Txog Vajtswv Tej Kev Cai Tswj Fwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj

Ua ntej tshaj plaws, cia peb tham txog qhov tej kev cai tswj fwm yog dab tsi thiab tham txog cov lus txhais txog tej kev cai tswj fwm ntawd. Qhov no yog ib yam uas yuav tsum tau to taub. Thaum ib txhia tib neeg hnov txog “tej kev cai tswj fwm,” mas lawv xav paub seb, “Lub ntsiab lus ntawm tej kev cai tswj fwm ntawd yog dab tsi? Tej kev cai tswj fwm ntawd puas yog tej kev cai uas raws kev raws cai? Tej kev cai tswj fwm ntawd puas yog kev cai? Tej kev cai tswj fwm ntawd puas yog ib txoj kev coj ua? Puas muaj qee xeem uas raug txwv? Tej kev cai tswj fwm ntawd puas yog cov lus txib? Tej kev cai tswj fwm ntawd yog dab tsi kiag?” Tib neeg tu ncua kev to taub. Tsis muaj leej twg to taub hais tias tej kev cai tswj fwm ntawd yog dab tsi kiag, los sis tias tej kev cai tswj fwm ntawd ua hauj lwm li cas. Txawm tib neeg pheej hais tias, “Vajtswv muaj Nws tej kev cai tswj fwm. Yog koj tsis mloog lus, ces Vajtswv yuav siv tej kev cai tswj fwm ntawd los tshuaj xyuas koj thiab rau txim rau koj” los xij. Lawv tab tom hais “tej kev cai tswj fwm” ntawd yam tsis muaj kev to taub txog tej kev cai tswj fwm ntawd lub ntsiab lus tseeb li. Yog li ntawd tej kev cai tswj fwm ntawd yog dab tsi kiag? Tej kev cai tswj fwm ntawd yog ib co lus uas Vajtswv tau teev tawm los uas hais txog tib neeg tej yeeb yam thiab tej moj yam qias vuab tsuab los tshawb xyuas lawv. Tej kev cai tswj fwm ntawd tsis yog tej kev cai los sis tej kev cai uas raws kev raws cai, thiab tej kev cai tswj fwm ntawd haj yam piv tsis tau tej kev cai lij choj ntawm noob neej lub ntiaj teb. Tej kev cai tswj fwm ntawd yog ib co txheej txheem uas Vajtswv tau npaj tseg lawm uas txhob txwm los tshawb xyuas tib neeg tus cwj pwm xwb. Qhov uas tej kev cai tswj fwm hais ntxaws ntxaws ntawd yog hais txog qhov tias yuav hwm Vajtswv li cas, yuav mloog Vajtswv lus li cas, yog ib tug uas raug tsim tawm los lawm yuav ua li cas, yog ib tug tib neeg lawm yuav ua li cas, yuav ua tim khawv rau Vajtswv li cas, thiab yuav zam li cas es thiaj li tsis ua rau Vajtswv puas koob puas npe. Qhov uas Vajtswv tej kev cai tswj fwm hais ntxaws ntxaws ntawd yog hais txog ntau yam. Ib txhia tib neeg hais tias, "Vajtswv tus Ntsujplig tuaj yeem ua tau tej yam. Nws tuaj yeem rau txim rau tib neeg thiab pauj txhua tus tib neeg raws li qhov lawv tsim nyog tau txais. Vajtswv kuj tau hais qhov tseeb los coj qhia txhua tus tib neeg thiab. Vim li cas thiaj li yuav tsum muaj tej kev cai tswj fwm?” Qhov tseeb yog txhawj txog tib neeg txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab tib neeg txoj kev to taub txog tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Tej kev cai tswj fwm ntawd yog tej kev cai teeb tseg uas qhia tau meej heev li lawm. Txawm hais tias koj tus yam ntxwv yuav zoo li cas, txawm hais tias koj yog hom tib neeg twg los xij, yog tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum ua raws li txhua yam uas tej kev cai tswj fwm hauv Vajtswv lub tsev twb tau teeb tseg lawm. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua, koj lub npe yuav raug rho tawm, thiab raws li Vajtswv pom mas, Vajtswv ntxub koj thiab tsis kam txais yuav koj. Qhov tseeb tiag, tej kev cai tswj fwm ntawd yog tej kev ua uas cheem tsum tsawg tshaj plaws ntawm cov ntseeg Vajtswv, tsuas zoo ib yam li cov neeg Yixayees pe hawm Yehauvas los ntawm tua tsiaj fij thiab ceev hnub Xanpataus xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau ua qee tes hauj lwm tshwj xeeb, hais ntau lo lus, thiab tau tsim ntau txoj kev cai heev. Cov kev cai ntawd muaj ntau yam uas tib neeg yuav tsum tau ua heev: piv txwv li, lawv yuav tsum pe hawm Yehauvas li cas, los sis yuav tua tsiaj fij rau Yehauvas li cas, yuav tso ib feem kaum li cas, yuav fij khoom li cas, thiab lwm yam. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tej no hu ua kev cai, thiab nyob rau lub sij hawm uas yog Tiam Hmoov Hlub ntawd, tej kev cai teeb tseg uas sib npaug zog ib yam li cov kev cai no hu ua cov lus txib, thiab txhua tus tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej kev cai teeb tseg ntawd. Tam sim no, nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, nyob rau theem hauj lwm ntawm tiam kawg no, cov lus txib ntawm tiam tshiab tau muab nthuav tawm lawm, thiab cov lus txib ntawd tam sim no hu ua tej kev cai tswj fwm. Nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj mas, cov lus txib no yog ib feem ntawm tej kev cai tswj fwm. Txawm li cas los xij, cov lus txib ntawm Tiam Hmoov Hlub ntawd ua tsis tau dej num ib yam li tej kev cai tswj fwm li niaj hnub no, vim qhov Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg nyob rau ib tiam ib tiam ntawd mas sib txawv.

Txhua tiam puav leej muaj cov lus txib, thiab txhua tiam puav leej muaj Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tus txheej txheem rau tib neeg, tus txheej txheem uas hloov pauv mus raws li tej kev hloov pauv uas nyob rau tiam ntawd thiab tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Qhov siv qee txoj kev cai nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ntawd rau niaj hnub no mas yuav tsis tsim nyog, tiam sis, yeej tseem muaj qee txoj kev cai uas tsim nyog. Hais txog cov lus txib uas Yexus hais nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd mas, feem ntau yeej tsim nyog siv rau niaj hnub no, thiab ib co thiaj li tsis tsim nyog xwb. Ib txhia tib neeg hais tias, “Hwm koj niam koj txiv, tsis txhob ua txhaum, tsis txhob deev luag poj luag txiv, tsis txhob pe mlom—yog ua cas tej no thiaj li tsis tsim nyog?” Kuv tsuas hais txog ob peb qho ntawm cov lus txib ntawd xwb. Hos hais txog cov uas hais tias “Hwm koj niam koj txiv” ntawd, yog nyob ntawm tej xwm txheej xwb, yog li ntawd tsis txhob nkag siab yuam kev. Ib txhia tib neeg ruam hais tias, “Vajtswv hais tias tej kev cai thiab cov lus txib uas tau tsim ua ntej ntawd tau raug rhuav tshem tag nrho lawm, thiab tsuas tshuav ob peb txoj kev cai lawm xwb uas thiaj li tseem siv tau.” Koj yuav tsum tsis txhob qhia qhov kev to taub zoo li no rau lwm tus li. Txoj kev tshaj tawm ib co lus zoo li no mas yog ib qho yuam kev thiab ua rau muaj kev tab kaum. Qhov no yog ib qho kev txhais yuam kev txog Vajtswv cov lus lawm. Cov uas txhais Vajtswv cov lus yuam kev ntawd ua txhaum rau Nws tus moj yam, thiab cov uas ua txhaum rau Nws tus moj yam ntawd yog dab. Txawm sij hawm yuav ntev npaum li cas los xij, yam tsawg kawg koj yuav tsum tuav rawv qhov ua ib tug neeg dawb huv uas muaj lub siab zoo ntawd. Yam tsawg kawg, qhov no tsis cheem tsum kom muaj ib qho zoo nkaus li tib neeg kiag li. Tej kev cai thiab cov lus txib ntawd puav leej yog tsim los raws li lub hnub nyoog thiab qhov xwm txheej uas muaj nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab raws li tib neeg tes hauj lwm thiab tej kev tim tsum uas muaj nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Nyob tau tiam tam sim no, Vajtswv tau hais ib co lus ntxiv, thiab tau muab ib co kev cai ntxiv los tshawb xyuas lawv lawm. Qhov ntawd hais tau hais tias, Nws tau muab tus qauv rau lawv lawm, xws li yuav ntseeg Vajtswv li cas, yam uas lawv tsim nyog ua thiab tsis tsim nyog ua nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab lwm yam. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus hais tias, “Kuv tsis tau los rhuav tshem txoj kev cai, tiam sis yog los ua kom tiav.” Tiam sis tom qab ntawd, Nws rhuav tshem ntau txoj kev cai heev. Cov kev cai no tsis tsim nyog siv rau tiam ntawd, cov kev cai no tsis tsim nyog siv rau tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab cov kev cai no tsis haum rau qhov xwm txheej nyob rau lub sij hawm ntawd, yog li ntawd Nws thiaj li rhuav tshem cov kev cai no lawm. Niaj hnub no mas, haj yam yuav tsum tau rhuav tshem cov kev cai ntawd ntxiv thiab. Ib yam nkaus li ntawd, nyob rau tiam tshiab no mas, ib co lub txib uas nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ntawd yuav tsum tau muab rhuav tshem, hos ib co mas yuav tsum tau siv txuas ntxiv, vim qhov xwm txheej ntawm tes hauj lwm niaj hnub no txawv thiab yam uas tib neeg tim tsum txawv lawm. Ib theem hauj lwm twg mas siab dua li theem tas los. Ib txhia tib neeg ruam hais tias, “Tus Tswv Yexus hais tias Nws los ua kom txoj kev cai tiav, yog li ntawd vim li cas Nws thiaj li muab txoj kev cai ntawd rhuav tshem thiab tshem tawm ntau ua luaj li? Vim li cas Nws tej kev ua thiaj li ua txhaum txoj kev cai ntawd?” Tseeb tiag Nws txoj kev rhuav tshem ntawd yog txoj kev ua kom tiav ntag. Qhov no yog vim tes hauj lwm Nws ua ntawd ua tiav hom txiaj ntsim zoo li no, yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav tsum ua raws li cov kev cai ntawd ntxiv lawm. Tsuas zoo ib yam li tom qab Yexus tuag theej txhoj lawm xwb, ces tsis tas yuav tua tsiaj theej txhob raws li txoj kev cai ntawd ntxiv lawm, vim rau qhov Vajtswv tes hauj lwm tsis ua raws li kev cai. Tej txoj kev cai thiab tej co lus txib mas tuaj yeem muab rhuav tshem tau thiab tuaj yeem muab tes hauj lwm tshiab los hloov tej no tau. Yog nej tshaj tawm cov lus uas hais tias, “Tag nrho cov lus txib yav dhau los ntawd tau raug rhuav tshem lawm. Cov lus txib ntawd tsis muaj txiaj ntsim ntxiv lawm,” mas qhov no yuav yog ib qho ruam heev. Hnub no, Vajtswv tau tshaj tawm tej kev cai tswj fwm kom haum rau tej yam ntxwv thiab tej kev cheem tsum ntawm noob neej ntiaj teb. Ib txhia tib neeg nug hais tias, "Vim li cas ib tiam twg Vajtswv thiaj li tshaj tawm tej kev cai tswj fwm? Qhov ntawd twb tshaj tawm tag ib zaug lawm, tib neeg twb paub txog tej kev cai tswj fwm ntawd, thiab peb ua raws li tej ntawd lawm. Qhov ntawd twb tsim nyog kawg li ntawd lawm. Vim li cas thiaj pheej tshaj tawm cov tshiab?" Qhia Kuv seb, yog tib neeg qias vuab tsuab npaum li lawv qias tam sim no, nws yuav tsis ua rau muaj tej kev cai tswj fwm lov? Txhua tus tib neeg puav leej muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Tib neeg puas mloog Vajtswv lus thaum lawv raug lawv tej yeeb yam qias vuab tsuab tswj kav? Nej hais tsis tau hais tias thaum tib neeg muaj kev ntseeg Vajtswv thiab muaj peev xwm los ua raws li cov lus txib thiab mloog cov lus txib ntawd lus lawm, ces lawv dawb huv thiab ncaj ncees lawm. Qhov ntawd tsis yog. Tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab, thiab ib txwm ua neej raws li tej moj yam qias vuab tsuab ntawd, yog li ntawd thiaj li yuav tsum muaj tej kev cai tswj fwm kom tsim nyog los tshawb xyuas lawv tus cwj pwm tas li. Yog tias tib neeg yeej ua txhaum tej kev cai tswj fwm no tiag tiag, ces lawv tuaj yeem raug qhuab ntuas, raug txwv, los sis lawv tuaj yeem raug muab rho tawm thiab muab ntiab tawm mus. Muaj ntau lub txim heev. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, mas muaj kev cai thiab muaj lus txib ntau heev. Tam sim no, nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, dhau ntawm cov lus txib lawm, yuav tsum muaj tej kev cai tswj fwm thiab. Yog li ntawd, tej kev cai tswj fwm uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj ntawd yog dab tsi? Tam sim no, muaj kaum txoj kev cai tswj fwm uas yuav tau muab tshaj tawm.

1. Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.

“Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.” Tseeb tiag plaub qho no yog hais txog ib qho teeb meem xwb; Nyob rau hauv tib neeg cov lus, mas lawv yuav tsum hais li noob neej hais, thiab lawv yuav tsum txhob khav txog lawv tus kheej. Txhob khav txog qhov koj coj tau pawg ntseeg zoo npaum li cas, txhob khav hais tias pawg ntseeg ntawd yog koj pawg, thiab txhob khav hais tias Vajtswv siv koj thiab ua zoo rau koj tshwj xeeb. Txhob hais tej yam xws li, “Vajtswv nrog peb nyob thiab nrog peb tham.” Tej uas koj hais no tsis yog raws li qhov muaj tiag. Vajtswv ua rau cov neeg Nws xaiv txhua tus ib yam nkaus. Tsuav tib neeg tsis tau raug muab nthuav tawm thiab ntiab tawm mus xwb, ces Vajtswv yeej coj tib tug cwj pwm rau txhua tus. Yog Vajtswv tau qhia txog qhov tseeb rau koj, qhov ntawd tsis tau ua pov thawj qhia hais tias koj zoo tshaj lwm tus, tiam sis, qhov ntawd yog vim koj cia li ntsib lub hwv tsam ntawd xwb. Yog li yuav hais li cas thiaj li tsim nyog? Yog koj tsis tuaj yeem qhia txog qhov tseeb, thiab yog koj tsis muaj peev xwm muab txoj sia los pab koj cov kwv tij thiab cov muam, ces koj yuav tsum xyaum tshuaj xyuas koj tus kheej kom paub koj tus kheej, soj ntsuam koj tus kheej, kom muaj peev xwm hais yam uas nyob rau hauv koj lub siab, nthuav koj tus kheej tawm thiab qhia koj tus kheej tawm tag nrho rau txhua tus paub. Qhov xyaum ua li no yuav tau txais txiaj ntsim. Qhov nthuav tawm ntawd tsis tau txhais hais tias koj tus kheej ncaj ncees. Qhov ntawd txhais hais tias muab tej kev muaj siab thiab tej kev xav nyob rau hauv koj uas tsis yog ntawd nthuav tawm los soj ntsuam, los rau txhua tus paub ua ke, kom lwm tus thiaj li tau txais txiaj ntsim los ntawm qhov ntawd thiab. Qhov ua li no, tsis yog koj tsav koj tus kheej. Yog koj ua rau koj tus kheej yog thiab ua koj txoj hauj lwm zoo lawm, ces txhais hais tias yog koj tuaj yeem tso tau tej kev muaj siab ntawd tseg thiab tshuaj xyuas koj tus kheej tej kev muaj siab ntawd, muab tej uas qias neeg nyob rau hauv koj ntawd qhia tawm kom tag nrho, thiab muab koj tus kheej nthuav tawm, ces qhov no qhia hais tias koj ua yog lawm. Kuv pom hais tias muaj ntau tus thawj coj tsuas muaj peev xwm qhia tib neeg thiab tshaj tawm rau lwm tus los tawm lub hwj chim siab xwb, thiab pom hais tias lawv tsis tuaj yeem nrog lwm tus sib txuas lus kom zoo ib yam nkaus li. Lawv tsis muaj peev xwm nrog tib neeg sib tham li ib txwm tham li. Thaum cov thawj coj ntawd ib txhia hais lus, mas cuag nkaus li lawv tab tom hais lus saum sam thiaj los sis tab tom qhia ib qho dab tsi tawm tas li xwb. Lawv cov lus tsuas yog hais ncaj qha rau lwm tus tib neeg tej yam ntxwv xwb, tiam sis lawv yeej tsis qhia tawm txog lawv tus kheej li. Lawv yeej tsis soj ntsuam lawv tus kheej tej moj yam qias vuab tsuab li, tiam sis lawv tsuas soj ntsuam lwm tus tib neeg tej teeb meem, siv tej teeb meem ntawd los ua piv txawv kom txhua tus thiaj li muaj kev paub xwb. Vim li cas lawv thiaj li ua li no? Vim li cas lawv thiaj li tshaj tawm tej lus qhuab qhia zoo li no thiab hais tej lus zoo li no? Qhov no ua pov thawj qhia hais tias lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej kiag li, tias lawv tsis muaj qhov tsim nyog, thiab tias lawv khav theeb khav txiv heev. Lawv xav hais tias qhov lawv muaj peev xwm paub lwm tus tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab ntawd ua pov thawj qhia hais tias lawv siab dua lwm tus, zoo dua lwm tus hais txog kev thoob tsib to nrog txog tib neeg thiab txhua yam, thiab xav hais tias lawv tsis qias vuab tsuab npaum li lwm tus tib neeg. Lawv muaj peev xwm soj ntsuam thiab qhia lwm tus, tiam sis lawv tsis qhia lawv tus kheej tawm kom tag nrho, tsis nthuav tawm los sis tsis soj ntsuam lawv tus kheej tej moj yam qias vuab tsuab, tsis qhia lawv lub ntsej muag tseeb tawm, los sis tsis hais ib yam dab tsi txog lawv tus kheej tej kev muaj siab li. Lawv tsuas yog qhia lwm tus tib neeg txog qhov coj yam tsis tsim nyog xwb. Qhov no yog kev qhuas lawv tus kheej thiab kev tsav lawv tus kheej. Yog ua cas koj ua ib tug thawj coj es tseem ua rau muaj teeb meem yam tsis tsim nyog li thiab? Vim li cas tom qab tau los ua ib tug thawj coj ntawm ib pawg ntseeg lawm, koj cia li cem lwm tus, coj ywj siab, thiab ua li koj nyiam lawm xwb? Vim li cas koj thiaj li tsis xav txog lub txim ntawm koj cov lus, tsis xav txog koj tus kheej tias yog leej twg li? Vim li cas koj thiaj li ua li no? Qhov no yog vim tias tab txawm koj yog ib tug thawj coj los xij, koj tsis paub koj tus kheej lub meej mom los sis tias koj yog leej twg li. Qhov kom koj los ua ib tug thawj coj ntawd tsuas yog txhawb nqa koj thiab muab ib lub hwv tsam rau koj los xyaum ua xwb. Tsis yog vim koj muaj qhov tseeb ntau dua lwm tus los sis vim koj zoo dua lwm tus. Tseeb tiag, koj tsuas zoo ib yam li lwm tus xwb. Nej tsis muaj leej twg muaj qhov tseeb li, thiab qee yam mas, koj haj tseem qias vuab tshuab tshaj lwm tus lawm thiab. Yog li ntawd vim li cas koj thiaj li tsim teeb meem yam tsis tsim nyog, thiab qhia, cem thiab txwv lwm tus ywj siab xwb? Vim li cas thiaj li yuam kom lwm tus mloog koj hais tab txawm thaum koj twb hais tsis yog lawm? Qhov no ua pov thawj qhia txog dab tsi? Qhov no ua pov thawj qhia hais tias koj ua tsis yog hauj lwm lawm. Koj tsis yog ua hauj lwm los ntawm qhov uas yog ib tug noob neej lawm, koj tab tom ua koj tes hauj lwm los ntawm qhov uas yog Vajtswv, los ntawm ib txoj hauj lwm uas siab tshaj lwm tus lawm. Yog hais tias yam uas koj hais yog thiab mus raws li qhov tseeb lawm, ces lwm tus yeej mloog koj hais. Qhov zoo li no yeej lees txais tau. Tiam sis thaum koj ua tsis yog lawm, vim li cas koj thiaj li yuam lwm tus kom mloog koj hais? Koj puas muaj cai? Koj puas yog tus loj tshaj plaws? Koj puas yog qhov tseeb? Thaum ib txhia tib neeg mus rau ib qho chaw mus tshaj tawm txoj moo zoo es pom cov tib neeg uas nyob rau qhov chaw ntawd ces lawv txawm tsis nyiam lawv txoj kev ua neej nyob rau ntawd, thaum kawg lawv tsis nyiam qhov chaw ntawd thiab xav tawm mus rau lwm qhov chaw. Lwm tus tib neeg yuav hais rau lawv hais tias, “Qhov chaw no tim tsum qee tus neeg tshaj tawm txoj moo zoo. Koj yuav ua rau tes hauj lwm qeeb yog koj tawm mus.” Tiam sis lawv yuav tsis mloog, thiab pheej yuav tawm mus li xwb, lawv hais tias, “Yog li vim li cas koj ho tsis nyob? Kuv yuav tsum tau tawm mus! Nej yuav tsum mloog kuv hais, thiab xyaum mloog lus.” Lawv yeem cia pawg ntseeg tes hauj lwm qeeb kom thiaj li tau raws li lawv tus kheej txoj kev xav thiab xaiv qhov chaw uas lawv nyiam. Lawv ua li lawv xav tau thiab yuam kom lwm tus ua li lawv hais xwb. Tsis yog lawv qhuas lawv tus kheej lod? Tsis yog lawv tsav lawv tus kheej lod? Lawv tsis yog cov tib neeg khav theeb lod? Nyob rau hauv lawv tes dej num mas, lawv ua raws li lawv tus kheej nyiam kom ntau li ntau tau yam tsis xyaum ua raws li qhov tseeb ib qho me me li. Yog li ntawd, thaum lawv coj cov neeg, mas lawv tsis hais kom cov uas lawv coj ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb li. Tiam sis, lawv yuam kom lwm tus mloog lawv hais thiab ua raws li lawv tej kev xav xwb. Qhov no tsis yog hais kom tib neeg saib lawv zoo li Vajtswv thiab mloog lawv lus li lawv yog Vajtswv lod? Lawv puas muaj qhov tseeb? Lawv tsis muaj qhov tseeb li, lawv puv npo Ntxwgnyoog tus moj yam, thiab phem heev. Yog li ntawd vim li cas lawv thiaj li tseem hais kom tib neeg mloog lawv lus? Ib tug neeg uas zoo li no tsis yog qhuas lawv tus kheej xwb lod? Tsis yog lawv tsav lawv tus kheej lod? Cov tib neeg uas zoo li no puas tuaj yeem coj tau tib neeg los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Lawv puas tuaj yeem ua tau rau tib neeg pe hawm Vajtswv? Lawv yog cov uas xav kom tib neeg mloog lawv lus. Thaum lawv ua hauj lwm zoo li no, puas yog lawv coj tib neeg kom los to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tiag tiag? Puas yog lawv tab tom ua tes hauj lwm uas Vajtswv muab tso rau lawv ua tiag tiag? Tsis yog, lawv tab tom ua txhua yam los tsa lawv tus kheej lub nceeg vaj xwb. Lawv xav ua Vajtswv, thiab lawv xav kom tib neeg saib lawv zoo li Vajtswv thiab mloog lawv lus li lawv yog Vajtswv. Lawv tsis yog cov tawm tsam Khetos lod? Txoj kev uas cov tawm tsam Khetos ua yeej ib txwm zoo li no; txawm yuav ua rau pawg ntseeg tes hauj lwm qeeb los sis ua rau cov neeg Vajtswv xaiv txoj kev to taub lub neej txoj sia raug puas tsuaj los sis raug rhuav tshem los xij li, txhua tus yuav tsum mloog lawv lus thiab mloog lawv hais xwb. Qhov no tsis yog dab tus yeeb yam lod? Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog tus moj yam lod? Cov tib neeg uas zoo li no yog cov dab uas ua neej nyob uas muaj noob neej daim tawv ntag. Tej zaum lawv muaj tib neeg lub ntsej muag, tiam sis txhua yam uas nyob rau hauv lawv nruab siab mas phem heev. Txhua yam lawv hais thiab ua mas phem heev. Tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv ua yuav mus raws li qhov tseeb li, tsis muaj ib yam dab tsi ntawm qhov lawv ua ntawd yog qhov tib neeg paub ua li, yog li ntawd yeej paub tau tseeb hais tias tej no yog tej kev ua ntawm dab, ntawm Ntxwgnyoog, thiab ntawm cov tawm tsam Khetos xwb. Nej yuav tsum muaj peev xwm thoob tsib to nrog txog qhov no kom meej. Yog li ntawd thaum nej ua, hais lus, thiab nrog lwm tus sib tham—txhua yam uas nej ua nyob rau hauv lub neej txoj sia—nej yuav tsum tuav rawv qhov no rau hauv nej lub siab hais tias: “Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.” Tej kev txwv no muab coj los txwv tib neeg, kom lawv thiaj li yuav tsis mus txog rau qhov ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Txoj kev cai tswj fwm no mas tseem ceeb heev, yog li ntawd nej txhua tus yuav tsum ua tib zoo xav seb txoj kev cai tswj fwm no yog txhais li cas, vim li cas Vajtswv thiaj li cheem tsum qhov no ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab qhov uas Nws xav ua kom tiav ntawd yog dab tsi. Ua tib zoo xav txog qhov no. Tsis txhob cia qhov no cia li nkag ib sab pob ntseg es tawm lwm sab lawm. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim rau nej heev.

2. Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num.

Koj yuav tsum txhawb nqa thiab leg lub luag hauj lwm rau txhua yam uas ntsig txog yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev, los sis yam uas txhawj txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab Vajtswv lub npe. Nej txhua tus puav leej muaj lub luag hauj lwm thiab lo lus cog tseg no, thiab qhov no yog qhov uas nej yuav tsum tau ua.

3. Cov nyiaj, cov khoom siv, thiab txhua tsav yam hauv Vajtswv tsev yog cov uas tib neeg yuav tsum muab rau. Tej zaum yuav tsis muaj ib tug tib neeg txaus siab rau li tab sis tus pov thawj thiab Vajtswv, rau tib neeg cov khoom fij yog rau kev txaus siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsuas yog muab cov no faib rau tus pov thawj xwb; tsis muaj ib tug twg uas tsim nyog los yog muaj cai txaus siab rau ib qho ntawm lawv. Txhua yam uas tib neeg muab (suav nrog cov nyiaj thiab cov khoom siv uas tuaj yeem txaus siab) tau muab rau Vajtswv, tsis yog muab rau tib neeg, thiab yog li tej yam no yuav tsum tsis yog ua kev txaus siab rau tib neeg; yog tias tib neeg yog tus txaus siab rau lawv, ces nws yuav yog nyiag cov khoom fij no. Txhua tus tib neeg uas ua qhov no yog ib tug Yudas, ntxiv rau qhov ua tus neeg ntxeev siab, Yudas kuj tau pab nws tus kheej rau yam uas tau muab tso rau hauv lub hnab nyiaj.

Kuv yuav tsum tau piav qhia cov lus no. Yog Kuv tsis piav qhia, ces yuav muaj qee tus tib neeg uas tsis paub txaj muag thiab siab tawv heev yuav los nyiag cov khoom fij ntawd. Tam sim no, cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm uas nyob rau txhua qib hauv pawg ntseeg ntawd tab tom raug sim li ib ntus tso. Cov uas tsim nyog yuav raug siv txuas ntxiv, tiam sis cov uas tsis tsim nyog yuav raug muab rho tawm los sis muab ntiab tawm mus. Tej hauj lwm no tsis nyob ruaj khov. Txhob xav hais tias ua ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm lawm ces txhais hais tias koj txoj hauj lwm nyob ruaj khov lawm thiab tias koj yeej yuav tsis raug muab rho tawm los sis muab ntiab tawm mus li. Txhob qaug rau txoj kev dag ntxias no. Qhov no yog ib txoj kev ntshaw dhau lawm. Tus pov thawj tsis yog ib tug thawj coj dog dig. Nws muaj cai thiab tsim nyog ua dej num ncaj qha rau Vajtswv. Raws li ib txwm lawm, qhov muaj cai thiab qhov tsim nyog no yog Vajtswv pub rau nws. Qhov no tsuas zoo li cov pov thawj nyob rau Tiam Muaj Kev Cai xwb. Lawv nkag tau mus rau hauv lub tuam tsev, tiam sis tsis muaj leej twg nkag tau, thiab lawv noj tau tej koom fij ntawd, tiam sis tsis muaj leej twg noj tau. Niaj hnub no, nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, hom tib neeg twg thiaj li yog tus pov thawj? Tus tib neeg uas hu ua pov thawj nyob rau yav dhau los ntawd tam sim no hu ua tus uas Vajntsujplig Dawb Huv siv lawm. Yog li ntawd, qhov no puas qhia txog nej? Nej tsis yog cov pov thawj kiag li! Tus pov thawj yog tus uas Vajntsujplig Dawb Huv siv, thiab tsuas yog tus tib neeg zoo li no xwb thiaj li siv tau cov koom fij ntawd, hos lwm tus siv tsis tau. Tsis muaj leej twg tsim nyog siv li. Yog koj hais tias koj tsim nyog siv, koj hais koj xwb. Tsis tau pub koj siv cov khoom fij ntawd. Cov khoom fij ntawd tsis yog fij rau koj.

Kuv yuav hais txog nej qhov xwm txheej kom ntau ntxiv. Rau qhov cov tib neeg zoo li nej, uas yog cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm tshwj xeeb nyob rau ntawm ntau pawg ntseeg ntawd, mas tej zaum pawg ntseeg yuav muab nqi taug kev rau koj, tiam sis pawg ntseeg yuav tsis saib xyuas nej tej kev tim tsum txhua hnub. Koj ntseeg Vajtswv, thiab yeem muab koj tus kheej fij rau Vajtswv. Yog koj hais tias, “Kuv tsis yeem ua qhov no, qhov no yog Vajtswv lub tsev kom ua xwb,” ces koj tawm mus los tau. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vajtswv hu kuv, Vajtswv xav siv kuv, yog li ntawd kuv thiaj li los. Kuv tsis tau yeem yeem los.” Yog hais tias yog li ntawd, ces Kuv tsis tim tsum koj tam sim no. Koj tawm mus los tau. Kuv yeej tsis txeev yuam tib neeg li. Tab txawm yog koj yeem yeem los rau ntawm no los xij, qhov koj yuav tau nyob rau ntawm no ntawd yog nyob ntawm seb koj puas tsim nyog xwb. Yog koj tsis tsim nyog, ces yuav tsis siv koj. Mam li nrhiav lwm tus los hloov koj chaw los tau. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv lub tsev siv tib neeg. Tsis muaj kev zam tshwj xeeb rau leej twg li. Cov nyiaj ntawm Vajtswv lub tsev yog siv rau Vajtswv lub tsev tes hauj lwm xwb, tsis yog siv los txhawb ib tug tib neeg twg lub neej txoj sia, thiab tsis yog siv rau tib neeg tus kheej txoj kev lom zem.

4. Tib neeg muaj tus moj yam uas ua siab tsis ncaj thiab muaj tej kev xav ntau. Zoo li no, nws yog qhov txwv tsis pub rau ob tus tswv cuab ntawm poj niam thiab txiv neej los ua hauj lwm ua ke yam tsis muaj leej twg nrog thaum ua dej num rau Vajtswv. Yog leej twg raug tshawb pom ua li ntawd yuav raug ntiab tawm, yam tsis muaj kev zam.

Ib txhia kwv tij mas tsuas pheej sib qhia nrog rau cov nkauj muam xwb, thiab haj tseem ua li ntawd ib leeg nkaus xwb thiab. Lawv qhib siab lug rau cov nkauj muam thaum lawv sib qhia nrog rau lawv, tiam sis tsis kam ua li ntawd rau lwm tus li. Cov tib neeg no mas tsis zoo! Ib txhia nkauj muam mas tsis sib qhia nrog rau lwm tus nkauj muam, thiab yeej tsis qhib siab lug rau lawv li, tsuas yog nrhiav cov kwv tij sib qhia nrog rau xwb. Hom tib neeg no yog hom neeg dab tsi? Yeej tsis muaj ib tug nkauj muam uas tuaj yeem txhawb tau koj li lov? Yeej tsis muaj ib tug nkauj muam uas yuav sib qhia nrog rau koj li lov? Lawv txhua tus puas ntxub koj? Puas yog tsis muaj ib tug haum koj li? Koj tsuas tuaj yeem sib raug zoo nrog rau cov kwv tij xwb lov? Kuv xav tias koj muaj lwm yam kev txhawb siab! Muaj cov tib neeg uas yog koj yog poj niam ces nyiam thab txiv neej xwb hos yog koj yog txiv neej ces nyiam thab poj niam xwb. Qhov no mas phom sij heev. Nej yuav tsum txwv nej tus kheej, muaj kev paub kom tob, thiab ua qhov uas muaj qab hau. Tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab, yog li ntawd tsis txhob cia li ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam. Nej yuav tsum txwv qee yam, thiab qhov ua li no, nej tus cwj pwm thiaj li yuav zoo tuaj. Yog tsis muaj kev txwv, thiab tsis muaj kev ntshai Vajtswv, mas tib neeg yuav coj phem heev. Thaum lawv ua txhaum tej kev cai tswj fwm lawm, mas lub txim yuav hnyav heev, yog li ntawd lawv yuav tsum nco ntsoov txoj kev cai tswj fwm no.

5. Tsis txhob xa kev txiav txim rau Vajtswv los sis kev sib tham tej teeb meem txog Vajtswv. Ua raws li qhov uas tib neeg yuav tsum ua, thiab hais raws li yam uas tib neeg yuav tsum hais, thiab tsis txhob ua dhau cai los sis tsis txhob hla dhau ciam. Saib xyuas koj tus kheej tus nplaig thiab saib xyuas qhov chaw koj mus, zam tsis txhob ua tej yam uas yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim.

6. Ua yam uas yuav tsum tau ua los ntawm tib neeg, thiab ua koj cov luag hauj lwm, thiab ua kom koj cov luag hauj lwm tiav, thiab tuav koj tes hauj lwm. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muab koj cov kev pab rau Vajtswv tes dej num; yog koj tsis muab, ces koj tsis tsim nyog tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab tsis tsim nyog nyob hauv Vajtswv tsev neeg.

Nqi Rau ntsig txog noob neej tej dej num. Tsis hais koj txoj kev to taub lub neej txoj sia yav dhau los los sis qhov koj tus kheej txoj kev caum tau loj hlob li cas, thiab tsis hais koj lub peev xwm los sis kev ua neej li, tsuav txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg cheem tsum kom koj ua qee yam xwb, ces txawm hais tias yuav txom nyem los sis nyuaj npaum li cas los xij, koj yuav tsum ua qhov ntawd. Yog tias koj tsis ua, ces koj tsis tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv lub tsev tsis lam muab ib yam dab tsi pub dawb, thiab tsis lam txais ib yam dab tsi dawb dawb los li. Yog ib tug tib neeg twg tsis caum qhov tseeb, mas yam tsawg kawg lawv yuav tsum muaj peev xwm ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Yog lawv twb tsis xav ua dej num ib qho me me li, los sis lawv tsuas yog siv zog me me txhawm rau kom tau noj ib kaug xwb, ces yuav tsum tau muab lawv rho tawm, lawv cov ntawv uas hais txog Vajtswv cov lus ntawd yuav tsum tau muab rov qab, thiab yuav tsum tau saib xyuas lawv yam li cov tsis ntseeg. Yam tsawg kawg, tib neeg yuav tsum ntseeg Vajtswv tiag tiag, muaj qee qhov kev ntshai Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab, thiab qhia qee yam kom pom tseeb txog txoj kev pe hawm Vajtswv kom pom tau tias tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv lub tsev tsis thov kom muaj tib neeg coob. Tsuav tib neeg muaj ib lub siab uas txawj xav thiab qhov tsim nyog, tuaj yeem to taub qhov tseeb thiab lees txais tau qhov tseeb, thiab mob siab leg lawv tes dej num xwb, ces li ntawd txaus lawm. Yam tsawg kawg, koj tus cwj pwm thiab txoj kev koj ua yuav tsum siv tau. Koj yuav tsum muaj kev ntshai Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab me ntsis, thiab koj yuav tsum tau qhia qee qhov kev mloog lus rau Nws. Yog tias koj twb tsis tuaj yeem ua tau qhov ntawd, ces koj tsim nyog rov qab mus tsev thiab tsis txhob ua rau muaj kev kub ntxhov nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm. Yog tias koj haj tseem tsis kam ua tes dej num uas me tshaj plaws, thiab tsuas xav nyob ywj siab hauv Vajtswv lub tuam tsev xwb no, koj puas yog tus uas ntseeg Vajtswv tiag tiag? Raws li Kuv xam pom mas, ib tug neeg zoo li no yog ib tug tsis ntseeg xwb, yeej tsis txawv tus tsis ntseeg li. Tsis xav pom lawv li lawm! Yog koj xav ntseeg Vajtswv, yuav tsum ntseeg kom zoo, yog tsis li ntawd tsis txhob ntseeg kiag li. Kev ntseeg Vajtswv yog yus yeem yus xwb. Tsis muaj leej twg yuam koj. Yog koj tsis to taub qhov me me no, yuav hais dab tsi ntxiv txog txoj kev ntseeg Vajtswv? Vajtswv lub tsev tsis xav nkim qhov tseeb pov tseg. Pawg ntseeg tsis yog ib qho chaw cawm siav. Cov uas twb tsis muaj txoj kev lees txais qhov tseeb uas yooj yim tshaj plaws ntawd yuav raug muab ntiab tawm thiab tshem tawm mus! Qhov tseeb kav nyob hauv Vajtswv lub tsev. Yog leej twg sim ua tej yam ruam ruam, los sis ua rau muaj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam, mas yuav tsum muab lawv tshem tawm thiab muab ntiab tawm mus kiag.

7. Hauv kev ua hauj lwm thiab cov teeb meem ntawm pawg ntseeg, dhau li kev mloog Vajtswv lus lawm, ua raws li cov lus taw qhia ntawm tus tib neeg uas raug siv los ntawm tus Vajntsujplig hauv txhua yam. Txawm tias qhov kev ua txhaum cai me ntsis xwb los yog qhov txais yuav tsis tau kiag li. Ua neeg ncaj rau koj txoj kev ua raws, thiab tsis soj ntsuam qhov raug los sis tsis raug; qhov yog los sis qhov tsis yog tsis muaj dab tsi ua rau koj. Koj yuav tsum txhawj txog koj tus kheej kom muaj kev mloog lus puv ntoob nkaus xwb.

Koj yuav tsum mloog thiab ua raws li tus tib neeg uas Vajntsujplig Dawb Huv siv txawm nws yuav hais thiab ua dab tsi los xij. Ua yam uas nws twb qhia kom koj ua, thiab ua li nws twb qhia kom koj ua lawm, Tsis txhob hais tias, “Vajtswv puas paub? Kuv yuav tsum nug Vajtswv tso.” Tsis tas yuav nug li, cia li ua yam uas tus tib neeg uas Vajntsujplig Dawb Huv siv ntawd tau qhia kom koj ua lawm xwb. Koj puas to taub? Tsis tas yuav hais txog qhov no ntxiv lawm. Nej tsim nyog to taub qhov no meej heev li lawm.

8. Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

Ib txhia tib neeg mas muaj peev xwm dhia mus koom cov neeg coob coob thiab ua txuj qhuas lwm tus. Yog lawv pom Kuv qhuas thiab ua zoo rau leej twg, los sis pheej siv sij hawm los qhia tus ntawd, mas lawv ua txuj mus qhuas tus ntawd. Ua rau lawv lub siab muaj ib txoj kev xav phem xws li: Tam sim no tom qab Vajtswv los rau tus kwv tij no lawm, ces tom qab ntawd lawv los rau tus muam no. Tsis txhob muaj qhov ua ib qib ib qib nyob rau hauv koj lub siab xws li: Vajtswv yog tus ib, lwm tus yog tus ob, peb, los sis plaub.... Tej kev muab ua ib qib ib qib zoo li no puas muaj ib lub hom phiaj dab tsi li? Qhov no tsis yog tsuas zoo li ib qho chaw huab tais nyob, uas haub tais ua tus ib, tus thawj tswj uas loj tshaj plaws yog tus ob, hos lwm tus nom tswv yog tus peb xwb lod? Tsis muaj tej kev ua ib qib ib qib zoo li no nyob rau hauv Vajtswv lub tsev li, tsuas muaj Vajtswv thiab cov neeg Vajtswv xaiv xwb, yog li ntawd cov neeg Vajtswv xaiv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Vajtswv nkaus xwb! Qhov tseeb tiag, nej txhua tus muaj vaj huam sib luag xwb. Tsis hais nej lees txais Vajtswv ua ntej los sis ua qab, thiab tsis hais nej yuav yog poj niam los txiv neej, hnub nyoog pes tsawg xyoo, los sis muaj peev xwm los tsis muaj li, Vajtswv pom hais tias nej txhua tus puav leej muaj vaj huam sib luag xwb. Tsis txhob pe hawm tib neeg, thiab tsis txhob xav txog koj tus kheej ntau dhau lawm. Tsis txhob tsim tej kev ua ib qib ib qib los sis tej kev muab ua ib qib ib ntawd. Yog koj ua li ntawd, ces qhov ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias yam uas nyob rau hauv koj lub siab ntawd muaj noob neej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntau heev lawm, yog li ntawd ntxim zoo li koj yuav ua txhaum tej kev cai ntawd.

9. Tswj koj cov kev xav kom nyob rau hauv tes dej num ntawm pawg ntseeg. Muab txoj kev cia siab ntawm koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab, txiav txim siab txog teeb meem hauv tsev neeg, mob siab rau muab koj tus kheej lub siab tag nrho rau Vajtswv tes dej num, thiab muab Vajtswv tes dej num tso ua ntej thiab ua koj lub neej tuaj tom qab. Nov yog kev coj noj coj ua ntawm ib tug neeg dawb huv.

10. Tej txheeb ze uas tsis muaj kev ntseeg (koj cov me nyuam, koj tus txiv los sis tus poj niam, koj cov viv ncaus los sis koj niam thiab koj txiv, thiab lwm tus) yuav tsum tsis txhob raug yuam mus rau pawg ntseeg. Vajtswv tsev neeg tsis yog muaj tswv cuab tsawg, thiab tsis tas yuav ntxias cov neeg siv tsis tau. Txhua tus uas tsis zoo siab ntseeg yuav tsum tsis txhob raug coj mus rau pawg ntseeg. Txoj kev cai no yog qhia rau txhua tus tib neeg. Nej yuav tsum xyuas, saib xyuas, thiab sib ceeb toom kom txhua tus nco qhov teeb meem no; tsis pub kom muaj ib tus twg ua txhaum nws. Txawm hais tias cov txheeb ze uas tsis ntseeg nkag mus hauv tsev teev hawm yam tsis txaus siab hlo, lawv yuav tsum tsis txhob tau txais phau ntawv los sis tsis txhob muab npe tshiab; cov tib neeg zoo li no tsis yog Vajtswv tsev neeg, thiab lawv txoj kev nkag mus hauv pawg ntseeg yuav tsum raug cheem los ntawm txhua txoj hau kev uas tsim nyog. Yog tias muaj teeb meem rau pawg ntseeg vim muaj kev cuam tshuam ntawm tej dab, ces koj tus kheej yuav raug ntiab tawm los sis yuav muaj kev txwv rau koj. Muab hais luv luv tias, txhua tus tib neeg muaj lub luag hauj lwm hauv qhov teeb meem no, txawm li cas los koj yuav tsum tsis txhob ua dog dig, los sis tsis txhob siv nws los daws tej teeb meem ntawm yus ntiag tug.

Cov no yog Vajtswv kaum txoj kev cai tswj fwm uas cov neeg Vajtswv xaiv yuav tsum tau ua raws nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Nco kom tau cov no tag nrho.

Xyoo 1995 yuav tag

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog To Taub Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Paub Vajtswv Tej Kev Ua

Ntxiv Mus: Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No