txhua yam thiaj li nce qib mus zoo li qub; hos lwm qhov mas yog, Nws ua li ntawd kom cov tib neeg uas nyob rau yav tom ntej thiaj li yuav nce qib thiab mus rau tom ntej li qub nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, raws li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov tib neeg nce qib ntawd yog nyob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg xwb. Yog Vajtswv tsis ua li no, nyiaj qhov kev mob siab uas muab qee yam uas Nws hlub ntawd tso tseg los ua theem no, ces tab txawm tib neeg xav nce qib me ntsis xwb los nyuaj. Vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias Vajtswv twb xav txog txhua yam uas Nws txiav txim siab, txhua theem uas Nws ua, thiab txhua yam uas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg lawm; qhov ntawd muaj Nws lub zog, lub hwj chim, thiab lub tswv yim. Yeej ib txawm muaj tej yam uas Vajtswv ua uas tib neeg tsis to taub. Vim li cas lawv thiaj li tsis to taub? Vim tib neeg muaj tej kev xav phem. Tej kev xav phem no muaj qee yam yog tej kev xav hauv nruab siab, qee yam yog raug haub ntxias los ntawm tib neeg txoj kab lig kev cai thiab kev xav, thiab qee yam yog tib neeg tej kev ntshaw uas muaj lub siab twm xeeb thiab tej kev txiav txim. Tej no haub ntxias tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv, nrog rau qhov tib neeg saib Vajtswv.

Nej xav li cas txog qhov cov neeg Yudais raug muab ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus? (Vajtswv tsis muaj ib lub siab twm xeeb zoo li noob neej. Txhua yam uas Vajtswv ua yog ua ncaj ncaj, thiab ua txhawm rau txhua tus tib neeg ntiaj teb kom nce qib xwb.) Yog qhov xwm txheej no tshwm sim rau nej, thiab muaj kev tua neeg, nqaij ntuag ntshav nrog, kev rhuav tshem thiab kev tuag los raug rau nej tsev neeg, es nej tsev neeg tawg tag no, nej yuav to taub li cas? (Nyob ntawm peb txoj kev ua neej thiab qhov peb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab npaum li cas xwb, txawm peb yuav muaj tej kev to taub yuam kev, kev chim siab, thiab kev txhab txhais yuam kev ntau heev los xij, tiam sis tam sim no, vim Vajtswv tej lus qhia, peb paub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua ntawd puav leej muaj lub ntsiab thiab Nws lub siab nyiam. Txawm peb yuav raug kev txom nyem npaum li cas los xij, peb yuav tsum txaus siab hlo zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia tag nrho, thiab ua kom kawg peb lub peev xwm los koom tes nrog Nws, qhia thiab ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg.) Thaum ntsib tej uas muaj tseeb no lawm, tib neeg puas muaj kev xaiv? Tib neeg tsis muaj cai xaiv qhov Vajtswv txiav txim siab ua. Tom qab hnov cov lus no lawm, tib neeg puas tseem xav hais tias Vajtswv yog kev hlub? Lawv poob siab, thiab hais tias, “Yog tib neeg tsis muaj kev xaiv txog tej uas muaj tseeb no no, yog li tib neeg ua tes hauj lwm dab tsi kiag nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg?” Nej puas paub? (Peb yog cov neeg uas raug tsim tawm los.) Nej tsis yog cov neeg uas raug tsim tawm los xwb; nej ua zoo li cov neeg lwj liam. Nej yog cov neeg uas Vajtswv yuav txiav txim thiab rau txim, tiam sis tshaj ntawd ntxiv, nej yog cov neeg uas Nws yuav cawm thiab. Qhov ntawd yog tes hauj lwm uas nej ua. Yog cov neeg uas raug tsim tawm los lawm nej txoj hauj lwm yog dab tsi? Qhov no cuam tshuam rau tib neeg txoj kev xyaum ua thiab tes dej num. Koj yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los, yog li ntawd yog Vajtswv pub rau koj txawj hu nkauj, es Vajtswv lub tsev kom koj hu nkauj, mas koj yuav hu tau nkauj zoo. Yog koj txawj tshaj tawm txoj moo zoo, es Vajtswv lub tsev kom koj tawm mus tshaj tawm txoj moo zoo, mas koj yuav tsum tawm mus tshaj tawm txoj moo zoo kom zoo. Thaum cov neeg Vajtswv xaiv xaiv koj los ua ib tug thawj coj lawm, koj yuav tsum ua tes hauj lwm ua thawj coj ntawd, thiab coj cov neeg Vajtswv xaiv los noj thiab haus Vajtswv cov lus, kawm txog qhov tseeb kom to taub txog qhov muaj tiag. Qhov ua li ntawd, koj yuav ua tau koj tes dej num zoo. Tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom tib neeg ua ntawd mas tseem ceeb thiab muaj nqis heev! Yog li ntawd, koj yuav tsum ua tes hauj lwm no thiab ua koj txoj hauj lwm kom tiav li cas? Qhov no yog ib qho teeb meem loj tshaj plaws uas koj ntsib, yog li ntawd koj yuav tsum txiav txim siab. Koj hais tau hais tias qhov no yog ib lub sij hawm tseem ceeb heev uas txiav txim siab seb koj puas tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab raug Vajtswv ua kom zoo tiav log. Yog koj ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam thiab npau taws tas li, ces tsis yog koj yuav ua tsis tau tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom koj ua ntawd kom tiav xwb, tiam sis koj kuj yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab. Yog li ntawd, koj yeej yuav raug rau txim, ib yam li Povlauj xwb. Thaum Vajtswv hais kom koj mus ua ib yam dab tsi, koj txoj hauj lwm yog dab tsi? Yog mus ua txoj hauj lwm ntawd kom zoo thiab tsis txhob ua rau txoj hauj lwm ntawd ntxhov quav niab. Qhov ua li ntawd, yog koj ua dej num zoo. Txawm Vajtswv yuav hais kom koj ua tes dej num dab tsi los xij, koj yuav tsum ua kom zoo thiab mloog lus. Ua li ntawd, koj thiaj li yog ib tug neeg uas mloog lus thiab ua raws. Yog koj tsis ua ib teg dej num kom ncaj ncees, es pheej muaj koj tus kheej tej kev npaj siab, thiab pheej xav kav zoo li ib tug vajntxwv xwb, ces koj yog ib tug Ntxwgnyoog thiab yog ib tug tawm tsam Khetos ntag, thiab koj yuav raug rau txim. Ib txhia tib neeg mas tsis to taub qhov tseeb los sis tsis caum qhov tseeb ntawd; lawv tsuas siv zog ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog li lawv txoj hauj lwm uas yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los ntawd yog dab tsi? Yog los ua hauj lwm thiab ua dej num xwb. Yog li muab xaus lus hais tias, yam uas Vajtswv pom tseeb hais tias yog cov neeg uas raug tsim tawm los tej dej num mas yuav tsum tau ua thiab yam uas zoo nkaus li tib neeg mas lawv yuav tsum ua neej raws li ntawd. Qhov no muaj feem rau nej txoj kev xyaum ua. Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas, Vajtswv nyob ze, quav ntsej, tiv thaiv, saib xyuas, thiab muab hmoov hlub rau cov neeg uas raug tsim tawm los uas Nws ntsia ntsoov xwb. Yog li Nws thiaj li rau txim, qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawv, hlub lawv hauv Nws lub siab, thiab tuav lawv rau hauv Nws ob txhais tes. Thaum kawg, Vajtswv muaj ib lub siab uas npaj siab los ua kom lawv zoo tiav log, ua kom paub tseeb tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab ua kom tsis muaj dab tsi tshwm sim rau lawv mus txog ntua thaum lawv zoo tiav log lawm. Nyob li ntawm lawv mas, qhov no yog qhov Vajtswv ntsia ntsoov cov neeg uas raug tsim tawm los ntawd. Thaum tib neeg paub li no lawm, lawv xav hais tias, “Vajtswv mas ntxim hlub heev! Peb tus Vajtswv mas loj tiag tiag! Tsim nyog peb hlub Nws heev! Vajtswv muaj kev hlub tshua thiab kev hlub! Vajtswv zoo kawg nkaus!” Tiam sis yog nej muab qhov no coj los piv rau tej uas muaj tseeb, tej no puas yog tej kev uas Vajtswv ua rau cov neeg uas raug tsim tawm los xwb? (Tsis yog, tej no tsis yog.) Yog li Vajtswv ua li cas rau tib neeg? Lwm yam kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab uas tib neeg muaj txog tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau Nws txoj kev ua rau tib neeg ntawd yog dab tsi? Puas muaj tej yam uas tib neeg lees txais tsis tau? Muaj, qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, kev lim tib neeg kom dawb huv, kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas, kev muab rho tawm hauj lwm, thiab Nws txoj kev saib xyuas tib neeg ntag. Hom tib neeg uas lees txais tsis tau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawd yog hom tib neeg twg? Nej hais tau hais tias lawv yog cov tib neeg uas tsis lees txais qhov tseeb, thiab nej yeej hais tau hais tias cov tib neeg uas tsis lees txais qhov tseeb ntawd yog cov tsis ntseeg. Yog ib tug tib neeg twg lees txais tsis tau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, ces lawv lees txais tsis tau Vajtswv tes hauj lwm. Tus yeeb yam ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Tus yeeb yam ntawd yog qhov hais tias lawv tsis lees txais qhov tseeb, thiab lawv tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm. Cov tib neeg uas zoo li no tsuas yuav raug kev puas tsuaj thiab kev rau txim xwb. Txawm nej yuav yog hom tib neeg dab tsi los xij, yog nej ntseeg Vajtswv tiam sis tsis lees txais qhov tseeb, ces nej yeej yuav tsis dim. Tom qab ib tug tib neeg twg pib ntseeg Vajtswv lawm, txawm Vajtswv yuav muab qhov xwm txheej dab tsi uas nyob ib puag ncig lawv los muab lawv nthuav tawm los xij, thaum muab lawv nthuav tawm ntawd, lawv puas pom Vajtswv tej koob hmoov, txoj hmoov hlub, kev saib xyuas, los sis kev tiv thaiv? (Tsis pom, lawv tsis pom.) Nyob rau saum daim tawv mas lawv tsis pom, tiam sis tom qab raug tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv lawm lawv puas yuav muaj peev xwm pom tej ntawd? Lawv yeej yuav pom xwb xwb. Yog li ntawd thiaj li muaj ntau tus tib neeg uas tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tej koob hmoov tom qab raug Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim lawm. Tiam sis cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb tsis tuaj yeem pom tej no kiag li. Lawv yeej tseem ua raws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab lawv muaj txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab rau Vajtswv puv npo xwb. Cov tib neeg no yog cov tib neeg uas tsis ntseeg, cov phem, thiab cov tawm tsam Khetos. Txhua yam uas lawv ua yog ib qho piv txwv txog yam tsis txhob ua. Povlauj yog ib qho piv txwv. Thaum tib neeg saib mus rau Povlauj lawv pom dab tsi? (Pom hais tias Povlauj taug tus tawm tsam Khetos txoj kev, thiab pom hais tias nws zaj keeb kwm uas ua dej num ntawd yog ib qho ceeb toom rau peb.) Povlauj tsis caum qhov tseeb. Nws tsuas ntseeg Vajtswv xwb vim nws nrhiav ib lub neej yav tom ntej thiab lub hom phiaj rau nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tsuas nrhiav kom tau txais nqi zog thiab ib lub kaus mom vajntxwv xwb. Vajtswv hais ntau lo lus heev, qhuab qhia, qhia thiab qhia nws kom paub qhov tseeb ntau heev, tiam sis nws tsis mloog Vajtswv lus los sis tsis lees txais qhov tseeb li. Nws ib txwm tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv, yog li ntawd thaum kawg, nws thiaj li dhau los ua ib tug tawm tsam Khetos thiab raug teem txim thiab raug rau txim lawm. Povlauj ua ib qho piv txwv txog yam tsis txhob ua. Los ntawm qhov saib Povlauj qhov piv txwv uas ua ib tug qauv tawm tsam Khetos kom meej ntawd, peb pom tau hais tias Povlauj nyob rau ib txoj kev uas tawm tsam Vajtswv, thiab ib txoj kev uas raug kev puas tsuaj lawm. Ntau tus tib neeg tau kawm paub los ntawm qhov no thiab tau txais txiaj ntsim los ntawm qhov no. Lawv tau los rau txoj kev caum qhov tseeb, thiab los rau txoj kev uas yog ntawm ib tug ntseeg lawm. Vajtswv lub siab nyiam rau cov tib neeg uas tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thiab cov uas tau txais txiaj ntsim los ntawm qhov kawm txog Povlauj ntawd yog dab tsi? (Kev cawm dim thiab kev hlub.) Yog li kis twg ntawm Vajtswv tus moj yam uas tib neeg tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv txoj kev nthuav tawm, kev txiav txim, thiab kev teem txim rau Povlauj? (Nws tus moj yam ncaj ncees.) Yog li raws li Vajtswv pom, Povlauj uas yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los ntawd tau dhau los ua dab tsi lawm? Nws tau dhau los ua ib qho khoom siv ua dej num lawm. Txhua tus tib neeg puas leej raug tsim tawm los, tsis hais cov uas tau txais txiaj ntsim thiab cov uas raug muab nthuav tawm li. Txawm li cas los xij, Vajtswv ua rau ob hom tib neeg no sib txawv deb heev. Tseeb tiag, raws li Vajtswv pom mas, ob hom tib neeg no puav leej tsis muaj nqis ib yam li tej ntsaum thiab tej kas xwb, tiam sis Vajtswv ua rau ib tug txawv dua li ib tug. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau ob hom tib neeg no sib txawv qhov twg? (Txawv raws li txoj kev lawv taug.) Qhov ntawd txawv raws li qhov tib neeg qhia kom pom tseeb txog lawv tus kheej, lawv lub ntsiab tseeb, tus cwj pwm lawv coj rau qhov tseeb, thiab txoj kev uas tib neeg tab tom taug. Nyob rau sab nraud mas, qhov ntawd cuag nkaus li Vajtswv tsis muaj kev khuv leej txog tib neeg, cuag nkaus li Nws tsis muaj kev xav, thiab cuag nkaus li Nws ua tsis muaj siab muaj ntsws li. Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas, tib neeg xav hais tias, “Vajtswv tsis tsim nyog ua rau Povlauj li ntawd. Povlauj tau ua ntau yam heev thiab raug txom nyem heev. Tsis tas li ntawd xwb, nws muaj lub siab ncaj ncees rau Vajtswv thiab. Vim li cas Vajtswv thiaj ua li ntawd rau nws?” Qhov tib neeg hais li no puas yog? Qhov hais li no puas mus raws li qhov tseeb? Povlauj muaj lub siab ncaj ncees los sis mob siab rau Vajtswv qhov twg? Tsis yog lawv ntxeev qhov tseeb xwb lod? Povlauj muaj lub siab ncaj ncees thiab mob siab rau qhov tau txais koob hmoov rau nws tus kheej xwb. Qhov ntawd puas yog muaj lub siab ncaj ncees rau Vajtswv? Thaum tib neeg tsis to taub qhov tseeb, tsis pom lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem kom tseeb tseeb, thiab hais lus raws li lawv tej kev xav yam dig muag ntsuav xwb, ces tsis yog lawv tab tom ntxeev siab rau Vajtswv thiab tab tom tawm tsam Nws lod? Tos txhua tus nim nyiam Povlauj ua luaj! Cov uas yog Ntxwgnyoog tug yeej ib txwm nyiam Ntxwgnyoog, thiab haj tseem hais lus rau Ntxwgnyoog raws li lawv tej kev xav thiab. Qhov no txhais hais tias txawm zoo li tib neeg twb ncaim ntawm Ntxwgnyoog mus lawm los xij, lawv thiab Ntxwgnyoog yeej tseem sib txuas ua ke. Tseeb tiag, thaum tib neeg hais lus rau Ntxwgnyoog ntawd, lawv kuj hais rau lawv tus kheej thiab. Tib neeg khuv leej Povlauj vim lawv zoo li nws, thiab taug tib txoj kev li nws. Raws li tib neeg txoj kev xav mas, Vajtswv tsis tsim nyog ua li ntawd rau Povlauj, tiam sis qhov Nws ua mas txawv qhov noob neej xav. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab yog qhov tseeb. Yog ib tug tib neeg twg hais lus raws li tib neeg txoj kev xav, mas lawv yuav hais tias, “Tab txawm yog Povlauj ua tsis tau tiav ntau los xij, nws siv zog ua hauj lwm heev. Tsim nyog cawm nws vim nws twb raug txom nyem tau ntau xyoo heev lawm. Tab txawm yog nws tsuas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num xwb los xij qhov ntawd tsis ua cas. Tsis tsim nyog muab nws rau txim los sis xa mus rau hauv dab teb.” Tej no yog tib neeg tej kev cam thiab tej kev xav—nws tsis yog qhov tseeb. Kis uas zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv yog dab tsi? Yog kis uas Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav. Txhua yam uas Nws ua puav leej mus raws li qhov tseeb thiab Nws lub ntsiab tseeb. Nws nthuav ib tug moj yam ncaj ncees tawm. Vajtswv tsis muaj kev xav txog koj tus kheej tej kev xav tau, thiab tej uas muaj tseeb ntawm yam uas koj tau ua li. Vajtswv txiav txim siab tias koj yog hom tib neeg twg raws li qhov koj ua, qhov koj nthuav tawm, thiab txoj kev koj taug, ces tom qab ntawd mam li coj tus cwj pwm kom tsim nyog rau koj xwb. Qhov no yog qhov kawg ntawm Povlauj. Saib qhov kawg ntawm Povlauj mas, cuag nkaus li Vajtswv tsis muaj kev hlub li. Petus thiab Povlauj nkawv ob leeg puav leej yog cov neeg uas raug tsim tawm los, tiam sis Vajtswv ho txib thiab foom koob hmoov rau Petus, hos Nws ho muab Povlauj nthuav tawm, muab soj ntsuam, muab txiav txim, thiab muab teem txim. Nej yeej tsis pom Vajtswv txoj kev hlub uas Nws txiav txim siab rau qhov kawg ntawm Povlauj. Yog li ntawd, raws li qhov uas tau tshwm sim rau Povlauj ntawd, koj puas tuaj yeem hais tau hais tias Vajtswv tsis hlub? Tsis tau, koj hais tsis tau, vim Vajtswv qhuab qhia nws ntau zaus, qhia kom nws paub qhov tseeb, muab hwv tsam rau nws los lees txim hloov dua siab tshiab ntau zaus, tiam sis Povlauj tawv ncauj tsis kam thiab taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv xwb. Yog li ntawd thaum kawg, Vajtswv thiaj li teem txim thiab rau txim rau nws. Saib qhov uas nyob rau saum daim tawv no mas, cuag nkaus li tib neeg tsis muaj kev xaiv nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm dim li. Txawm Vajtswv tsis cuam tshuam txog tib neeg tej kev xaiv los xij, yog ib tug tib neeg twg xaiv txoj kev uas nrhiav koob hmoov lawm, mas Vajtswv yuav teem txim thiab rau txim rau tus ntawd. Qhov ntawd zoo li Vajtswv tsis cia tib neeg xaiv lawv tus kheej txoj kev li, zoo li Nws tsuas cia lawv xaiv txoj kev caum qhov tseeb xwb, thiab zoo li qhov tib neeg yuav raug txiav txim, raug ntxuav kom dawb huv, los sis raug ua kom zoo tiav log ntawd puav leej yog nyob ntawm Vajtswv xwb. Qhov pom Vajtswv tes hauj lwm zoo li no thiab saib Vajtswv zoo li no tsis yog ib qho yuam kev thiab ruam tshaj plaws li lod? Tib neeg yeej tsis paub hais tias Vajtswv tus moj yam mas ncaj ncees thiab dawb huv kiag li; nws ib txwm xaiv taug nws tus kheej txoj kev xwb—txoj kev uas tawm tsam Vajtswv, tiam sis tsis xav lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim los sis kev teem txim li. Qhov no yeej tsis tsim nyog kiag! Muaj ntau tus tib neeg uas xav hais tias, “Tib neeg xaiv tsis tau rau lawv tus kheej txog qhov Vajtswv ua rau lawv, txoj num uas Vajtswv muab rau lawv, txoj hauj lwm uas Nws kom lawv ua, los sis tes dej num uas Nws kom lawv ua li. Thaum kawg, txhua tus uas xaiv los taug lawv tus kheej txoj kev ces raug teem txim xwb. Vajtswv tsuas foom koob hmoov rau koj thiab qhuas koj xwb yog koj xaiv txoj kev uas Nws coj koj mus, thiab yog koj xaiv txoj kev caum qhov tseeb.” Ib txhia tib neeg saib qhov no ua qhov Vajtswv ua tsis ncaj ncees uas cuam tshuam rau tib neeg txoj kev muaj cai xaiv ywj siab. Tiam sis qhov no puas yog qhov muaj tseeb ntawm qhov ntawd? (Tsis yog.) Vajtswv ua txhua yam no raws li lub hauv paus ntsiab lus. Thaum koj tsis to taub tej uas muaj tseeb thiab qhov tseeb, mas yooj yim rau koj to taub yuam kev thiab txiav txim rau Vajtswv heev, tiam sis thaum koj to taub tej uas muaj tseeb thiab qhov tseeb lawm, koj yuav xav hais tias tej kev to taub yuam kev no mas tsis muaj nuj nqis kiag li thiab ntxim ntxub tshaj plaws, thiab​ tsis xav pom tej ntawd kiag li lawm. Thaum ntawd, koj yuav paub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua yog lawm. Tib neeg tsis pom qhov no vim lawv lub siab twm xeeb thiab ruam heev. Lawv tsis to taub qhov tseeb thiab tsis pom tej ntawd kom tseeb tseeb, yog li ntawd lawv thiaj li saib Vajtswv raws li lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb. Thaum koj to taub qhov no, koj yuav tsis tiv thaiv Povlauj ntxiv lawm los sis to taub Vajtswv yuam kev lawm. Koj yuav hais tias, “Qhov Vajtswv ua ntawd yog kawg nkaus lawm. Noob neej yog cov uas qias vuab tsuab. Lawv muaj lub siab nqaim nqaim thiab ruam ruam. Lawv tsis pom tej xwm txheej ntawd kom tseeb tseeb. Txawm hais tias xyov tib neeg puas pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees los sis yog hais tias lawv pom Nws txoj kev hlub los ntawm qhov no los xij, txhua yam uas Vajtswv ua yeej yog lawm, thiab yog ib qhov kev qhia kom pom tseeb txog Nws tus moj yam ncaj ncees thiab lub ntsiab tseeb ntag. Txhua yam ntawd puav leej mus raws li qhov tseeb, thiab tsis yuam kev li!” Niaj hnub no, uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv nej thiab cawm nej, nej yuav tsum xaiv txoj kev twg? Puas yog Vajtswv cuam tshuam nej? Nej yuav tsum txiav txim siab li cas? Puas tsim nyog nej kawm los ntawm tej uas Povlauj ua yuam kev? Puas tsim nyog nej zoo li Petus uas taug txoj kev caum qhov tseeb? Nej yuav ua qhov no li cas? Qhov ntawd nyob ntawm seb nej puas to taub qhov tseeb xwb. Txoj kev to taub qhov tseeb ntawd yuav daws tej teeb meem dab tsi? Lub hom phiaj ntawm txoj kev to taub qhov tseeb ces yog los daws tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab tib neeg tej kev nyuaj ntau yam ntag. Thaum koj ntsib tej teeb meem uas daws tsis tau; los sis tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas tsis haum rau koj tej kev xav phem ntawd, mas qhov tseeb mam li pib ua nws txoj hauj lwm nyob rau hauv koj. Yog li ntawd Povlauj qhov teeb meem pab tau koj li cas txog koj tus kheej txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab qhov kev xaiv koj txoj kev? (Qhov teeb meem ntawd tuaj yeem ua rau peb los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab thim xav txog peb tus kheej.) (Qhov teeb meem ntawd tuaj yeem muab tej phab ntsa uas kem Vajtswv thiab tib neeg ntawd tsoo pob tag thiab muab tej kev tsis sib to taub ntawm Vajtswv thiab tib neeg ntawd tshem tawm mus.) Qhov ko yog ib feem ntawm qhov teeb meem ntawd, thiab nej twb tau txais qee yam los ntawm qhov kev sib tham no lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum to taub ces yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev xaiv txoj kev caum qhov tseeb, thiab qhov vim li cas Vajtswv thiaj li qhuas thiab foom koob hmoov rau cov uas caum qhov tseeb ntawd. Qhov to taub lo lus teb rau lo lus nug no mas yog qhov tseem ceeb heev.

​Nyuam qhuav no Kuv tau hais txog qhov cov neeg Yudais raug muab ntiab tawm mus, thiab​ ya mus rau txhua lub teb chaws thoob plaws ntiaj teb li cas. Tib neeg pom dab tsi txog qhov muaj tseeb no? Qhov tseeb uas lawv to taub ntawd yog dab tsi? Qhov xwm txheej no tsim nyog ua rau tib neeg thim xav me ntsis. Qhov ib yog, thim xav txog qhov tib neeg yuav tsum xyaum ua li cas, hos qhob ob yog, kom lawv thiaj li to taub Vajtswv tus moj yam los ntawm qhov xwm txheej no. Cia peb xub tham txog qhov tib neeg yuav tsum xyaum ua li cas nyob rau hauv tej xwm txheej no tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas Vajtswv ua yuav mus raws li tib neeg tej kev ntshaw li; Vajtswv Nws muaj Nws txoj kev npaj, thiab Nws muaj Nws tej hauv paus ntsiab lus txog txoj kev ua tej ntawd. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum muaj tus cwj pwm zoo li cas? Txawm lawv yuav ntsib qhov xwm txheej dab tsi, los sis txawm xyov qhov xwm txheej ntawd puas haum rau lawv tej kev xav phem los xij, tib neeg yuav tsum tsis txhob muab lawv tus kheej los tawm tsam Vajtswv li. Ib txhia tib neeg hais tias, “Tab txawm kuv tsis mloog Vajtswv lus thiab tawm tsam Vajtswv los xij, qhov kuv ua kuv tes dej num ntawd tsis tau txaus lod?” Hom cwj pwm no yog cwj pwm dab tsi? Hom cwj pwm no lees txais tsis tau kiag li. Qhov ntawd tsis yog kev mloog lus tiag tiag. Yog li, tib neeg yuav tsum xyaum ua “qhov tsis muab lawv tus kheej los tawm tsam Vajtswv ntawd,” thiab muab coj los nqis tes ua kiag li cas? Muaj ob lub hauv paus ntsiab lus txog qhov kev xyaum ua xws li: Lub hauv paus ntsiab lus ib, yog rau siab ntso nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum to taub ntawd yog dab tsi, thiab yuav koom tes los ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua ntawd kom tiav li cas—qhov no yog feem zoo ntawm yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Lub hauv paus ntsiab lus ob, yog los saib thiab paub qhov uas koj to taub yuam kev txog Vajtswv, tsis mloog Nws lus, muaj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab tej uas tsis haum rau Nws kom meej. Qhov no yuav ua kom paub tseeb hais tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb thaum ua koj tes dej num yam yog heev, ua txhua yam raws li tej hauv paus ntsiab lus, ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua ntawd tiav log, thiab ua rau Vajtswv qhuas. Tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua no puas yooj yim? (Yooj yim.) Qhov Kuv hais tias “yooj yim” ntawd txhais li cas? Txhais hais tias qhov uas tsim nyog thiab cov lus ntawd mas meej heev; “ib” yog ib, thiab “ob” yog ob xwb; thaum koj hnov lawm, koj paub tias yuav xyaum ua raws li qhov ntawd li cas. Txawm li cas los xij, tseeb tiag qhov muab coj los xyaum ua ntawd mas tsis yooj yim, vim tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Lawv ib txwm sib cav txog txhua yam, thiab muaj tej kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xav phem, nrog rau tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv ntau heev. Tib neeg yuav tsum soj ntsuam tej no thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, tiam sis qhov no ua rau cov tib neeg uas tsis muaj kev to taub sab ntsujplig muaj tej kev xav phem tshiab tawm tuaj xws li: “Txhua tus tib neeg puav leej hais tias Vajtswv yog kev hlub, yog li ntawd vim li cas Vajtswv thiaj li pheej muab tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav phem ntawd nthuav tawm thiab txiav txim? Kuv tsis pom hais tias Vajtswv muaj kev hlub li; kuv tsuas pom hais tias Vajtswv tus moj yam mas tsis zam kev ua txhaum xwb.” Qhov no tsis yog ib qho ntawm tib neeg tej kev xav phem lod? Yog hais tias, raws li cov noob neej uas qias vuab tsuab tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, es Vajtswv tsuas muaj lub siab hlub tshua thiab lub siab dawb siab zoo thaum txhua tus noob neej ntiaj teb muaj kev vam meej xwb, es tsis muaj kev ncaj ncees los sis kev npau taws li, tib neeg puas tuaj yeem muaj sia nyob los txog rau niaj hnub no? (Tsis muaj, tib neeg tsis tuaj yeem muaj.) Ntshe tib neeg twb raug Ntxwgnyoog muab noj nqos ntev los lawm. Thaum saib xyuas tej teeb meem ntawm cov dab thiab Ntxwgnyoog, thiab cov noob neej qias vuab tsuab uas tawm tsam Vajtswv ntawd mas, yam uas Vajtswv ua thiab qhov Nws qhia kom pom tseeb txog Nws Tus Kheej ntawd mas tsis yog txoj kev hlub uas tib neeg hais txog, tiam sis yog ib tug moj yam ncaj ncees; uas yog kev ntxub, kev tsis nyiam, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, kev rau txim, thiab kev rhuav tshem ntag. Tsuas yog ua li no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav nthuav tawm tau hais tias Nws tus moj yam mas ncaj ncees, dawb huv, thiab tsis zam kev ua txhaum li; thiaj li ua tau rau Ntxwgnyoog txaj muag heev, thiab tiv thaiv tau cov tib neeg tseeb. Qhov no yog qhov Vajtswv ib txwm coj tib neeg, thiab cawm lawv tib txhij li cas.

Tib neeg yuav tsum saib txhua yam uas nyob rau hauv lawv lub siab tas li kom meej kom tsis txhob muaj kev cov nyom rau Vajtswv, los sis to taub yuam kev txog Nws. Yog ua cas thiaj li muaj tej kev to taub yuam kev? Vim li cas tib neeg thiaj li to taub Vajtswv yuam kev? (Vim cuam tshuam rau lawv tus kheej txoj kev ntshaw.) Tom qab tib neeg pom tej uas muaj tseeb txog qhov cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus lawm, lawv mob siab thiab hais tias, “Thaum xub thawj, mas Vajtswv hlub cov neeg Yixayees heev. Nws coj lawv tawm hauv lub teb chaws Iziv mus thiab mus hla Dej Hiav Txwv Liab, tso mas nas saum ntuj los rau lawv noj thiab ua dej txhawv los rau lawv haus, tom qab ntawd Nws Tus Kheej muab kev cai rau lawv los coj lawv, thiab qhia lawv ua neej. Vajtswv txoj kev hlub tib neeg mas nplua mias xwb—cov tib neeg puag thaum ub mas tau koob hmoov heev! ​Tib ntsais muag xwb Vajtswv tus cwj pwm txawm siv hloov pauv kiag lawm tau li cas? Nws tej kev hlub mus dua twg tag lawm?” Tib neeg tsis kaj siab rau qhov no, yog li ntawd lawv thiaj li pib ua xyem xyav hais tias, “Vajtswv puas yog kev hlub los tsis yog? Vim li cas thiaj li tsis pom tus cwj pwm qub uas Nws coj rau cov neeg Yixayees ntxiv li lawm? Nws txoj kev hlub cia li ploj mus yam tsis muaj ib txoj lwg li lawm. Nws puas muaj ib qho kev hlub li?” Qhov no yog qhov pib ntawm tib neeg txoj kev to taub yuam kev ntag. Qhov uas ua rau tib neeg muaj tej kev to taub yuam kev ntawd yog dab tsi? Puas yog vim Vajtswv tej kev ua tsis haum rau tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab? Puas yog qhov muaj tseeb no ua rau tib neeg to taub Vajtswv yuam kev? Puas yog qhov tib neeg to taub Vajtswv yuam kev ntawd tsis yog vim lawv tsis paub txhais Nws txoj kev hlub? Lawv xav hais tias, “Vajtswv yog kev hlub. Yog li ntawd, Nws yuav tsum tsom kwm thiab tiv thaiv tib neeg, thiab muab txoj hmoov hlub thiab koob hmoov rau lawv. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub! Kuv nyiam thaum Vajtswv hlub tib neeg li no. Kuv pom hais tias Vajtswv hlub tib neeg npaum li cas thaum Nws coj lawv hla Dej Hiav Txwv Liab. Cov tib neeg puag thaum ub tau koob hmoov heev! Kuv xav kom kuv yog ib tug ntawm lawv cov ntawd.” Thaum koj nyiam zaj lus no lawm, koj yuav saib txoj kev hlub uas Vajtswv ua nyob rau lub sij hawm ntawd yam li yog qhov tseeb uas siab tshaj plaws, thiab yog lub cim ntawm Nws lub ntsiab tseeb. Koj tsis paub txhais txog Nws nyob rau hauv koj lub siab, yog li ntawd koj thiaj li saib txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau lub sij hawm ntawd yam li yog qhov tseeb uas siab tshaj plaws. Koj xav hais tias qhov no yog qhov uas Vajtswv ntxim hlub tshaj plaws, thiab yog qhov uas yuam tib neeg kom los hwm thiab ntshai Nws tshaj plaws, thiab xav hais tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub. Tseeb tiag, Vajtswv tej kev ua ntawd yeej yog yam zoo, tiam sis vim koj tsis paub txhais, tej lus txhais ntawd thiaj li dhau los ua tej kev xav phem nyob rau hauv koj lub siab, thiab ua lub hauv paus rau koj txhais Vajtswv lawm. Tej lus txhais ntawd ua rau koj to taub Vajtswv txoj kev hlub yuam kev, cuag nkaus li tsis muaj dab tsi li tsuas muaj txoj kev hlub tshua, kev saib xyuas, kev tiv thaiv, kev coj kev, hmoov hlub, thiab koob hmoov xwb—tias Vajtswv txoj kev hlub ces tag li ntawd lawm xwb. Vim li cas koj thiaj li nyiam tej kev hlub zoo li no ua luaj? Puas yog vim tej kev hlub ntawd cuam tshuam rau koj tus kheej txoj kev ntshaw? (Yog, yog lawm.) Tej kev hlub ntawd cuam tshuam rau tej kev ntshaw dab tsi? (Txoj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab ib lub neej uas tau zoo.) Thaum tib neeg ntseeg Vajtswv lawm lawv xav tau tej no los ntawm Nws, tiam sis tsis xav tau lwm yam li. Tib neeg tsis xav xav txog txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, kev lim tib neeg kom dawb huv, kev raug txom nyem rau Vajtswv, tso txhua yam tseg thiab siv lawv tus kheej, los sis haj tseem muab lawv tus kheej txoj sia fij rau Vajtswv thiab. Tib neeg tsuas xav xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub, kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev coj kev xwb, yog li ntawd lawv thiaj li txhais Vajtswv txoj kev hlub tias yog tus yam ntxwv ntawm Nws lub ntsiab tseeb, thiab Nws lub ntsiab tseeb nkaus xwb. Tej uas Vajtswv ua thaum coj cov neeg Yixayees hla Dej Hiav Txwv Liab ntawd tsis dhau los ua lub hauv paus rau tib neeg tej kev xav phem lod? (Dhau.) Qhov no ua rau muaj ib lub ntsiab lus uas ua rau tib neeg muaj tej kev xav phem txog Vajtswv. Yog lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv no, lawv puas muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tus moj yam tiag tiag? Qhov ntawd pom tau tseeb tseeb hais tias tsis yog lawv yuav tsis to taub xwb, tiam sis lawv kuj yuav txhab txhais yuam kev thiab muaj tej kev xav phem txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tus moj yam thiab. Qhov no ua pov thawj qhia hais tias tib neeg txoj kev to taub mas nqaim heev, thiab tsis yog txoj kev to taub tiag tiag. Rau qhov txoj kev to taub ntawd tsis yog qhov tseeb, tiam sis yog ib hom kev hlub thiab kev to taub uas tib neeg nyeem hauv Vajtswv raws li lawv tus kheej tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, tej kev ntshaw uas muaj lub siab twm xeeb, thiab kev tshuaj xyuas xwb; txoj kev to taub ntawd tsis haum rau Vajtswv lub ntsiab tseeb tiag tiag. Lwm txoj kev uas Vajtswv hlub tib neeg uas tsis yog los ntawm txoj kev hlub tshua, kev cawm dim, kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab los ntawm qhov mloog lawv tej lus thov ntawd yog dab tsi? (​Yog kev cem, kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas, kev hais, kev txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv.) Qhov ko yog lawm. Vajtswv qhia Nws txoj kev hlub ntau txoj kev heev xws li: qhia los ntawm kev nplawm, kev qhuab qhia, kev thuam, thiab kev txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab lwm yam. Tej no puav leej yog Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog qhov kev xav no xwb thiaj li yog qhov dav dav thiab mus raws li qhov tseeb. Yog koj to taub qhov no, thaum koj saib koj tus kheej kom meej thiab paub hais tias koj muaj tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv lawm, ces thaum ntawd koj yuav tsis muaj peev xwm paub qhov koj ua yuam kev, thiab thim xav txog qhov koj mus yuam kev tau zoo heev lod? Qhov no pab tsis tau koj daws koj tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv lod? (Pab tau kawg.) Yuav kom daws tau mas, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb. Tsuav tib neeg nrhiav qhov tseeb xwb, ces lawv yeej tshem tau lawv tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv ntawd tawm mus, thiab thaum lawv tshem tau lawv tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv ntawd tawm mus lawm, lawv tuaj yeem zwm rau Vajtswv tej kev npaj ntag nrho. Yog koj muaj peev xwm tshem tau koj tej kev to taub yuam kev txog vajtswv ntawd tawm mus lawm, ces thaum koj saib cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus ntawd, koj yuav hais tias, “Tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau tib neeg, cov neeg uas Nws tsim tawm los ntawd, mas tsis yog txoj kev hlub xwb, Nws kuj coj los ntawm kev nplawm thiab kev muab ntiab tawm mus thiab. Tib neeg yuav tsum tsis txhob xaiv tus cwj pwm uas lawv coj rau Vajtswv ntawd rau lawv tus kheej; tus cwj pwm ntawd yuav tsum yog tus uas zwm rau nkaus xwb, tsis yog tus uas tawm tsam.” Raws li qhov kev xav ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas, tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau cov neeg Yudais ntawd mas zoo li tsis quav ntsej txog leej twg li, tiam sis tam sim no saib mas, Vajtswv ua ib txoj hauj lwm zoo heev; txhua yam uas Nws qhia tawm puav leej yog ib tug moj yam ncaj ncees xwb. Vajtswv tuaj yeem muab hmoov hlub thiab koob hmoov rau tib neeg, thiab muab mov rau lawv noj txhua hnub, tiam sis Nws kuj tuaj yeem muab tag nrho tej ntawd tshem tawm mus thiab. Qhov ntawd yog Vajtswv lub hwj chim, lub ntsiab tseeb, thiab tus moj yam.

​Ntau tus tib neeg muaj tej kev xav phem txog qhov cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus, tiam sis cov tib neeg uas nrhiav qhov tseeb yuav muaj kev tig ras to taub los ntawm qhov xwm txheej no. Yog ib tug tib neeg twg muaj peev xwm to taub, ces qhov xwm txheej no yuav ua rau lawv pom hais tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees mas tsis zam txoj kev ua txhaum li. Tiam sis ib txhia tib neeg tsis muaj peev xwm to taub. Yog lawv xav hais tias yam uas Vajtswv ua ntawd tsis haum rau lawv tej kev xav phem, mas lawv yuav tsum xub pom zoo hais tias Vajtswv ncaj ncees, thiab tias Nws tus moj yam mas tsis zam kev ua txhaum ua ntej tso, qhov no yeej muaj tseeb. Tom qab ntawd, lawv yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb, thiab saib qhov uas cov neeg Yudais tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab ua rau Nws npau taws ntawd. Tsuas yog ua li no xwb mas tib neeg thiaj li yuav daws tau lawv tej kev xav phem, los to taub Vajtswv tus moj yam los ntawm qhov xwm txheej no, thiab zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj. Qhov los to taub qhov tseeb ntawd mas tsis yooj yim. Txawm yav dhau los koj tau xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab koob hmoov, los sis tau ua hauj lwm tiav los ntawm qhov lees txais Nws txoj kev coj kev thiab tes hauj lwm, los sis txawm koj tau muab txhua yam fij, los sis muab qee yam tso tseg los xij—tab txawm yog tib neeg saib koj yam li twb muaj kev pab qee yam lawm los xij, koj yuav tsum tsis txhob saib tej no yam li yog ib qho peev txheej li. Qhov ntawd yog qhov ib. Qhov ob, yog qhov hais tias koj yuav tsum tsis txhob saib tej no yam li tej kev pab uas koj tuaj yeem muab tuav cia tsis pub pab Vajtswv es siv los tswj qhov Nws ua rau koj. Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws, yog qhov hais tias thaum Vajtswv cov lus thiab tus cwj pwm uas coj rau koj ntawd tsis haum rau koj tej kev xav phem, los sis tsis mus raws li txoj kev paub tab lawm, koj yuav tsum tsis txhob tawm tsam los sis cov nyom Nws. Qhov no yog qhov peb. Koj ua puas tau peb qho no? Peb qho no hais txog qhov tseeb. Qhov tib neeg muaj tej yam ntxwv no puas yooj yim? (Yooj yim.) Vim li cas tib neeg thiaj li muaj tej yam ntxwv no? Vim li cas lawv thiaj li qhia kom pom tseeb txog lawv tus kheej li no? Vajtswv cawm tag nrho txhua haiv neeg, thiab kav tag nrho ib puas tsav yam, tiam sis Vajtswv puas saib tej no yam li yog ib qho peev txheej? Vajtswv puas yuav ntsej yuav muag rau tej no? Vajtswv puas qhia kom pom tseeb txog Nws Tus Kheej los ntawm qhov hais tias, “Kuv tau ua tag nrho txhua yam loj loj no rau nej lawm. Vim li cas nej thiaj li tsis ua Kuv tsaug?” (Tsis qhia, Nws tsis qhia li ntawd.) Vajtswv tsis muaj tej no nyob rau hauv Nws lub siab. Yog li ntawd vim li cas tib neeg thiaj li cia siab tias yuav tau ntsej muag los ntawm Vajtswv rau txhua yam me me uas nws muab tso tseg los sis muab siv, los sis txhua qhov me me uas nws tau pab lawm? Vim li cas tib neeg thiaj li qhia kom pom tseeb txog nws tus kheej thiab qhia nws tus kheej li no? Lo lus teb mas yooj yooj yim xwb. Vim hais tias tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab lawm. Vim li cas Vajtswv ho tsis qhia kom pom tseeb txog Nws Tus Kheej los sis qhia Nws Tus Kheej li no? Vim hais tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yog qhov tseeb, thiab qhov tseeb mas dawb huv. Qhov no yog lo lus teb. Tib neeg qhia kom pom tseeb txog lawv tus kheej thiab qhia lawv tus kheej li no vim lawv muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Qhov teeb meem no daws puas tau? Peb qho uas Kuv nyuam qhuav hais ntawd daws puas tau qhov teeb meem no? (Tau, peb qho ntawd daws tau.) Peb qho uas Kuv hais ntawd tsis muaj ib qho uas muab coj los xyaum ua tau yooj yim li, tiam sis muaj ib qhov kev daws. Tom qab hnov ​​peb qho no lawm, tej zaum tib neeg yuav xav hais tias, “Peb ua tsis tau li no, peb ua tsis tau li tod. Peb tsuas yog ib tug neeg ruam uas raug luag siv xwb.” Qhov no puas yog zoo li no? (Tsis yog, qhov no tsis yog.) Yog li, nws zoo li cas? Cia Kuv qhia nej, Vajtswv tsis cia nej ua tej no vim yog txhawm rau txoj kev tiv thaiv koj tus kheej. Qhov no yog qhov ib. Koj txoj kev caum tsis mus raws li qhov tseeb, thiab tsis yog txoj kev yog. Tsis txhob rov qab ua raws li tej uas cov tib neeg ua ntej koj ntawd ua yuam kev lawm. ​Yog koj saib tej uas koj muab tso tseg thiab siv lawm ntawd yam li yog ib qho peev txheej thiab kev pab uas koj tuaj yeem muab pauv tau nyiaj, thiab tom qab ntawd thaum tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau koj ntawd tsis mus raws li tej uas koj xav tau mas koj tawm tsam Nws, ces yog koj tus cwj pwm tsis mus raws li qhov tseeb, tsis muaj kev ua neej, thiab tsis yog lawm. Tab txawm yog koj muaj ib txhiab qhov muaj qab hau los xij, koj tus cwj pwm yeej tseem tsis yog; tus cwj pwm ntawd yeej tsis haum rau qhov tseeb, thiab npaum nkaus li tawm tsam Vajtswv lawm ntag. Tus cwj pwm ntawd tsis yog tus cwj pwm uas tib neeg tsim nyog muaj. Qhov no yog qhov ob. Qhov peb yog qhov hais tias yog koj tuav rawv tus cwj pwm no, ces koj yeej yuav tsis to taub los sis tau txais qhov tseeb li. Tsis yog tias koj yuav tsis tau txais qhov tseeb xwb, tiam sis koj yuav ua rau koj tus kheej poob thiab; koj yuav poob lub meej mom thiab tes dej num uas ib tug neeg uas raug tsim tawm los tsim nyog muaj. Yog koj xav hais tias, “Kuv yuav ua li kuv tus cwj pwm, yeej tsis muaj leej twg ua tau li cas rau kuv! Kuv ntseeg hais tias kuv ua yog lawm, yog li ntawd kuv yuav ua li kuv xav. Kuv txoj kev xav haum rau txhua tus txoj kev xav thiab paub tab, yog li ntawd kuv yuav ua raws li ntawd mus kom txog thaum kawg!” Qhov tuav rawv ib yam dab tsi tsis hloov pauv hlo li ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsim rau koj dab tsi li. Vajtswv yuav tsis hloov Nws tus cwj pwm vim koj txoj kev txiav txim siab los sis vim koj tuav qee yam khov kho. Lwm lo lus mas hais tias, Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws tus cwj pwm li vim koj tuav rawv koj tus cwj pwm xwb. Tiam sis, Vajtswv yuav coj ib tug cwj pwm rau koj uas sib npaug ib yam li koj txoj kev ntxeev siab thiab txoj kev tawm tsam uas tsis hloov pauv li. Qhov no yog qhov plaub, thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Puas muaj ib yam dab tsi uas nej tsis to taub txog plaub qho no? Puas muaj ib yam dab tsi uas kuv hais es tsuas yog tej lus qhuav qhawv xwb es tsis haum rau tib neeg tus yam ntxwv tiag tiag, thiab pab tsis tau sab muaj qab hau ntawm tib neeg lub neej txoj sia? (Tsis muaj, tag nrho cov lus ntawd pab tau heev.) Puas muaj ib yam dab tsi uas tsuas yog tej kev xav qhuav qhawv xwb es tsis yog tej kev xyaum ua? (Tsis muaj li.) ​Plaub qhov no puas muaj txiaj ntsim txog qhov tib neeg yuav tsum to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub? (Muaj, plaub qho no muaj.) Yog nej to taub meej txog plaub qho no lawm, ces muab plaub qho no coj los xyaum ua, kom paub plaub qho no, mas koj txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo thiaj li yuav zoo li qub. Plaub qho no yuav tiv thaiv koj thaum muaj ntau yam kev sim siab, los sis thaum ntsib txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam. Thaum koj muaj ib tug yam ntxwv ntxeev siab, cia li xav txog txhua kis ntawm qhov tseeb no, muab koj tus kheej coj los piv rau txhua kis no, thiab xyaum ua raws li txhua kis no. Yog thaum xub thawj, koj tsis muaj peev xwm muab txhua kis no coj los xyaum ua, koj yuav tsum thov Vajtswv, thiab tib lub sij hawm ntawd yuav tsum paub hais tias vim li cas Vajtswv thiaj li coj li Nws tau ua lawm. ​Koj kuj yuav tsum thim xav thiab paub hais tias tej yam ntxwv qias vuab tsuab thiab tej kev qhia tawm uas koj muaj uas ua rau koj tsis muaj peev xwm xyaum ua los sis zwm rau nawd yog dab tsi. Yog koj muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb li no, koj tus yam ntxwv yuav zoo li qub, thiab koj yuav cia li to taub txog tej uas muaj tiag ntawm qhov tseeb no.​

​​Txawm qhov teeb meem ntawd yuav yog dab tsi los xij, yog koj tsis to taub qhov tseeb, ces koj kawg yuav ua raws li tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, yog tsis li ntawd ces kawg ua yam tsis mloog lus thiab tawm tsam heev xwb. Qhov no yeej yog ib puas feem pua li. Qee zaus, nyob rau sab nraud mas, yuav tsis zoo li koj tab tom tawm tsam Vajtswv, tab tom ua tej yam tsis zoo, los sis ua rau muaj ib txoj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam, tiam sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias koj tej kev ua mus raws li qhov tseeb lawm. Qee zaum, koj yuav ua raws li tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab txawm hais tias tej kev ua ntawd yuav tsis ua rau muaj kev cuam tshuam los sis ua rau muaj kev puas tsuaj los xij, tsuav tej kev ua ntawd tsis mus raws li qhov tseeb xwb, ces koj tej kev ua tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam lawm. Muaj qee zaus uas koj yuav muaj tej kev xav phem txog Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab. Tab txawm yog koj yeej tsis hais tej kev xav phem ntawd tawm li los xij, koj tuav rawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab no cia rau nruab siab xwb, xav hais tias Vajtswv yuav tsum ua li no los sis ua li tod, thiab qhia Nws tias yuav tsum ua li cas. Nyob rau dab nraud mas koj yeej tsis tau ua dab tsi yuam kev li, tiam sis nyob rau hauv nruab siab mas, koj muaj ib tug yam ntxwv uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv tas mus li li. Piv txwv li, kuv nyuam qhuav tham txog qhov muaj tej kev xav phem thiab qhov tsis paub txhais txog Vajtswv txoj kev hlub ntawd. Tab txawm yog koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab tsis tau ua rau koj tsim ib qho kev cuam tshuam los sis ib qho kev tab kaum rau Vajtswv tes hauj lwm li los xij, koj tus yam ntxwv ua pov thawj qhia hais tias koj lub siab pheej tsis paub thiab to taub Vajtswv yuam kev tas li xwb. Los ntawm qhov no peb tuaj yeem txiav txim siab tau li cas? Txiav txim siab tau hais tias koj yeej tawm tsam Vajtswv tas mus li li. Kuv tsis hais qhov tseeb lod? (Hais, Koj hais lawm.) Yog muaj ib hnub uas muaj qee yam zoo li qhov cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus ntawd tshwm sim, ces koj tej kev xav phem yuav ua rau koj tsis muaj peev xwm hais tias “Amees” rau Vajtswv tej kev ua, los sis muaj qhov qhuas, qhov ntshai, los sis qhov mloog lus los ua ib qho teb rau Vajtswv tej kev ua li. Tiam sis, koj yuav to taub yuam kev, yuav yws, thiab haj tseem yuav ua yeeb ncuab me ntsis rau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab thiab. Nyob rau hauv nruab siab mas, koj yuav hais rau Nws hais tias, “Vajtswv, Koj tsis tsim nyog ua li ntawd. Qhov ntawd tsis mus raws li tib neeg tej kev xav tau kiag li! Yog ua cas Koj thiaj li ua rau tej uas Koj tsim li no? Yog ua cas Koj thiaj li ua rau cov neeg Koj xaiv li no? Tom qab pom tej uas Koj ua lawm kuv tsis tuaj yeem hu nkauj qhuas Koj los sis npuaj teg rau Koj tej kev ua lawm. Kuv txom nyem siab ntsws heev thiab nyuaj siab, zoo li kuv vam khom tsis tau rau tus Vajtswv uas kuv pe hawm yam tsis muaj qhov kawg li lawm. Tus Vajtswv uas kuv ntseeg tsis yog li no. Tus Vajtswv uas kuv ntseeg yuav tsum tsis txhob ua rau cov neeg uas Nws tsim tawm los li no. Tus Vajtswv uas kuv ntseeg tsis phem los sis lim hiam npaum li no. Tus Vajtswv uas kuv ntseeg mas maj mam ua thiab ua tib zoo ua rau noob neej xwb, zoo li cov me nyuam mos, uas ua rau lawv mloog zoo li lawv tau koob hmoov nplua mias thiab sov so, tsis yog txias li dej khov los sis tsis quav ntsej li tam sim no.” Thaum tej kev quaj ntsuag no tshwm rau hauv nruab siab lawm, ces koj tsis saib tej uas muaj tseeb uas tshwm sim nyob rau ntawm koj lub xub ntiag hais tias yog Vajtswv tes hauj lwm li lawm. Koj tsis lees paub tes hauj lwm ntawd los sis tsis hais “Amees,” thiab haj yam tsis qhuas tes hauj lwm ntawd li. Yog li ntawd, koj tej kev xav thiab tus yam ntxwv ntawd yog kev mloog Vajtswv lus, los sis yog kev tawm tsam? (Kev tawm tsam.) Qhov ntawd pom tau tseeb hais tias tsis yog txoj kev mloog lus tiag tiag. Nyob rau ntawm no tsis muaj kev mloog lus li, tsuas muaj kev chim siab, kev tawm tsam, kev tsis mloog lus, thiab haj tseem muaj kev npau taws xwb. Qhov no puas yog tus cwj pwm uas ib tug neeg uas raug tsim tawm los tsim nyog coj rau tus Tswv uas tsim nws? Tsis yog, qhov no tsis yog. Koj lub siab muaj kev sib tawm tsam; koj xav hais tias, “Yog Vajtswv ua li no, vim li cas kuv lub siab ho tsis pom zoo? Vim li cas cov tib neeg feem coob ho tsis lees txais qhov ntawd? Vim li cas Nws tej kev ua ho tsis mus raws li tib neeg tej kev xav tau hlo li, thiab vim li cas tej kev ua ntawd thiaj li muaj ntshav ntws nto thiab kev tua neeg xwb?” Nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Vajtswv uas nyob rau hauv koj lub siab thiab tus Tswv Tsim uas nyob rau hauv lub neej txoj sia tiag tiag ntawd muaj kev sib tawm tsam lawm, thiab tsis sib haum lawm, puas yog? (Yog.) Yog li ntawd koj yuav tsum ntseeg tus Vajtswv twg? Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav tsum xaiv los ntseeg tus Vajtswv uas muaj tej kev xav phem uas nyob rau hauv koj nruab siab lod, los yog tus Vajtswv uas tab tom ua dej num nyob rau ntawm koj lub xub ntiag tiag tiag? (Tus Vajtswv uas tab tom ua dej num nyob rau ntawm peb lub xub ntiag tiag tiag.) Hais txog lawv tus kheej tej kev xav tau mas, tib neeg txaus siab hlo los ntseeg tus Vajtswv uas tab tom ua dej num nyob rau ntawm lawv lub xub ntiag tiag tiag, tiam sis vim tib neeg tej kev xav phem, tej kev ntshaw uas muaj lub siab twm xeeb, thiab tej kev xav, lawv thiaj li xaiv los npog tus Vajtswv uas nyob rau hauv lawv lub siab, thiab yuam lawv tus kheej los lees txais tus Vajtswv uas tab tom ua dej num nyob rau ntawm lawv lub xub ntiag tiag tiag lawm. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv nruab siab mas, lawv tseem tsis muaj peev xwm los lees txais txhua kis ntawm yam uas tus Tswv Tsim tab tom ua; lawv yeej tseem zais lawv tus kheej thiab tsis quav ntsej txog lwm yam li, lawv nrog tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab tham thiab sib tham yam tsis paub nkees li, hos tus Vajtswv tiag tiag mas zoo li pom tsis meej tas li xwb. Haj tseem muaj cov tib neeg uas xav hais tias, “Kuv xav kom tsis txhob muaj tus Vajtswv tiag tiag thiab. Kuv tus Vajtswv yog tus Vajtswv uas kuv xav nyob rau hauv kuv lub siab, tus uas muaj kev hlub puv npo thiab ua rau tib neeg sov siab. Nws thiaj li yog tus Vajtswv tiag tiag. Tus Vajtswv uas muaj qab hau tsis yog tus uas kuv xav hauv nruab siab, vim tej uas Nws ua ntawd ua rau kuv tag kev cia siab xwb thiab kuv tsis hnov sov siab los ntawm Nws. Tshwj xeeb yog, kuv ntsia tsis taus qhov Nws txiav txim, rau txim, teem txim, thiab muab ntau tus tib neeg ntiab tawm mus li cas ntawd​” Hom tib neeg hais li no yog hom neeg dab tsi? Hom hais li no yog cov tsis ntseeg hais xwb, thiab yog cov uas tsis lees txais qhov tseeb xwb. Tej no yog tej yam ntxwv uas tshwj sim nyob rau hauv tib neeg thaum lawv tsis to taub Vajtswv tej hauj lwm, thiab thaum muaj ib qhov kev sib tawm tsam nyob rau ntawm yam uas lawv xav hauv nruab siab thiab yam uas Vajtswv ua tiag tiag. Yog li ntawd, tej yam ntxwv no tshwm sim tau li cas? Ib qho mas yog, tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab; hos lwm qhov mas yog, thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim thiab tej uas muaj tseeb tsis haum rau tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, ua rau lawv tu siab, rhuav tshem lawv txoj kev npau suav, thiab ua rau lawv mloog zoo li lawv tsis txoj kev npaj siab thiab kev ntshaw koob hmoov ntawd tsis tuaj yeem ua rau lawv txaus siab, yog li ntawd thaum kawg lawv txiav txim siab ua dab tsi? Khiav tawm mus, zam kev, thiab tawv ncauj heev. Ib txhia tib neeg haj tseem ua ywj fab ywj fwj thiab hais tias, “Kuv yuav lees txais ob qho tag nrho. Tus Vajtswv uas nyob rau hauv kuv lub siab yog tus tseem tseem Vajtswv thiab yog kev hlub. Thiab Tus uas tab tom ua tej dej num loj thiab tab tom siv hwj chim rau kuv pom ntawd los kuj yog Vajtswv thiab. Kuv yuav lees txais tag nrho ob tug Vajtswv ntawd, thiab tsis tso ib tug tseg li.” Tib neeg pheej muaj tus yam ntxwv zoo li no, uas ua ywj fab ywj fwj. Tib neeg pheej muaj lub tswv yim xav txog Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Lawv khwv heev, siv lawv tus kheej, muab khoom fij, thiab ua hauj lwm rau tus Vajtswv uas pom tsis meej no. Lawv yuav tiv txhua yam kev txom nyem los ua lawv tej dej num, tab txawm muab lawv tus kheej lub neej txoj sia tso tseg thiab muab txhua yam uas lawv muaj fij los xij. Txawm tib neeg yuav ua li cas, los sis yuav muaj tej yam ntxwv dab tsi tshwm sim nyob rau hauv lawv los xij, tib neeg tej kev ua yog zoo los phem raws li tus Tswv Tsim tiag tiag pom thaum ib tug Vajtswv uas zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab lawm? Qhov ntawd yog kev mloog lus los yog kev tawm tsam? Pom tau tseeb tseeb hais tias, tej kev ua ntawd tsis yog tej kev ua zoo thiab tsis tsim nyog qhuas li. Qhov ntawd kuj nthuav tawm hais tias tib neeg tsis tau mloog lus los sis muab lawv tus kheej fij tiag tiag; tiam sis nthuav tawm hais tias, lawv muaj txoj kev tawm tsam, kev ntxeev siab, thiab kev cov nyom puv npo xwb. Yeej tseeb li ntawd vim tib neeg muaj tej yam ntxwv no, thiab pheej ua neej raws li tej yam ntxwv no, uas thaum tib neeg ras dheev ntawm lawv txoj npau suav los es los ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tiag tiag lawm, lawv mam li paub hais tias Vajtswv tej kev ua nyob rau hauv lub neej txoj sia tiag tiag mas yeej tsis raws li lawv txoj kev xav thiab tej kev tim tsum ntawm sab ntsujplig li. Tiam sis, Nws tej kev ua ua rau tib neeg mob siab ntau yam, ua rau lawv xav hais tias Nws tsis quav ntsej ntau yam, thiab ua tsis raws li tib neeg tej kev xav tau. Haj tseem muaj ib txhia tib neeg uas ua xyem xyav thiab hais tias, “Vajtswv puas yog kev hlub? Nws puas tseem hlub tib neeg? Muaj lus hais tias Vajtswv txhawj txog tib neeg thiab hlub lawv ib yam li Nws Tus Kheej. Koj pom qhov ntawd nyob rau qhov twg? Vim li cas kuv tsis tau pom dua li?” Nov yog ib qho teeb meem! Tib neeg pheej ua neej raws li tej yam ntxwv no, yog li ntawd thiaj li ua rau txoj kev sib tawm tsam ntawm tib neeg thiab Vajtswv loj zuj zus tuaj, thiab txoj kev sib nrug ntawm tib neeg thiab Vajtswv thiaj li deb zuj zus lawm. Thaum tib neeg pom Vajtswv ua tej yam uas haum rau lawv tej kev xav phem, mas lawv xav hais tias, “Kuv tus Vajtswv tau ua qee yam uas tseem ceeb heev. Nws yog tus Vajtswv uas kuv xav ntseeg tiag tiag. Tsuas yog Nws thiaj li yog kuv tus Vajtswv xwb. Kuv txaus siab hlo ua tus neeg uas Nws tsim tawm los. Tsuas yog Nws thiaj li yog kuv tus Tswv Tsim xwb.” Txawm li cas los xij, thaum kev nyuaj, kev tsis kub siab, los sis kev qaug zog tshwm tuaj rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub, thiab tus Vajtswv uas lawv xav hauv nruab siab ntawd tsis muaj peev xwm pab tau lawv los sis ua tau raws li lawv tej kev tim tsum txhua lub sij hawm lawm, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav qaug zog los sis haj tseem ploj mus lawm thiab. Qhov uas ua rau tib neeg muaj tej yam ntxwv, thiab txhua txoj kev uas lawv ua thiab qhia lawv tus kheej no yog dab tsi? Qhov ntawd yog vim tib neeg tsis to taub tus Tswv Tsim kiag li. Koj tsis to taub Nws; tsuas yog vim qhov ntawd xwb. Qhov no yog lub hauv paus ntawm tag nrho tej kev sib tawm tsam, kev nrug deb, thiab kev tsis sib to taub ntawm tib neeg thiab Vajtswv ntag. Yog li ntawd, tib neeg yuav daws qhov teeb meem no li cas? Qhov ib, lawv yuav tsum daws lawv tej kev xav phem. Qhov ob, tib neeg yuav tsum paub, nrhiav, thiab xav txog txhua qhov hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau hauv lawv, thiab mus rau qhov uas lawv yuav muaj peev xwm zwm rau txhua yam kev npaj uas Vajtswv tau npaj rau lawv, thiab rau txhua tus tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam uas Vajtswv coj qhia lawv kom tag nrho. Lub hom phiaj ntawm qhov kev zwm rau ntawd yog dab tsi? Yog kom paub thiab to taub tag nrho txhua qhov tseeb no.

Nej puas pom hais tias qhov uas peb nyuam qhuav kawm txog ntawd mas tob heev? Nej puas to taub qhov ntawd? Nej puas muaj peev xwm to taub qhov ntawd? (Muaj, peb muaj.) Nej yuav tsum muaj peev xwm to taub qhov ntawd raws li kev qhia, tiam sis qhov to taub raws li kev qhia ntawd puas npaum li qhov to taub qhov tseeb thiab qhov lees txais qhov tseeb? (Tsis npaum, qhov to taub raws li kev qhia ntawd tsis npaum.) Yog li li ntawd dab tsi thiaj li npaum li qhov to taub qhov tseeb thiab qhov lees txais qhov tseeb? Nej yuav tsum nquag saib nej tus kheej kom meej nyob rau hauv nej lub neej txoj sia txhua hnub, tiam sis nej yuav tsum saib dab tsi kom meej? (Saib seb peb puas muaj tej yam ntxwv, los sis qhia peb tus kheej tawm li qhov Vajtswv hais txog, thiab tej kev xav phem thiab tej kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog Vajtswv ntawd yog dab tsi.) Yog kawg nkaus lawm! Koj yuav tsum saib tej no kom meej; saib kom meej seb txoj kev qias vuab tsuab uas koj qhia tawm ntawd yog dab tsi, thiab seb tej kev xav phem thiab tej kev xauv hauv nruab siab uas koj muaj ntawd yog dab tsi. Ib txhia tib neeg hais tias lawv tsis muaj peev xwm saib lawv tus kheej kom meej. Qhov ntawd yog ib qho uas daws tau yooj yim heev los ntawm qhov saib lwm tus ua ntej tso. Lwm tus tib neeg yog daim iav rau koj tus kheej tsom. Thaum koj pom tib neeg qhia tej tug moj yam los sis tej tug yam ntxwv dab tsi tawm, muab tej ntawd tig los saib koj tus kheej kom meej, thiab piv rau koj tus kheej; saib seb koj puas muaj tib co kev xav phem thiab kev xav hauv nraub siab li ntawd, thiab seb koj puas muaj tib tug yam ntxwv li ntawd. Yog koj muaj no, koj yuav tsum ua li cas rau tej ntawd? Puas tsim nyog koj muab koj tus kheej nthuav tawm tag nrho thiab soj ntsuam tej no, los sis tuav rawv tej no es tos kom tej no “tawg paj thiab txi txiv”? (Peb tsim nyog muab peb tus kheej nthuav tawm tag nrho thiab soj ntsuam tej no.) Nej yuav tsum muab tej no nthuav tawm thiab soj ntsuam tej no kom txhua tus thiaj li tau txiaj ntsim, kom los ntawm tej no, txhua tus thiaj li paub tej yam ntxwv qias vuab tsuab, to taub qhov tseeb, nrhiav tau kev tawm, thiab daws tau tej teeb meem zoo li no ua ke kom yog tshaj plaws. Lub ntsiab ntawm txoj kev soj ntsuam tej kev xav phem thiab tej yam ntxwv uas nyob twj ywm thiab tsis zoo ntawd yog dab tsi? (Kom tib neeg thiaj li nrhiav tau kev tawm ntawm lawv tej kev xav phem thiab tej yam ntxwv uas nyob twj ywm.) Thiab lub ntsiab ntawm qhov nrhiav kev tawm ntawd yog dab tsi? Kom tau txais qhov tseeb xwb. Lub ntsiab ntawm qhov kho koj tej kev xav phem ntawd yog los ua kom koj paub hais tias tej kev xav phem ntawd tsis yog lawm, thiab tias tej kev xav phem ntawd tsis yog yam uas koj tsim nyog muaj. Koj yuav tsum muab tej kev xav phem ntawd tso tseg, tsis txhob tuav rawv tej ntawd. Ces tom qab ntawd, rau siab ntso nrhiav yam uas yog, yam uas zoo seb yog tab tsi tiag tiag, thiab qhov tseeb seb yog dab tsi tiag tiag. Thaum koj lees txais yam uas zoo thiab qhov tseeb, thiab saib tej ntawd yam li tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua, kev xav, thiab kev pom uas koj tsim nyog muaj lawm, ces yuav muaj kev hloov, thiab koj yuav tau txais qhov tseeb. Yog li ntawd, peb yuav tsum saib qhov cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus ntawd raws li qhov tseeb no li cas? Txoj kev xav phem uas tib neeg muaj txog qhov xwm txheej no yog dab tsi? (Yog qhov hais tias Vajtswv tsis tsim nyog muab cov neeg Yudais ntawd ncaws tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus, thiab tias Nws tsim nyog tiv thaiv cov neeg Yudais ntawd. Tias txawm lawv yuav tawm tsam Nws li cas, thiab tab txawm qhov muaj tseeb uas lawv tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los xij, Nws tsim nyog zam txim rau lawv tej kev txhaum mus ib txhis li, thiab tias tsuas yog li no xwb mas thiaj li yog Vajtswv txoj kev hlub.) Tej no yog tib neeg tej kev xav phem. Lawv tsis ruam lod? Yog Vajtswv ua raws li tib neeg tej kev xav phem no, Nws puas tseem yuav muaj ib tug moj yam ncaj ncees? Txawm tib neeg chim siab txog qhov kev raug muab ntiab tawm mus los xij, lawv txoj kev tawm tsam thiab kev teem txim rau Vajtswv mas tshaj dhau rau Vajtswv lawm; lawv tej kev ua yeej tsis txawv Ntxwgnyoog tej li, yog li ntawd, Vajtswv yuav tsis npau taws tau li cas? Ib txhia tib neeg lees txais tsis tau qhov tseeb, thiab xav hais tias, “Yog ua cas Vajtswv ho ua li no rau tib neeg? Tib neeg lees txais tsis tau hom kev hlub no, hom kev hlub no tsis mus raws li txhua tus txoj kev xav kiag li! Hom kev hlub no tsis zoo li kev hlub. Vajtswv tsis muaj kev hlub yog hais tias qhov no yog qhov Nws hlub cov neeg Yudais.” Qhov tsis lees paub Vajtswv txoj kev hlub ntawd yog tib neeg txoj kev xav phem. Tib neeg txoj kev xav phem yog dab tsi? (Tib neeg tsis paub txhais txog Vajtswv txoj kev hlub.) Yog lawm, ​thaum tib neeg tsis paub txhais txog qee yam lawm, ces qhov ntawd yog ib txoj kev xav phem, thiab qhov ntawd tsis mus raws li qhov tseeb, thiab qhov ntawd tsis yog qhov tseeb. Lawv tsis paub txhais txog dab tsi? Lawv tsis paub txhais txog qhov Vajtswv ua hauj lwm li cas; lawv xav hais tias Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm raws li ib yam dab tsi kom thiaj li yog Vajtswv tes hauj lwm xwb, thiab tias tej no yog tej kev uas Nws tsim nyog ua hauj lwm. Tib neeg tsis paub txhais txog qhov Vajtswv ua hauj lwm li cas, yog li ntawd qhov kev tsis paub txhais no thiaj li yog lawv txoj kev xav phem. Yog li ntawd, hom lus txhais uas tib neeg txhais txog Vajtswv tej hauj lwm ntawd yog dab tsi? Hais txog lawv cov lus txhais uas ua rau lawv tsis nyiam qhov Vajtswv ua nyob rau hauv qhov xwm txheej no li cas, thiab ua rau lawv to taub yuam kev thiab tawm tsam Nws ntawd ne? (Tib neeg xav hais tias Vajtswv tsim nyog muab txoj hmoov hlub thiab koob hmoov rau cov neeg Yudais kom nplua mias, tiam sis, Nws ua tsis yog li tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab no, thiab tsis yog li lawv tej kev cia siab; Nws muab cov neeg Yudais ntiab tawm mus thiab ua rau lawv khiav mus thoob ntiaj teb. Tib neeg tsis to taub qhov no, yog li ntawd thiaj li ua rau lawv muaj tej kev xav phem ntau heev.) Ntau tus tib neeg muaj tej kev xav phem thiab tej kev to taub yuam kev txog tej kev uas Vajtswv tau ua rau cov neeg Yudais. Lwm lo lus mas hais tias, tib neeg meem txog rau Vajtswv tej kev ua heev thiab xav hais tias Nws tsis tsim nyog ua li ntawd. Qhov no puas yog ib txoj kev xav phem? (Yog, qhov no yog.) Yog li, thaum tib neeg xav hais tias Vajtswv “tsis tsim nyog” ua qhov uas Nws tau ua lawm ntawd, qhov ntawd tsis yog qhov lawv tsis paub txhais txog Vajtswv tej kev ua lod? Yog ua cas koj thiaj li paub hais tias Vajtswv tsis tsim nyog ua li no? Qhov uas ua rau koj hais tias Vajtswv tsis tsim nyog ua li no ntawd yog dab tsi? Yog koj xav hais tias Nws tsis tsim nyog ua li ntawd, tiam sis Nws ua lawm, yog li qhov ntawd puas txhais hais tias Vajtswv tsis yog Vajtswv? Qhov ntawd puas txhais hais tias yam Vajtswv ua ntawd tsis yog lawm, thiab tsis mus raws li qhov tseeb? Tib neeg tsis ruam rau kis no lod? Tib neeg mas ruam thiab tsis paub dab tsi, khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj tshaj plaws; qhov ntawd yog qhov uas nws muaj tej kev xav phem txog Vajtswv yooj yim tshaj plaws, thiab tsis paub txhais txog Vajtswv li. Yog cov tib neeg uas zoo li no lees txais tsis tau qhov tseeb mas qhov ntawd phom sij heev, thiab ntxim zoo li lawv yeej yuav raug muab ntiab tawm mus xwb.​

​Ntau tus tib neeg muaj tej kev xav phem thiab tej kev xav txog qhov cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm lub teb chaws Yudas mus, thiab lawv tsis to taub Vajtswv tej kev npaj siab, tiam sis qhov no yog ib qho teeb meem uas daws yooj yim heev. Kuv mam li qhia ib txoj kev uas daws qhov teeb meem ntawd yooj yooj yim rau nej. Mloog, thiab saib seb puas daws tau nej tej kev nyuaj. Txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, qhov ua ntej tshaj plaws ces yog, tib neeg yuav tau paub hais tias lawv yog cov neeg uas raug tsim tawm los, thiab paub hais tias qhov ntawd yog lub Ntuj tsa thiab lub teb lees paub lawm kom cov neeg uas raug tsim tawm los ntawd mloog tus Tswv Tsim lawv lus. Yog cov neeg uas raug tsim tawm los ntawd pheej muaj tej kev xav phem txog tus Tswv Tsim lawv tas li thiab zwm tsis tau rau Nws, ces qhov ntawd yuav yog ib txoj kev tsis mloog lus hlo li. Tib neeg yuav tsum to taub hais tias muaj ib lub keeb laj fai ntawm tus Tswv Tsim txoj kev coj rau yam muaj sia uas raug tsim los, uas kuj yog lub keeb laj fai uas siab tshaj plaws thiab. Qhov tus Tswv Tsim coj rau tej uas raug tsim los ntawd puav leej yog mus raws li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm tej kev cheem tsum lawm; Nws tsis tas sab laj nrog ib tug tib neeg twg li, los sis Nws cheem tsum kom ib tug tib neeg twg pom zoo nrog Nws. Yam uas Nws tsim nyog ua thiab Nws tsim nyog coj rau tib neeg, Nws ua, thiab, txawm Nws ua dab tsi los xij los sis Nws coj li cas rau tib neeg los xij, tag nrho yeej mus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas tus Tswv Tsim ntawd ua hauj lwm. Yog ib yam muaj sia uas raug tsim los lawm, yam uas yuav tau ua xwb xwb li ces yog qhov zwm rau tus Tswv Tsim; tib neeg yuav tsum tsis txhob txiav txim siab los ntawm lawv tus kheej. Qhov no yog qhov uas yam muaj sia uas raug tsim los lawm yuav tsum muaj, thiab yog tib neeg tsis muaj, ces tsis tsim nyog hu lawv ua ib tug tib neeg. Tib neeg yuav tsum to taub tias tus Tswv Tsim yeej yuav ib txwm yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim; Nws muaj hwj chim thiab tej ua tsim nyog los coj thiab tswj kav txhua yam muaj sia uas raug tsim los raws li Nws siab nyiam, thiab tsis tas siv ib qho laj thawj dab tsi los ua qhov ntawd. Qhov no yog Nws qhov kev muaj cai. Tsis muaj leej twg ntawm cov uas raug tsim tawm los uas muaj cai los sis tsim nyog los txiav txim rau ntawm qhov seb yam uas tus Tswv Tsim ua ntawd yog los sis tsis yog, los sis Nws tsim nyog ua li cas. Tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los muaj cai xaiv seb puas lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab tej kev npaj li; thiab tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los muaj cai yuam kom tus Tswv Tsim yuav tsum kav thiab npaj lawv txoj hmoo li cas li. Qhov no yog qhov tseeb siab tshaj plaws. Txawm tias tus Tswv Tsim tau ua dab tsi rau Nws yam muaj sia uas raug tsim los los xij, thiab txawm tias Nws tau ua li cas rau tej ntawd lawm los xij, cov tib neeg uas Nws tau tsim los yuav tsum ua ib yam nkaus xwb: nrhiav, zwm rau, paub, thiab lees txais txhua yam uas tus Tswv Tsim muab tso rau. Qhov tau los thaum kawg ces yog tus Tswv Tsim yuav ua tiav hlo Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tau ua tiav Nws txoj dej num, ua rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg mus nce qib yam tsis muaj tej kev cuam tshuam dab tsi li; ua ke no, vim hais tias yam muaj sia uas raug tsim los tau lees txais tus Tswv Tsim txoj kev cai thiab tej kev npaj, thiab tau zwm rau Nws txoj kev cai thiab tej kev npaj lawm, lawv thiaj li yuav muab tau qhov tseeb, to taub tus Tswv Tsim txoj kev xav, thiab los paub Nws tus moj yam. Tseem muaj lwm lub keeb laj fai uas Kuv yuav tsum qhia rau nej tias thiab: Txawm tias tus Tswv Tsim yuav ua dab tsi los xij, txawm tias Nws yuav qhia tshwm li cas los xij, thiab txawm tias yam uas Nws ua yog ib qho kev ua loj los sis me los xij, Nws tseem yog tus Tswv Tsim; hos txhua tus tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim los, tsis hais txawm lawv tau ua dab tsi lawm los xij, thiab txawm lawv yuav txawj ntse los sis muaj peev xwm npaum li cas los xij, yeej tseem yog yam muaj sia uas raug tsim los xwb. Rau ntawm tib neeg uas raug tsim los, txawm lawv tau txais txoj hmoov hlub thiab cov koob hmoov ntau npaum li cas los ntawm tus Tswv Tsim los los xij, los sis kev hlub tshua, kev siab ncaj siab zoo, los sis kev hmov tshua ntau npaum li cas los xij, lawv yuav tsum tsis txhob ntseeg lawv tus kheej es sawv cais tawm ntawm pawg neeg coob coob mus, los sis xav tias lawv muaj peev xwm sawv tau sib txig sib luag nrog Vajtswv thiab xav tias lawv nyob siab dua ntawm yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias Vajtswv tau muaj tej tej kev txawj ntau npaum li cas rau koj los xij, los sis Nws tau muab txoj hmoov hlub ntau npaum li cas rau koj, los sis Nws tau coj zoo li cas rau koj, los sis txawm Nws tau muab tej yam peev xwm uas tshwj xeeb rau koj los xij, tsis muaj ib yam ntawm tej no yog koj tej khoom muaj nqis li. Koj yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, thiab yog li koj yuav yog ib yam muaj sia uas raug tsim los mus tag ib txhiab ib txhis. Koj yuav tsum tsis txhob xav tias, “Kuv yog ib tug neeg ntxim hlub me me nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Vajtswv yeej yuav tsis muab kuv pov rau ib sab li, Vajtswv tus cwj pwm coj rau kuv ib txwm yog ib txoj kev hlub, kev saib xyuas, thiab kev ua tib zoo saib xyuas, nrog rau lub suab ntxhi npliag siab thiab txhawb siab.” Ntawm qhov txawv mas, nyob hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, koj zoo tib yam nkaus li lwm cov muaj sia uas raug tsim los xwb; Vajtswv tuaj yeem siv tau koj raws li qhov Nws xav siv, thiab Nws kuj tuaj yeem coj tau koj raws li qhov Nws xav coj, thiab Nws tuaj yeem npaj tau li qhov Nws xav npaj rau koj los ua ib lub luag hauj lwm rau ntawm txhua hom tib neeg, tej xwm txheej, thiab ntau yam. Qhov no yog txoj kev paub uas tib neeg yuav tsum muaj, thiab txoj kev xav zoo uas lawv yuav tsum muaj. Yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav loj hlob dua qub, thiab lawv yuav tsim ib kev sib raug zoo raug cai tshaj plaws nrog Nws; yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv yuav yoog lawv lub chaw kom haum zoo, nyob rau ntawm lawv lub chaw ntawd, thiab tuav lawv tes dej num.

Nej xav li cas tom qab mloog tej lus no lawm? Nej puas tseem yuav to taub Vajtswv yuam kev thiab? Ib txhia tib neeg hais tias, “Saib qhov Vajtswv ua rau tib neeg li no mas, thaum Vajtswv hais tias Nws pom tib neeg zoo li tej ntsaum, thiab me dua tej kas ntawd, zoo li qhov no tsis yog kev xav xwb, tiam sis yog qhov muaj tiag! Tib neeg tsis nyob ze rau ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv tsis nyob ze rau ntawm tib neeg raws li tib neeg xav hauv nruab siab.” Tib neeg lub siab txias lawm, cuag nkaus li ntov dej rau hluav taws, es lawv txoj kev kub siab thiaj li tuag zuj zus lawm. Nej puas yuav hais tias qhov lawv lub siab txias ntawd zoo dua li qhov lawv pheej to taub yuam kev txog Vajtswv? (Qhov lawv lub siab txias ntawd zoo dua.) Tsuas yog txias li ib ntus xwb mas lawv thiaj li yuav to taub Vajtswv tus moj yam lawm. Txoj kev paub uas cov neeg uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj mas yog qhov siv qhov tseeb ua lawv lub hauv paus ntsiab lus rau txhua yam; lawv yuav tsum siv qhov tseeb ua qhov txhawb qhov lawv saib txhua yam, thiab lawv yuav tsum siv qhov tseeb ua lawv lub hauv paus ntsiab lus thiab ua lub hauv paus rau txhua yam lawv ua. Qhov no thiaj li yog txoj kev yog. Tiam sis, tib neeg ib txwm xav hauv lawv lub siab hais tias lawv txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo mas zoo li lawv txoj kev nrog lwm tus tib neeg sib raug zoo xwb, thiab tias lawv txoj kev sib tham mas yuav tsum zoo ib yam. Qhov no puas yog ib qho xwm txheej zoo? (Tsis yog, qhov no tsis yog.) Yog ua cas thiaj li tsis yog? Tib neeg tau muab lawv tus kheej tso rau qhov tsis yog lawm; lawv tsis saib Vajtswv zoo li Vajtswv. Qhov no yog vim tib neeg muaj kev to taub yuam kev txog Vajtswv ntau dhau lawm, tiam sis Vajtswv yuav tsis hloov Nws tus cwj pwm vim tib neeg tej kev to taub yuam kev los sis tej kev xav. Tiam sis, tsis yog Nws yuav tsis hloov Nws tus cwj pwm xwb, Nws yuav ua hauj lwm rau tib neeg raws li tej hauv paus ntsiab lus, ib yam li yav dhau los, thiab npaj thiab kav tag nrho txhua tus noob neej ntiaj teb lub neej txoj sia txuas ntxiv thiab. Txawm li cas los xij, tib neeg pheej muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws, yog li ntawd tib neeg yuav tsum raug txom nyem loj heev. Tib neeg xav mus cuag Vajtswv thiab cog kev phooj ywg nrog Nws, thiab lawv tham txog lawv tej kev xav, tej peev txheej, tej kev txawj, tej peev xwm, lawv tau muab ntau npaum li cas rau Vajtswv lawm, tej uas lawv ua tiav yav dhau los, thiab txhua yam. Tib neeg puas tau txais qhov tseeb yog lawv pheej ua neej raws li tej yam ntxwv no? Tsis tau, lawv tsis tau. Yog koj tsis muaj ib lub siab uas mloog Vajtswv lus, pheej muaj tej kev xam pom uas tsis yog, tsis muaj peev xwm los txais txoj hauj lwm ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los, muaj tej kev ntshaw uas tswj tsis tau, thiab pheej ntshaw ib txoj hauj lwm siab dua tas li xwb, ces thaum kawg qhov ntawv yuav ua rau koj tsis muaj peev xwm ua tau koj tes dej num kom zoo, los sis to taub Vajtswv tej kev tim tsum thiab tej cwj pwm uas coj rau koj ntawd kom yog. Tab txawm koj raug lim kom dawb huv tas li thiab raug txom nyem tas li los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm tso tau koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg li, thiab haj tseem xav hais tias koj yog tus uas Vajtswv hlub tshaj plaws thiab yog tus uas Vajtswv nyob ze tshaj plaws xwb. Vim li ntawd, thaum koj pom hais tias qhov tseeb, Vajtswv tsis ua li ntawd, thiab pom hais tias qhov ntawd tsuas yog koj txoj kev xav xwb, koj yuav poob siab thiab mloog zoo li tawm tsam koj; koj yuav tsis txaus siab thiab mloog zoo li koj raug rhuav tshem. Qhov ntawd kuj ua rau koj mob siab heev thiab. Qhov kev raug txom nyem no puas tsim nyog? (Tsis tsim nyog, qhov no tsis tsim nyog.) Tib neeg coj kev raug txom nyem los rau lawv tus kheej vim lawv txoj kev xav, tej kev xav phem, thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb. Qhov no yog ib qho uas muaj teeb meem tshaj plaws rau lawv, yog li ntawd lawv yuav tsum tau hloov pauv lawv tus kheej! Yog li ntawd lawv yuav tsum hloov pauv qhov no li cas? Los ntawm qhov lees paub hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees rau txhua tus, thiab tias txhua tes hauj lwm uas Vajtswv ua puav leej yog los cawm noob neej xwb—Nws tsis muaj lwm lub hom phiaj li. Yam uas tib neeg yuav tsum ua yog los ua txoj hauj lwm ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los, zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, lees txais thiab zwm rau txhua yam uas tus Tswv Tsim ua, nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv tej no, thiab paub Vajtswv txoj kev coj. Yog tib neeg pheej siv lawv tus kheej tej kev xav phem los ntsuas thiab txhais Vajtswv tej kev ua, pheej tim tsum Vajtswv yam tsis tsim nyog, thiab pheej kom Vajtswv ua txhua yam raws li lawv txoj kev xav tas li xwb, ces yog lawv tab tom ntxeev siab rau Vajtswv ntag, thiab tsis yog lawv yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb xwb, tiam sis thaum kawg, yuav tsis tshuav dab tsi lawm tsuas tshuav qhov Vajtswv ntxub lawv thiab muab lawv ntiab tawm mus lawm xwb. Yog tib neeg xav tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, yam uas lawv yuav tsum tau ua ces yog nrhiav, zwm rau, lees paub, thiab lees txais txhua yam uas tus Tswv Tsim ua nkaus xwb. Qhov no thiaj li yog tib txoj kev uas tib neeg yuav to taub qhov tseeb, paub Vajtswv, mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab dim nkaus xwb.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 18, Xyoo 2018

Ntxiv Mus: Txog Vajtswv Tej Kev Cai Tswj Fwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No